Informacja z dnia 13 kwietnia 2010 r. o wyniku kontroli doraźnej

Komentarze

Transkrypt

Informacja z dnia 13 kwietnia 2010 r. o wyniku kontroli doraźnej
Warszawa, dnia 13.04.2010 r.
UZP/DKD/KN/130/08
Informacja o wyniku kontroli doraźnej
1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było
przedmiotem kontroli.
Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji
ul. M. Dąbrowskiej 8
62 – 500 Konin
Rodzaj zamówienia:
dostawa
Przedmiot zamówienia:
sprzedaŜ i dostawa olejów do autobusów komunikacji
miejskiej
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia:
155 802,74 zł (40 185,00 euro)
Data wszczęcia przedmiotowego postępowania: 31 lipca 2008 r.
2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku.
W wyniku kontroli niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, naleŜy stwierdzić,
iŜ doszło do następujących naruszeń ustawy:
1.
W pkt 6.1. SIWZ zamawiający wskazał, iŜ o zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy
spełniają m.in. warunek zawarty w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. „posiadają uprawnienia
do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem oraz prowadzą
działalność przez okres nie krótszy niŜ 2 lata odpowiadającą wartością i rodzajowi prowadzonego
postępowania”.
Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy:
•
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
•
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
•
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ponadto art. 22 ust. 1 ustawy określa warunki, których spełnienie umoŜliwia wykonawcy
ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego. Katalog określony w powyŜszym przepisie
wskazuje ogólne warunki, które muszą spełniać wykonawcy. Natomiast w myśl
ust. 2 ww.
artykułu zamawiający nie moŜe określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Rolą zamawiającego jest
dookreślenie warunków udziału w postępowaniu w sposób, który zapewni wybór oferty
wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, nie prowadząc do nieuzasadnionego, z punktu
widzenia zasady uczciwej konkurencji, ograniczenia kręgu podmiotów mogących się ubiegać
o udzielenie zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu, powinny być przez zamawiającego
określone jednoznacznie, przy uŜyciu sformułowań, które pozwolą wykonawcy ustalić, czy moŜe
ubiegać
w
się
ścisłym
o
udzielenie
związku
z
zamówienia.
przedmiotem
Stawiane
zamówienia
warunki
(jego
muszą
zawsze
rozmiarami,
pozostawać
czasem
realizacji,
kapitałochłonnością, itp.). Zamawiający powinien umieć wykazać, Ŝe stawiane przez niego
warunki mają związek z realizacją zamówienia i nie utrudniają uczciwej konkurencji. Tym samym,
warunki stawiane przez zamawiającego potencjalnym wykonawcom powinny być sformułowane
precyzyjnie oraz odpowiednio do przedmiotu zamówienia publicznego i jego wartości.
Art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iŜ postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadza się z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców. PowyŜszy artykuł ugruntowuje generalne zasady systemu zamówień
publicznych, zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zamawiający
obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie
publiczne i do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie
uczciwej
konkurencji.
Z
powyŜszych
zasad
wynika
zakaz
dyskryminacji
wykonawców
z jakiegokolwiek powodu np. formy organizacyjno-prawnej czy okresu prowadzenia działalności.
Zamawiający formułując warunek udziału w postępowaniu dopuszczający do niego tylko
podmioty,
które
mogą
wykazać
się
prowadzeniem
działalności
przez
wskazany
przez
1
zamawiającego czas (nie krótszy niŜ 2 lata), narusza zasadę równego traktowania wykonawców
oraz zapewnienia uczciwej konkurencji między nimi.
PowyŜsze działanie zamawiającego stanowi naruszenie art. 7 ust.1 ustawy w związku z art.
22 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 11.11. zamawiający zawarł zapis,
iŜ wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem
na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
W związku z powyŜszym, zamawiający Ŝądając złoŜenia dokumentów obcojęzycznych wraz
z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego naruszył art. 25 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych w związku z § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
3.
Z dokumentacji kontroli wynika, iŜ w odpowiedzi na prośbę wykonawcy dotyczącą
wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 6 sierpnia 2008 r. zamawiający wskazał nazwę wykonawcy, który
zwrócił się z powyŜszą prośbą.
Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający
przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania (…).
Wobec powyŜszego, ujawniając źródło zapytania poprzez wskazanie wprost nazwy
wykonawcy zamawiający naruszył dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.
4.
W SIWZ zamawiający wymagał, aby oferowane oleje spełniały co najmniej wymagania
określone w tabelach w pkt 7.4. SIWZ.
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej
oferty wykonawcy Wielkopolska Energia Sp. z o.o.
Z analizy dokumentacji przedmiotowej kontroli wynika, iŜ nie zostały spełnione wymagania
fizykochemiczne
oferowanego
przez
wykonawcę
Wielkopolska
Energia
Sp. z o.o.
wielosezonowego mineralnego oleju przekładniowego BP Energear HT GL-1-5 80W90.
Zgodnie z wymaganiami zamawiającego w SIWZ „Lepkość kinematyczna” w temp. 40oC
powinna być nie wyŜsza niŜ 153 mm2/s, natomiast wykazana w ofercie ww. wykonawcy w Karcie
Charakterystyki i Świadectwie Jakości oferowanego oleju wartość wynosiła 168 mm2/s.
2
PowyŜsze dotyczy równieŜ temperatury zapłonu, która zamiast wymaganej przez zamawiającego
o wartości minimum 220oC wynosiła 214oC.
W tym miejscu naleŜy równieŜ zwrócić uwagę na opinię biegłego, zgodnie z którą
parametry wskazane w SIWZ dla wielosezonowego mineralnego oleju przekładniowego
o wymaganiach MAN 3343 M, SCANIA STO 1:0 nie spełnia Ŝaden z badanych 32 marek olejów
przekładniowych.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu
obowiązującym w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania zamawiający zobowiązany był
odrzucić ofertę, jeŜeli jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Wobec powyŜszego oferta
wykonawcy powinna
zostać odrzucona na
podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poniewaŜ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ. Ponadto naleŜy
zauwaŜyć, iŜ ze względu na fakt, iŜ oferta wykonawcy ESPOL Ewa Sauer została odrzucona przez
zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a oferta Wielkopolskiej Energii
Sp. z. o.o. podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający
powinien był uniewaŜnić niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
poniewaŜ nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Wobec
dokonania
wyboru
oferty
wykonawcy
Wielkopolska
Energia
Sp. z o.o.
jako najkorzystniejszej z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, naleŜy uznać,
Ŝe zamawiający dokonał wyboru oferty z raŜącym naruszeniem ustawy, oraz Ŝe w postępowaniu
doszło do naruszenia przepisów, które miało wpływ na wynik postępowania.
5.
Zamawiający w SIWZ wymagał, aby wielosezonowy mineralny olej przekładniowy
o wymaganiach MAN 3343 M, SCANIA STO 1:0 spełniał następujące warunki:
Wymagana klasa lepkości SAE
80W/90
Wymagana klasa jakości wg API
GL – 1 – 5
o
Lepkość kinematyczna w temp. 100 C
o
nie niŜsza niŜ 15
Lepkość kinematyczna w temp. 40 C
nie wyŜsza niŜ 153
Temperatura utraty płynności
poniŜej -29oC
Temperatura zapłonu
min. 220 oC
Ze sporządzonej przez biegłego opinii, której podstawą oceny były informacje uzyskane
od producentów i dystrybutorów olejów samochodowych i automatycznych skrzyń biegów
wynika, iŜ wskazanych powyŜej przez zamawiającego parametrów nie spełnia Ŝaden z badanych
32 marek olejów przekładniowych, tj. Mobil, Agip, Castrol, Lotos, Texaco, Orlen, Elf, Total, Shell,
BP, Volvolone, Selena, Motul, Ford, GM, Addinol, Volvo Penta, Fuchs, Esso, Tedex, Aral, Nesce
3
Ols, Kager, Ursa, PETROCANADA, Specom, Lucas Oil, Organika, PANOLIN, Q&Ols, Quaker State,
Statoil.
Art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek
opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie oferty. Treść przytoczonego przepisu jednoznacznie wskazuje,
Ŝe na zamawiającym ciąŜy obowiązek maksymalnie precyzyjnego określenia przedmiotu
zamówienia, w taki sposób, Ŝeby stworzyć wykonawcom szanse złoŜenia, a sobie otrzymania
rzetelnie opracowanych i porównywalnych oraz korzystnych cenowo ofert. Jednocześnie
wymagania dotyczące elementów przedmiotu zamówienia winny uwzględniać moŜliwość
zaoferowania istniejącego na rynku produktu, co ma wpływ na sporządzenie oferty. Dokonując
zaś opisu przedmiotu zamówienia poprzez określenie parametrów, których Ŝaden z 32 marek
olejów (w ocenie biegłego) nie spełniał, zamawiający dopuścił się naruszenia art. 29 ust. 1
ustawy. Zamawiający nie uwzględnił bowiem okoliczności, iŜ nie jest moŜliwe złoŜenie oferty
obejmującej wymagany olej o ustalonych przez zamawiającego parametrach, bowiem produkt
taki nie istnieje.
Co za tym idzie zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia naruszył dyspozycję
art. 29 ust. 1 ustawy.
6.
W kontrolowanym postępowaniu opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ wskazuje
nazwy konkretnych produktów i producentów. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu
zamówienia wymagał, aby oferowane oleje spełniły co najmniej określone poniŜej wymagania:
wielosezonowy olej mineralny do silników wysokopręŜnych wolnossących i doładowanych
EURO – 0, EURO – 1, EURO – 2, EURO – 3:
Wymagana klasa lepkości SAE
15W/40
Wskaźnik lepkości
Min 132
Wymagana klasa jakości wg API
API SL/CI – 4
Wymagana klasa jakości wg ACEA
E3/E5/A3
Liczba zasadowa – mg KOH/g
10,0 i powyŜej
Przebieg oleju między wymianami
30 tys. km
Temperatura płynięcia
Lepkość kinematyczna w temp.100 oC, mm2/s
Temperatura zapłonu
PoniŜej -30oC
Minimum 14,00
PowyŜej 220 oC
Zamawiający wymagał dołączenia aprobat następujących producentów pojazdów:
4
• MAN o spełnieniu przez oferowany olej wymagań normy M 3275 z podaniem nazwy oleju;
• Mercedes – Benz o spełnieniu przez oferowany olej wymagań normy MB 228.3 z podaniem
nazwy oleju;
• VOLVO o spełnieniu przez oferowany olej wymagań normy VDS – 2 z podaniem nazwy oleju;
• RENAULT VI o spełnieniu przez oferowany olej wymagań normy RLD z podaniem nazwy oleju.
Ponadto zgodnie z pkt 7.5 SIWZ przebieg między wymianami ww. oleju silnikowego winien
wynosić minimum 30 000 km.
wielosezonowy,
syntetyczny,
energooszczędny
olej
do
silników
wysokopręŜnych
wolnossących i doładowanych EURO – 4:
Wymagana klasa lepkości SAE
15W – 30
Wymagana klasa jakości wg ACEA
ACEA E4/E5/E7
Wskaźnik lepkości
min 160
Liczba zasadowa – mg KOH/g
min. 15,00
Temperatura płynięcia
poniŜej -50oC
Lepkość kinematyczna w temp.100 oC, mm2/s
min. 12,00
Temperatura zapłonu
min. 220 oC
Zamawiający wymagał dołączenia aprobat następujących producentów pojazdów:
• MAN o spełnieniu przez oferowany olej wymagań normy M 3277 z podaniem nazwy oleju;
• Mercedes – Benz o spełnieniu przez oferowany olej wymagań normy MB 228.5 z podaniem
nazwy oleju;
• VOLVO o spełnieniu przez oferowany olej wymagań normy VDS – 2/VDS - 3 z podaniem
nazwy oleju;
• RENAULT VI o spełnieniu przez oferowany olej wymagań normy RXD z podaniem nazwy oleju;
• SCANIA o spełnieniu przez oferowany olej wymagań normy LDF z podaniem nazwy oleju.
Ponadto zgodnie z pkt 7.5 SIWZ przebieg między wymianami ww. oleju silnikowego winien
wynosić minimum 120 000 km.
wielosezonowy mineralny olej przekładniowy spełniający wymagania MAN 3343 M, SCANIA
STO 1:0:
Wymagana klasa lepkości SAE
80W/90
Wymagana klasa jakości wg API
GL – 1 – 5
Lepkość kinematyczna w temp. 100 oC
nie niŜsza niŜ 15
Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC
nie wyŜsza niŜ 153
5
Temperatura utraty płynności
poniŜej -29oC
Temperatura zapłonu
min. 220 oC
Zamawiający wymagał dołączenia dokumentów potwierdzających posiadanie aprobat
od następujących producentów podzespołów: ZF na normy ZF TE – ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B,
19B z zaznaczoną nazwą handlową oferowanego produktu.
Ponadto zgodnie z pkt 7.5 SIWZ przebieg między wymianami ww. oleju przekładniowego
winien wynosić minimum 120 000 km.
wielosezonowy, mineralny olej do automatycznych skrzyń biegów spełniający wymagania
MAN 339 D, Voith G 607:
Lepkość kinematyczna w temp. 100 oC
nie niŜsza niŜ 7,0 mm2/s
Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC
nie wyŜsza niŜ 39
Wskaźnik lepkości
min. 160
Temperatura płynięcia
poniŜej -40oC
Temperatura zapłonu
min. 215 oC
Zamawiający wymagał dołączenia dokumentów potwierdzających posiadanie aprobat
od następujących producentów podzespołów: ZF na normy ZF TE – ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C
z zaznaczoną nazwą handlową oferowanego produktu.
Ponadto zgodnie z pkt 7.5 SIWZ przebieg między wymianami oleju do automatycznej
skrzyni biegów:
• typu VOITH winien wynosić minimum 60 000 km, zgodnie z normą VOITH G 1363;
• typu ZF winien wynosić minimum 30 000 km, zgodnie z normą ZF TE – ML 14.
syntetyczny olej przekładniowy spełniający wymagania MAN 3343 S, SCANIA STO 1:0:
Wymagana klasa lepkości SAE
75W/90
Wymagana klasa jakości wg API
GL – 1 - 5
Lepkość kinematyczna w temp. 100 oC
nie niŜsza niŜ 15,1
Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC
nie wyŜsza niŜ 102
Temperatura utraty płynności
poniŜej -54oC
Temperatura zapłonu
min. 202 oC
6
Zamawiający wymagał dołączenia dokumentów potwierdzających posiadanie aprobat
od następujących producentów podzespołów: ZF na normy ZF TE – ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B,
19C z zaznaczoną nazwą handlową oferowanego produktu.
Ponadto zgodnie z pkt 7.5 SIWZ przebieg między wymianami ww. oleju przekładniowego
winien wynosić minimum 300 000 km.
W związku z tym, iŜ opis przedmiotu zamówienia budził wątpliwości co do uŜycia
parametrów technicznych wskazujących na wybór konkretnego produktu, tj. konkretnych olejów,
czym zamawiający mógł naruszyć uczciwą konkurencję, a takŜe co do zasadności wymogu
przedstawienia przez wykonawców aprobat konkretnych producentów pojazdów oferowanego
oleju Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zasięgnął opinii biegłego.
W przekazanej do UZP opinii biegły stwierdził, iŜ zamawiający opisując przedmiot
zamówienia uŜył parametrów wskazujących na wybór konkretnych produktów. Jednocześnie po
dokonaniu ekspertyzy biegły stwierdził, iŜ:
1. parametry wielosezonowego oleju mineralnego do silników wysokopręŜnych wolnossących
i doładowanych
EURO – 0,
EURO – 1,
EURO – 2,
EURO – 3
oraz
normy
producentów
następujących pojazdów MAN, MERCEDES – BENZ, VOLVO i RENAULT wskazane w SIWZ
ze zbadanych 32 marek olejów samochodowych spełniał tylko olej firmy BP Venellus E6 15W/40.
NaleŜy podkreślić, iŜ taki olej zaproponował w ofercie wybrany przez zamawiającego wykonawca.
2.
parametry
wysokopręŜnych
wielosezonowego
wolnossących
syntetycznego
i
doładowanych
energooszczędnego
EURO – 4
oraz
oleju
normy
do
silników
producentów
następujących pojazdów MAN, MERCEDES – BENZ, VOLVO i RENAULT wskazane w SIWZ
ze zbadanych 32 marek olejów samochodowych spełniał tylko olej firmy BP Vanellus E8 5W-30.
NaleŜy podkreślić, iŜ wybrany przez zamawiającego wykonawca zaproponował olej Vanellus
E8 Ultra.
3. parametry wielosezonowego mineralnego oleju do automatycznych skrzyń biegów oraz normy
MAN 339 D, Voith G 607 wskazane w SIWZ ze zbadanych 32 marek olejów samochodowych
spełniał tylko olej firmy BP AUTRAN MBX. NaleŜy wskazać, iŜ wybrany przez zamawiającego
wykonawca zaproponował olej BP AUTRAN MBX.
4. parametry syntetycznego oleju przekładniowego oraz normy MAN 3343 S, SCANIA STO 1:0
wskazane w SIWZ ze zbadanych 32 marek olejów samochodowych spełniał tylko olej firmy
BP ENERGEAR SHX – M 75W/90. NaleŜy podkreślić, iŜ wybrany przez zamawiającego wykonawca
zaproponował olej ENERGEAR SHX – M.
7
5. parametrów wielosezonowego mineralnego oleju przekładniowego o wymaganiach MA 3343 M,
SCANIA STO 1:0 wskazane w SIWZ nie spełniał Ŝaden z badanych 32 olejów przekładniowych.
NaleŜy
wskazać,
iŜ
wybrany
przez
zamawiającego
wykonawca
zaproponował
olej
ENERGEAR – HT.
Stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot
zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jak wynika z powyŜszego, przedmiot zamówienia winien być
określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, co pozwala wykonawcom na sporządzenie oferty odpowiadającej
oczekiwaniom zamawiającego.
Oprócz pozytywnych przesłanek określających sposób dokonania opisu przedmiotu
zamówienia, ustawodawca w art. 29 ust. 2 ustawy wprowadza przesłanki negatywne
stwierdzając, Ŝe przedmiotu zamówienia nie moŜna opisywać w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
z wyjątkiem przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia, a jeśli zamawiający
nie
moŜe
opisać
określeń - wskazaniu
przedmiotu
takiemu
zamówienia
muszą
za
towarzyszyć
pomocą
wyrazy
dostatecznie
"lub
równowaŜne"
dokładnych
czy
inne
równoznaczne określenia (art. 29 ust. 3 ustawy). Wskazane przepisy słuŜą realizacji zasady
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wyraŜonych w art. 7 ust. 1 ustawy.
Wskazanie
przez
zamawiającego
przy
opisie
przedmiotu
zamówienia
oznaczeń
czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt
narusza zasady obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających
się o zamówienie publiczne. Do stwierdzenia nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia,
a tym samym sprzeczności z prawem, wystarczy jedynie zaistnienie moŜliwości utrudniania
uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie
zaś realnego uniemoŜliwienia takiej konkurencji.
Zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które wskazywałyby
na konkretny wyrób albo na konkretnego wykonawcę. Nie moŜna mówić o zachowaniu zasady
uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący
na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego
- wystarczy, Ŝe wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, Ŝe aby
je spełnić wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt. PowyŜszy pogląd został
wyraŜony w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 maja 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP
8
423/08), w którym Izba stwierdziła, Ŝe: „Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest opisanie
przedmiotu zamówienia z uŜyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta
lub konkretny produkt albo z uŜyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta,
dostawcę albo konkretny wyrób”.
Natomiast w wyroku z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 33/07) Krajowa Izba
Odwoławcza stwierdziła, Ŝe: „Zamawiającemu wolno określić przedmiot w sposób odpowiadający
jego potrzebom, pod warunkiem, Ŝe określenie przedmiotu nie spowoduje wyeliminowania
konkurencji poprzez wskazanie na konkretne rozwiązanie techniczne, które oferuje tylko jeden
dostawca”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 9 listopada 2005 r.
(sygn. akt II Ca 587/05) istotne jest aby przedmiot zamówienia został opisany w sposób
neutralny
i nieutrudniający
uczciwej
konkurencji.
W
uzasadnieniu
powyŜszego
wyroku
stwierdzono, iŜ: „Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich
sformułowań, które mogłyby wskazywać konkretnego wykonawcę, bądź które eliminowałyby
konkretnych wykonawców, uniemoŜliwiając im złoŜenie ofert lub powodowałyby sytuację,
w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych”.
Wobec powyŜszego zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na konkretny produkt – oleje, których
producentem jest BP pomimo istnienia moŜliwości opisania przedmiotu zamówienia w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń
i bez dopuszczenia moŜliwości składania ofert równowaŜnych naruszył zasadę określoną w art. 29
ust. 2 i 3 ustawy oraz zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania wykonawców
określone w art. 7 ust. 1 ustawy, ograniczając krąg potencjalnych wykonawców mogących
ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, oferujących produkty innych marek oraz Ŝądanie
przedstawienia przez wykonawców aprobat o spełnieniu przez oferowany olej wymagań
wskazanych norm.
Wobec powyŜszego, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez podanie parametrów
wskazujących konkretny produkt, zamawiający dopuścił się naruszenia dyspozycji art. 29 ust. 2
i 3 ustawy w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.
7.
W SIWZ zamawiający wymagał załączenia do oferty aprobat m.in. następujących
producentów pojazdów: np. MAN o spełnieniu przez oferowany olej wymagań normy MB 228.3
z podaniem nazwy oleju. Z dokumentacji przedmiotowej kontroli wynika, iŜ do oferty wykonawcy
Wielkopolska Energia Sp. z o. o. nie zostały załączone tłumaczenia dokumentów sporządzonych
w języku obcym, tj. aprobat wymaganych przez zamawiającego. Zgodnie z pkt 11 ppkt 11.4
9
SIWZ, tj. „ofertę składa się w języku polskim” oraz 11.11 SIWZ, tj. „dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski (…)”.
Ponadto z załączonej aprobaty dotyczącej spełniania przez oferowany olej wymagań normy MAN
3275 wynika, iŜ utraciła ona waŜność w dniu 29 listopada 2007 r., natomiast z aprobaty
dotyczącej spełniania przez oferowany olej normy MAN 3277 wynika, iŜ utraciła waŜność w dniu
17 października 2007 r.
W myśl art. 26 ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia
kontrolowanego postępowania, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj. m.in. dokumentów
potwierdzających
spełnienie
przez
oferowane
dostawy
wymagań
określonych
przez
zamawiającego lub którzy złoŜyli dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
uniewaŜnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
nie później niŜ w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń
lub dokumentów.
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający zobligowany był do wezwania wykonawcy,
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia tłumaczeń na język polski dokumentów
sporządzonych w języku obcym oraz aktualnych aprobat. Zaniechanie zamawiającego w tym
zakresie stanowi naruszenie ww. przepisu.
8.
W przedmiotowym postępowaniu, zamawiający określił, iŜ przy wyborze oferty
najkorzystniejszej kierował się będzie następującymi kryteriami:
1. cena
-
75%
2. zaoferowanie produktu toŜsamego z obecnie uŜywanym przez zamawiającego -
20%
3. termin dostawy - 5%
Ponadto wskazano następujące produkty uŜywane obecnie przez zamawiającego:
1. wielosezonowy olej mineralny do silników wysokopręŜnych wolnossących i doładowanych
EURO – 0, EURO – 1, EURO – 2, EURO – 3 - Vanellus E6;
2. wielosezonowy,
syntetyczny,
energooszczędny
olej
do
silników
wysokopręŜnych
wolnossących i doładowanych EURO – 4 – Vanellus E8 Ultra;
3. olej do przekładni pojazdów – Energear HT 80 W/90Ł;
4. olej do automatycznej skrzyni biegów – Autran MBX.
10
W przedmiotowym postępowaniu, zamawiający określił, Ŝe obok ceny (waga - 75 %)
kryteriami będą: zaoferowanie produktu toŜsamego z obecnie uŜywanym przez zamawiającego
(waga 20%), termin dostawy (waga 5%).
Wybrana miała zostać oferta oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o te kryteria
(pkt. 13.1 SIWZ).
Zastosowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp
ma na celu wyłonienie spośród wszystkich ofert złoŜonych w danym postępowaniu, oferty
najkorzystniejszej dla zamawiającego (art. 91 ust. 1 ustawy Pzp). Stosownie do treści art. 91 ust.
2 ustawy Pzp celowi temu ma słuŜyć dobór przez zamawiającego odpowiednich kryteriów oceny
ofert. W celu zachowania transparentności postępowania, zamawiający juŜ na etapie ogłoszenia
o zamówieniu zobowiązany jest ustalić kryteria oceny ofert, przy czym zawsze jednym z nich
(albo jedynym) musi być cena. Zamawiający ustalając kryteria oceny ofert i sposób ich oceny,
powinien mieć zatem na względzie, Ŝe mają one stanowić podstawę wyboru oferty, która
najlepiej zaspokoi jego potrzeby.
Zaznaczyć naleŜy, iŜ wymienione w art. 91 ust. 2 ustawy kryteria wyboru ofert – oczywiście
pomijając obowiązkowe kryterium ceny – to jedynie przykładowe kryteria i ich krąg nie jest
zamknięty. Oznacza to, iŜ zamawiający moŜe ustalić równieŜ inne kryteria niŜ te określone w ww.
przepisie. Mając na uwadze, Ŝe lista kryteriów, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy nie jest
wyczerpującą i zamawiający moŜe dodatkowo określić własny ich zestaw, naleŜy wyraźnie
podkreślić, Ŝe swoboda jaką dał ustawodawca zamawiającemu w zakresie formułowania
kryteriów oceny ofert nie jest nieograniczona.
Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a więc zatem określenie
kryteriów oceny ofert, muszą być dokonywane w zgodzie z naczelnymi zasadami udzielania
zamówień publicznych, w tym m. in. zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą
równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy). Kryteria oceny ofert powinny być tak
skonstruowane, Ŝeby maksymalnie ograniczyć subiektywne odczucie i preferencje oceniającego
(wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2004 r., sygn. akt: UZP/ZO/0 – 1077/04). Tym samym,
zamawiający nie moŜe określić kryteriów oceny ofert w sposób preferujący określonych
wykonawców (w tym przypadku wykonawców, którzy oferują produkty (oleje) uŜywane przez
zamawiającego). Ponadto, opis sposobu oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
powinien być wyczerpujący i jednoznaczny, tak aby dokonywana przez zamawiającego ocena
miała charakter obiektywny.
Dokonując opisu sposobu oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu zamawiający
preferował wykonawców, którzy zaoferują produkty toŜsame z produktami uŜywanymi obecnie
11
przez zamawiającego wskazując przy tym jednocześnie konkretne rodzaje olejów: tj. np. Vanellus
E6, Energear HT 80 W/90Ł.
Preferowanie w ramach kryteriów oceny ofert wykonawców, którzy zaoferują produkt
określonej marki godzi w wyraŜoną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę równego traktowania
wykonawców.
12

Podobne dokumenty