3. Wykaz seminariów licencjackich (studia stacjonarne)

Komentarze

Transkrypt

3. Wykaz seminariów licencjackich (studia stacjonarne)
WYKAZ SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU
AKADEMICKIM 2016/2017
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5
Lp. Imię i nazwisko wykładowcy
Kierunek
Kod USOS
Logistyka
0600-BARA5B
Logistyka
0600-BUKA5B
3 dr Jacek Chądzyński
Sektor MSP i wspieranie przedsiębiorczości oraz innowacyjności.
Organizacje pozarządowe a rozwój społeczno-gospodarczy terytorium.
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym.
Funkcjonowanie i rozwój samorządu terytorialnego w Polsce.
Gospodarka przestrzenna
0600-CHAJ5B
4 dr hab. Piotr Chomczyński
Społeczne uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
Analityka społeczna
0600-CHOP5B
5 dr Tomasz Czajkowski
Electronic commerce in small and medium size enterprises (SMEs),
influence of the information and communication technologies (ICTs) on
Ekonomia w jęz. angielskim
the functioning of the companies (marketing, financial results,
innovativeness), innovations and innovativeness of the companies in the
age of recovering from the economic crisis.
6 dr Tomasz Czajkowski
Handel elektroniczny w małych i średnich firmach (MŚP), wpływ
technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) na funkcjonowanie firm
(marketing, wyniki finansowe, innowacyjność), innowacje i
innowacyjność firm w dobie wychodzenia z kryzysu gospodarczego.
1 dr Aleksandra Bartosiewicz
2 dr hab. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof.
7
nadzw. UŁ
8 dr Agnieszka Drzymała
9 dr hab. Edyta Dworak, prof. nadzw. UŁ
Temat seminarium licencjackiego
Logistyka morska. Przewozy kontenerowe. Metody analizy rynku w
praktyce.
Funkcjonowanie łańcucha logistycznego - gospodarka magazynowa,
zarządzanie relacjami między podmiotami, obsługa klienta
Produkty banków komercyjnych. Nowe trendy w bankowości.
Bankowość centralna. Rynek pieniężny. Doradztwo finansowe. Ochrona
konsumenta na rynku usług finansowych.
Zrównoważony rozwój a działalność korporacji transnarodowych w
gospodarce światowej. Ekobiznes a gospodarki narodowe
Innowacje, procesy innowacyjne, polityka innowacyjna, gospodarka
oparta na wiedzy, polityka fiskalna, polityka pieniężna, bezrobocie,
inflacja, analiza ekonomiczna
0600-CZATJA5B
Ekonomia, Ekobiznes
0600-CZAT5B
Ekonomia; Finanse i
rachunkowość
0600-CZEI5B
Ekonomia; Ekonomia,
Ekobiznes
Ekonomia; Ekonomia,
Ekobiznes; Finanse i
rachunkowość
0600-DRZA5B
0600-DWOE5B
10 dr Maciej Dykto
11 dr Krystyna Dzwonkowska-Godula
12 dr Anita Fajczak-Kowalska
13 dr Ewa Feder-Sempach
14 dr Joanna Fila
Instytucje i instrumenty rynku finansowego. Usługi finansowe dla
gospodarstw domowych. Bankowość centralna i komercyjna.
Społeczeństwo a płeć (kobiety i mężczyźni w różnych rolach i
dziedzinach życia społecznego)
Transport w procesach logistycznych polskiej gospodarki
Zintegrowane zarządzanie jakością
Rynek finansowy i inwestycje:
- analiza portfelowa,
- giełdy papierów wartościowych,
- ryzyko portfela papierów wartościowych
- inwestycje na międzynarodowych rynkach finansowych,
- strategie inwestycyjne,
- instrumenty pochodne.
Źródła finansowania działalności gospodarczej ( w tym szczególnie
małych i średnich przedsiębiorstw). Analiza finansowa przedsiębiorstw.
Pomoc publiczna (w tym szczególnie ze środków Unii Europejskiej).
Opodatkowanie przedsiębiorstw.
15 prof. dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. UŁ
Zarządzanie finansami i rynki finansowe
16 dr Paweł Gajewski
International economics, cross-country economic comparisons,
macroeconomic theory and policy, economic crises, labour market,
problems of the Eurozone
17 dr Patryk Gałuszka
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania branż mediów, kultury i rozrywki,
crowdfunding, ekonomiczna analiza prawa własności intelektualnej
18 dr Patryk Gałuszka
19 dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas
20 dr Wojciech Grabowski
21 dr hab. Marianna Greta, prof. nadzw. UŁ
22
dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof.
nadzw. UŁ
Media industries, music industry, film industry, crowdfunding,
economics of arts and culture, marketing.
Instytucje pomocowe i ich klienci w badaniach jakościowych
Modelowanie zmiennych jakościowych
Aspekty finansowe integracji, strefa euro- funkcjonowanie i skutki.
Gospodarka światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unie
Europejska – problemy funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE –
metody aplikacyjne. Polityki wspólnotowe i dostosowania w polskich
politykach do standardów europejskich. Banki wobec dostosowań
europejskich.
Młodzi dorośli – warunki życia, trudności życiowe i sposoby ich
przezwyciężania
Finanse i rachunkowość
0600-DYKM5B
Praca socjalna
0600-DZWG5B
Logistyka
0600-FAJA5B
Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze
0600-FEDA5B
Finanse i rachunkowość
0600-FILA5B
Ekonomia; Finanse i
rachunkowość
0600-GAJD5B
Ekonomia w jęz. angielskim
0600-GAJPJA5B
Ekonomia
0600-GALP5B
Ekonomia w jęz. angielskim
0600-GALPJA5B
Praca socjalna
Analityka gospodarcza
0600-GOLA5B
0600-GRAW5B
Ekonomia; Ekonomia,
Ekobiznes; Finanse i
rachunkowość
0600-GREM5B
Praca socjalna
0600-GROJ5B
Finanse publiczne i ich rola w gospodarce; Polityka finansowa państwa i
23 dr hab. Beata Guziejewska, prof. nadzw. UŁ samorządu terytorialnego; Rola podatków bezpośrednich i pośrednich w
polityce fiskalnej; Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie
Finanse i rachunkowość
Społeczne i psychologiczne aspekty upowszechniania technologii
Informatyka; Informatyka i
informacyjnych (ICT).
Ekonometria
Logistyka operacyjna (optymalizacja problemów logistyki, zaopatrzenia, Informatyka i Ekonometria;
dr Radosław Jadczak
produkcji i dystrybucji
Logistyka
dr Agnieszka Janus
Strategie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Ekonomia
Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw, źródła
finansowania przedsiębiorstw, rozwój regionalny, atrakcyjność
dr Magdalena Jasiniak
Finanse i rachunkowość
inwestycyjna regionów, działalność przedsiębiorstw na arenie
międzynarodowej
Informatyka; Informatyka i
dr Karol Korczak
Rozwiązania ICT w biznesie
Ekonometria
Macroeconomic policy, tax system, income inequalities, diversity of
dr hab. Piotr Krajewski, prof. nadzw. UŁ
Ekonomia w jęz. angielskim
regional development.
Audyt i kontrola wewnętrzna.
dr Marzena Krawczyk
Finanse i rachunkowość
Finansowanie działalności innowacyjnej. Finansowanie MŚP.
Strategiczna i operacyjna rachunkowość zarządcza.
- Bankowość komercyjna i inwestycyjna.
- Systemy bankowe.
Międzynarodowe Stosunki
dr Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
- Rynek kapitałowy i pieniężny.
Gospodarcze
- Wzrost gospodarczy.
- Finanse przedsiębiorstw
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja gospodarcza, eMiędzynarodowe stosunki
dr Anetta Kuna-Marszałek
biznes, przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, społeczna
gospodarcze
odpowiedzialność biznesu
Polityka makroekonomiczna, pieniężna, fiskalna, rynek pracy,
Ekonomia; Finanse i
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
zatrudnienie, bezrobocie, inflacja.
rachunkowość
Rynek pracy w Polsce i Europie – analizy przestrzenno-czasowe
Gospodarka Przestrzenna
dr Karolina Lewandowska-Gwarda
Analityka gospodarcza;
dr Maciej Malaczewski
Modelowanie matematyczne w ekonomii
Ekonomia; Informatyka i
Ekonometria
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Rachunkowość instytucji
dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw.
Finanse i rachunkowość
finansowych. Kapitał intelektualny. Zarządzanie finansowe bankiem.
UŁ
Bankowość.
0600-GUZB5B
24 dr Marta Jabłońska
0600-JABM5B
25
0600-JADR5B
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
0600-JANA5B
0600-JASM5B
0600-KORK5B
0600-KRAPJA5B
0600-KRAM5B
0600-MACI5B
0600-KUNA5B
0600-KWIE5B
0600-LEWG5B
0600-MALM5B
0600-MARC5B
37 prof. zw. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska Społeczeństwo, kultura, sztuka
43 dr Zbigniew Przygodzki
44 dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ
Wspomaganie decyzji metodami ilościowymi (zastosowania w
ubezpieczeniach, logistyce i analizach ekonomicznych)
Infrastruktura logistyczna na tle współczesnych procesów społecznogospodarczych; Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie;
Logistyka a rozwój zrównoważony
Handel międzynarodowy. Polityka handlowa Unii Europejskiej.
Wielostronne i bilateralne porozumienia handlowe. Światowa
Organizacja Handlu.
- międzynarodowe stosunki gospodarcze
- polityka handlowa
- ugrupowania integracyjne
- dwu- i wielostronne porozumienia handlowe
- polityka handlowa Unii Europejskiej
- globalizacja i liberalizacja
- handel Unii Europejskiej
- handel Polski
Bankowość (w tym bankowość spółdzielcza i hipoteczna), produkty
finansowe, sekurytyzacja.
Marketingowe i finansowe uwarunkowania działalności
przedsiębiorstwa
Marketingowe i finansowe uwarunkowania działalności logistycznej
przedsiębiorstwa
Nowoczesne metody zarządzania miastem i regionem
Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo
45 dr Agnieszka Rzeńca
Ekologiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast i regionów
46 dr Artur Sajnóg
Strategie finansowo-marketingowe przedsiębiorstwa
Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa na konkurencyjnym
rynku
38 dr Dorota Miszczyńska
39 dr Urszula Motowidlak
40 dr Aleksandra Nacewska-Twardowska
41 dr Ewa Nastarowicz
42 dr Marzena Papiernik-Wojdera
47 dr Tomasz Sosnowski
48 dr Joanna Stawska
Polityka pieniężna, polityka fiskalna, policy mix, kryzysy finansowe,
integracja monetarna, bankowość centralna i bankowość komercyjna,
przedsiębiorstwo a polityka gospodarcza, inwestycje przedsiębiorstw
Socjologia
0600-MATA5B
Analityka gospodarcza;
Informatyka i Ekonometria
0600-MISD5B
Logistyka
0600-MOTU5B
Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze
0600-NACA5B
Finanse i rachunkowość
0600-NASE5B
Ekonomia
0600-PAPM5B
Logistyka
Gospodarka Przestrzenna
Praca socjalna; Socjologia
0600-PRZZ5B
0600-ROKE5B
Gospodarka Przestrzenna
0600-RZEA5B
Ekonomia; Logistyka
0600-SAJA5B
Logistyka
0600-SOTO5B
Finanse i rachunkowość
0600-STAO5B
49 dr Anna Stępniak-Kucharska
50 prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (procedury
zakładania, źródła finansowania, marketing, zrządzanie zasobami
ludzkimi, przekształcenia własnościowe – prywatyzacja i
restrukturyzacja, księgowość MSP, analiza finansowa)
Zastosowanie metod ilościowych w badaniach ekonomicznospołecznych. Regionalne Analizy Sektorowe.
Logistyka społeczna.
51 dr Magdalena Ślebocka
Finanse samorządu terytorialnego (w tym: m.in.: polityka podatkowa
jednostek samorządu terytorialnego, dochody własne i transferowe JST,
polityka wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego,
samodzielność finansowa JST, fundusze unijne dla JST) .
Problematyka z zakresu zrównoważonego rozwoju – komponenty,
źródła finansowania zrównoważonego rozwoju, regulacje prawne – na
płaszczyźnie lokalnej, krajowej, międzynarodowej).
System podatkowy Polski.
Rewitalizacja obszarów miejskich – źródła finansowania, programy
unijne.
52 dr Iwona Świeczewska
Wiedza, innowacje i wzrost gospodarczy – podejście modelowe
53 dr Katarzyna Waniek
54
prof. zw. dr hab. Wielisława WarzywodaKruszyńska
Tożsamość, cierpienie (związane z chorobą, wykluczeniem, migracją,
stygmatyzacją), stereotypy, uprzedzenia
Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy – zagrożenia wykluczeniem
społecznym i formy ich przezwyciężania
55 dr Radosław Witczak
Aspekty podatkowe w finansach publicznych i przedsiębiorstw.
Rachunkowość i ewidencje podatkowe w finansach przedsiębiorstw.
56 prof. zw. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski
Problemy samorządu terytorialnego w Polsce.
57 dr Andrzej Wojcieszak
Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju. Logistyka w systemie
paliwowo-energetycznym
58 dr Łukasz Zakonnik
Handel elektroniczny oraz sieci komputerowe
59 dr Wojciech Zatoń
Instrumenty finansowe, wycena i zastosowanie. Decyzje na rynkach
finansowych.
Ekonomia
Gospodarka Przestrzenna
0600-STEA5B
0600-SUCJ5B
Logistyka
Finanse i rachunkowość
0600-SLEM5B
Analityka gospodarcza;
Informatyka i Ekonometria
0600-SWII5B
Socjologia
0600-WANK5B
Praca socjalna
0600-WARW5B
Finanse i rachunkowość
0600-WITR5B
Gospodarka przestrzenna
0600-WOJE5B
Logistyka
0600-WOJC5B
Analityka gospodarcza;
Informatyka; Informatyka i
Ekonometria
0600-ZAKL5B
Finanse i rachunkowość
0600-ZATW5B