Generuj PDF tej strony

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF tej strony
Nazwa modułu:
Statystyczna kontrola jakości
Rok akademicki:
Wydział:
Kierunek:
2016/2017
Kod: MIM-2-106-PS-s
Punkty ECTS:
3
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Inżynieria
Materiałowa
Poziom studiów:
Specjalność:
Studia II stopnia
Język wykładowy: Polski
Przetwórstwo stopów i materiałów
specjalnych
Forma i tryb studiów:
Profil kształcenia:
Stacjonarne
Ogólnoakademicki (A)
Semestr: 1
Strona www:
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Skowronek Tadeusz ([email protected])
Osoby prowadzące: dr inż. Skowronek Tadeusz ([email protected])
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM
Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi
Powiązania z EKK
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
M_W001
Znać podstawy matematyczne i schemat
wnioskowania w statystycznej kontroli jakości
(SKJ),
IM2A_W06,
IM2A_W15
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_W002
Znać podstawowe modele Statystycznej Kontroli
Jakości
IM2A_W06,
IM2A_W15
Kolokwium
Posiadać umiejętność racjonalnego wyboru i
stosowania modeli SKJ w typowych sytuacjach
produkcji masowej (sterowanie procesem, kontrola
odbiorcza).
IM2A_U05,
IM2A_U08
Kolokwium
IM2A_K01
Aktywność na zajęciach
Wiedza
Umiejętności
M_U003
Kompetencje społeczne
M_K004
Posiadać umiejętność racjonalnego wyboru i
stosowania modeli SKJ w typowych sytuacjach
produkcji masowej (sterowanie procesem, kontrola
odbiorcza)
1/4
Karta modułu - Statystyczna kontrola jakości
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Konwersatori
um
Zajęcia
seminaryjne
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia
terenowe
Zajęcia
warsztatowe
Znać podstawy
matematyczne i schemat
wnioskowania w statystycznej
kontroli jakości (SKJ),
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W002
Znać podstawowe modele
Statystycznej Kontroli Jakości
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Posiadać umiejętność
racjonalnego wyboru i
stosowania modeli SKJ w
typowych sytuacjach
produkcji masowej
(sterowanie procesem,
kontrola odbiorcza).
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E-learning
Ćwiczenia
projektowe
M_W001
Inne
Ćwiczenia
laboratoryjne
Forma zajęć
Ćwiczenia
audytoryjne
Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi
Wykład
Kod EKM
Wiedza
Umiejętności
M_U003
Kompetencje społeczne
M_K004
Posiadać umiejętność
racjonalnego wyboru i
stosowania modeli SKJ w
typowych sytuacjach
produkcji masowej
(sterowanie procesem,
kontrola odbiorcza)
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
1.Pojęcie jakości. Jakość wyrobu i jakość zbioru wyrobów (wadliwość, wadliwość
dopuszczalna). Generowanie danych przemysłowych. Statystyczna kontrola jakości
(SKJ).
2.Podstawowe pojęcia statystyki (cecha, populacja, próbka, parametry cechy). Zbiór
danych statystycznych. Istota wnioskowania statystycznego. Statystyczne
wnioskowanie w SKJ. Schematy wnioskowania.
3.Statystyczny opis zmienności – parametry opisowe, histogram (rozkład empiryczny),
rozkład teoretyczny
4.Statystyka matematyczna. Zmienna losowa. Parametry opisowe zmiennej losowej
Rozkłady zmiennej losowej dyskretnej/ciągłej.
5.Trzy ważne rozkłady w SKJ ( dwumianowy, Poissona, normalny).
6.Rozkład normalny. Funkcja Laplace’a. Obliczanie prawdopodobieństwa. Reguła
trzech odchyleń standardowych.
7.Funkcje zmiennych losowych. Wybrane twierdzenia związane z rozkładem
normalnym.
8.Wnioskowanie statystyczne. Hipoteza statystyczna. Testy istotności (funkcja
2/4
Karta modułu - Statystyczna kontrola jakości
testowa, obszar krytyczny, funkcja mocy testu, M). Weryfikacja hipotezy o parametrze
(p) rozkładu dwumianowego.Weryfikacja hipotez: o wartości oczekiwanej (m) i
wariancji (σ2) rozkładu normalnego. Funkcja M.
9.Ogólny model SKJ. Opis populacji wyrobów i próbki. Statystyczna kontrola
wadliwości. Modele SKJ.
10.Model 1. Kontrola alternatywna wg cechy o rozkładzie zero-jedynkowym.
Testowanie hipotezy o wadliwości (p) za pomocą funkcji testowej o rozkładzie
dwumianowym (lub Poissona). Funkcja M.
11.Model 2. Kontrola wg cechy mierzalnej o rozkładzie normalnym ze znanym σ.
Wadliwość populacji zależy od parametru m. Testowanie hipotezy o wadliwości za
pomocą funkcji testowej o rozkładzie normalnym. Funkcja M.
12.Model 3. Kontrola wg cechy mierzalnej o rozkładzie normalnym z nieznanym σ.
Wadliwość populacji zależy od parametru m. Testowanie hipotezy o wadliwości za
pomocą funkcji testowej o rozkładzie Studenta. Funkcja M.
13.Model 4. Kontrola wg cechy mierzalnej o rozkładzie normalnym ze znanym m.
Wadliwość zależy od parametru σ. Testowanie hipotezy o wadliwości za pomoc funkcji
testowej o rozkładzie chi-kwadrat. Funkcja M.
14.SKJ w praktyce. SKJ produkcji bieżącej (sterowanie procesem). Karty kontrolne. SKJ
odbiorcza. Plany odbiorcze.
Ćwiczenia audytoryjne
1.Analiza zbioru danych – podstawowe parametry statystyczne, rozkłady
2.Metody statystycznej kontroli jakości w normach PN-ISO
3.Elementy wnioskowania statystycznego – weryfikacja wybranych hipotez
statystycznych
4.Modele wnioskowania w SKJ – ocena alternatywna, Model 1
5.Modele wnioskwania w SKJ w przypadku parametrów mierzalnych – Modele 2,3,4
6.Metody statystycznego sterowania procesem (SPC) – ocena zdolności jakościowej
procesu, monitorowanie procesu za pomocą techniki kart kontrolnych
7. Statystyczna kontrola odbiorcza – plany odbiorcze w przypadku oceny alternatywnej
i parametrów mierzalnych
Sposób obliczania oceny końcowej
zaliczenie ćwiczeń
Wymagania wstępne i dodatkowe
Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień
zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na
zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla
przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów
niekończących się egzaminem).
Zalecana literatura i pomoce naukowe
1.J. Ryś: Zasady statystycznej kontroli jakości wyrobów metalowych. Skrypt AGH nr 589, Kraków 1977.
2.J. Oderfeld: Zarys statystycznej kontroli jakości. PWN, Warszawa 1954.
3.E.L. Grant. Statystyczna kontrola jakości. Wyd. PWE, Warszawa 1972.
4.Iwasiewicz: Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji. PWN, Warszawa 1985.
5.Z. Hellwig: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa
1992.
6.L. Gajek, M. Kałuszka: Wnioskowanie statystyczne. PWN, Warszawa 1998.Polskie Normy z zakresu SKJ.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
3/4
Karta modułu - Statystyczna kontrola jakości
1. Tadeusz SKOWRONEK, Andrzej CZARSKI, Kazimierz SATORA, Kinetyka sferoidyzacji perlitu, XXX Szkoła
Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Kraków : AGH, 2002 ,S. 205–209
2.CZARSKI, P. MATUSIEWICZ, T. SKOWRONEK, Statistical methods in contemporary quality management
sys-tems. Problems of modern techniques in engineering and education, eds. Paweł Kurtyka, [et al.],
2007 s. 21–26.
Informacje dodatkowe
Brak
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta
Obciążenie
studenta
Udział w wykładach
28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych
14 godz
Przygotowanie do zajęć
18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć
15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe
2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem
6 godz
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
83 godz
Punkty ECTS za moduł
3 ECTS
4/4

Podobne dokumenty