Zał 3_ Wzór umowy SDP - Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Komentarze

Transkrypt

Zał 3_ Wzór umowy SDP - Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA
Zawarta w dniu ………………………………roku w Lublinie pomiędzy:
Strona | 1
Fundacją Inicjatyw Menedżerskich z siedzibą przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 5/7
w Lublinie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń oraz rejestru
przedsiębiorców pod numerem: 0000290822 NIP: 7123089656
reprezentowaną przez Pana Pawła Prokopa – Prezesa Zarządu.
w dalszej części Umowy zwaną „Zamawiającym”
a
………………………………………………………..
z
siedzibą
przy
……………………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru
przedsiębiorców pod numerem: ……………………………… NIP: ………………………….
reprezentowaną przez ……………………………………………………….
w dalszej części Umowy zwaną “Wykonawcą”.
Strony zgodnie postanawiają co następuje:
§ 1 [Definicje umowne]
Dla potrzeb niniejszej umowy, zwanej dalej “Umową”, Strony nadają poniższym słowom lub
wyrażeniom pisanym z wielkiej litery, także we wszystkich odmianach, używanym w treści
Umowy, jej zmianach, aneksach lub załącznikach, następujące znaczenie:
„Projekt” – oznacza projekt „Świat dobrej przyszłości”, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 2 [Przedmiot Umowy]
Przedmiotem Umowy są wzajemne zobowiązania Stron związane z organizacją obozu dla
Uczestników projektu „Świat dobrej przyszłości”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 Poddziałanie
7.2.2 w okresie lipiec – sierpień 2013 r., który odpowiednio dla:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, 20-078 Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7
tel./fax: (+48) 81 532 14 25; tel.: (+48) 81 441 33 44; email: [email protected];
www.fim.org.pl
NIP: 712-308-96-56; KRS: 0000290822; Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
a) I grupy rozpoczyna się w dn. ………………o godz.…………., a kończy się
w dn……….. o godz……...
b) II grupy rozpoczyna się w dn. ……. o godz., a kończy się w dn. ………. o godz…… Strona | 2
§ 3 [Zobowiązania Wykonawca]
3.1 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie, organizację
zajęć dodatkowych, ubezpieczenie dla Uczestników obozu. Opiekunów zapewnia
Zamawiający.
3.2 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:
3.2.1 ZAKWATEROWANIE:
Uczestnikom/-czkom
obozu
należy
zapewnić
zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. W pokojach
powinny znajdować się łóżka z pościelą, szafy na rzeczy osobiste, wieszaki, stoliki i krzesła.
W pokojach muszą być zakwaterowane osoby tej samej płci. Łazienki i ubikacje muszą
znajdować się w budynku zakwaterowania uczestników/czek w ilości odpowiedniej do w/w
ilości osób (dziewcząt i chłopców). W łazienkach powinna być możliwość z korzystania
z ciepłej i zimnej wody bez ograniczeń, pokoje i łazienki muszą być estetyczne i czyste,
zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-higienicznymi, Ośrodek musi znajdować
się nad morzem lub nad jeziorem; Ośrodek musi zapewniać w cenie dostęp do infrastruktury
sportowej.
3.2.2 WYŻYWIENIE: Wykonawca zapewni obowiązkowo całodzienne wyżywienie,
w miejscu zakwaterowania (min. 4 posiłki dziennie dla każdego uczestnika obozu), zgodnie
z obowiązującymi normami żywienia dzieci i młodzieży w wieku 15-18 lat. Wykonawca
w dniu przyjazdu uczestników/czek zapewni obiad, natomiast w dniu wyjazdu śniadanie
i suchy prowiant na drogę. W przypadkach uniemożliwiających stawienie się uczestników
wypoczynku w miejscu wydawania posiłków (np. podczas całodziennych wycieczek)
oferent winien zapewnić posiłek w formie suchego prowiantu (np. woda, kanapki, owoce,
wafelek) na drogę powrotną i w czasie wycieczek; Wykonawca zapewni uczestnikom przez
cały dzień dostęp do napojów.
3.2.3 DODATKOWO:
Wykonawca powinien :
a) zorganizować program dodatkowych, atrakcyjnych i włączających aktywnie
młodzież zajęć tematycznych na czas pogody i niepogody dostosowanych do grupy
wiekowej 15-18 lat wzmacniających efektywność prowadzonych warsztatów
dotyczących rozwoju umiejętności współpracy w grupie, budowania motywacji,
samoregulacji, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji oraz przedstawić szczegółową
propozycję programu w Załączniku 2 do SIWZ . Przy opracowaniu programu zajęć
Wykonawca powinien uwzględnić czas na przeprowadzenie 16 godz. warsztatów z
zakresu socjoterapii (organizowanych przez Zamawiającego) oraz 15 godz. warsztatów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
mających na celu wzmacnianie rozwoju umiejętności współpracy w grupie, budowania
motywacji, samoregulacji, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji (organizowanych
przez Zamawiającego przy współpracy z Wykonawcą).Każdorazowa zmiana Strona | 3
harmonogramu zajęć musi być skonsultowana z Zamawiającym.
a) dysponować salą do zajęć dydaktycznych, przeznaczoną dla co najmniej 26 osób
z krzesłami, stolikami, flipchartem. Trenerów prowadzących zajęcia zapewnia
Zamawiający. Podczas obozu dla każdej z grup przewidziano 31 h szkoleń.
Wykonawca umożliwi oznaczenie sal zgodnie z wytycznymi POKL.
b) zapewnić ubezpieczenie uczestników kolonii i kadry od następstw nieszczęśliwych
wypadków podczas podróży i wypoczynku.
3.3 Wszelkie zmiany programu każdorazowo Wykonawca powinien uzgadniać
z Zamawiającym.
3.4 Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury ze specyfikacją,
wyszczególniając kwotę za nocleg, wyżywienie i organizację zajęć tematycznych
zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
3.5 Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć środków
gwarantujących odpowiednią jakość i bezpieczeństwo.
3.6 Wykonawca zobowiązuje się także do:
a) realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i obowiązującymi w tym względzie
normami i przepisami,
b) zrealizowania w pełni postanowień niniejszej umowy,
c) bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych
d) niepomyślnych wydarzeniach i okolicznościach mających związek z realizacją
zamówienia.
§ 4 [Zobowiązania Zamawiającego]
4.1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za organizację obozu
w wysokości, na zasadach i w terminach określonych w Umowie.
4.2 Zamawiający zapewnia transport Uczestników we wskazane przez Wykonawcę miejsce
w dniu rozpoczęcia obozu oraz zobowiązuje się do zapewnienia powrotu grupy.
4.3 Wykonawca zobowiązuje się wcześniej przekazać informację o miejscach planowanego
pobytu grupy.
4.4 Zamawiający zapewnia kadrę prowadzącą zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia
tematyczne.
4.5 Wykonawca z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania zobowiązań lub deliktu
ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości wyrządzonej szkody na rzecz
Zamawiającego, z którą związana jest odpowiedzialność odszkodowawcza.
§ 5 [Zasady współpracy Stron w wykonaniu umowy]
5.1 W celu należytego wykonania poszczególnych prac zleconych przez Zamawiającego
w ramach realizacji Umowy Zamawiający wyznaczy pełnomocnika w osobie Pana(i)
………………… zwanego dalej “Koordynatorem Zamawiającego”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
5.2 W celu należytego wykonania poszczególnych prac zleconych przez Zamawiającego
w ramach realizacji Umowy, Wykonawca wyznaczy pełnomocnika w osobie Pana(i)
Strona | 4
………….., zwanego dalej “Koordynatorem Wykonawcy”.
5.3 Koordynator Zamawiającego będzie uprawniony – w ramach realizacji Umowy –
do składania wiążących oświadczeń oraz podejmowania wszelkich decyzji w imieniu
Zamawiającego dotyczących realizacji Umowy. Do momentu powiadomienia
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w § 13 Umowy o zmianie osoby
wyznaczonej na Koordynatora Zamawiającego, Zamawiający nie może skutecznie
uchylić się od skutków decyzji lub oświadczeń woli złożonych w jej imieniu przez
Koordynatora Zamawiającego. Wszelkie decyzje lub oświadczenia woli Koordynatora
Zamawiającego oraz Koordynatora Wykonawca złożone do czasu jego odwołania są
wiążące dla Stron Umowy, o ile Strony Umowy zgodnie nie postanowią inaczej.
5.4 Wykonawca będzie współpracował z opiekunami wskazanymi przez Zamawiającego.
§ 6 [Terminy]
Wykonawca zobowiązuje się zorganizować obóz w następującym przedziale czasowym:
lipiec – sierpień 2013.
§ 7 [Wynagrodzenie]
7.1 Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych szczegółowo w § 2 ust. 1 Umowy wraz
załącznikami, Strony ustalają na łączną kwotę …………………. PLN brutto (słownie:
…………………………………………………………..złotych)
7.2 Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 wypłacane będzie Wykonawcy w formie płatności
częściowych I część po zakończeniu pobytu I grupy; II część po zakończeniu pobytu II
grupy Płatność wynagrodzeń częściowych następować będzie w terminie do 14 dni od
daty podpisania Protokołów Odbioru Zlecenia i dostarczenia prawidłowo wystawionych
faktur VAT.
7.3 Wynagrodzenie za wykonanie prac jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7.4 Wykonawca zobowiązany będzie do wyszczególnienia cen jednostkowych na fakturze.
7.5 Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.
7.6 Za datę płatności Strony uznają datę wpływu należności na rachunek bankowy
Wykonawcy.
7.7 W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe
po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego.
§ 8 [Rozwiązanie Umowy]
8.1 Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia wykonania przez Wykonawcę
wszystkich zobowiązań wynikających z tego tytułu i reguluje stosunki prawne pomiędzy
Stronami powstałe od dnia jej zawarcia.
8.2 Wykonawca może rozwiązać Umowę z uzasadnionej przyczyny, z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, po złożeniu wypowiedzenia w formie pisemnej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wynagrodzenia
zapłaconego na podstawie Umowy przez Zamawiającego przed dniem rozwiązania
Strona | 5
Umowy przez Wykonawcę.
8.3 Zamawiający może rozwiązać Umowę z uzasadnionej przyczyny z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia po złożeniu wypowiedzenia w formie pisemnej. W
takim przypadku będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonane oraz rozpoczęte do dnia, w którym upłynie ostatni dzień okresu
wypowiedzenia, etapy prac
8.4 W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że postanowienia niniejszego
ustępu nie wykluczają możliwości ewentualnego dochodzenia przez Wykonawcę od
Zamawiającego odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
§ 9 [Korespondencja]
9.1 Strony określają następujące adresy, numery faksów i adresy e-mail, pod które druga
Strona powinna dokonywać wszelkich doręczeń, związanych z wykonywaniem
zobowiązań określonych w treści Umowy [Adres dla Doręczeń]:
Wykonawca
Zamawiający
…
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7
20-078 Lublin
Tel. + 48 81 441 33 44
Tel./Fax: +48 81 532 14 25
e-mail: [email protected]
9.2 Doręczenie uznane będzie za skuteczne po otrzymaniu przez Stronę wysyłającą,
w razie wysłania przesyłki poleconej lub kurierskiej, potwierdzenia doręczenia przesyłki
pod wskazany Adres dla Doręczeń, w razie wysłania poczty elektronicznej lub telefaksu
– uzyskanie potwierdzenia skutecznej transmisji danych.
9.3 Każda ze Stron niezwłocznie zawiadomi drugą o zmianie Adresu dla Doręczeń.
W przypadku braku zawiadomienia, doręczenie dokonane na zasadach określonych
w niniejszym paragrafie pod wskazany wyżej Adres dla Doręczeń uważane będzie
za skuteczne.
§ 10 [Właściwość sądu]
Wszelkie ewentualne spory wynikłe między jej Stronami, ze stosunku objętego Umową
rozstrzygane będą ugodowo. W przypadku braku uzyskania porozumienia Stron w terminie
1 miesiąca, wszelkie spory rozstrzygał będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
§ 11 [Prawo właściwe]
W części nieuregulowanej postanowieniami Umowy zastosowanie znajdą właściwe przepisy
Strona | 6
prawa polskiego.
§ 12 [Klauzula salwatoryjna]
Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień
niniejszej umowy nie będzie miała wpływu na ważność czy możność dochodzenia wykonania
pozostałych postanowień umowy. W razie wystąpienia takiej nieważności lub niemożności
dochodzenia wykonania Strony uczynią wszystko co możliwe, aby osiągnąć lub wywołać
w sposób zgodny z prawem te same cele lub skutki gospodarcze, które miały być osiągnięte
lub wywołane przez postanowienie dotknięte nieważnością lub niemożnością dochodzenia
jego wykonania.
§ 13[Kary umowne]
13.1 Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.
13.2 Zamawiający ma prawo potrącić Kary Umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
13.3 Kara te będzie naliczana w przypadkach, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7.
§ 14 [Stosunek do wcześniejszych ustaleń]
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) oferta Wykonawcy,
c) ogłoszenie o wynikach postępowania,
§ 15 [Zmiany Umowy]
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
§ 16 [Egzemplarze umowy]
Umowa została sporządzona, przyjęta i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
______________________________
Wykonawca
______________________________
Zamawiający
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
Załącznik numer 1 – Wzór Protokołu Odbioru Prac
Strona | 7
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Sporządzony dnia ........................................ w ........................................ w sprawie odbioru
wyników prac nad przedmiotem Umowy nr ……….. z dnia ……………
Stwierdza się, że:
1.
Przedmiot Umowy wykonany został zgodnie z Umową.
2.
Przedmiot Umowy odpowiada pod wszelkimi względami Zamawiającemu oraz
spełnia zamierzone wymogi i nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a drugi Zamawiający.
______________________________
Wykonawca
______________________________
Zamawiający
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty