Opis przedmiotu zamówienia101.61 KB

Komentarze

Transkrypt

Opis przedmiotu zamówienia101.61 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Teatr Muzyczny Capitol
tel. (+48 71) 789 04 31
ul. Piłsudskiego 67
fax. (+48 71) 789 04 70
50-019 Wrocław
stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl
Polska
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZP/11/13/TKA/PN
przedmiot zamówienia:
pn. „Dostawa mebli barowych dla Teatru Muzycznego Capitol”
CZEŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)
„Dostawa mebli barowych dla Teatru Muzycznego Capitol”
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
1.
Przedmiot zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli, składających się z:
- mebla baru oraz mebla przyściennego na poziomie +1, oraz
- wyspy kuchennej na poziomie +2
Dostarczonych i zamontowanych we wskazanych pomieszczeniach Teatru Muzycznego Capitol
we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 67, wykonanych według projektów wykonawczych.
2.
Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia nieokreślone w niniejszym OPZ opisane
zostały we wzorze umowy stanowiącej integralną cześć SIWZ.
3.
Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi być nowy, wolny od wad,
pełnowartościowy, w pierwszym gatunku i nie noszący znamion użytkowania, oraz wykonany
zgodnie z zapisami niniejszego OPZ.
4.
W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do:
1)
jego wykonania, sprzedaży, dostarczenia do siedziby Zamawiającego we wskazane przez
niego miejsce oraz jego montażu,
2)
dostarczenia kart gwarancyjnych, obowiązujących atestów, aprobat technicznych lub
świadectw zgodności, certyfikatów na wbudowane materiały,
3)
5.
instrukcji obsługi i konserwacji,
Wykonawca zapewni, w okresie gwarancji jakości, przyjmowanie zgłoszeń usterek/wad
telefonicznie lub faksem w dni robocze w godz.: 9:00-15:00 oraz ich usuwanie/naprawę.
6.
Podane w OPZ parametry są parametrami minimalnymi, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia równoważnego w zakresie:
-
tych samych lub lepszych cech funkcjonalno-technicznych,
-
spełnienia minimalnych wymogów i parametrów technicznych,
pozwalającego osiągnąć efekt końcowy zgodny z projektowanym.
Wykonawca,
który
powołuje
się
na
rozwiązania
równoważne
opisywanym
przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie tych wymagań.
2.
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia
1.
Wykonanie mebla baru zgodnie z projektem wykonawczym, jego dostawę i montaż
w pomieszczeniu D/1/021, na poziomie +1, Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, przy ul.
Piłsudskiego 67.
1) Zamawiający dodatkowo informuje, iż zabudowa ściany jest integralną częścią mebla
przyściennego.
2.
Wykonanie wyspy kuchennej, zgodnie z projektem wykonawczym, jej dostawę i montaż
w pomieszczeniu B/2/003 Greenspace, na poziomie +2 Teatru Muzycznego Capitol we
Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 67.
1) materiały zastosowane do wykonania wyspy kuchennej mają być zaliczane do materiałów
NRO, czyli nierozprzestrzeniających ognia.
2) Zamawiający informuje iż podane na rysunkach od A01/+2 do A06/+2 zapisy:
„1
Zlewozmywak pojedynczy duży Corian kolor: Glacier white
nr katalogowy: 859 S; 484x384 mm, komplet z syfonem,
„Dostawa mebli barowych dla Teatru Muzycznego Capitol”
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2
Jednouchwytowa bateria umywalkowa DN15 Axor Massaud
nr katalogowy: 18010000; kolor: chrom,
4
Dozownik na płyn Hansgrohe nr katalogowy: 40418000; kolor: chrom”
zmienia na następujące:
„1
zlewozmywak jednokomorowy, w kształcie prostokąta, o wymiarach 484x384 mm (+/5mm),
wykonany z „CORIANU”,
w kolorze: „Glacier white”,
w komplecie z:
- syfonem,
- dozownikiem na płyn - wersja do wbudowania,

plastikowy pojemnik na płyn o pojemności 300ml;

chromowaną głowica dozująca
2
jednouchwytowa
bateria
umywalkowa,
chromowana
z
szerokim
strumieniem
wachlarzowym, mieszającym wkładem ceramicznym, o wysokości nie większej niż 121mm
w kształcie zbliżonym do jednouchwytowej baterii umywalkowej DN15 Axor Massaud
4
wykreśla się w całości”
3.
Załaczniki do OPZ
1.
Załącznik nr 1: projekt wykonawczy mebla baru oraz mebla przyściennego na poziomie +1 –
pomieszczenie (D/1/021), Architekt Autorska Pracownia Projektowa Marek Stawiany, Wrocław,
sierpień 2013r.;
2.
Załącznik nr 2: projekt wykonawczy wyspy kuchennej w pomieszczeniu Greenspace na
poziomie +2 – pomieszczenia (B/2/003), Architekt Autorska Pracownia Projektowa Marek
Stawiany, Wrocław, sierpień 2013r.
„Dostawa mebli barowych dla Teatru Muzycznego Capitol”

Podobne dokumenty