II kwartał - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w

Komentarze

Transkrypt

II kwartał - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Harmonogram ZODR
Formularz nr F-24
Harmonogram szkole powiatowych i gminnych II kwarta 2014 r. realizowanych przez
Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Lp.
Temat
Forma
Data/godz.
Miejscowo
/
Odpowiedzialny
lokalizacja
Terenowy Zespó Doradców w Bia ogardzie
1.
Prowadzenie dzia alno ci agroturystycznej.
szkolenie
11.04.14/10.00
ele no wietlica
Wiejska
M. Borkowska
2.
Tradycje wielkanocne- zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi.
warsztaty
11.04.14/12.00
ele no wietlica
Wiejska
M. Borkowska
3.
Tradycje wielkanocne- zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi.
warsztaty
16.04.14/10.00
Go cinko wietlica
Wiejska
P. Ko odziejska
4.
Sprzeda bezpo rednia w gospodarstwie rolnym –
produkty produkcji podstawowej, przetwórstwo.
szkolenie
27.05.14/10.00
Karlino KOK ul.
Parkowa 1
P. Ko odziejska
5.
Sprzeda bezpo rednia produktów zwierz cych.
szkolenie
27.05.14/12.00
Karlino KOK ul.
Parkowa 1
P. Ko odziejska
6.
Sprzeda bezpo rednia w gospodarstwie rolnym –
produkty produkcji podstawowej, przetwórstwo.
szkolenie
29.05.14/10.00
Tychowo UM
L. Balewski
7.
Ubój i produkcja mi sa na u ytek w asny.
8.
Stosowanie rodków ochrony ro lin sprz tem
naziemnym, z wy czeniem sprz tu montowanego na
pojazdach szynowych oraz innego sprz tu
stosowanego w kolejnictwie.
9.
szkolenie
29.05.14/12.00
Tychowo UM
L. Balewski
szkolenie
uzupe niaj ce
05.06.14/8.00
Bia ogard ZDOO ul.
Kisielice Du e 28
J. Mazurkiewicz
Sprzeda bezpo rednia produktów zwierz cych.
szkolenie
06.06.14/10.00
Osówko wietlica
Wiejska
L. Balewski
10.
Ubój i produkcja mi sa na u ytek w asny.
szkolenie
06.06.14/12.00
Osówko wietlica
Wiejska
L. Balewski
11.
Pokazy nowoczesnych technologii XIII Dni Pola i
Doradztwa Rolniczego.
pokaz
24.06.14/12.00
Bia ogard TZD
wszyscy doradcy
12.
Integrowana ochrona pszenicy ozimej.
szkolenie pokaz
24.06.14/10.00
Bia ogard TZD
J. Mazurkiewicz K.
Ole
1.
Ocena przezimowania zbó i rzepaku.
szkolenie
04.04.14/10.00
Chrapowo
P. Wolniak
2.
WPR 2014-20120
szkolenie
11.04.14/10.00
Bierzwnik UG
A. Bednarz
3.
Rolnictwo ekologiczne po 2013 roku
szkolenie
11.04.14/12.00
Bierzwnik UG
A. Bednarz
4.
Dop aty do materia u siewnego - wnioski
szkolenie
11.04.1410.00
Choszczno TZD
St. Wi sko
St. Wi sko
Terenowy Zespó Doradców w Choszcznie
5.
szkolenie
11.04.14/12.00
Choszczno TZD
6.
Tradycje wielkanocne – zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi.
warsztaty
15.04.14/10.00
Recz Kolejowa 1
7.
WPR 2014-20120.
szkolenie
15.04.14/10.00
Krz cin UG
8.
Zasady gospodarowania na obszarach OSN.
szkolenie
15.04.14/12.00
Krz cin UG
J. Sta kiewicz
9.
Zasady gospodarowania na obszarach OSN.
szkolenie
16.04.14/10.00
Zwierzy
wiejska
A. Bednarz
szkolenie
25.04.14/10.00
Drawno UM
B. Ba a
10.
atno ci bezpo rednie. ONW i rolno rodowiskowe.
atno ci bezpo rednie. ONW i rolno rodowiskowe.
wietlica
M. Przybylska
J. Sta kiewicz
11.
Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwie
ekologicznym.
szkolenie
25.04.14/12.00
Drawno UM
B. Ba a
12.
atno ci bezpo rednie ,ONW i rolno rodowiskowe –
wnioski.
szkolenie
08.05.14/12.00
Jagów wietlica
wiejska
P. Wolniak
13.
WPR 2014-20120.
szkolenie
09.05.14/10.00
Jagów wietlica
wiejska
P. Wolniak
14.
Integrowana ochrona ro lin.
szkolenie
17.06.14/10.00
Choszczno Jacht
Klub
A. Bednarz
15.
Dni Pola.
wyjazd studyjny
26.06.14/10.00
Rzecko RSP
J. Sta kiewicz
16.
Dni Pola.
wyjazd studyjny
26.06.14/10.00
Rzecko RSP
A. Bednarz
Czaplinek UMiG
A. Przeorska
Terenowy Zespó Doradców w Drawsku Pomorskim
1.
atno ci bezpo rednie , ONW i rolno rodowiskowe.
szkolenie
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 1
01.04.14/10.00
Harmonogram ZODR
Lp.
Temat
Forma
Formularz nr F-24
Data/godz.
Miejscowo
/
Odpowiedzialny
lokalizacja
2.
3.
4.
szkolenie
Stosowanie rodków ochrony ro lin sprz tem
naziemnym, z wy czeniem sprz tu montowanego
na pojazdach szynowych oraz innego sprz tu
stosowanego w kolejnictwie.
dokumentacji
Wierzchowo UG
J. Piasecka
szkolenie
04.04.24/10.00
N tno wietlica
M. Skotnicki
szkolenie
04.04.14/12.00
N tno wietlica
M. Skotnicki
J. Piasecka
uzupe niaj ce
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe
Prowadzenie
obowi zuj cej
gospodarstwie rolnym .
08.04.14/9.00
w
5.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
szkolenie
10.04.14/9.00
Nowe Laski
6.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
szkolenie
16.04.14/9.00
Kalisz Pomorski UM W. Kucharski
szkolenie
21.04.14/12.00
Kalisz Pomorski
MGOK
W. Kucharski
szkolenie
22.04.14/10.00
Trzciniec Sala
A. Przeorska
szkolenie
22.04.14/12.00
Trzciniec Sala
A. Przeorska
szkolenie
28.04.14/10.00
Warni g wietlica
I. Dutkiewicz
szkolenie
28.04.24/12.00
Warni g wietlica
I. Dutkiewicz
szkolenie
06.05.14/10.00
Kosobudy wietlica
I. Dutkiewicz
szkolenie
06.05.14/12.00
Kosobudy wietlica
I. Dutkiewicz
szkolenie
06.05.14/10.00
Czaplinek UM
A. Przeorska
wierczyna
J. Piasecka
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Uczestnictwo rolników w systemach jako ci.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Prowadzenie
obowi zuj cej
gospodarstwie rolnym
dokumentacji
w
atno ci bezpo rednie , ONW i rolno rodowiskowe
Dop aty do materia u siewnego.
atwienie startu m odym rolnikom.
szkolenie
08.05.14/9.00
16.
Prowadzenie
obowi zuj cej
gospodarstwie rolnym.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe
dokumentacji
w
szkolenie
13.06.14/10.00
Kalisz Pomorski
MGOK
W. Kucharski
17.
Prowadzenie
obowi zuj cej
gospodarstwie rolnym.
dokumentacji
w
szkolenie
18.06.14/11.00
Do gie
H. Rzepka
18.
PROW 2014-2020.
szkolenie
24.06.14/10.00
Czaplinek UM
A. Przeorska
19.
Prowadzenie
obowi zuj cej
gospodarstwie rolnym.
dokumentacji
w
szkolenie
24.06.14/12.00
Czaplinek UM
A. Przeorska
20.
Prowadzenie
obowi zuj cej
gospodarstwie rolnym.
dokumentacji
w
szkolenie
25.06.14/11.00
Siecino wietlica
wiejska
H. Rzepka
Terenowy Zespó Doradców Goleniów z/s w Nowogardzie
1.
szkolenie
02.04.14/10.00
Przybiernów UG
R. Mucha
2.
PROW 2014-2020 - cele i priorytety Programu.
szkolenie
02.04.14/12.00
Przybiernów UG
R. Mucha
3.
Produkcja zwierz ca w gospodarstwie ekologicznym.
szkolenie
04.04.14/9.00
Stepnica UG
A. Szczeblewska
4.
Tradycje wielkanocne -zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi - warsztaty r kodzielnicze.
szkolenie
11.04.14/9.00
Stepnica UG
A. Szczeblewska
5.
Dop aty do materia u siewnego.
szkolenie
25.04.14/10.00
Nowogard TZD
T. Stasiak
6.
Rolnictwo ekologiczne - zasady przestawiania
gospodarstwa i przepisy prawne.
szkolenie
25.04.14/12.00
Nowogard TZD
T. Stasiak
7.
Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwie
ekologicznym
szkolenie
30.04.14/12.00
wi toszewo Gosp.
Rolne
R. Mucha
8.
Rolnictwo ekologiczne - zasady przestawiania
gospodarstwa i przepisy prawne.
szkolenie
30.04.14/14.00
wi toszewo Gosp.
Rolne
R. Mucha
9.
Dobór odmian ro lin okopowych w zale no ci od
przeznaczenia plonu.
szkolenie
06.05.14/9.00
Stepnica UG
A. Szczeblewska
10.
Dop aty do materia u siewnego.
szkolenie
06.05.141/0.00
D bice
Z. Gaszewski
11.
BHP w gospodarstwie rolnym.
szkolenie
06.05.14/12.00
D bice
Z. Gaszewski
12.
Integrowana ochrona ro lin - uprawy rolnicze,
sadownicze i warzywnicze.
szkolenie
23.05.14/10.00
Goleniów UG
M. Mamzer
13.
Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwie
ekologicznym
szkolenie
23.05.14/12.00
Goleniów UG
M. Mamzer
14.
Stosowanie rodków ochrony ro lin sprz tem
naziemnym, z wy czeniem sprz tu montowanego
na pojazdach szynowych oraz innego sprz tu
stosowanego w kolejnictwie.
uzupe niaj ce
27.05.14/9.00
Nowogard TZD
M. Mamzer
szkolenie
30.05.14/10.00
Nowogard TZD
T. Stasiak
15.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Kredytowanie w rolnictwie.
szkolenie
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 2
Harmonogram ZODR
Lp.
Temat
Forma
Formularz nr F-24
Data/godz.
Miejscowo
/
Odpowiedzialny
lokalizacja
16.
Ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych.
szkolenie
17.
Piel gnacja i u ytkowanie trwa ych u ytków
zielonych.
szkolenie
18.
Integrowana ochrona ro lin - uprawy rolnicze,
sadownicze i warzywnicze.
szkolenie
19.
Dop aty do materia u siewnego.
szkolenie
20.
Dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów
wzajemnej zgodno ci.
1.
Stosowanie rodków ochrony ro lin sprz tem naziemnym,
z wy czeniem sprz tu montowanego na pojazdach
szynowych oraz innego sprz tu stosowanego w
kolejnictwie.
2.
szkolenie
30.05.14/12.00
Nowogard TZD
T. Stasiak
05.06.14/10.00
Strzelewo Gosp.
Rolne
T. Stasiak
05.06.14/12.00
Strzelewo Gosp.
Rolne
T. Stasiak
09.06.14/10.00
Goleniów UG
M. Mamzer
Goleniów UG
M. Mamzer
09.06.14/12.00
Terenowy Zespó Doradców w Gryficach
szkolenie
uzupe niaj ce
02.04.14/9.00
Rz skowo wietlica
wiejska
Tradycje wielkanocne - zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi- warsztaty r kodzielnicze "Palma
wielkanocna".
warsztaty
04.04.14/12.00
Wyszobór
wiejska
3.
Nawo enie i uprawa ro lin okopowych.
szkolenie
08.04.14/11.00
Górzyca wietlica
wiejska
4.
Technologia uprawy zbó i rzepaku.
szkolenie
22.04.14/11.00
Karnice UG
. Roma czyk
5.
Technologia uprawy i ochrona ro lin motylkowych,
str czkowych i mieszanek z trawami.
szkolenie
20.05.14/11.00
Paprotno Gosp.
indywidualne
. Roma czyk
6.
Nawo enie i uprawa ro lin okopowych.
szkolenie
21.05.14/11.00
Karczewie wietlica
wiejska
M. Dominik
7.
Nowalijki w ywieniu rodziny.
pokaz
22.05.14/11.00
Kie pino wietlica
wiejska
St. Szcze niak
8.
Stosowanie rodków ochrony ro lin sprz tem naziemnym,
z wy czeniem sprz tu montowanego na pojazdach
szynowych oraz innego sprz tu stosowanego w
kolejnictwie.
szkolenie
uzupe niaj ce
03.06.14/9.00
Rz skowo wietlica
wiejska
9.
Technologia uprawy i ochrona ro lin motylkowych,
str czkowych i mieszanek z trawami.
szkolenie
09.06.14/13.30
Miros awice Gosp.
indywidualne
T. Antonk
10.
Technologia uprawy i ochrona ro lin motylkowych,
str czkowych i mieszanek z trawami.
szkolenie
09.06.14/13.30
Miros awice Gosp.
indywidualne
T. Antonk
11.
Technologia uprawy i ochrona ro lin motylkowych,
str czkowych i mieszanek z trawami.
szkolenie
16.06.14/13.30
Brojce Gosp.
indywidualne
T. Antonk
12.
Technologia uprawy i ochrona ro lin motylkowych,
str czkowych i mieszanek z trawami.
szkolenie
18.06.14/11.00
Natolewice Gosp.
indywidualne
M. Dominik
wietlica
. Roma czyk
St. Szcze niak
A. Wilk
. Roma czuk
Terenowy Zespó Doradców w Gryfinie
1.
2.
3.
4.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Za
enia programu rolno rodowiskowego.
atno ci bezpo rednie ONW i rolno rodowiskowe.
atno ci bezpo rednie ONW i rolno rodowiskowe.
5.
Dop aty do materia u siewnego.
6.
Dop aty do materia u siewnego.
7.
Zobowi zania rolników wobec agencji nasiennej.
8.
PROW 2014-20120 - cele i priorytety programu.
9.
atno ci bezpo rednie ONW i rolno rodowiskowe.
10.
Dop aty do materia u siewnego.
11.
PROW 2014-20120 - cele i priorytety programu
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 3
02.04.14/10.00
Chojna UM
02.04.14/11.45
Chojna UM
04.04.14/10.00
Mieszkowice UM
09.04.14/10.00
Stare Czarnowo UG B. Górska
09.04.14/12.00
Stare Czarnowo UG B. Górska
11.04.14/10.00
Mieszkowice UM
R. Cichocki
11.04.14/12.00
Mieszkowice UM
R. Cichocki
14.04.14/10.00
Banie UG
K. Melerowicz
14.04.14/11.30
Banie UG
K. Melerowicz
30.04.14/10.00
Dobropole
wiejska
wietlica
30.04.14/11.40
Dobropole
wiejska
wietlica
u. Karwan
u. Karwan
R. Cichocki
A. Zieli ska
A. Zieli ska
Harmonogram ZODR
Lp.
Temat
Forma
Formularz nr F-24
Data/godz.
Miejscowo
/
Odpowiedzialny
lokalizacja
12.
Dop aty do materia u siewnego.
29.04.14/11.30
Widuchowa UG
13.
Zobowi zania rolników wobec agencji nasiennej.
29.04.14/13.00
Widuchowa UG
14.
Zobowi zania rolników wobec Agencji Nasiennej.
szkolenie
04.06.14/7.15
Godków Gospod.
Rolne
U. Karwan
15.
Ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym.
szkolenie
04.06.14/7.15
Godków Gospod.
Rolne
U. Karwan
16.
Dostosowanie gospodarstw do wymogów Cross
Compliance.
szkolenie
04.06.14/10.00
Godków Gospod.
Rolne
L. Gibowska
17.
Aktualne zagadnienia w ramach IRZ.
04.06.14/12.00
Godków Gospod.
Rolne
L. Gibowska
18.
Dni Pola.
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
R. Cichocki
19.
Dni Pola.
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
B. Górska
20.
Dni Pola.
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
u. Karwan
21.
Dni Pola.
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
L. Gibowska
22.
Dni Pola.
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
M. Koza
23.
Dni Pola.
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
J. Kurzydlak
szkolenie
szkolenie
szkolenie
M. Koza
M. Koza
Terenowy Zespó Doradców w Kamieniu Pomorskim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Integrowana ochrona ro lin - uprawy rolnicze,
sadownicze i warzywnicze.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe
03.04.14/11.00
szkolenie
03.04.14/12.00
szkolenie
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe
(p atno ci RS)
Integrowana ochrona ro lin- uprawy rolnicze,
sadownicze i warzywnicze
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe
Kamie Pom. ul.
Spó dzielcza 1
Kamie Pom. ul.
Spó dzielcza 1
E. Wojciechowska
E. Wojciechowska
J. Talar
07.04.14/11.00
Kamie Pom .ul.
Spó dzielcza 1
Wolin MOK
07.04.14/12.00
Wolin MOK
A. Tomczyk
07.04.14/14.00
Wolin MOK
J. Talar
szkolenie
28.04.14/11.00
Wolin MOK
A. Tomczyk
szkolenie
28.04.14/12.00
Wolin MOK
A. Tomczyk
szkolenie
28.05.14/13.00
Wolin MOK
A. Tomczyk
szkolenie
uzupe niaj ce
12.06.14/8.30
Kamie Pomorski ul.
Spó dzielcza 1
E. Wojciechowska
03.04.14/14.00
szkolenie
A. Tomczyk
szkolenie
szkolenie
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowy
(p atno ci RS)
Rolnictwo ekologiczne - zasady przestawiania
gospodarstwa i przepisy prawne
szkolenie
Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwie
ekologicznym.
Produkty tradycyjne i regionalne - uregulowania
formalno - prawne.
Stosowanie
rodków ochrony ro lin sprz tem
naziemnym, z wy czeniem sprz tu montowanego na
pojazdach
szynowych
oraz
innego
sprz tu
stosowanego w kolejnictwie.
Terenowy Zespó Doradztwa w Ko obrzegu
1.
Produkty tradycyjne
finansowo prawne.
i
regionalne-uregulowania
szkolenie
04.04.14/11.00
Czernin wietlica
wiejska
E. Kuczma
2.
Malowanie jaj –pisanka wielkanocna
warsztaty
04.04.14/12.45
Czernin wietlica
wiejska
E. Kuczma
3.
Stosowanie rodków ochrony ro lin sprz tem naziemnym,
z wy czeniem sprz tu montowanego na pojazdach
szynowych oraz innego sprz tu stosowanego w
kolejnictwie.
szkolenie
uzupe niaj ce
10.04.14/9.00
Ko obrzeg UG
C. Wiszniewska
4.
Technologia
uprawy
motylkowatych.
i
szkolenie
16.04.14/11.00
Gorawino wietlica
wiejska
M. Czerniawski
5.
Charakterystyka
odmian
zalecanych
do
uprawy
Zachodniopomorskiego.
str czkowych
terenie
woj.
szkolenie
16.04.14/13.00
Gorawino wietlica
wiejska
M. Czerniawski
6.
7.
Technologia uprawy zbó .
szkolenie
22.05.14/11.00
Siemy l UG
A. Kubicka
Technologia uprawy rzepaku.
szkolenie
22.05.14/12.45
Siemy l UG
A. Kubicka
ro lin
str czkowych
ro lin
na
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 4
Harmonogram ZODR
Lp.
Temat
Forma
Formularz nr F-24
Data/godz.
Miejscowo
/
Odpowiedzialny
lokalizacja
8.
Wp yw wapnowania i nawo enia na plonowanie ro lin
szkolenie
29.05.14/11.00
Siemy l UG
A. Kubicka
9.
Ewidencja nawo enia i stosowania rodków ochrony
ro lin.
szkolenie
29.05.14/12.45
Siemy l UG
A. Kubicka
10.
Prowadzenie
dzia alno ci
uregulowania prawne.
szkolenie
30.05.14/11.00
D bogard
wiejska
wietlica
E. Kuczma
11.
Dequpage – ozdoby
30.05.14/13.00
D bogard
wiejska
wietlica
E. Kuczma
12.
Zobowi zania rolników wobec Agencji Nasiennej.
szkolenie
03.06.14/11.00
Zieleniewo
Biblioteka
St. Gruchot
13.
Dop aty do materia u siewnego.
szkolenie
03.06.14/12.45
Zieleniewo
Biblioteka
St. Gruchot
14.
Zobowi zania rolnika wobec Agencji Nasiennej.
szkolenie
04.06.14/11.00
Ustronie Morskie
UG
M. RumasLewandowska
15.
Dop aty do materia u siewnego.
szkolenie
04.06.14/13.00
Ustronie Morskie
UG
M. RumasLewandowska
16.
Technologia uprawy zbó .
szkolenie
05.06.14/11.00
Go cino UG
O .Nowaczyk
17.
Technologia Uprawy rzepaku.
szkolenie
05.06.14/12.45
Go cino UG
O Nowaczyk
18.
Wp yw wapnowania i nawo enia na plonowanie ro lin
szkolenie
12.06.14/11.00
Go cino UG
O .Nowaczyk
19.
Ewidencja nawo enia i stosowania
ro lin.
szkolenie
12.06.14/12.45
Go cino UG
20.
Dni Pola.
wyjazd studyjny
17.06.14
agroturystycznej-
warsztaty
rodków ochrony
czyna
O .Nowaczyk
C. Wiszniewska
Terenowy Zespó Doradztwa w Koszalinie
1.
Piel gnacja i u ytkowanie trwa ych u ytków zielonych
szkolenie
04.04.14/10.0
Niegoszcz wietlica
wiejska
W. ciga a
2.
atno ci bezpo rednie
rolno rodowiskowe.
programy
szkolenie
04.04.14/12.00
Niegoszcz wietlica
wiejska
W. ciga a
3.
Tradycje wielkanocne - zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi.
warsztaty
06.04.14/10.00
wieszyno MCK „eEUREKA”
B. Podolak
4.
Tradycje wielkanocne - zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi.
pokaz
15.04.14/14.00
Strze enice
wietlica wiejska
K. Pola czyk
5.
Tradycje wielkanocne - zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi.
pokaz
11.04.14/10.00
Wyszewo
B. Podolak
6.
Tradycje wielkanocne - zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi.
szkolenie
14.04.14/10.00
Przydargi
wietlica wiejska
Z. Trojanowski
7.
Tradycje wielkanocne - zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi.
warsztaty
15.04.14/10.00
Myszewo Dom
Kultury
B. Podolak
8.
Tradycje wielkanocne - zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi.
warsztaty
16.04.14/10.00
Konikowo wietlica
wiejska
B. Podolak
9.
Wapnowanie, stosowanie nawozów organicznych,
niaczy i poplonów w procesie poprawy jako ci
gleby.
szkolenie
19.05.14/10.00
Bobolice UM
Z. Trojanowski
10.
Integrowana ochrona ro lin-uprawy rolnicze,
sadownicze i warzywnicze.
szkolenie
21.05.14/10.00
Koszalin KARR ul.
Przemys owa 8
W. ciga a
11.
Grupy producenckie-tworzenie i funkcjonowanie.
szkolenie
26.05.14/10.00
Biesiekierz UG
B. Ruszczy ska
12.
WPR 2014-2020.
szkolenie
26.05.14/12.00
Biesiekierz UG
B. Ruszczy ska
13.
Piel gnacja i ochrona upraw wieloletnich.
szkolenie
30.05.14/10.00
Niegoszcz
W. ciga a
14.
Zagroda edukacyjna-propozycja dla gospodarstw
rolnych.
szkolenia
14.06.14/8.00
Gospodarstwa
edukacyjne
województwa
pomorskiego
B. Podolak
15.
Zagroda edukacyjna-propozycja dla gospodarstw
rolnych.
szkolenie
14.06.14/8.00
Gospodarstwa
edukacyjne
województwa
pomorskiego
J. Straszak
16.
Nowoczesne technologie w uprawie ro lin.
wyjazd studyjny
16.06.14/8.00.
Wiewiecko powiat
obeski
Z. Trojanowski
do
gruntów,
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 5
Harmonogram ZODR
Lp.
Temat
Formularz nr F-24
Forma
Data/godz.
Miejscowo
/
Odpowiedzialny
lokalizacja
17.
Uregulowania formalno-prawne
dzia alno ci agroturystycznej
18.
19.
w
prowadzeniu
wyjazd studyjny
17.06.14
Pokazy nowoczesnych technologii.
wyjazd studyjny
17.06.14/8.00
czyna
J. Straszak
Pokazy nowoczesnych technologii.
wyjazd studyjny
17.06.14/8.00
czyna
B. Podolak
Terenowy Zespó Doradców w
1.
obeska Baba Wielkanocna.
Gospodarstwa
Agroturystyczne
K. Pola czyk
obzie
wystawa
13.04.14/9.00
Plac ko o Domu
Kultury
K. Jo ca wszyscy
doradcy
2.
PROW 2014-2020 – cele i priorytety programu.
szkolenie
16.06.14/10.00
Radowo Ma e UG
D. Adamski
3.
Dobór odmian zbó i rzepaku.
szkolenie
16.06.14/12.00
Radowo Ma e UG
D. Adamski
4.
PROW 2014-2020 – cele i priorytety programu.
szkolenie
17.06.14/10.00
Dobra UM
D. Adamski
5.
Dobór odmian zbó i rzepaku.
szkolenie
17.06.14/12.00
Dobra UM
D. Adamski
6.
PROW 2014-2020 – cele i priorytety programu.
szkolenie
18.06.14/10.00
W gorzyno UM
A. Papina
7.
Dobór odmian zbó i rzepaku.
szkolenie
18.06.14/12.00
W gorzyno UM
8.
PROW 2014-2020 – cele i priorytety programu.
szkolenie
25.06.14/10.00
9.
Dobór odmian zbó i rzepaku.
szkolenie
10.
PROW 2014-2020 – cele i priorytety programu.
szkolenie
11.
Dobór odmian zbó i rzepaku.
szkolenie
A. Papina
obez GS
K. Jo ca
25.06.14/12.00
obez GS
K. Jo ca
26.06.14/10.00
Resko UM
M. Olejnik
26.06.14/12.00
Resko UM
M. Olejnik
Terenowy Zespó Doradców w My liborzu
1.
Dop aty do materia u siewnego.
szkolenie
02.04.14/10.00
Sulimirze Sala
wiejska
Z. Szypowska
2.
Integrowana ochrona ro lin – uprawy rolnicze,
sadownicze i warzywnicze.
szkolenie
03.04.14/10.00
My libórz TZD
K. Szypowski
3.
Tradycje Wielkanocne – ozdoby.
4.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
warsztaty
04.04.14/10.00
My libórz TZD
Z. Szypowska
Szkolenie
08.04.14/10.00
Namy lin Sala
wiejska
P. Solski
5.
PROW na lata 2014-2020.
szkolenie
08.04.14/10.00
G azów Mieszkanie
So tysa
Z. Szypowska
6.
PROW na lata 2014-2020.
szkolenie
09.04.14/10.00
Wierzbnica Sala
wiejska
Z. Szypowska
7.
Rolnictwo ekologiczne
szkolenie
09.04.14/10.00
Równo Sala wiejska B. Burtniak
szkolenie
09.04.14/10.00
Nowogródek Pom.
Biblioteka
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
BHP w gospodarstwie rolnym.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Za enia programu rolno rodowiskowego na lata
2014-2020.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Rolnictwo ekologiczne po 2014 roku.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Podatek VAT w rolnictwie.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
K. Brzozowska
szkolenie
10.04.14/10.00
D bno UG
K. Baczu
szkolenie
10.04.14/12.00
D bno UG
K. Baczu
szkolenie
11.04.14/10.00
Barlinek ECS
B. Burtniak
szkolenie
14.04.14/10.00
Dziedzice Szko a
Podstawowa
B. Burtniak
szkolenie
15.04.14/10.00
Gudzisz Sala
wiejska
P. Solski
szkolenie
15.04.14/10.00
My libórz TZD
K. Szypowski
szkolenie
23.04.14/10.00
Nowogródek Pom
Biblioteka
K. Brzozowska
szkolenie
06.05.14/10.00
My libórz TZD
K. Szypowski
17.
PROW 2014-2020 cele i priorytety programu –
premia dla M odych Rolników.
szkolenie
06.05.14/11.00
My libórz TZD
Z. Szypowska
18.
Za enia programu rolno rodowiskowego na lata
2014-2020.
szkolenie
07.05.14/10.00
Nowogródek Pom.
Biblioteka
K. Brzozowska
19.
Dop aty do materia u siewnego.
szkolenie
16.05.14/10.00
Barlinek ECS
B. Burtniak
20.
Dobór odmian ro lin ozdobnych do ogródków
przydomowych.
wyjazd studyjny
20.05.14/10.00
Przelewice Ogród
Dendrologiczny
Z. Szypowska
21.
Lubuskie Targi Rolnicze.
wyjazd studyjny
25.05.14/7.30
Glisno k. Lubniewic
Z. Szypowska
22.
Ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym.
szkolenie
11.06.14/10.00
Nowogródek Pom.
Biblioteka
K. Brzozowska
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 6
Harmonogram ZODR
Lp.
Temat
Forma
Formularz nr F-24
Data/godz.
Miejscowo
/
Odpowiedzialny
lokalizacja
23.
Odnawialne ród a energii.
szkolenie
12.06.14/10.00
D bno UG
K. Baczu
I. Gajewski
Terenowy Zespó Doradców w Pyrzycach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
Tradycje wielkanocne – jajka decoupage.
Tradycje wielkanocne – jajka decoupage.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Dop aty do materia u siewnego.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
30.
Dop aty do materia u siewnego.
31.
Stosowanie rodków ochrony ro lin sprz tem
naziemnym , z wy czeniem sprz tu montowanego
szkolenie
03.04.14/10.00
Warnice DS
szkolenie
03.04.14/11.30
Warnice DS
I. Gajewski
szkolenie
04.04.14/10.00
Lipiany UM
J. Suwi ska
szkolenie
04.04.14/11.30
Lipiany UM
J. Suwi ska
szkolenie
04.04.14/10.00
Kozielice WDK
Z. Leszczy ska
pokaz
04.04.14/11.30
Kozielice WDK
Z. Leszczy ska
szkolenie
07.04.14/10.00
Bielice UG
J. Ogiejko
szkolenie
07.04.14/11.30
Bielice UG
J. Ogiejko
szkolenie
08.04.14/10.00
Kozielice UG
Z. Leszczy ska
szkolenie
08.04.14/11.45
Kozielice UG
Z. Leszczy ska
szkolenie
08.04.14/10.00
Wierzbno wietlica
wiejska
I. Gajewski
szkolenie
08.04.14/11.30
Wierzbno wietlica
wiejska
I. Gajewski
szkolenie
09.04.14/10:00
Stary Przylep
wietlica wiejska
I. Gajewski
szkolenie
09.04.14/11.30
Stary Przylep
wietlica wiejska
I. Gajewski
szkolenie
11.04.14/10.00
Letnin wietlica
wiejska
I. Gajewski
szkolenie
11.04.14/11.30
Letnin wietlica
wiejska
I. Gajewski
szkolenie
16.04.14/10.00
Nowice wietlica
wiejska
J. Suwi ska
szkolenie
16.04.14/11.30
Nowice wietlica
wiejska
J. Suwi ska
szkolenie
17.04.14/10.00
Stare Chrapowo
wietlica wiejska
J. Ogiejko
szkolenie
17.04.14/11.30
Stare Chrapowo
wietlica wiejska
J. Ogiejko
szkolenie
17.04.14/10.00
Stró ewo wietlica
wiejska
P. Gruszczy ski
szkolenie
17.04.14/12.00
Stró ewo wietlica
wiejska
P. Gruszczy ski
szkolenie
18.04.14/10.00
Jedlice wietlica
wiejska
J. Suwi ska
szkolenie
18.04.14/11.30
Jedlice wietlica
wiejska
J. Suwi ska
szkolenie
22.04.14/10.00
Nieborowo
wietlica wiejska
P. Gruszczy ski
szkolenie
22.04.14/12.00
Nieborowo
wietlica wiejska
P. Gruszczy ski
szkolenie
23.04.14/10.00
Chabówko wietlica J. Ogiejko
wiejska
szkolenie
23.04.14/11.30
Chabówko wietlica J. Ogiejko
wiejska
szkolenie
24.04.14/10.00
Okunica wietlica
wiejska
P. Gruszczy ski
szkolenie
24.04.14/12.00
Okunica wietlica
wiejska
P. Gruszczy ski
szkolenie
uzupe niaj ce
24.04.14/9.00
Brzesko Sala
wiejska
J. Ogiejko
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 7
Harmonogram ZODR
Lp.
Temat
Forma
Formularz nr F-24
Data/godz.
Miejscowo
/
Odpowiedzialny
lokalizacja
na pojazdach szynowych oraz innego sprz tu
stosowanego w kolejnictwie.
32.
konkurs
Gminny Festiwal Kulinarny.
02.05.14
Kozielice WDK
Z. Leszczy ska
01.04.14/10.00
Dar owo UG
J. Surgiel
07.04.14/10.00
Dar owo UG
B. Michalczyk
11.04.14/10.00
Dar owo UG
B. Michalczyk
14.04.14/10.00
Brze cie wietlica
05.05.14/10.00
Postomino UG
05.05.14/11.15
Postomino UG
26.05.14/12.00
Malechowo UG
02.06.14/10.00
Malechowo UG
05.06.14/10.00
Gwiazdowo
wietlica
I. Trybulska-Drab
05.06.14/12.00
wietlica
Gwiazdowo
I. Trybulska-Drab
16.06.14/10.00
Dar owo UG
B. Michalczyk
16.06.14/11.30
Dar owo UG
B. Michalczyk
25.06.14/10.00
Ostowiec , wietlica R. Bi czyk
wiejska
Terenowy Zespó Doradców w S awnie
1.
Tradycje wielkanocne -zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi - warsztaty r kodzielnicze.
szkolenie
2.
PROW 2014-2020 - cele i priorytety Programu.
3.
Tradycje wielkanocne -zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi - warsztaty r kodzielnicze.
szkolenie
4.
Tradycje wielkanocne -zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi - warsztaty r kodzielnicze
szkolenie
5.
Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwie
ekologicznym
szkolenie
6.
Rolnictwo ekologiczne po 2013 roku.
7.
Ubój i produkcja mi sa na u ytek w asny.
8.
BHP w gospodarstwie rolnym.
9.
Zasady
prowadzenia
upraw
rolniczych,
warzywniczych, sadowniczych i jagodowych w
gospodarstwie ekologicznym.
szkolenie
10.
Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwie
ekologicznym.
szkolenie
11.
Dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów
wzajemnej zgodno ci.
12.
BHP w gospodarstwie rolnym.
13.
Rolnictwo ekologiczne po 2013 roku.
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
I. Trybulska-Drab
J. Surgiel
J. Surgiel
R. Bi czyk
R. Bi czyk
Terenowy Zespó Doradców w Stargardzie Szczeci skim
1.
Ozdoby wielkanocne
warsztaty
kodzielnicze
04.04.14/10.00
Ozdoby wielkanocne.
warsztaty
kodzielnicze
05.04.14/10.00
cienne
Warsztaty kulinarne - potrawy wielkanocne.
warsztaty
07.04.14/10.00
Dzwonowo
H. Waszczuk
Ozdoby wielkanocne.
warsztaty
kodzielnicze
08.04.14/10.00
Stara D browa
GCK
W. Belka
5.
Dekoracje wielkanocne.
warsztaty
09.04.14/11.00
Dolice GCIS
A. Barto
6.
Warsztaty kulinarne – potrawy wielkanocne.
warsztaty
11.04.14/10.00
Wiechowo
H. Waszczuk
PROW 2014-2020 – cele i priorytety.
szkolenie
24.04.14/10.00
Stara D browa
GCK
W. Belka
szkolenie
25.04.14/10.00
Chociwel UG
M. Marsza
szkolenie
06.06.14/10.00
Sad owo wietlica
wiejska
W. Grzegorczyk
2.
3.
4.
7.
8.
9.
Program rolno rodowiskowy - nowe za
PROW 2014-2020 – cele i priorytety.
enia
Czarnkowo
H. Waszczuk
B. Jaroszek
10.
Dni Pola
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
H. Waszczuk
11.
Dni Pola w
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
M. Marsza
12.
Dni Pola
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
W. Grzegorczyk
13.
Dni Pola
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
A. Barto
14.
Dni Pola
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
Z. Domaros
15.
Dni Pola
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
Z. Domaros
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 8
Harmonogram ZODR
Lp.
Temat
Forma
Formularz nr F-24
Data/godz.
Miejscowo
/
Odpowiedzialny
lokalizacja
16.
Dni Pola
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
E. Janiszewski
17.
Dni Pola
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
B. Jaroszek
18.
Dni Pola
wyjazd studyjny
17.06.14
czyna
W. Belka
szkolenie
26.06.14/11.00
19.
Integrowana ochrona ro lin.
Mosina wietlica
wiejska
Z. Domaros
Terenowy Zespó Doradców w Szczecinie
1.
Technologia przygotowania pod
ozdobnych.
2.
a do uprawy ro lin
pokaz
05.04.14/10.00
Karwowo Gospod.
Ogrodnicze
D. Tolko
Bi uteria wykonana metod filcowania we ny na
sucho.
warsztaty
07.04.14/15.30
Prz socin wietlica
S . Rogalewska
3.
Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi – ozdoby
wielkanocne.
warsztaty
08.04.14/15.30
Kurów
. Grochowalska
D. Tolko
4.
Technika wykonania dekoracji wielkanocnych metod
karczochow .
szkolenie
10.04.14/10.00
Szczecin Wyspa
Pucka
D. Tolko T.
Zagórski
pokaz
10.04.14/11.00
Szczecin Wyspa
Pucka
D. Tolko T.
Zagórski
szkolenie
11.04.14/7.30
Siad o Górne
wietlica wiejska
. Grochowalska
pokaz
11.04.14/9.05
Siad o Górne
wietlica wiejska
. Grochowalska
konkurs
13.04.14/11.00
Ko baskowo Ko ció
. Grochowalska
5.
6.
7.
8.
9.
Wyroby r kodzie a z tasiemek satynowych.
Rola surówek w ywieniu rodziny.
Sporz dzanie surówek.
Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych
Piel gnacja i u ytkowanie TUZ.
szkolenie
14.04.14/10.00
Nowe Warpno
UMiG
10.
Za
szkolenie
15.04.14/10.00
Do uje Klub Gminny
11.
PROW 2014-2020,cele i priorytety Programu.
Praktyczne wype nianie wniosków o p atno ci
bezpo rednie i rolno rodowiskowe
szkolenie
29.04.14/10.00
Police UM
. Rogalewska
PROW 2014-2020,cele i priorytety Programu.
Praktyczne wype nianie wniosków o p atno ci
bezpo rednie i rolno rodowiskowe
szkolenie
05.05.14/10.00
Nowe Warpno
UMiG
. Rogalewska
stoisko
informacyjne
10.05.14/10.00
Zdroje CEO
T. Zagórski
Ma o znane bomby witaminowe -przydatno
nietypowych odmian warzyw w gospodarstwie
domowym.
szkolenie
17.05.14/10.00
Wo czkowo
Gospodarstwo
ekologiczne
C. Wojnik-Witek
Technika decoupage na drewnie.
szkolenie
14.06.14/10.00
Szczecin Wyspa
Pucka
D. Tolko
14.06.14/12.00
Szczecin Wyspa
Pucka
D. Tolko
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
enia Programu Rolno rodowiskowego.
CEO Dzie otwarty.
Sp kania jednosk adnikowe decoupage na drewnie.
pokaz
. Rogalewska
C. Wojnik-Witek
Technika Decoupage na drewnie.
szkolenie
28.06.14/10.00
Mierzyn RSP Iskra
C. Wojnik-Witek
D. Tolko
Technika Decoupage na drewnie.
pokaz
28.06.14/12.00
Mierzyn RSP Iskra
C. Wojnik-Witek
D. Tolko
stoisko
informacyjne
28.06.14/15.00
Szczecin Wyspa
Pucka
T. Zagórski
Sitno wietlica
B. Chojnacka
Do ynki gminne
Terenowy Zespó Doradców w Szczecinku
1.
Tradycje wielkanocne – zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi.
2.
Ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych.
3.
Za enia programu rolno rodowiskowego
2021.
4.
Rolnictwo ekologiczne po 2014 roku.
2014-
warsztaty
04.04.14/10.00
szkolenie
08.04.14/10.00
Szczecinek TZD
B. Chojnacka
szkolenie
07.04.14/10.00
Barwice UM
K. P atek
szkolenie
07.04.14/12.00
Barwice UM
K. P atek
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 9
Harmonogram ZODR
Lp.
Temat
Forma
Formularz nr F-24
Data/godz.
Miejscowo
/
Odpowiedzialny
lokalizacja
szkolenie
uzupe niaj ce
09.04.14/9.00
Szczecinek TZD
H. Grochala
w
szkolenie
11.04.14/10.00
Szczecinek TZD
H. Grochala
7.
Tradycje wielkanocne – zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi – Stroiki i ozdoby wielkanocne.
warsztaty
11.04.14/10.00
Przybrda wietlica
wiejska
A. Szwajczewska
8.
Tradycje wielkanocne – zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi – Stroiki i ozdoby wielkanocne.
warsztaty
16.04.14/10.00
Brze nica wietlica
wiejska
A. Szwajczewska
9.
Prowadzenie
ekologicznym.
szkolenie
02.06.14/10.00
Barwice UM
K. P atek
10.
Zasady prowadzenie
rodowiskowej.
szkolenie
02.06.14/12.00
Barwice UM
K. P atek
11.
Pokazy nowoczesnych technologii Stosowanie PRP.
K. Ole
12.
Prowadzenie
ekologicznym.
13.
Zasady
prowadzenia
rolno rodowiskowej.
5.
Stosowanie rodków ochrony ro lin sprz tem naziemnym,
z wy czeniem sprz tu montowanego na pojazdach
szynowych oraz innego sprz tu stosowanego w
kolejnictwie.
6.
Procedury obowi zuj ce gospodarstwa rolne
zakresie szacowania strat w rolnictwie.
dokumentacji
rejestru
w
gospodarstwie
dzia alno ci
rolno
pokaz
06.06.14/10.00
Przystawy
gospodarstwie
szkolenie
10.06.14/10.00
Bia y Bór UM
rejestru
dzia alno ci
szkolenie
10.06.14/12.00
Bia y Bór UM
14.
Rolnictwo ekologiczne – zasady
gospodarstwa i przepisy prawne.
przestawiania
szkolenie
12.06.14/10.00
Grzmi ca UG
K. Ole
15.
Prowadzenie
ekologicznym.
gospodarstwie
szkolenie
12.06.14/12.00
Grzmi ca UG
K. Ole
dokumentacji
dokumentacji
w
w
A. Szwajczewska
A. Szwajczewska
Terenowy Zespó Doradców w widwinie
1.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
szkolenie
01.04.14/10.00
Be tno wietlica
M. Kozicki
2.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
warsztaty
01.04.14/12.00
Be tno wietlica
M. Kozicki
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
szkolenie
04.04.14/10.00
R bino GOK
A. Czy owicz
szkolenie
04.04.14/12.00
R bino GOK
A. Czy owicz
szkolenie
09.04.14/10.00
Brze no GOPS
M. Hycka
3.
4.
5.
6.
7.
PROW 2014-2020.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
PROW 2014-2020.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
8.
PROW 2014-2020.
9.
Stosowanie rodków ochrony ro lin sprz tem naziemnym,
z wy czeniem sprz tu montowanego na pojazdach
szynowych oraz innego sprz tu stosowanego w
kolejnictwie.
10.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
11.
12.
13.
Ubezpieczenie upraw.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
PROW 2014-2020.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
15.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
16.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
17.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
18.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
19.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
20.
atno ci bezpo rednie, ONW i rolno rodowiskowe.
Nowe technologie w nawo eniu
chemicznej zbó i rzepaku.
22.
Dni pola.
09.04.14/12.00
Brze no GOPS
M. Hycka
10.04.14/10.00
Po czyn Zdrój CK
H. Lech
szkolenie
10.04.14/12.00
Po czyn Zdrój CK
H. Lech
szkolenie
uzupe niaj ce
10.04.14/10.00
warsztaty
i
ochronie
15.04.14/10.00
widwin ZSR CKP
Lekowo wietlica
St. Tyszkiewicz
M. Kozicki
szkolenie
17.04.14/10.00
Rusinowo OSP
M. Kozicki
szkolenie
18.04.14/10.00
S awoborze GOK
K. Obodzi ski
szkolenie
14.
21.
szkolenie
szkolenie
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty
pokaz
wyjazd studyjny
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 10
18.04.14/12.00
S awoborze GOK
K. Obodzi ski
24.04.14/10.00
Po czyn Zdrój CK
H. Lech
25.04.14/10.00
Brze no CK
M. Hycka
30.04.14/10.00
R bino GOK
A. Czy owicz
06.05.14/10.00
Po czyn Zdrój CK
H. Lech
06.05.14/10.00
Rokosowo
K. Obodzi ski
08.05.14/10.00
Po czyn Zdrój CK
H. Lech
09.05.14/10.00
Brze no UG
M. Hycka
12.06.14/10.00
Smardzko Smagro
sp. z o.o
St.Tyszkiewicz
17.06.14/08.00
czyna
St. Tyszkiewicz
Harmonogram ZODR
Lp.
Temat
Formularz nr F-24
Forma
Data/godz.
Miejscowo
/
Odpowiedzialny
lokalizacja
Terenowy Zespó Doradców w Wa czu
1.
Tradycje wielkanocne – zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi – warsztaty r kodzielnicze-stroiki.
2.
Pisanki wielkanocne.
3.
Tradycje wielkanocne – zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi – warsztaty r kodzielnicze-stroiki.
4.
Pisanki wielkanocne.
5.
Tradycje wielkanocne – zachowanie dziedzictwa
kulturowego wsi – warsztaty r kodzielnicze-stroiki.
6.
Pisanki wielkanocne.
*Ze wzgl du na mo liwo
warsztaty
16.04.14/10.00
Hanki Sala wiejska
A. Ró
skaWasiak
pokaz
16.04.14/12.00
Hanki Sala wiejska
B. Wieczorek
warsztaty
17.04.14/10.00
Dzikowo Sala
wiejska
B. Wieczorek
pokaz
17.04.14/12.00
Dzikowo Sala
wiejska
A. Ró
skaWasiak
warsztaty
18.04.14/10.00
Wa cz TZD
A. Ró
skaWasiak
pokaz
18.04.14/12.00
Wa cz TZD
B. Wieczorek
zmian w harmonogramie zainteresowanych prosimy o kontakt z Terenowymi Zespo ami Doradców.
szkolenia chemizacyjne finansowane przez uczestników szkolenia
Sporz dzi a: Barbara Lewandowska
wa ne na dzie
26.06.2014 r.
Data wydania: 09.01.2012 r.
Nr edycji: 1/12
str. 11

Podobne dokumenty