Instrukcja aktualizacji fotoradarów w nawigacjach

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja aktualizacji fotoradarów w nawigacjach
!"#$%&'()*)&#%)+,-)'(,
./#/$)0)$12*2*!)2,3)'()'4
56'&6$
4##7899$63:7/,'/!:'/;9$63,"#6$:747<,!"#)++,0=>>>?+)!=6!3
&+,&);@*2*7/[email protected]"[email protected]*+,!&*+%B*%[email protected])(C'*/7'(,*D&/7,%(E*D2&+6(E
2&+6();@*3/*2*7)"&%*)0$6"%*2*!)"-6(*7$-63+C0)$'6
,!#6$!6#/26(
Rejestrujemy si wpisuj!" w pola:
-kod z kupon#$%$&'()* $+,-$#*#&-.+,/0
-nazw u1ytkownika
-numer seryjny ur*!dzenia
-adres e-mail
-im,
-nazwisko
Na za2(3"*-nie nal-1y klikn!0 „A"tivate li"-n"-”
!"#$%&'(!)*!("+,&+-#(.!(/0/12!-+'*+/(.0!304-/5
!"#$%&'(%)!#*+,-!+./-&%!$%01.2!34#516-7!4-18-19:9;9<=>?!
!"#$%"&'()*+,-&.-*+"/*,0*1,2%"+3#4*%,56 78,9+3+/0"%):;<,
!"#$%&'(&)*+#,+-&,!&./01&2"+3)#4&5#6378&
!"#$%&!'"$%(&)!*+,*%&-.%!/%0!.%/-1!*/2+/-#%34!5"/-0'$+34
6"-"715178*!/-13)"$17$+349!:1.&(+!*+;71<!2!.%/-+!-&=!#-87&!$1/
%$-&7&/>)?!$'[email protected]!B'&&[email protected]!B'&&5!ED!%[email protected]"!5"#"$1$%>
*+;"7>!F212$132&$%>!*!"#%&$#134!G!$1.&(+!#.%#$?<!H!IB-17B+$347"$%21-%"$J9
!"#$%&'()*!)+#'($#,-(.&/0*(.(123-#4!*&5(678(9"+-:#*
'!/+";<(=3)($3)(.(>!>*:#?%+'(>*:&>3?)@(.&A.+#-"+(,+B("+,-3
?!,-B>%&CD(E!-!*3?3*0.(>*:#%!A%&CD(F(.&/+#*3'&(:("+,-&(-#F
)-0*#(%3,(+%-#*#,@$G(%><(HI(J!/+"#(K>##?(LM(+-?<(!*3:()"+)3'&(5
1K-3*-(K&%CD*!%+:3-+!%;<

Podobne dokumenty