olej opałowy

Komentarze

Transkrypt

olej opałowy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 14 000 euro
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach
26-021 Daleszyce, ul. Chopina 25
www.mgokdaleszyce.pl
tel./faks (41) 30-72-251
e-mail: [email protected]
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w
Daleszycach.”.
Rodzaj zamówienia: dostawy
(usługa/dostawa/robota budowlana)
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia
jest dostawa oleju opałowego lekkiego do nw. obiektów :
1/
Miejsko
Gminny
Ośrodek
Kultury
w
Daleszycach
w
ilości
4.000
l
2/ Świetlica w Trzemosnej w ilości 1500 l .
1. Olej opałowy musi spełniać parametry jakościowe zgodne z PN-C 96024 : 2001 dla L1 i
charakteryzować się następującymi parametrami:
a. Gęstość w temperaturze150 C, nie wyższa niż 0,860 g/ml.
b. Temperatura zapłonu, nie niższa niż – 560 C.
c. Lepkość kinetyczna w temperaturze 200C, nie większa niż- 6,00mm2/s.
d. Skład frakcyjny: - do 2500 C destyluje, nie więcej niż – 65 %/ V/V – do 350 0 C destyluje,
nie więcej niż -85%/V/V.
e. Zawartość siarki, nie więcej niż0,20%/m/m.
f. pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż –
0,3%/m/m.
g. Pozostałości po spopieleniu, nie większa niż – 0,01%/m/m.
h. Zawartość wody, nie większa niż – 200 mg/kg.
i. Całkowita zawartość zanieczyszczeń, nie większa niż – 24 mg/kg.
j. Wartość opałowa, nie niższa niż – 42,6 MJ/kog.
k. Temperatura płynięcia , nie wyższa niż – 200 C. Przyjmując olej na podstawie wskazań
przepływomierza. Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika
autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na
autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego. Do każdej partii
oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości opału wystawione przez
producenta.
CPV : 23.12.20.00-9
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury ul. Chopina 25 lub telefonicznie pod numerem
tel.(41) 30-72-251
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Norbert Wojciechowski dyr.
MGOK w Daleszycach.
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 3 dni.
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej
z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst.
art. 24 ust.1.2 Pzp.
5/ spełniają warunki określone art.22 ust.1 oraz inne wymagania określone w Pzp i SIWZ 2.
Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy: 1/nie
spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 Pzp.
Opisanym w ww. Ust.1.
2/podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1I 2 PZP.
3/ nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art.26 ust.3.3.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1/ jest niezgodna z ustawą.
2/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
3/jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5/ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
6/ zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7/ wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
8/ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego
– spełnia/nie spełnia.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
− najniższa cena
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie:
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 26-021 Daleszyce, ul. Chopina 25
osobiście, pocztą, przesłać faksem na nr (41) 30-72-251 lub e-mailem w terminie
do dnia 12.04. 2013r. do godz. 1400
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie
internetowej http:daleszyce.bip.cc.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej
http://daleszyce.bip.cc najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.
Daleszyce, dnia 28. 03. 2013r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
14 000 euro
Formularz
OFERTA CENOWA
Dotyczy zamówienia , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości
kwoty 14 000 euro
Dane wykonawcy:
Nazwa wykonawcy: ..........................................................................................................
Siedziba: ...........................................................................................................................
tel. ......................................................
NIP: ....................................................
Regon: ....................................................
Dane zamawiającego:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach
26 – 021 Daleszyce ul. Chopina 25, tel. ( 41) 30 72 251
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury w Daleszycach”.
Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę brutto ……………...... zł.
Słownie złotych:…………………………………………………………………. brutto
1. Oświadczamy , że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Zobowiązujemy się , w przypadku wyboru naszej oferty , do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, ze akceptujemy treść proponowanej umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w
przypadku wybrania naszej ofert za najkorzystniejszą dla Zmawiającego
4. Do oferty załączam następujące dokumenty: ...........................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podpisano
…………………..
(upoważniony przedstawiciel)
............................ ……………………..
miejscowość data

Podobne dokumenty