Regulamin wycieczki/imprezy szkolnej

Komentarze

Transkrypt

Regulamin wycieczki/imprezy szkolnej
Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II
w Chorzowie
Regulamin
wycieczki/imprezy szkolnej
Opracowała : mgr Sylwia Skrzydlewska
szkolny koordynator ds. wycieczek
Spis treści
1. Formy organizowania krajoznawstwa i turystyki;
2. Cele wycieczek/wyjazdów;
3. Przepisy i akty prawne regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek szkolnych;
4. Zasady organizowania wycieczek/imprez;
5. Zasady
opieki
i
bezpieczeństwa
nad
dziećmi
i
młodzieżą
uczestniczącą
w wycieczkach i imprezach zagranicznych;
6. Wymagana dokumentacja;
7. Zadania i odpowiedzialność kierownika wycieczki;
8. Zadania i odpowiedzialność opiekuna;
9. Prawa i obowiązki uczestnika wycieczki;
10. Załączniki:
1. Karta wycieczki/imprezy szkolnej
2. Regulamin uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej
3. Lista uczestników wycieczki/imprezy
4. Oświadczenie kierownika wycieczki/imprezy
5. Oświadczenie opiekunów wycieczki/imprezy
6. Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników
na udział w wycieczce/imprezie
7. Dokument poświadczający Ubezpieczenie grupy
8. Podsumowanie
wycieczki/imprezy
wycieczki/imprezy po jej zakończeniu);
2
(ocena
stopnia
realizacji
programu
1. Formy organizowania krajoznawstwa i turystyki
1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu
uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub
przedmiotów pokrewnych,
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane dalej
„wycieczkami",
3) imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, rajdy,
wyprawy geograficzne
4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym
posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
5) imprezy wyjazdowe- związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone
szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne - zwane dalej „imprezami".
2. Cele wycieczek/imprez
 poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
i historii,
 poznawanie kultury i języka innych państw,
 poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego,
 wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego
oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 podnoszenie sprawności fizycznej,
 poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych
ekologicznie,
 upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
przeciwdziałanie patologii
społecznej,
 poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
( Przygotowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.
1516). )
3
W programie wycieczki/ imprezy należy starać się uwzględnić następujące zadania:
1) Wzmocnienie zdrowia i sprawności fizycznej przez:
 prowadzenie w możliwie największym zakresie zajęć z wychowania
fizycznego;
 stosowanie rodzaju i tempa zajęć w zależności od wieku, płci, rozwoju
fizycznego i stanu zdrowia dzieci;
 możliwie najczęstszego przebywania dzieci na świeżym powietrzu
 zapewnienie dzieciom dostatecznej ilości godzin na odpoczynek
 stwarzanie warunków pełnej regeneracji systemu nerwowego dzieci przez
pozostawienie pewnej ilości czasu na zajęcia własne – indywidualne, bądź
w małych grupach, przestrzegania całkowitej ciszy w placówce podczas
snu uczestników.
2) Kształtowanie nawyków higieny osobistej.
3) Kształtowanie zasad kulturalnego współżycia:
 zorganizowanie w pierwszych dniach pobytu zajęć integracyjnych;
 wytworzenie w grupie dobrej atmosfery wychowawczej;
 przestrzeganie i utrwalanie form grzecznościowych;
 utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem.
4) Rozwijanie poczucia piękna, wrażliwości estetycznej.
5) Samoobsługa i prace społecznie użyteczne.
3. Przepisy i akty prawne regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek
szkolnych
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz .U. 1997 Nr 12 poz. 67).
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
(Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
4
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia
warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących
się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).
5) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)
6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.).
7) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889 z późn. zm.).
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.).
9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).
10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1992 r.
w sprawie zakresu, organizacji i form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 1992
Nr 87 poz. 441/92, Dz. U Nr 4 poz. 31/96 r.).
11) Statut Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w Chorzowie.
4. Zasady organizowania wycieczek/imprez
1) Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,
zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia
przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
2) Dobra organizacja szkolnego wyjazdu wymaga wielu działań poprzez odpowiednie
przygotowanie, przebieg i podsumowanie.
3) Dokumentacja
wycieczki /
imprezy
powinna
być
sporządzona
w
dwóch
egzemplarzach - z których, jeden pozostaje w szkole, a drugi zabiera ze sobą
kierownik.
4) Na wycieczce programowej lub turystyczno - krajoznawczej / bądź innej imprezie
odbywającej się poza terenem szkoły, w obrębie tej samej miejscowości,
bez korzystania
z publicznych środków lokomocji, opiekę zapewnia minimum
jedna osoba nad grupą do 30 uczniów.
5
5) Jeżeli wycieczka odbywa się poza terenem szkoły i korzysta się z publicznych
środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość w której znajduje się szkoła,
opiekę zapewnia minimum jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
6) Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki, który ma obowiązek ustalić liczbę
i nazwiska opiekunów wycieczki i przygotować dokumentacje wycieczki.
7) Program i harmonogram wycieczki powinien być uzgodniony z uczniami
i ich rodzicami.
8) Rodzice zobowiązani są do poinformowania kierownika wycieczki o stanie zdrowia
dziecka i wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
w czasie wycieczki.
9) Uczestnicy wycieczki muszą być ubezpieczeni!
10) Każda wycieczka / impreza powinna rozpocząć się i zakończyć przy szkole.
11) Indywidualne życzenia rodziców dotyczące odbioru uczniów w innym miejscu niż
wcześniej ustalone, mogą być uwzględnione wyłącznie na ich pisemną prośbę.
12) Z wycieczek / imprez kończących się po godzinie 22.00, dzieci powinny wracać do
domów pod opieką osób dorosłych.
13) W uzasadnionych przypadkach, zbiórka i zakończenie wycieczki / imprezy może być
wyznaczone w innym miejscu – wówczas, należy o tym fakcie poinformować
rodziców.
14) Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do
tego osoby.
15) Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
16) W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, sportowo rekreacyjnych i turystyki
kwalifikowanej nie mogą brać uczniowie, w stosunku do których istnieją
przeciwwskazania lekarskie określone w karcie zwolnienia z zajęć wychowania
fizycznego.
17) Uczniowie niepełnosprawni mogą brać udział w wycieczkach o ile nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych.
Organizator powinien zapewnić warunki dla
zaspokojenia potrzeb wynikających z racji niepełnosprawności ucznia. Zobowiązany
jest również do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa uczestnikom.
6
5. Zasady opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą
w wycieczkach i imprezach zagranicznych:
1) Aby zapewnić uczniom biorącym udział w wycieczkach zagranicznych pełne
bezpieczeństwo, ustala się następujący przydział opiekunów:
- jeden opiekun na 10 uczestników podczas korzystania w czasie podróży pociągiem
- jeden opiekun na 10 osób w przypadku opieki podczas zwiedzania obiektów kultury
- jeden opiekun na 15 uczniów podczas podróży autokarem
- jeden opiekun na 10 uczestników wycieczek górskich
- jeden opiekun na 5 uczestników wycieczek wysokogórskich
- jeden opiekun na 7 uczestników wycieczek rowerowych
2) Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest boisko szkolne,
skąd uczniowie udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców.
3) Przed wyruszeniem na wycieczkę należy przypomnieć jej uczestnikom zasady
bezpieczeństwa i sposoby zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
4) Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz
po przybyciu do miejsca docelowego opiekunowie obowiązani są każdorazowo
sprawdzić stan liczebny grupy.
5) Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy,
gołoledzi.
6) Wszyscy uczestnicy wycieczek zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
7) Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek
zagranicznych są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ich ma
charakter ciągły - 24 godziny na dobę.
8) W razie wypadku uczestników wycieczki zastosowania mają przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
9) W razie potrzeby kierownik wycieczki i opiekun powinien umieć udzielić pierwszej
pomocy przedlekarskiej.
10) W
razie
konieczności
angażowania
służb
ratunkowych
należy
korzystać
z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego 112.
11) W wycieczkach zagranicznych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do
których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
7
12) Koszty pobytu kierownika wycieczki oraz opiekunów pokrywają uczestnicy
wycieczki.
13) Rodzice uczniów wyjeżdżających na wycieczki lub imprezy zagraniczne zobowiązani
są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym
leczeniu, ewentualnych alergiach, uczuleniach i innych przeciwwskazaniach.
14) Kierownik oraz opiekunowie mogą podawać uczestnikom wycieczki lekarstwa
zgodnie z zaleceniami lekarza i za pisemną zgodą rodziców.
15) Przed wyjazdem zagranicznym należy przeprowadzić z uczestnikami pogadankę na
temat bezpiecznego zachowania – zasad ruchu drogowego, kultury zachowania,
kultury i podstawowych obyczajów kraju, do którego udają się uczniowie oraz
zapoznać wszystkich uczniów z ogólnym regulaminem wycieczki.
16) W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się na wycieczkę, musi zostać skreślony z listy
uczestników przed wyjazdem, a dyrektor szkoły musi zostać powiadomiony
o zmianie.
17) Zalecenia dla kierownika wycieczki autokarowej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sprawdź, czy autokar przeznaczony do przewozu dzieci i młodzieży jest oznaczony z tyłu
i z przodu kwadratowymi tarczami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej.
Sprawdź, czy kierowca ma świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz
potwierdzenie sprawności technicznej autokaru (jest ważne przez 6 miesięcy).
Zainteresuj się stanem zdrowia uczniów – może któryś z nich ma chorobę lokomocyjną lub
inne schorzenie. Sprawdź, czy zabrali ze sobą zalecone przez lekarza lekarstwa.
Sprawdź, czy w autokarze jest dostępny przynajmniej jeden telefon komórkowy.
Sprawdź listę obecności uczestników.
Usadź wszystkich na miejscach i sprawdź, czy nikt nie został na parkingu.
Sprawdź właściwe ulokowanie bagażu podręcznego na półkach/w schowkach autokaru.
Sprawdź, czy w autokarze są dwie sprawne gaśnice.
Zadbaj, by w autokarze znalazła się apteczka.
Sprawdź, czy wejścia do autokaru i przejścia są wolne od bagaży (co w razie ewakuacji ułatwi
szybkie opuszczenie pojazdu).
Zapoznaj uczniów z podstawowymi zasadami jazdy autokarem: W czasie jazdy nie wolno
• chodzić po autobusie;
• stawać na siedzeniach;
• siedzieć tyłem;
• wychylać się przez okna;
• wyrzucać śmieci przez okna,
• hałasować;
• zapalać światła wewnątrz autokaru podczas jazdy nocą.
Sprawdź, czy w trakcie jazdy autokarem zamek w drzwiach nie jest zablokowany (w razie
wypadku drzwi autokaru muszą się łatwo otworzyć).
Zajmij miejsce przy przednim wejściu do autokaru.
Zwróć uwagę, czy kierowca nie rozmawia przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia
pojazdu.
Pamiętaj o przerwach na „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku, toaletę i przewietrzenie
autokaru.
8
16. Podczas tankowania paliwa na stacji benzynowej wskazane jest, aby uczestnicy wycieczki
wysiedli z autokaru.
17. Staraj się unikać podróżowania nocą, gdyż ryzyko wypadku nocą wzrasta ponad dwukrotnie.
Jeżeli już musicie jechać nocą, to pamiętaj: w ciemnościach, deszczu lub we mgle zmniejsza
się widoczność. Zwróć uwagę, by kierowca ograniczył prędkość, nasilił uwagę, korzystał
z dróg znanych i uczęszczanych. Zadbaj, by robił przerwy, gdy tylko poczuje zmęczenie.
Rozmawiaj z nim.
18. Bądź wsparciem dla kierowcy, służ mu pomocą.
19. Pamiętaj, że postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, na
oznakowanych parkingach.
20. Sprawdź, czy podczas wsiadania i wysiadania pasażerów z pojazdu kierowca włączył światła
awaryjne.
21. Po każdym przystanku ponownie czytaj listę obecności. Niedopuszczalna jest forma
sprawdzania: „Kogo nie ma?”.
22. W razie wypadku autokaru:
• ewakuuj uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce;
• wezwij pogotowie ratunkowe i policję;
• udziel pierwszej pomocy ofiarom wypadku;
• nie podejmuj czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
• pozostań na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia
się, to niezwłocznie wróć na miejsce.
23. W razie awarii/wypadku autokaru:
• w miarę możliwości zjedźcie na pobocze;
• sprawdź, czy kierowca na autostradzie i drodze ekspresowej włączył światła awaryjne
i umieścił ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 100 metrów za autokarem;
• sprawdź, czy kierowca poza obszarem zabudowanym włączył światła awaryjne oraz umieścił
trójkąt ostrzegawczy w odległości 30–50 metrów za pojazdem;
• sprawdź, czy kierowca na obszarze zabudowanym włączył światła awaryjne i umieścił za
pojazdem lub na nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy.
24. Po zakończeniu podróży sprawdź, czy:
• zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników;
• uczniowie zostawili po sobie porządek;
• uczniowie nie uszkodzili autokaru.
9
6. Wymagana dokumentacja
W celu zatwierdzenia wycieczki przez Dyrektora szkoły należy przygotować
następujące dokumenty:
1) Karta
wycieczki/imprezy
szkolnej
wraz
z
programem
i
szczegółowym
harmonogramem, zawierająca zadania i zakres obowiązków kierownika, opiekuna
wycieczki/ imprezy (2 egzemplarze, jeden pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą
kierownik wycieczki) - z podpisami nauczycieli opiekunów i kierownika wycieczki;
2) Regulamin uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej – uczniowie zapoznają się z tym
dokumentem i podpisują oświadczenie, że będą przestrzegać podanych zasad; zaś
rodzice, że zostali o nich powiadomieni. Uczestnicy wycieczki i ich rodzice muszą
znać konsekwencje złamania ustaleń;
3) Lista uczestników wycieczki/imprezy – zawierająca: nazwisko i imię, dokładny adres,
numer telefonu kontaktowego do rodziców, numer PESEL;
4) Oświadczenie kierownika wycieczki/imprezy wraz z jego podpisem;
5) Oświadczenie opiekunów wycieczki/imprezy – z podpisami tych osób;
6) Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników na udział
w wycieczce/imprezie – zawierająca: nazwisko i imię uczestnika, termin i miejsce
wycieczki/imprezy, oświadczenie rodzica/ opiekuna o stanie zdrowia dziecka, podpis
rodzica/opiekuna;
7) Dokument
poświadczający
Ubezpieczenie
grupy
–
zawierający
nr
polisy
(przy każdym wyjeździe można dodatkowo ubezpieczyć grupę);
8) Podsumowanie
wycieczki/imprezy
(ocena
stopnia
realizacji
programu
wycieczki/imprezy po jej zakończeniu);
9) Delegacja służbowa dla nauczycieli.
Powyższe dokumenty znajdują się w sekretariacie szkoły i zostają udostępnione osobom
organizującym wycieczki/imprezy szkolne.
10
7. Zadania i odpowiedzialność kierownika wycieczki/imprezy
1) Kierownika wycieczki szkolnej programowej lub turystyczno - krajoznawczej / bądź
innej imprezy wyznacza Dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych
posiadających
kwalifikacje
odpowiednie
do
realizacji
określonych
form
krajoznawstwa i turystyki.
2) Kierownikiem wycieczki / imprezy może być także inna osoba, wyznaczona przez
Dyrektora szkoły, która:
a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
b) jest instruktorem harcerskim,
c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, innego przodownika, instruktora
turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
3) Kierownikiem obozu wędrownego, może być osoba po ukończeniu kursu dla
kierowników obozów wędrownych
lub posiadająca uprawnienia wymienione
w ppkt c.
4) Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, może być osoba posiadająca
uprawnienia wymienione w ppkt c, bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej
dyscypliny sportu.
5) Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
 opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
 opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
 zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub
imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
 zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do
ich przestrzegania,
 określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
 nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz
apteczkę pierwszej pomocy,
 organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
 dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
11
 dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki
lub imprezy,
 dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub
imprezy po jej zakończeniu.
8. Zadania i odpowiedzialność opiekuna wycieczki/imprezy
Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody
dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
Opiekun w szczególności:
 sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
 współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki lub imprezy,
 sprawuje
nadzór
nad
przestrzeganiem
regulaminu
przez
uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
 wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
9. Prawa i obowiązki uczestnika wycieczki
Uczestnicy wycieczki mają prawo do:
 zgłaszania propozycji programu i sposobu organizacji wycieczki,
 uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie,
 korzystania z pomocy kierownika, opiekunów i innych uczestników wycieczki,
 uwzględniania ich szczególnych potrzeb w czasie wycieczki (stosowanie
leków, zapobieganie alergii, specjalne wyżywienie itp.),
 harmonijnego podziału czasu z uwzględnieniem wypoczynku.
Uczestnicy wycieczki mają obowiązek:
 przestrzegania regulaminu wycieczki,
 informowania
kierownika
o
problemach
mogących
mieć
na bezpieczeństwo wycieczki,
 posiadania legitymacji szkolnej,
 stosowania się do poleceń kierownika i opiekunów wycieczki,
 posiadania ubrania i obuwia dostosowanego do warunków wycieczki.
12
wpływ
10. Załączniki:
1. Karta wycieczki/imprezy szkolnej
2. Regulamin uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej
3. Lista uczestników wycieczki/imprezy
4. Oświadczenia kierownika wycieczki/imprezy
5. Oświadczenie opiekunów wycieczki/imprezy
6. Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników
na udział w wycieczce/imprezie
7. Podsumowanie wycieczki/imprezy (ocena stopnia realizacji programu
wycieczki/imprezy po jej zakończeniu)
13
Załącznik 1
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. (poz. 1516)
KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)
Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Termin ...................................................ilość dni................................klasa/grupa.......................
Liczba uczestników.......................................................................................................................
Kierownik (imię i nazwisko) ........................................................................................................
Liczba opiekunów.........................................................................................................................
Środek lokomocji: ........................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na
wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.
Opiekunowie wycieczki (imprezy)
Kierownik wycieczki (imprezy)
(imiona i nazwiska oraz podpisy)
.....................................................………
……………………………
(podpis)
.................................................................
.................................................................
HARMONOGRAM WYCIECZKI IMPREZY
Data i godz.
wyjazdu
Ilość km
Miejscowość
Adnotacje organu prowadzącego
lub sprawującego nadzór pedagogiczny:
Program
Adres punktu
noclegowego
i żywieniowego
Zatwierdzam:
...............................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
Załącznik 2
……………………………..
(pieczęć szkoły)
REGULAMIN
uczestnika wycieczki / imprezy szkolnej
Uczestnikom wycieczki / imprezy nie wolno:
1. Samowolnie oddalać się od grupy;
2. Rozmawiać z obcymi oraz przyjmować od nich „cukierków” i innych prezentów;
3. Spóźniać się na posiłki i zbiórki;
4. Niszczyć cudzego mienia;
5. Krzyczeć i zakłócać cisze4 i porządek;
6. Wychylać się / wychodzić przez balkon / okno;
7. Niszczyć roślin i płoszyć zwierzęta;
8. Palić papierosów, spożywać alkoholu lub innych używek.
Uczestnik wycieczki / imprezy powinien:
1. Słuchać i stosować się do poleceń kierownika / opiekuna;
2. Słuchać przewodnika / pilota;
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany;
4. Informować o zauważonym niebezpieczeństwie;
5. „Trzymać się” grupy;
6. Dbać o czystość i porządek;
7. Przestrzegać ciszy nocnej;
8. Godnie reprezentować szkołę.
Załącznik 3
……………………………..
(pieczęć szkoły)
Chorzów, dnia … . … . 20 … r.
Lista uczestników wycieczki do ……………………
Lp. Imię i nazwisko
1.
Adres
ul.
2.
ul.
3.
ul.
4.
ul.
5.
ul.
6.
ul.
7.
ul.
8.
ul.
9.
ul.
10.
ul.
11.
ul.
12.
ul.
13.
ul.
14.
ul.
15.
ul.
16.
ul.
17.
ul.
18.
ul.
Telefon
Pesel
Klasa
19.
ul.
20.
ul.
21.
ul.
22.
ul.
23.
ul.
24.
ul.
25.
ul.
26.
ul.
27.
ul.
28.
ul.
29.
ul.
30.
ul.
Op.
ul.
Op.
ul.
Op.
ul.
Polisa ……………… 20 … / 20 … nr ……………… z dnia … . … . 20 … r.
……………………………………………………..
(podpis kierownika)
……………………………………………………..
……………………………………………………..
………………………………………………………
(podpisy opiekunów)
……………………………………………
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)
Załącznik 4
……………………………..
(pieczęć szkoły)
…………………………………..
data
OŚWIADCZENIE
KIEROWNIKA WYCIECZKI/IMPREZY
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na wycieczkach
/ imprezach dla dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności dbałości o zdrowie tych osób.
Ponadto zobowiązuję się do:
1. Przestrzegania zasad i wskazówek zawartych w przepisach dotyczących organizacji
wycieczek / imprez szkolnych.
2. Sprawdzenia ubezpieczenia uczestników wycieczki / imprezy od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia.
3. Sporządzenia dokumentacji wycieczki / imprezy, w tym: opracowania programu
i harmonogramu, wypełnienia karty wycieczki, przygotowania listy uczestników,
przygotowania regulaminu i zapoznania z nim wszystkich uczestników, przygotowania
oświadczeń: kierownika, opiekunów, uczniów i ich rodziców.
4. Zebrania (w miarę możliwości) dodatkowych informacji o uczestnikach wycieczki / imprezy,
w tym: o ich stanie zdrowia i przyjmowanych środkach farmaceutycznych.
5. Zapewnienia warunków do pełnej realizacji programu i przestrzegania regulaminu wycieczki
/ imprezy oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.
6. Zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienia warunków do ich
przestrzegania.
7. Określenia zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu wycieczki / imprezy oraz
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
8. Określenia programowych zadań dla uczestników wycieczki / imprezy.
9. Określenia oczekiwanego od uczestników wycieczki / imprezy wyposażenia w ekwipunek
i sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
10. Zorganizowania transportu, wyżywienia i noclegów dla wszystkich uczestników.
11. Dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację i realizację wycieczki
/ imprezy.
12. Dokonania podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki / imprezy po jej
zakończeniu.
……………………………………….
(podpis kierownika wycieczki / imprezy)
……………………………………………
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)
Załącznik 5
……………………………..
(pieczęć szkoły)
…………………………………..
data
OŚWIADCZENIE
OPIEKUNA WYCIECZKI/IMPREZY
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących
na wycieczkach / imprezach dla dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności dbałości o zdrowie
tych osób.
Ponadto zobowiązuję się do:
1. Współdziałania z kierownikiem w zakresie pełnej realizacji programu i harmonogramu
wycieczki / imprezy.
2. Nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników wycieczki / imprezy,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
3. Nadzoru nad wykonywaniem przez uczestników wycieczki / imprezy programowych
i ponadprogramowych zadań.
4. Nadzoru nad stanem zdrowia podopiecznych i ewentualnym przyjmowaniem przez nich
zaleconych środków farmaceutycznych.
5. Wykonywania wszystkich zadań zleconych przez kierownika wycieczki / imprezy.
6. Przestrzegania zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu.
……………………………………….
(podpis kierownika wycieczki / imprezy)
……………………………………………
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)
Załącznik 6
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ/IMPREZĘ
Chorzów, dnia .....................
..........................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna dziecka)
.............................................................
(adres)
.............................................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo / udział mojej córki / mojego syna*
..............................................................................................., uczennicy / ucznia* klasy................
w roku szkolnym ........................ w wycieczce klasowej / szkolnej * do .........................................
.........................................................................................................................................................,
organizowanej przez……………………………………………………………………………………
(nazwa organizatora, adres)
w terminie od dnia ................................................... do dnia ............................................................
Syn/córka będzie przestrzegał(a) Regulaminu uczestnika wycieczki/imprezy szkolnej.
Zostałem(am) poinformowany(a), że rażące naruszenie w/w Regulaminu, może spowodować
obniżenie końcowej oceny z zachowania do nagannej włącznie.
Wobec rażącego złamania w/w Regulaminu, zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka
z wycieczki/imprezy.
Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje
dziecko.
Informuję, że dziecko jest uczulone / w trakcie leczenia
…………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
........................................................
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
Załącznik 7
Chorzów, dnia……………………..
……………………………..
(pieczęć szkoły)
Podsumowanie wycieczki/imprezy
Założenia i cele wycieczki - zostały zrealizowane
Trasa wycieczki – ……………………………….…………………………………………………………………
zgodna z kartą wycieczki, trasa nie uległa zmianie.
Termin – …………………………………………………………………………………………………………….
zgodny z kartą wycieczki
Klasa/y biorące udział w wycieczce…………………………………………………………………………………
zgodny z kartą wycieczki
Liczba uczestników ……………………………...zgodna z kartą wycieczki oraz listą uczniów i opiekunów
Podsumowanie i ocena stopnia realizacji wycieczki szkolnej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wycieczka szkolna odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi
Opiekunowie wycieczki (imprezy)
(imiona i nazwiska oraz podpisy)
.....................................................
Kierownik wycieczki (imprezy)
.....................................................
(podpis)
.....................................................
.....................................................
Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny
Zatwierdzam
................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Podobne dokumenty