Kreatywność i innowacyjność w edukacji.

Komentarze

Transkrypt

Kreatywność i innowacyjność w edukacji.
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Skarżysku – Kamiennej
Kreatywność i innowacyjność w edukacji.
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
(sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku – Kamiennej)
Wybór i opracowanie :
Agnieszka Wikło
Skarżysko – Kamienna, 2014
Wydawnictwa zwarte :
1. Bernacka, Danuta : Od słowa do działania : przegląd współczesnych metod
kształcenia / Danuta Bernacka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
2001. - 209 s.
Syg. 33286 wypożyczalnia
Syg. 33107 czytelnia
2. Brudnik, Edyta : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach
aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Wyd. 2.
- Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003. -281 s.
Syg. 34689 czytelnia
3. Brudnik, Edyta : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach
aktywizujących. 2 / Edyta Brudnik. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli,
2003. - 179 s.
Syg. 34688 czytelnia
4. Dzierzgowska, Irena : Jak uczyć metodami aktywnymi / Irena Dzierzgowska ;
przy wspólpracy aut. Marii Kotowskiej. - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa : „Fraszka
Edukacyjna”, 2007. - 56 s.
Syg. 35811 wypożyczalnia
Syg. 34953 czytelnia
5. Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa /
pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, 2000. - 555 s.
Syg. 33089, 35038 wypożyczalnia
6. Jąder, Mariola : Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder.
- Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. - 131 s.
Syg. 36852 wypożyczalnia
7. Jąder, Mariola : Krok … w kierunku kreatywności : program stymulowania
twórczości na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Mariola Jąder.
- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. - s. 30,[2]
Syg. 35059 wypożyczalnia
8. Jąder, Mariola : Krok … w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia /
Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. - s. 70, [6]
Syg. 35060 wypożyczalnia
9. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red.
naukową Ireny Bałachowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.
- 292 s.
Syg. 36853 wypożyczalnia
10.Krzyżewska, Jadwiga : Aktywizujące metody i techniki w edukacji
wczesnoszkolnej. Cz. 1 / Jadwiga Krzyżewska. - Suwałki : „AU Omega”, 1998.
- s.103
Syg. 32769 czytelnia
11.Krzyżewska, Jadwiga : Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 2 /
Jadwiga Krzyżewska. - Suwałki : „AU Omega”, 2000. - s. 135
Syg. 32770 czytelnia
12.Krzyżewska, Jadwiga : Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 3 /
Jadwiga Krzyżewska. - Suwałki : „AU Omega”, 2002. - s. 129
Syg. 34720 czytelnia
13.Okoń, Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych / Wincenty Okoń. - Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - s. 238
Syg. 32107, 33210 wypożyczalnia
Syg. 32112 czytelnia
14.Olczak, Małgorzata : Trening twórczości – współczesna i efektywna forma
wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, 2010. - s. 488
Syg. 36147 czytelnia
15.Półturzycki, Józef : Innowacja pedagogiczna // W : Encyklopedia pedagogiczna
XXI wieku T. 2, G – Ł / red. nauk. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo
Akademickie „Żak”. - 2003, s. 332 – 333
Syg. 34367 czytelnia
16.Rau, Krystyna : Jak aktywizować uczniów : „Burza mózgów” i inne techniki w
edukacji / Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz. - Poznań : Oficyna Wydawnicza G
& P, [2004]. - s.93
Syg. 35536 wypożyczalnia
17.Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych : zarys metodyki /
pod red. Jerzego Kujawińskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, 1990. - s. 269[2]
Syg. 29755 wypożyczalnia
Syg. 29756 czytelnia
18.Rusakowska, Daniela : Nauczyciel i innowacje pedagogiczne / Daniela
Rusakowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
- s. 197[3]
Syg. 27741, 27795 wypożyczalnia
19.Szmidt, Krzysztof J. : Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - S. 423
Syg. 35786 wypożyczalnia
Syg. 35787 czytelnia
20.Taraszkiewicz – Kotońska, Małgorzata : Jak uczyć lepiej ? : czyli refleksyjny
praktyk w działaniu / Małgorzata Taraszkiewicz – Kotońska . - Wyd. 7. Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2002. - s. 179
Syg. 33391 wypożyczalnia
21.W stronę kreatywności : praca zbiorowa / pod red. Witolda Dobrołowicza i
Macieja Karwowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. - s. 176
Syg. 34454 wypożyczalnia
22.Zmieniam siebie i swoją szkołę : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego.
- Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1997. - s. 208
Syg. 31889 wypożyczalnia
Wydawnictwa ciągłe :
23.Adamek, Iwona : Twórcze rozwiązywanie problemów / Irena Adamek // Życie
Szkoły. - 2008, nr 3, s. 19 – 24
24.Arciszewska, Ewa : Bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych / Ewa
Arciszewska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 8 – 19
25.Baj, Agata : Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność ? / Agata Baj // Życie
Szkoły. - 2010, nr 2, s. 27 – 31
26.Bartodziej, Danuta : Innowacja – droga do podwyższenia jakości pracy
przedszkola / Danuta Bartodziej // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 51 – 53
27.Basińska, Anna : Uczenie się metodą „storyline” / Anna Basińska // Życie
Szkoły. - 2009, nr 3, s. 26 – 30
28.Bauman, Katarzyna : Kreatywny nauczyciel – jeszcze o interesujących lekcjach
/ Katarzyna Bauman // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 42 – 45
29.Bielski, Janusz : Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym / Janusz
Bielski // Lider. - 2004, nr 2, s. 8 – 9
30.Biłous, Paweł : Wyobraźnia i jej rola w rozwoju twórczości dzieci / Paweł Biłous
// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 33 – 41
31.Borawska, Iwona : Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Borawska //
Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 145 – 148
32.Bukowska, Edyta : Innowacja – nowy wymiar autonomii nauczyciela / Edyta
Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 4, s. 91 – 99
33.Cygan, Barbara : Kreatywność w pracy nauczyciela / Barbara Cygan // Życie
Szkoły. - 2011, nr 11, s. 14 – 17
34.Czarniecka, Renata : Jak rozwijać samodzielność i kreatywność ucznia na
lekcjach wychowania fizycznego / Renata Czarniecka // Wychowanie Fizyczne
i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 52 – 56
35.Czelakowska, Danuta : O kreatywności uczniów / Danuta Czelakowska // Życie
Szkoły. - 2002, nr 9, s. 530 – 534
36.Czelakowska, Danuta : Stymulacja kreatywności uczniów w zintegrowanym
kształceniu wczesnoszkolnym języka polskiego / Danuta Czelakowska //
Edukacja. - 2001, nr 3. - Dodatek : Szkoła, Nauczyciel, Programy Szkolne. - s.
3 – 11
37.Dziekanowski, Czesław : Poszukiwanieźródeł kreatywności / Czesław
Dziekanowski // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 7 – 17
38.Fazlagič, Jan : Szkoła przyjazna dla ludzi kreatywnych / Jan Fazlagič // Edukacja
i Dialog. - 2008, nr 5, s. 16 – 17
39.Fazlagič, Jan : Wspieranie innowacyjności w oświacie / Jan Fazlagič // Dyrektor
Szkoły. - 2009, nr 3, s. 35 – 38
40.Fazlagič, Jan : Wspieranie kreatywności uczniów – wyzwanie dla polskiego
systemu oświaty / Jan Fazlagič // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 24 – 27
41.Frączek, Ewa : Czytanie – najskuteczniejszą metodą wychowawczą : projekt
innowacji pedagogicznej / Ewa Frączak, Ewa Pałucka // Biblioteka w Szkole. 2012, nr 1, s. 19 – 23
42.Giecewicz, Anna : Udane lekcje / Anna Giecewicz // Edukacja i Dialog. - 2006,
nr 2, s. 21 – 25
43.Giza, Teresa : Aktywność zawodowa twórczych nauczycieli w świetle analizy
wprowadzanych innowacji / Teresa Giza, Barbara Walasek // Edukacja. - 2003,
nr 2, s. 69 – 81
44.Giza, Teresa : Innowatyka pedagogiczna – zmiany w teorii i praktyce / Teresa
Giza // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 17 – 21
45.Głaz, Elżbieta : Jak rozwijam twórczą aktywność dziecka ? / Elżbieta Giza //
Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 46 – 53
46.Głuchowska, Teresa : Warunki i zasady prowadzenia działalności innowacyjnej
/ Teresa Głuchowska // Życie Szkoły. - 1998, nr 8, s. 475 – 477
47.Górka, Barbara : Współczesne zapotrzebowanie na twórczość / Barbara Górka
// Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 18 – 21
48.Grelowska, Wanda : Koncepcja Glenna Domana próbą innowacyjnego podejścia
do tradycyjnej metodyki nauki czytania uczniów w klasie szkolnej / Wanda
Grelowska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 40 – 44
49.Groenwald – Luty, Ewa : Zajęcia wspierające tworczą aktywność uczniów / Ewa
Groenwald – Luty // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 540 – 541
50.Innowacje i eksperymenty pedagogiczne – krok po kroku / oprac. Renata
Zaborek // Inspiracje. - 2012, nr 3-5/2013, nr 1, s. 5 – 7
51.Jaworska – Sęk, Elżbieta : Wychowanie poprzez autorytety : program innowacji
wychowawczej dla klas I – III / Elżbieta Jaworska – Sęk // Wszystko dla Szkoły.
- 2010, nr 11, s. 4 – 6
52.Jewdokimow, Marcin : Kreatywność w szkole / Marcin Jewdokimow //
Remedium. - 2013, nr 12, s. 1 – 3
53.Just, Monika : Kreatywny nauczyciel – pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo
/ Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s. 43 – 48
54.Just, Monika : Patrzeć nie wiadomo jak a widzieć trzeba : o niedocenionych
technikach rozwijania kreatywności dzieci / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010,
nr 3, s. 18 – 25
55.Just, Monika : Twórcze rozwiązywanie problemów, czyli jak obalić jedyną
słuszną odpowiedź / Monika Just // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 52 – 58
56.Kazimierowicz, Marek : Innowacyjność nauczycieli / Marek Kazimierowicz //
Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 4 – 8
57.Kiljanek, Małgorzata : Metoda kreatywnego nauczania / Małgorzata Kiljanek //
Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 45 – 46
58.Klimaszewska, Anna : Zestawienie bibliograficzne obejmujące wybrane
pozycje dotyczące innowacji pedagogicznych we współczesnej szkole / Anna
Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 98 – 105
59.Kłosińska, Tatiana : Nauczyciele kreatywni : animatorzy pedagogiki Celestyna
Freineta / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 5 – 8
60.Kołodziej, Edyta : Innowacyjny nowy wymiar autonomii nauczyciela / Edyta
Kołodziej // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 4, s. 91 – 92
61.Kosiba, Grażyna : Teoria i praktyka w działalności innowacyjnej nauczyciela /
Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2000, nr 4, s. 161 – 163
62.Lis, Barbara : Pedagogika Gestalt źródłem innowacji w pracy nauczyciela
techniki. Cz. 1 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000, nr 5,
s. 26 – 28
63.Lis, Barbara : Pedagogika Gestalt źródłem innowacji w pracy nauczyciela
techniki. Cz. 2 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 1,
s. 26 – 29
64.Łopata, Andrzej : O sztuce wyzwalania kreatywności i jej pomiarze / Andrzej
Łopata // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 3, s. 75 – 89
65.Łukasik, Joanna : Nauczyciel – dydaktyk wobec wyzwań XXI wieku / Joanna
Łukasik // Nowa Szkoła, 2008, nr 4, s. 10 – 19
66.Majewska – Opiełka, Iwona : Innowacje w oświacie / Iwona Majewska –
Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 7 – 9
67.Mańka, Joanna : Edukacja czytelnicza i medialna. Innowacja pedagogiczna /
Joanna Mańka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 6 – 9
68.Marciniak, Maciej : Kreatywna postawa ucznia – wymóg czasu / Maciej
Marciniak // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 374 – 375
69.Masna, Danuta : Jak stymulować twórczą aktywność dziecka ? / Danuta Masna
// Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 32 – 35
70.Maszczyńska – Góra, Grażyna : Nowoczesna szkoła francuska technik C.
Freineta podstawą innowacji we współczesnym modelu edukacji
wczesnoszkolnej / Grażyna Maszyńska – Góra // Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 2, s. 35 – 37
71.Michalak, Renata : Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata
Michalak // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 11 – 17
72.Misiorna, Elżbieta : Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia / Elżbieta
Misiorna // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5 – 10
73.Moczkodan, Rafal : Czy w szkole jest miejsce na innowacje ? / Rafał Moczkodan
// Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 6 – 9
74.Nowak, Tomasz : Tworzenie opowiadań z dziećmi jako forma rozwijania
samodzielności i kreatywności uczniów / Tomasz Nowak // Języki Obce w
Szkole. - 2004, nr 6, s. 185 – 188
75.Okraszewski, Kazimierz : Kreowanie postaw innowacyjnych uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów – przyszłych studentów uczelni
technicznych / Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka // Wychowanie
Techniczne w Szkole. - 2001, nr 2, s. 26 – 28
76.Olczak, Agnieszka : Radość z nauki. O odkrywaniu własnych możliwości przez
uczniów w toku twórczej edukacji / Agnieszka Olczak // Edukacja. - 2011, nr 1,
s. 125 – 130
77.Orzechowska, Łucja : Kreatywny samorzą to szansa na innowacyjną edukację /
Łucja Orzechowska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 26 – 30
78.Poturała, Wioletta : Polonistyczne (i nie tylko) innowacje w szkole
ponadgimnazjalnej / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2012/2013,
nr 1, s. 73 – 76
79.Rechnio, Beata : Skuteczne aktywizowanie : scenariusze zajęć dla klasy III /
Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 8 – 10
80.Rechnio – Kołodziej, Beata : Co warto wiedzieć o innowacji pedagogicznej /
Beata Rechnio – Kołodziej // Wszystko dla Szkoly. - 2011, nr 1, s. 12
81.Rechnio – Kołodziej, Beata : Rozwijanie umiejętności niestandardowego
rozwiązywania problemów u uczniów w młodszym wieku szkolnym (innowacje
pedagogiczne) / Beata Rechnio – Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2,
s. 13 – 18
82.Rechnio – Kołodziej, Beata : Zdolności twórcze : jak je wspierać ? / Beata
Rechnio – Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13 – 15
83.Rędzia, Krystyna : Bariery innowacji pedagogicznej / Krystyna Rędzia //
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 3, s. 22 – 24
84.Rędzia, Krystyna : Innowacje pedagogiczne w wychowaniu fizycznym /
Krystyna Rędzia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 2, s. 42 – 45
85.Rękawek, Anna : Innowacje w szkole / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. 2006, nr 4, s. 13 – 14
86.Sawiński, Julian P. : Jak rozbudzić dyrektorską kreatywność ? / Julian P.
Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 26 – 29
87.Sawiński, Julian P. : Jak rozbudzić kreatywność nauczycieli biologii ? / Julian P.
Sawiński // Biologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 46 – 52
88.Sawiński, Julian P. : Jak w szkole przygotować interesującą innowację ?
(scenariusz szkolenia) / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła. - 2011, nr 9, s. 26 –
37
89.Skorecka, Lucyna : Odwaga bycia kreatywnym / Lucyna Skorecka // Życie
Szkoły. - 2006, nr 2, s. 12 – 14
90.Słowikowska, Teresa : Kogo aktywizują metody aktywne ? : z praktyki
szkolnego polonisty / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 29 –
32
91.Smogorzewska, Joanna : Czy twórczość ma szansę zaistnieć we współczesnej
szkole ? / Joanna Smogorzewska. - 2008, nr 1, s. 13 – 16
92.Smogorzewska, Joanna : Twórczy nauczyciel = twórczy uczeń ? / Joanna
Smogorzewska // Nowa Szkola. - 2008, nr 3, s. 35 – 37
93.Sobala – Zbroszczyk, Anna : O innowacjach w edukacji on – line / Anna Sobala
– Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 45 – 56
94.Strycharska – Gać, Berta : Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów /
Berta Strycharska – Gać // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 45 – 49
95.Tański, Paweł : Innowacje w zakresie „lektur” szkolnych : rockowe utwory
słowno – muzyczne na lekcjach języka polskiego w liceum / Paweł Tański //
Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 38 – 40
96.Trzaska, Leszek : Innowatorzy na start / Leszek Trzaska // Remedium. - 2000,
nr 9, s. 6 – 8
97.Uzarska – Bielawska, Renata : Pobudzanie aktywności twórczej / Renata
Uzarska – Bielawska // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 40 – 45
98.Wasiołka, Sebastian : W trosce o nowoczesną edukację / Sebastian Wasiołka //
Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 38 – 40
99.Wróbel, Justyna : Kłębek wełny Ariadny a glottodydaktyka – w leksykalnym
labiryncie metod innowacyjno – alternatywnych / Justyna Wróbel // Języki Obce
w Szkole. - 2006, nr 1, s. 24 – 30
100.Wróblewski, Maciej : Innowacja i refleksyjność/Maciej Wróblewski//Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 10 – 15
101.Zacharz, Anna : Nowe tendencje w szkolnej edukacji historycznej/Anna Zachar
// Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 5, s. 50 – 54
102.Zielińska, Alina : Innowacje pedagogiczne – źródło, metoda i cel/Alina Zielińsk
// Język Polski w Szkole IV – VI. - 2011/2012, nr 4, s. 7 – 12
103.Zientalska, Anna : Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące : scenariusz
zajęć warsztatowych : propozycja metodyczna dla nauczycieli/Anna Zientalska
// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 14 – 17

Podobne dokumenty