Harmonogram zbiorczy ogłaszania konkursów w zakresie

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram zbiorczy ogłaszania konkursów w zakresie
Zestawienie dotychczas opublikowanych harmonogramów ogłaszania konkursów w regionach (w zakresie edukacji)
Woj. lubelskie
Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie
Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna
Działanie 12.2 Kształcenie ogólne
Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i
języków obcych
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe
Kwartał
planowanego
naboru
IV
Brak naboru
w 2015
III
Typ projektów
1) Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata,
2) rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów
oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.
Planowana
kwota dofinansowania [zł]
20 000 000
1) Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji, 2) szkolenia językowe4
zakończone procesem certyfikacji
15 000 000
Typ projektów
Planowana
kwota dofinansowania [zł]
10 000 000
Brak naboru
w 2015
Woj. lubuskie
Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja
Działanie
Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości
edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza
formułą ZIT
Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na poziomie elementarnym
realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp
Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na poziomie elementarnym
realizowane przez ZIT Zielona Góra
Kwartał
planowanego
naboru
III
1. Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym
również nowych ośrodków wychowania przedszkolnego i alternatywnych form opieki nad
dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia
zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty.
3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków
wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w
tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Brak naboru
w 2015
III
j.w. w 8.1.1.
5 000 000
1
Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych projekty realizowane poza formułą ZIT.
Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych ZIT Gorzów Wielkopolski
Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych ZIT Zielona Góra
Brak naboru
w 2015
Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia
ustawicznego związanego z nabywaniem i
doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.
Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia
zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT
Brak naboru
w 2015
Brak naboru
w 2015
III
Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie: 1. Kształtowania kompetencji
kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematycznoprzyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy
zespołowej, przedsiębiorczości oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 2.
Tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów
przyrodniczych. 3. Doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in.
uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem
nauki). 4. Rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i
doradztwem edukacyjno – zawodowym. 5. Szkolenia, doradztwa oraz innych form
podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT,
matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych
postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod
zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 6. Szkolenia, doradztwa oraz innych form
podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem
wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym
etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych,
zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki).
7 000 000
Brak naborów
w tym
działaniu –
projekty
realizowane
są wyłącznie w
trybie
pozakonkurso
wym
2
Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia
zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów
Wielkopolski
Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych
osób dorosłych.
Brak naboru
w 2015
Brak naboru
w 2015
Woj. łódzkie
OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
Działanie
Działanie XI.1
Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.2
Kształcenie ogólne
Działanie XI.3
Kształcenie zawodowe
Kwartał
planowanego
naboru
IV
Typ projektów
Typy projektów wskazane w punkcie 9 opisu poddziałania w projekcie SZOOP
Planowana
kwota dofinansowania [zł]
8 129 000
IV
Typy projektów wskazane w punkcie 9 opisu poddziałania w projekcie SZOOP
18 439 000
Kwartał
planowanego
naboru
IV
Typ projektów
Planowana
kwota dofinansowania [zł]
42 494 330,00
Woj. małopolskie
Oś priorytetowa 10. WIEDZA I KOMPETENCJE
Działanie
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących
kształcenie ogólne
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna
III
A. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy B.
działania związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- zawodowym C. wsparcie
dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi D. rozwój kompetencji i
umiejętności zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek
B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa
8 056 255,00
Woj. mazowieckie
Oś Priorytetowa 10 Edukacja dla rozwoju regionu
3
Działanie
Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych)
Kwartał
planowanego
naboru
IV
Typ projektów
ogólnego zwłaszcza przez:
Planowana
kwota dofinansowania [euro]
7 260 000 euro
kluczowych tj. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kompetencji ICT,
obejmujące
np.:
realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych
wsparciem obejmujących kształtowanie ww. kompetencji kluczowych;
realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu
dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności
w spełnianiu wymagań edukacyjnych;
realizację zajęć rozwijających uzdolnienia;
organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
realizację zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych
(doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK stanowi uzupełnienie
przedsięwzięć adresowanych do uczniów i nauczycieli)
rozwój kompetencji uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i
postaw przedsiębiorczych, obejmujący np. realizację projektów edukacyjnych w szkołach
lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem, obejmujących kształtowanie ww.
kompetencji przez realizację zajęć; organizację kółek zainteresowań, warsztatów,
laboratoriów dla uczniów; realizację zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych
ań realizowanych w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” i
rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania TIK (w modułach e-szkoła i e-nauczyciel),
obejmujące m.in. zwiększenie zastosowania (wzrost stopnia wykorzystania) przez szkoły i
placówki systemu oświaty TIK w procesie nauczania, w tym przygotowanie nauczycieli do
korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym, a także:
a) rozwijanie podstawowych oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów;
b) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne
oraz narzędzia TIK (jako uzupełnienie do przedsięwzięć adresowanych do uczniów i
nauczycieli)
przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych i doskonalenie umiejętności i
kompetencji zawodowych nauczycieli (wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do
nauczania eksperymentalnego stanowi uzupełnienie do działań adresowanych do
uczniów i nauczycieli)
przez indywidualizację pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego przez realizację
kompleksowych programów
umiejętności korzystania z nowych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
4
obejmujące zwłaszcza:
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności;
kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna
Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
IV
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego.
Wsparcie realizowane będzie zwłaszcza przez kursy i szkolenia doskonalące, studia
podyplomowe; budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
Wsparcie stanowić będzie uzupełnienie działań adresowanych do uczniów, jak ww.
wymienione
Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Typ
projektu:
ształcenia ogólnego zwłaszcza przez:
2 800 000 euro
kluczowych tj. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kompetencji ICT,
obejmujące np.:
realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych
wsparciem obejmujących kształtowanie ww. kompetencji kluczowych;
realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu
dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności
w spełnianiu wymagań edukacyjnych;
realizację zajęć rozwijających uzdolnienia;
organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
realizację zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych (doposażenie w pomoce dydaktyczne
oraz narzędzia TIK stanowi uzupełnienie przedsięwzięć adresowanych do uczniów i
nauczycieli)
rozwój kompetencji uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i
postaw przedsiębiorczych, obejmujący np. realizację projektów edukacyjnych w szkołach
lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem, obejmujących kształtowanie ww.
kompetencji przez realizację zajęć; organizację kółek zainteresowań, warsztatów,
laboratoriów dla uczniów; realizację zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych
ziałań realizowanych w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” i
rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania TIK (w modułach e-szkoła i e-nauczyciel),
obejmujące m.in. zwiększenie zastosowania (wzrost stopnia wykorzystania) przez szkoły i
placówki systemu oświaty TIK w procesie nauczania, w tym przygotowanie nauczycieli do
korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym, a także:
rozwijanie podstawowych oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów;
5
wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne
oraz narzędzia TIK (jako uzupełnienie do przedsięwzięć adresowanych do uczniów i
nauczycieli)
przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych i doskonalenie umiejętności i
kompetencji zawodowych nauczycieli (wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do
nauczania eksperymentalnego stanowi uzupełnienie do działań adresowanych do
uczniów i nauczycieli)
przez indywidualizację pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego przez realizację
kompleksowych programów
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne
Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
Brak naboru
w 2015
III
Typ projektu: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:
diagnozy potrzeb) poprzez
tworzenie nowych ośrodków lub zwiększenie liczby miejsc w funkcjonujących ośrodkach;
2 200 000 euro
terapeutycznych, psychologicznych); gimnastyki korekcyjnej; zajęć edukacyjnych
rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne; językowe i matematyczne
Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych
IV
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
IV
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
IV
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
IV
uzupełnieniem działań z zakresu tworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej i/lub
rozszerzenia oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia
zwiększające szanse edukacyjne oraz wyrównujące deficyty.
Zakres wsparcia w szczególności obejmuje: kursy i szkolenia; studia podyplomowe;
współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.
Typ projektu: Podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie TIK i
języków obcych w formie kursów lub szkoleń
Typ projektu:
Modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez prowadzenie doradztwa
zawodowego (w szkołach gimnazjalnych i zawodowych) i rozwój współpracy z rynkiem
pracy (w tym poprzez wykorzystanie monitorowania zapotrzebowania w zawodach/na
kwalifikacje, współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie analiz potencjału
edukacyjnego/szkoleniowego w regionie i potrzeb rynku pracy).
Typ projektu: Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki
zawodu obejmuje w szczególności: kursy lub szkolenia doskonalące; praktyki lub staże w
instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym przede wszystkim w
przedsiębiorstwach studia podyplomowe; budowanie i moderowanie sieci współpracy i
samokształcenia; programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji
niezbędnych w pracy dydaktycznej
Typy projektów:
1 300 000 euro
650 000 euro
360 000 euro
4 800 000 euro
6
-gospodarczym obejmuje
przede wszystkimi:
a) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub
przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe, w tym
b) realizację staży i praktyk organizowanych u pracodawców lub przedsiębiorców;
c) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe realizowane we współpracy z podmiotami z
otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;
d) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych,
kołach lub obozach naukowych;
e) wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnieo zwiększających ich
szanse na rynku pracy;
f) programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku
edukacji;
g) realizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego - KKZ, kursy umiejętności
zawodowych;
h) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe, w tym m. in.:
i. tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla
poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową
komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
zawodzie,
ii. udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje
w zawodach w charakterze egzaminatorów;
iii. tworzenie klas patronackich w szkołach;
i) tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, w tym:
i. wprowadzanie nowych kierunków kształcenia;
ii. modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących
(obydwa powyższe z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy
na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach, z wykorzystaniem
ogólnopolskich i regionalnych badań i analiz oraz informacji ilościowych i jakościowych
dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej portalu EU
Skills Panorama)
zawodowego i ustawicznego i/lub jednostek systemu oświaty realizujących zadania**
ckziu) w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego, w tym
przede wszystkim:
a) tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy;
7
b) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
do pełnienia funkcji CKZiU dla określonej branży.
Zakup doposażenia nie może stanowić samodzielnego projektu, ale uzupełnienie działań
adresowanych do uczniów i jest dokonywany na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.)
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie
10.3.2 Programy stypendialne
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie
10.3.3 Doradztwo zawodowe w ramach ZIT
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie
zawodowe osób dorosłych
Brak naborów
w tym
działaniu,
projekty
realizowane
są wyłącznie w
trybie
pozakonkurso
wym
Brak naboru
w 2015
III
Typ projektu: Wsparcie kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych przez:
- KKZ, kursy umiejętności
zawodowych;
1 800 000 euro
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych
Woj. opolskie
Oś Priorytetowa 9. Wysoka jakość edukacji
Działanie
Poddziałanie 9.1.1
Wsparcie kształcenia ogólnego
Kwartał
planowanego
naboru
II
Typ projektów
Główne typy przedsięwzięć: -rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych (TIK,
matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz umiejętności i postaw niezbędnych do
funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa); wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania
przedmiotów ścisłych;- korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych poprzez kontynuację rządowego programu Cyfrowa szkoła (w zakresie
komponentu e-nauczyciel, e-szkoła);- indywidualizacja podejścia do ucznia, m. in. poprzez
zapewnienie specjalistycznych narzędzi diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i
prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów
niepełnosprawnych, realizację indywidualnych planów rozwoju;
- doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu
dydaktycznego w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych,
Planowana
kwota dofinansowania [zł]
14,8 mln PLN
8
korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania
metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienia diagnostyki
psychologiczno-pedagogicznej i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia;uzupełniająco doradztwo edukacyjno-zawodowe;- doposażenie, wyposażenie bazy
dydaktycznej i naukowej szkół i palcówek oświatowych w sprzęt do nauczania
przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenia i eksperymenty oraz sprzęt TIK
Poddziałanie 9.1.2
Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Poddziałanie 9.1.3
Wsparcie edukacji przedszkolnej
Brak naboru
w 2015
II
Poddziałanie 9.1.4
Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji
Opolskiej
Poddziałanie 9.1.5
Programy pomocy stypendialnej
Brak naboru
w 2015
Poddziałanie 9.2.1
Wsparcie kształcenia zawodowego
Brak naborów
- projekt
realizowany w
trybie
pozakonkurso
wym w II
kwartale
2015r.
II
Główne typy przedsięwzięć: -rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o
zajęcia dodatkowe zwiększające szanse dzieci w ramach edukacji przedszkolnej;indywidualizacja pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do placówek
wychowania przedszkolnego koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania
rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
dzieci niepełnosprawnych;-tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy
wykorzystaniu czy adaptacji istniejących budynków;-dostosowanie i doposażenie
istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego
7,2 mln PLN
Główne typy przedsięwzięć: -współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe o charakterze strategicznym i praktycznym z ich otoczeniem społecznogospodarczym zwłaszcza z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi, instytucjami rynku
pracy;- kształcenie praktyczne uczniów i nauczycieli, w tym we współpracy z
pracodawcami, tj. organizacja staży, praktyk czy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu, w tym we współpracy z
uczelniami i rynkiem pracy;- doradztwo edukacyjno-zawodowe;- doposażenie,
wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół kształcenia zawodowego;
- kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy
umiejętności zawodowych, inne kursy), w obszarze specjalizacji regionalnych, w tym z
uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość), które są korzystne
m.in. dla osób niepełnosprawnych i osób opiekujących się osobami zależnymi
23,8 mln PLN
9
Poddziałanie 9.2.2
Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji
Opolskiej
Działanie 9.3
Wsparcie kształcenia ustawicznego
Brak naboru
w 2015
Brak naboru
w 2015
Woj. podkarpackie
Oś Priorytetowa 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
10i
Kwartał
planowanego
naboru
bd
10iii
IV
10iv
bd
Typ projektów
Realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, osiągających wysokie wyniki w
nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich
kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych i
języków obcych
1. Kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych, które z własnej inicjatywy
zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji
językowych oraz cyfrowych;2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji
uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną.
Realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach
zawodowych i osiągających wysokie wyniki w nauce
Planowana
kwota dofinansowania [zł]
2 496 900
12 484 500
1 664 600
Woj. podlaskie
Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje
Działanie
3.3
3.1
Kwartał
planowanego
naboru
czerwiec 2015
- lipiec 2015
wrzesień 2015
- październik
2015
Typ projektów
Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – szkoły
Planowana
kwota dofinansowania [zł]
bd
Kształcenie i edukacja – przedszkola
bd
10
3.1
październik
2015 listopad 2015
Kształcenie i edukacja – szkoły
bd
Typ projektów
Planowana
kwota dofinansowania [EUR]
Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej
Kwartał
planowanego
naboru
Brak naboru
w 2015
III
50 000 000 EUR
Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie
uzdolnionego
Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
Typy projektów wskazane w punkcie 5 opisu Poddziałania w projekcie SzOOP⁶ - Typ
projektu wskazany w punkcie 1). str. 36-37
Wsparcie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
III
Typy projektów wskazane w punkcie 5 opisu Poddziałania w projekcie SzOOP⁶ - Typy
projektu wskazane w punktach 1) i 2). str. 42-44
Wsparcie wyłącznie w trybie pozakonkursowym
24 000 000 EUR
III
Typy projektów wskazane w punkcie 5 opisu Działania w projekcie SzOOP6 str. 48
48 932 792 EUR
IV
Typy projektów wskazane w punkcie 5 opisu Działania w projekcie SzOOP6 str. 51
16 310 930 EUR
Kwartał
planowanego
naboru
IV
IV
IV
Typ projektów
Planowana
kwota dofinansowania [zł]
4 080 000,00
2 380 000,00
4 930 000,00
Woj. pomorskie
Oś Priorytetowa 3 Edukacja
Działanie
Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna
Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów
szkół zawodowych
Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe
Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych
Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących
kształcenie o profilu praktycznym
Woj. śląskie
Oś Priorytetowa 11 i 12
Działanie
11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji elementarnej, kształcenia
ZIT (11.1.1)
RIT (11.1.2)
KONKURS (przedszkola) (11.1.3
11
podstawowego i średniego.
11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe
osób dorosłych
11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób
dorosłych
II
III
KONKURS (szkoły) (11.1.4)
KONKURS
13 175 000,00
5 197 411,84
12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
IV
IV
III
III
12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
IV
ZIT (11.4.1)
RIT (11.4.2)
KONKURS (11.4.3)
RIT Południowy (12.1.2)
RIT Północny (12.1.2)
RIT Zachodni (12.1.2)
ZIT (12.1.1)
RIT Południowy (12.2.2)
RIT Północny (12.2.2)
RIT Zachodni (12.2.2)
ZIT (12.2.1)
579 844,93
425 106,25
3 974 214,53
3 560 000,00
2 125 000,00
2 110 000,00
7 000 000,00
2 600 000,00
2 500 000,00
1 735 000,00
14 850 000,00
Typ projektów
Planowana
kwota dofinansowania [zł]
4 000 000,00
Woj. świętokrzyskie
Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie
Podziałanie 8.1.1
Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3
(projekty konkursowe)
Kwartał
planowanego
naboru
III (sierpień)
Poddziałanie 8.3.1
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji
przedszkolnej (projekty konkursowe)
III (lipiec)
Poddziałanie 8.5.1
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz
wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty
konkursowe)
III (lipiec)
1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez:
a) tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych,
b) tworzenie nowych miejsc opieki,
c) wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie,
d) pokrycie kosztów związanych z opieką nad dziećmi do lat 3.
1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej poprzez:
a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
b) wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc
przedszkolnych,
c) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia.
Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy, poprzez:
1. Realizację staży i praktyk zawodowych.
2. Realizację dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia.
3. Współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
4. Realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego oraz opracowanie
narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych.
5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i
7 000 000,00
15 000 000,00
12
materiały dydaktyczne.
6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania.
7. Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego
W pozostałych poddziałaniach nie przewiduje się
naboru w 2015r.
Woj. wielkopolskie
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie
Poddziałanie 8.1.1
Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe
Poddziałanie 8.1.2
Kształcenie ogólne - projekty konkursowe
Kwartał
planowanego
naboru
II
IV
Typ projektów
Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej : 1. tworzenie
nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w
istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, polegające na utworzeniu
miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12
miesięcy, 2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse
edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np.
zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia
jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia / warsztaty dla rodziców/opiekunów
dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1), 3. wsparcie, w ramach
kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania
przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu
wskazanego w pkt.1).
1.Przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach dla
uczniów i placówkach systemu oświaty poprzez: doposażenie pracowni przedmiotowych
szkół dla dzieci i młodzieży w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i
eksperymentów oraz matematyki i języków obcych (występuje wyłącznie jako jeden z
elementów projektu)
2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy w zakresie
matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych, języków obcych.
3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów
zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Wsparcie nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i
samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia
kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki,
chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze
Planowana
kwota dofinansowania [zł]
36 210 400
26 038 396
13
Poddziałanie 8.1.3
Kształcenie ogólne - Cyfrowa Edukacja [email protected] pozakonkursowy
II
Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie
II
Poddziałanie 8.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy
III
Poddziałanie 8.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy
IV
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi.
5. Wsparcie w zakresie wdrażania/realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w
szkołach i placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży w tym przez doposażenie w
niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób
prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (występuje wyłącznie jako element
projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).,
6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych
funkcjonujących w otoczeniu szkół, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii
społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną mających na celu przeciwdziałanie
wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzeniu bezpiecznego
środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2
lub 3).
1. Prowadzenie i upowszechnienie metod nauczania opartych na TIK: - wsparcie uczniów
w rozwijaniu kompetencji cyfrowych - stworzenie i wdrożenie wielofunkcyjnej platformy
edukacyjnej bazującej na realizacji kursów otwartych online, pozwalających na
przeprowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem TIK, weryfikacji umiejętności potwierdzonych
certyfikatem. - stworzenie i przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej wraz z
doposażeniem szkoły w sprzęt TIK według standardów określonych w programie
„Cyfrowa szkoła”. 2. Wsparcie podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji
opartej na TIK, w tym tworzenie sieci współpracy.
Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w wieku
aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich
kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy
potrzebę podniesienia kompetencji.
1.Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 2.
Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające
realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu
wskazanego w punkcie 1). 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia
zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu, (występuje wyłącznie jako
element projektu wskazanego w pkt.1, 2). 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego dla młodzieży, w tym przez doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający
prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w
przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.3).
1.Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.
2. Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako
element projektu wskazanego w punkcie 1).
89 907 900
14 786 027
12 647 781
34 000 000
14
oddziałanie 8.3.2
Kształcenie zawodowe dorosłych - tryb konkursowy
IV
Poddziałanie 8.3.3
Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - tryb
pozakonkursowy
II
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów
praktycznej nauki zawodu,(występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w
pkt.1, 2).
4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym przez
doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie
kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako
element projektu wskazanego w pkt.3).
1. Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
umożliwiające kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego
środowiska pracy zawodowej, przeprowadzenie egzaminu zawodowego, realizacja zadań
zbieżnych z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3)
2. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy z
pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.).
3. Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych
kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny
4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dorosłych, w tym przez
doposażenia w nie-zbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie
kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie, (wyłącznie jako
element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3)
1. Organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w zakresie
wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy. 2.
Wyposażenie, doposażenie w sprzęt lub materiały dydaktyczne szkół, placówek
kształcenia zawodowego (CKP i/lub CKU) oraz laboratoriów praktyk, realizujących zadania
zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego, tj.
współpracujących z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz szkołami i
placówkami kształcenia zawodowego (CKP i/lub CKU). 3. Wsparcie doskonalenia
kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu
związanych z nauczanym zawodem, 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży w
tym wsparcie przygotowania nauczycieli i specjalistów do pełnienia roli doradcy
edukacyjno-zawodowego oraz wyposażenie/doposażenie w materiały i narzędzia
wzbogacające warsztat pracy doradcy. 5. Inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych uczniów, w tym wspierających uczniów w rozwijaniu kluczowych
kompetencji na rynku pracy
10 410 695
53 975 000
Woj. zachodniopomorskie
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie
Kwartał
Typ projektów
Planowana
15
8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej
8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w
ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego
planowanego
naboru
Brak naboru
w 2015
Brak naboru
w 2015
II
8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz
wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w
ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-KołobrzeskoBiałogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
II
8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w
kształceniu zawodowym i osób dorosłych
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego
III
kwota dofinansowania [zł]
1. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności
niezbędnych na rynku pracy…
2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących
kształcenie w zakresie stosowania metod
i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności...
3. Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym
ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem
nauki szkolnej...
4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu...
5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)...
1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego;
2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia
zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty;
3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek
wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi...
4. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności
niezbędnych na rynku pracy…
5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących
kształcenie w zakresie stosowania metod
i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności...
6. Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym
ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem
nauki szkolnej...
7. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu...
8. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)...
1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe lub ogólne oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i
wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia...
2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla
nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek
bd
bd
bd
16
8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w
kształceniu zawodowym i osób dorosłych
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego.
III
8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w
kształceniu zawodowym i osób dorosłych
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego w ramach Strategii ZIT dla KoszalińskoKołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego.
III
8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o
niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie
doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnych i
porozumiewania się w językach obcych.
III
szkolnictwa zawodowego;
3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym...
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i
instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem...
4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu...
6. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego...
1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe lub ogólne oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i
wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia...
2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla
nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek
szkolnictwa zawodowego;
3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym...
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i
instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem...
4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu...
5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)...
1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe lub ogólne oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i
wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia...
2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla
nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek
szkolnictwa zawodowego;
3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym...
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i
instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem...
4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu...
5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)...
1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i
kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
bd
bd
bd
17

Podobne dokumenty