MJ/kg

Komentarze

Transkrypt

MJ/kg
Emisja w zaleznosci od opału
EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku
25,93
[MJ/kg]
15,6
[MJ/kg]
94,73
[kgCO2/GJ]
109,76
[kgCO2/GJ]
40,19
[MJ/kg]
28,2
[MJ/kg]
25,07
[MJ/m3]
55,82
[kgCO2/GJ]
76,59
[kgCO2/GJ]
106
[kgCO2/GJ]
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach
Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
0,89
[MgCO2/MWh]
NFOŚiGW
0,225
MgCO2/MWh*
*KOBIZE - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w
ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012
Strona 1
Emisja w zaleznosci od opału
Emisja ze źródeł energii
SEKTOR PUBLICZNY
Ilość zużytego paliwa
Wartość opałowa
[kg]
[MJ/kg]
[GJ]
[kgCO2/GJ]
[MgCO2]
Eko groszek
220000,00
25,93
5704,60
94,73
540,40
Węgiel orzech
8000,00
25,93
207,44
94,73
19,65
Muł węglowy
66000,00
25,93
1711,38
94,73
162,12
Flotokoncentrat
34000,00
25,93
881,62
94,73
83,52
Miał węglowy
31000,00
25,93
803,83
94,73
76,15
Drewno
3600,00
15,60
56,16
109,76
6,16
suma
887,99
Rodzaj paliwa
Zużycie paliwa Wskaźnik emisji Wielkość emisji
Struktura zużycia nośników energii
SEKTOR PUBLICZNY
Eko groszek
8,58% 0,60%
Udział poszczególnych nośników
energii w emisji CO2
SEKTOR PUBLICZNY
Węgiel orzech
9,41%
Eko groszek
8,55% 0,99%
Muł węglowy
9,38%
Flotokoncentrat
18,27%
60,91%
Węgiel orzech
Muł węglowy
Flotokoncentrat
Miał węglowy
18,20%
Drewno
2,22%
2,21%
Strona 2
Miał węglowy
60,67%
Drewno
Emisja w zaleznosci od opału
Emisja ze źródeł energii
SEKTOR MIESZKANIOWY
Ilość zużytego paliwa
Rodzaj paliwa
Wartość opałowa
Zużycie paliwa
Wskaźnik emisji
Wielkość
emisji
[MgCO2]
jednostka
ilość
[MJ/kg]
kg
5947700,00
25,93
m3
1208,90
kg
65450,00
kg
746350,00
MWh
616,32
Muł węglowy
kg
528000,00
25,93
13691,04
94,73
1287,78
Miał węglowy
kg
143000,00
25,93
3707,99
94,73
348,77
Flotokoncentrat
kg
946000,00
25,93
24529,78
94,73
2307,27
Ekogroszek
kg
517000,00
25,93
13405,81
94,73
1260,95
Koks
kg
38500,00
28,20
1085,70
106,00
115,08
Węgiel kamienny
Gaz ziemny
zaazotowany
Olej opałowy
Drewno opałowe
Energia
elektryczna
[MJ/m3]
[GJ]
[kgCO2/GJ]
154223,86
94,73
14609,63
30,31
55,82
1,69
40,19
2630,44
76,59
201,47
15,60
11643,06
109,76
1277,94
25,07
2218,75
[MgCO2/MWh]
0,89
suma
Strona 3
500,45
21911,04
Emisja w zaleznosci od opału
Struktura zużycia nośników
energii
Węgiel kamienny
SEKTOR MIESZKANIOWY
Gaz ziemny zaazotowany
Udział poszczególnych nośników
energii
w emisji CO2
SEKTOR MIESZKANIOWY
Olej opałowy
5,96%
1,65%
Drewno opałowe
0,48%
10,90%
Muł węglowy
6,09%
5,91%
Miał węglowy
0,00%
68,56%
0,53%
Węgiel kamienny
1,60%
0,92%
Ekogroszek
0,01%
5,78%
Gaz ziemny
zaazotowany
5,86% 2,29%
Flotokoncentrat
5,18%
1,17%
10,58%
Energia elektryczna
0,01%
66,52%
Olej opałowy
Koks
Emisja ze źródeł energii
SEKTOR USŁUG, HANDLU I PRODUKCJI
Ilość zużytego paliwa
Rodzaj paliwa
Wartość opałowa
jednostka
ilość
[MJ/kg]
Węgiel kamienny
kg
5257800,00
Olej opałowy
kg
Drewno opałowe
Energia
elektryczna
Miał węglowy
Flotokoncentrat
[MJ/m3]
Zużycie paliwa
Wskaźnik emisji
[GJ]
[kgCO2/GJ]
25,93
136334,75
94,73
12914,99
219283,00
40,19
8812,98
76,59
674,99
kg
110000,00
15,60
1716,00
109,76
188,35
MWh
2436,48
kg
160,00
25,93
4,15
94,73
0,39
kg
160,00
25,93
4,15
94,73
0,39
8771,33
[MgCO2/MWh]
Wielkość
emisji
[MgCO2]
0,89
suma
Strona 4
2168,47
15947,58
Emisja w zaleznosci od opału
Udział poszczególnych nośników energii w
emisji CO2
SEKTOR USŁUG, HANDLU I PRODUKCJI
Struktura zużycia nośników energii
SEKTOR USŁUG, HANDLU I PRODUKCJI
0,003%
0,003%
1,103%5,636%
5,662%
Węgiel kamienny
Węgiel kamienny
13,597%
Olej opałowy
0,002%
0,002%
Olej opałowy
1,181%
Drewno opałowe
Drewno opałowe
4,233%
Energia elektryczna
Energia elektryczna
80,984%
87,594%
Miał węglowy
Miał węglowy
Flotokoncentrat
Flotokoncentrat
Zużycie gazu i związana z tym emisja CO2 z sektora mieszkaniowego
Zurzycie na 1
mieszkańca
Ilość mieszkańców
m3
134
5864
Zapotrzebowa
nie na gaz
Zapotrzebowanie
na gaz
Wskaźnik
emisji
Wielkość emisji
CO2
m3
MWh
MgCO2/MWh*
MgCO2/rok
785776
79055,508
0,225
17787,4893
Strona 5
Emisja w zaleznosci od opału
Zbiorcze zestawienie emisji
CO2 w Gminie Krzanowice
Źródło emisji
Źródła energii
cieplnej - sektor
prywatny
Źródła energii
cieplnej - sektor
publiczny
Źródła energii
cieplnej - sektor
handlu, usług i
przemysłu
Transport prywatny
Transport publiczny
Oświetlenie
uliczne
Energia
elektryczna sektor publiczny
Energia
elektryczna sektor prywatny
Suma
Wielkość emisji
MgCO2/rok
21911,04
Udział poszczególnych źródeł emisji
887,99
0,63%
15947,58
1,64%
0,03%
Źródła energii cieplnej - sektor
prywatny
6,82%
Źródła energii cieplnej - sektor
publiczny
8443,77
15,78
Źródła energii cieplnej - sektor
handlu, usług i przemysłu
16,26%
42,20%
327,52
Transport - prywatny
Transport - publiczny
849,29
Oświetlenie uliczne
3539,30
Energia elektryczna - sektor
publiczny
30,71%
51922,26
1,71%
Strona 6
Energia elektryczna - sektor
prywatny
Emisja w zaleznosci od opału
Strona 7
Emisja w zaleznosci od opału
Strona 8
Emisja w zaleznosci od opału
Strona 9
Emisja w zaleznosci od opału
Strona 10
Emisja w zaleznosci od opału
Strona 11
Emisja w zaleznosci od opału
Strona 12

Podobne dokumenty