Cła, reguły pochodzenia towarów

Komentarze

Transkrypt

Cła, reguły pochodzenia towarów
Cła, reguły pochodzenia towarów
2015-06-25 10:54:59
2
Odprawa celna towarów w Maroku jest dokonywana w urzędach celnych na przejściach granicznych lądowych,
morskich lub lotniczych. Maroko stosuje dwa typy reguł pochodzenia towarów: niepreferencyjne (definicja
krajowa) i preferencyjne.
Według Kodeksu ceł i podatków pośrednich, z zastrzeżeniem umów zawartych z innymi krajami, każdy towar jest
uznawany za pochodzący z kraju, w którym został wyprodukowany. Zgodnie z artykułem 16 Kodeksu „są
uznawane za pochodzące z danego kraju towary całkowicie uzyskane w tym kraju”.
Rozporządzenie wykonawcze do Kodeksu precyzuje, że są uznawane za pochodzące z danego kraju „towary
uzyskane w tym kraju z produktów i surowców pochodzenia zagranicznego (w rozumieniu artykułu 16), które
uległy całkowitemu przetworzeniu i w wyniku którego utraciły swoją pierwotną charakterystykę”. Za
przetworzenie całkowite są uważane operacje obróbki lub przetworzenia dające wartość dodatkową przynajmniej
równą wartości importu produktów wykonywanych w kraju przetworzenia.
Preferencyjne reguły pochodzenia są zdefiniowane w umowach i porozumieniach dwustronnych lub
regionalnych. Układ Stowarzyszeniowy z UE przewiduje możliwość regionalnej kumulacji pochodzenia
obejmującej Algierię i Tunezję. W umowie o wolnym handlu z EFTA kumulację pochodzenia stosuje się tylko do
towarów pochodzących z Maroka i krajów EFTA, zakazana jest natomiast z krajami należącymi do europejskiego
systemu kumulacji.
Dla produktów importowanych z krajów UE i EFTA wymagane jest świadectwo przewozowe EUR 1. Dla innych
towarów obowiązuje regulaminowe Świadectwo pochodzenia.
Odprawa celna towarów w Maroku jest dokonywana w urzędach celnych na przejściach granicznych lądowych,
morskich lub lotniczych. Deklarujący jest zobowiązany do zgłoszenia celnego przez komputer. Deklaracja
fizyczna poparta dokumentami musi być złożona w urzędzie celnym 24 godz. przy wprowadzeniu towaru do
konsumpcji, pięć dni dla gospodarczych procedur celnych i 15 dni w przypadkach cesji.
Po sprawdzeniu dokumentów deklaracja zostaje zwrócona deklarującemu z adnotacją „Dłużny” jako
potwierdzenie odbioru. Importer jest zobowiązany do uregulowania opłat celnych i podatków.
W Maroku istnieje procedura odprawy celnej w siedzibie firmy (PDD). Dotyczy ona przedsiębiorstw regularnie
handlujących z zagranicą. PDD zdecydowanie skraca czas formalności celnych. Aby móc z niej skorzystać, firma
musi przedstawić gwarancje finansowe, a także posiadać kredyt celny.
Istnieją też inne rozwiązania skracające procedury, np. deklaracje połączone, uproszczone, uzupełniające i
ogólne, kontrole losowe, rozbudowywane są składy i tereny odpraw celnych, uproszczono procedury dla
3
przesyłek ekspresowych, zezwolono na używanie jednego krajowego kredytu celnego obsługującego operacje.
Aby móc precyzyjnie śledzić terminy odpraw celnych wprowadzona została zinformatyzowana procedura. Dzięki
temu radykalnie zmniejszył się średni czas odprawy celnej.
4

Podobne dokumenty