przewodnik po przedmiocie - Wydział Podstawowych Problemów

Komentarze

Transkrypt

przewodnik po przedmiocie - Wydział Podstawowych Problemów
Zał. nr 4 do ZW 33/2012
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa w języku polskim:
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Nazwa w języku angielskim:
COMPUTER GRAPHICS
Kierunek studiów (jeśli dotyczy): INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalność (jeśli dotyczy):
ELEKTRONIKA MEDYCZNA,
OPTYKA BIOMEDYCZNA,
BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA
Stopień studiów i forma:
I / II stopień*, stacjonarna / niestacjonarna*
Rodzaj przedmiotu:
obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *
Kod przedmiotu
INP002006L
Grupa kursów
TAK / NIE*
Wykład
Liczba godzin zajęć
zorganizowanych w Uczelni
(ZZU)
Liczba godzin całkowitego
nakładu pracy studenta
(CNPS)
Forma zaliczenia
Ćwiczenia
Laboratorium Projekt
Seminarium
15
30
Egzamin /
zaliczenie
na ocenę*
Egzamin /
zaliczenie na
ocenę*
Egzamin /
zaliczenie na
ocenę*
Egzamin /
zaliczenie na
ocenę*
Egzamin /
zaliczenie na
ocenę*
Dla grupy kursów zaznaczyć
kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS
w tym liczba punktów
odpowiadająca zajęciom
o charakterze praktycznym (P)
w tym liczba punktów ECTS
odpowiadająca zajęciom
wymagającym bezpośredniego
kontaktu (BK)
1
1
0,7
*niepotrzebne skreślić
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH
KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu programowania, na poziomie równoważnym kursowi
Języki programowania (kod kursu INP002003).
\
CELE PRZEDMIOTU
C1 Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu grafiki rastrowej oraz wektorowej.
C2 Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu obróbki obrazów rastrowych i tworzenia grafiki
wektorowej.
1
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z zakresu wiedzy:
PEK_W01 Zna i rozumie metody reprezentacji obrazów rastrowych oraz metody ich przetwarzania
między innymi operacje na histogramach i filtry splotowe.
PEK_W02 Ma podstawową wiedzą z zakresu tworzenia obiektów grafiki wektorowej i ich animacji.
Z zakresu umiejętności:
PEK_U01 Potrafi zaimplementować algorytm obróbki obrazu rastrowego w wybranym środowisku
programistycznym. W szczególności potrafi wyrównać histogram i zastosować na obrazie
filtr splotowy.
PEK_U02 Potrafi zaimplementować aplikację wyświetlającą prostą animację obiektu grafiki
wektorowej.
La1
La2
La3
La4
La5
La6
N1.
N2.
N3.
N4.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć - laboratorium
Omówienie zasad zaliczenia. Zapoznanie się ze środowiskiem
programistycznym. Utworzenie pierwszej aplikacji z interfejsem
graficznym.
Implementacja aplikacji umożliwiającej wczytanie, wyświetlenie i zapisanie
obrazu rastrowego. Modyfikacji obrazu rastrowego przez dodanie prostych
figur geometrycznych.
Wyrównanie histogramu.
Filtry splotowe.
Zapoznanie się z funkcjami bibliotek programistycznych wspomagających
tworzenie grafiki wektorowej. Wyświetlenie obiektu grafiki wektorowej
w oparciu o poznane funkcje biblioteczne.
Implementacja prostej aplikacji przedstawiającej animację obiektu
trójwymiarowego.
Suma godzin
Liczba godzin
2
2
3
3
2
3
15
STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Komputer i oprogramowanie.
Tablica i pisak.
Rzutnik multimedialny.
Listy zadań
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Oceny F – formująca
(w trakcie semestru), P –
podsumowująca (na
koniec semestru)
F1
Numer efektu
kształcenia
PEK_W01
PEK_W02
PEK_U01
PEK_U02
Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia
Ocena rozwiązań zadań z list zadań i prezentacji
tych rozwiązań.
Ocena ustnych odpowiedzi na pytania zadane
podczas prezentacji.
Ocena realizacji zleconych modyfikacji zadania.
P – średnia ocena z list zadań
2
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Jankowski M., Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 1990
[2] Teixeira de Sousa, B. M., Programowanie gier. Kompendium, Helion, Gliwice 2003
[3] Rychlicki-Kicior K., C# Tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0, Helion, Gliwice 2007
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Grębosz J., Symfonia C++ Standard. Tom 1-2, Kallimach, Kraków 1999
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
Dr inż. Marcin Masalski
[email protected]
MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Grafika komputerowa
Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna
I SPECJALNOŚCI Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna, Biomechanika Inżynierska
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
Odniesienie przedmiotowego efektu do
efektów kształcenia zdefiniowanych dla
kierunku studiów i specjalności (o ile
dotyczy)**
Cele
przedmiotu***
Treści
programowe***
Numer narzędzia
dydaktycznego***
PEK_W01
(wiedza)
PEK_W02
PEK_U01
(umiejętności)
PEK_U02
K1IBM_W03
C1
La1-4
N1-N4
K1IBM_W03
K1IBM_U09
C2
C1
La1, La5,La6
La1-4
N1-N4
N1-N4
K1IBM_U09
C2
La1, La5,La6
N1-N4
** - wpisać symbole kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia
*** - z tabeli powyżej
3

Podobne dokumenty