Kryteria oceny osiągnięć uczniów – zajęcia komputerowe: Ogólne

Komentarze

Transkrypt

Kryteria oceny osiągnięć uczniów – zajęcia komputerowe: Ogólne
Kryteria oceny osiągnięć uczniów – zajęcia komputerowe:
§1
Ogólne zasady oceniania:
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwukrotnie w ciągu semestru
Ocenie podlegają ćwiczenia praktyczne prowadzone w pracowni komputerowej oraz
projekty wykonywane przez uczniów w domu, z wykorzystaniem technologii
komputerowych i informacyjnych
uczeń ma prawo w terminie 2 tygodni poprawiać ocenę przedmiotową z zakresu materiału, z
którego otrzymał ocenę poprawianą, uczeń który otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek
poprawienia oceny przedmiotowej z adekwatnego zakresu materiału uczeń nieobecny na
sprawdzianie jest zobowiązany do napisania go w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły
§2
Zasady wystawiania oceny semestralnej/rocznej:
Termin informacji i wystawienia oceny semestralnej/rocznej oraz tryb odwoławczy obowiązują zgodnie z
zasadami ustalonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
Za podstawę wystawienia oceny semestralnej/rocznej przyjmuje się średnią ważoną z ocen cząstkowych
uzyskanych przez ucznia w każdym semestrze. Wagi ocen rozkładają się następująco:
Rodzaj aktywności ucznia
Waga oceny
Ćwiczenia praktyczne
5
Projekt
2
Zadanie domowe
2
Konkursy
2
Aktywność
1
Bieżąca praca na lekcji
1
Inne
1
Wartość oceny oznaczonej przy jej symbolu znakiem "-" zmniejsza się o 0,25, zaś oceny oznaczonej
znakiem "+" wzrasta o 0,25.
Oceny semestralne/końcowe wystawia się według następujących zasad:
Średnia ważona ocen ucznia
Ocena
>5,51
celujący
4, 51 - 5,50
bardzo dobry
3, 51 - 4,50
dobry
2,51 - 3,50
dostateczny
1,51 - 2,50
dopuszczający
<1,50
niedostateczny
W uzasadnionych przypadkach nauczyciel zastrzega sobie prawo podniesienia oceny ponad wynikającą
ze średniej ważonej.
Uczeń i rodzic/prawny opiekun zostają poinformowani na 10 dni przed wystawieniem oceny
semestralnej i końcoworocznej o propozycji oceny za pomocą wpisu w dzienniku elektronicznym
Uczeń oraz rodzic/prawny opiekun mają prawo zgłosić chęć poprawienia proponowanej oceny, w takiej
sytuacji nauczyciel wyznacza w porozumieniu z nimi termin oraz zakres materiału nauczania
podlegającego poprawie - w szczególności dotyczyć on będzie treści, z których uczeń uzyskał oceny
niższe lub równe poprawianej ocenie
§3
Kryteria szczegółowe wystawiania ocen cząstkowych:
Uczeń może uzyskać oceny cząstkowe zgodne przewidzianymi przez Statut Szkoły:
1. Ocena celujący:
uczeń posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, bierze
udział w konkursach przedmiotowych
uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował wiadomości związane z budową i
funkcjonowaniem systemu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
uczeń opanował umiejętność pracy z systemami operacyjnymi rodziny Windows oraz
aplikacjami graficznymi i biurowymi pracującymi w tym środowisku
uczeń posiada umiejętność zasad budowy i funkcjonowania szkolnej sieci lokalnej i
Internetu, potrafi wykorzystać Sieć do zbierania i publikowania informacji
uczeń posiada umiejętność wykorzystywania zasobów sieciowych oraz wydawnictw
multimedialnych do celów edukacyjnych
uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
2. Ocena bardzo dobry:
uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował wiadomości związane z budową i
funkcjonowaniem systemu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
uczeń opanował umiejętność pracy z systemami operacyjnymi rodziny Windows oraz
aplikacjami biurowymi i graficznymi pracującymi w tym środowisku
uczeń posiada umiejętność zasad budowy i funkcjonowania szkolnej sieci lokalnej i
Internetu, potrafi wykorzystać sieć do zbierania i publikowania informacji
uczeń posiada umiejętność wykorzystywania zasobów sieciowych oraz wydawnictw
multimedialnych do celów edukacyjnych
uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
3. Ocena dobry:
uczeń opanował podstawowe wiadomości związane z budową i funkcjonowaniem
systemu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
uczeń opanował umiejętność pracy z systemami operacyjnymi rodziny Windows zna
podstawowe funkcje aplikacji biurowych i graficznych
uczeń potrafi wykorzystać Internet jako źródło informacji
uczeń posiada umiejętność wykorzystywania zasobów sieciowych oraz wydawnictw
multimedialnych do celów edukacyjnych
uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
4. Ocena dostateczny:
uczeń opanował podstawowe wiadomości związane z budową i zasadami działania
komputera, rozpoznaje i zna funkcje urządzeń peryferyjnych
uczeń zna główne funkcje systemu operacyjnego Windows i podstawowych aplikacji ,
potrafi się nimi samodzielnie posługiwać
uczeń wie czym jest Internet i w jaki sposób wykorzystywać jego zasoby
uczeń potrafi samodzielne wyszukiwać informacje w wydawnictwach
multimedialnych
uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
5. Ocena dopuszczający:
uczeń zna najważniejsze elementy budowy systemu komputerowego
uczeń zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego Windows i programów
biurowych, potrafi się nimi posługiwać z pomocą nauczyciela
uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyszukiwać informacje w Sieci i wydawnictwach
multimedialnych
uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
6. Ocena niedostateczny:
uczeń nie zna elementów budowy systemu komputerowego
uczeń nie zna podstawowych funkcji systemu operacyjnego Windows i programów
biurowych, nie potrafi się nimi posługiwać z pomocą nauczyciela
uczeń nie potrafi z pomocą nauczyciela wyszukiwać informacji w Sieci i
wydawnictwach multimedialnych
uczeń nie opanował wiadomości na temat budowy i funkcji algorytmów i programów
komputerowych
uczeń nie zna podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
§4
Kwestie nieuregulowane w Kryteriach ocen podlegają zasadom zawartym w Statucie Szkoły
Kryteria oceny osiągnięć uczniów informatyka - Szkoła Podstawowa:
Ogólne zasady oceniania:
•
•
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwukrotnie w ciągu semestru
Ocenie podlegają: praca na lekcji, ćwiczenia praktyczne prowadzone w pracowni
komputerowej oraz projekty wykonywane przez uczniów w domu, z wykorzystaniem
technologii komputerowych i informacyjnych
Kryteria szczegółowe:
I. Ocena celujący:
• uczeń posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, bierze udział
w konkursach przedmiotowych
• uczeń potrafi rozpoznać wszystkie istotne elementy składowe komputera
• uczeń swobodnie porusza się po systemie operacyjnym Windows i jego aplikacjach
• uczeń posiada umiejętność zasad budowy i funkcjonowania szkolnej sieci lokalnej i
Internetu, potrafi wykorzystać Sieć do zbierania i publikowania informacji
• uczeń posiada umiejętność tworzenia prezentacji oraz wykorzystywania zasobów
sieciowych oraz wydawnictw multimedialnych do celów edukacyjnych
• uczeń potrafi wykorzystać komputer do obróbki multimediów
• uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
2. Ocena bardzo dobry:
• uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował wiadomości związane z budową i
funkcjonowaniem systemu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
• uczeń swobodnie porusza się po systemie operacyjnym Windows i jego aplikacjach
• uczeń posiada umiejętność zasad budowy i funkcjonowania szkolnej sieci lokalnej i
Internetu, potrafi wykorzystać sieć do zbierania i publikowania informacji
• uczeń posiada umiejętność tworzenia prezentacji oraz wykorzystywania zasobów
sieciowych oraz wydawnictw multimedialnych do celów edukacyjnych
• uczeń potrafi wykorzystać komputer do obróbki multimediów
• uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
3. Ocena dobry:
• uczeń opanował najważniejsze wiadomości związane z budową i funkcjonowaniem
systemu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
• uczeń opanował umiejętność pracy z systemami operacyjnymi rodziny Windows zna
podstawowe funkcje aplikacji tego systemu
• uczeń potrafi wykorzystać Internet jako źródło informacji
• uczeń posiada umiejętność tworzenia prostych prezentacji, wykorzystywania zasobów
sieciowych oraz wydawnictw multimedialnych do celów edukacyjnych
• uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
4. Ocena dostateczny:
• uczeń opanował podstawowe wiadomości związane z budową i zasadami działania
komputera, rozpoznaje i zna funkcje urządzeń peryferyjnych
• uczeń zna główne funkcje systemu operacyjnego Windows
• uczeń wie czym jest Internet i w jaki sposób wykorzystywać jego zasoby
• uczeń potrafi samodzielne wyszukiwać informacje w wydawnictwach multimedialnych
• uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
5. Ocena dopuszczający:
• uczeń zna najważniejsze elementy budowy systemu komputerowego
• uczeń zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego Windows potrafi się nim
posługiwać z pomocą nauczyciela
• uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyszukiwać informacje w Sieci
• uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem
6. Ocena niedostateczny:
• uczeń nie zna elementów budowy systemu komputerowego
• uczeń nie zna podstawowych funkcji systemu operacyjnego Windows i programów
biurowych, nie potrafi się nimi posługiwać z pomocą nauczyciela
• uczeń nie potrafi z pomocą nauczyciela wyszukiwać informacji w Sieci
• uczeń nie zna podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem

Podobne dokumenty