ŻYCZENIA URODZINOWE DLA INTERMARCHE

Komentarze

Transkrypt

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA INTERMARCHE
REGULAMIN KONKURSU „ŻYCZENIA URODZINOWE DLA INTERMARCHE”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą
„ŻYCZENIA URODZINOWE DLA INTERMARCHE”, zwany dalej konkursem.
§2
Organizatorem konkursu jest Oryks sp. z o.o., ul. Pomorska 7/1, 83-200 Starogard Gdański, pod nr
KRS 0000515048, NIP 782-25-73-323, REGON 302767877, zwany dalej organizatorem.
§3
1. Konkurs odbywa się w sklepie Intermarche w Galerii Neptun, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard
Gdański.
2. Do udziału w konkursie uprawnia 1 paragon zakupowy ze sklepu INTERMARCHE w
Starogardzie Gdańskim o wartości min. 50 zł.
§4
Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
§5
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
1. Praca konkursowa ma być samodzielnie wymyślonym tekstem na temat: „ŻYCZENIA
URODZINOWE DLA INTERMARCHE”.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
3. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi dołączyć 1 paragon zakupowy sklepu Intermarche
w Starogardzie Gdańskim o wartości min. 50zł. na zakupy dokonane w dniach : 22-24.04.2016
4. Pracę konkursową należy złożyć w sklepie Intermarche w Starogardzie Gdańskim, ul.Pomorska 7,
w terminie od 23 kwietnia 2016 r. do 24 kwietnia 2016 r. w godzinach pracy sklepu. Prace można
wrzucać do specjalnie przygotowanego do tego celu pojemnika, przy kasie nr 1.
5. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste
do przekazanej pracy.
7. Każdy uczestnik konkursu musi dołączyć do pracy paragon , oraz informację zawierającą jego
dane osobowe, wiek, adres i numer telefonu, akceptację regulaminu konkursu i zgodę na publikację
wizerunku ewentualnego laureata konkursu.
8. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
9. Dane osobowe uczestników konkursu będą pobierane oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182) w
celach przeprowadzenia konkursu.
10. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu w celu przeprowadzenia
konkursu jest organizator.
11. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich
poprawiania lub usunięcia.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia
konkursu i wydania nagród.
§ 6
WYNIKI KONKURSU
1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni 2 laureatów konkursu
oraz 2 laureatów rezerwowych .
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką i oryginalność.
3. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas podsumowania konkursu w dniu 30 kwietnia 2016
r. o godz. 17.30 koło karuzeli przed sklepem INTERMARCHE w Galerii Neptun.
5. Jeśli laureat konkursu będzie nieobecny podczas podsumowania konkursu, nagroda przechodzi na
laureata rezerwowego w kolejności nazwisk na liście laureatów rezerwowych.
6. Skład jury : Anna Najda, Monika Macugowska, Marek Izdebski
§7
NAGRODY
1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
I miejsce: MULTI COOKER o wartości 265 zł, firmy „Kalorik” – urządzenie
wielofunkcyjne – do gotowania, zapiekania, odgrzewania, gotowania na parze.
II miejsce : ceramiczna Patelnia Elektryczna firmy „Clatronic” o wartości 99 zł, urządzenie do pieczenia, duszenia, rozmrażania.
3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
4. Nieodebranie nagród dnia 30 kwietnia 2016 roku podczas podsumowania konkursu o godz.
17.30 przed sklepem Intermarche w Galerii Neptun jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
5. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji organizatora.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na udostepnienie pracy na portalach
społecznościowych, w mediach lokalnych oraz w materiałach promocyjnych organizatora
konkursu i w samym sklepie INTERMARCHE w Starogardzie Gdańskim.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje powyższy regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.galeria-neptun.eu oraz w
sklepie INTERMARCHE w Starogardzie Gdańskim ( kasa nr 1 )