prezentacja nt. ustaleń uzgodnionych w wyniku audytu operacji

Komentarze

Transkrypt

prezentacja nt. ustaleń uzgodnionych w wyniku audytu operacji
Omówienie wstępnych
ustaleń dokonanych
w trakcie audytu operacji
Katowice, 06.02.2014 r.
Podstawa ustalania wartości wydatków niekwalifikowanych w przypadku
pzp
Podstawą dla ustalania przez Instytucję Audytową
wartości wydatków niekwalifikowanych w
przypadku stwierdzenia naruszenia zasad
krajowych bądź wspólnotowych dotyczących
udzielania zamówień na roboty/dostawy/usługi są
„Wytyczne dotyczące określania korekt
finansowych dla wydatków współfinansowanych z
funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności
w przypadku nieprzestrzegania przepisów
dotyczących zamówień publicznych” opracowane
przez Komisję Europejską
2
Podstawa ustalania wartości wydatków niekwalifikowanych w przypadku
pzp
Dotychczas obowiązywała Wersja ostateczna z dnia
29/11/2007 r. COCOF 07/0037/03-PL
Dzieliła ona zamówienia na 2 rodzaje :
UMOWY PODLEGAJĄCE DYREKTYWOM WSPÓLNOTOWYM W SPRAWIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Umowy nieobjęte lub częściowo objęte dyrektywami wspólnotowymi
w sprawie zamówień publicznych (zamówienia publiczne, których
wartość jest niższa niż wartość progowa dla stosowania dyrektyw
wspólnotowych oraz zamówienia publiczne na usługi przewidziane
w załączniku I B dyrektywy 92/50/EWG, załączniku XVI B dyrektywy
93/38/EWG, załączniku II B dyrektywy 2004/18/WE i załączniku XVII B
dyrektywy 2004/17/WE).
3
Podstawa ustalania wartości wydatków niekwalifikowanych w przypadku
pzp
W 2 tabelach, odrębnie dla ww. rodzaju umów, określono
rodzaj uchybienia i procentową wysokość wskaźnika, wg
którego należy wyliczyć wartość wydatków
niekwalifikowanych dla danej umowy.
Przy czym generalnie wyższe wskaźniki Komisja ustaliła
dla zamówień objętych dyrektywami UE.
W wytycznych określono także przypadki i sposób
określania wartości wydatków niekwalifikowanych metodą
dyferencyjną.
4
Podstawa ustalania wartości wydatków niekwalifikowanych w przypadku
pzp
Od 19 grudnia 2013r. obowiązują wytyczne
zawarte w decyzji Komisji Europejskiej nr
(2013) 9527 final. Maja one być stosowane
przez IA już w trakcie obecnie
prowadzonych audytów operacji. Nie istnieje
jeszcze wersja polska tego dokumentu.
5
Podstawa ustalania wartości wydatków niekwalifikowanych w przypadku
pzp
Najważniejsze zmiany w stosunku do
poprzednich wytycznych:
Taryfikator jest mocno rozbudowany,
uwzględnia więcej i bardziej szczegółowo
opisanych przypadków
Zawiera uregulowania dot. konfliktu
interesów
6
Podstawa ustalania wartości wydatków niekwalifikowanych w przypadku
pzp
Jest jedna tabela do wszystkich umów –
brak podziału na zamówienia
powyżej/poniżej progów UE
W przypadku niektórych nieprawidłowości
nastąpił wzrost wysokości wskaźnika
7
Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych trakcie audytu operacji
W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP ustalono, iż Zamawiający bezzasadnie zawarł
umowę z wykonawcą, który złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami przejrzystości i równego traktowania potencjalnych
oferentów. Różnica pomiędzy ceną drugiej w kolejności najkorzystniejszej oferty, a ceną
najkorzystniejszą stanowi wydatek niekwalifikowany w projekcie.
Zamawiający dokonał istotnej zmiany przedmiotu umowy (zmniejszył zakres
przedmiotowy umowy poprzez odstąpienie od budowy 2 zbiorników retencyjnych wraz ze
studniami, włączeniami do studni i przewodami kanalizacyjnymi oraz włączeniami i
wypływami do zbiorników) z jednoczesnym zmniejszeniem ryczałtowego wynagrodzenia
wykonawcy bez spełnienia przesłanek dokonania istotnych zmian postanowień umowy
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami przejrzystości i równego traktowania potencjalnych
oferentów i skutkuje koniecznością ustalenia 5 % wydatków niekwalifikowanych w
kontrakcie.
8
Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych trakcie audytu operacji
W postępowaniu przetargowym dotyczącym wyłonienia wykonawcy usługi
pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu Beneficjent w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia określił następujące warunki:
- wymóg, aby każdy z wykonawców występujących wspólnie posiadał polisę
ubezpieczeniową na całkowitą wymaganą przez Zamawiającego wysokość, co
narusza istotę wspólnego ubiegania się o zamówienie.
- wymóg wykazania się doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji
budowlanych dofinansowanych przez instytucje zewnętrzne np. ze środków
NFOŚiGW, funduszy unijnych lub innych nie podlegających zwrotowi.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami przejrzystości i równego traktowania
potencjalnych oferentów i skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków
niekwalifikowanych w kontrakcie.
9
Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych trakcie audytu operacji
Beneficjent zadeklarował m.in. wydatki wynikające z następujących postępowań
przeprowadzonych w trybie zapytania ofertowego:
- na zakup oprogramowania Autodesk na potrzeby m.in. Biblioteki i Wydziału
Architektury,
- na zakup oprogramowania na potrzeby m.in. Biblioteki i Wydziału Architektury,
- na zakup oprogramowania Cinema 4D na potrzeby Wydziału Architektury;
Ww. zakupy dotyczyły specjalistycznego, ale ogólnodostępnego oprogramowania
komputerowego (tożsamość przedmiotu zamówienia), mogły zostać zrealizowane przez
tego samego wykonawcę, a umowy z wykonawcami podpisano w okresie czerwiec –
lipiec 2012 r. (tożsamość czasowa).
Łączna wartość szacunkowa ww. zamówień przekroczyła próg 14.000 euro określony w
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami przejrzystości równego traktowania potencjalnych
oferentów i skutkuje koniecznością ustalenia 25 % wydatków niekwalifikowanych w
kontrakcie.
10
Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych trakcie audytu operacji
W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, Zamawiający zażądał
wykazania się przez
Wykonawców wiedzą i doświadczeniem w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat. Zamawiający
skrócił ustawowy termin, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane w §1 ust 1 pkt 2, w celu wykazania spełniania
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 PZP,
zamawiający może żądać wykazu robót w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami konkurencyjności i równego
traktowania potencjalnych oferentów i skutkuje koniecznością ustalenia
5% wydatków niekwalifikowanych w kontrakcie,
11
Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych trakcie audytu operacji
W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę, Zamawiający zmienił istotne elementy
ogłoszenia o zamówieniu publikując sprostowanie w Dz. Urz. UE
(przedłużył termin wykonania zamówienia oraz dokonał zmian zapisów
umowy w zakresie odbioru przedmiotu zamówienia oraz sposobu
płatności). W związku z ww. zmianą zgodnie z art. 12a ustawy PZP
termin składania ofert nie powinien być krótszy niż 22 dni od dnia
przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich. Zamawiający skrócił ustawowy termin na
składanie ofert z 22 dni na 14 dni.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami konkurencyjności i równego
traktowania potencjalnych oferentów i skutkuje koniecznością ustalenia
10% wydatków niekwalifikowanych w kontrakcie.
12
Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych trakcie audytu operacji
Beneficjent oszacował wartość zamówienia niezgodnie z art. 32
ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. bez uwzględnienia
wartości zamówień uzupełniających.
Prawidłowo określona wartość zamówienia przekraczała kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Ogłoszenie dotyczące ww. postępowania nie zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami przejrzystości równego
traktowania potencjalnych oferentów i skutkuje koniecznością ustalenia
25 % wydatków niekwalifikowanych w kontrakcie.
13
Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych trakcie audytu operacji
Beneficjent (Spółka z o.o. z jedynym udziałowcem) w
postępowaniu na roboty budowlane wybrał ofertę wykonawcy, który
wskazał jako podwykonawcę firmę (Przedsiębiorstwo Budowlane)
należącą do jedynego udziałowca Beneficjenta, pomimo iż oferta
wykonawcy nie spełniała warunków udziału w postępowaniu.
Opisane działanie Beneficjenta świadczy o niedopełnieniu
obowiązków określonych w § 11 ust. 2 umowy o dofinansowanie
projektu i narusza zasady konkurencyjności.
Powyższe
skutkuje
koniecznością
ustalenia
wydatków
niekwalifikowalnych z zastosowaniem wskaźnika 25%.
14
Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych trakcie audytu operacji
Beneficjent (Spółka z o.o. z jedynym udziałowcem) w budżecie
projektu przewidział na zakup ładowarki do źródła ciepła typu JCB
535V125 Stab, środki finansowe netto w wysokości xxxx, w wysokości
identycznej, jak cena wybranej półtora roku później oferty firmy
należącej do syna jedynego udziałowca Beneficjenta.
Podczas wyboru dostawcy nośnika teleskopowego naruszone zostały
zasady przejrzystości i ochrony uczciwej konkurencji, do
przestrzegania których Beneficjent zobowiązany był w § 11 ust. 2
umowy o dofinansowanie projektu oraz nie dołożono należytej
staranności w celu uniknięcia konfliktu interesów, do czego
zobowiązywała wyżej wymieniona umowa.
Powyższe
skutkuje
koniecznością
ustalenia
wydatków
niekwalifikowalnych z zastosowaniem wskaźnika 25%.
15
Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych trakcie audytu operacji
Beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowanych wydatek za usługę
audytu zewnętrznego projektu.
Wykonawca usługi nie udokumentował wymaganego doświadczenia
oraz kwalifikacji osoby, która przeprowadziła audyt zewnętrzny
projektu.
Ponadto stwierdzono niezgodność wykonanej usługi z zapisami
umowy o przeprowadzenie audytu zewnętrznego i złożoną ofertą –
w umowie wskazano dwie osoby wykonujące czynności audytowe,
natomiast usługę faktycznie wykonała jedna osoba.
16
Omówienie ustaleń dokonanych trakcie audytu operacji
Niewspółmierne warunki udziału w postępowaniu
Wymagania od wykonawców
Doświadczenie w budowie/ przebudowie sieci kanalizacyjnej lub
wodociągowej o łącznej wartości netto 10 mln PLN,
w tym co
najmniej 1 zamówienie o wartości netto robót budowlanych minimum
700.000 PLN obejmujące budowę/ przebudowę sieci wodociągowych lub
kanalizacyjnych wykonywanych na terenie miejscowości o liczbie
mieszkańców co najmniej 30.000 (…).
Przedmiot zamówienia
Sieć wodociągowa o długości 18,3 km, do której według szacunków
Beneficjenta zostanie przyłączonych 1.200 osób, zaś miejscem realizacji
przedmiotowego zamówienia jest jedna z dzielnic znajdująca się na
obrzeżach miasta, której szacunkowa liczba mieszkańców to około 2.600
osób.
przyjęty do wyliczenia wydatków niekwalifikowanych 5%.
2014-02-05
17
Zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy
oraz wynagrodzenia wykonawcy
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczyło dostawy 8 tramwajów
trójczłonowych z częścią niskopodłogową oraz 4 składów
tramwajowych
dwuwagonowych wysokopodłogowych.
Do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawarto aneks zmieniający
zakres świadczenia wykonawcy oraz jego wynagrodzenie (zmniejszenie o ponad 30
%).
Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, ofert wariantowych ani też
nie udzielał zamówienia w częściach.
Zamawiający zrezygnował z dostawy 4 składów tramwajowych dwuwagonowych
wysokopodłogowych z uwagi na:
Konieczność zakupu taboru tramwajowego wyłącznie z częścią niskopodłogową
spowodowaną potrzebą dostosowania taboru
do wymogów jakościowych
uwzględniających oczekiwania Gminy i pasażerów, w tym m.in. zapewnienia przewozu
osobom niepełnosprawnym,
możliwość pozyskiwania przez Zamawiającego dofinansowania z Unii Europejskiej
projektów wyłącznie w zakresie dostaw tramwajów z częścią niskopodłogową,”
Wskaźnik przyjęty do wyliczenia wydatków niekwalifikowanych 25% od faktycznie
zrealizowanego zakresu.
2014-02-05
18
Zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy
oraz wynagrodzenia wykonawcy (2)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczyło budowy budynku
Instytutu.
Do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawarto aneks
zmieniający zakres świadczenia wykonawcy oraz jego wynagrodzenie.
Powody zmniejszenia zakresu:
- Zmiana prawa budowlanego,
- Zmiana technologii prowadzenia prac badawczych.
Na nowe/dodatkowe prace przeprowadzono przetarg nieograniczony.
Wskaźnik przyjęty do wyliczenia wydatków niekwalifikowanych 0%.
2014-02-05
19
Omówienie ustaleń dokonanych w roku audytowym 2012-2013 w ramach RPO
W odniesieniu do projektu ustalono, że Zamawiający w 2010r. dla obsługi robót
budowlanych w obszarze Piłsudski zdecydowano o wyborze inspektorów
nadzoru odrębnie dla każdej specjalności.
Przedmiot zamówienia obejmował te same elementy, prace wykonywano w
jednym miejscu, w ramach tej samej infrastruktury i w zbieżnych terminach.
Łączna wartość netto ww. usług przekroczyła próg 14.000 euro określony w
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dokonał właściwego oszacowania wartości zamówienia i nie
ogłosił zamówień w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i skutkuje
koniecznością ustalenia 25% wydatków niekwalifikowanych w kontrakcie.
20
Omówienie ustaleń dokonanych w roku audytowym 2012-2013 w ramach RPO
W odniesieniu do projektu ustalono, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego Zamawiający zamieścił w SIWZ wymóg, aby
każdy z podmiotów, ubiegających się wspólnie o zamówienie posiadał
określone środki finansowe/zdolność kredytową i ubezpieczenie OC
Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i równego
traktowania i skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków
niekwalifikowanych w kontrakcie.
21
Omówienie ustaleń dokonanych w roku audytowym 2012-2013 w ramach RPO
W odniesieniu do projektu ustalono, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego „Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu…” Zamawiający
:
- zgodnie z treścią pkt. 3 SIWZ, nie dopuścił zatrudnienia podwykonawców;
- zgodnie z treścią pkt. 5.4.1. SIWZ, wymagał, aby wykonawca ubiegający się
o udzielenie zamówienia wykazał się realizacją, co najmniej jednej usługi,
której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dla zadania,
którego wartość realizowanych robót wynosiła nie mniej niż 9.000.000,00 zł, a
zadanie było współfinansowane ze środków publicznych i unijnych.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i równego
traktowania i skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków
niekwalifikowanych w kontrakcie.
22
Omówienie ustaleń dokonanych w roku audytowym 2012-2013 w ramach RPO
W odniesieniu do Projektu ustalono, że Beneficjent udzielił
w trybie z wolnej ręki zamówienia na przyłącza
(podstawowe i rezerwowe) elektroenergetyczne
wielofunkcyjnej hali pomimo braku ustawowych
przesłanek.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji
i równego traktowania i skutkuje koniecznością ustalenia
25% wydatków niekwalifikowanych w kontrakcie.
23
Omówienie ustaleń dokonanych w roku audytowym 2012-2013 w ramach RPO
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia o przetargu
(przedłużył termin na składanie ofert o 28 dni) nie publikując
sprostowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i równego
traktowania i skutkuje koniecznością ustalenia 10% wydatków
niekwalifikowanych w kontrakcie.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
zmienił istotne elementy ogłoszenia o przetargu (przedłużył termin na
składanie ofert o 2 dni) nie publikując sprostowania w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i równego
traktowania i skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków
niekwalifikowanych w kontrakcie.
24
Omówienie ustaleń dokonanych w roku audytowym 2012-2013 w ramach RPO
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
poniżej progów UE Zamawiający zastosował tryb
udzielenia zamówienia „z wolnej ręki” pomimo braku
przesłanek wynikających z art. 67 ustawy Prawo zamówień
publicznych i udzielił zamówienia dotychczasowemu
wykonawcy na roboty dodatkowe.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji
i równego traktowania i skutkuje koniecznością ustalenia
25% wydatków niekwalifikowanych w kontrakcie.
25
Omówienie ustaleń dokonanych w roku audytowym 2012-2013 w ramach RPO
W trakcie audytu ustalono, że:
- Zamawiający w postępowaniu powyżej progów UE
zastosował tryb udzielenia zamówienia „z wolnej ręki”
pomimo braku przesłanek wynikających z art. 67 ustawy
Prawo zamówień publicznych i udzielił zamówienia
dotychczasowemu wykonawcy na roboty dodatkowe.
Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji
i równego traktowania i skutkuje koniecznością ustalenia
100% wydatków niekwalifikowanych w kontrakcie.
26
Omówienie ustaleń dokonanych w roku audytowym 2012-2013 w ramach RPO
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustalono,
iż Wykonawca wykazał „zasoby podmiotu trzeciego”, oferta
Wykonawcy została przyjęta do realizacji, a w trakcie realizacji
zamówienia Wykonawca nie skorzystał z „tego podmiotu trzeciego
Powyższe jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i równego
traktowania i skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków
niekwalifikowanych w kontrakcie.
27
Omówienie ustaleń dokonanych w roku audytowym 2012-2013 w ramach RPO
Dziękuję
serdecznie za uwagę.
28

Podobne dokumenty