Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów
Instrukcja obsługi RWE
Smart Station do ładowania
samochodów elektrycznych
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
1
Spis treści
Wspólnie tworzymy tankowanie przyszłości!......................................................................................... 4
Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa............................................................................................... 5
Gwarancja......................................................................................................................................... 5
Przeznaczenie................................................................................................................................... 6
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem............................................................................................ 6
Potencjalne zagrożenia i rodzaje ryzyka............................................................................................. 6
Usuwanie usterek.............................................................................................................................. 6
Ogólne zasady bezpieczeństwa......................................................................................................... 6
Zakres dostawy..................................................................................................................................... 7
Komponenty zawarte w dostawie...................................................................................................... 7
Komponenty niezawarte w dostawie.................................................................................................. 7
Skrzynka przyłączeniowa (miejsce odbioru)..................................................................................... 7
Elektroniczne liczniki energii.......................................................................................................... 7
Prawo dostępu............................................................................................................................... 7
Uziemienie..................................................................................................................................... 8
Dane techniczne................................................................................................................................... 8
Geometria......................................................................................................................................... 8
Rodzaj zabezpieczenia...................................................................................................................... 8
Przyłączenie do sieci......................................................................................................................... 8
Punkty ładowania.............................................................................................................................. 8
Wyświetlacz...................................................................................................................................... 8
Pomiar zużycia.................................................................................................................................. 9
Technologia ochrony......................................................................................................................... 9
Uwierzytelnianie/aktywacja.............................................................................................................. 9
Komunikacja...................................................................................................................................... 9
Foliowanie........................................................................................................................................ 9
Prawo dostępu.................................................................................................................................. 9
Podłączenie pojazdu....................................................................................................................... 10
Instalacja............................................................................................................................................ 11
Przygotowania................................................................................................................................ 11
Typy połączeń................................................................................................................................. 11
Typ połączenia 1: Podrozdzielnia.................................................................................................. 12
Typ połączenia 2: Oddzielne podłączenie...................................................................................... 12
Uruchomienie................................................................................................................................. 12
Eksploatacja.................................................................................................................................... 12
Wyszukiwanie punktów do ładowania.............................................................................................. 12
Używanie kabla do ładowania.......................................................................................................... 12
Zagrożenia dla ludzi i środowiska.................................................................................................. 12
Środki ochrony i zasady postępowania.......................................................................................... 13
Postępowanie w przypadku usterek.............................................................................................. 13
Postępowanie w razie wypadków, pierwsza pomoc....................................................................... 13
Utrzymanie................................................................................................................................... 13
Podłączenie do ładowania............................................................................................................... 13
Plug‘n’Charge............................................................................................................................... 13
Mobilna aktywacja........................................................................................................................ 13
Działania w przypadku problemów z połączeniem ........................................................................... 14
Inspekcje............................................................................................................................................ 15
Konserwacja i utrzymanie ................................................................................................................... 15
Likwidacja i demontaż......................................................................................................................... 16
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
3
Wspólnie tworzymy tankowanie przyszłości!
Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa
Drodzy Klienci,
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące właściwego użytkowania
urządzeń RWE do ładowania samochodów elektrycznych.
Urządzenie do ładowania należy zainstalować, obsługiwać i eksploatować zgodnie
z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować
zagrożenie funkcjonowania sprzętu i bezpieczeństwa użytkowników.
RWE oferuje nowoczesną i przyszłościową infrastrukturę szybkiego ładowania
pojazdów elektrycznych.
Cieszymy się, że wybrali Państwo RWE Smart Station.
Życzymy Państwu miłych wrażeń na naszej wspólnej drodze tworzenia tankowania
przyszłości!
Gwarancji funkcjonowania i bezpieczeństwa udziela się pod warunkiem przestrzegania następujących wskazówek:
–
RWE Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
nieprzestrzegania instrukcji. Poniższe instrukcje nie rozszerzają warunków
gwarancji i odpowiedzialności cywilnej warunków sprzedaży i zakupu czy innych
porozumień współpracy z RWE Polska.
–Produkt można uruchomić dopiero po zapoznaniu się z załączoną instrukcją
obsługi.
–Produkt może zostać uruchomiony wyłącznie przez wykwalifikowanych elektromonterów, którzy znają wymogi prawne oraz zostali przeszkoleni przez RWE.
–Produkt może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
–Naprawa musi być przeprowadzona przez osoby odpowiednio przeszkolone.
–Nie można dokonywać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie własne modyfikacje tego produktu wykluczają odpowiedzialność producenta za szkody.
–Do produktu należy stosować wyłącznie osprzęt RWE.
–Podczas napraw można stosować wyłącznie części zamienne przedstawione
w katalogu części zamiennych RWE.
–
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych związanych z dalszym
rozwojem technicznym.
–Oprócz wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji należy przestrzegać również
ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania
wypadkom!
Zespół E-Mobility
RWE Polska SA
E-Mobility
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa
T (22) 821 46 46
I www.rwe.pl
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
Gwarancja
4
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
5
Przeznaczenie
Zakres dostawy
Instrukcja opisuje urządzenia RWE do ładowania samochodów elektrycznych oraz
obejmuje ich zastosowanie w Polsce.
Smart Station wraz z zamontowanymi komponentami spełnia poniższe specyfikacje
techniczne.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Komponenty zawarte w dostawie
Urządzenie przeznaczone jest do profesjonalnych zastosowań na zewnątrz budynków.
Rzeczywiste zastosowanie do procesu ładowania wymaga, aby użytkownik
posiadał umowę na dostawę energii elektrycznej do ładowania pojazdów elektrycznych albo by użytkował punkty RWE w okresie targów/wystaw (por. rodzaje
użytkowania). Instrukcję procesu ładowania pojazdu należy umieścić na stałe na
urządzeniu RWE nad punktem ładowania. Eksploatacja Smart Station wymaga
znajomości tej instrukcji.
>Fundament: RWE Polska dostarcza z każdym punktem do ładowania fundament,
aby zagwarantować jego stabilne posadowienie
>Osłona przeciwuderzeniowa: w celu zabezpieczenia zasilania głównego przed
wpływami zewnętrznymi dostarczana jest również osłona przeciwuderzeniowa,
w której lokalny operator sieci dystrybucyjnej, w zależności od rodzaju,
połączenia montuje skrzynkę przyłączeniową
>Punkt ładowania: punkt ładowania samochodów elektrycznych zgodnie
z poniższymi danymi technicznymi
Potencjalne zagrożenia i rodzaje ryzyka
Wtyczka ładowania Smart Station musi zostać odłączona od sieci po każdym
ładowaniu, aby kabel do ładowania nigdy nie był pod napięciem podczas podłączania do gniazda samochodu.
W procesie ładowania pojazd elektryczny jest połączony kablem do ładowania ze
Smart Station. Operator punktu do ładowania powinien odpowiednio poinstruować
klienta, że kabel należy odkładać tak, by przykładowo piesi nie byli narażeni na
potknięcie. W przypadku niewłaściwego użycia kabli ładowania RWE Polska nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody.
Komponenty niezawarte w dostawie
Skrzynka przyłączeniowa (miejsce odbioru)
>Skrzynka przyłączeniowa – jest z reguły udostępniana przez lokalnego operatora
sieci dystrybucyjnej
>
3 sztuki bezpieczników przyłącza NH00 są z reguły udostępniane przez
lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej
Elektroniczne liczniki energii
Usuwanie usterek
Operatorzy urządzeń RWE do ładowania samochodów elektrycznych zostają przeszkoleni w zakresie usuwania powstających usterek. Usterki mogą usuwać wyłącznie
wyszkoleni elektrotechnicy. W przypadku usterki można również zadzwonić
do Centrum Obsługi Klientów RWE Polska pod numer (22) 821 46 46.
>Każdy punkt ładowania wyposażony jest w licznik energii (EHZ, Smart Meter), który
odpowiednio do kubatury zabudowy i stosowanych protokołów wymiany danych
jest zgodny np. z EMH EHZ 1.02 lub technicznie porównywalny z urządzeniem
BKE-I. Rekomendowany przez RWE licznik spełnia wymogi dyrektywy EDL21
Prawo dostępu
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Smart Station RWE posiada atest EMC i spełnia wymagania normy DIN EN 55011:2009.
Jeśli w pobliżu są stosowane urządzenia radiowe (komórki), należy przestrzegać
wskazówek zawartych w instrukcjach obsługi tych urządzeń.
Jeśli dojdzie do uszkodzenia urządzeń radiowych, należy skontaktować się z producentem.
>Półcylinder 31,5 mm dla systemu podwójnej blokady; dostarczany jest z reguły przez
lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej i pozostaje jego własnością. Operator ten
ma w związku z tym w każdej chwili prawo dostępu do skrzynki przyłączeniowej
>U ziemienie: jeśli lokalny operator sieci dystrybucyjnej zażąda dodatkowego
uziemienia oprócz tego zainstalowanego fabrycznie w fundamentach
(pręt/taśma uziemiająca), to musi ono zostać udostępnione i zainstalowane
przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
6
7
Uziemienie
Pomiar zużycia
>Jeżeli lokalny operator systemu potrzebuje dodatkowego uziemienia ponad
to zainstalowane w fundamencie, musi takie uziemienie opłacić i zainstalować
we własnym zakresie
>Za pomocą elektronicznego licznika (EHZ, Smart Meter) zgodnego z MID
udostępnionego przez operatora punktów pomiaru na punkt ładowania,
nie zawartego w dostawie
Dane techniczne
Technologia ochrony
Geometria
>Bezpieczniki przyłącza domowego (dostarczane przez lokalnego dostawcę energii)
>Wymiary
(W x S x G) 145 x 30 x 20 cm
>Na punkt ładowania
>Rodzaj montażu wolnostojące na cokole betonowym
>Wyłącznik różnicowoprądowy (prąd różnicowy 30 mA)
> Waga fundament: ~ 100 kg
orurowanie: ~ 18 kg
urządzenie ładowania: ~ 42 kg
>Wyłącznik nadprądowy
Uwierzytelnianie/aktywacja
>Plug’n’Charge za pośrednictwem środków komunikacji PLC zgodnie ze wspieranym przez RWE standardem ISO/IEC 15 118 oraz opracowanym przez Daimler
i RWE standardem SCCP; inne opcje uwierzytelniania w zależności od operatora
infrastruktury
Rodzaj zabezpieczenia
>IP44
Przyłączenie do sieci
Zasilanie Komunikacja
400 V 3~ + PEN
Wymagana moc przyłączowa44 kW; maksymalna moc w zależności
od lokalnej sieci dystrybucyjnej
>CSCC (Charging Station Control Center) z łącznością GSM
Punkty ładowania
> Sygnał pilota zgodnie z IEC 61851:2001/SAE J1772:2001
>2 punkty ładowaniazachować jedno do maks. dwóch stanowisk
na każdy punkt ładowania
>Pojazd
punkt ładowania: Power-Line-Communication wg SCCPS
P LC zgodnie z projektem ISO IEC 15 118 w przygotowaniu
> Moc wyjściowa 400 V 3~ + N + PE + pilot + Proximity,
32 A (22 kW) na każdy punkt ładowania
>Punkt ładujący
Control Center: połączenie GSM,
połączenie DSL w przygotowaniu
> Puszka Typ 2 gniazdo wtykowe zgodnie z IEC 62196-2
z blokadą wtyczki
Foliowanie
> Modem PLC (Power Line Communication), wymagany do Plug’n’Charge
Wyświetlacz
>Niebieska dioda LED (nad punktem ładowania) sygnalizuje ładowanie oddzielnie
dla każdego punktu ładowania
>Foliowanie odporne na warunki atmosferyczne i graffiti
Prawo dostępu
>P odwójny zamek z dwoma półcylindrami 31,5 mm. Półcylinder zostanie
dostarczony przez RWE
>Cały punkt RWE do ładowania pojazdów elektrycznych spełnia wymagania
IEC 61 851
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
8
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
9
Instalacja
Podłączenie pojazdu
>Typ gniazda
Typ 2 gniazda (3P + N + PE + pilot + Proximity)
zgodnie z IEC 62196-2
>Maksymalna moc
22 kW
>
I dentyfikacja pojazdu
za pośrednictwem sygnału pilota zgodnie
z IEC 61 851
>
Regulacja mocy za pośrednictwem sygnału pilota zgodnie
z IEC 61 851
>Wykrywanie kabla ładowania
poprzez Proximity
zgodnie z VDE-AR-E 02.02.2623
Budowa, instalacja i uruchomienie Smart Station mogą być wykonywane wyłącznie
przez odpowiednio przeszkolony przez RWE personel lub przez RWE.
Budowa i eksploatacja Smart Station wymaga zgody właściciela gruntu.
Uzyskanie zezwolenia lub dodatkowych zezwoleń i zatwierdzeń jest obowiązkiem
operatora infrastruktury ładowania.
Przygotowania
Przed instalacją punktu ładowania należy spełnić następujące wytyczne:
>W miejscu przekazania musi być dostępna moc elektryczna 44 kW
>Do dyspozycji musi być wystarczająco silny sygnał sieci telefonii komórkowej,
o ile nie ustalono inaczej
Typy połączeń
Istnieją dwa standardowe sposoby podłączenia urządzenia ładowania do sieci
elektrycznej:
Co najmniej
44 kW
Co najmniej 44 kW
Rysunek 1: Typy połączeń
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
10
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
11
Typ połączenia 1: Podrozdzielnia
Środki ochrony i zasad postępowania
Punkt ładowania jest podłączony przed pomiarem energii do sieci.
W tym przypadku nowe połączenie sieciowe jest wymagane.
Należy jednak zagwarantować, aby moc przyłącza domowego na działce była
wystarczająca do zasilania punktu ładowania w dodatkowe 44 kW.
W razie potrzeby należy skierować zapytanie do operatora sieci.
> Kabel zasilający należy ułożyć tak, by nie powodować zagrożenia potknięciem
>Podczas podłączania kabla ładowania należy upewnić się, że używane są tylko
kable do ładowania, które nie mają widocznych uszkodzeń i są przeznaczone
do ładowania
>Na ulicach o dużym natężeniu ruchu należy zwracać uwagę na ruch drogowy
>N ie wolno samodzielnie naprawiać uszkodzonego kabla
Typ połączenia 2: Oddzielne podłączenie
Punkt ładowania jest bezpośrednio podłączony do sieci.
Wymaga to złożenia wniosku u lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej
o przydzielenie oddzielnego przyłącza sieciowego o mocy przyłączeniowej 44 kVA.
Ten typ połączenia jest zalecany przez RWE Polska.
Postępowanie w przypadku usterek
>Uszkodzenia punktów RWE muszą być zgłaszane do Centrum Obsługi Klienta
pod numerem (22) 821 4646
>N ie wolno używać uszkodzonych kabli ładowania lub punktów ładowania
Uruchomienie
Postępowanie w razie wypadków, pierwsza pomoc
Oprócz instalacji również uruchomienie musi być wykonywane wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony przez RWE personel lub samo RWE.
>Udzielenie pierwszej pomocy i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej.
Numer alarmowy: 112
>Powiadomienie pogotowia i rozpoczęcie akcji ratowniczej
Eksploatacja
Utrzymanie
Punkt RWE można narażać na czynniki środowiska zgodnie z IP44.
Nieprzestrzeganie może spowodować szkody i zagrożenia.
Obsługa punktu do ładowania wymaga znajomości tej instrukcji.
>Tylko wykwalifikowani specjaliści mogą naprawiać lub demontować uszkodzone
kable
Wyszukiwanie punktów do ładowania
Podłączenie do ładowania
Publicznie dostępne punkty można znaleźć pod adresem www.rwe.pl
Używanie kabla do ładowania
Warunkiem ładowania samochodów elektrycznych z punktów RWE jest
podłączenie pojazdu do punktu ładowania. Użytkownik ma do dyspozycji
opisane poniżej opcje podłączania
Wskazówki na stronie obok opisują sposób bezpiecznego ułożenia kabli
do ładowania pojazdów elektrycznych podczas użytkowania.
Plug‘n’Charge
Zagrożenia dla ludzi i środowiska
W przyszłości punkt ładowania będzie posiadał opracowaną przez RWE koncepcję
do uwierzytelniania typu Plug’n’Charge.
>Uraz w wyniku potknięcia się wskutek nieprawidłowego ułożenia kabli
>W przypadku uszkodzenia przewodów istnieje ryzyko porażenia prądem
>P rzy układaniu i zdejmowaniu kabla w obszarach o silnym natężeniu ruchu
istnieje ryzyko powodowane przez ruch drogowy
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
12
Mobilna aktywacja
Jeśli pojazd nie obsługuje Plug‘n’Charge, będzie istniała możliwość podłączania
Smart Station za pomocą urządzeń mobilnych lub przeglądarki internetowej.
Obsługiwane będą następujące urządzenia:
>iPhone: Iphoneapp do pobrania z AppStore
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
13
>Telefon komórkowy lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
Inspekcje
Działania w przypadku problemów z połączeniem
W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania zalecamy przeprowadzanie inspekcji punktów RWE Smart Station w regularnych cyklach 9-miesięcznych.
Wady, które występują z powodu nieprzestrzegania tych zasad, powodują utratę
możliwości roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
Jeżeli pomimo prawidłowego postępowania (Plug’n’Charge/mobilne podłączenie)
proces ładowania nie może dojść do skutku lub odkryte zostało
uszkodzenie albo wada urządzenia, prosimy zadzwonić na Infolinię pod numer
podany na punkcie ładowania. Pracownik Infolinii RWE przyjmie Państwa
zgłoszenie o usterce. Likwidacja szkód w przypadku istniejącego potencjalnego
zagrożenia zostaje rozpoczęta niezwłocznie.
Inspekcja/Konserwacja obejmuje:
>Czyszczenie punktu RWE wewnątrz i na zewnątrz
>Testowanie funkcjonalne elementów mechanicznych (osłona gniazda, zamki)
>Kontrola połączenia kablowego i licznika
>P rzegląd funkcjonowania diod świecących
>Test RCD co pół roku zgodnie z zaleceniami producenta
>Wykonanie testu RCD zgodnie z DIN VDE 0100-600 co 4 lata
Inspekcja musi być udokumentowana w odpowiednich protokołach.
Jeżeli RWE Polska nie podpisało umowy na inspekcje punktów RWE, to za
inspekcję odpowiedzialny jest klient. Wymiana elementów punktu nie jest
przedmiotem inspekcji.
Konserwacja i utrzymanie
Właściciel Smart Station jest odpowiedzialny za odpowiednie utrzymanie i naprawy.
W przypadku prac utrzymania operator Smart Station przeprowadza na własny
koszt przegląd, zleca go osobie trzeciej przeszkolonej przez RWE lub wykonuje
go samodzielnie.
Utrzymanie obejmuje działania konieczne do doprowadzenia stacji ładowania
do stanu używalności.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podczas inspekcji/konserwacji należy
niezwłocznie wymienić uszkodzone części.
RWE udostępnia części zamienne potrzebne do konserwacji i napraw.
W przypadku samodzielnej wymiany elementów infrastruktury ładowania
należy sporządzić protokół wymiany.
Prace konserwacyjne i naprawy należy dokumentować w odpowiednich
protokołach.
Dostępność i czas reakcji:
Zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnienia opieki operator punktu RWE
ma obowiązek udostępnienia całodobowej Infolinii przyjmującej zgłoszenia o awariach.
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
14
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
15
W zależności od rodzaju występujących usterek obowiązują różne czasy usuwania błędów:
>W przypadku grożącego niebezpieczeństwa: natychmiast
>W przypadku awarii podstawowych funkcji: w gestii operatora punktu ładowania
>W przypadku bagatelnych awarii nieszkodzących podstawowym funkcjom:
w gestii operatora punktu ładowania
Likwidacja i demontaż
Likwidacja lub demontaż punktu ładowania może być wykonywana jedynie
przez wykwalifikowany personel.
Instrukcja obsługi RWE Smart Station do ładowania samochodów elektrycznych
16

Podobne dokumenty