meliconi. - Ans.sklep.pl

Komentarze

Transkrypt

meliconi. - Ans.sklep.pl
meliconi.
digital amplified Indoor
TV Antenna
osnYit^cpnojK
Ad 38 Elegance
#t|jy
Navod na pouzitie
^ily
Instrukcje uzytkowania
25
4TTT^
Hasznalati utasitas
27
WZMOCNIONAANTENAPOKOJOWA
"AD 38 E L E G A N C E "
INSTRUKCJE UZYTKOWANIA
^jT^
Dzi^kujemy Patistwu za wybranie firmy MELICONI.
Wzmocniona antena pokojowa A D 38 ELEGANCE odbiera sygnaty cyfrowej naziemnej telewizji i sygnaly
radiowe DAB, a takze tradycyjne sygnaty analogowe w pasmie UHF i na V H F (pasmo 3°).
Umieszczenie
anteny
Umie4ci6 anteny, o ile to mozliwe, nie nad telewizorem, zdala od przedmiotow metalowycti, urzadzeri
elektrycznych i Scian ze zbrojonego cementu, kt6re ograniczaj^jej dziatanie.
B
Instalacja
Mozna stosowac anten? A D 38 ELEGANCE do odbioru cyfrowych sygnatow - przy uzyciu cyfrowego
naziemnego dekodera lub telewizora z wbudowanym cyfrowym tunerem - oraz tradyoyjnych i tradyoyjnycti
sygnatow analogowych - przy uzyciu tradycyjnycti telewizorow.
- Umiescid anten? na podstawce dolqczonej do opakowania (rysunek 1).
- P o d t ^ c z y i kabel anteny Meliconi do gniazdka anteny, znajdujqcego si? z tytu cyfrowego naziemnego
dekodera lub telewizora (rysunek 2). Jezeli gniazdko anteny dekodera jest typu F-zeriskiego, nalezy
zaopatrzyc si? w specjainq przejsci6wk§ F-m^skq/IEC-zeiisk^.
- Do zasilania anteny nalezy uzywac przejsciowki AC/DC, znajduj^cej si? w opakowaniu: wtozyc przewod do
wejScia zasilania anteny i podt^czyc przejSci6wk? do gniazdka elektrycznego (rysunek 3).
W alternatywie, jezeli w dekoderze jest to przewidziane, zasilania moze bye dostarczone bezposrednio
przez przewod anteny (patrz ksi^zka instrukcji obstugi dekodera).
- Wt^czyc cyfrowy naziemny dekoder i/lub telewizor, wybieraj^c z^dany kana).
Swiecqca przednia dioda anteny wskazuje na prawidtowe jej zasilanie.
W przypadku niezadowalaj^cej jakoSci obrazu, w celu polepszenia odbioru mozna:
- zwi?kszy6/zmniejszyc wzmocnienie za p o m o c ^ pokr?tta umieszczonego z przodu anteny, pami^taj^c, ze
nie zawsze maksymalne wzmocnienie odpowiada najlepszej jakoSci sygnatu. W celu zmniejszenia poziomu
wzmocnienia nalezy obrocic pokretto w kierunku odwrotnym do ruchu wskazowek zegara, a w celu jego
zwi?kszenia w kierunku zgodnym z ructiem wskazowek zegara.
-
zmienic ustawienie anteny
Rozwiqzanie
problemow
• Gdyby antena nie dzialata, nalezy przede wszystkim upewnid si?, czy jest ona odpowiednio zasilana.
• Funkcja zasilania przez kabel anteny mote by6 chwilowo unieczynniona w w a s z y m dekoderze. W takim
przypadku, wykonac zaiecenia instrukcji waszego dekodera, by zal^czyc t? funkcj?, lub podt^czyc anten? do
zasilacza dodanego w w y p o s a i e n i u .
25
OSTRZEZENIA
- Chronic od wody i stosowac w pomieszczeniu nie wilgotnym.
- Stosowac tyll<o zasilacz dostarczony z aparatem.
- Aby ulatwic odti^czenie aparatu od sieci zasilania elektrycznego, zasilacz powinien bye latwo dost?pny.
- Wyrob jest zgodny z dyrektyw^ 2002/95/WE o ograniczeniu uzywania pewnych niebezpiecznych substancj
(RoHS) w aparaturze elektrycznej i elektronicznej.
- Wyrob jest zgodny z n o w ^ dyrektywq niskonapi?ciowq (LVD) 2006/95/WE.
- Produkt jest zgodny z rozporzqdzeniami 1275/20081 278/2009 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
2005/32/WE.
GWARANCJA
2 LATA - Gwarancja traci watno&i, jezeli wyr6b zostal naruszony lub uzywany niewta^ciwle
CHARAKTERYSTYKII
DANE
TECHNICZNE
Antena cyfrowa wzmocniona do wn?trz
Odbior sygnat6w cyfrowej naziemnej telewizji (DVB-T) oraz sygnat6w radiowych DAB.
Zakres odbioru: VHF 174 - 240 MHz UHF 470 - 862 MHz
Filtr przeciwzaktoceniowy G S M i urz^dzeii bezprzewodowych
Antennaerositese beallitasa 38 dB-ig
Wspotczynnik halasliwosci Bardzo niski (< 3,5 dB)
6V-0S egyenaram betaplalas a csomagolasban talalhato adapter segitsegevel vagy 5V-os
betaplalas DVB-T dekoderrol az antennakabel segitsegevel.
egyenaram
ZAWARTOSC
OPAKOWANIA
• Antena
• Instrukcje uzytkowania
• Wspornik do ustawienia anteny
• Przewod wspolosiowy F m?ski z F m?skim lEC
• Adapter AC/DC
•any symbol, umieszczony na wyrobie lub na jego opakowaniu, oznacza, ze wyroby te nie nalezy traktowac jako
normalne odpady domowe, lecz odniesc do wtasciwego punktu zbornego, zajmuj^cego si§ odzyskiem aparatury
elektrycznej i elektronicznej. DziQki prawidlowemu odzyskowi danego produktu, pomagamy unlkn^c potencjalnycti
negatywnych skutkbw, ktbre mog^miec miejsce przy nieodpowiedniej jego likwidacji. Celem uzyskaniadoktadniejszych
informacji o recyklingu danego wyrobu, nalezy skontaktowac si^ z odpowiednim biurem gminnym, miejscow^ sluzb^
gospodarki odpadamt lub punktem handlowym, w ktorym byt nabyty dany wyrob.

Podobne dokumenty