Plan podzialu Global Cosmed Group SA.

Komentarze

Transkrypt

Plan podzialu Global Cosmed Group SA.
Plan Podziału
GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze (Spółka Dzielona)
oraz
GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (Spółka Przejmująca)
Radom, 30 listopada 2016 r.
W dniu 30 listopada 2016 r. w Radomiu, Zarządy Spółek:
GLOBAL COSMED GROUP S.A z siedzibą w Jaworze, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, której
dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041414, NIP: 6950002732, REGON: 390339667,
wysokość kapitału zakładowego: 121 300 923,00 zł (w pełni wpłacony),
reprezentowanej przez:
Magdalenę Mazur – Prezes Zarządu;
Sławomira Miętkę – Członka Zarządu;
zwanej dalej „Spółką Dzieloną”,
i
GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, 26 – 600 Radom, Ul. Wielkopolska 3,której
dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000049539, NIP: 7960069371, REGON: 670990050,
wysokość kapitału zakładowego: 86.076,085,00 zł (w pełni wpłacony),
reprezentowanej przez:
dr Andreasa Mielimonkę – Prezesa Zarządu,
Magdalenę Mazur – Wiceprezes Zarządu,
Aleksandrę Gawrońską – Członkiem Zarządu
zwanej dalej „Spółką Przejmującą”.
- działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w zw. z art. 533 § 1 i art. 534 ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj: Dz.U.2013.1030 z późniejszymi zmianami), uzgodniły plan
podziału o następującej treści:
1
I.
Definicje.
Akcjonariusz Mniejszościowy – Blackwire Ventures sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu,
posiadająca 1 akcję imienną uprzywilejowaną serii F w GLOBAL COSMED GROUP S.A. z
siedzibą w Jaworze;
Akcja Emisji Podziałowej – Jedna akcja zwykła na okaziciela GLOBAL COSMED S.A.
serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych), która w wyniku Podziału zostanie
przydzielona Akcjonariuszowi Mniejszościowemu na zasadach określonych w Planie
Podziału;
Dzień Wydzielenia – Dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej w KRS, w rozumieniu art. 530 § 2 KSH;
KRS – Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
KSH – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj: Dz.U.2013.1030
z późniejszymi zmianami);
GLOBAL COSMED GROUP S.A. lub Spółka Dzielona – GLOBAL COSMED GROUP S.A.
z siedzibą w Jaworze;
GLOBAL COSMED S.A. lub Spółka Przejmująca – GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w
Radomiu;
Plan Podziału – Niniejszy plan podziału przez wydzielenie;
Podział – Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 KSH), w ramach
którego ZCP zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej;
Działalność Produkcyjna – Wszelka działalność związana z produkcją produktów
kosmetycznych i toaletowych oraz produkcją mydła i detergentów, środków myjących
i czyszczących, realizowana w Zakładach Produkcyjnych w Jaworze i Świętochłowicach
Zakład Produkcyjny w Jaworze – zorganizowany zespół Składników Majątku,
prowadzący Działalność Produkcyjną w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 15, na terenie
działek nr 141/3, 141/4, 141/6 objętych księgą wieczystą o numerze LE1J/00009138/3.
Zakład Produkcyjny w Świętochłowicach – zorganizowany zespół Składników Majątku,
prowadzący Działalność Produkcyjną w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 1c, na
terenie działek nr 802/187, 2930, 2931, 2932, 2933, objętych księgami wieczystymi o
numerach KA1C/00004079/6, KA1C/00005080/3, KA1C/00018465/0.
Składniki Majątku – Materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa),
zezwolenia, koncesje i ulgi, a także wszelkie inne prawa i obowiązki, które mogą podlegać
sukcesji generalnej na zasadach określonych w art. 531 KSH;
Spółki – Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca łącznie;
UoCIT – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U.2014.851 z późniejszymi zmianami);
UoVAT – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710
z późniejszymi zmianami);
ZCP – Zakłady Produkcyjne w Jaworze i Świętochłowicach – zorganizowana część
przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, która zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej w
drodze Podziału;
2
ADM – Administracja, Dystrybucja i Marketing – zorganizowana część przedsiębiorstwa
Spółki Dzielonej, która po przeprowadzeniu podziału pozostanie w Spółce Dzielonej.
II.
Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w Podziale.
1. Spółka Dzielona.
GLOBAL COSMED GROUP S.A z siedzibą w Jaworze, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor,
której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041414, NIP:
6950002732, REGON: 390339667, wysokość kapitału zakładowego: 121 300 923,00 zł (sto
dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote), w pełni
wpłacony.
2. Spółka Przejmująca.
GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, 26 – 600 Radom, Ul. Wielkopolska 3,której
dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000049539, NIP: 7960069371, REGON:
670990050, wysokość kapitału zakładowego: 86.076,085,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów
siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych), w pełni wpłacony.
III.
Sposób podziału i jego podstawy prawne.
1. Sposób podziału
Podział nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez wydzielenie części
majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP na Spółkę Przejmującą w zamian za 1 Akcję Emisji
Podziałowej, która zostanie wydana Akcjonariuszowi Mniejszościowemu.
Majątek, który w następstwie Podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą – tj.
ZCP – stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki
Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań,
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Działalności
Produkcyjnej, będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4
UoCIT oraz art. 6 pkt 1 w zw z art. 2 pkt 27e UoVAT.
Jednocześnie majątek, który w następstwie Podziału pozostanie w Spółce Dzielonej – tj.
ADM - stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki
Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań
związanych z działalnością GLOBAL COSMED GROUP S.A., również będący
zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 UoCIT oraz art. 6 pkt
1 w zw. z art. 2 pkt 27e UoVAT, w postaci ADM. Po Podziale Spółka Dzielona będzie
kontynuować działalność prowadzoną w ramach ADM na dotychczasowych zasadach.
2. Podstawy prawne Podziału.
Podstawę Podziału stanowić będą, na zasadach określonych w art. 541 § 1 KSH, zgodne
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GLOBAL COSMED S.A. oraz Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy GLOBAL COSMED GROUP S.A., zawierające zgodę
Akcjonariuszy obu Spółek na dokonanie Podziału oraz przedstawiony Plan Podziału.
Do przeprowadzenia Podziału nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów
administracji.
3. Sposób przeprowadzenia Podziału.
Podział zostanie przeprowadzony z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej oraz
z wykorzystaniem innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej, zgodnie z zasadami
wskazanymi w pkt V Planu Podziału.
W związku z Podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego GLOBAL COSMED
S.A.
4. Sukcesja generalna częściowa.
3
W wyniku podziału, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH, wstąpi
z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z ZCP
w zakresie określonym w niniejszym Planie Podziału.
5. Brak obowiązku Spółki Przejmującej do przedkładania oświadczenia wraz z
informacją o stanie księgowym spółki.
Zważywszy, że GLOBAL COSMED S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, z poźn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 pkt 6 KSH, do Planu
Podziału nie załącza się – z mocy art. 534 § 4 KSH - oświadczenia zawierającego
informację o stanie księgowym GLOBAL COSMED S.A., o którym mowa
w art. 534 § 2 pkt 4 KSH.
IV.
Stosunek wymiany akcji GLOBAL COSMED S.A. i wysokość ewentualnych dopłat.
Stosunek wymiany akcji GLOBAL COSMED S.A. w zamian za akcje GLOBAL COSMED GROUP S.A.
wyniesie 1:1. W ocenie Zarządów Spółek za przyjęciem powyższego uproszczonego stosunku wymiany
akcji przemawiają następujące okoliczności:
1. Do Dnia Wydzielenia Spółka Przejmująca nie rozporządzi posiadanymi przez nią akcjami
w Spółce Dzielonej na rzecz osoby trzeciej ani nie dokona podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki Dzielonej;
2. Akcjonariusz Mniejszościowy posiada tylko 1 akcję w Spółce Dzielonej uprawniającą go do
uczestniczenia w podwyższeniu kapitału zakładowego GLOBAL COSMED S.A. w związku
z Podziałem;
3. Wszystkie pozostałe akcje Spółki Dzielonej przysługują Spółce Przejmującej. Zważywszy, że
GLOBAL COSMED S.A. jest większościowym akcjonariuszem Spółki Dzielonej i jednocześnie
Spółką Przejmującą w ramach Podziału, GLOBAL COSMED S.A. nie zostaną przyznane żadne
akcje w kapitale zakładowym GLOBAL COSMED S.A. podwyższanym w związku
z Podziałem;
4. W związku z powyższym stosunek wymiany znajdzie zastosowanie jedynie do wydania akcji w
GLOBAL COSMED S.A. w zamian za 1 akcję w Spółce Dzielonej przysługującą
Akcjonariuszowi Mniejszościowemu;
5. Niezależnie od metod wyceny przyjętych do obliczenia stosunku wymiany wartość akcji
przyznanych Akcjonariuszowi Mniejszościowemu w ramach emisji podziałowej w zamian za 1
akcje w Spółce Dzielonej będzie nieznaczna;
6. Akcjonariusz Mniejszościowy zgodził się na zastosowanie stosunku wymiany 1:1.
W związku z powyższym określenie stosunku wymiany akcji w oparciu o wartość majątku
przenoszonego ze Spółki Dzielonej w toku Podziału i wartość Spółki Przejmującej nie jest celowe.
Z uwagi na ustalone w pkt V Planu Podziału zasady dotyczące przyznania Akcjonariuszowi
Mniejszościowemu Akcji Emisji Podziałowej, nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i
4 KSH.
V.
Zasady dotyczące przyznania akcji w GLOBAL COSMED S.A. oraz podział tych akcji
między akcjonariuszy GLOBAL COSMED GROUP S.A. wraz z zasadami podziału.
1. Kapitał zakładowy GLOBAL COSMED S.A.
Kapitał zakładowy GLOBAL COSMED S.A. wynosi 86.076,085,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów
siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 86 076 085 (osiemdziesiąt
sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00
zł (jeden złotych) każda.
2. Kapitał zakładowy GLOBAL COSMED GROUP S.A.
Kapitał zakładowy GLOBAL COSMED GROUP S.A. wynosi 121 300 923,00 zł (sto dwadzieścia
jeden milionów trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) i dzieli się na 121 300 923 (sto
4
dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego GLOBAL COSMED S.A.
W celu realizacji Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę
1,00 zł (jeden złoty) przez emisję 1 Akcji Emisji Podziałowej.
Akcja Emisji Podziałowej zostanie przyznana Akcjonariuszowi Mniejszościowemu w stosunku
wymiany 1:1 określonym w pkt IV niniejszego Planu Podziału.
Zważywszy, że GLOBAL COSMED S.A. jest większościowym akcjonariuszem Spółki Dzielonej i
jednocześnie Spółką Przejmującą w ramach Podziału, ze względu na zakaz wynikający z art. 550
§ 1 KSH, GLOBAL COSMED S.A. nie zostaną przyznane żadne akcje w kapitale zakładowym
GLOBAL COSMED S.A. podwyższanym w związku z Podziałem.
Wartość, o którą w wyniku Podziału podwyższony zostanie kapitał zakładowy GLOBAL COSMED
S.A. odpowiada wartości nominalnej Akcji Emisji Podziałowej i wynika z przyjętego na potrzeby
Podziału stosunku wymiany akcji opisanego w pkt IV niniejszego Planu Podziału.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulegnie Statut GLOBAL COSMED S.A.
4. Obniżenie kapitału zakładowego GLOBAL COSMED GROUP S.A.
Podział nastąpi przez obniżenie kapitału zakładowego GLOBAL COSMED GROUP S.A. oraz – w
zakresie, w jakim wartość aktywów netto przenoszonych na GLOBAL COSMED S.A. w ramach
Podziału przekracza kwotę obniżenia kapitału zakładowego – z innych kapitałów własnych GLOBAL
COSMED GROUP S.A.
W wyniku Podziału kapitał zakładowy GLOBAL COSMED GROUP S.A. zostanie obniżony z kwoty
121 300 923,00 zł (sto dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy
złote) do kwoty 90 717 383,00 zł (dziewięćdziesiąt milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta
osiemdziesiąt trzy złote), tj. o kwotę 30 583 540,00 zł (trzydzieści milionów pięćset osiemdziesiąt
trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych).
Obniżenie kapitału zakładowego w GLOBAL COSMED GROUP S.A. nastąpi poprzez:
Umorzenie (unicestwienie – art. 455 § 1 KSH in fine):
- 613 524 (sześćset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych serii A o numerach
od 90.717.384 do 91.330.907, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcje tej serii przypadają
dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 7 106 598 (siedem milionów sto sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) stanowią akcje imienne
serii D o numerach od 0.000.001 do 7.106.598, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej
serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 11 167 512 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) stanowią akcje
imienne serii E o numerach od 00.000.001 do 11.167.512 uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną
akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 11.695.905 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięć) stanowią
akcje imienne serii F o numerach od 00.000.001 do 11.695.905 uprzywilejowane w ten sposób, że na
jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 1 akcji na okaziciela serii F o numerze 11.695.906 posiadanej przez Akcjonariusza Mniejszościowego.
W pozostałym zakresie Podział zostanie przeprowadzony z obniżeniem kapitałów własnych GLOBAL
COSMED GROUP S.A., innych niż kapitał zakładowy na zasadach określonych przez organy
korporacyjne GLOBAL COSMED GROUP S.A.
Suma kwot, o które będzie obniżany kapitał zakładowy GLOBAL COSMED GROUP S.A. i inne kapitały
własne GLOBAL COSMED GROUP S.A. będzie odpowiadać wartości księgowej ZCP przenoszonego
na Spółkę Przejmującą w związku z Podziałem.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zmianie ulegnie Statut GLOBAL COSMED GROUP
S.A.
5
VI.
Dzień, od którego akcje przyznane w GLOBAL COSMED S.A. uprawniają do
uczestnictwa w zysku GLOBAL COSMED S.A.
Akcja Emisji Podziałowej GLOBAL COSMED S.A. będzie uprawniała do uczestnictwa w zysku
Spółki Przejmującej wypłacanym począwszy od Dnia Wydzielenia.
VII.
Prawa przyznane przez GLOBAL COSMED S.A. akcjonariuszom oraz osobom
szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.
Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw lub korzyści akcjonariuszom ani osobom
szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.
VIII.
Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób
uczestniczących w podziale.
Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom
uczestniczącym w Podziale.
IX.
Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń,
koncesji lub ulg przypadających GLOBAL COSMED S.A.
1. Ogólne zasady przypisania
W następstwie Podziału GLOBAL COSMED S.A. przypadną Składniki Majątku GLOBAL COSMED
GROUP S.A., które wchodzą w skład ZCP. Wykaz najważniejszych Składników Majątku GLOBAL
COSMED GROUP S.A., które wchodzą w skład ZCP, a także określenie zasad przypisania Składników
Majątku GLOBAL COSMED GROUP S.A. do ZCP, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Planu
Podziału.
W następstwie Podziału, GLOBAL COSMED S.A. przypadną w szczególności:
i.
Nieruchomości gruntowe wraz z posadowionymi na nich budynkami i obciążającymi je
ograniczonymi prawami rzeczowymi;
ii.
Pozostałe wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i środki trwałe w budowie związane
z działalnością Zakładu Produkcyjnego w Jaworze i Zakładu Produkcyjnego w
Świętochłowicach;
iii.
Zapasy w postaci surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
iv.
Należności wynikające z dostaw wyrobów gotowych do Spółki Przejmującej;
v.
Zobowiązania wynikające z zakupu materiałów, surowców i opakowań;
vi.
Proporcjonalna część nierozliczonych należności pracowniczych oraz środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
vii.
Prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Zakładu Produkcyjnego
w Jaworze i Zakładu Produkcyjnego w Świętochłowicach, w szczególności umów na
dostawę materiałów, surowców i opakowań oraz umów związanych z prowadzeniem i
utrzymaniem zakładów produkcyjnych;
viii.
Zezwolenia, koncesje i ulgi związane z działalnością Zakładu Produkcyjnego w Jaworze i
Zakładu Produkcyjnego w Świętochłowicach;
ix.
Decyzje administracyjne związane z działalnością Zakładu Produkcyjnego w Jaworze i
Zakładu Produkcyjnego w Świętochłowicach;
x.
Świadectwa jakości oraz certyfikacje wydane przez podmioty prywatnoprawne, związane z
działalnością Zakładu Produkcyjnego w Jaworze i Zakładu Produkcyjnego w
Świętochłowicach;
xi.
Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Działalnością Produkcyjną:
a. Licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego;
b. Prawo do know-how.
xii.
Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych oraz
administracyjnych związanych z Działalnością Produkcyjną, w tym również wynikające z
wszelkich rozstrzygnięć zapadłych w tych postępowaniach (w szczególności wyroków,
postanowień, nakazów zapłaty, decyzji).
6
xiii.
Pozostałe Składniki Majątku.
W następstwie Podziału, zgodnie z art. 23[1] Kodeksu pracy, GLOBAL COSMED S.A. przejmie
wszystkich pracowników zatrudnionych w GLOBAL COSMED GROUP S.A. w Zakładach
Produkcyjnych w Jaworze i Świętochłowicach, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wykazem
zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszego Planu Podziału.
Po dokonaniu Podziału GLOBAL COSMED GROUP S.A. nadal przysługiwać będą Składniki Majątku
GLOBAL COSMED GROUP S.A., które wchodzą w skład ADM.
2. Postanowienia dodatkowe
W przypadku gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia doszło do
zmiany, powstania, uzyskania, nabycia lub wydania na rzecz GLOBAL COSMED GROUP S.A. nowych
Składników Majątku GLOBAL COSMED GROUP S.A. lub zidentyfikowania Składników Majątku
przysługujących GLOBAL COSMED GROUP S.A. w dniu uzgodnienia Planu Podziału, które nie zostały
ujęte w Załączniku nr 1 do Planu Podziału, takie zmienione, powstałe, uzyskane, nabyte, wydane lub
zidentyfikowane Składniki Majątku GLOBAL COSMED GROUP S.A.:
i.
związane funkcjonalnie z ZCP przypadną GLOBAL COSMED S.A. w następstwie Podziału;
ii.
związane funkcjonalnie z ADM przypadną GLOBAL COSMED GROUP S.A. w następstwie
Podziału.
Powyższa zasada znajduje zastosowanie z tym zastrzeżeniem, że:
i.
Wszelkie Składniki Majątku nabyte w zamian za Składniki Majątku wprost oznaczone w
Planie Podziału i zgodnie z Planem Podziału przypadające GLOBAL COSMED S.A.,
przypadną GLOBAL COSMED S.A. w następstwie Podziału;
ii.
Wszelkie Składniki Majątku nabyte lub uzyskane w zamian za Składniki Majątku
przypadające GLOBAL COSMED GROUP S.A., przypadną GLOBAL COSMED GROUP
S.A. w następstwie Podziału.
Na dzień poprzedzający Dzień Wydzielenia Spółki sporządzą zestawienie istotnych zmian Składników
Majątku GLOBAL COSMED GROUP S.A., które wystąpiły pomiędzy dniem podpisania Planu Podziału
a dniem poprzedzającym Dzień Wydzielenia, względnie zidentyfikowanych Składników Majątku
przysługujących GLOBAL COSMED GROUP S.A. w dniu uzgodnienia Planu Podziału, które nie zostały
ujęte w Załączniku nr 1 do niniejszego Planu Podziału, ze wskazaniem Składników Majątku
przypadających GLOBAL COSMED S.A. w następstwie Podziału.
W przypadku gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości czy dany Składnik
Majątku GLOBAL COSMED GROUP S.A. powinien przypaść GLOBAL COSMED S.A. czy GLOBAL
COSMED GROUP S.A. w następstwie Podziału, Spółki zawrą porozumienie potwierdzające przejście
lub brak przejścia tego Składnika Majątkowego na GLOBAL COSMED S.A. Do czasu zawarcia
porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wątpliwości dotyczące przejścia na GLOBAL
COSMED S.A. aktywów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji lub ulg, będzie rozstrzygnięta
na korzyść przyznania tych aktywów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji lub ulg na rzecz
GLOBAL COSMED S.A.
X.
Załączniki do Planu Podziału.
i.
Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz Składników Majątku Spółki Dzielonej wchodzących w
skład ZCP;
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GLOBAL COSMED
GROUP S.A. w sprawie podziału, obniżenia kapitału zakładowego GLOBAL COSMED
GROUP S.A. oraz zmiany statutu GLOBAL COSMED GROUP S.A. wraz z projektem zmian
statutu;
Załącznik nr 3 - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GLOBAL COSMED
S.A. w sprawie podziału, podwyższenia kapitału zakładowego GLOBAL COSMED S.A. oraz
zmiany statutu GLOBAL COSMED S.A. wraz z projektem zmian statutu;
Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 01 października 2016
r.;
ii.
iii.
iv.
7
v.
vi.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym GLOBAL
COSMED GROUP S.A., sporządzoną dla celów podziału na dzień 01 października 2016 r.,
przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
Załącznik nr 6 - Informacja o wartości księgowej ZCP, na dzień 01 października 2016 r.
Zarząd GLOBAL COSMED S.A.:
Zarząd GLOBAL COSMED GROUP S.A.:
Andreas Mielimonka
Prezes Zarządu
Magdalena Mazur
Prezes Zarządu
Magdalena Mazur
Wiceprezes Zarządu
Sławomir Miętka
Członek Zarządu
Aleksandra Gawrońska
Członek Zarządu
8
Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz Składników Majątku Spółki Dzielonej wchodzących w skład
ZCP
W skład ZCP wchodzi całość Składników Majątku GLOBAL COSMED GROUP S.A., które są powiązane
funkcjonalnie z Działalnością Produkcyjną, w tym w szczególności Składniki Majątku wskazane w
Załączniku nr 1.
1. Wykaz nieruchomości wchodzących w skład ZCP.
1.1. Wykaz nieruchomości związanych z działalnością produkcyjną w Jaworze.
1. działki o nr 141/3, 141/4, 141/6, położone w Jaworze przy ul Kuzienniczej i ul. Juliusza
Słowackiego, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi, IX Wydział Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Jaworze prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1J/00009138/3;
1.2. Wykaz nieruchomości związanych z działalnością produkcyjną w Świętochłowicach.
2. działka o nr 802/187, położona w Świętochłowicach Chropaczów przy ul. Łagiewnickiej 1C,
dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KA1C/00004079/6;
3. działki o nr 2930, 2931, położone w Świętochłowicach Chropaczów przy ul. Łagiewnickiej 1C,
dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KA1C/00005080/3;
4. działki o nr 2932, 2933, położone w Świętochłowicach Chropaczów przy ul. Łagiewnickiej 1C,
dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KA1C/00018465/0.
2. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i środki trwałe w budowie związane z ZCP.
2.1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i środki trwałe w budowie związane z
działalnością produkcyjną w Jaworze.
Składnik
aktyw.
trw.
100000
200000
200001
200002
200003
200004
200005
200006
200007
200008
200009
200010
200011
200012
200013
200014
200015
200016
200017
Oznaczenie aktywów trwałych
PRAWO WIECZYST.UZYTKOW.GRUNTOW
BUDYNEK PRODUKCYJNY
BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ
BUDYNEK WARZELNI PRODUKCYJNY
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY WYS.SKŁ.
ZADASZONA WIATA MAGAZYNOWA
HALA PRODUKCYJNA
HALA PRODUKCYJNA
BUDYNEK KOTLOWNI
SILOS
ZBIORNIK DO MATERIAŁÓW SYPKICH
ZBIORNIK MAGAZYNOWY
ZBIORNIK Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZ
ZBIORNIKI MAGAZYNOWE 4 SZT. O POJ.* 50M3
BUDYNEK ZBIORNIKÓW MAGAZYNOW YCH
ZBIORNIKI MAG.2SZT O POJ.20M3 I 1*10M3)
BUDYNEK STACJI SO 1
BUDYNEK SPREZARKOWNI-ADAPT.NA WARSZ.MECH
BUDYNEK WARSZTATOW
9
200018
200019
200020
200021
200022
200023
200026
200027
200028
200029
200030
200031
200032
200033
200034
200035
200036
200037
200038
200039
200040
200041
200042
200043
200044
200045
200046
200047
200048
200049
200050
200051
200052
200053
200054
200055
200056
200057
200058
200059
200060
200061
200062
200063
200064
200065
200066
200067
200068
200069
200070
200071
200072
MAGAZYN SUROWCOW-ADAPT.NA HALĘ PRODUK.
MAGAZYN
BUDYNEK MAGAZYNU OPAKOWAN
BUDYNEK ADMINISTR.-GOSPODARCZY
BUDYNEK SOCJALNY
WIATA
ESTAKADA CIEPŁOWNICZA
KANALIZACJA PRZEMYSŁOWA
KABEL ELEKTRYCZNY NAYY-0
SIEC KOMPUTEROWA
LINIA KABLOWA 20 KV
INSTALACJA TECHNOL.- PRZESYŁ. Z ESTAKADĄ
DROGI
INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZ
PRZEWÓD WODOCIĄGOWY
KANALIZACJA WODY PITNEJ.
PRZEWÓD WOD-HYDRANTOWY
PRZEWÓD KANALIZACYJNY
PRZEWÓD KANALIZACYJNY
PRZEWÓD KANALIZACYJNY
PRZEWÓD KANALIZACYJNY
PRZEWÓD KANALIZACYJNY
PRZEWÓD KANALIZACYJNY
PRZEWÓD KANALIZACYJNY
PRZEWÓD KANALIZACYJNY
PRZEWÓD KANALIZACYJNA
PRZEWÓD KANALIZACYJNY
PRZEWÓD KANALIZACYJNY
KANALIZACJA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA
SIEC ZEWNETRZNA WOD-KAN.
SIEC KANALIZACYJNA DESZCZOWA
DROGI
DROGI
PŁYTA BETONOWA
PLAC
DROGA WEWNATRZ-ZAKŁADOWA
PLAC SKŁADOWY ŻUŻLA
PLAC SKŁADOWY O NAW. BETONOWEJ
DROGA WEWNATRZ-ZAKŁADOWA
PLAC SKŁADOWY
BASEN P POŻAROWY
WSTEPNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
KOMORA ZASUW
POMPOWNIA SCIEKÓW OGOLNOZAKŁAD
ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY
ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY
KOMORA ZASUW
ZBIORNIK RETENCYJNY
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
10
200073
200074
200075
200076
200077
200078
200079
200080
200081
200082
200083
200084
200085
200086
200087
200088
200089
200090
200091
200092
200093
200094
200095
200096
200138
300000
300001
300003
300004
300005
300006
300007
300011
300012
300013
300014
300015
300016
300018
300019
300020
300021
300022
300024
300025
300026
300027
300028
300029
300030
300031
300032
300033
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
KABEL ELEKTRYCZNY
LINIA KABLOWA SYGNALIZACYJNA
LINIA KABLOWA NN
LINIA KABLOWA NN
LINIA KABLOWA
LINIA KABLOWA WN 20 KV
LINIA KABLOWA WN 20KV
LINIA KABLOWA WN 20KV
LINIA KABLOWA WN 20KV
SIEC TELEFONICZNA
LATARNIE OSWIETLENIOWE
PŁOT BETONOWY
MODERNIZACJA PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO
KANALIZACJA ODPŁYWOWA Z KOTŁOWNI GAZOWEJ
RUROCIĄG CIEPŁOWNICZY
OGRODZENIE TERENUN OD STRONY P. OSMOLAKA
ZESPÓŁ PODGRZEWACZY DO WODY
STACJA PRZYGOTOWANIA WODY GORĄCEJ Z KOTŁ
TOKARKA
TOKARKA UNIWERSALNA
WIERTARKA SŁUPOWA
WIERTARKA WSU15
PRZECINARKA RAMOWA
WIERTARKA STOLOWA
FREZARKA UNIWERSALNA
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN
SZLIFIERKA UNIWERSALNA NARZĘDZ
PRASA HYDRAULICZNA
ZAGINARKA DO BLACHY
STÓŁ OBROTOWY FI 980 Z NAPĘDEM
FILTROCYKLON KF-26/A
URZADZENIE DO PROD.KOSTKI WC
URZĄDZENIE DOZUJĄCE
URZĄDZENIE DOZUJĄCE GRANULAT
LINIA DO ROZLEW.PŁYNU KRET
URZĄDZ.DO NASYPYWANIA KRETA
NAKRĘCARKA AUTOMATYCZNA
URZĄDZENIE ROZLEWAJĄCE TYPU MIX
DOKRĘCARKA DO BUTELEK
JEDNOGŁOWICOWE URZĄDZ.DO ROZL.PŁYNÓW MIX
ZAKRĘCARKA SŁOI Z TWORZYWA Z SORTOWNIKIE
NALEWARKA 4 GŁOWICOWA
PAKOWACZKA PROSZKÓW
KAPSLOWNICA
11
300034
300035
300036
300038
300040
300041
300042
300043
300044
300045
300046
300047
300048
300049
300051
300052
300053
300054
300055
300056
300060
300062
300063
300064
300065
300066
300067
300068
300069
300070
300071
300072
300073
300074
300075
300076
300077
300078
300079
300080
300081
300082
300083
300084
300085
300086
300087
300088
300089
300090
300091
300092
300093
ETYKIECIARKA
NAKRĘCARKA DO BUTELEK
NAKRĘCARKA DO BUTELEK
MASZYNA DO OKLEJANIA KARTONÓW
ETYKIECIARKA DWUGŁOWICOWA
MASZYNA DO ZAMYKANIA BUTELEK
ETYKIECIARKA DUO Z DATOWNIKIEM
ETYKIECIARKA DUO Z DATOWNIKIEM
ETYKIECIARKA JEDNOGŁOWICOWA
ETYKIECIARKA DWUGŁOWICOWA
ETYKIECIARKA DUO
ETYKIECIARKA DO OPAKOWAŃ CYLINDRYCZNYCH
MASZYNA BANDEROLUJĄCA
ETYKIECIARKA DUO Z UNIDATĄ NR 367
AUTOMAT PAKUJĄCY
MASZYNA PAKUJĄCA PR.W WOR.FOL.
MASZYNA PAKUJĄCA
MASZYNA PAKUJĄCA
MASZYNA PAKUJĄCA
MASZYNA PAKUJĄCA
RUCHOME RAMIĘ GŁOWICY DRUKUJĄCEJ
MASZYNA PAKUJĄCA
MASZYNA PAKUJĄCA
MASZYNA PAKUJĄCA
MASZYNA PAKUJĄCA
BLISTROWNICA Z AUTOMAT. PODAWANIEM PROD.
PLISOWNICA
MASZYNA PAKUJĄCA W BLISTER 320 ROB
MASZYNA PAKUJĄCA W BLISTER 320 ROB
ZGRZEWARKA POZIOMEGO PAKOWANIA FLOV PACK
POMPA MEMBRANOWA T100PTT
POMPA MEMBRANOWA T100 PTT
POMPA MEMBRANOWA
POMPA MEMBRANOWA T 100 PTT
ZESTAW POMPUJĄCY B2 PP-SL32
POMPA MEMBRAMOWA T 200 PTT
POMPA MEMBRAMOWA T 200 PTT
POMPA BECZKOWA JP280
POMPA T 100 PTT
POMPA T 100 PTT
POMPA T 100 PTT
POMPA T 100 PTT
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA ALMIG Z OSUSZACZEM
WENTYLATOR WYCIĄGOWY
WENTYLATOR DACHOWY
WENTYLATOR DACHOWY
WENTYLATOR DACHOWY
WENTYLATOR DACHOWY
WENTYLATOR NAWIEWNY
WENTYLATOR NAWIEWNY
WENTYLATOR NAWIEWNY
12
300094
300095
300096
300097
300098
300099
300100
300101
300102
300103
300104
300105
300106
300107
300108
300110
300111
300112
300113
300114
300115
300116
300118
300119
300120
300121
300122
300123
300124
300125
300128
300129
300131
300133
300134
300136
300137
300138
300139
300140
300141
300142
300143
300144
300145
300146
300147
300148
300149
300150
300151
300153
300159
WENTYLATOR NAWIEWNY
WENTYLATOR ODPYLAJĄCY
WENTYLATOR ODPYLAJĄCY
WENTYLATOR DACHOWY
WENTYLATOR DACHOWY
WENTYLATOR
WENTYLATOR WYCIĄGOWY
WENTYLATOR DACHOWY
WENTYLATOR DACHOWY
WENTYLATOR DACHOWY
WENTYLATOR DACHOWY
WENTYLATOR DACHOWY.
WENTYLATOR DACHOWY.
WENTYLATOR ODPYLAJĄCY
ZESTAW TŁUMIĄCY WENTYLTORA ODPYLAJĄCEGO
PIEC LABORATORYJNY MUFLY
MIESZALNIK
ZBIORNIK V=450l
MIESZALNIK STOŻKOWY
MIESZALNIK
MIESZALNIK ZETOW Y
UGNIATARKA MZ 600
MIESZALNIK E.SCHWARZ 1500L
ZESPÓŁ MIESZALNIKÓW
MIESZALNIK STOŻKOWO-ŚLIMAKOWY
MIESZARKA STOŻKOWA
URZĄDZENIE CHŁODNICZE
AGREGAT CHŁODNICZY WSAT-121
TUNEL DO OBKURCZANIA FOLIA
TUNEL OBKURCZAJĄCY FOLIĄ
FILTR TKANINOW Y
PRZESIEWACZ WIBRACYJNY
ZSZYWARKA DO WORKOW
PRZESIEWACZ CYLINDRYCZNY
NAWAZANIE SUROWCOW
ZBIORNIK EPOKSYDOWY NA ŁUG SODOWY
ZESPÓŁ ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH
ZESPÓŁ ZBIORNIKÓW
ZASOBNIK PROSZKU
ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA
ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA
ROZDZIELNIA GŁ N/N
ROZDZIELNIA GŁN/N
ROZDZIELNIA PRĄDU ZMIENNEGO
ROZDZIELNIA WN
ROZDZIELNIA WN
ROZDZIELNIA NN
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA.
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA.
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA.
SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ
SYGNALIZACJA ANTYWŁAMANIOWA
TRANSFORMATOR II
13
300160
300161
300162
300163
300164
300167
300168
300169
300170
300171
300172
300173
300174
300175
300176
300177
300178
300179
300180
300181
300182
300183
300185
300186
300187
300188
300189
300190
300193
300199
300203
300204
300205
300206
300207
300207
300208
300209
300210
300211
300212
300213
300214
300215
300216
300217
300218
300219
300220
300221
300222
300223
300225
TRANSFORMATOR
TRANSFORMATOR
BATERIA KONDENSATOROW
DZWIG TOWAROWO-OSOBOW Y
DZWIG TOWAROWO-OSOBOW Y
WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY
PODAJNIK BUTELEK
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
PODAJNIK
PRZENOŚNIK TAŚMOWY
PODAJNIK KUBEŁKOWY
PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY
TRANSPORTER T4 TAŚMOWY
PRZENOŚNIK PŁYTKOWY-ŁUKOWY
PRZENOŚNIK PŁYTKOWY -ŁUKOWY
PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE
ZESPÓL TRANSPORTERÓW ROLKOWYCH
SYSTEM TRANSPORTERÓW DO LINII SLEEVE
PODAJNIK KUBEŁKOWY Z NAPĘDEM
URZĄDZENIE DO ROZŁADUNKU PODCIŚNIENIOWEG
URZADZ. PODCIŚNIENIOWE DO PODNOSZ.WORKÓW
SUWNICA
KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ BIUROW YCH
STACJA UZDATNIANIA WODY(ZMIĘKCZACZDUET)
STACJA UZDATNIANIA WODY ZIMNEJ
SORTOWNIK BUTELEK
EKSTRUDER DO MIESZANIA PŁATKÓW
URZĄDZENIE SELA
LINIA DO ROZSYPYWANIA PROSZKÓW
LINIA DO PRODUKCJI SOLI KĄPIELOWEJ
LINIA ROZLEWNICZA
URZĄDZENIE MIESZAJĄCE W PRZEOŁYWIE
STANOWISKO ROZWAŻANIA SUROWCÓW Z WORKÓW
GŁOWICA DO KOSTKI WC
MIESZALNIA BIO-KRET W PŁYNIE
MIESZALNIA BIO-KRET W PŁYNIE
LINIA KONFEKCONOWANIA BIO-KRET W PŁYNIE
MIESZALNIA BIO-KRET W PROSZKU
LINIA KONFEKCJIONOWANIA BIO-KRET PROSZEK
MASZYNA PAKUJĄCA W SASZETKI BSV 02 TSE
ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI
LINIOWA MASZYNA PAKUJĄCA
NASYPYWARKA OBJĘTOŚCIOWA
UKŁAD STEROWANIA-INW.W OBC.ŚROD.KRAJARKA
MIESZALNIA PŁYNÓW I KONCENTRATÓW
LINIA DO KONFEKC.W YR.W OPAK.JEDN.I ZBIOR
LINIA DO KONFEKC.W YR W OPAK.JEDN.I ZBOR.
PODEST STALOW Y
PODEST ZE STALI NIERDZEWNEJ-LINIA NR 1
APLIKATOR ŁYŻECZEK
PODEST PRZEJŚCIOWY
ZAKLRJARKA DO KARTONÓW S8
WAGA FUNDAMENTOWA
14
300226
300227
300228
300229
300230
300231
300232
300233
300234
300235
300236
300237
300238
300239
300241
300242
300244
300245
300246
300247
300248
300249
300250
300433
300437
300438
300445
300812
300815
300815
300816
300817
300818
300818
300824
300828
300843
300847
300864
100001
100002
100017
100018
100020
100021
100022
100023
100024
100025
100026
100027
100029
100030
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
WCIĄGNIK 1500 KG
KURTYNA POWIETRZA
WENTYLACJA WYCIĄGOWA
WENTYLACJA WYCIĄGOWA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
ROZDZIELNIA
BRAMA PRZESUWNA
URZĄDZENIE DO NAKŁADANIA ETYKIET SLEEVE
ZESTAW TŁUMIĄCY WENTYLATORA ODPYLAJĄCEGO
ZESTAW TŁUMIACY WENTYLATORA ODPYLAJĄCEGO
WYTWORNICA PARY
OKAP WYCIĄGOWY
LINIA KUGLER
LINIA KUGLER
LINIA AD BLUE
USTAWIACZ BUTELEK
LINIA BREITNER
LINIA BREITNER
ETYKIECIARKA ETYK-220S
KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA PRODUKCYJNEGO KOSTKI WC
ETYKIECIARKA
CENTRALA TELEFONICZNA SLICAN
SYSTEM TRANSPORTERÓW MODUŁOWYCH
ZESTAW INFORMATYCZNY
SERWER Z OPROGRAMOWANIEM
DRUKARKA HP PHOTOSMART C4580
DRUKARKA HP LASERJET P1006
ZESAW KOMPUTEROW Y VOSTRO V230 ST
KOMPUTER DELL OPTIPLEX 380 DT
LAPTOP DELL LATITUDE E6410
LAPTOP APPLE,
KOMPUTER DELL V260MT
KOMPUTER DELL V260MT
LAPTOP VOSTRO 3750
LAPTOP E6220
KOMPUTER OPTIPLEX 390MT
ZESTAW KOMUTEROW Y DELL V260MT
15
100031
100032
100033
100034
100035
100036
100037
100038
100039
100040
100050
100052
100053
100054
100055
100061
100062
100063
100066
100067
100068
100069
100070
100071
100072
100073
100074
100082
100084
100085
100086
100087
100088
100089
100090
100096
100097
100098
100100
100101
100104
100105
100106
100107
100108
100110
100111
100117
100118
100119
100120
100121
100122
KOMPUTER
DRUKARKA LASEROWA HP LASERJETP1102
LAPTOP DELL VOSTRO 2520
KOPIARKA RICOH
DRUKARKA HP LASER JET P1606 DN
DRUKARKA HP LASER JET P1606 DN
KOMPUTER DELL OPTIPLEX 3020MT
KOMPUTER DELL OPTIPLEX 3020MT
KOMPUTER DELL OPTIPLEX 3020MT
KOMPUTER DELL OPTIPLEX 3020MT
KOMPUTER DELL 745 SLIM C2D2130 E6400
DRUKARKA LASEROWA HP LASERJET P1102W
DRUKARKA LASEROWA HP LASERJET P1102W
DRUKARKA LASEROWA HP LASERJET P1102W
DRUKARKA HP LASERJET P2035
SKANER KODÓW KRESKOWYCH
"LAPTOP 17,3"" HP Envy"
LAPTOP DELL INSPIPION 7737
DRUKARKA ZEBRA ZM400
DRUKARKA ZEBRA ZM400
DRUKARKA ZEBRA ZM400
DRUKARKA ZEBRA ZM400
DRUKARKA ZEBRA GK420TT
DRUKARKA ZEBRA GK420TT
DRUKARKA ZEBRA ZM400
DRUKARKA ZEBRA ZM400
DRUKARKA ZEBRA ZM400
DRUKARKA HP LASERJET P1606DN
KOMPUTER DELL INSPIRON 3847
KOMPUTER DELL INSPIRON 3847
KOMPUTER DELL INSPIRON 3847
KOMPUTER DELL INSPIRON 3847
KOMPUTER DELL INSPIRON 3847
KOMPUTER DELL INSPIRON 3847
KOMPUTER DELL INSPIRON 3847
SKANER CANON LIDE 210
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASERJETM1217
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASERJETM1217
KOMPUTER DELL 755 TOWER
KOMPUTER DELL 755 TOWER
DRUKARKA HP LASERJETP1102
ZESTAW KOMPUTEROWY DELL INSPIRON
ZESTAW KOMPUTEROWY DELL INSPIRON
NOTEBOOK DELL LATITUDE 3540
NOTEBOOK DELL LATITUDE 3540
KOMPUTER DELL 745 SLIM
KOMPUTER DELL 745 SLIM
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
16
100123
100124
100171
100172
100173
100175
100176
100177
100178
100179
100183
100184
100185
100186
100365
100366
100367
100368
100377
100378
100381
100384
100385
100388
100396
100399
100400
100401
100404
100405
100406
100407
100413
800000
300251
300252
300253
300258
300259
300260
300261
300262
300263
300265
300266
300267
300268
300269
300270
300271
300272
300273
300274
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
NETEBOOK DELL LATITUDE 3540
Projektor ACER X113PH DLP
Drukarka HP LaserJet P1606dn
Drukarka HP LaserJet P1606dn
Drukarka HP LaserJet P1510
Laptop DELL INSPIRION 3542
Laptop DELL INSPIRION 3542
Laptop DELL INSPIRION 3542
Laptop DELL INSPIRION 3542
Laptop DELL INSPIRION 3542
SKANER FOTOGRAFICZNY HP SCANJET 200
SKANER FOTOGRAFICZNY HP SCANJET 200
DRUKARKA HP COLOR LASERJET PRO CP 1025 CF346A
DRUKARKA ZEBRA GK420T
KOMPUTER DELL
KOMPUTER DELL-zestaw
DRUKARKA HP LASERJET M201N
KOMPUTER DELL V3902
DRUKARKA LASEROWA HP CP1025NW
KOMPUTER DELL V3902-ZESTAW
DRUKARKA HP LASERJET CP1025
DRUKARKA HP LASERJET P1102
SKANER FUJITSUFI-7160
DYSK SERWEROW Y 8TB
KOMPUTER DELL VOSTRO 3558
KOMPUTER DELL VOSTRO 3558
KOMPUTER DELL VOSTRO 3800
LAPTOP DEL VOSTRO 3558
KOMPUTER DELL VOSTRO 3900 MT
KOMPUTER DELL VOSTRO 3900 MT
LAPTOP DEL VOSTRO 3558
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNEHP MFP PRO LASERJET 127
DOKRĘCARKA APLIKATORA DO BUTELEK
SAMOCHÓD DJA69W
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY DJA H278
WÓZEK PALETOWY RĘCZNY
WÓZEK WYSOK.PODNOSZ. EXT
WÓZEK WIDŁOWY YALE TYP MS12
WÓZEK ELEKTRYCZNY
WOZEK PODNO2NIKOW Y 7A
WÓZEK WIDŁOWY DAWE00
WÓZEK WIDŁOWY SPALINOWY
WÓZEK ELEKTRYCZNY STILL EGV 14
WÓZEK ELEKTRYCZNY STILL EGV 14
WÓZEK ELEKTRYCZNY STILL EGV 14
WÓZEK WIDŁOWY STILL-R70-25T
WÓZEK WIDŁOWY OMG TYP 715K
WÓZEK WIDŁOWY PRODUCTS MB TYP GT35
WÓZEK PALETOWY RĘCZNY
WÓZEK PALETOWY WRU4-2200
WÓZEK PALETOWY
WÓZEK PALETOWY
17
300275
300276
300277
300278
300279
300280
300281
300282
300283
300284
300285
300286
300287
300288
300446
300447
300686
300689
300727
300295
300300
300302
300303
300304
300305
300306
300307
300308
300309
300310
300311
300313
300314
300315
300316
300317
300318
300319
300320
300321
300322
300323
300324
300325
300326
300327
300328
300329
300330
300331
300332
300333
300334
WÓZEK PALETOWY
WÓZEK PALETOWY
WÓZEK PALETOW Y
WÓZEK PALETOWY RĘCZNY STAPLER PLUS
SYSTEM TRANSPORTOWO ROLKOW Y
WÓZEK PALETOWY RĘCZNY ZAKREM
WÓZEK PALETOWY RĘCZNY ZAKREM
WÓZEK PALETOWY WRU4-2200
WÓZEK PALETOWY WRP3-1001 PSP
WÓZEK PALETOWY WRU4-2200
WÓZEK PALETOWY WRU4-2200
WÓZEK PALETOWY WRU4-2200
WÓZEK PALETOWY WRU4-2200
WÓZEK PALETOWY WRU4-2200 L=800
SAMOCHÓD SKODA OCTAVIA DJA75X5
SMOCHÓD - SKODA OCTAVIA DJA00722
Wózek widłowy STILL R-70-16T
SAMOCHÓD OSOBOWY DJA01707
SAMOCHÓD SKODA FABIA DJA05558
RUSZTOWANIE JEZDNE
WAGA PEŁNOUCHYLNA
LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WAGA NISKOPLATFORMOWA
WAGA NISKOPLATFORMOWA
WAGA POMOSTOWA
WAGOSUSZARKA
PALNIK RĘCZNY FLAMEBOY
WAGA ELEKTRONICZNA
WAGA NAJAZDOWA TROGLER
WAGA PRZEMYSŁOWA
WAGA PRZEMYSŁOWA
WAGA ELEKTRONICZNA
WAGA LABOLATORYJNA
WAGA ELEKTRONICZNA WTX 0,6/1,5
WAGA ELEKTRONICZNA WPT/F 3 C
WAGA ELEKTRONICZNA WPT/F 3C
WAGA ELEKTRONICZNA TMC 1,5/3 KTPS/H1
WAGA WTC 3/6 C1
WAGA STOLOWA WLC/R 1,2 B1
WAGA STOŁOWA WLC/R 1,2 B1
WAGA ELEKTRONICZNA 15KG TP-15/1
WAGA ELEKTRONICZNA 30 KG TP-15/1
WAGA PLATFORMOWA CAS HFS
KARTONIARKA SUPERTAPER H7.2
WAGA STOŁOWA WLC/R 3/6A2
WAGA STOŁOWA WLC/R 3/6/A2
WAGA STOŁOWA WLC/R 3/6/A2
FORMA WTRYSKOWA NA KOSZYK OKRĄGŁY WC
FORMA NA BUTELKĘ KRET 250ML
ZESTAW DWU FORM NA NAKRĘTKĘ BEZPIEC.KRET
WAGA STOŁOWA WLC/R 1,2/B1
WAGA NISKOPROFILOWA WPT/4F 150 C5
WAGA STOŁOWA WLC/R 1,2/3/A2
18
300335
300336
300337
300338
300339
300340
300341
300343
300344
300345
300347
300348
300349
300350
300351
300352
300353
300354
300355
300356
300357
300359
300360
300361
300362
300364
300365
300366
300367
300368
300369
300370
300371
300372
300373
300374
300375
300376
300378
300381
300382
300385
300386
300387
300388
300389
300391
300395
300396
300400
300401
300403
300404
WAGA STOŁOWA WLC/R 3/6 A2
FORMA JEDNOGNI. NA BUT.SOFIN 1L FI 50MM
FORMA NA BUTELKĘ HALBTELLER-FINISH 750ML
FORMA JEDNOGNIAZDOWA NA BUTELKĘ SOFIN 2L
FORMA DWUGNIAZDOWA 1,5 L V.11NA MASZ.PF6
FORMA JEDNOGN.NA BUTELKĘ SOFIN 2L
FORMA JEDNOGNIAZD. NA BUT. SOFIN 1L
STERYLIZATOR
WIROWKA
WIROWKA
DIGESTORIUM
WAGA LABOLATORYJNA ELEKTRON.
DESTYLATOR
GRUBOŚĆIOMIERZ DO FOLII
MASZYNA WEBER SEALANDER
MASZYNA WEBER PFLEIDERER
WAGA LABORATORYJNA
PRASA LABORATORYJNA
MIESZADŁO LABORATORYJNE
MIESZADŁO LABOLATORYJNE
SPEKTROFOTOMETR
MIESZADŁO R50D ZE STATYWEM
WAGOSUSZARKA MAX 50
WAGOSUSZARKA MAX 50
SPEKTROFOTOMETR
CIEPLARKA BD53
BIURETA CYFROWA Z BUTLĄ TYP RS
PIPETA AUTOMATYCZNA PIPETUS
DOZOWNIK DISPENSETTE Z BUTLĄ
DOZOWNIK DISPENSETTE III Z BUTLĄ
MIESZADŁO MECHANICZNE RZR 2052
REFRAKTOMETR RĘCZNY
REFRAKTOMETR RĘCZNY
CZYTNIK KODÓW KRESKOW YCH
WAGA PRECYZYJNA PS 2100/C/2
CHŁODZIARKA ERF2400FOW
ZESTAW PH-METRYCZNY CP-505
LEPKOŚCIOMIERZ ALPHA L
GRZBIETOWNICA STAHETTA
KSEROKOPIARKA CYFROWA
WAGA PEŁNOUCHYLNA
ZMYWARKA BRANDT
OWIJARKA PALET
STÓŁ OBROTOWY W 80-342
STÓŁ OBROTOWY W 80-343
REGAŁY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
URZĄDZENIE DO CIŚNIENIOW.MYCIA
LAMINATOR REXEL LV 340
STÓŁ OBROTOWY
TRANSPORTER L=1800MM
TRANSPORTER L=1800MM
WAGA ELEKTRONICZNA AXIS B
TRANSPORTER L=1800MM
19
300405
300406
300407
300408
300409
300410
300413
300414
300415
300416
300417
300420
300421
300422
300423
300424
300425
300426
300427
300428
300451
300452
300453
300454
300455
300456
300461
300462
300463
300464
300465
300688
300813
300814
300829
300830
300831
300832
300840
300841
300842
300845
300849
300850
300855
300856
300858
300860
300862
300865
300866
300867
400016
ZESTAW WIERCĄCY TE2 - M
REGAŁY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
ZESTAW WIERCĄCY UNIWERSALNY TE16-C
MEBLLE BIUROWE
MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER
SZLIFIERKA KĄTOWA HILTI TYP DC230-S
ZMYWARKA JADE 66 BT
WIERTARKA TE 16-C HILTI
REGAŁY MAGAZYNOWE
LOGO GLOBAL POLLENA
DRUKARKA SATO
REGAŁY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
SZCZOTKARKA NILFISK BA530
DRUKARKA HITACHI RX-SD160W
DRUKARKA HITACHI RX-SD160 W
MEBLE
TELEWIZOR LCD SAMSUNG
DRUKARKA HITACHI RX-SD160W
DRUKARKA HITACHI RX-SD160W
GWINTOWNICA DO RUR
ŁAŹNIA WODNA PZ26-4
REDESTYLATOR ELEKTRYCZNY REL-5
WISKOZYMETR VT2 PLUS
WAGA PRECYZYJNA RADWAG PS 2100. R2
JONOMETR LABOLATORYJNY CPI-505
PRALKA SAMSUNG
DRUKARKA HITACHI RX-SD160W
DRUKARKA HITACHI RX-SD160W
DRUKARKA HITACHI RX-SD160W
DRUKARKA HITACHI RX-SD160W
DRUKARKA HITACHI RX-SD160W
Forma rozdmuchowa Kret Double Chamber 750
WAGA POMOSTOWA 3/6 F1
WAGA POMOSTOWA 3/6 F1
DRUKARKA RX-SD4160W
DRUKARKA RX-SD4160W
DRUKARKA RX-SD4160W
WAGA PRECYZYJNA RADWAG WLC 6/A2/C/2
DRUKARKA RX-SD160W
DRUKARKA RX-SD160W
DRUKARKA RX-SD160W
ZABUDOWA PLISOWNICY
FORMA SOFIN 3,3L
PH-METR FIVEEASYPLUS
MIESZADŁO MECHANICZNE
SUSZARKA FED 56
FORMA NA BUTELKĘ KRET 750
WAGOSUSZARKA MA 50.R
MEBLE
WAGA POMOSTOWA WPT 3/6/F1/R
WAGA PRECYZYJNA PS 750.R2
LEPKOŚCIOMIERZ CYFROWY BROOKFIELD
NAMIOT MAGAZYNOW Y
20
400040
400042
400079
400094
400162
400171
400172
400173
400174
400175
400176
400177
400180
400189
400194
400195
400196
400019
400033
400055
400072
400110
400000
400001
400002
400003
400004
400005
400006
400007
400008
400009
400018
400021
400022
400023
400024
400025
400076
400111
MICROSOFT OFFICE 2013
MICROSOFT OFFICE 2013
LINIA KONFEKCJONUJĄCA
LINIA 3 KOLORY
MS OFFICE 2013 HOME&BUSINESS
ZESTAW DO ETYKIETOWANIA ETYKIETAMI
URZĄDZENIE DO SLEEVE 2 SZT
OPRZYRZĄDOWANIE DO LINII
MASZYNA DO ROZDMUCHU BUTELEK PET
NALEWARKA
SKŁADACZKA KLAP
SORTOWNIK NAKRĘTEK
NAMIOT MAGAZYNOWY MAŁY
TRANSPORTERY DOCISKAJACE - 3SZT
STACJA UZDATNIANIA WODY ZIMNEJ
PRZYŁĄCZE KABLOWE 48240MM2 NA DZIALE PŁYNÓW
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNEHP HP DESKJET 2130
PLAC SKŁADOWY PRZY BUDYNKU 200007;10004
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYN. 200017
MODERNIZACJA BUDYNKU NR 200005
NÓŻ DO CIĘCIA KOSTKI WC
MODERNIZACJA ZESPOŁU MIESZALNIKÓW 300119
PŁYNY ROZBUDOWA - ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNA
OGRODZENIE TERENU
STACJA ZBIORNIKÓW
LINIA KONFEKCJONUJĄCA ODPLAMIACZE W PROS
ZAKUP I MODERNIZACJA ETYKIECIARKI ETYMAX
HALA MAGAZYNOWA
SIEĆ WIFI
AUTOMAT DO PAKOWANIA KOSTEK W BLISTRY
MODERNIZACJA PLACU PRZY BUD.10001
LICENCJE - OPROGRAMOWANIE SAP
ZAKUP I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ
MODERNIZACJA HALI W BUDYNKU 200003
MODERNIZACJA BUDYNKU 200006
MODERNIZACJA BUDYNKU 200016
NAPRAWA DACHU W BUDYNKU 200017
MODERNIZACJA BUDYNKU 200018
ZABUDOWA PLISOWNICY TYPU LEKKIEGO
URZĄDZENIE NAPEŁNIAJĄCE DO WYROBÓW PŁYNN
2.2. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i środki trwałe w budowie związane z
działalnością produkcyjną w Świętochłowicach.
Składnik
aktyw.
trw.
200097
200098
300023
300200
300434
300435
Data
aktywowania
2014-04-30
2014-04-30
2002-09-01
2007-09-28
2014-09-16
2014-09-16
Oznaczenie aktywów trwałych
Modernizacja drogi - asfaltowanie
Rurociąg zewnętrzny na estakadzie
NALEWARKA HANSEN RP seria 24
NAPEŁNIARKA GANZNOMISTUM
ETYKIECIARKA ETYK-200S
ETYKIECIARKA ETYK-200S
21
300436
300439
300440
300441
300442
300443
300444
300468
300473
300474
300475
300476
300477
300478
300482
300483
300484
300485
300489
300490
300493
300496
300498
300501
300502
300503
300504
300505
300506
300507
300508
300512
300513
300515
300517
300518
300519
300520
300521
300523
300527
300528
300529
300530
300531
300532
300533
300534
300535
300536
300537
300538
300539
2014-09-16
2014-06-10
2014-06-10
2014-06-10
2014-07-17
2014-07-17
2014-07-17
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
OWIJARKA DO PALET F1-15-M-2CF
ZBIORNIK STALOW Y ODSTOJNIK
ZBIORNIK STALOW Y ODSTOJNIK
ROZLEWACZKA LINIOWA BOSCH TYP FKL E06
ZAKLEJARKA DO KARTONÓW
ZAKLEJARKA DO KARTONÓW
ZAKLEJARKA DO KARTONÓW
Zespół prod. ZSE
Filtr ciśnieniowy
Tokarka kombinowana
Rozlewaczka automat
Pompa stacjonarna
Pompa stacjonarna
Pompa stacjonarna
Automat do zmywacza
Stół obrotowy
Transporter końcowy
Prasa do makulatury
Filtr pyłowy
Filtr pyłowy XPC
Agregat sprężarkowy
Saszeciarka
Zgrzewarka
Prasa filtracyjna
Prasa filtracyjna
Prasa filtracyjna
Mieszalnik o poj.125l
Mieszalnik o poj.125l
Mieszalnik o poj.500 l
Mieszalnik o poj.500 l
Rozlewaczka
Wymiennik CO
Urządzenie rozlewające
Norden typ NM-HADAS
Frezarka PIC56WA
Zamykarka z głowicą
Tunel EV 30
Pompa nurnikowa
Pompa nurnikowa
Strugarka PAC 20
Agregat śrubowy
Pompa GRACO
Pompa GRACO
Filtr do spirytusu
Maszyna do pakowania
Tunel do folii termokurczliwej
Zgrzewarka kątow
Maszyna do pakowania-celofoniark
Tunel grzewczy do obkurczania fo
Tunel do folii termokurczliwej
Zgrzewarka kątowa
Maszyna BALLERSTAEDT
Pompa autonomiczna do mas gęstyc
22
300541
300543
300544
300546
300547
300550
300551
300552
300553
300554
300555
300556
300557
300558
300559
300560
300561
300562
300563
300564
300565
300566
300567
300568
300570
300571
300572
300573
300574
300575
300576
300577
300580
300581
300582
300583
300584
300585
300587
300588
300589
300590
300591
300594
300595
300596
300597
300598
300599
300600
300601
300602
300603
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
"Etykieciarka ""CONTACT-100"""
Pompa nurnikowa LAMM-3CPP
Pompa nurnikowa LAMM - D1000 PP
Etykieciarka ET 303 nr fabr.002
Etykieciarka ET 303
Przepływomierz dawkujący + elekt
"Automat pakujący "D-1000"
Etykieciarka nr 374
Drukarka EBS-6000/32
Przenośnik opakowań z taśmami bo
Urządzenie do napełniania
Etykieciarka
Homogenizator - mieszalnik moder
Kocioł warzelny
Taboret elektryczny
Owijarka do palet z rampą najazd
Tubiarka COMANDIS C-155
Etykieciarka HARLAND SIRIUS
Etykieciarka
Sprężarka śrubowa ATLAS COPCO
Maszyna do oklejania kartonów 3M
Maszyna pakująca
Statyw głowicy drukarki CODEBOX
Maszyna do oklejania kartonów 3M
Opasowaczka kartonów SOCO
Dozerka DV - linia balsamów
Rozlewaczka liniowa
Etykieciarka - linia MA
Dociskarka nasadek - l.M
Pompa pneumatyczna FLP
Drukarka DOMINO A-100
Drukarka tamponowa
Automat BROGLI KOMPAK
Zbiornik przygotow.
Zbiornik przygotow.
Zbiornik przygotow.
Zbiornik przygotow.
Zbiornik 30 l zapach
Mieszalnik M 30
Zszywarka do kartonów
Osuszacz adsorpcyjny HED 0192
Homogenizator MMU-300
Młot obrotowo-udarowy HR 5001C
Zbiornik magazynowy
Zbiornik magazynowy
Zbiornik magazynowy
Zbiornik magazynowy
Zbiornik kwasoodporny
Zbiornik kwasoodporny
Transformator
Transformator
Rozdzielnia WN
Rozdzielnia WN
23
300604
300606
300607
300608
300609
300612
300613
300615
300616
300617
300618
300619
300620
300623
300624
300625
300626
300627
300630
300631
300632
300633
300634
300635
300636
300637
300638
300639
300640
300641
300642
300643
300644
300645
300844
300846
300848
100041
100042
100043
100044
100045
100051
100056
100057
100058
100059
100060
100064
100065
100075
100076
100077
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2015-12-30
2015-12-30
2015-12-30
2014-03-24
2014-03-24
2014-03-24
2014-03-24
2014-03-24
2014-03-24
2014-05-21
2014-05-21
2014-05-21
2014-05-21
2014-05-21
2014-07-17
2014-07-17
2014-07-22
2014-07-22
2014-07-22
Rozdzielnia WN
Zbiornik magazynowy
Zbiornik magazynowy
Zbiornik magazynowy
Zbiornik magazynowy
Wiskozometr
Zbiornik szamponów
Zbiornik z blachy
Zbiornik z blachy
Zbiornik z blachy
Zbiornik zasilający
Zbiornik z blachy
Zbiornik z blachy
Wiskozometr KF-10
Rozdzielnia DK
Pulpit sterowniczy
Kurtyna powietrzna FRICO
Kurtyna powietrzna FRICO
Pulpit sterowniczy
Rozdzielnia okapturzona
Zestaw zbiorników ze stali kwaso
System sygnalizacji włamania i n
Zbiornik Kwasoodporny
Stacja uzdatniania wody
Urządzenie do transportu podciśn
Zbiornik kwasoodporny 2000l (zb.
Zbiornik kwasoodporny 2000l (zb.
Rozdzielnia
Taśmociąg czołowy - linia balsam
Taśmociąg boczny - linia balsamów
Przenośnik boczny TRAVTEC
Przenośnik rolkowy - linia MASTE
Stół obrotowy TERCO - linia MAST
Koło odbierające - linia balsamów
SIEĆ WIFI
PÓŁAUTOMAT BLISTRUJACY KOCH
MONITORING ZAKŁADU ŚWIĘTOCHŁOWICE
KOMPUTER DELL 745 SLIM C2D2130 E6400
KOMPUTER DELL 745 SLIM C2D2130 E6400
KOMPUTER DELL 745 SLIM C2D2130 E6400/307
KOMPUTER DELL 745 SLIM C2D2130 E6400
KOMPUTER DELL 745 SLIM C2D2130 E6400
DRUKARKA HP LASERJET P1102 MONO
DRUKARKA ETKIET ZEBRA ZM400
DRUKARKA ETKIET ZEBRA ZM400
DRUKARKA ETKIET ZEBRA GK420T
DRUKARKA HP LASERJET P1606DN
SKANER CANON LIDE 210
DRUKARKA ZEBRA GK420TT
DRUKARKA ZEBRA GK420TT
KOMPUTER DELL INSPIRON 3847
KOMPUTER DELL INSPIRON 3847
SKANER CANON LIDE 210
24
100078
100079
100081
100091
100092
100112
100113
100114
100115
100116
100134
100166
100174
100180
100181
100182
300448
300449
300450
300646
300647
300648
300649
300652
300653
300746
300839
300457
300458
300459
300460
300654
300656
300657
300658
300659
300661
300662
300663
300664
300667
300668
300669
300670
300671
300672
300673
300674
300675
300679
300681
300682
300683
2014-07-22
2014-07-22
2014-07-22
2014-07-22
2014-07-22
2014-09-16
2014-09-16
2014-09-16
2014-09-16
2014-09-16
2014-04-30
2014-04-30
2014-10-22
2014-12-18
2014-12-18
2014-12-18
2014-06-10
2014-06-10
2014-06-10
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2011-03-07
2015-11-14
2014-06-10
2014-06-10
2014-06-10
2014-06-10
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
KOMPUTER DELL INSPIRON 3847
DRUKARKA HP LASERJET P1606DN
DRUKARKA HP LASERJET P1606DN
NOTEBOOK DELL LATITUDE 3540
NOTEBOOK DELL LATITUDE 3540
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
Drukarka
Drukarka HP LJ 1320
Drukarka HP LaserJet P1606dn
Laptop DELL INSPIRION 3542
Laptop DELL INSPIRION 3542
Laptop DELL INSPIRION 3542
WÓZEK WIDŁOWY NISKOUNOSZĄCY EXU
WÓZEK WIDLOWY ELETRYCZNY SYSTEMOWY
WÓZEK GAZOWY R70-16T
Wózek RAK
Wózek widłowy ROCLA PEW-12
Wózek widłowy ROCLA PEW-14
Wózek widłowy RAK-7/2,13
Wózek widłowy OMG
Wózek widłowy STILL R70-16T gazo
SAMOCHÓD SKODA FABIA WR5912K
WÓZEK PALETOWY PR 2500/800 CP Z WAGĄ
DRUKARKA VIDEOJET 37E
DRUKARK ATRAMENTOWA MULTI EBS6200/16
DRUKARK ATRAMENTOWA MULTI EBS6200/16
DRUKARK ATRAMENTOWA MULTI EBS6200/16
Licznik dozujący
Waga elektroniczna
Waga elektroniczna
Waga elektroniczna
Waga elektroniczna
Waga ŻUK 5
Waga ŻUK
Waga analityczna
Telefax
Regały paletowe
Wyposażenie sekretariatu
Wyciąg chemiczny p/wybuchowy
Zabudowa wnęki
Przyrząd do bad.param.fizjolog.s
Meble biurowe
Waga elektroniczna
Mieszadło laboratoryjne
Mieszadło laboratoryjne
Schodki montażowe - 4 stopnie
Waga najazdowa
Natrysk BHP-myjka do oczu i twar
Beczki PE poj.200 l z pokrywami
25
300684
300687
300851
300852
300853
300854
300857
300861
400030
400114
400137
400178
400188
400191
400020
400010
400034
2014-04-30
2014-12-19
2015-12-30
2015-12-30
2015-12-30
2015-12-30
2016-02-29
2016-03-07
2014-12-23
2015-12-08
2016-01-14
2016-07-22
2016-08-10
2016-09-01
2014-11-30
2014-09-30
2015-01-31
Zasobnik butelek
Drukarka Hitachi RX-SD160W
FORMA ŻELAZKO 1L
FORMA N-250
FORMA T-300
FORMA P-250
MYJKA DO OCZU I TWARZY
WAGOSUSZARKA MA 50.R
Linia do pakowania wyrobów w saszetki
LINIA DO KONFEKCJONOWANIA MLECZKA CZYSZCZACEGO
ZESTAW URZĄDZEŃ DO ETYKIETOWANIA ETYKIETAMI TERMOK
LINIA DO NAPEŁNIANIA –
LINIA 2
KOMPUTER DELL VOSTRO 3559
MAGAZYN OPAKOWAŃ ZE STREFĄ ZAŁADUNKU
STACJA RO-URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA WOD
LINIA DO PAKOWANIA WYROBÓW W SZASZETKACH
3. Prawa i obowiązki wynikające z umów.
Nazwa
Dostawcy Kraj
Miasto
Ulica
informacja o umowie
CH
R.
Y
Zestawienie um w
FR
Annual Rebate Agreement
2011-01-01 / 644 / Umowa z 3.01.2011 r._dostawa i sprzedaz
surowców
FL
DE
H.
I
Zestawienie um w
Umowa z 01.04.2011 r._dostawa i sprzedaż surowców, kompozycji
zapachowych i
Umowa z 01.2012 r_dostawa i sprzedaz surowców i komponentów
Aneks Nr 1/2011 do umowy dotyczącej dostaw surowców,
L.P
PL
K
K
ANEKS do Porozumienia Rabatowego z dnia 14.04.2014r._02.01.2015r.
P
PL
R
W
Zestawienie um w
Umowa / 2012-07-03 / 1720 / Umowa dzierŜawy nieruchomości z
03.07.2012 r.
/ Umowa / 2015-01-02 / 1723 / Umowa dostawy komponent w + za Acznik
nr 1
- / Umowa / 2012-11-05 / 1721 / umowa wytwarzania i sprzedazy butelek
KAŚKA 500 d zawarta 05.11.2012
- / Umowa / 2012-11-05 / 1721 / umowa wytwarzania i sprzedazy butelek
KAŚKA 500 d zawarta 05.11.2012
- / Umowa / 2015-01-02 / 1722 / Umowa dostawy komponent w butelka
HDPE 1000ml + za acznik nr 1
- / Umowa / 2015-03-03 / 164 / Umowa dostawy komponent w
- / Umowa / 2015-03-03 / 163 / Umowa dostawy komponent w
26
- / Umowa / 2015-03-03 / 162 / Umowa dostawy komponent w
S
DE
H
M
Zestawienie um w
- DE***350*** / Umowa / 2013-01-02 / 1798 / Umowa zawarta 02.01.2013
- - DE***350*** / Umowa / 2014-01-02 / 1799 / UMOWA zawarta
02.01.2014r. + wersja angielska
- - DE***350*** / Umowa / 2011-01-01 / 1796 / Umowa z 02.01.2011 r.
_dostawa i sprzedaŜ surowc w
- - DE***350*** / Umowa / 2012-01-02 / 1797 / Umowa z 02.01.2012
r._dostawa i sprzedaŜ surowc w, kompozycji zapachowych
- - DE***350*** / Umowa / 2015-01-01 / 8877 / Umowa
D
PL
R
T
Porozumienie rabatowe
PL78*** / Umowa / 2015-01-02 / 415 / Porozumienie rabatowe
P.W. M
PL
Z.G.
P
PL78*** / Umowa / 2013-01-03 / 1684 / Umowa najmu (formy do produkcji
butelek) zawarta G26 + za acznik
PL78*** / Umowa / 2013-01-02 / 1683 / Umowa zlecenie konserwacji form
zawarta 02.01.2013r.+za ącznik nr 1
PL78*** / Umowa / 2013-01-02 / 1683 / Umowa zlecenie konserwacji
form zawarta 02.01.2013r.+załącznik nr 1
PL78*** / Umowa / 2013-01-02 / 1683 / Umowa zlecenie konserwacji form
zawarta 02.01.2013r.+za ącznik nr 1
/ ANEKS / 2011-02-07 / 1743 / Aneks nr 2 z do umowy wytwarzania i
sprzedaży opakowania słoja APART zawartej 11.07.2005 r.
W
PL
B.D.
S.
/ Umowa / 2011-03-21 / 1473 / Umowa sprzedaży nr US-2011/03/01
U
DE
C
R
Zestawienie um w
DE***773 / Umowa / 2015-10-29 / 9398 / AUFTRAG
P
PL
W
S
Zestawienie um w
****851 / Umowa / 2013-04-26 / 1731 / Umowa nr 2/04/2013 na zakupautomat pakujący z wyposaŜeniem+ za a
H
PL
B
S
PL***083 / Umowa / 2013-12-18 / 1983 / Umowa o Wsp pracy w Zakresie
Wytwarzania i Dostaw Produkt w Pod Marką W asną +
/ ANEKS / 2015-07-08 / 826 / Aneks Nr 1/2015 z dnia 08.07.2015r.
PL***083 / ANEKS / 2014-10-06 / 1004 / Aneks Nr 1/2014 z dnia
06.10.2014r.+karty specyfikacji technicznej produktu
PL***083 / Umowa / 2013-12-18 / 1983 / Umowa o Wsp pracy w Zakresie
Wytwarzania i Dostaw Produkt w Pod Marką W asną +
B.S.
PL
W
A
Zestawienie um w
/ Umowa / 2014-02-19 / 1916 / Umowa Dostawy i SprzedaŜy Szczoteczek
do Zęb w + za acznik nr 1,2_19.02.2014
/ ANEKS / 2014-11-13 / 536 / ANEKS NR 1/2014 z dnia 13.11.2014r.
/ Umowa / 2016-03-18 / 9618 / Porozumienie dot zobowiązania Kan-Oil
U.I.
PL
P
J
PL***626 / Umowa / 2014-09-12 / 1812 / UMOWA SPRZEDAśY Zakręcarek
typu Z6+za ączniki
PL***626 / Umowa / 2014-09-12 / 1812 / UMOWA SPRZEDAśY Zakręcarek
typu Z6+za ączniki
PL***626 / Umowa / 2016-04-20 / 9835 / Umowa SprzedaŜy nr
16/ 03/2016/ HG Duo z ośmioma g owicami
S.P.
PL
N
S
Zestawienie um w
27
***235 / Umowa / 2016-02-01 / 8843 / Umowa o przeniesienie autorskich
praw majątkowych butelka "Waza"
***235 / Umowa / 2015-04-04 / 1790 / Umowa dostawy komponent w
***235 / Umowa / 2015-03-23 / 1788 / Umowa dostawy komponent w +
za ącznik nr 1
WAT
PL
W
B
PL***049 / Umowa / 2015-06-18 / 1596 / UMOWA O WSPÓŁPRACY
PL***235 / Umowa / 2015-04-04 / 1790 / Umowa dostawy komponent w
PL***235 / Umowa / 2016-02-01 / 8843 / Umowa o przeniesienie autorskich
praw majątkowych butelka "Waza"
PL***235 / Umowa / 2015-03-23 / 1788 / Umowa dostawy komponent w
+ za ącznik nr
T.-G.
PL
W
P
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
ST
PL
L
K.O
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
ET
PL
TA
K
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
WI
PL
DZ
Z
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
JE K
PL
SZ
B CZ
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
DR
PL
BR
P
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
KE
PL
Ł
Gd
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
PPH PL
PL
ŚW
W K
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
WI
PL
Ł
28 P
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
EU PR
PL
ś
D 3
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
HA
PL
PO
UL 3
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
RS P
PL
CHO
MI
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
ś
PL
ś
ŹR
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
TO
PL
KR
UL.DZ
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
PR P
PL
Zg
P
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
PH
PL
B B
St 32
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
RO
PL
W
K 30
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
GHP
PL
PR
Pol
porozumienie ramowe na dostawę komponent w
Umowy
pozostałe
Umowa Nr 1173/07/2005 z dnia 30.06.2016 z Organizacją Odzysku Odpad w Opakowaniowych BIOSYSTEM S.A. Krak w
o przejęciu obowiązku Odzysku odpad w opakowaniowych.
Umowa z dnia 04.05.2019 z Firma TOM Sp.z.o.o. – na odbi r odpad w opakowaniowych.
Umowa z dnia 01.10.2004 z Firma Inwestycje Sp.z.o.o. w Jaworze na odbi r odpad w opakowaniowych
Deklaracja z Urzędem Miasta Jawor na odbi r odpad w komunalnych
Umowa Nr 8595/ 8212/ 2005 z dnia 01.01.2005 z Urzędem Miasta Jawor na dostawę wody i odbior ściek w
B - PL8*** / Umowa / 2015-09-02 / 10518 / Umowa wykonanie mieszalni prod.chemii gosp.
JT - 6*** / Umowa / 2015-12-28 / 8893 / Umowa Dostawy 37/ 12/15 Urządzenia do etykietowania
T - 5*** / Umowa / 2016-06-08 / 10694 / Umowa sprzedaŜy _maszyna rozdmuchowa
T - 5*** / Umowa / 2016-06-27 / 11413 / Umowa sprzedaŜy, zestaw spręŜarkowy
T - 5*** / Umowa / 2016-08-22 / 12170 / Umowa sprzedaŜy, Oprzyrządowanie pomocnicze
A M S - 63*** / Umowa / 2016-03-07 / 9714 / UMOWA nr AMS/K/957/16_PRZEGL_D_INSTALACJI syg.poŜaru
28
HE - PL6*** / ANEKS / 2015-01-19 / 1547 / Aneks nr 1 z dnia 19.01.2015r.
HE - PL**** / ANEKS / 2015-04-30 / 1548 / Aneks nr 2 z dnia 30.04.2015r.
HE - PL6*** / Umowa / 2014-10-22 / 1888 / Umowa DzierŜawy zawarta 22.10.2014r. Aneks nr 1 z dnia 19.01.2015r. Aneks
nr
JaT - 64*** / Umowa / 2016-05-13 / 14355 / 2 zestawy do etykietowania
MI - PL52*** / Umowa / 2016-09-07 / 12433 / Umowa Leasingu Operacyjnego nr 224407 -zestaw spręŜarkowy
MI - PL52*** / Umowa / 2016-09-07 / 12434 / Umowa Leasingu Operacyjnego nr 224258 -maszyna rozdmuchow
MI - PL52*** / Umowa / 2016-09-07 / 12435 / Umowa Leasingu Operacyjnego nr 224264 -mieszalnia +za acz
MI - PL52*** / Umowa / 2016-09-12 / 12436 / Umowa przelewu praw i przejęcia obowiązk w
MI - PL52*** / Umowa / 2016-09-12 / 12464 / Umowa przelewu praw i przejęcia obowiązk w
MI - PL52*** / Umowa / 2016-09-12 / 12465 / Umowa przelewu praw i przejęcia obowiązk w
MI - PL52***/ Umowa / 2016-09-14 / 13733 / Leasing_Umowa sprzedaŜy mieszalni
PA - 52*** / Aneks / 2008-12-30 / / aneksy do umowy o dofinansowanie projekt
PA - 52*** / Aneks / 2010-12-16 / / aneks do umowy o dofinansowanie projekt
PA - 52*** / Umowa / 2008-12-30 / / umowa o dofinansowanie projekt
PA - 52*** / Umowa / 2008-12-30 / 371 / umowa o dofinansowanie projekt
PA - 52*** / Umowa / 2010-12-16 / / umowa o dofinansowanie projekt
PC - 95***/ Umowa / 2016-10-11 / 13518 / O dokonanie certyfikacji wyrob w
Umowa Wsp pracy SOSW Jawor
UR - PL11 / Umowa / 2015-06-18 / 1596 / UMOWA O WSPÓŁPRACY
Kontrahent
Data
Opis
Chorzowsko –
Świętochłowickie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
11.07.2014
Aneks do umowy numer UW0/000129/08/31ZK z dn. 24.07.2008
Ek***
22.09.2014
Umowa na dostawę wody
Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe ***
S.C
01.06.2014
Umowa na monitoring obiektu na obecność szkodników
Energa Obrót S.A
03.08.2015
Umowa na dostarczenie energii elektrycznej
Tauron Ciepło
03.07.2014
Umowa na dostawę ciepła
Usługi Ochrony Mienia
22.03.2013
Umowa na świadczenie usług ochrony,
Usługi Ochrony Mienia
30.04.2014
Porozumienie
4. Zezwolenia, koncesje i ulgi.
4.1. Zakład Produkcyjny w Jaworze
Udzielający
Starosta Jaworski
Numer
GNiS.6220.2.2015
Starosta Jaworski
GNiŚ.6341.26.2015
08.07.2015
Starosta Jaworski
OŚ.6241.2.2012
22.08.2012
Data
07.10.2015
29
Rodzaj
Decyzja - pozwolenie na wytworzenia
odpadów
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych
zawierających substancje szkodliwe dla
środowiska
Decyzja - w sprawie ustalenia
dopuszczalnego
DEKRA
Certification Sp. z
o.o.
poziomu hałasu przenikającego do
środowiska
ISO 9001:2008 dla Global Cosmed
Group S.A. – Projektowanie i produkcja
artykułów chemii gospodarczej
321201007/1
27-01-2015,
ważny od 0202-2015 do 0102-2018
IFS Household and Personal Care
DNV GL Business 194916-2016-AIFS- 15-02-2016,
POL-DNV
ważny do 14Assurance
02.2017
Zertifizierung &
Umweltgutachter
GmbH
A.I.S.E.
0038
06-06-2011,
A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning
4.2. Zakład Produkcyjny w Świętochłowicach
Udzielający
Prezydent Miasta
Świętochłowice
Numer
3/2015
Data
27.08.2015
Rodzaj
Zezwolenie na wytwarzanie odpadów
5. Pozostałe Składniki Majątku:
Część zakładu pracy GLOBAL COSMED GROUP S.A. związana z działalnością ZCP, z
podziałem na zakład produkcyjny w Jaworze i Świętochłowicach - wszyscy pracownicy GLOBAL
COSMED GROUP S.A. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
5.1. Pracownicy GLOBAL COSMED GROUP S.A. – Zakład Produkcyjny w Jaworze
Lp.
1
2
3
4
5
Kod
22000361
22000705
22000678
22000002
22000706
Data
zatrudnienia
07.06.2010
01.02.2015
01.10.2015
17.02.2010
01.10.2015
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
22000003
22000535
22000004
22000006
20000007
22000008
22000415
22000189
22000011
22000340
22000550
01.09.1986
03.11.2008
01.10.2000
10.12.2002
01.09.1983
01.11.2003
09.10.2006
02.04.2007
26.09.2000
15.09.2010
01.08.2011
pracownik produkcji-kierowca wózka
specjalista ds. zaopatrzenia
wózkarz-magazynier
kontroler jakości/laborant
mechanik remontowy
mechanik
wózkarz-magazynier
pracownik produkcji
pracownik produkcji/wózkarz
pracownik produkcji
pracownik produkcji
17
18
19
20
21
22000329
22000015
24000593
22000644
22000669
01.03.2006
16.09.1985
23.05.2016
01.10.2013
01.10.2015
pracownik produkcji-mieszalnikowy
mechanik remontowy, spawacz
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
Stanowisko
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
30
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
22000164
24000735
24000002
22000303
22000410
24000711
22000633
22000708
22000022
22000425
22000177
22000245
24000662
22000639
22000027
22000557
22000566
22000654
24000601
22000030
22000032
22000584
22000506
22000036
22000643
22000570
22000590
22000481
21.11.2005
13.09.2016
01.10.2015
13.11.2006
01.10.2006
26.07.2016
01.10.2013
01.10.2015
02.04.1985
01.02.2008
03.01.2005
01.10.2013
04.05.2016
01.10.2013
05.12.1991
31.12.2009
16.08.2011
01.04.2013
07.01.2016
14.10.1969
25.07.1989
01.06.2011
01.04.2008
26.07.1989
01.10.2013
01.08.2011
08.08.2011
10.01.2011
pracownik produkcji
kontroler jakości / laborant
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
specjalista ds. jakości
mistrz produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
elektromechanik.
pracownik produkcji
specjalista ds. rozliczeń
mistrz produkcji
pracownik produkcji
koordynator projektów
pracownik produkcji
pracownik produkcji
Pracownik sprzątający
pracownik produkcji
mechanik zmianowy
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
22000578
22000039
22000621
22000040
22000709
22000532
22000046
22000515
22000049
22000050
21.10.2010
01.09.1989
23.07.2012
23.11.1998
01.02.2015
15.09.2010
13.12.1982
14.04.2008
17.12.1984
02.06.1980
pracownik produkcji/mieszalnikowy
pracownik produkcji
mistrz produkcji
wózkarz-magazynier
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
mechanik zmianowy
specjalista ds. rozliczeń
pracownik produkcji
60
61
62
63
22000051
22000052
22000453
22000440
01.09.1981
08.12.1986
17.02.2010
17.02.2010
specjalista ds. logistyki i ochrony środowiska
elektryk
pracownik produkcji
pracownik produkcji
64 22000828
65 22000060
66 22000680
01.02.2015 pracownik produkcji/mieszalnikowy
14.12.1989 główny mechanik
01.10.2013 pracownik produkcji
31
67
68
69
70
71
72
22000062
22000063
24000609
22000154
24000580
22000812
17.09.1984
02.01.1975
01.12.2015
04.04.2005
01.10.2015
14.07.2014
elektryk
elektryk
Asystent Zarządu
pracownik produkcji
kontroler jakości/laborant
koordynator projektów
73 22000652
74 22000757
01.02.2013 pracownik produkcji/mieszalnikowy
01.10.2015 pracownik produkcji
75
76
77
78
22000157
22000592
22000070
22000758
08.06.2005
28.03.2011
01.03.1988
01.02.2015
kierownik ds. planowania produkcji
sprzątaczka
mechanik prowadzący grupę
pracownik produkcji
79
80
81
82
83
84
85
86
22000073
22000074
22000612
22000214
22000216
22000077
24000617
22000691
20.05.1976
02.09.1982
01.10.2013
03.01.2005
02.04.2007
20.02.1973
17.12.2015
09.09.2013
pracownik produkcji-mieszalnikowy
kontroler jakości/laborant
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
elektryk prowadzący grupę
kontroler jakości/laborant
specjalista ds. zaopatrzenia
87 22000080
18.01.1993 pracownik produkcji-mieszalnikowy
88
89
90
91
92
93
94
95
22000083
22000084
22000797
22000629
22000085
22000087
22000477
24000578
01.01.2011
15.09.2000
01.02.2015
01.10.2013
01.03.1989
01.09.1998
07.05.2012
07.01.2016
doradca ds. zakupów z rynków UE
specjalista ds. magazynów
mistrz produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
96
97
98
99
22000089
22000090
22000092
22000521
12.10.1988
02.11.1982
17.07.1974
08.07.2008
pracownik produkcji-kierowca wózka
mistrz produkcji
kierownik produkcji
pracownik produkcji
100
101
102
103
104
105
106
107
24000728
22000591
22000686
22000761
------------22000574
22000100
22000101
01.09.2016
01.08.2011
01.10.2015
01.02.2015
--------------01.08.2011
02.05.1983
06.09.1982
kierownik dz.kontr.jak.-pełnomocnik zarządu ds. ISO
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
(skreślony)
pracownik produkcji
pracownik produkcji
placowy, konserwator
32
108
109
110
111
112
22000103
22000603
22000403
22000104
22000558
02.03.1981
01.02.2015
07.06.2010
28.12.2012
07.01.2016
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
113 22000146
01.09.1975 starszy inspektor ds. BHP i Ppoż.
114 22000107
115 22000109
116 22000448
06.07.1987 mechanik, operator stacji uzd.wody
02.09.1986 wózkarz-magazynier
01.08.2008 Pracownik sprzątający
117
118
119
120
121
24000744
22000110
22000114
22000115
22000675
16.09.2016
03.07.1989
02.04.1981
11.10.1983
01.02.2015
kierownik projektu wdroż. i prod. tworzyw sztucz.
specjalista w dziale księgowości
specjalista ds jakości
pracownik produkcji
pracownik produkcji
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
22000713
22000117
22000700
22000023
22000695
22000510
22000122
22000762
22000125
22000270
22000269
22000127
10.08.2015
18.08.2005
01.10.2015
02.01.2014
04.11.2013
31.12.2009
03.11.1997
01.02.2015
17.10.1977
21.11.2005
01.10.2013
02.08.1982
pracownik produkcji/mieszalnikowy
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
z-ca kierownika ds. zakupów
pracownik produkcji
specjalista ds. pracowniczych
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
kontroler jakości/laborant
134 22000582
135 22000716
13.12.2010 kierownik działu utrzymania ruchu
24.03.2014 specjalista ds. jakości
136
137
138
139
24000009
22000650
22000626
22000278
21.11.2014
01.10.2013
01.10.2013
01.02.2015
pracownik produkcji/mieszalnikowy
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
140
141
142
143
144
145
146
22000583
22000478
22000134
22000407
22000135
22000464
22000485
17.01.2011
01.10.2013
08.03.2004
07.06.2010
01.12.2000
17.02.2010
01.10.2016
pracownik produkcji/mieszalnikowy
pracownik produkcji
kontroler jakości/laborant
pracownik produkcji
dyrektor zakładu
pracownik produkcji
pracownik produkcji
147 22000138
15.12.1980 pracownik produkcji-mieszalnikowy
33
148
149
150
151
152
153
154
24000656
22000288
22000238
22000140
22000141
22000365
22000219
11.04.2016
01.02.2008
13.06.2006
28.01.2002
04.12.1984
01.10.2013
06.07.2009
koordynator projektów
pracownik produkcji
pracownik produkcji
pracownik produkcji
mechanik
pracownik produkcji
mechanik zmianowy
155 22000815
21.07.2014 pracownik produkcji/mieszalnikowy
156 22000145
157 22000555
13.12.2002 pracownik produkcji-mieszalnikowy
21.12.2009 z-ca kierownika kontroli jakości
5.2. Pracownicy GLOBAL COSMED GROUP S.A. – Zakład Produkcyjny w Świętochłowice
Lp.
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
23000718
23000765
23000766
24000543
23000798
23000719
23000743
23000720
23000767
23000784
23000721
23000722
24000724
23000724
23000737
23000768
24000017
24000018
23000739
23000787
23000726
23000731
23000800
23000752
23000727
23000694
23000823
24000541
24000019
23000771
23000725
Data
zatrudnienia
01.06.2014
01.02.2015
01.03.2015
01.05.2015
01.02.2015
01.06.2014
01.06.2014
01.06.2014
01.02.2015
01.02.2015
01.06.2014
01.06.2014
01.09.2016
01.06.2014
01.06.2014
01.02.2015
10.02.2015
18.02.2015
01.06.2014
01.02.2015
01.06.2014
01.06.2014
02.10.2014
01.06.2014
01.06.2014
04.11.2013
04.08.2014
01.09.2015
09.03.2015
17.06.2014
01.06.2014
Stanowisko
operator maszyn do produkcji chemicznej (nastawowy
konfekcjoner
konfekcjoner
magazynier-wózkowy
konfekcjoner
Operator maszyn do produkcji chem. (konfekcjoner)
specjalista ds. ekonomicznych
Operator maszyn do produkcji chem. (konfekcjoner)
konfekcjoner
konfekcjoner
Operator maszyn do produkcji chem. (konfekcjoner)
operator maszyn do produkcji chem. (nastawowa)
specjalista ds. księgowo-administracyjnych
Operator maszyn do produkcji chem. (konfekcjoner)
ślusarz-portier
konfekcjoner
konfekcjoner
nastawowy
ślusarz-portier
konfekcjoner
Operator maszyn do produkcji chem. (konfekcjoner)
mechanik maszyn przemysłowych
nastawowy
kierownik działu utrzymania ruchu
brygadzista
zastępca dyrektora zakładu ds. produkcji
z-ca kierownika ds. zakupów
brygadzista
konfekcjoner
konfekcjoner
Operator maszyn do produkcji chem. (konfekcjoner)
34
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
23000734
23000755
23000754
23000740
23000749
23000750
23000738
24000655
23000777
23000728
23000735
23000778
24000643
23000774
23000782
23000729
24000622
24000022
23000732
23000730
23000733
23000810
24000686
24000604
23000736
24000540
24000648
23000781
01.06.2014
26.05.2014
01.06.2014
01.06.2014
01.06.2014
01.06.2014
01.06.2014
01.04.2016
01.02.2015
01.06.2014
01.06.2014
17.06.2014
01.02.2016
17.06.2014
07.07.2014
01.06.2014
01.01.2016
09.03.2015
01.06.2014
01.06.2014
01.06.2014
08.07.2014
13.06.2016
01.11.2015
01.06.2014
01.03.2015
14.03.2016
14.07.2014
elektromechanik-portier
sprzątaczka
mistrz ds. produkcji
magazynier
laborantka.
laborantka.
mechanik maszyn przemysłowych
specjalista ds. utrzymania ruchu
konfekcjoner
laborantka - kontroler jakości
elektromechanik.
konfekcjoner
referent ds. zakupów
specjalista ds. produkcji
konfekcjoner
nastawowa
specjalista ds. zakupów
konfekcjoner
mechanik maszyn przemysłowych
Operator maszyn do produkcji chem. (konfekcjoner)
mechanik maszyn przemysłowych
mechanik zmianowy
specjalista ds. laboratorium
chemik-laborant
elektromechanik-portier
mechanik zmianowy
specjalista ds. kontroli jakości
specjalista ds. magazynowania - wózkowy
35
Załącznik nr 2 - Projekty uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GLOBAL COSMED
GROUP S.A. w sprawie podziału, obniżenia kapitału zakładowego GLOBAL COSMED GROUP
S.A. oraz zmiany statutu GLOBAL COSMED GROUP S.A. wraz z projektem zmian statutu .
[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]
„Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
GLOBAL COSMED GROUP spółka akcyjna
z dnia [●] 2017 roku
w sprawie
podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę statutu GLOBAL COSMED S.A.
§1. Podział
1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek
handlowych (dalej jako: „KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale spółki GLOBAL COSMED GROUP spółka
akcyjna z siedzibą Jaworze, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041414, której
dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym
wynoszącym 121 300 923,00 zł (sto dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy dziewięćset
dwadzieścia trzy złote), opłaconym w całości, jako spółki dzielonej (dalej jako: „Spółka” lub
„Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki GLOBAL COSMED spółka akcyjna z
siedzibą w Radomiu, przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049539, której
dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka
Przejmująca”).
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki
Przejmującej stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki
Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności
produkcyjnej Spółki Dzielonej, tj. produkcji mydła i detergentów, środków myjących i
czyszczących.
3. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) (dalej jako:
„Podział”), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Spółkę
Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą w dniu 18 listopada 2016 r. (dalej jako: „Plan Podziału”).
§2. Zgoda na Plan Podziału
Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Plan Podziału,
który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: [●] oraz
na stronie internetowej Spółki Przejmującej:
[●] od dnia [●] 201[●] roku oraz został złożony w dniu [●] 201[●] roku, w sądzie rejestrowym właściwym
dla Spółki Dzielonej.
§3. Zgoda na zmianę statutu Spółki Przejmującej
Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
niniejszym wyraża zgodę na zmianę § 9 Statutu Spółki Przejmującej, w następujący sposób:
㤠9.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.076.086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów
siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 86.076.086 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt
sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda, z czego:
- 1.813.276 stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane
w ten sposób, Ŝe na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
36
- 15.412.846 stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122,
uprzywilejowane w ten sposób, Ŝe na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu Spółki,
- 7.253.104 stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
17.226.123 do numeru 24.479.226,
- 4.600.000 stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
24.479.227 do numeru 29.079.226,
- 6.254.085 stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
29.079.227 do numeru 35.333.311;
- 200.000 stanowią akcje serii E, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312
do 35.533.311;
- 38.055.089 stanowią akcje serii G, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
35.533.312 do numeru 73.588.400;
- 2.961.125 stanowią akcje serii H, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
73.588.401 do numeru 76.549.525;
- 4.653.197 stanowią akcje serii I, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
76.549.526 do numeru 81.202.722;
- 4.873.363 stanowią akcje serii J, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
81.202.723 do numeru 86.076.085;
- 1 stanowi akcja serii L, która jest akcja zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086.
3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce „GLOBAL
COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii
B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i
przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego
z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pienięŜnym, przed
złoŜeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego.
Akcje serii E zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach
warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pienięŜnym, przed złoŜeniem
wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego. Akcje serii G,
H, I i J zostały pokryte wkładem niepienięŜnym, przed złoŜeniem wniosku do sądu rejestrowego o
zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego. Akcja serii L jako Akcja Emisji Podziałowej
została przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była Spółką Przejmującą.
4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, róŜnią się natomiast serią, oznaczoną w
porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
5. Zastawnikowi i uŜytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych) i dzieli się na nie więcej niŜ 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda.
7. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji
serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały
Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2016 roku. Uprawnionymi do
objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez
Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii K moŜe być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”
§4. Upoważnienie dla Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania
wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem
procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.
§5. Wejście w życie
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
37
[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]
„Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GLOBAL COSMED GROUP Spółka
Akcyjna z dnia [●] 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z podziałem
oraz zmiany statutu Spółki
§1. Obniżenie kapitału zakładowego
1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 i 455 § 1 KSH, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w celu przeprowadzenia podziału przez wydzielenie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej GLOBAL COSMED GROUP spółka
akcyjna na rzecz Spółki Przejmującej GLOBAL COSMED spółka akcyjna zgodnie z
uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Planem Podziału niniejszym
postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 121 300 923,00 zł (sto dwadzieścia jeden
milionów trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) do kwoty 90 717 383,00 zł
(dziewięćdziesiąt milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote), tj.
o kwotę 30 583 540,00 zł (trzydzieści milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset
czterdzieści złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego w GLOBAL COSMED GROUP S.A. nastąpi poprzez
umorzenie akcji (unicestwienie na podstawie art. 455 § 1 KSH in fine)
- 613 524 (sześćset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych serii A o
numerach od 90.717.384 do 91.330.907, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcje
tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 7 106 598 (siedem milionów sto sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) stanowią akcje
imienne serii D o numerach od 0.000.001 do 7.106.598, uprzywilejowane w ten sposób, że na
jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 11 167 512 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście)
stanowią akcje imienne serii E o numerach od 00.000.001 do 11.167.512 uprzywilejowane w
ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 11.695.906 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześć)
stanowią akcje imienne serii F o numerach od 00.000.001 do 11.695.905 uprzywilejowane w
ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
3. W związku z faktem, iż obniżenie kapitału zakładowego jest realizowane w ramach podziału
Spółki, obniżenie następuje bez dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy Spółki, jak również
bez przeprowadzania postępowania, o którym jest mowa w art. 456 § 1 KSH.
4. Kapitał rezerwowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 2,60 zł (dwa złote sześćdziesiąt groszy).
§2. Zmiana Statutu
1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić brzmienie Artykułu 9 Statutu Spółki w ten sposób, że
otrzymuje on następujące brzmienie:
„Artykuł 9
9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 90 717 383,00 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset
siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote) złotych.
9.2. Kapitał zakładowy dzieli się na 90 717 383 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset siedemnaście
tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:
 90 717 383 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy)
stanowią akcje imienne serii A o numerach od 00.000.001 do 90.717.383, uprzywilejowane w ten
sposób, że na jedną akcje tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
9.3. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w
porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
9.4. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”
2. W związku ze zmianą Art. 9 Statutu Spółki, o której mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z ust. 1 powyżej.
38
§3. Upoważnienie dla Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania
wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej
uchwały.
§4. Wejście w życie
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT ZMIAN STATUTU GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ
W związku z planowanym podziałem spółki GLOBAL COSMED GROUP spółka akcyjna z siedzibą
Jaworze, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000041414, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 121 300 923,00 zł (sto dwadzieścia jeden milionów
trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote), opłaconym w całości,; poprzez przeniesienie na
GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049539,
której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym
wynoszącym 86.076,085,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy
osiemdziesiąt pięć złotych), opłaconym w całości, części majątku GLOBAL COSMED GROUP spółka
akcyjna w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa dedykowanej działalność w zakresie
produkcji mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących.
Statut GLOBAL COSMED GROUP spółka akcyjna zostanie zmieniony w ten sposób, że
dotychczasowy Art. 9 Statutu GLOBAL COSMED GROUP spółka akcyjna w brzmieniu:
„Artykuł 9
9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121 300 923 (sto dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy
dziewięćset dwadzieścia trzy) złotych.
9.2. Kapitał zakładowy dzieli się na 121 300 923 (sto dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy
dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, z czego:
 91 330 907 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset siedem)
stanowią akcje imienne serii A o numerach od 00.000.001 do 91.330.907, uprzywilejowane w ten
sposób, że na jedną akcje tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 7 106 598 (siedem milionów sto sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) stanowią akcje
imienne serii D o numerach od 0.000.001 do 7.106.598, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną
akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 11 167 512 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) stanowią
akcje imienne serii E o numerach od 00.000.001 do 11.167.512 uprzywilejowane w ten sposób, że
na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 11.695.906 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześć)
stanowią akcje imienne serii F o numerach od 00.000.001 do 11.695.906 uprzywilejowane w ten
sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
9.3. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w
porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
9.4. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”
otrzyma brzmienie:
„Artykuł 9
9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 90 717 383,00 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset
siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote) złotych.
9.2. Kapitał zakładowy dzieli się na 90 717 383 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset siedemnaście
tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:
 90 717 383 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy)
stanowią akcje imienne serii A o numerach od 00.000.001 do 90.717.383, uprzywilejowane w ten
sposób, że na jedną akcje tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
39
9.3. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w
porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
9.4. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”
40
Załącznik nr 3 - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GLOBAL COSMED S.A.
w sprawie podziału, podwyższenia kapitału zakładowego GLOBAL COSMED S.A. oraz zmiany
statutu GLOBAL COSMED S.A. wraz z projektem zmian statutu
[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]
„Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
GLOBAL COSMED spółka akcyjna
z dnia [●] 2017 roku
w sprawie
podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę statutu GLOBAL COSMED S.A.
§1. Podział
1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 § 1 i § 6 Kodeksu spółek
handlowych (dalej jako: „KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale spółki GLOBAL COSMED GROUP spółka
akcyjna z siedzibą Jaworze, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041414, której
dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym
wynoszącym 121 300 923,00 zł (sto dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy dziewięćset
dwadzieścia trzy złote), opłaconym w całości, jako spółki dzielonej (dalej jako: „Spółka” lub
„Spółka Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki GLOBAL COSMED spółka akcyjna z
siedzibą w Radomiu, przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049539, której
dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka
Przejmująca”).
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki
Przejmującej stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki
Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności
produkcyjnej Spółki Dzielonej, tj. produkcji mydła i detergentów, środków myjących i
czyszczących.
3. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) (dalej jako:
„Podział”), na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym przez Spółkę
Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą w dniu 18 listopada 2016 r. (dalej jako: „Plan Podziału”).
§2. Zgoda na Plan Podziału
Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Plan Podziału,
który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: [●] oraz
na stronie internetowej Spółki Przejmującej:[●]
od dnia [●] 201[●] roku oraz został złożony w dniu [●] 201[●] roku, w sądzie rejestrowym właściwym
dla Spółki Dzielonej.
§3. Zgoda na zmianę statutu Spółki Przejmującej
Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
niniejszym wyraża zgodę na zmianę § 9 Statutu Spółki Przejmującej, w następujący sposób:
㤠9.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.076.086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów
siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 86.076.086 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt
sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda, z czego:
- 1.813.276 stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane
w ten sposób, Ŝe na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
41
- 15.412.846 stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122,
uprzywilejowane w ten sposób, Ŝe na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu Spółki,
- 7.253.104 stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
17.226.123 do numeru 24.479.226,
- 4.600.000 stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
24.479.227 do numeru 29.079.226,
- 6.254.085 stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
29.079.227 do numeru 35.333.311;
- 200.000 stanowią akcje serii E, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312
do 35.533.311;
- 38.055.089 stanowią akcje serii G, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
35.533.312 do numeru 73.588.400;
- 2.961.125 stanowią akcje serii H, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
73.588.401 do numeru 76.549.525;
- 4.653.197 stanowią akcje serii I, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
76.549.526 do numeru 81.202.722;
- 4.873.363 stanowią akcje serii J, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
81.202.723 do numeru 86.076.085;
- 1 stanowi akcja serii L, która jest akcja zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086.
3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce „GLOBAL
COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii
B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i
przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego
z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pienięŜnym, przed
złoŜeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego.
Akcje serii E zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach
warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pienięŜnym, przed złoŜeniem
wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego. Akcje serii G,
H, I i J zostały pokryte wkładem niepienięŜnym, przed złoŜeniem wniosku do sądu rejestrowego o
zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego. Akcja serii L jako Akcja Emisji Podziałowej
została przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była Spółką Przejmującą.
4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, róŜnią się natomiast serią, oznaczoną w
porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
5. Zastawnikowi i uŜytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych) i dzieli się na nie więcej niŜ 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda.
7. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji
serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały
Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2016 roku. Uprawnionymi do
objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez
Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii K moŜe być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”
§4. Upoważnienie dla Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania
wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem
procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.
§5. Wejście w życie
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
42
[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]
„Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
GLOBAL COSMED spółka akcyjna
z dnia [●] 2017 roku
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu Spółki
§1. Podwyższenie kapitału zakładowego
1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w związku z art. 541 i 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w celu przeprowadzenia podziału przez
wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej GLOBAL COSMED
GROUP spółka akcyjna na rzecz Spółki Przejmującej GLOBAL COSMED spółka akcyjna
zgodnie z uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą Planem Podziału oraz
stosownie do treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Dzielonej oraz Spółki Przejmującej w trybie art. 541 KSH (dalej jako: „Uchwały Podziałowe”),
niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 86.076,085,00 zł
(osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) do
kwoty 86.076,086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy
osiemdziesiąt sześć złotych), tj. o kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w GLOBAL COSMED S.A. nastąpi poprzez emisję 1
nieuprzywilejowanej akcji na okaziciela serii L o numerze 86.076.086 o wartości nominalnej
1,00 zł (słownie: jeden złoty) (dalej jako: „Akcja Emisji Podziałowej”).
3. Akcja Emisji Podziałowej zostanie przyznana zgodnie z planem podziału Blackwire Ventures
sp. z o. o. z siedziba w Radomiu - akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, który z dniem rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego GLOBAL COSMED S.A. (dalej jako: „Dzień Wydzielenia”)
stanie się akcjonariuszem GLOBAL COSMED S.A..
4. W związku z faktem, iż GLOBAL COSMED S.A. jest większościowym akcjonariuszem GLOBAL
COSMED GROUP S.A. oraz jednocześnie Spółką Przejmującą, mając na uwadze treść art. 550
§ 1 KSH, GLOBAL COSMED S.A. nie będą przyznane żadne Akcje Emisji Podziałowej.
§2. Zmiana Statutu
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wprowadzić następujące
zmiany w Statucie Spółki.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 9 Statutu otrzymuje następujące
brzmienie:
㤠9.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.076.086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów
siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 86.076.086 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów
siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
złoty) kaŜda, z czego:
- 1.813.276 stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276,
uprzywilejowane w ten sposób, Ŝe na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu Spółki,
- 15.412.846 stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122,
uprzywilejowane w ten sposób, Ŝe na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu Spółki,
- 7.253.104 stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
17.226.123 do numeru 24.479.226,
- 4.600.000 stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
24.479.227 do numeru 29.079.226,
- 6.254.085 stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
29.079.227 do numeru 35.333.311;
- 200.000 stanowią akcje serii E, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
35.333.312 do 35.533.311;
- 38.055.089 stanowią akcje serii G, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
35.533.312 do numeru 73.588.400;
43
- 2.961.125 stanowią akcje serii H, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
73.588.401 do numeru 76.549.525;
- 4.653.197 stanowią akcje serii I, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
76.549.526 do numeru 81.202.722;
- 4.873.363 stanowią akcje serii J, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
81.202.723 do numeru 86.076.085;
- 1 stanowi akcja serii L, która jest akcja zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086.
3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce „GLOBAL
COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje
serii B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z
zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki
utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem
pienięŜnym, przed złoŜeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyŜszenia
kapitału zakładowego. Akcje serii E zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów
subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego i pokryte
wkładem pienięŜnym, przed złoŜeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie
podwyŜszenia kapitału zakładowego. Akcje serii G, H, I i J zostały pokryte wkładem
niepienięŜnym, przed złoŜeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie
podwyŜszenia kapitału zakładowego. Akcja serii L jako Akcja Emisji Podziałowej została
przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była Spółką Przejmującą.
4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, róŜnią się natomiast serią, oznaczoną
w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
5. Zastawnikowi i uŜytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 500.000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niŜ 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda.
7. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia
akcji serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie
uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2016 roku.
Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B
wyemitowanych przez Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii K moŜe być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”
2. W związku ze zmianą § 9 Statutu Spółki, o których mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z ust. 1 powyżej.
§3. Upoważnienie dla Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania
wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej
uchwały.
§4. Wejście w życie
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT ZMIAN STATUTU GLOBAL COSMED SPÓŁKI AKCYJNEJ
W związku z planowanym podziałem spółki GLOBAL COSMED GROUP spółka akcyjna z siedzibą
Jaworze, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000041414, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 121 300 923,00 zł (sto dwadzieścia jeden milionów
trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote), opłaconym w całości,; poprzez przeniesienie na
GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049539,
której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym
wynoszącym 86.076,085,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy
osiemdziesiąt pięć złotych), opłaconym w całości, części majątku GLOBAL COSMED GROUP spółka
44
akcyjna w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa dedykowanej działalność w zakresie
produkcji mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących.
Statut GLOBAL COSMED spółka akcyjna zostanie zmieniony w ten sposób, że dotychczasowy §
9 Statutu GLOBAL COSMED spółka akcyjna w brzmieniu:
㤠9.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86 076 085,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów
siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 86 076 085 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt
sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:
- 1.813.276 stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane
w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 15.412.846 stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122,
uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu Spółki,
- 7.253.104 stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
17.226.123 do numeru 24.479.226,
- 4.600.000 stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
24.479.227 do numeru 29.079.226,
- 6.254.085 stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
29.079.227 do numeru 35.333.311;
- 200.000 stanowią akcje serii E, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312
do 35.533.311;
- 38.055.089 stanowią akcje serii G, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
35.533.312 do numeru 73.588.400;
- 2.961.125 stanowią akcje serii H, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
73.588.401 do numeru 76.549.525;
- 4.653.197 stanowią akcje serii I, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
76.549.526 do numeru 81.202.722;
- 4.873.363 stanowią akcje serii J, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
81.202.723 do numeru 86.076.085.
3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce „GLOBAL
COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii
B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i
przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego
z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed
złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
Akcje serii E zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem
wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii G,
H, I i J zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o
zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w
porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych) i dzieli się na nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji
serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały
Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2016 roku. Uprawnionymi do
objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez
Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.
”
otrzyma brzmienie:
㤠9.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.076.086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów
siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).
45
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 86.076.086 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt
sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda, z czego:
- 1.813.276 stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane
w ten sposób, Ŝe na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 15.412.846 stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122,
uprzywilejowane w ten sposób, Ŝe na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu Spółki,
- 7.253.104 stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
17.226.123 do numeru 24.479.226,
- 4.600.000 stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
24.479.227 do numeru 29.079.226,
- 6.254.085 stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
29.079.227 do numeru 35.333.311;
- 200.000 stanowią akcje serii E, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312
do 35.533.311;
- 38.055.089 stanowią akcje serii G, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
35.533.312 do numeru 73.588.400;
- 2.961.125 stanowią akcje serii H, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
73.588.401 do numeru 76.549.525;
- 4.653.197 stanowią akcje serii I, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
76.549.526 do numeru 81.202.722;
- 4.873.363 stanowią akcje serii J, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od
81.202.723 do numeru 86.076.085;
- 1 stanowi akcja serii L, która jest akcja zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086.
3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce „GLOBAL
COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii
B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i
przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego
z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pienięŜnym, przed
złoŜeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego.
Akcje serii E zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach
warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pienięŜnym, przed złoŜeniem
wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego. Akcje serii G,
H, I i J zostały pokryte wkładem niepienięŜnym, przed złoŜeniem wniosku do sądu rejestrowego o
zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego. Akcja serii L jako Akcja Emisji Podziałowej
została przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była Spółką Przejmującą.
4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, róŜnią się natomiast serią, oznaczoną w
porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
5. Zastawnikowi i uŜytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych) i dzieli się na nie więcej niŜ 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda.
7. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji
serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały
Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2016 roku. Uprawnionymi do
objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez
Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii K moŜe być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”
46
Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 01 października 2016 r.
Oświadczenie Zarządu GLOBAL COSMED GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworze (Spółka
Dzielona) w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki dzielonej na dzień 01 października
2016 r.
Stosownie do treści art. 534 § 2 pkt 3 KSH Zarząd Spółki GLOBAL COSMED GROUP spółka akcyjna
z siedzibą w Jaworze (Spółki Dzielonej) oświadcza, że wartość księgowa Spółki Dzielonej na dzień 01
października 2016r., rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi 151 908 018,36 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemnaście złotych trzydzieści sześć groszy).
Zarząd GLOBAL COSMED GROUP spółka akcyjna oświadcza, iż ustalenie wartości majątku Spółki
Dzielonej zostało dokonane stosownie do wytycznych określonych w art. 534 § 2 pkt 3 KSH, tj. na
określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu podziału.
Zarząd GLOBAL COSMED GROUP S.A.:
47
Składniki majątku
Ustalona wartość
Stan na
01.10.2016
Aktywa
248 157 777,13
A. Aktywa trwałe
191 601 509,51
I. Wartości niematerialne i prawne
38 652 025,59
II. Rzeczowe aktywa trwa e
a) Grunty (w tym prawo uŜyt. wieczystego gr.)
b) Budynki, lokale i ob.inŜ. lądowej i wodnej
c) Urządzenia techniczne i maszyny
d) Środki transportu
e) Inne środki trwa e
2. Środki trwa e w budowie
63 178 472,81
6 335 534,07
29 729 234,85
16 989 510,38
783 293,02
520 362,16
8 820 538,33
IV. Inwestycje d ugoterminowe
88 244 825,11
V. D ugoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 526 186,00
B. Aktywa obrotowe
56 556 267,62
I. Zapasy
1.
Materia y
2. P produkty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
18 987 220,55
II. NaleŜności kr tkoterminowe
a) z tytu u dostaw i us ug o okresie sp aty
b) z tytu u podatk w, dotacji, ce ,
c) inne
35 916 402,41
35 506 881,94
0,00
409 520,47
9 158 215,22
668 916,33
4 186 285,96
4 973 803,04
III. Inwestycje kr tkoterminowe
456 139,30
IV. Kr tkoterminowe rozliczenia międzyokr.
1 196 505,36
48
Stan na
01.10.2016
Pasywa
-248 157 777,13
A. Kapitał (fundusz) własny
-151 908 018,36
I. Kapita (fundusz) podstawowy
IV. Kapita (fundusz) zapasowy
V. Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubieg yc
VIII. Zysk (strata) netto
-121 300 923,00
-26 029 979,96
-12 194 489,06
-1 865 924,44
11 825 309,71
-2 342 011,61
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
-96 249 758,77
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku doch.
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podob.
3. Pozosta e rezerwy
-11 283 973,49
-5 430 815,00
-2 136 198,55
-3 716 959,94
II. Zobowiązania d ugoterminowe
a) kredyty i poŜyczki
-2 754 997,50
-2 754 997,50
III. Zobowiązania kr tkoterminowe
a) kredyty i poŜyczki
d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymag.:
f) zobowiązania wekslowe
g) z tyt.pod., ce , ubezp. i innych świadcze
h) z tytu u wynagrodze
i) inne
3. Fundusze specjalne
-76 238 497,83
-19 814 545,15
-45 042 296,00
-5 520 283,76
-3 329 828,02
-654 067,75
-1 642 189,30
-235 287,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe
-5 972 289,95
WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW
151 908 018,36
SPÓŁKI DZELONEJ NA DZIEŃ 01.10.2016 R.
Zarząd GLOBAL COSMED GROUP S.A.:
49
Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym GLOBAL COSMED
GROUP S.A., sporządzoną dla celów podziału na dzień 01 października 2016 r., przy
wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny
Jawor, dnia 30 listopada 2016 r.
Oświadczenie Zarządu GLOBAL COSMED GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworze (Spółka
Dzielona) zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień 01 października
2016 r.
Zarząd Spółki GLOBAL COSMED GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Jaworze, stosownie do treści
art. 534 § 2 pkt 4 KSH oświadcza, iż na dzień 01 października 2016 r., tj. na dzień ustalenia wartości
majątku Spółki Dzielonej wskazany w art. 534 § 2 pkt 3 KSH, ustalono stan księgowy Zarząd Spółki
GLOBAL COSMED GROUP spółka akcyjna na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu
tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
Szczegółowy bilans Spółki Dzielonej na dzień 01 października 2016 r. przedstawia się następująco:
50
BILANS SPÓŁKI DZIELONEJ NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
Stan na
01.10.2016
Aktywa
Stan na
31.12.2015
248 157 777,13
208 884 620,85
191 601 509,51
158 611 677,38
I. Wartości niematerialne i prawne
38 652 025,59
39 144 486,38
II. Rzeczowe aktywa trwa e
a) Grunty (w tym prawo uŜyt. wieczystego gr.)
b) Budynki, lokale i ob.inŜ. lądowej i wodnej
c) Urządzenia techniczne i maszyny
d) Środki transportu
e) Inne środki trwa e
2. Środki trwa e w budowie
63 178 472,81
6 335 534,07
29 729 234,85
16 989 510,38
783 293,02
520 362,16
8 820 538,33
47 303 904,71
2 587 607,15
19 363 078,81
18 382 453,55
1 108 391,53
521 871,71
5 340 501,96
IV. Inwestycje d ugoterminowe
88 244 825,11
70 586 568,29
1 526 186,00
1 576 718,00
B. Aktywa obrotowe
56 556 267,62
50 272 943,47
I. Zapasy
1.
Materia y
2. P produkty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
18 987 220,55
17 832 576,97
9 158 215,22
668 916,33
4 186 285,96
4 973 803,04
8 203 940,79
585 412,36
5 278 317,51
3 764 906,31
II. NaleŜności kr tkoterminowe
a) z tytu u dostaw i us ug o okresie sp aty
b) z tytu u podatk w, dotacji, ce ,
c) inne
35 916 402,41
35 506 881,94
0,00
409 520,47
25 516 280,30
24 019 272,08
535 704,36
961 303,86
456 139,30
6 819 506,05
1 196 505,36
104 580,15
A. Aktywa trwałe
V. D ugoterminowe rozliczenia międzyokresowe
III. Inwestycje kr tkoterminowe
IV. Kr tkoterminowe rozliczenia międzyokr.
51
Stan na
01.10.2016
Stan na
31.12.2015
-248 157 777,13
-208 884 620,85
A. Kapitał (fundusz) własny
-151 908 018,36
-117 523 114,48
I. Kapita (fundusz) podstawowy
IV. Kapita (fundusz) zapasowy
V. Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubieg ych
VIII. Zysk (strata) netto
-121 300 923,00
-26 029 979,96
-12 194 489,06
-1 865 924,44
11 825 309,71
-2 342 011,61
-109 605 017,00
-17 725 886,70
0,00
-1 865 924,44
10 651 594,94
1 022 118,72
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
-96 249 758,77
-91 361 506,37
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku doch.
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podob.
3. Pozosta e rezerwy
-11 283 973,49
-5 430 815,00
-2 136 198,55
-3 716 959,94
-6 056 590,31
-2 012 231,00
-1 776 833,13
-2 267 526,18
-2 754 997,50
-2 754 997,50
-4 342 845,33
-4 342 845,33
-76 238 497,83
-19 814 545,15
-45 042 296,00
-5 520 283,76
-3 329 828,02
-654 067,75
-1 642 189,30
-235 287,85
-74 644 806,01
-17 804 315,06
-42 374 493,95
-3 844 640,55
-1 178 608,20
-740 824,34
-8 574 281,28
-127 642,63
-5 972 289,95
-6 317 264,72
Pasywa
II. Zobowiązania d ugoterminowe
a) kredyty i poŜyczki
III. Zobowiązania kr tkoterminowe
a) kredyty i poŜyczki
d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymag.:
f) zobowiązania wekslowe
g) z tyt.pod., ce , ubezp. i innych świadcze
h) z tytu u wynagrodze
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Zarząd GLOBAL COSMED GROUP S.A.:
52
Załącznik nr 6 - Informacja o wartości księgowej ZCP, na dzień 01 października 2016 r.
BILANS ZCP PRODUKCJA NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
Stan na 01.10.2016
Stan na 31.12.2015
Aktywa
67 930 502,05
47 833 896,32
A. Aktywa trwałe
47 551 124,83
30 991 882,58
0,00
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
47 551 124,83
30 991 882,58
a) Grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gr.)
b) Budynki, lokale i ob.inż. lądowej i wodnej
c) Urządzenia techniczne i maszyny
d) Środki transportu
e) Inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3 934 856,98
18 480 825,85
15 801 426,03
228 453,08
440 824,02
8 664 738,87
167 605,55
7 877 749,98
16 965 964,57
286 124,93
446 335,05
5 248 102,50
IV. Inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
B. Aktywa obrotowe
20 379 377,22
16 842 013,74
I. Zapasy
1.
Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
14 013 417,51
14 067 670,66
9 158 215,22
668 916,33
4 186 285,96
0,00
8 203 940,79
585 412,36
5 278 317,51
0,00
II. Należności krótkoterminowe
6 220 274,64
2 695 356,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,
c) inne
5 977 682,69
0,00
242 591,95
2 456 649,46
0,00
238 706,54
145 685,07
78 987,08
0,00
0,00
I. Wartości niematerialne i prawne
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.
53
Stan na 01.10.2016
Stan na 31.12.2015
Pasywa
-67 930 502,05
-47 833 896,32
A. Kapitał (fundusz) własny
-30 583 542,60
-19 082 051,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
-30 583 542,60
0,00
0,00
0,00
-19 082 051,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-37 346 959,45
-28 751 845,31
I. Rezerwy na zobowiązania
-6 275 707,32
-2 759 536,13
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podob.
3. Pozostałe rezerwy
-4 953 020,00
-1 322 687,32
0,00
-1 659 360,00
-1 100 176,13
0,00
II. Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
a) kredyty i pożyczki
0,00
0,00
-25 098 962,18
0,00
-24 948 547,66
0,00
0,00
0,00
-4 729,45
-19 675 044,46
0,00
-19 573 914,03
0,00
0,00
0,00
-22 096,91
-145 685,07
-79 033,52
-5 972 289,95
-6 317 264,72
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III. Zobowiązania krótkoterminowe
a) kredyty i pożyczki
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:
f) zobowiązania wekslowe
g) z tyt.pod., ceł, ubezp. i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze
specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Zarząd GLOBAL COSMED GROUP S.A.:
54

Podobne dokumenty