seminaria magisterskie stacjonarne - oferta na 2015-16

Komentarze

Transkrypt

seminaria magisterskie stacjonarne - oferta na 2015-16
OFERTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2
Lp. Imię i nazwisko wykładowcy
1 dr hab. Paweł Baranowski
2 dr Jacek Białek
3 prof. zw. dr hab. Janusz Bilski
4
dr hab. Andrzej Boczkowski, prof.
nadzw. UŁ
Temat seminarium magisterskiego
Kierunek
Polityka pieniężna wczoraj i dziś. Modelowanie i prognozowanie inflacji, stóp Analityka Gospodarcza; Informatyka i
procentowych i produkcji.
Ekonometria
Analityka Gospodarcza; Informatyka i
Indeksy cen - teoria i praktyka
Ekonometria
Finanse międzynarodowe
Strefy i bloki walutowe w gospodarce światowej
Międzynarodowe stosunki
Integracja monetarna
gospodarcze
Perspektywy włączenia Polski do strefy euro
0600-BARP2C
0600-BIAJ2C
0600-BILJ2C
Socjologia; Praca socjalna
0600-BOCA2C
5 dr hab. Joanna Bogołębska
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
0600-BOGJ2C
6
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
0600-BOHP2C
Socjologia
Rynek finansowy
Gospodarka Przestrzenna
Inwestycje i Nieruchomości
0600-BOKZ2C
0600-BOLM2C
Socjologia; Praca socjalna
0600-BUCA2C
Ekonomia
0600-BUKA2C
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
0600-BURM2C
7
8
9
10
11
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i walutowe
Bankowość centralna w gospodarce światowej
Międzynarodowa integracja gospodarcza i walutowa
dr hab. Piotr Bohdziewicz, prof. nadzw. Rozwój kapitału ludzkiego. Komunikowanie się w organizacji. Kultura
UŁ
organizacyjna. Zarządzanie karierami zawodowymi
Autorytety, światopoglądy i postawy moralne współczesnych Polaków
prof. zw. dr hab. Zbigniew Bokszański
dr Monika Bolek
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
dr hab. Andrzej Borowicz, prof. nadzw. Procesy inwestycyjne w jednostkach samorządu terytorialnego.
UŁ
Procesy inwestycyjne - budowlane w sektorze publicznym
prof. zw. dr hab. Anna BuchnerCzłowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku
Jeziorska
dr hab. Agnieszka BukowskaPiestrzyńska
dr hab. Małgorzata BurchardDziubińska, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Małgorzata Burchard13
Dziubińska, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Dorota Burzyńska, prof. nadzw.
14
UŁ
12
Funkcjonowanie instytucji społecznych
Kod USOS
Funkcjonowanie podmiotów usługowych (profit i non profit) w gospodarce rozpoczynanie działalności, finansowanie, zarządzanie i marketing
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju zielonej gospodarki - podejście
teoretyczne i praktyczne.
Conditions and prospects of the development of the green economy theoretical and practical approach
Instrumenty finansowe. Finansowanie samorządu terytorialnego.
Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie
0600-BORA2C
Economics and International Business 0600-BURMJA2C
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
0600-BURD2C
15 dr Jacek Chądzyński
16
17
18
19
20
Sektor MSP i wspieranie przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Organizacje
pozarządowe a rozwój społeczno-gospodarczy terytorium. Zarządzanie
Gospodarka Przestrzenna
rozwojem lokalnym i regionalnym. Funkcjonowanie samorządu
terytorialnego.
dr hab. Maciej Chmieliński, prof. nadzw.
Doktryny polityczno- społeczne
UŁ
Kredytowanie przedsiębiorstw, obsługa rachunków bankowych firm, kredyty i
inne usługi bankowe dla ludności, alternatywne formy finansowania
dr hab. Agnieszka Czajkowska
działalności gospodarczej, gospodarka finansowa mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw, finanse grup kapitałowych
Handel elektroniczny w małych i średnich firmach (MŚP), wpływ technologii
komunikacyjno-informacyjnych (ICT) na funkcjonowanie firm (marketing,
dr Tomasz Czajkowski
wyniki finansowe, innowacyjność), innowacje i innowacyjność firm w dobie
wychodzenia z kryzysu gospodarczego.
Produkty banków komercyjnych. Nowe trendy w bankowości. Bankowość
dr hab. Iwona D. Czechowska, prof.
centralna. Rynek pieniężny. Doradztwo finansowe. Ochrona konsumenta na
nadzw. UŁ
rynku usług finansowych.
dr hab. Barbara Dańska-Borsiak, prof.
Ekonomiczne czynniki rozwoju. Analizy regionalne i lokalne
nadzw. UŁ
21 prof. zw. dr hab. Czesław Domański
22 dr hab. Edyta Dworak, prof. nadzw. UŁ
23 dr Maciej Dykto
24 dr hab. Joanna Działo, prof. nadzw. UŁ
25 dr Anita Fajczak-Kowalska
26 dr Joanna Fila
Statystyczne metody analizy wielkich baz danych (Big Data)
Zastosowanie metod statystycznych w praktyce rewizji finansowej
Innowacje/Procesy innowacji, Innowacyjność gospodarek, Aktywność
innowacyjna przedsiębiorstw, Polityka innowacyjna, Gospodarka oparta na
wiedzy, Polityka gospodarcza, Bezrobocie, Procesy restrukturyzacji
gospodarki, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Instrumenty i podmioty rynku finansowego. Usługi finansowe dla
gospodarstw domowych.
Polityka fiskalna i finanse publiczne; podatki, wydatki, deficyt budżetowy i
dług publiczny, reguły fiskalne; gospodarka finansowa samorządu
terytorialnego; pomoc publiczna i polityka konkurencji; polityka monetarna,
bezrobocie, inflacja
Transport w systemach logistycznych
Zintegrowane zarządzanie jakością w logistyce
1) Finansowanie przedsiębiorstw
2) Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
3) Mikrofinanse
Polityka społeczna
0600-CHAJ2C
0600-CHMM2C
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
0600-CZAA2C
Ekonomia Ekobiznes
0600-CZAT2C
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
0600-CZEI2C
Gospodarka Przestrzenna
0600-DANB2C
Analityka Gospodarcza; Informatyka i
Ekonometria
Finanse i rachunkowość
0600-DOMC2C
Ekonomia; Ekonomia Ekobiznes;
Finanse i rachunkowość
0600-DWOE2C
Finanse i rachunkowość; Rynek
finansowy
0600-DYKM2C
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
0600-DZIJ2C
Logistyka
0600-FAJA2C
Finanse i rachunkowość
0600-FILA2C
27 prof. zw. dr hab. Jan B. Gajda
28 prof. dr hab. Jerzy Gajdka
Metody optymalizacji decyzji gospodarczych
Finanse i rachunkowość; Informatyka
i ekonometria; Logistyka
Symulacja w optymalizacji decyzji gospodarczych
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe
Informatyka
Ekonomia; Rynek finansowy
Niekonwencjonalne formy finansowania rozwoju podmiotów gospodarczych Finanse i rachunkowość
0600-GAJJ2C
0600-GAJD2C
Kryzys finansowy w USA : przyczyny, wpływ na koniunkturę światową, kraje
strefy euro i gospodarkę polską.
29 prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
Rynek i państwo w gospodarce rynkowej. Modele – polityka – doświadczenia.
Rozwój liberalizmu i współczesny kapitalizm.
0600-GODJ2C
30 dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas
Biograficzny wymiar marginalizacji społecznej
0600-GOLA2C
31 dr hab. Maria Greta, prof. nadzw. UŁ
Aspekty finansowe integracji, strefa euro- funkcjonowanie i skutki.
Gospodarka światowa. Procesy integracyjne w Europie i świecie. Unie
Europejska – problemy funkcjonowania. Fundusze strukturalne UE – metody
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
aplikacyjne. Polityki wspólnotowe i dostosowania w polskich politykach do
standardów europejskich. Rynek pracy i bezrobocie w aspekcie europejskich
procesów integracyjnych. Sektor MSP. Banki wobec dostosowań europejskich.
Socjologia, Praca socjalna
dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. Młodzi Polacy jako podmiot (aktor) i przedmiot (adresat) polityki społecznej –
Praca socjalna
nadzw. UŁ
ich doświadczenia i problemy życiowe
Polityka podatkowa i wydatkowa państwa w warunkach kryzysowych.
Reformy podatków gminnych i systemu subwencjonowania samorządu
terytorialnego. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce Ekonomia
na tle krajów UE. Racjonalizacja wydatków publicznych a budżet zadaniowy.
dr hab. Beata Guziejewska, prof. nadzw.
Skarbowe papiery wartościowe na rynku finansowym
33
UŁ
Polityka podatkowa i wydatkowa państwa w warunkach kryzysowych.
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego. Skarbowe papiery
wartościowe na rynku finansowym. Polityka depozytowo-kredytowa banków.
32
0600-GREM2C
0600-GROJ2C
0600-GUZB2C
34 dr hab. Dagmara Hajdys
Analiza kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Analiza i
ocena samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Polityka wydatkowa w samorządzie terytorialnym. Wykorzystanie środków
unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Papiery wartościowe w
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
gospodarce samorządowej. Polityka inwestycyjna JST a samorządowy dług
publiczny. Zarządzanie długiem publicznym. Gospodarka finansowa państwa.
Skarbowe papiery wartościowe. Partnerstwo publiczno- prywatne jako
innowacyjna metoda realizacji inwestycji.
35 dr Radosław Jadczak
Logistyka
0600-JADR2C
36
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
0600-JANM2C
Gospodarka Przestrzenna
0600-JEWA2C
Logistyka
Polityka społeczna
Logistyka
0600-KALM2C
0600-KARD2C
37
38
39
40
Zarządzanie operacyjne w logistyce
Ekonomia międzynarodowa i gospodarka światowa
Międzynarodowa integracja gospodarcza i walutowa
Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
Unia Europejska i strefa euro
Finanse międzynarodowe:
- globalizacja i integracja rynków finansowych,
- międzynarodowe rynki finansowe,
- kryzysy finansowe i walutowe,
dr hab. Małgorzata Janicka, prof. nadzw. - integracja rynków finansowych,
UŁ
- międzynarodowy system walutowy,
Polski rynek finansowy:
- system finansowy,
- sektor bankowy,
- rynek kapitałowy (giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne,
fundusze emerytalne),
- sektor ubezpieczeniowy,
Inwestycje bezpośrednie w Polsce i w gospodarce światowej
Kraje rozwijające się w gospodarce światowej
Terytorialne aspekty rozwoju
prof. zw. dr hab. Aleksandra
Procesy europeizacji, innowacyjność i kreatywność w rozwoju miast i
Jewtuchowicz
regionów
Logistyka miejska
dr Magdalena Kalisiak-Mędelska
dr hab. Dorota Karkowska
Polityka społeczna
Procesy dystrybucji i zaopatrzenia w ochronie zdrowia
dr Tomasz Karkowski
Polityka zdrowotna, Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych
0600-HAJD2C
41 dr Zbigniew Karwacki
Zastosowanie metod optymalizacyjnych w logistyce
Polityka społeczna
Logistyka
0600-KART2C
0600-KARZ2C
dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof.
42
nadzw. UŁ
Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, finansowanie działalności
innowacyjnej, innowacyjność gospodarek Unii Europejskiej w kontekście
programu Europa 2020.
43 dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ Procesy biograficzne i procesy społeczne
Ekonomia; Ekonomia Ekobiznes
0600-KASW2C
Socjologia, Praca socjalna
0600-KAZK2C
Procesy finansowe i ich modelowanie. Badanie efektywności rynków. Analiza
oczekiwań na rynkach finansowych. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach
mechanizmu ERM2. Reguły decyzyjne w bankach centralnych. Stopy
Finanse i rachunkowość; Rynek
procentowe. Przepływy międzynarodowych kapitałów długo- i
finansowy
krótkoterminowych.
44 dr hab. Robert Kelm
Modelowanie i prognozowanie handlu zagranicznego i bilansu płatniczego.
Determinanty eksportu i importu w świetle nowych teorii handlu
zagranicznego. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych – inwestycje Ekonomia
bezpośrednie, portfelowe. Kapitały spekulacyjne. Kursy walutowe równowagi.
Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny i bilans płatniczy.
Zastosowania ekonometrii w modelowaniu. Analiza kointegracyjna.
Modelowanie zmian strukturalnych. Modele nieliniowe.
45 dr Piotr Kębłowski
46
dr hab. Iwona Konarzewska, prof.
nadzw. UŁ
47 prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki
Analityka Gospodarcza; Informatyka i
Ekonometria
Analityka Gospodarcza; Informatyka i
Modelowanie ekonometryczne zjawisk czasowych i przekrojowo-czasowych.
Ekonometria
0600-KELR2C
Zastosowania metod optymalizacyjnych, ekonometrycznych i statystyki
wielowymiarowej w modelowaniu problemów ekonomicznych i
podejmowaniu decyzji
Analityka Gospodarcza; Informatyka i
ekonometria; Logistyka; Finanse i
rachunkowość; Rynek finansowy
Socjologia jakościowa
Socjologia
Analityka Gospodarcza; Finanse i
rachunkowość; Informatyka i
Ekonometria
0600-KONK2C
Socjologia
0600-KOWK2C
48
dr hab. Jerzy Korzeniewski, prof. nadzw.
Strategie inwestowania na rynku instrumentów pochodnych
UŁ
49
dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof.
nadzw. UŁ
50 dr hab. Maciej Kozłowski
0600-KEBP2C
Tak żyjemy, tak pracujemy, to lubimy i to nas interesuje
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategie finansowania działalności
przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie karierą, Polityka
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
gospodarcza, Polityka społeczna, Zarządzanie regionem i Usługami
Publicznymi, Globalizacja, integracja, mechanizmy euro, Logistyka w małych i
średnich przedsiębiorstwach.
0600-KONI2C
0600-KORJ2C
0600-KOZM2C
51 dr hab. Maciej Kozłowski
52 dr hab. Piotr Krajewski, prof. nadzw. UŁ
53 dr Marzena Krawczyk
54 dr hab. Jakub Kronenberg
55 prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska
56 dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw. UŁ
Micro- and Macroeconomic issues; Regional Policy; Economic policy; Business
management and corporate finance, Municipal and local government
Economics and International Business 0600-KOZMJA2C
management, HRM; Public finances; Economics of Finance and Banking
Podatki, dochody i wydatki budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego.
Audyt i kontrola wewnętrzna.
Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
Strategiczna i operacyjna rachunkowość zarządcza.
Analityka gospodarcza; Ekonomia;
Finanse i rachunkowość
0600-KRAP2C
Finanse i rachunkowość
0600-KRAM2C
Rozwój zrównoważony: związki gospodarki, społeczeństwa i środowiska
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
0600-KROJ2C
Międzynarodowy, krajowy, regionalny rynek pracy
Ekonomia; Gospodarka Przestrzenna
Wpław otoczenia gospodarczego na rozwój rynków nieruchomości
Metody badawcze – teoria i praktyka
Inwestycje i Nieruchomości
Socjologia, Praca socjalna
0600-KUBA2C
Inwestycje i Nieruchomości
0600-KUCE2C
Logistyka
0600-KUCA2C
57 prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Funkcjonowanie rynku nieruchomości
58 dr Adam Kucharski
Metody prognostyczne, wielokryterialne problemy decyzyjne i ocena
efektywności w logistyce
0600-KRYE2C
Rynek nieruchomości a gospodarka. Rynek pracy. Polityka makroekonomiczna Ekonomia
59 dr hab. Leszek Kucharski
60 dr Iwona Kukulak-Dolata
61 dr Anetta Kuna-Marszałek
Rynek nieruchomości a gospodarka. Rynek pracy.
Rynek nieruchomości a gospodarka
Inwestycje w kapitał ludzki- perspektywa makro i mikroekonomiczna.
Zarządzanie wiekiem
Dylematy współczesnego rynku pracy. Instytucje rynku pracy.
Rola funduszy strukturalnych w gospodarce krajowej, regionalnej, lokalnej.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja gospodarcza, e-biznes,
przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym.
Finanse i rachunkowość
Inwestycje i Nieruchomości
0600-KUCL2C
Gospodarka Przestrzenna
0600-KUKI2C
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
0600-KUNA2C
62 dr hab. Agnieszka Kurczewska
1.Ekonomia i finanse małych i średnich przedsiębiorstw
- zróżnicowanie ekonomiczne i prawne sektora MSP,
- finansowe uwarunkowania rozwoju MSP,
- tradycyjne i alternatywne formy finansowania sektora: kredyty, poręczenia i
gwarancje, fundusze venture capital, anioły biznesu, NewConnect, franchising,
- struktura kapitałowa i rentowność małych i średnich przedsiębiorstw,
- innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw,
Finanse i rachunkowość
- polityka wsparcia dla sektora MSP,
2.Przedsiębiorczość w Polsce i na świecie.
- finanse a przedsiębiorczość,
- pomiaru zjawiska przedsiębiorczości - wskaźniki przedsiębiorczości
- przedsiębiorczość międzynarodowa,
- przedsiębiorczość akademicka
- przedsiębiorczość technologiczna
63 dr Małgorzata Kurzynoga
prof. zw. dr hab. Walentyna
64
Kwiatkowska
0600-KURA2C
Europejskie prawo pracy
Wynagrodzenia, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wybrane
zagadnienia makroekonomii.
Polityka makroekonomiczna, pieniężna, fiskalna, rynek pracy, zatrudnienie,
65 prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
bezrobocie, inflacja.
Polityka społeczna
0600-KURZ2C
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
0600-KWIW2C
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
0600-KWIE2C
66 prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski Macroeconomics and labour markets
Economics and International Business 0600-KWIEJA2C
67
68
69
70
71
72
73
Przestrzenno-czasowe analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych
Transport zrównoważony. Efekty zewnętrzne transportu.
Przestrzenne zróżnicowanie rynków nieruchomości
Gospodarka Przestrzenna
dr hab. Iwona Laskowska
Logistyka
Inwestycje i Nieruchomości
Ekonomia; Finanse i rachunkowość;
prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska Niekonwencjonalne formy finansowania rozwoju podmiotów gospodarczych
Logistyka; Rynek finansowy
Rozwój zrównoważony w Polsce i krajach UE. Wykorzystanie funduszy
dr hab. Krzysztof Lewandowski
strukturalnych dla rozwoju regionów. Gospodarcze, społeczne i ekologiczne Ekonomia; Ekonomia Ekobiznes
determinanty rozwoju regionalnego.
Zrównoważony rozwój. Zielona gospodarka. Biogospodarka. Rynek innowacji i
dr inż. Danuta Lipińska
technologii środowiskowych. Gospodarka odpadami, wodno-ściekowa i
Ekonomia Ekobiznes
paliwowo-energetyczna.
dr hab. Jolanta Lisek-Michalska
Metodologiczne problemy badań społecznych
Socjologia, Praca socjalna
Etyczny (aksjonormatywny) i społeczny wymiar problemów współczesnego
dr Alicja Łaska-Formejster
Socjologia, Praca socjalna
społeczeństwa (człowieka)
dr hab. Michał Mackiewicz, prof. nadzw.
Analityka gospodarcza; Ekonomia;
Finanse publiczne – analiza ilościowa i jakościowa
UŁ
Finanse i rachunkowość
0600-LASI2C
0600-LEWL2C
0600-LEWK2C
0600-LIPD2C
0600-LISM2C
0600-LASA2C
0600-MACM2C
74
dr hab. Michał Mackiewicz, prof. nadzw.
Public finances. Qualitative and quantitative approach
UŁ
75 dr hab. Andrzej Majer, prof. nadzw. UŁ Problemy miast i zbiorowości miejskich
Economics and International Business 0600-MACMJA2C
Socjologia
0600-MAJA2C
Procesy realne i nominalne w gospodarce Polski Krzywa Phillipsa. Efekt
przenoszenia kursu walutowego ‘pass-through’. Polityka monetarna i fiskalna
Ekonomia
w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2. Determinanty podaży –
funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji. Modelowanie rynku
pracy. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.
76
dr hab. Michał Majsterek, prof. nadzw. Zaawansowana analiza kointegracyjna. Procesy realne i nominalne w
gospodarce Polski
UŁ
Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
Efekt przenoszenia kursu walutowego ‘pass-through’. Badanie efektywności
rynków. Analiza oczekiwań na rynkach finansowych. Polityka monetarna i
fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
77 dr Maciej Malaczewski
78
dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw.
UŁ
Analityka gospodarcza; Informatyka i
ekonometria
0600-MAJM2C
Finanse i rachunkowość; Rynek
finansowy
Modelowanie matematyczne w ekonomii
Analityka Gospodarcza; Informatyka i
Ekonometria
0600-MALM2C
Mężczyźni i kobiety w społeczeństwie: zdrowie, wygląd, praca, polityka,
rodzina, aktywność obywatelska
Socjologia, Praca socjalna
0600-MALE2C
79 prof. dr hab. Monika Marcinkowska
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Rachunkowość instytucji finansowych. Finanse i rachunkowość
Kapitał intelektualny. Zarządzanie finansowe bankiem. Bankowość.
0600-MARC2C
80 dr Jarosław Marczak
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podatki w finansach publicznych.
Strategie podatkowe przedsiębiorstw.
Finanse i rachunkowość
0600-MARJ2C
81 dr hab. Rafał Matera, prof. nadzw. UŁ
Bogactwo i ubóstwo narodów.
Analityka gospodarcza; Ekonomia;
Finanse i rachunkowość
0600-MATR2C
82 dr hab. Rafał Matera, prof. nadzw. UŁ
Wealth and Poverty of Nations.
Economics and International Business 0600-MATRJA2C
Kultura, sztuka, społeczeństwo
Socjologia
0600-MATA2C
Outsiderzy i dewianci. Z socjologii dewiacji i dezorganizacji społecznej
Socjologia, Praca socjalna
0600-MICE2C
prof. zw. dr hab. Anna MatuchniakKrasuska
dr hab. Elżbieta Michałowska, prof.
84
nadzw. UŁ
83
85 prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk
1.Kondycja finansowa spółek giełdowych. 2. Sprawozdawczość podatkowa
MSP. 3. Fundusze venture capital i aniołowie biznesu w okresie spowolnienia
gospodarczego. 4. Instrumenty finansowe wspomagające MSP. 5. Audyt i
kontrola wewnętrzna. 6. Nadużycia finansowe w teorii i praktyce. 7. Pomiar,
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
grupowanie i rozliczanie kosztów. 8. Budżetowanie integralnym składnikiem
controllingu. 9. Sterowanie kosztami w przedsiębiorstwie. 10. Ewolucje w
obszarze sprawozdawczości finansowej. 11. Kierunki ewolucji w rewizji
finansowej.
0600-MIKB2C
86 dr Artur Mikulec
Metody wielowymiarowej analizy statystycznej i ich zastosowania w analizach Analityka Gospodarcza; Informatyka i
rynku finansowego i kapitałowego
ekonometria
0600-MIKA2C
87 prof. zw. dr hab. Władysław Milo
Prognozowanie zachowań rynków finansowych, towarowych i kapitałowych w
Polsce i na świecie; Źródła i konsekwencje kryzysów finansowych, bankowych
Analityka Gospodarcza; Finanse i
i gospodarczych; Analiza i prognozowanie kryzysów finansowych i
rachunkowość; Informatyka i
gospodarczych; Prognozowanie innowacyjności, przedsiębiorczości i
Ekonometria
konkurencyjności przedsiębiorstw, branż, oraz gospodarek UE; Analiza
potencjałów rozwoju przedsiębiorstw, branż oraz rynków i gospodarek UE.
0600-MILW2C
88 dr hab. Tomasz Miziołek
Inwestycje na rynku pieniężnym i kapitałowym, inwestycje na rynku Forex i na
rynku towarowym, inwestycje alternatywne, inwestycje emocjonalne (dzieła
sztuki, wino, itp.), fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze
hedgingowe, fundusze ETF, fundusze private equity/venture capital,
instrumenty pochodne, analiza techniczna, giełdy papierów wartościowych i Międzynarodowe stosunki
wielostronne platformy obrotu (MTF), zarządzanie aktywami, efektywność
gospodarcze
informacyjna rynku finansowego, produkty strukturyzowane, pracownicze
programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne, finanse islamskie,
indeksy rynku finansowego, handel algorytmiczny, handel wysokich
częstotliwości (HFT)
0600-MIZT2C
Ewolucyjny wzorzec rozwoju społeczno-gospodarczego Japonii w świetle
dr hab. Jolanta Młodawska-Bronowska, teorii. Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju współczesnej Japonii.
89
prof. nadzw. UŁ
Ewolucyjny wzorzec rozwoju społeczno-gospodarczego Japonii na tle innych
krajów.
dr hab. Volodymyr Mosorov, prof.
90
nadzw. UŁ
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Systemy rozproszone
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
0600-MLOJ2C
Analityka Gospodarcza; Informatyka i
ekonometria
0600-MOSW2C
Informatyka
91 dr Urszula Motowidlak
92
dr hab. inż. Tomasz Motowidlak, prof.
nadzw. UŁ
Infrastruktura logistyczna na tle współczesnych procesów społecznogospodarczych
Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
Logistyka a rozwój zrównoważony
Analiza finansowa przedsiębiorstw
Ryzyko kredytowe i metody jego ograniczania
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
93 prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński Wybrane problemy informatyki ekonomicznej
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof.
94
nadzw. UŁ
95 dr Lechosław Nykiel
96 dr Marzena Papiernik-Wojdera
97
dr hab. Radosław Pastusiak, prof.
nadzw. UŁ
98 dr Beata Pawłowska
99 prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki
100 prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki
101
102
103
104
105
dr hab. Maria Pietruszka, prof. nadzw.
UŁ
Polityka inwestycyjna na poziomie lokalnym
Zarządzanie strategiczne miastem i regionem.
Regionalny wymiar procesów innowacyjnych.
Mieszkalnictwo i rynek nieruchomości
Marketingowe i finansowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa
logistycznego
Klasyczne i neoklasyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku
kapitałowym.
Uwarunkowania struktury finansowania przedsiębiorstwa
Socjologia pracy, organizacji, emocji
Problemy współczesnej ekonomii, globalizacja i rozwój gospodarczy,
przedsiębiorstwa wielonarodowe, federalizm Europy, globalne rynki
finansowe Unii Europejskiej
Problem of modern economic science. Globalization and economic
development Multinational Corporations, Integration and future global
financial markets of the European Union.
Multimedia i systemy informatyczne
Logistyka
0600-MOTU2C
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
0600-MOTT2C
Analityka Gospodarcza; Informatyka;
Informatyka i ekonometria
0600-NIEM2C
Inwestycje i Nieruchomości
Gospodarka Przestrzenna
0600-NOWA2C
Inwestycje i Nieruchomości
0600-NYKL2C
Logistyka
0600-PAPM2C
Finanse i rachunkowość
Rynek finansowy
Socjologia, Praca socjalna
Ekonomia
0600-PASR2C
0600-PAWB2C
0600-PIAR2C
Economics and International Business 0600-PIARJA2C
Informatyka
0600-PIEM2C
Modelowanie sektorów gospodarki narodowej i ich powiązań ze
Analityka Gospodarcza
środowiskiem
dr hab. Mariusz Plich, prof. nadzw. UŁ
0600-PLIM2C
Modelowanie sektorów gospodarki narodowej. Modelowanie ekonomicznoEkonomia; Informatyka i Ekonometria
ekologiczne.
dr hab. Michał Przybyliński, prof. nadzw.
Analityka Gospodarcza; Ekonomia;
Makroekonomiczna analiza sektorowa
0600-PRZM2C
UŁ
Informatyka i Ekonometria
Lokalna polityka społeczna i rozwój lokalny. Zarządzanie publiczne w poplityce
dr Justyna Przywojska
Polityka społeczna
0600-PRZJ2C
społecznej
dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ
Podziały społeczne
Socjologia
0600-ROKE2C
Biznes międzynarodowy, zarządzanie międzynarodowe, korporacje
dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, transnarodowe, marketing, globalizacja, gospodarka światowa, bezpośrednie Międzynarodowe stosunki
106
prof. nadzw. UŁ
inwestycje zagraniczne, integracja gospodarcza, handel światowy, ekonomia gospodarcze
międzynarodowa
107 dr Artur Sajnóg
Rentowność i wypłacalność przedsiębiorstw
Logistyka
0600-ROSM2C
0600-SAJA2C
108 prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski
Historia gospodarcza Polski i świata. Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski,
stanów Zjednoczonych i Rosji. Historia pieniądza i instytucji finansowych.
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
Historia integracji europejskiej. Stosunki ekonomiczne Polski z wybranymi
krajami świata. Międzynarodowe organizacje gospodarcze.
0600-SKOJ2C
109 dr Monika Słupińska
Region i jego rozwój w warunkach integracji europejskiej
Gospodarka Przestrzenna
0600-SLUM2C
Finanse i rachunkowość
110 prof. zw. dr hab. Wacława Starzyńska
Innowacyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne. Analiza kondycji
finansowej przedsiębiorstw jako potencjalnych wykonawców zamówień
publicznych
Konkurencyjność i innowacyjność zamówień publicznych
Ekonomia
Modelowanie ekonometryczne i prognozowanie.
Analityka gospodarcza; Informatyka i
ekonometria
Zastosowanie metod ilościowych w badaniach ekonomiczno-społecznych
Gospodarka Przestrzenna
111 dr Anna Staszewska-Bystrova
0600-STAW2C
112 prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka
113 dr hab. Agata Szczukocka
0600-STAA2C
0600-SUCJ2C
Logistyka społeczna
Logistyka
Zastosowanie metod ilościowych w analizie zjawisk gospodarczych
Analityka Gospodarcza; Finanse i
rachunkowość; Informatyka i
Ekonometria
0600-SZCA2C
114
115
116
117
118
1. Modelowanie współzależności wzrostu gospodarczego i jakości życia.
2. Wzrost gospodarczy a rodzinny kapitał społeczny: małżeństwa, rozwody,
dzietność, wielkość rodziny.
3. Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny: przestępczość, zróżnicowanie
dochodów, bezrobocie.
Analityka Gospodarcza; Informatyka i
4. Wzrost gospodarczy a integracja europejska, konwergencja, inflacja.
Ekonometria
5. Modele zatrudnienia i bezrobocia.
6. Prognozy gospodarcze w warunkach integracji europejskiej.
7. Modele i prognozy międzynarodowych relacji ekonomicznych (kursy
prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
walutowe, eksport, import)
8. Sektor bankowy a koniunktura gospodarcza.
1. Wzrost gospodarczy a zróżnicowanie dochodów, kapitał społeczny:
przestępczość, bezrobocie.
2. Wzrost gospodarczy a inflacja, integracja europejska, konwergencja.
Finanse i rachunkowość
3. Modele zatrudnienia i bezrobocia, wpływ płac oraz płac minimalnych.
4. Modele i prognozy międzynarodowych relacji ekonomicznych (kursy
walutowe, eksport, import)
5. Sektor bankowy a koniunktura gospodarcza.
dr hab. Stanisław Szukalski, prof. nadzw. Zmiany strukturalne gospodarki, rola usług w przekształceniach strukturalnych
Ekonomia
UŁ
współczesnej gospodarki, usługi biznesowe, outsourcing
finanse samorządu terytorialnego (w tym: m.in.: polityka podatkowa
jednostek samorządu terytorialnego, dochody własne i transferowe JST,
polityka wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego, samodzielność
finansowa JST, fundusze unijne dla JST)
dr Magdalena Ślebocka
problematyka z zakresu zrównoważonego rozwoju – komponenty, źródła Finanse i rachunkowość
finansowania zrównoważonego rozwoju, regulacje prawne – na płaszczyźnie
lokalnej, krajowej, międzynarodowej
rewitalizacja obszarów miejskich – źródła finansowania, strategie
rozwojowe, programy unijne
System rachunków narodowych jako model gospodarki w układzie
Analityka Gospodarcza
instytucjonalnym
prof. zw. dr hab. Łucja Tomaszewicz
Ekonomia; Finanse i rachunkowość;
Analiza instrumentów rynku finansowego w świetle rachunków narodowych
Rynek finansowy
Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
dr hab. Bogusława Urbaniak, prof.
Systemy motywacyjne. Zarządzania kapitałem ludzkim
Logistyka
nadzw. UŁ
Praca w gospodarce opartej na wiedzy
Polityka społeczna
119 dr Tomasz Uryszek
Zarządzanie funduszami publicznymi, dług publiczny, deficyt budżetowy
Finanse i rachunkowość
0600-SZTJ2C
0600-SZUS2C
0600-SLEM2C
0600-TOML2C
0600-URBB2C
0600-URYT2C
120 prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
121 dr hab. Izabela Warwas
122
prof. zw. dr hab. Wielisława
Warzywoda-Kruszyńska
123 dr Andrzej Wasiak
Funkcjonowanie instytucji publicznych
Etyczny kontekst współczesnej pracy i rynku pracy
Rozwój zasobów ludzkich w organizacjach
Logistyka personalna
Przemiany w rodzinach i sposoby radzenia z nimi przez dzieci, dorosłych, ludzi
starych
Organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Sposoby
świadczenia usług publicznych.
Praca socjalna
Socjologia
Ekonomia
Logistyka
0600-WALD2C
0600-KOLI2C
Praca socjalna
0600-WARW2C
Gospodarka Przestrzenna
0600-WASA2C
dr hab. Piotr Wdowiński, prof. nadzw.
124
UŁ
Modelowanie rynków finansowych
Analityka Gospodarcza; Ekonomia;
Finanse i rachunkowość; Informatyka i 0600-WDOP2C
Ekonometria; Rynek finansowy
125 prof. zw. dr hab. Aleksander Welfe
Makromodelowanie i prognozowanie ekonometryczne. Modele
wielorównaniowe. Zastosowania modeli VAR i VEC. Analizy scenariuszowe.
Analityka gospodarcza; Informatyka i
ekonometria
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
Zastosowanie metod statystyki wielowymiarowej w badaniach społecznoekonomicznych
Aspekty podatkowe w finansach publicznych i przedsiębiorstw.
Rachunkowość i ewidencje podatkowe w finansach przedsiębiorstw
Zarządzanie w sektorze publicznym.
Rola sektora publicznego na rynku nieruchomości
Dostępność transportowa miast wojewódzkich w Polsce
Transport miejski w wybranych aglomeracjach Europy
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.
Ekonomia; Finanse i rachunkowość
Analityka Gospodarcza; Informatyka i
ekonometria
0600-WIES2C
Finanse i rachunkowość
0600-WITR2C
Gospodarka Przestrzenna
Inwestycje i Nieruchomości
0600-WOJE2C
Logistyka
0600-WOJC2C
Rynek finansowy
0600-WOLR2C
Uwarunkowania rozwoju rynków nieruchomości
Inwestycje i Nieruchomości
0600-ZALM2C
126 prof. zw. dr hab. Stanisław Wieteska
127 dr Justyna Wiktorowicz
128 dr Radosław Witczak
129
prof. zw. dr hab. Eugeniusz
Wojciechowski
130 dr Andrzej Wojcieszak
131 dr Rafał Wolski
dr hab. Magdalena Załęczna, prof.
132
nadzw. UŁ
133 dr Wojciech Zatoń
Instrumenty finansowe, wycena i zastosowanie. Analiza rynków finansowych.
134 dr Konrad Żelazowski
Inwestowanie na rynkach nieruchomości
Finanse i rachunkowość; Rynek
finansowy
Inwestycje i Nieruchomości
0600-WELA2C
0600-WIKJ2C
0600-ZATW2C
0600-ZELK2C

Podobne dokumenty