Notatnik 3 - Duch Swiety tydz 2

Komentarze

Transkrypt

Notatnik 3 - Duch Swiety tydz 2
TYDZIEŃ II: ŻYCIE W DUCHU
1. Modlitwa poranna: Codziennie rano wyraź gotowość przyjęcia Ducha
Świętego i poddanie się Jego mocy, oczyszczeniu i kierownictwa. Błagaj go
gorąco: Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp. Złam mnie, skrusz mnie,
natchnij mocą! Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.
Słowo Życia: Codziennie staraj się przeżyć napięcie pomiędzy dążnością ciała
(czytaj: wszelki egoizm) a dążnością ducha (czytaj: wszelki przejaw
bezinteresownej miłości i służby). Przypomnij sobie słowa życia rano, w ciągu
dnia i przy wieczornym rachunku sumienia. „Ci bowiem, którzy żyją według
ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego,
czego chce Duch.” Rz 8,5
Studium Biblii TEMAT: Duch, który ożywia.
-Po co przyszedł Chrystus i co nam przynosi? (J 1, 4.12-13; J 3, 14-17;
J 4, 13b-14; J 6, 48-51; J 10, 10b; J 11, 25-26) ………………………………….
-Jakie pojęcie powtarza się w każdym z tych tekstów? …………...……………...
-W jaki sposób Chrystus udziela nam obfitego życia? (J 3, 5-8; J 6, 63;
J 7, 37-39)……………………………………………………….………………...
-Jaka nazwa Ducha Świętego odpowiada tej Jego roli?…...……………………...
-Według J 7, 37-39 i Chrystus i Duch Święty są źródłem życia. Jaka jest różnica
pomiędzy udzielaniem przez Chrystusa i przez Ducha Świętego?
……………………………..……………………………………………………
Odmów tajemnicę różańca o Zesłaniu Ducha Świętego, uwydatniając
w dopowiedzeniach, że jest On dla nas źródłem życia.
Namiot Spotkania: Poświęć Namiot Spotkania lub modlitwę przed
spoczynkiem na modlitwę dziękczynienia i uwielbienia za wszelkie dzieła Boże
dokonane przez Ducha Świętego. Niechaj modlitwa ta będzie inspirowana przez
teksty biblijne stanowiące poszczególne zwrotki kantyku :Duch Pański napełnił
okrąg ziemi”. Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym,
którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia
wiecznego. Tt 3, 5b-7 Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja Radujmy się
przed Panem i wysławiajmy wielkie dzieła Boże. Alleluja, alleluja.
2. Modlitwa poranna Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp! Przybądź
Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź
Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź Światłości strumień.
Słowo Życia: „Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha –
do życia i pokoju.” Rz8,6
Studium Biblii TEMAT: Życie w Duchu i w Chrystusie
-Jaki zachodzi u św. Pawła związek pomiędzy wyrażeniami: Duch Boży i Duch
Chrystusowy? ……………………………………………………………………..
-Co przede wszystkim sprawia w nas Duch Boży i po czym możemy poznać, że
Go posiadamy? (w. 9) …………………………………………………………….
-Co to znaczy mieć Ducha Chrystusowego, należeć do Chrystusa, „Chrystus
mieszka w nas” (odp. Flp 2, 5-8) …………………………………………………
-Jaki związek zachodzi pomiędzy określeniami „Duch Chrystusowy” a „duch
przybrania za synów”? (odp. świetle w. 28-29) .. ………………………………
Odmów tajemnicę różańca o Duchu Świętym, uwydatniając w dopowiedzeniach
związek między Chrystusem a Jego Duchem
Namiot Spotkania: Dziękuj i uwielbiaj! Wszyscy, których prowadzi Duch
Święty, są synami Bożymi. Nie otrzymaliśmy ducha niewoli i bojaźni, ale ducha
mocy i miłości i przybrania za synów, w których możemy wołać: Abba, Ojcze!
Rz 8, 14-15 Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja Radujmy się przed
Panem i wysławiajmy wielkie dzieła Boże. Alleluja, alleluja.
3. Modlitwa poranna: Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp: O najmilszy z
Gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.
Słowo Życia: „Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży
w was mieszka”. Rz 8, 8-9
Studium Biblii TEMAT: dar życia w Duchu Tekst: Rz 5, 1-11
-Czy człowiek może sam z siebie, w oparciu o własne siły i zdolności zasłużyć
na nowe życie w Duchu?.......................... ………………………………….........
-W czym przejawia się niezwykła miłość Boga względem nas? (w.6-8) ………...
……………………………………………………………………………………..
-W jaki sposób jedynie możemy uzyskać dar nowego życia w Duchu? (w. 1-2)
……………………………………………………………………………………..
-Przy pomocy jakich pojęć określa tekst Rz 5, 1-11 dar nowego życia w Duchu
i jego owoce? …………………………………………………………………….
-W jakim sensie i z czego możemy się chlubić przed Bogiem? (w. 2.3.11) …….
……………………………………………………………………………………..
Odmów
tajemnicę
o
Ukrzyżowaniu
Chrystusa
uwydatniając
w dopowiedzeniach, jakie są owoce zbawczej śmierci Chrystusa.
Namiot Spotkania Dziękuj i uwielbiaj: Usiłujmy więc zachować jedność Ducha
dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliśmy
wezwani w jednej nadziei, jaką daje nasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna
Notatnik opracowany przez Diakonię Ewangelizacji diecezji Sandomierskiej na podstawie „Notatnika uczestnika I roku formacji deuterokatechumenalnej Ruchu Światło-Życie. Duch Święty Krok 3”
wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. Ef 4, 3-6 Duch Pański
napełnił okrąg ziemi, alleluja Radujmy się przed Panem i wysławiajmy wielkie
dzieła Boże. Alleluja, alleluja.
4. Modlitwa poranna: Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp: Światłości
najświętsza, serc wierzących wnętrza. Poddaj Twej potędze! Bez Twojego
tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia. Jeno cierń i nędze.
Słowo Życia: Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie
należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega
śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek
usprawiedliwienia. Rz 8, 9b-10
Studium Biblii Temat: Życie w Duchu a wiara, nadzieja i miłość (Rz 5,1-5)
Życie w Duchu przejawia się w wierze, nadziei i miłości (por. 1 Kor 13,13)
Studiując tekst z Listu do Rzymian staraj się wniknąć w to, co mówi św. Paweł
o tych 3 cnotach (w katechizmie tzw. cnoty teologiczne).
-Jaką funkcję przypisuje św. Paweł wierze? (w. 1 i 2) ……………………………
-Z czym łączy się nadzieja, jaka jest jej rola? (w. 2-4) ……..……………………
-Jaka jest rola miłości w stosunku do nadziei? (w.5) ………..……………………
-Czy można wobec tego powiedzieć, że wiara daje dostęp do nowego życia
w Duchu, nadzieja zapewnia trwanie wiary w uciskach, a miłość jest rękojmią
nadziei? ……………………………………………………………………………
-Czy kolejność, w jakiej św. Paweł wylicza cnoty teologiczne, jest uzasadniona
i odpowiada rozwojowi nowego życia w Duchu? ………………………………..
Odmów tajemnicę różańca o Duchu Świętym jako Dawcy wiary, nadziei
i miłości
Namiot Spotkania: Dziękuj i uwielbiaj: Serce człowieka nie zdołało pojąć, jak
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg
przez Ducha, który przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
1 Kor 2, 9c-10 Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja Radujmy się przed
Panem i wysławiajmy wielkie dzieła Boże. Alleluja, alleluja.
5. Modlitwa poranna: Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp: Obmyj, co nie
święte. Oschłym wlej zachętę. Ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde. Rozgrzej
serca twarde. Prowadź zabłąkane.
Słowo Życia: „A jeśli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia
wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc
bracia, dłużnikami, ale nie chciała, byśmy żyć mieli według ciała.” Rz, 11-12
Studium Biblii temat: jak otrzymać pełnię życia w Duchu
-Dlaczego tak wielu chrześcijan nie zna i nie prowadzi życia w pełni Ducha
Świętego?............................................ ……………………………......................
-Jakie warunki musimy spełnić wg Chrystusa (J 7, 37-39), aby „strumienie wody
żywej popłynęły z naszego wnętrza”? ……………………………………………
-W czym konkretnie musi się wyrazić nasze pragnienie i nasza wiara i na czym
polega przyjście do Jezusa i picie z Jego źródła? ………………………………..
-Co obiecuje Jezus swoim uczniom wg J 14, 13-14? ……………………………
Odmów tajemnicę różańca z dopowiedzeniami przypominającym, czego
Chrystus chce od nas
Namiot Spotkania: Dziękuj i uwielbiaj: Bóg jest Tym, który nas umacnia
w Chrystusie, i Tym który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i
zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. 2 Kor 1, 21-22 Duch Pański
napełnił okrąg ziemi, alleluja Radujmy się przed Panem i wysławiajmy wielkie
dzieła Boże. Alleluja, alleluja.
6. Modlitwa poranna: Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp: Daj Twoim
wierzącym w Tobie ufającym Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj
wieniec zwycięstwa. Daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja.
Słowo Życia: „Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli
zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli.”
Rz 8, 13
Studium Biblii TEMAT: jak rozwijać życie w Duchu
-Co mówi Chrystus bezpośrednio po obietnicy wysłuchania naszych modlitw?
(J14,15) …………………………………………………………………………..
-Przeczytaj jeszcze inne miejsce w mowie pożegnalnej, w których Chrystus
nakazuje to samo (J 13, 34-35; J 14, 21. 23-24)………………………………….
-Czy miłość jest także darem należącym do daru życia w Duchu czy jest
warunkiem uzyskania tego daru? (Rz 5, 5-8; 1 Kor 12, 31 - 13, 13) ……………..
Odmów tajemnicę różańca o Zesłaniu Ducha Świętego, podkreślając szczególnie
miłość jako owoc Ducha Świętego
Namiot Spotkania: Dziękuj i uwielbiaj: Duch przychodzi z pomocą naszej
słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić, tak jak trzeba, sam Duch
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
Rz 8,26 Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja. Radujmy się przed Panem
i wysławiajmy wielkie dzieła Boże. Alleluja, alleluja.
NOTATKI:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………...........……….……………………………………………………………………………………
Notatnik opracowany przez Diakonię Ewangelizacji diecezji Sandomierskiej na podstawie „Notatnika uczestnika I roku formacji deuterokatechumenalnej Ruchu Światło-Życie. Duch Święty Krok 3”

Podobne dokumenty