REGULAMIN KONKURSU „Kalendarze Foxy” (dalej „Regulamin

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „Kalendarze Foxy” (dalej „Regulamin
REGULAMIN KONKURSU
„Kalendarze Foxy” (dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Kalendarze Foxy” (dalej
„Konkurs”).
2.
Konkurs jest prowadzony przez Starcom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A,
02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000004341, NIP: 527-23-37-041, kapitał zakładowy 50000 zł
(dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
Organizator działa na zlecenie spółki ICT Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul.
Włoska 3, 66-470 Kostrzyn (dalej „Klient”).
3.
Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności
za przeprowadzenie Konkursu.
5.
Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 19.12.2016 r. o godz. 15:00, a zakończenie w dniu
29.12.2016 r. o godz. 23:59.
6.
W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski (dalej
„Uczestnik”).
7.
W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy:
a)
Starcom sp. z o.o.;
b)
ICT Poland Sp. z o.o..;
oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W
przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą
uprawnienie do nagrody.
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
8.
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie
warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
a)
zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie;
b)
zamieścić komentarz będący odpowiedzią na zadanie uwzględnione we wpisie
konkursowym na Facebooku Foxy
https://www.facebook.com/foxypl/?fref=ts dalej „Zadanie Konkursowe”).
9.
W czasie trwania Konkursu, Uczestnik może dodać dowolną liczbę Zadań Konkursowych.
1
10.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania
Konkursowego w przypadku:
a)
zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych,
propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
b)
zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Klient
podmiotów;
c)
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i
praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
d)
gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego
i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
11.
Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia,
że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie
przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
a)
podaje nieprawdziwe dane;
b)
jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia
społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają
uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem
lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.
12.
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które stanowią
Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto,
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
NAGRODY
13.
Komisja wybierze 50 (pięćdziesiąt) Zadań Konkursowych, których autorom przyzna nagrody
(dalej „Nagrody”):
a)
Nagroda – kalendarz ścienny marki Foxy
14.
Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości danej
Nagrody. Te nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone
przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
15.
Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
16.
W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).
2
17.
Komisja będzie oceniać Zadania Konkursowe, przesyłane przez Uczestników w Konkursie,
uwzględniając atrakcyjność tematyki, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania
Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze 50 (pięćdziesiąt) zwycięskich Zadań
Konkursowych, których autorom zostanie przyznane prawo do Nagrody.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
18.
Publikacja wyników nastąpi w ciągu trzech dni od dnia zakończenia Konkursu, na profilu Foxy w
serwisie Facebook.
19. Zdobywca Nagrody zobowiązuje się do skontaktowania się z Organizatorem w prywatnej
wiadomości na Facebooku Foxy.: https://www.facebook.com/foxypl/?fref=ts w terminie
14 dni roboczych od dnia publikacji zwycięskich list oraz do podania danych niezbędnych do
wysłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny.
WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
20.
Nagrody w Konkursie zostaną wysłane kurierem. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany
pokwitować odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.
21.
Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent
pieniężny.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
22.
Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników
Konkursu: na adres: Starcom sp. z o.o., ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, z dopiskiem
„Reklamacja – Kalendarze Foxy”.
23.
Reklamacja powinna zawierać:
a)
wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie
kontaktowego nr tel. komórkowego);
b)
uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
c)
podpis reklamującego.
24.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie
pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru w ciągu 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25.
Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności
w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez
Organizatora tylko przez okres, jakiego wymagają obowiązujące przepisy prawa, a po
3
zakończeniu Konkursu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane
uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie
danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy
jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem
uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
26.
Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego nazwy użytkownika oraz opublikowanie pracy
konkursowej na liście zwycięzców Konkursu.
27.
W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
28. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie
internetowej https://www.facebook.com/foxypl/?fref=ts oraz w siedzibie Organizatora.
4

Podobne dokumenty