Załącznik 1. Wykaz elektrowni wiatrowych planowanych w MPZP i

Komentarze

Transkrypt

Załącznik 1. Wykaz elektrowni wiatrowych planowanych w MPZP i
Załącznik 1.
Tabela 1. Wykaz elektrowni wiatrowych zrealizowanych na podstawie MPZP (lub decyzji o warunkach zabudowy, stan na 12.03.2015 r.)
Lp. Nazwa gminy
Nazwa
miejscowości
1
2
3
powiat bytowski
1. Miastko
Wałdowo
Nazwa uchwalonego planu
4
Ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
5
Mpzp terenu przemysłowego „Błoga Góra”
w miejscowości Wałdowo
Dz. Nr 144/04 z dnia
30.11.2004 r. poz. 2556
Mpzp gminy cześć nizinna A, rejon lokalizacji
elektrowni wiatrowych Dziewięć Włók - Wiślina
Lokalizacja na działce nr 14/3
Dz. Nr 141/05 z dnia
19.12.2005 r. poz. 3356
Dz. Nr 144/03 z dnia
17.11.2003 r. poz. 2560
Wojciechowo
Mpzp w miejscowości Wicko dla lokalizacji Parku
Wiatrowego „Szelf” w miejscowości Wicko (dz.
437/4, 431/6, 432)
Mpzp w miejscowości Wojciechowo S
Wojciechowo
Mpzp w miejscowości Wojciechowo N
Wrzeście
Zmiana Mpzp dla lokalizacji zespołu parków wiatrowych Wrzeście – Wicko (Park nr 1), obręb
Wrzeście
Zmiana Mpzp dla lokalizacji zespołu parków wiatrowych Wrzeście – Wicko (Park nr 2), obręb
Wicko
Zmiana Mpzp dla lokalizacji zespołu parków wiatrowych Wrzeście – Wicko (Park nr 3), obręb
Wicko - Stacja
powiat gdański
2. Pruszcz Gdań- Dziewięć Włók,
ski
Wiślina
Bogatka
powiat lęborski
3. Wicko
Wicko
Wicko
Wicko - Stacja
powiat malborski
4. Nowy Staw
Brzózki, Stawiec,
Kącik, Pręgowo
Żuławskie,
Trępnowy
Mirowo, Brzózki,
Chlebówka
Dębina
Dz. Nr 121/04 z dnia
06.10.2004 r. poz. 2109
Dz. Nr 121/04 z dnia
06.10.2004 r. poz. 2110
Dz. Nr 43/10 z dnia
26.03.2010 r. poz. 746
Dz. Nr 43/10 z dnia
26.03.2010 r. poz. 747
Dz. Nr 43/10 z dnia
26.03.2010 r. poz. 748
Mpzp części wsi: Brzózki, Stawiec, Kącik, Pręgowo Żuławskie, Trępnowy (park wiatrowy
„Brzózki – Stawiec”)
Dz. Nr 24/10 z dnia
18.02.2010 r. poz. 423
Mpzp w obrębach geodezyjnych: Mirowo, Brzózki, Chlebówka – Park Elektrowni Wiatrowych –
zespół „Mirowo”
Mpzp w obrębach: Świerki, Chlebówka, Martąg,
Dębina – Park Elektrowni Wiatrowych – zespół
„Świerki”
Dz. Nr 131/10 z dnia
27.10.2010 r. poz. 2523
powiat nowodworski
5. Nowy Dwór
Żelichowo
Zmiana Mpzp fragmentu gminy w części obrębu
Gdański
Żelichowo
6. Stegna
Świerznica, Tujsk Mpzp „Wiatraki Nowotna”, fragment wsi
Świerznica, Tujsk
powiat pucki
7. Puck
Gnieżdżewo,
Mpzp fragmentów wsi Gnieżdżewo, Łebcz,
Łebcz, Połczyno Werblinia, Połczyno
Swarzewo
Lokalizacja na działkach nr 273/4, 273/5
Połczyno
Lokalizacja na działkach nr 393/1, 393/2
Łebcz
Lokalizacja na działkach nr 421/20, 421/21,
421/22, 421/23
powiat słupski
Dz. Nr 133/10 z dnia
02.11.2010 r. poz. 2570
Dz. Nr 141/10 z dnia
22.11.2010 r. poz. 2770
Dz. Nr 142/10 z dnia
23.11.2010 r. poz. 2782
Dz. Nr 12/04 z dnia
02.02.2004 r. poz. 225
Lp. Nazwa gminy
1
2
8. Kobylnica
Nazwa
miejscowości
3
Sierakowo, Kończewo, Zajączkowo, Łosino,
Widzino, Kobylnica
Widzino
Reblino, Słonowice, Runowo
Sławieńskie
9. Potęgowo
10. Słupsk
Kuleszewo,
Lulemino, Luleminko – Maszkowo, Kwakowo, Płaszewo
Darżyno
Bierkowo
Strzelino
Włynkówko
Włynkówko
powiat sztumski
11. Sztum
Koniecwałd
Gronajny
powiat tczewski
12. Pelplin
Pomyje, Rudno,
Lignowy, Janiszewo, Janiszewko
13. Subkowy
Brzuśce, Waćmierz
Radostowo
powiat wejherowski
14. Choczewo
Zwarcienko
Łętowo
Gościęcino
Starbienino
Nazwa uchwalonego planu
4
Zmiana Mpzp gminy Kobylnica w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach Sierakowo, Kończewo, Zajączkowo, Łosino, Widzino
i Kobylnica
Zmiana Mpzp gminy Kobylnica w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych na działkach nr 297/8 i 282/23
w obrębie geodezyjnym Widzino
Zmiana Mpzp gminy Kobylnica w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach Reblino, Runowo Sławieńskie, Słonowice
Mpzp gm. Kobylnica w zakresie niezbędnym do
realizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie
geodezyjnym Kuleszewo, Lulemino, Luleminko
– Maszkowo, Kwakowo oraz Płaszewo
Mpzp parku elektrowni wiatrowych
w Darżynie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr
OS.7624-11/11/2009 z dnia 26.08.2009 r. Lokalizacja na działkach nr 253/2, 259/3, 264/2
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr
OS.7624-10/12/2009 z dnia 26.08.2009 r. Lokalizacja na działkach nr 181/1, 189/16
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr
OS.7624-22/8/2008/2009 z dnia 26.08.2009 r.
Lokalizacja na działkach nr 235, 251/32
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr
OS.7624-12/11/2009 z dnia 26.08.2009 r.
Lokalizacja na działkach nr 246, 268/1
Ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego
5
Dz. Nr 73/03 z dnia
02.06.2003 r. poz. 1157
Dz. Nr 130/03 z dnia
30.10.2003 r. poz. 2273
Dz. Nr 42/04 z dnia
09.04.2004 r. poz. 821
Dz. Nr 56/08 z dnia
20.06.2008 r. poz. 1597
Dz. Nr 34/03 z dnia
06.03.2003 r. poz. 444
Decyzja o warunkach zabudowy. Lokalizacja na
działkach nr 248 i 278/5
Decyzja o warunkach zabudowy. Lokalizacja na
działkach nr 88, 180/2, 183/3, 184/7
Mpzp obejmującego wieś Pomyje oraz fragmenty
wsi Rudno, Janiszewko, Lignowy
Dz. Nr 47/08 z dnia
05.06.2008 r. poz. 1341
Mpzp dla działek nr 109, 112 -118, 123, 135, 148
we wsi Brzuśce, dla działek nr 123, 148 we wsi
Waćmierz
Lokalizacja na działkach nr 125/10, 125/11
Dz. Nr 158/11 z dnia
29.11.2011 r. poz. 3319
Mpzp farmy elektrowni wiatrowych na działkach
nr 46/26, 46/31 w rejonie Zwarcienka w obrębie
Zwartowo
Mpzp w rejonie lokalizacji elektrowni wiatrowych
w obrębie Łętowo
Mpzp „Wiatraki” w obrębie Gościęcino
Dz. Nr 40/03 z dnia
17.03.2003 r. poz. 566
Decyzja o warunkach zabudowy. Lokalizacja na
działce nr 45
Dz. Nr 21/05 z dnia
08.03.2005 r. poz. 424
Dz. Nr 3/08 z dnia
17.01.2008 r. poz. 94
Lp. Nazwa gminy
1
2
15. Gniewino
16. Linia
Nazwa
miejscowości
3
Gniewino, Tadzino
Gniewino, Tadzino
Pobłocie
Linia
m. Słupsk
17. m. Słupsk
Ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym WojewódzNazwa uchwalonego planu
twa
Pomorskiego
4
5
Mpzp elektrowni wiatrowych „Lisewo” ze strefą
Dz. Nr 82/01 z dnia
oddziaływania hałasu we wsi Gniewino, Tadzino 22.10.2001 r. poz. 1028
Zmiana Mpzp dotyczącego elektrowni wiatrowych Dz. Nr 147/09 z dnia
we wsi Gniewino i Tadzino
30.10.2009 r. poz. 2733
Mpzp fragmentu wsi Pobłocie dotyczy działki nr Dz. Nr 81/11 z dnia
53/6
07.07.2011 r. poz. 1722
Lokalizacja na działce nr 208/11
Słupsk
Decyzja o warunkach zabudowy. Lokalizacja na
terenie „Paula – Trans”, działka nr 144
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dzienników Urzędowych Województwa Pomorskiego z lat 2001 - 2014
Tabela 2.Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w których planuje się budowę
elektrowni wiatrowych (stan na 31.12.2014 r.)
Lp.
Gmina
Miejscowości
powiat bytowski
Struszewo, Chotkowo
1. Borzytuchom
Tytuł uchwalonego planu
Mpzp dla terenów predysponowanych pod
lokalizację siłowni wiatrowych w obrębach
geodezyjnych Struszewo i Chotkowo
Dąbrówka
Mpzp dla terenów predysponowanych pod
lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie
geodezyjnym Dąbrówka
Chotkowo
Mpzp dla terenów predysponowanych pod
lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej części obrębu geodezyjnego Chotkowo
Chotkowo
Mpzp dla terenów predysponowanych pod
lokalizację siłowni wiatrowych w południowej części obrębu geodezyjnego Chotkowo
2. Trzebielino Poborowo, Starkowo Mpzp w obrębach geodezyjnych Cetyń,
Poborowo, Starkowo
3. Tuchomie
Trzebiatkowa
Mpzp dla terenów predysponowanych pod
lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie
geodezyjnym Trzebiatkowa
Tuchomie, Piaszno
Mpzp dla terenów predysponowanych pod
lokalizację siłowni wiatrowych w obrębach
geodezyjnych Tuchomie i Piaszno
Tuchomie, Tuchomko Mpzp dla terenów predysponowanych pod
lokalizację siłowni wiatrowych w obrębach
geodezyjnych Tuchomie i Tuchomko
Modrzejewo
Mpzp dla terenów predysponowanych pod
lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie
geodezyjnym Modrzejewo
Ciemino
Mpzp dla terenów predysponowanych pod
lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie
geodezyjnym Ciemino
powiat chojnicki
4. Chojnice
Nowa Cerkiew, Paw- Mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego
łowo, Racławki
Nowa Cerkiew, Pawłowo i Racławki
Lichnowy, Ostrowite, Mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego
Sławęcin
Lichnowy, Ostrowite i Sławęcin
Ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Dz. z dnia 24.08.2012 r.,
poz. 2716
Dz. z dnia 24.08.2012 r.,
poz. 2717
Dz. z dnia 24.08.2012 r.,
poz. 2718
Dz. z dnia 24.08.2012 r.,
poz. 2719
Dz. z dnia 12.03.2014 r.,
poz. 1062
Dz. z dnia 29.08.2012 r.,
poz. 2739
Dz. z dnia 29.08.2012 r.,
poz. 2740
Dz. z dnia 29.08.2012 r.,
poz. 2741
Dz. z dnia 29.08.2012 r.,
poz. 2742
Dz. z dnia 29.08.2012 r.,
poz. 2743
Dz. z dnia 03.12.2012 r.,
poz. 3898
Dz. z dnia 06.12.2012 r.,
poz. 3952
Ostrowite
Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny, Sławęcin
Mpzp terenu pod lokalizację elektrowni
wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite
Mpzp terenu pod lokalizację elektrowni
wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania
dla fragmentu obrębów geodezyjnych Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny, Sławęcin
powiat człuchowski
5. Człuchów
Jaromierz, Chrząstowo Mpzp terenów położonych w obrębach
geodezyjnych Jaromierz i Chrząstowo
Brzeźno, Ględowo,
Mpzp gminy Człuchów w obrębach geodeJęczniki Wielkie,
zyjnych Brzeźno, Ględowo, Jęczniki
Rychnowy
Wielkie
i Rychnowy
Dębnica, Ględowo,
Mpzp w obrębach geodezyjnych Dębnica,
Jęczniki Wielkie, Skar- Ględowo, Jęczniki Wielkie, Skarszewo,
szewo, Wierzchowo
Wierzchowo
6. Przechlewo Sąpólno
Zmiana Mpzp parku elektrowni wiatrowych
Sąpólno
powiat gdański
7. Pruszcz
Jagatowo, Goszyn
Mpzp gminy cześć wyżynna, rejon lokalizaGdański
cji elektrowni wiatrowych Jagatowo, Goszyn
m. Gdynia
8. Gdynia
Gdynia
Mpzp rejonu Obwodowej Północnej i
zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w
Gdyni
powiat kościerski
9. Liniewo
Orle
Mpzp dla terenów położonych na północny zachód od miejscowości Orle
10. Somonino
Wyczechowo
Mpzp części wsi Wyczechowo
11. Nowa
Grabowo Kościerskie
Karczma
powiat kwidzyński
12. Gardeja
Otłowiec
13. Prabuty
Grodziec
Mpzp fragmentu gminy w obrębie geodezyjnym Grabowo Kościerskie
Mpzp dla parku elektrowni wiatrowych
w rejonie wsi Otłowiec
Mpzp „Grodziec – Park Elektrowni Wiatrowych” w obrębie geodezyjnym Grodziec
powiat lęborski
14. Wicko
Kopaniewo, Maszewko
Zmiana Mpzp dla działek nr 6/2, 63 – 67
w obrębie geodezyjnym Kopaniewo oraz
działek nr 147, 148 w obrębie geodezyjnym
Maszewko (byłe lotnisko)
Maszewko, Zdrzewno, Mpzp dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
Roszczyce
w rejonie wsi Maszewko, Zdrzewno,
Roszczyce
powiat malborski
15. Stare Pole
Ząbrowo
Mpzp dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo
Kaczynos, Kaczynos
Kolonia
16. Miłoradz
Miłoradz, Stara Kościelnica, Mątowy
Wielkie
powiat nowodworski
Mpzp dla obrębów geodezyjnych: Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolonia Ząbrowo – lokalizacja elektrowni wiatrowych
w obrębie Kaczynos i Kaczynos Kolonia
Zmiana Mpzp dla obszaru w obrębach
geodezyjnych Gnojewo, Stara Kościelnica, Miłoradz, Mątowy Wielkie
Dz. z dnia 20.05.2013 r.,
poz. 2216
Dz. z dnia 04.06.2013 r.,
poz. 2311
Dz. z dnia 05.02.2013 r.,
poz. 804
Dz. z dnia 02.12.2013 r.,
poz. 4219
Dz. z dnia 02.12.2013 r.,
poz. 4232
Dz. Nr 82/08 z dnia
29.07.2008 r. poz. 2122
Dz. Nr 88/05 z dnia
20.09.2005 r. poz. 1814
Dz. z dnia 03.07.2012 r.,
poz. 2209
Dz. Nr 75/08 z dnia
18.07.2008 r. poz. 1981
Dz. z dnia 20.04.2012 r.,
poz. 1437
Dz. z dnia 16.09.2014 r.,
poz. 3015
Dz. Nr 142/10 z dnia
23.11.2010 r. poz. 2777
Dz. z dnia 26.03.2012 r.,
poz. 1181
Dz. Nr 70/10 z dnia
13.05.2010 r. poz. 1138
Dz. z dnia 10.08.2012 r.,
poz. 2644
Dz. Nr 52/11 z dnia
10.05.2011 r. poz. 1213
Dz. Nr 72/11 z dnia
15.06.2011 r. poz. 1519
Dz. z dnia 16.09.2013 r.,
poz. 3317
17. Sztutowo
Grochowo, Groszowo, Płonino, Łaszka
18. Nowy Dwór Kmiecin, Myszewko,
Gdański
Marynowy, Orłowo,
Tuja, Lubieszewo,
Gozdawa, Żelichowo,
Starocin
Lubieszewo, Orłowo
powiat pucki
19. Puck
Starzyński Dwór,
Radoszewo
powiat słupski
20. Damnica
Święcichowo, Bięcino
21. Dębnica
Kaszubska
22. Główczyce
Dz. Nr 77/04 z dnia
25.06.2004 r. poz. 1442
Dz. z dnia 28.01.2013 r.,
poz. 584
Zmiana Mpzp dla części obrębów Lubieszewo i Orłowo
Dz. z dnia 30.01.2013 r.,
poz. 672
Mpzp dla części obszaru obrębu geodezyjnego Starzyński Dwór - Radoszewo
Dz. Nr 14/03 z dnia
23.01.2003 r. poz. 143
Zmiana Mpzp gminy w obrębach ewidencyjnych Święcichowo i Bięcino
Bięcino, Karżniczka
Mpzp w obrębach ewidencyjnych Bięcino
i Karżniczka
Skarszów Górny
Mpzp dla terenu Parku Wiatrowego „Skarszów Górny” położonego w rejonie wsi
Skarszów Górny
Dobieszewo
Mpzp dla obszaru położonego w rejonie
wsi Dobieszewo (w obrębach geodezyjnych Dobieszewo, Dębnica Kaszubska
Leśnictwo, Starnice)
Drzeżewo – Lipno,
Zmiana mpzp gminy w obrębach DrzeżeŻoruchowo, Zgojewo, wo - Lipno, Żoruchowo, Zgojewo, ŻelŻelkowo, Przebędowo kowo, Przebędowo
Wykosowo
Zmiana mpzp gminy w obrębie Wykosowo
Drzeżewo
Drzeżewo
23. Kobylnica
Kończewo
24. Potęgowo
Wieliszewo
Głuszynko, Grapice
Grąbkowo
Grąbkowo
Żychlin, Darżyno,
Grąbkowo, Warcimino
Głuszyno
Warcimino
25. Słupsk
Mpzp południowej części gminy, rejon wsi
Grochowo, Groszkowo, Płonino, Łaszka
Zmiana Mpzp dla części obrębów: Kmiecin, Myszewko, Marynowy, Orłowo,
Tuja, Lubieszewo, Gozdawa, Żelichowo, Starocin
Kukowo, Wiklino
Warblewo
Karżcino
Mpzp dla terenów obejmujących obszar
w rejonie planowanej Farmy Wiatrowej
„Drzeżewo I”
Mpzp dla terenów obejmujących obszar
w rejonie planowanej Farmy Wiatrowej
„Drzeżewo II”
Mpzp dla terenu położonego na działce
nr 245/2 obręb Kończewo
Mpzp parku elektrowni wiatrowych
Wieliszewo
Mpzp parku elektrowni wiatrowych
Głuszynko i Grapice
Mpzp w gminie Potęgowo obejmujący wieś
Grąbkowo oraz tereny położone na
wschód od wsi
Mpzp dla terenów położonych na południe
od wsi Grąbkowo
Mpzp dla terenów położonych w obrębach
geodezyjnych Żychlin, Darżyno, Grąbkowo, Warcimino
Mpzp fragmentu gminy Potęgowo dla
terenów obejmujących obszar w rejonie
planowanej Farmy Wiatrowej Głuszyno
Mpzp „Farma elektrowni wiatrowych –
Warcimino” w gminie Potęgowo
Mpzp w obrębach geodezyjnych Kukowo
i Wiklino
Mpzp Parku Wiatrowego „Warblewo”
położonego w rejonie wsi Warblewo
Mpzp w części obrębu geodezyjnego
Karżcino
Dz. Nr 116/03 z dnia
07.10.2003 r. poz. 2062
Dz. Nr 93/10 z dnia
09.07.2010 r. poz. 1778
Dz. Nr 111/10 z dnia
08.09.2010 r. poz. 2131
Dz. z dnia 12.12.2013 r.,
poz. 4565
Dz. Nr 119/04 z dnia
01.10.2004 r. poz. 2077
Dz. Nr 119/04 z dnia
01.10.2004 r. poz. 2078
Dz. z dnia 05.12.2012 r.,
poz. 3940
Dz. z dnia 24.04.2013 r.,
poz. 1994
Dz. Nr 89/10 z dnia
25.06.2010 r. poz. 1677
Dz. Nr 70/08 z dnia
11.07.2008 r. poz. 1936
Dz. Nr 165/09 z dnia
07.12.2009 r. poz. 3181
Dz. Nr 6/11 z dnia
17.01.2011 r. poz. 158
Dz. Nr 8/11 z dnia
21.01.2011 r. poz. 219
Dz. z dnia 21.12.2012 r.,
poz. 4521
Dz. z dnia 26.04.2013 r.,
poz. 2026
Dz. z dnia 23.10.2014 r.
poz. 3562
Dz. Nr 66/04 z dnia
31.09.2004 r. poz. 1266
Dz. Nr 110/07 z dnia
20.06.2007 r. poz. 1773
Dz. Nr 126/09 z dnia
21.09.2009 r. poz. 2439
Wrzeście – Kępno,
Lubuczewo, Bukówka
26. Ustka
Charnowo
Duninowo - Wodnica
Duninowo, Pęplino
Możdżanowo, Starkowo
Zaleskie
powiat starogardzki
27. Bobowo
Bobowo, Wysoka
28. Starogard
Owidz, Barchnowy,
gdański
Janowo
powiat sztumski
29. Dzierzgoń
Chojty, Budzisz, Bruk
30. Mikołajki
Pomorskie
31. Stary Targ
Żuławka Sztumska,
Budzisz, Chojty, Poliksy
Wilczewo, Pierzchowice, Mikołajki Pomorskie
Bukowo, Waplewo,
Tropy Sztumskie
Kalwa, Tropy Sztumskie
powiat tczewski
32. Gniew
Tymawa, Piaseczno,
Jeleń, Rakowiec
33. Pelplin
Rajkowy, Ropuchy,
Rożental, Nowy Dwór
Pelpliński
34. Tczew
Swarożyn
powiat wejherowski
Zwarcienko
35. Choczewo
Choczewo
Choczewko
Lublewo
Osieki
Przebendowo
Mpzp w części obrębów geodezyjnych
Wrzeście – Kępno, Lubuczewo, Bukówka
Zmiana mpozp gminy Ustka dla lokalizacji
farm wiatrowych w Charnowie
Zmiana Mpozp gminy dla lokalizacji Parku
Wiatrowego Nr 1 „Duninowo - Wodnica”
Mpzp dla części terenów położonych w
okolicy miejscowości Duninowo, Pęplino
Mpzp dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr
2 „Możdżanowo - Starkowo”
Mpzp dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr
3
w miejscowości Zaleskie
Dz. Nr 126/09 z dnia
21.09.2009 r. poz. 2440
Mpzp w rejonie miejscowości Wysoka
i Bobowo
Mpzp fragmentu wsi Owidz, Barchnowy,
Janowo
Dz. z dnia 26.01.2012 r.,
poz. 361
Dz. z dnia 12.07.2012 r.,
poz. 2419
Mpzp dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Chojty, Budzisz, Bruk
Mpzp w obrębach geodezyjnych Żuławka
Sztumska, Budzisz, Chojty, Poliksy –
„Wiatraki – Chojty”
Mpzp terenów obejmujących obszar dla
potrzeb realizacji farmy wiatrowej „ZONDA” (fragmenty obrębów geodezyjnych
Wilczewo, Pierzchowice, Mikołajki
Pomorskie)
Mpzp dla fragmentu gminy w rejonie obrębów geodezyjnych Bukowo, Waplewo,
Tropy Sztumskie „Wiatraki – Trankwice”
Mpzp dla fragmentu gminy w rejonie obrębów geodezyjnych Kalwa, Tropy Sztumskie „Wiatraki – Kalwa”
Dz. z dnia 19.03.2012 r.,
poz. 1114
Dz. z dnia 30.01.2014 r.,
poz. 351
Mpzp fragmentów wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń, Rakowiec
Mpzp dla gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental,
Nowy Dwór Pelpliński
Mpzp dla fragmentu gminy we wsi Swarożyn działki nr 171/33 i 34, część działek nr
173/2, 303/11, 303/18, 311/2, 319/7
Dz. z dnia 12.01.2012 r.,
poz. 117
Dz. Nr 152/10 z dnia
07.12.2010 r. poz. 2969
Mpzp „Wiatraki w Zwarcienku” gmina
Choczewo
Mpzp „Wiatraki w Choczewie” gmina
Choczewo
Mpzp „Wiatraki w Choczewku” gmina
Choczewo
Mpzp „Wiatraki w Lublewie” gmina Choczewo
Mpzp „Wiatraki w Osiekach” gmina Choczewo
Mpzp „Wiatraki w Przebendowie” gmina
Choczewo
Dz. Nr 55/08 z dnia
19.06.2008 r. poz. 1541
Dz. Nr 58/08 z dnia
24.06.2008 r. poz. 1656
Dz. Nr 58/08 z dnia
24.06.2008 r. poz. 1657
Dz. Nr 58/08 z dnia
24.06.2008 r. poz. 1658
Dz. Nr 59/08 z dnia
25.06.2008 r. poz. 1662
Dz. Nr 59/08 z dnia
25.06.2008 r. poz. 1663
Dz. Nr 35/02 z dnia
05.06.2002 r. poz. 807
Dz. Nr 24/03 z dnia
14.02.2003 r. poz. 258
Dz. Nr 49/07 z dnia
23.06.2007 r. poz. 728
Dz. Nr 49/07 z dnia
23.02.2007 r. poz. 729
Dz. Nr 49/07 z dnia
23.06.2007 r. poz. 730
Dz. z dnia 03.02.2015 r.
poz. 296
Dz. z dnia 12.08.2013 r.,
poz. 3151
Dz. z dnia 21.03.2014 r.,
poz. 1207
Dz. Nr 62/02 z dnia
18.09.2002 r. poz. 1437
Słajkowo
Borkowo
Mpzp „Wiatraki w Słajkowie” gmina Choczewo
Mpzp „Farma Wiatrowa w Zwartowie”
gmina Choczewo
Mpzp „Borkowo I”, gmina Choczewo
Borkowo
Mpzp „Borkowo II”, gmina Choczewo
Ciekocinko
Mpzp dla południowo – wschodniego
fragmentu obrębu geodezyjnego Ciekocino
we wsi Ciekocinko
Mpzp fragmentu wsi Pobłocie i fragmentu
wsi Strzepcz
Mpzp dla części obrębu geodezyjnego
Kaczkowo, Wysokie, Chrzanowo
Mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego
Chrzanowo
Mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego
Brzeźno Lęborskie, Pużyce, Świchowo,
Wysokie, Łęczyce
Zwartowo
36. Linia
Pobłocie, Strzepcz
37. Łęczyce
Kaczkowo, Wysokie,
Chrzanowo
Chrzanowo
Brzeźno Lęborskie,
Pużyce, Świchowo,
Wysokie, Łęczyce
Dz. Nr 59/08 z dnia
25.06.2008 r. poz. 1664
Dz. Nr 132/09 z dnia
29.09.2009 r. poz. 2498
Dz. Nr 133/09 z dnia
30.09.2009 r. poz. 2502
Dz. Nr 133/09 z dnia
30.09.2009 r. poz. 2503
Dz. z dnia 05.12.2012 r.,
poz. 3924
Dz. z dnia 27.09.2013 r.,
poz. 3418
Dz. Nr 55/04 z dnia
06.05.2004 r. poz. 1079
Dz. z dnia 15.11.2012 r.,
poz. 3668
Dz. z dnia 10.12.2012 r.,
poz. 4060
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dzienników Urzędowych Województwa Pomorskiego
Tabela 3. Wykaz planowanych dużych instalacji fotowoltaicznych w województwie pomorskim
Nazwa gminy
Łęczyce
Nazwa obrębu,
numer działki
Nawcz
części działki nr 159
Godętowo
części działek nr 55,
56/1
Słupsk
Moc
instalacji,
powierzchnia
1,9 MW
40 MW
Bożepole Wielkie
działka nr 95/2
brak danych
Bożepole Wielkie
działka nr 89/7
10 MW
Bożepole Wielkie
10 MW
41,12 ha
Strzelino
działka nr 202/5 i
części działki nr
202/6
Strzelino
części działki nr
202/
10 MW
Strzelino
części działek nr
170/13, 170/15-17,
179, 198/1, 198/3,
198/5, 198/10,
198/11
Strzelino
10 MW
10 MW
10 MW
Faza przygotowania dokumentacji
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
RIR.6220.18.2013.DB z dnia 27.08.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
RIR.6220.30.2013.DB z dnia 26.05.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono brak potrzeby opracowania oceny oddziaływania na środowisko
RIR.6220.32.2013.DB z dnia 27.08.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych znak: RIR.6220.32.2013.DB z
dnia 06.08.2014 r.
MPZP dla działki nr 98/1 w obrębie geodezyjnym
Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce przyjęty Uchwałą Rady
Gminy Nr XLIV/1/2014 z dnia 28.01.2014 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.02.2014 r., poz. 648)
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
OS.6220.25.4.2013.2014 z dnia 24.03.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
OS.6220.26.4.2013.2014 z dnia 24.03.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
OS.6220.27.4.2013.2014 z dnia 24.03.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
Strzelino
działki nr 193, 194,
198/8 i części działek nr 198/6,
198/12
Strzelino
działka nr 176/1 i
części działki nr
176/2
Strzelino
części działki nr
176/2
Krępa
10 MW
10 MW
10 MW
brak danych
Dębnica Kaszubska
Dębnica Kaszubska
działki nr 18/2, 20
10 MW
20 ha
Miastko
Piaszczyna
części działki nr
21/52
Niedźwiedzica (Niedźwiedziówka)
działka nr 304
5,0 MW
13,66 ha
Stegna
Główczyce
2 MW
Choćmirowo
działki nr 19, 45, 12
Żelkowo
działka
nr 38
1,99 MW
Rumsko
Cewice
Trąbki Wielkie
Starogard
Gdański
Kolbudy
Chojnice
Czarna Dąbrówka
Popowo
działka nr 144/3
Mierzeszyn
działka nr 8
Brzeźno Wielkie
działka
nr 154
Rywałd
„Starogard Gdański
II”
działki nr 143/7,
143/8
lokalizacja na działka
nr 8/7
Lichnowy
działka nr 245
0,1 MW
0,45 ha
1,89 MW
Wargowo
działka nr 5
1,5 MW
1,0 MW
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
OS.6220.28.4.2013.2014 z dnia 24.03.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
OS.6220.29.4.2013.2014 z dnia 19.03.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
OS.6220.30.4.2013.2014 z dnia 19.03.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
OS.6220.31.4.2013.2014 z dnia 19.03.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania
oceny oddziaływania na środowisko OS.6220.18.4.2014 z
dn. 30.09.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania
oceny oddziaływania na środowisko OS.6220.3.2013 z
dnia 20.03.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, wydano decyzję środowiskową
Nr WGN.6220.10.21.2013.JG z dnia 21.03.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko GPN-P.
OŚR.6220.1.2013 z dn. 05.05.2013 r.
Decyzja Wójta Gminy Nr PP.6730.45.2012 z dnia
24.06.2013 r.; PP.6730.46.2012 z dnia 24.06.2013 r.;
PP.6730.48.2012 z dnia 01.08.2013 r. o warunkach zabudowy
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych Nr PP.6220.9.2013 z dnia
02.07.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 27.08.2013 r.
wydano decyzję o warunkach zabudowy
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 6.4.2013
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 04.03.2013 r.
2 MW
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 02.01.2014 r.
2 MW
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 20.12.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko RŚiGN.
6220.10.6.2014 z dn. 22.07.2014 r.
decyzja GI.6220.6.9.2014. WU z dnia 18.09.2014 r.
2,0 MW
Lubichowo
Zelgoszcz
działka
nr 127
Skórcz
Wielbrandowo
„Skórcz I”
Ustka
Lipnica
Człuchów
Stara Kiszewa
Osiek
Zblewo
Władysławowo
Puck
Czarnylas
„Skórcz II”
działka
nr 43
Pączewo
„Skórcz III”
działka
nr 29
Wielbrandowo
„Skórcz IV”
działki
nr 85/1, 85/2
Rowy
oczyszczalnia ścieków w Rowach
Borzyszkowy
Brzozowo
działka nr 117
Lipnica
działka nr 374/2
Ostrowite
działka nr 179
Borowy Młyn
działka
nr 1035
Rychnowy
„Człuchów I”
Rychnowy
„Człuchów II”
Chrząstowo
„Człuchów III”
działka nr 105/2
Lipy
2,0 MW
4,8 ha
4 MW
8,2 ha
2,0 MW
5,2 ha
2 MW
2 MW
4,5 ha
0,2 MW
3 MW
5 MW
1 MW
4 MW
5 MW
2 MW
2 MW
1 MW
1 MW
Karszanek
działki nr 276, 289,
290, 291, 292
Pinczyn
„Zblewo I”
działka nr 617
Pinczyn
działka nr 647
10 MW
ok. 20 ha
Władysławowo
działka nr 71/5
Moście Błota
działka nr 1476/2
Łebcz
20 MW
26 ha
20 MW
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
KIOŚ.6220.1.3.2014 z dnia 13.05.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
OŚ.6220.01.04.2014 z dnia 17.03.2014 r.
zgromadzony cały materiał niezbędny do wydania
decyzji środowiskowej OŚ.6220.02.11.2014 z dnia
02.10.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
OŚ.6220.03.06.2014 z dnia 31.03.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych znak: OŚ.6220.04.13.2014 z
dnia 22.10.2014 r.
ogłoszono przetarg na wykonanie instalacji
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 02.08.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 17.12.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 11.07.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 13.08.2014 r.
wszczęcie postępowania RIG.6220. 5.2014.KK z dn.
29.08.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 17.04.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 10.09.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 23.10.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko UGOŚ.6220.12.3.2013
z dnia 17.12.2013 r.
konieczność opracowania oceny oddziaływania na
środowisko OŚ-6220/1-5/2014 z dnia 26.05.2014 r.
2 MW
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 22.05.2014 r.
1 MW
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
ZRG.6220.3.2014 z dnia 04.06.2014 r.
wstępna propozycja
2 MW
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dnia 05.04.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
działki nr 77/4,
77/7, 77/9
Kościerzyna
Kościerzyna
1,3 MW
ok. 5 ha
Trąbki Wielkie
Mierzeszyn
części działki nr 8
Błotnik
działki nr 151/2,
150, 149, 152/2,
148/2, 153/2, 155/2
Cierznie
„Debrzno I”
Nowe Gronowo
działka nr 9
Skowarnki
działka nr 439
Lębork
1,89 MW
Cedry Wielkie
Debrzno
Lębork
brak danych
14,77 ha
1 MW
brak danych
brak danych
brak danych
Gniewino
Gniewino
działka nr 54
2 MW
Tczew
Goszyn
działki nr 2/2-5,
6/6, 8, 10/10,
10/11, 12/2, 16/6,
19, 21/2, 22/1-2,
22/7, 26/2, 30/9,
32, 33/3, 46, 49, 51,
52, 53/2, 55, 56/3,
56/5, 57, 60/1,
60/3, 61/3, 61/5,
107/1-3
Waćmierz
części działki nr
117/1,
55 MW
110 ha
Rożental
działki nr 141,
177/2, 178/2,
179/4, 211/8, 211/9
Różyny
działka nr 279/3
Nowa Wieś
5,52 MW
Koniecwałd
0,988 MW
Subkowy
Pelplin
Pszczółki
Sztum
Ryjewo
Koniecwałd
działki nr 150/1,
150/6, 150/7
Kępina
działka nr 13/5
Straszewo
2 MW
7,91 ha
7 MW
1,99 MW
2 MW
2 MW
1,6 MW
warunkach zabudowy, wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych decyzja środowiskowa Nr
GKiOŚ.600.17.obw.DŚU.2012 z dnia 14.03.2014 r.
Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/370/13
z dnia 29.05.2013 r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej program „Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą
naprawy powietrza i zrównoważenia energii”.
03.12.2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (75%)
wszczęcie postępowania WZP.OŚ.6220.6.4.2013 z dnia
10.06.2013 r.
Uchwała Nr XXXV/283/14 z dnia 21.02.2014 r. w
sprawie przystąpienia do MPZP terenów obejmujących
część obrębu geodezyjnego Błotnik
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
RiOŚ.6220.7.0.2014 z dnia 24.10.2014 r.
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
RiOŚ.6220.2.4.2014 z dnia 06.06.2014 r.
decyzja środowiskowa RiOŚ. 6220.3.4.2014 z dn.
25.07.2014 r.
opracowanie koncepcji, teren oczyszczalni ścieków oraz
bezpośrednio sąsiadujący
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych znak: ISGP. 6730.13.2013 z dnia
06.12.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 08.01.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko RK.Ś.
6220.1.3.2014 z dn. 20.06.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
RTI.6220.5.2012.2013 z dnia 26.06.2013 r.
Decyzja o warunkach zabudowy znak:
RIG.6730.15.2014.AR
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 15.07.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 24.07.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 09.08.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 30.08.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
Straszewo
działki nr 6/2, 6/3
Mikołajki
Pomorskie
Kwidzyn
3,7 MW
Krasna Łąka
działka nr 85
4 MW
Krasna Łąka
działka nr 158
Wilczewo
4 MW
Mikołajki Pomorskie
działka nr 158
„Mikołajki Pomorskie I”
działka nr 104/4
„Mikołajki Pomorskie II”
działka nr 461/3
Rakowice
działki nr 126/6,
126/9, 126/18,
145/4 Rakowiec
działki nr 601,
606/9, 609
Brokowo Rakowieckie
działki nr 61/39,
61/40, 61/42, 74/13
Kamionka
działka nr 6/22
4 MW
1,5 MW
2 MW
GKI/OŚiP/6220.4.5/2013 z dnia 06.11.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko
GKI/OŚiP/6220.5.8/2013 z dnia 12.11.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 29.01.2013 r.
wszczęcie postępowania RG.III.6220.2.2013 z dn.
29.01.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 29.01.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 31.07.2013 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 25.08.2014 r.
1 MW
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy dn. 26.08.2014 r.
50 MW
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko OŚiGW.
6220.3.2013 z dn. 04.10.2013 r.
35 MW
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko OŚiGW.
6220.5.2013 z dn. 04.10.2013 r.
1 MW
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono brak potrzeby opracowania oceny oddziaływania na środowisko OŚiGW.
6220.21.2013 z dn. 07.11.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych znak: GPG.6220.3.2014 z dnia
05.11.2014 r.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy, ustalono konieczność opracowania oceny oddziaływania na środowisko znak: Oś6220D.10.7.2014 z dn. 25.04.2014 r.
Prabuty
Rodowo
„Prabuty I”
działka nr 173
1 MW
Gardeja
Gardeja
działki 831/8, 831/9
25 MW
Źródło: Opracowanie własne
Tabela 4. Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł OZE do Krajowej Sieci Przesyłowej (stan na
dzień 28 listopada 2014)
Lp
Wnioskodawca
1
1
2
Megawat Polska Sp. z o.o.
2
Wiatrowe Elektrownie Sp. z o.o.
3
4
PGE Energia odnawialna S.A.
EWG Słupsk Sp. z o.o.
Lokalizacja instalacji (gmina)
3
Damnica Potęgowo, Główczyce, Słupsk, Damnica,
Kobylnica
Damnica Potęgowo, Główczyce, Słupsk, Damnica,
Kobylnica
Wicko
Damnica Słupsk Potęgowo
Główczyce
Moc przyłączeniowa
[MW]
4
240
5
Słupsk Wierzbięcino
240
Słupsk Wierzbięcino
90
320
Żarnowiec
Słupsk Wierzbięcino
Lokalizacja przyłączenia
Lp
1
5
6
Lokalizacja instalacji (gmina)
Wnioskodawca
2
Green Power Pomorze Sp. z o.o.
WINDCOM Sp. z o.o.
3
Ustka Słupsk
Choczewo, Nowa Wieś
Lęborska
Choczewo
Słupsk Główczyce
Główczyce
Pelplin
Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie
7
8
9
10
11
12
Stigma Sp. z o.o.
EVIVA Lębork Sp. z o.o.
Windfarm Polska III Sp. z o.o.
Radan Nordwind Sp. z o.o.
Bałtyk Środkowy III Sp. z o.o.
Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z
o.o.
Źródło Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Warszawa 2014.
Moc przyłączeniowa
[MW]
4
240
111
5
Słupsk Wierzbięcino
Żarnowiec
45
100
132
107,425
1200
1045,5
Żarnowiec
Słupsk Wierzbięcino
Gdańsk Błonia
Pelplin
Słupsk Wierzbięcino
Żarnowiec
Lokalizacja przyłączenia
Tabela 4. Instalacje OZE dla których wydano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV (stan na 30 wrzesień 2014)
Lp.
1
Lokalizacja instalacji
(gmina/ miejscowość)
Rodzaj instalacji OZE
Lokalizacja przyłączenia
2
powiat bytowski
Borzytuchom
Elektrownia wiatrowa
2 300
Bytów
Elektrownia wiatrowa
10 000
Czarna Dąbrówka/
Kozin
Elektrownia wodna
220
Lipnica/
Brzeźno Szlacheckie
Lipnica / Borowy Młyn
Lipnica/
Borowy Młyn
Elektrownia słoneczna
Elektrownia wodna
Elektrownia słoneczna
100
Lipnica/Borzyszkowy
Miastko/Wałdowo
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
2 300
800
Miastko
Elektrownia wiatrowa
6 000
Miastko/Świerczyna
Elektrownia biogazowa
Elektrownia biogazowa
Elektrownia słoneczna
2000
GPZ Ostrowite
Rozdzielnia 15 kV pole liniowe nr 11
sekcja 2
GPZ Bytów
Rozdzielnia 15 kV
GPZ Lębork Krzywoustego
rozdzielnia 15 kV w projektowanej
kontenerowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr 698
Kozin
GPZ Ostrowite
Linia 15kV nr 441
Linia 15 kV
PZ Rucowe Lasy
Linia 15kV 01100-261 Rucowe Lasy Borowy Młyn
Borzyszkowy
GPZ Miastko
linia napow. 15 kV nr 401
GPZ Miastko
Rozdzielnia 15 kV
Świerczyna
1100
Dretyń
Elektrownia wiatrowa
4 000
Elektrownia wiatrowa
6 000
Elektrownia biogazowa
Elektrownia wiatrowa
1060
GPZ Człuchów
Rozdzielnia 15 kV pole liniowe nr 24
sekcja 2
Jaromierz
6 000
GPZ Czarne
Miastko/Dretyń
Trzebielino /Suchorze
powiat chojnicki
Chojnice/Sławęcin
powiat człuchowski
Człuchów
Człuchów
Czarne / Nadziejewo
3
Moc przyłączeniowa
[kW]
4
37
100
500
5
Suchorze
Lp.
Lokalizacja instalacji
(gmina/ miejscowość)
Rodzaj instalacji OZE
1
2
3
Moc przyłączeniowa
[kW]
4
Lokalizacja przyłączenia
Czarne
Elektrownia wiatrowa
2 000
Czarne / Nadziejewo
Elektrownia słoneczna
Elektrownia biogazowa
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia wiatrowa
2 000
5
Rozdzielnia 15 kV
GPZ Czarne
Rozdzielnia 15 kV pole liniowe nr 4
sekcja 1
Nadziejewo
1097
Domisław
4 000
Rzeczenica
Elektrownia słoneczna
200
Rzeczenica
Brzezie
powiat gdański
Cedry Wielkie
Cedry Wielkie
Kolbudy /Straszyn
Pruszcz Gdański
Elektrownia słoneczna
1 940
GPZ Gwieździn
rozdzielnia 15 kV w GPZ
GPZ Gwieździn
rozdzielnia 15 kV
GPZ Gwieździn
Rozdzielnia 15 kV
GPZ Gwieździn
ciąg liniowy GPZ Gwieździn - Rzeczenica Tartak [02100-209]
GPZ Czarne
rozdzielnia 15 kV w GPZ
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wodna`
Elektrownia wiatrowa
6000
6000
2000
800
Pruszcz Gdański
Elektrownia słoneczna
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
elektrownia wiatrowa
95
Czarne
Rzeczenica
Gwieździn
Rzeczenica
Gwieździn
Rzeczenica - Gwieździn
Pruszcz Gdański
Pszczółki
Pszczółki
Pszczółki/Różyny
Przywidz
Przywidz/Roztoka
Przywidz
Trąbki Wielkie
1 000
2 000
6000
6000
6000
300
2 000
1 000
800
Elektrownia biogazowa
717
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
12 000
600
Elektrownia słoneczna
Elektrownia wiatrowa
3 000
Somonino
Elektrownia słoneczna
300
Somonino
Elektrownia słoneczna
300
Żukowo
Elektrownia słonecz-
75
powiat kartuski
Kartuzy
Kartuzy
Sierakowice
Sierakowice
4 800
GPZ-Pruszcz Gdański
GPZ-Cedry
PZ-Łapino - GPZ-Rutki
Linia napowietrzna SN-15kV nr
053400, GPZ-Cedry
Linia kablowa SN-15kV nr 055604,
GPZ Pruszcz Gd.
GPZ-Pleniewo
GPZ-Miłobądz
GPZ-Miłobądz
Linia napowietrzna SN-15kV nr
053010, GPZ-Miłobądz
Linia napow. SN-15kV nr 054009,
GPZ Kiełpino
Linia napow. SN-15kV nr 054025,
GPZ Kiełpino
Linia napow. SN-15kV nr 088700,
GPZ Rutki
Linia napow. SN-15kV nr 054600,
GPZ-Miłobądz
GPZ-Kiełpino
Linia napow. SN-15kV nr 088000,
GPZ Sierakowice
GPZ-Sierakowice
Zaciski prądowe linii kablowej SN15kV w GPZ-Sierakowice, pole nr 10,
sekcja I
Zaciski prądowe rozłącznika SN-15kV
w linii napowietrznej SN-15kV nr
085200 od strony elektrowni
Zaciski prądowe rozłącznika SN-15kV
w linii napowietrznej SN-15kV nr
085200 od strony elektrowni
Linia SN-15kV nr 9427, GPZ-Wielki
Lp.
Lokalizacja instalacji
(gmina/ miejscowość)
1
2
Rodzaj instalacji OZE
3
Moc przyłączeniowa
[kW]
4
na
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Kościerzyna
Energia słoneczna
Kościerzyna
Elektrownia słoneczna
5000
Elektrownia fotowoltaiczna
1 940
68
Gardeja
Elektrownia słoneczna
Elektrownia wiatrowa
6 000
Gardeja
Elektrownia wiatrowa
1 000
Kwidzyn
Elektrownia wodna
Kwidzyn
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia fotowoltaiczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia fotowoltaiczna
Gardeja
Kwidzyn
Kwidzyn
Kwidzyn
Kwidzyn
Kwidzyn
5
Kack
powiat kościerski
Kościerzyna
Kościerzyna
powiat kwidzyński
Gardeja
Lokalizacja przyłączenia
6 000
1 800
500
37
999
999
2 400
970,5
100
27
GPZ-Kościerzyna
Linia napow. SN-15kV nr 081300,
GPZ Kościerzyna
Zaciski prądowe rozłącznika SN-15kV
w linii napowietrznej SN-15kV nr
080800 od strony elektrowni
GPZ- Kościerzyna
[09] Barczewo Ciag SN [909] JEZIORANY,
[77] Iława Wschód Ciag SN [7713]
TYNWAŁD,
Mikołajki Pomorskie Ciąg SN Istniejąca linia 15 kV wyprowadzona z pola
nr 10
[5003] Nowy Dwór Gdański Ciag SN
linia nr 10811 wyprowadzona z pola
nr 5
[1030] Pasłęk Ciag SN linia 15 kV nr
3533 wyprowadzona z pola nr 2
[7075] Kwidzyn Północ Ciag SN
[72400] Kwidzyn Płn. - Rudniki
[7075] Kwidzyn Północ Ciag SN
[72400] Kwidzyn Płn. - Rudniki
[7293] Susz, pole liniowe nr 7
[7002] Kwidzyn Celuloza Ciąg SN
[71600] K-n Celul. - Otłówek;
[02] Olsztyn 1 Ciag SN [228]
DŹWIERZUTY
[7295] Mikołajki Pomorskie Ciag SN
linia 15 kV nr 71311 wyprowadzona z
pola nr 23
[7293] Susz, pole liniowe nr 28
Kwidzyn
powiat lęborski
Nowa Wieś Leborska
Elektrownia wiatrowa
2 400
Elektrownia wiatrowa
10 000
Lębork
Elektrownia biogazowa
Elektrownia wiatrowa
1400
10 000
Elektrownia wiatrowa
900
GPZ Lębork Krzywoustego
Rozdzielnia 15 kV
Tawęcino
Elektrownia biogazowa
Elektrownia wiatrowa
850
Pogorszewo
Nowa Wieś Lęborska Redkowice
Nowa Wieś Lęborska Tawęcino
Nowa Wieś Lęborska
Wicko
Wicko
powiat malborski
Malbork
Elektrownia biogazowa
Elektrownia słoneczna
6 000
1000
600
GPZ Lębork Nowy Świat
Rozdzielnia 15 kV
Lębork
GPZ Wicko
Rozdzielnia 15 kV
Wrzeście
[64] Korpele Ciąg SN [6411] JEDWABNO,
Lp.
Lokalizacja instalacji
(gmina/ miejscowość)
1
2
Malbork
powiat nowodworski
Stegna
Rodzaj instalacji OZE
3
Elektrownia sloneczna
Moc przyłączeniowa
[kW]
4
100
Lokalizacja przyłączenia
5
[61] Nidzica Ciąg SN [6114] JANOWO,
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia biogazowa
970
powiat pucki
Puck
Elektrownia wiatrowa
2000
Puck
Elektrownia wiatrowa
2000
Puck - Rekowo Górne
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia biomasowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
64
Linia napow. SN-15kV nr 098000,
GPZ Władysławowo
Linia kablowa SN-15kV nr 910901,
GPZ Władysławowo
GPZ-Reda
2000
Linia kablowa SN-15kV nr 910901
Stegna
Stegna
Puck
Puck
Krokowa
Krokowa
Władysławowo
Władysławowo
powiat słupski
Damnica
Damno
Dębnica Kaszubska
Kotowo
Dębnica Kaszubska
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia wodna
250
250
650
6000
Linie kablowe SN-15kV nr 096501,
096502, 098039, GPZ-Władysławowo
GPZ-Opalino
Linia napow. SN-15kV nr 094400,
GPZ Opalino
GPZ Władysławowo
1995
GPZ Władysławowo
6000
2000
500
100
Elektrownia wiatrowa
4 000
Elektrownia wiatrowa
850
Elektrownia biogazowa
Elektrownia wiatrowa
2000
9 300
Elektrownia wiatrowa
8 000
Elektrownia wiatrowa
12 400
Potęgowo
Darżyno
Słupsk /Włynkówko
Elektrownia wiatrowa
9 300
Elektrownia wiatrowa
700
Słupsk
Elektrownia wiatrowa
10 000
Słupsk /Włynkówko
Elektrownia wiatrowa
4 000
Słupsk / Bierkowo
Elektrownia wiatrowa
10 000
Słupsk
Elektrownia wiatrowa
14 000
Główczyce, Będziechowo
Główczyce
Potęgowo
Darżyno
Potęgowo
Potęgowo
Potęgowo
[33] Dobre Miasto Ciąg SN [3307]
Gołogóra,
[60] Szczytno ciąg SN [6021] Dźweirzuty1
(60) Szczytno ciąg SN (6021) Dźwierzuty 1
GPZ Darżyno
Linia napow. 15 kV Nr 318
GPZ Gałąźnia Mała
linia 15kV nr 00600-411
GPZ Dębnica Kaszubska
Rozdzielnia 15 kV
Linia napow. 15 kV Nr 349
PZ Główczyce
Glówczyce
GPZ Darżyno
Rozdzielnia 110 kV
GPZ Darżyno
Rozdzielnia 110 kV
GPZ Darżyno
Rozdzielnia 110 kV
GPZ Darżyno
Rozdzielnia 110 kV
GPZ Słupsk Grunwaldzka
Rozdzielnia 15 kV
GPZ Słupsk Hubalczyków
Rozdzielnia 15 kV
GPZ Słupsk Grunwaldzka
Rozdzielnia 15 kV
GPZ Słupsk Szczecińska
Rozdzielnia 15 kV
GPZ Słupsk Poznańska
Rozdzielnia 15 kV
Lp.
1
Lokalizacja instalacji
(gmina/ miejscowość)
2
Słupsk,/Redęcin
3
Elektrownia wiatrowa
Moc przyłączeniowa
[kW]
4
2 000
Słupsk /Wrzeście
Elektrownia wiatrowa
850
Słupsk/Reblino
Słupsk
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
1800
14 000
Słupsk /Redzikowo
Elektrownia wiatrowa
2 000
Słupsk
197
Ustka
Elektrownia słoneczna
Elektrownia biogazowa
Elektrownia wiatrowa
12 000
Ustka/Charnowo
Elektrownia wiatrowa
2 000
Ustka /Starkowo
Elektrownia wiatrowa
500
Ustka /Zimowiska
powiat starogardzki
Bobowo
Lubichowo
Elektrownia wiatrowa
6 000
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia biogazowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
6 000
800
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia biogazowa
Elektrownia biogazowa
Elektrownia słoneczna
8 000
8 000
6 000
6 000
1700
Skarszewy
Skarszewy
Skórcz - Wolental
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
elektrownia wiatrowa
6000
6000
1500
Skórcz - Wolental
Elektrownia wiatrowa
1500
Zblewo
elektrownia wiatrowa
1200
Zblewo
Elektrownia biogazowa
1900
Elektrownia słoneczna
400
Słupsk/Jezierzyce
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Starogard Gdański
Skarszewy
powiat sztumski
Mikołajki Pomorskie
Rodzaj instalacji OZE
1944
6 000
2 000
600
80
Lokalizacja przyłączenia
5
GPZ Słupsk Szczecińska
Linia napow. 15 kV Nr 103
GPZ Słupsk Grunwaldzka
Linia napow. 15 kV Nr 109
Reblino
GPZ Słupsk Grunwaldzka
Rozdzielnia 15 kV
GPZ Słupsk Hubalczyków
Linia napow. 15 kV nr 110
GPZ Słupsk Grunwaldzka
Abonencka stacja SN/nn nr 01-5060
Jezierzyce
GPZ Ustka
rozdzielnia 15 kV
GPZ Ustka
Linia napow. 15 kV Nr 107
GPZ Słupsk Szczecińska
Linia napow. 15 kV Nr 103
GPZ Ustka
GPZ-Starogard Gdański
Linia kablowa SN-15kV nr 608104,
GPZ-Czarna Woda
GPZ-Majewo
Linia napow. SN-15kV nr 602601,
GPZ Starogard Gd.
GPZ-Swarożyn
GPZ-Swarożyn
GPZ-Starogard Gdański
GPZ-Starogard
Linia kablowa SN-15kV nr 606200,
GPZ-Starogard
Linia napow. SN-15kV nr 609100,
GPZ-Skarszewy
Zaciski prądowe linii kablowych SN15kV nr 603100, 605400, 605401,
GPZ Skarszewy
GPZ-Skarszewy
GPZ-Skarszewy
Linia napow. SN-15kV nr 607500,
GPZ Majewo
Linia napow. SN-15kV nr 602800,
GPZ-Majewo
Linia napow. SN-15kV nr 607000,
GPZ Starogard
Linia napow. SN-15kV nr 607072,
GPZ-Starogard Gd.
[78] Zalewo, ciąg SN [7810] MIĘDZYCHÓD
Odgałęzienie „Kupin I 1-9” nr
[451336], odcinek napowietrzny nr
[451336/94] [4513] MORĄGMIĘDZYCHÓD,)
Lp.
1
Lokalizacja instalacji
(gmina/ miejscowość)
2
Mikołajki Pomorskie
Mikołajki Pomorskie
Mikołajki Pomorskie
Sztum
Sztum
Sztum
Sztum
Rodzaj instalacji OZE
3
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Moc przyłączeniowa
[kW]
4
82
100
100
100
100
200
1 000
Lokalizacja przyłączenia
5
[9900] Piotrowiec, ciąg SN PierzchałyPiotrowiec,
[61] Nidzica, ciąg SN [6116] OLSZTYNEK 1,
[33] Dobre Miasto, ciąg SN [3323]
Orneta,
[31] Lidzbark Warmiński, ciąg SN
[3113] Jeziorany,
[05] Olsztyn Jaroty, ciąg SN [520]
OLSZTYNEK,
[60] Szczytno, ciąg SN [6024] WIELBARK,
[02] Olsztyn 1, ciąg SN [215] SŁUPY
powiat tczewski
Gniew
Elektrownia wiatrowa
1000
Morzeszczyn
Subkowy
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
9 850
1600
Tczew
Tczew
Tczew
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia biogazowa
6 000
6 000
100
powiat wejherowski
Choczewo - Gościcino
Elektrownia wiatrowa
1300
Choczewo
Elektrownia wiatrowa
1650
Choczewo
Elektrownia wiatrowa
750
Choczewo
7 000
1 990
GPZ-Jackowo
2262
GPZ-Jackowo
Gniewino
Linia
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna
Elektrownia biogazowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Linia napowietrzna SN-15kV nr
94100, GPZ-Bożepole
Linia napow. SN-15kV nr 94100,
GPZ-Jackowo
Linia napow. SN-15kV nr 94300,
GPZ Jackowo
GPZ-Jackowo
28 000
2 000
Linia
Elektrownia wiatrowa
2 000
Łęczyce
Łęczyce
Łęczyce
Miasto Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
4600
4600
6000
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia słoneczna
Elektrownia słonecz-
6 000
6 000
6 000
2 000
Tczew
Tczew
Choczewo -Ciekocinko
Choczewo
Gdańsk
75
25
36
Linia napow. SN-15kV nr 605227,
GPZ-Subkowy
GPZ-Majewo
Linia napow. SN-15kV nr 050200,
GPZ Subkowy
GPZ-Tczew
GPZ-Tczew
Linia kablowa SN-15kV nr 051130,
GPZ Tczew
Linia napow. SN-15kV nr 056500,
GPZ-Tczew
Linia napow. SN-15kV nr 056500,
GPZ-Tczew
GPZ Wicko (110 kV)
Linia napow. SN-15kV nr 090306,
GPZ-Bożepole
Linia SN-15kV nr 90255, GPZ Bożepole
GPZ-Bożepole
Raciąż z GPZ Sierpc
GPZ-Bożepole
GPZ-Leśniewo
GPZ-Pleniewo
GPZ-Leśniewo
Linia napow. SN-15kV nr 015505,
GPZ Pleniewo
GPZ-Pleniewo
Lp.
Lokalizacja instalacji
(gmina/ miejscowość)
1
2
Rodzaj instalacji OZE
Moc przyłączeniowa
[kW]
4
Lokalizacja przyłączenia
3
5
na
Gdańsk
Elektrownia słonecz57 Linia napow. SN-15kV nr 013630,
na
GPZ Chełm
Gdańsk
Elektrownia słonecz91 Linia napow. SN-15kV nr 013502,
na
GPZ-Chełm
Gdańsk
Elektrownia bioma1040 GPZ Kowale
sowa
Źródło: Instalacje OZE dla których wydano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym
niż 1 kV (stan na 30 wrzesień 2014). ENERGA Operator, Gdańsk 2014.

Podobne dokumenty