db Elita Funduszy XII_3

Komentarze

Transkrypt

db Elita Funduszy XII_3
db Elita Funduszy XII_3
3 letnie ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z 100% gwarancją
zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności
Subskrypcja trwa od 02.03.2015 do 25.03.2015
db Elita Funduszy XII_3
 db Elita Funduszy XII_3 – produkt w formie ubezpieczenia na życie i dożycie
 Okres odpowiedzialności: 3 lata
 Premia dla Klienta zależy od zwrotu na koszyku funduszy:
BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund (udział w koszyku 50%)
JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund (udział w koszyku 50%)
 Gwarancja 100% składki zainwestowanej
Bez względu na koniunkturę Klient otrzyma po zakończeniu ochrony co najmniej zwrot 100% składki zainwestowanej (tj. po
potrąceniu opłaty wstępnej).
 Niskie opłaty za przystąpienie
Opłata wstępna wynosi tylko 1,5% od wpłacanego kapitału.
 Niska minimalna składka wymagana do przystąpienia
Minimalna kwota na poczet składki wynosi 2 000 PLN.
 Brak podatku od spadków i darowizn
Świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, w przypadku śmierci osoby
ubezpieczonej świadczenie wypłacane jest wskazanej osobie uprawnionej bez postępowania spadkowego oraz podatku
od spadków i darowizn.
 Podatek dochodowy
Zysk z inwestycji będzie obciążony 19% podatkiem od osób fizycznych.
.
Wprowadzenie
Koszyk Funduszy BlackRock Global Funds i JPMorgan Investment Funds
 BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund
(MERGAAA LX Equity) - celem funduszu jest
maksymalizacja stopy zwrotu. Fundusz inwestuje w
akcje, instrumenty dłużne oraz krótkoterminowe
instrumenty finansowe. W normalnych warunkach
rynkowych lokuje co najmniej 70% aktywów w papiery
wartościowe rządowe i korporacyjne. Fundusz inwestuje
zarówno w papiery na rynkach rozwiniętych jak i na
rynkach wschodzących. Fundusz nie ma określonych
limitów ekspozycji na dane aktywa, co umożliwia
elastyczną alokację również ze względu na ryzyko.
Źródło: Opracowanie własne TU na Zycie „WARTA” SA, dane za okres
01.03.2012 r. do 01.02.2015 r. Są to wyniki historyczne i nie gwarantują
osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości
 JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
(JPGIAEA LX Equity) - celem funduszu jest
generowanie regularnego przychodu, poprzez inwestycje
w papiery wartościowe przynoszące przychód, oraz
instrumenty pochodne. Inwestycje dokonywane są
zarówno w papiery o stałej jak i zmiennej stopie dochodu,
akcje, oraz fundusze real estate. Fundusz inwestuje
również w krajach rozwijających się.
Stopy Zwrotu z funduszy
1 rok
2 lata
3 lata
BlackRock Global Funds
1,44%
10,75%
10,14%
16,12%
35,41%
26,70%
JPMorgan Investment Funds
* dane na dzień 01.02.2015 r.
Ważne daty i parametry
Forma prawna:
Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
Ubezpieczający:
Deutsche Bank Polska S.A.
Ubezpieczyciel:
TU na Życie „WARTA” S.A.
Waluta:
PLN
Minimalna wysokość składki:
2 000 PLN
Instrument bazowy - Koszyk Funduszy: (1) BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund (udział w koszyku
50%); kod Bloomberg: MERGAAA LX Equity
(2) JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund (udział w koszyku
50%); kod Bloomberg: JPGIAEA LX Equity
Okres subskrypcji:
02.03- 25.03.2015 r.
Okres odpowiedzialności TU:
3 lata (od 31.03.2015 roku do 05.04.2018 roku)
Daty obserwacji:
30.09.2015, 31.03.2016, 30.09.2016, 31.03.2017, 29.09.2017, 05.04.2018
Wiek Ubezpieczonego:
od 18 lat
Współczynnik partycypacji:
30% – 60%*
Opłata Wstępna:
1,5% składki
Wartość Wykupu to bieżąca wartość składki zainwestowanej pomniejszona o opłatę za wykup (1% wartości składki
zainwestowanej)
* Ustalany jest po zakończeniu okresu subskrypcji i określany w certyfikacie ubezpieczenia przesyłanym przez Ubezpieczyciela
Ważne daty i parametry
Bieżąca wartość składki zainwestowanej jest określana przez ubezpieczyciela w dniach ustalenia i jest równa
wartości instrumentu finansowego zapewniającego wypłatę Premii oraz wartości bieżącej sumy ubezpieczenia
obliczonej z uwzględnieniem rynkowych stóp procentowych odpowiadających czasowi do końca okresu
odpowiedzialności powiększonych o marżę nie wyższą niż 3 punkty procentowe.
Gdzie:
dzień ustalenia – to 5-ty i 20-ty dzień każdego miesiąca kalendarzowego, w którym ustalana jest bieżąca wartość
składki zainwestowanej, a jeżeli te dni są innymi niż dni robocze lub dniami, w których niemożliwe jest podanie
wartości, ww. wartość ustalana jest na najbliższy dzień roboczy następujący odpowiednio po 5-tym i 20-tym dniu
miesiąca kalendarzowego,
dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w
rozumieniu prawa polskiego lub prawa angielskiego oraz dni, w którym nie funkcjonują giełdy, na których notowane są
instrumenty finansowe wchodzące w skład instrumentu bazowego a także z wyłączeniem dni wolnych od pracy
określonych przez Zarząd Spółki TUnŻ „WARTA” S.A. Informację o dniach wolnych od pracy, ubezpieczyciel
przekazuje ubezpieczającemu oraz ubezpieczonemu na jego żądanie.
Świadczenia:

na koniec okresu odpowiedzialności, z tytułu dożycia: świadczenie = 100% x składka zainwestowana + Premia
 w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej:
świadczenie = 103% x 100% x składka zainwestowana,
limit świadczenia z tytułu zgonu, który dotyczy dodatkowych 3% składki zainwestowanej wynosi:
15 000 zł – dla osób, które do dnia 31.03.2015 r. włącznie nie ukończyły 70 roku życia,
750 zł – dla osób, które do dnia 31.03.2015 r. włącznie ukończyły 70 rok
Premia dla Ubezpieczonego
Warunki wypłaty: wypłata kwoty świadczenia z tytułu dożycia w dacie końca okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela to:
100% Składki Zainwestowanej + Premia, gdzie: Składka Zainwestowana to Składka pomniejszona o opłatę wstępną
Premia:
Składka Zainwestowana x Max [ 0; P x W ]
gdzie:
P - współczynnik partycypacji, wartość znajdująca się w przedziale domkniętym od 30% do 60%, ostateczny poziom P zostanie
ustalony po zakończeniu subskrypcji i określony w certyfikacie ubezpieczenia
W - uśredniony wynik Koszyka funduszy obliczony zgodnie z poniższym wzorem:
1 2 WS (i)  WP(i)
W  x
2 i 1
WP(i)
WS(i) - średnia arytmetyczna wycen funduszu i (i=1,2) z następujących dni: 30.09.2015, 31.03.2016, 30.09.2016, 31.03.2017,
29.09.2017, 05.04.2018
WP(i) - wycena funduszu i (i=1,2) z dnia 31.03.2015
Dla dni, w których nie jest ustalana wartość Instrumentu bazowego obowiązuje zasada “Modified Following Business Day Convention”, która
oznacza że jeśli dany dzień nie jest dniem roboczym do wyliczeń przyjmuje się najbliższy dzień roboczy, jednakże w przypadku gdy taki
dzień występuje w kolejnym miesiącu, wówczas do ustalenia wartości brany jest pod uwagę najbliższy dzień roboczy poprzedzający daną
datę.
Powyższa zasada ma zastosowanie dla dni nie będących dniami roboczymi, jak również dla przypadku opisanego
w zastrzeżeniach w WU.
Premia doliczana jest do sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności, która równa
jest 100% składki zainwestowanej.
W przypadku gdy PREMIA = 0, suma ubezpieczenia z tytułu dożycia równa jest 100% składki zainwestowanej.
Klient docelowy
Ubezpieczenie spełnia oczekiwania Klienta, który:
Oczekuje produktu, o potencjale zysku powyżej średniego oprocentowania depozytów bankowych.
Oczekuje ochrony zainwestowanego kapitału na określonym z góry poziomie (po uwzględnieniu opłaty
wstępnej).
Poszukuje produktu, który umożliwi mu czerpanie korzyści ze wzrostu na wybranych funduszach,
bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.
A jednocześnie akceptuje:
36 miesięczny horyzont inwestycyjny
Opłatę wstępną w wysokości 1,5% składki oraz sposób wyliczania Wartości Wykupu
Ryzyka związane z aktywem bazowym
Ryzyka:
Brak gwarancji Składki Zainwestowanej przed końcem okresu odpowiedzialności. Jeśli Ubezpieczony (Klient)
zdecyduje się zrezygnować z inwestycji w trakcie jej trwania, wówczas zostanie obliczona wartość wykupu, zgodnie
z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.
Ryzyko nieosiągnięcia zamierzonego zysku. W przypadku wystąpienia negatywnego scenariusza rynkowego,
Klient na koniec okresu odpowiedzialności otrzymuje 100% Składki Zainwestowanej.
Scenariusze
Scenariusz optymistyczny
Prezentowana
realizacja
scenariusza
optymistycznego zakłada, że koszyk funduszy
będzie w bardzo silnym trendzie wzrostowym.
Wszystkie
obserwacje
uwzględnione
przy
wyliczaniu średniej znajdują się powyżej wartości
startowej koszyka.
Poniższe dane to symulacja statystyczna jednej z
możliwych realizacji scenariusza optymistycznego.
Średnia z 6 obserwacji
Stopa zwrotu
Wypłata dla klienta 40% partycypacji w
stopie zwrotu
Stopa zwrotu z produktu w skali roku
136,42
36,42%
14,57%
4,64%
Scenariusz neutralny
Scenariusz pesymistyczny
Prezentowana
realizacja
przykładowego
scenariusza neutralnego zakłada, że koszyk
funduszy osiąga pozytywną stopę zwrotu,
jednak jest ona poniżej oczekiwań.
Poniższe dane to symulacja statystyczna jednej
z możliwych realizacji scenariusza neutralnego.
Prezentowana
realizacja
scenariusza
pesymistycznego zakłada bardzo silny trend
spadkowy na koszyku funduszy w okresie
trwania produktu.
Poniższe dane to symulacja statystyczna
jednej z możliwych realizacji scenariusza
pesymistycznego.
Średnia z 6 obserwacji
Stopa zwrotu
Wypłata dla klienta 40% partycypacji w
stopie zwrotu
Stopa zwrotu z produktu w skali roku
111,42
11,42%
Średnia z 6 obserwacji
4,57%
Stopa zwrotu
Wypłata dla klienta 40% partycypacji w
stopie zwrotu
1,50%
Stopa zwrotu z produktu w skali roku
* Premia doliczona jest do 100% Składki Zainwestowanej
Powyższe scenariusze mają charakter przykładowy. Ich celem jest zobrazowanie zasad naliczania premii z produktu w zależności od wyników koszyka
funduszy w trakcie trwania umowy.
Na potrzeby symulacji przyjęto poniższe założenia: do przeprowadzenia symulacji przyjęto wartość początkową koszyka funduszy równą 100.
98,62
-1,38%
0,00%
0,00%
Niniejszy dokument zawiera jedynie ogólne informacje marketingowe na temat produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XII_3. Przedstawiona powyżej treść nie stanowi oferty
w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji do zawarcia transakcji.
Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w WU oraz
Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (które Klient otrzymuje przed przystąpieniem do ubezpieczenia) , a nie
zawartego w niniejszym dokumencie skróconego opisu.
Przed podjęciem decyzji nabycia produktu Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach
przekazanych w niniejszym materiale, rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią
związane, charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie
podjąć ryzyko transakcyjne. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska
S.A. Niniejsze ubezpieczenie nie daje gwarancji uzyskania jakiegokolwiek zwrotu kapitału za wyjątkiem zwrotu
100% początkowo zainwestowanej składki (tj. składka pomniejszona o opłatę wstępną) na koniec okresu
odpowiedzialności.
Prezentowane wyniki inwestycji są danymi historycznymi lub symulacjami wyników i nie stanowią gwarancji
uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien
być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Niniejszy dokument jest własnością Deutsche Bank Polska S.A. i nie może być kopiowany, cytowany lub
rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Deutsche Bank Polska S.A.
Autorzy zastrzegają, że niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być wyłączną
podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji
inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu. Adresat tego dokumentu powinien
wziąć pod uwagę fakt, że Deutsche Bank Polska S.A. jest dystrybutorem produktów inwestycyjnych i
inwestycyjno-ubezpieczeniowych i otrzymuje z tego tytułu opłaty.
Prezentacja jako materiał informacyjny został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w III Rekomendacji
dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub
oszczędnościowym.