spis tresci

Komentarze

Transkrypt

spis tresci
Spis treœci
Od redakcji
11
I. Theory of the ship — teoria okrêtu
1. Dimensions and shapes — wymiary i kszta³ty
2. Capacities — pojemnoœæ i noœnoœæ
3. Planes and sections — p³aszczyzny i przekroje
4. Curves, lines and scales — krzywe, linie i skale
5. Displacement and deadweight — wypornoœæ i noœnoœæ
6. Stability — statecznoœæ
7. Strength — wytrzyma³oœæ
8. Maneouvering — manewrowanie
8. Resistance — opór
10. Buoyancy — wypór
11. Ship's movements — ruchy statku
12. Draught and load lines — zanurzenie i linie ³adunkowe
13. Propellers — pêdniki
17
22
23
25
26
27
31
32
33
34
35
36
39
II. Ships and shipbuilding — statki i budownictwo okrêtowe
1. Ship's types — typy statków
2. Design and construction — projektowanie i budowanie statków
3. Steel and unferrous materials — materia³y
stalowe i z metali nie¿elaznych
4. Other materials — inne materia³y
5. Shipyard — stocznia
6. Treatment, processing and repair — obróbka i naprawa
7. Welding — spawanie
8. Ship's plans — plany statkowe
44
67
68
70
71
74
75
78
III. Ship's construction — konstrukcja statku
1. Hull — kad³ub
2. Fore part construction — konstrukcja czêœci dziobowej
3. Bottom — dno
4. Bulkhead — gródŸ
5. Cargo compartments — przedzia³y ³adunkowe
6. Classification — klasyfikacja (statków)
7. Container cell guides — prowadnice kontenerowe
8. Deck — pok³ad
9. Construction members — elementy konstrukcji
10. Pipes and piping — rury i ruroci¹gi
11. Plates and plating — p³yty i poszycie
12. Rudder — ster
13. Stern — rufa
14. Tanks — zbiorniki
15. Trunks and tunnels — szyby i tunele
84
86
88
90
92
98
101
102
104
106
109
110
112
114
118
5
IV. Ship's equipment — wyposa¿enie statkowe
1. Anchor and anchor chain — kotwica i ³añcuch kotwiczny
2. Mooring equipment — urz¹dzenia cumownicze
3. Cargo gear (loose) — zdejmowalny sprzêt prze³adunkowy
4. Cargo lifting devices — dŸwigowe urz¹dzenia prze³adunkowe
5. Ropes — liny
6. Hatch covers — pokrywy ³adowni
7. Means of access — urz¹dzenia dostêpu
8. Opennings and covers — otwory i ich zamkniêcia
9. Ladders and gangways — trapy i schodnie
10. Deck fittings — elementy wyposa¿enia pok³adu
11. Superstructure and masts — nadbudówka i maszty
119
126
128
134
138
140
143
146
148
152
154
V. Engine room — si³ownia
1.1. Engine control room — centrala kontrolno-manewrowa (CMK)
1.2. Engine room — si³ownia
1.3. Engine room piping — instalacja ruroci¹gowa si³owni
1.4. Valves — zawory
1.5. Air and water — powietrze i woda
1.6. Lubricating oil — olej smarowy
1.7. Engine room tanks — zbiorniki si³owni
1.8. Fuel oil — paliwo
2.1. Engine — silnik
2.2. Engine operation — dzia³anie silnika
2.3. Engine features — charakterystyka silnika
2.4. Engine control — sterowanie silnikiem
2.5. Turbocharger and steam turbine — turbodo³adowarka i turbina parowa
2.6. Propeller shaft — wa³ œrubowy
2.7. Gear — przek³adnia
2.8. Exhaust gas system — uk³ad wydechowy
3.1. Auxilieries — urz¹dzenia pomocnicze si³owni
3.2. Pumps — pompy
3.3. Heat and heat exchangers — ciep³o i wymienniki ciep³a
3.4. Fuel and oil separators — wirówki paliwa i olejów
3.5. Filters — filtry
4. (Ship's) boilers — kot³y (okrêtowe)
5. Sewage treatment plant — urz¹dzenie do obróbki œcieków
6. Incinerator — spalarka
7. Inert gas system (IGS) — wytwornica gazu obojêtnego
8. Steering gear — maszyna sterowa
9. Electricity — elektrycznoœæ
10. Control and automation — sterowanie i automatyka
11. Refrigeration — ch³odzenie i klimatyzacja
12. Compressors and pressure — sprê¿arki i ciœnienie
13. Ventilation and air conditioning — wentylacja i klimatyzacja
14. Engine overhauls and repairs — przegl¹dy i naprawy maszyn
6
156
157
158
164
166
167
167
168
170
176
177
178
180
182
184
185
186
188
192
195
201
202
206
208
208
210
211
224
231
240
241
243
VI. Navigation — nawigacja
1. Astronavigation — astronawigacja
2. Bridge and bridge equipment — mostek i jego wyposa¿enie
3. Electronic navigation aids — elektroniczne urz¹dzenia nawigacyjne
4. Charts and publications — mapy i publikacje
5. Coastal navigation and approaches — nawigacja przybrze¿na i podejœcia
6. Magnetic compass and gyro compass — kompas magnetyczny
i ¿yrokompas
7. Directions — kierunki
8. Navigation — nawigacja
9. Navigational lights and marks —œwiat³a i znaki nawigacyjne
10. Radar, ARPA, ATA, EPA — radar i urz¹dzenia antykolizyjne
11. Tides and tide curves — p³ywy i krzywa p³ywu
12. Track control system — system œledzenia drogi
13. Collision Avoidance Regs. — prawo drogi morskiej
14. Ship Handling — manewrowanie statkiem
15. Weathering — sztormowanie
16. Ice navigation — ¿egluga w lodach
17. Radio & GMDSS communication — ³¹cznoœæ radiowa i GMDSS
18. Telex command codes and abbreviations — kody i skróty teleksowe
19. Signalling and signals — sygnalizacja i sygna³y
246
252
258
260
264
268
272
275
280
284
294
299
301
305
309
311
313
322
323
VII. Cargo — ³adunek
1. Cargoes — ³adunki
2. Bulk cargoes — ³adunki masowe
3. Containers — kontenery
3.1. — Types of containers — typ kontenera
3.2. — Container construction — konstrukcja kontenera
4. Forest products — produkty przetwórstwa drzewnego
5. General cargo — drobnica
6. Reefer cargo — ³adunki ch³odzone
7. Cargo ventilation — wentylacja ³adunku
8. Liquid cargoes — ³adunki p³ynne
9. Ro-ro cargo — ³adunki toczne
10. Cargo distribution planning – planowanie rozmieszczenia ³adunku
11. Cargo stowage — sztauowanie ³adunku
12. Cargo lashing — mocowanie ³adunku
13. Container stowage — sztauowanie kontenerów
14. Container stacking and lashing equipment — sprzêt
do sztauowania i mocowania kontenerów
15. Ro-ro cargo stowage — sztauowanie ³adunków tocznych
16. Ro-ro cargo lashing equipment — sprzêt do
mocowania ³adunków tocznych
17. Forestry products stowage – sztauowanie drewna
i produktów jego przetwarzania
18. Forces acting on cargo — si³y dzia³aj¹ce na ³adunek
19. Cargo safety — bezpieczeñstwo ³adunków
20. Chemical and gas cargoes – ³adunki chemiczne i gazy
328
329
332
334
336
340
343
346
348
349
350
352
357
359
362
364
372
374
375
376
377
379
7
VIII. Safety of life at sea — bezpieczeñstwo ¿ycia na morzu
1. Life raft — tratwa ratunkowa
2. Life boat and rescue boat — ³ódŸ ratunkowa i ratownicza
3. Launching appliances — urz¹dzenia do wodowania
4. Abandoning the ship — opuszczanie statku
5. Launching and recovering — wodowanie i podnoszenie (³odzi)
6. Personal life saving equipment — indywidualny sprzêt ratunkowy
7. Alarming in distress — alarmowanie w niebezpieczeñstwie
8. Signalling equipment and pyrotechnics
— sprzêt sygnalizacyjny i pirotechniczny
9. Marine evacuation systems — morskie systemy ewakuacyjne
10. Marine accidents and salvage — wypadki i ratownictwo morskie
11. SAR helicopter operations — dzia³ania œmig³owca SAR
12. SAR and IAMSAR — poszukiwanie i ratowanie
13. Environmental protection — ochrona œrodowiska
14. Firefighting — zwalczanie po¿arów
15. Medical first aid — pierwsza pomoc medyczna
16. Safety — bezpieczeñstwo
17. Personal protective equipment — sprzêt ochrony osobistej
382
384
388
390
391
392
393
393
396
398
400
402
408
411
417
425
427
IX. Seamenship and maintenance —
wiedza okrêtowa i konserwacja
1. Anchoring and anchor handling — kotwiczenie
i manewrowanie kotwic¹
2. Berthing and port manoeuvering — cumowanie i manewry portowe
3. Gauging and ullaging – sondowanie i mierzenie ula¿u
4. Cargo gear handling — obs³uga urz¹dzeñ prze³adunkowych
5. Mooring operations – cumowanie
6. Boat handling – manewrowanie ³odzi¹
7. Ropes and rope works – liny i prace z linami
8. Knots and splices – wêz³y i sploty
9. Cleaning – czyszczenie, sprz¹tanie
10. Corrosion and rust — korozja i rdza
11. Paints and painting — farby i malowanie
12. Steering – sterowanie
13. Ship's fenders — odbijacze statkowe
14. Grease and greasing — smary i smarowanie
15. Failures and damages — defekty i uszkodzenia
16. Maintenance and repairs — konserwacja i naprawy
17. Inspections and surveys — inspekcje i badania
18. Small elements — elementy drobne
19. Tools — narzêdzia
8
430
433
439
439
440
441
442
445
447
448
451
455
456
457
458
459
462
463
465
X. Shipping — ¿egluga
1. International maritime organizations and associations
— miêdzynarodowe organizacje i stowarzyszenia morskie
2. International conventions — konwencje miêdzynarodowe
3. Shipowner and ship's operator — w³aœciciel i armator statku
4. Crew — za³oga
5. Crew matters — sprawy za³ogowe
6. Accommodations — pomieszczenia
7. Certificates of Competency — œwiadectwa kompetencyjne
8. Work organization on board — organizacja pracy na statku
9. Area of trading — rejon ¿eglugi
10. Cargo booking — bukowanie ³adunku
11. Cargo documents — dokumenty ³adunkowe
12. Charter — czarter
13. Charter and liner clauses — klauzule czarterowe i liniowe
14. Claims — roszczenia
15. Container trade — przewóz kontenerów
16. Contract — umowa
17. Fees, dues and payments — op³aty, nale¿noœci i p³atnoœci
18. Freight — fracht
19. INCO Terms — warunki przewozu INCO
20. Insurance — ubezpieczenia
21. Maritime law — prawo morskie
22. Port call — zawiniêcie do portu
23. Port operations time — czas operacji portowych
24. Shipping industry — ¿egluga handlowa
25. Ship's documents — dokumenty statkowe
26. Ship's operations — eksploatacja statku
27. Voyage — podró¿ morska
28. Ship's computer — komputer statkowy
29. International safety codes — miêdzynarodowe kody bezpieczeñstwa
470
473
474
476
479
482
485
487
488
489
490
492
494
496
499
500
501
503
505
506
508
511
512
514
519
521
522
523
526
XI. Ports and terminals — porty i terminale
1. Ports and harbours — porty i przystanie
2. Container terminal — terminal kontenerowy
3. Bulk cargoes terminal — terminal ³adunków masowych
4. Ferry and ro-ro terminal — terminal ro-ro
5. Oil terminal — terminal prze³adunku ropy
i produktów ropopochodnych
6. Port authorities — w³adze portowe
7. Port services — us³ugi portowe
8. Port staff and work — pracownicy i praca portowa
9. Cranes — dŸwigi
10. Cargo handling — prze³adunek
11. Cargo handling equipment — sprzêt prze³adunkowy
12. Liquid cargo handling — prze³adunek ³adunku p³ynnego
529
533
537
538
539
539
541
541
543
545
548
551
9
XII. Marine geography — geografia morska
1. Geography — geografia
2. Lands and oceans — l¹dy i oceany
3. Ocean currents – pr¹dy oceaniczne
4. Meteorology — meteorologia
5. Time — czas
6. Magnetism — magnetyzm
7. Astronomy — astronomia
8. Wind — wiatr
9. Coast — wybrze¿e
10. Clouds and precipitation – chmury i opady
11. Metheorological phenomena — zjawiska meteorologiczne
12. Sea bottom — dno morskie
13. Swell and waves — falowanie i fale
14. Ice — lód
15. Visibility — widzialnoœæ
16. Beaufort scale — skala Beauforta
558
560
565
567
573
574
575
576
579
582
584
584
586
588
591
592
Color tables — tablice barwne
Annexes – aneksy
Bibliography — bibliografia
594
595
626
10

Podobne dokumenty