Spis wszystkich publikacji - IGiPZ PAN

Komentarze

Transkrypt

Spis wszystkich publikacji - IGiPZ PAN
Prof. dr hab. Jerzy Bański
SPIS PUBLIKACJI
Monografie i książki
20. Bański J., Pantyley V., Janicki W., Flaga M., Wesołowska M., 2014, Współczesne przekształcenia
społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Studia Obszarów
Wiejskich, 36, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
19. Bański J., 2013, Polska wieś w perspektywie 2050 roku, Studia Obszarów Wiejskiech, 33, PTG,
IGiPZ PAN, Warszawa.
18. Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., 2012,
Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza – ujęcie przestrzenne, Studia Obszarów Wiejskich,
30, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
17. Komornicki T., Czapiewski K., Solon B. (red.), 2012, Zagospodarowanie infrastrukturalne i
kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza, 4,
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, autorzy: Komornicki T., Bański J.,
Śleszyński P., Rosik P., Czapiewski K., Korcelli P., Świątek D., Degórska B., Siłka P.,
Wiśniewski R., Stępniak M., Mazur M.
16. Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2012, Diagnosis and perspectives
for agriculture of Vojvodina, Rural Studies, 28, IGSO, Polish Geographical Society, Warszawa.
15. Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Światek D., Czapiewski K., Bednarek-Szczepańska M.,
Stępniak M., Mazur M., Wiśniewski R., Solon B., 2009, Ocena wpływu inwestycji
infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost
konkurencyjności regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
14. Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska W., 2010, Wpływ granicy
państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa
lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 21, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
13. Bański J., Czapiewski K., Bednarek-Szczepańska M., 2009, Miejsce obszarów wiejskich w
aktualnych strategiach województw – kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość, Studia Obszarów
Wiejskich, 19, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
12. Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, 14, IGiPZ
PAN, PTG, Warszawa.
11. Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan
zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Prace Geograficzne, 211, IGiPZ PAN,
Warszawa.
10. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
9. Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Korzeń J., Bański J., Korzeń J., Soja R., Śleszyński
P., Więckowski M., 2006, Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż
granicy polsko-niemieckiej, Prace Geograficzne, 2007, IGiPZ PAN, Warszawa.
8. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006,
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, IGiPZ PAN,
Warszawa.
7. Bański J., 2005, Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Studia Obszarów Wiejskich,
9, IGiPZ PAN, Warszawa, Bernardinum.
6. Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
5. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w
Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
4. Bański J., 2001, Stan i perspektywy rolnictwa na obszarach problemowych w Polsce, Zeszyty
Geogr., 22, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geogr., 172, IGiPZ PAN,
Warszawa.
2. Bański J., 1998, Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji, Projekt badawczy,
Gospodarka ziemią w okresie restrukturyzacji i wchodzenia do struktur europejskich, IGiPZ
PAN, Warszawa.
1. Bański J., 1997, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach 1975-1988, Prace
Geogr., 168, IGiPZ PAN, Warszawa.
Prace pod redakcją
15. Bański J., Garcia-Blanco G. (eds.), 2013, European Land Use Patterns, Rural Studies, 32, IGSO,
PGS, Warszawa.
14. Bański J. (red.), 2013, Polska wieś w perspektywie długookresowej-ujęcie regionalne, Studia
Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN.
13. Bański J., (ed.), 2012, Local and regional development – challenges and policy issues, Rural
Studies, 27, IGSO, Polish Geographical Society, Warszawa.
12. Bański J., (red.), 2011, Czasopismo Geograficzne, 82, 1-2.
11. Bański J., (red.), 2010, Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ PAN, Warszawa.
10. Bański J., (red.), 2009, Socio-economic disparities and the role of local development, Rural
Studies (Studia Obszarów Wiejskich), 20, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
9. Bański J., Degórski M. (red.), 2009, Polska jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”, Warszawa.
8. Bański J., (red.), 2009, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
7. Bański J., Bednarek M. (eds.), 2008, Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe,
Rural Studies (Studia Obszarów Wiejskich), 15, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
6. Bański J. (red.), 2004, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów
Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
5. Bański J., (ed.), 2004, Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region, ERDN, 2,
IERiGŻ, IGiPZ PAN, Warszawa.
4. Bański J., Owsiński J. (eds.), 2003, Alternatives for European Rural Areas, ERDN, 1, IERiGŻ,
IGiPZ PAN, Warszawa.
3. Gillmor D.A., Bański J., (eds.), 2003, Aspects of changes in European rural space, Geographia
Polonica, 76, 1, IGSO PAS, Warsaw.
2. Bański J., Rydz E., (red.), 2002, Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, PTG,
IGiPZ PAN, Warszawa.
1. Bański J., (red.), 2001, Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 1,
PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
Artykuły i notatki w czasopismach i seriach wydawniczych
87. Bański J., 2014, Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść
metodologicznych, Przegl. Geog., 86,4, 441-470.
86. Bański J., 2014, Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia, Wieś i Rolnictwo, 4
(165), 1-13, IRWiR PAN, Warszawa.
85. Bański J., Ferenc M., 2014, ESPON as a tool of national and regional policy, [in:] M. Ferenc, L.
Smas (eds.), Applicability of ESPON knowledge in regional and local context, Europa XXI, 25,
23-35, IGiPZ PAN, Warszawa.
84. Bański J., 2014, Structure and Ownership of Agricultural Land in Poland in the First Years of
New Millennium, Journal of Agricultural Science and Technology B, 4, 85-93.
83. Bednarek-Szczepańska M., Bański J., 2014, Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw
agroturystycznych w Polsce, Przegl. Geog., 86, 2, 243-260.
82. Bański J., 2013, Modern-Day Demographic Processes in Central Europe and Their Potential
Interactions with Climate Change, Papers on Global Change, 20, 83-97.
81. Bański J., 2013, Dlaczego geografia jest w „B” – kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją
jednostek naukowych, Przegl. Geog., 85, 4, 677-682.
80. Bański J., Pantyley V., 2013, Warunki życia we wschodniej Polsce według regionów i kategorii
jednostek osadniczych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 34, 107-123, Wyd.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
79. Bański J., Flaga M., 2013, The areas of unfavourable demographic processes in Eastern Poland –
selected aspects, Barometr Regionalny, 11, 2, 17-24.
78. Bański J., 2013, Geography in the Organizational Structure of Academic Institutions – Selected
Issues, European Journal of Geography, 4, 2, 55-72, European Association of Geographers.
77. Bański J., Janicki W., 2013, The influence of the EU’s eastern frontier on the socioeconomic
situation of border areas, as exemplified by Lublin province (Poland), European Urban and
Regional Studies, 20, 3, SAGE, 299-313.
76. Bański J., 2013, Jaka geografia? – uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość, Przegląd
Geograficzny, 85, 2, 301-317.
75. Bański J., 2013, O przyszłości polskiej wsi, [w:] J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie
długookresowej-ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, 9-24.
74. Bański J., Ferenc M., 2013, “International” or “Anglo-American” Journals of Geography?,
Geoforum, 45, 285-295.
73. Bański J., Ferenc M., 2012, Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym
uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej, Przegl. Geogr., 84, 4, 617-638.
72. Bański J., 2012, Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref
podmiejskich, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Lokorum, 11, 3, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 5-16.
71. Bański J., Czapiewski K., Mazur M., 2012, Policentryczność rozwoju Mazowsza, Mazowsze
Studia Regionalne, 10, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa,
71-88.
70. Bański J., 2012, Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie długookresowej – próba
metodyczna, [w:] Kamińska W., Heffner K. (red.), Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja,
nowe struktury, Studia KPZK PAN, 145, Warszawa, 78-105.
69. Bański J., Wesołowska M., 2012, Architectural Transformations of Residential Buildings in Rural
Areas of the Lublin Region, Architectoni.ca, 2, 174-186.
68. Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2012, Spatial differences in voting behaviour among
inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007,
Geograficky Casopis, 64, 2, 91-109.
67. Bański J., 2012, Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich
na świecie, Przegl. Geogr., 84, 2, 199-217.
66. Bański J., 2011, The work of art as a source of knowledge in geographical studies, Problems of
Geography, 3-4, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 3-17.
65. Bański J.,2011, Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi, [w:] W. Kamińska, K. Heffner
(red.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji,
Studia KPZK PAN, 88, Warszawa, 61-76.
64. Bański J., 2011, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne – w poszukiwaniu koncepcji i wizji
rozwoju, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje,
nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, 83, Warszawa, 88-102.
63. Bański J., 2011, A diagnosis of contemporary geography in Poland – selected issues, Czasopismo
Geograficzne, 82, 1-2, 7-22.
62. Bański J., 2011, Dzieło sztuki jako źródło wiedzy geograficznej, Przegl. Geogr., 83, 2, 233-250.
61. Bański J., 2011, Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market
economy, Agricultural Economics, 57, 2, 93-101.
60. Bański J., 2009, Odrębność obszaru podmiejskiego w kontinuum miejsko-wiejskim, Czasopismo
Geogr., 80, 4, 210-228.
59. Bański J., 2010, Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – nowe
opracowanie, stare rozwiązania. Dyskusja, Przegl. Geogr., 82,4, IGiPZ PAN, Warszawa, 619627.
58. Bański J., 2009, Wschodnia granica Unii Europejskiej jako bariera przestrzenna: na przykładzie
pogranicza w woj. lubelskim, Czasopismo Geogr., 80, 3, 113-129.
57. Bański J., 2010, Granica w badaniach geograficznych – definicja i próby klasyfikacji, Przegl.
Geogr., 82, 4, 489-508.
56. Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii – krytyka stanu, Przegląd Geogr., 82, 3, 319-333.
55. Janicki W., Bański J., 2009, Transformation of rural space in borderlands: prospects of
development of selected supply chains in chelmsko-zamojski region, Romanian Review on
Political Geography, 11, 2, 83-98.
54. Bański J., 2010, Dilemmas for regional development in the concepts seeking to develop Poland’s
spatial structure, Regional Studies, 44, 5, s. 535-549.
53. Bański J., Wesolowska M., 2010, Transformations in housing construction in rural areas of
Poland’s Lublin region – influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics,
Landscape and Urban Planning, 94, 2, 116-126.
52. Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegl.
Geogr., 4, IGiPZ PAN, Warszawa, 483-506.
51. Bański J., 2009, Rural areas of economic success in Poland – diagnosis and conditioning, [in:] J.
Bański (ed.) Socio-economic disparities and the role of local development, Rural Studies
(Studia Obszarów Wiejskich), 20, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 69-88.
50 Bański J., Czapiewski K., Komornicki T., Kulikowski R., Mazur M., Śleszyński P., 2009,
Podsumowanie i wnioski, [w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju
obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, IGiPZ PAN, PTG,
Warszawa, 97-113.
49. Bański J., Mazur M., 2009, Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych,
[w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 79-95.
48. Bański J., Czapiewski K., 2009, Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym,
[w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 55-78.
47. Bański J., Kulikowski R., 2009, Analiza obszarów wiejskich pod katem konkurencyjności i
towarowości, [w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, IGiPZ PAN, PTG,
Warszawa, 39-54.
46. Bański J., 2008, Struktura własnościowa gruntów rolnych w okresie gospodarki rynkowej,
Czasopismo Geograficzne, 79, 3, PTG, Wrocław, 227-243.
45. Bański J., 2009, Zmiany gospodarki rolnej i zabezpieczenia żywnościowego ludności w wyniku
zmian klimatycznych, [w:] M. Guty-Korycka, T. Markowski (red.), Zrównoważone warunki
życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, Studia KPZK PAN, 74, 64-74,
Warszawa.
44. Bański J., 2008, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, [w:] P.
Eberhardt (red.) Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, IGiPZ
PAN, Warszawa, 121-134.
43. Bański J., 2008, Agriculture of Central Europe in the period of economic transformation, [in:] J.
Bański, M. Bednarek M. (eds.), Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe,
Rural Studies (Studia Obszarów Wiejskich), 15, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 9-22.
42. Bański J., 2008, Wiejskie obszary problemów demograficznych, [w:] Wybrane zagadnienia
systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, Studia i
Raporty IUNG-PIB, 12, Program Wieloletni 2005-2010, IUNG, Puławy, 93-102.
41. Bański J., 2008, Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
Czasopismo Geograficzne, 79, 1-2, PTG, Wrocław, 214-219.
40. Bański J., 2008, Współczesny rozwój obszarów wiejskich – wybrane procesy społeczne i
ekonomiczne, Woda Środowisko Obszary Wiejskie, 8, 1, Wyd. IMUZ, Falenty, 7-28.
39. Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Przegl. Geogr., 80, 2, IGiPZ PAN,
Warszawa, 199-222.
38. Bański J., 2007, The development of rural areas in Central Europe – an identification of new
processes, [in:] A.D. Kovacs (ed.), Regionality and/or Locality, Discussion Papers, Centre for
Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs, 29-37.
37. Bański J., 2007, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce, Studia Obszarów
Wiejskich, 12, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 9-18.
36. Bański J., 2007, Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce – polaryzacja czy
równoważenie?, Przegl. Geogr., 79,1, IGiPZ PAN, Warszawa, 49-79.
35. Bański J., 2006, Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Geograficka Revue, 2, 2,
Fakulta Prirodnych Vied Univ. Mateja Bela, Banska Bystrzyca, 566-579.
34. Bański J., 2006, Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach –
analiza i ocena, Studia Obszarów Wiejskich, 11, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 59-72.
33. Bański J., Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich
województwa lubelskiego, Przegl. Geogr., 2, IGiPZ PAN, Warszawa, 261-283.
32. Bański J., 2006, Encyklopedia szkolna WSiP. Geografia, Geografia w Szkole, 3 (293), Edu Press,
60-61.
31. Bański J., 2005, Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich, [w:], B.Głębocki, U.Kaczmarek
(red.), Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 8, PTG, IGiPZ PAN,
Warszawa, Bernardinum, 9-20.
30. Bański J., 2005, Prace Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, [w:] K.Czapiewski, R.Kulikowski (red.), Dorobek naukowy
geografii rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 7, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa,
Bernardinum, 209-215.
29. Bański J., 2005, Suburban and peripheral rural areas in Poland – the balance of development in
the transformation period, Geograficky casopis, 57, 2, Slovak Academic Press, Bratislava, 117130.
28. Bański J., 2004, Contemporary demographic processes in the Polish rural areas, [in:] J.Kitowski
(ed.), Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union – an opening
balance, Geopolitical Studies, 12, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, 323334.
27. Bański J., 2004, Procesy ludnościowe na obszarach wiejskich, [w:] J.Bański (red.), Polska
przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN,
Warszawa, 21-38.
26. Bański J., 2004, The development of non-agricultural economic activity in Poland`s rural areas,
[in:] J.Bański (ed.), Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region, ERDN, 2,
IERiGŻ, IGiPZ PAN, Warszawa, 31-43.
25. Bański J., 2004, Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, [w:]
E.Pałka (red.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów
Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 9-22.
24. Bański J., 2004, Obszary problemowe w Polsce, [w:] T.Markowski (red.), Przestrzeń w
zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn KPZK PAN, 211, 9-32.
23. Bański J., 2003, Transforming the functional structure of Poland`s rural areas, [in:] Bański J.,
Owsiński J. (eds.), Alternatives for European Rural Areas, ERDN, 1, IERiGŻ, IGiPZ PAN,
Warszawa, 19-37.
22. Bański J., 2003, Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce, Przegl.
Geogr., 75, 3, 385-401.
21. Bański J., 2003, Selected aspects of present-day changes in Polish rural space, [in:] D.A.Gillmor,
J.Bański (eds.), Aspects of changes in European rural space, Geographia Polonica, 76, 1, IGSO
PAS, Warsaw, 73-96.
20. Bański J., 2003, Współczesne i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich wybrane problemy, [w:] B.Górz, Cz.Guzik (red.), Współczesne przekształcenia i przyszłość
polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 11-25.
19. Bański J., 2002, Geografia wsi – nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii, Przegl. Geogr., 74,
3, s.367-379.
18. Bański J., 2002, Typy ludnościowych obszarów problemowych [w:], Bański J., Rydz E. (red.),
Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 41-52.
17. Bański J., 2001, Economic activation trends of rural areas in Poland – spatial view [in:], Kitowski
J. (ed.), Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern
Europe in the turn of the 20-th century, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego
UMCS, 22, Rzeszów, s.393-408.
16. Bański J., 2001, Rolnictwo Danii w okresie przynależności do Unii Europejskiej, Przegl. Geogr.,
73, 4, IGiPZ PAN, s.517-534.
15. Bański J., 2001, Methods of delimiting agricultural problem areas, Problems of Geography,
Bulgarska Akademia na Naukite, 1-2, Sofia, s.26-34.
14. Bański J., 2001, Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej - ocena dystansu [w:],
Bański J. (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia obszarów wiejskich, 1,
PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 29-42.
13. Bański J., 2001, Problem areas in Polish agriculture, Geographia Polonica, 74, 1, IGSO PAS,
Warszawa, s. 47-63.
12. Bański J., 2000, Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju, Czasopismo Geogr., 71, 1, Wrocław, s.321.
11. Bański J., 2000, Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju w świetle danych Spisu Rolnego 1996,
Wiadomości Statystyczne, 7, GUS-PTS, Warszawa, s.61-68.
10. Bański J., 2000, Rolnicze obszary rezerw produkcyjnych, Wieś i Rolnictwo, 2(107), IRWiR,
Warszawa, s.31-43.
9. Bański J., 2000, Użytkowanie ziemi w Polsce, Geografia w Szkole, 2-3, WSiP, Warszawa, s.98-102.
8. Bański J., 1999, Teoria i kierunki badań obszarów problemowych w Polsce, Przegl. Geogr., 71, 4,
s.401-416.
7. Bański J., Ilieva M., Iliev I., 1999, Agricultural land use in Bulgaria and Poland – an attempt at a
comparison, Problems of Geography, 1-2, s.69-76, Sofia.
6. Bański J., 1999, Przemiany strukturalne rolnictwa w Irlandii pod wpływem członkostwa
w strukturach europejskich, Przegl. Geogr., 71, 1-2, s.45-57.
5. Kulikowski R., Bański J., 1998, Rolnictwo na obszarach projektowanego przebiegu autostrad, [w:]
Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych, Europa XXI, Centrum
Studiów Europejskich, IGiPZ PAN, s.25-36.
4. Bański J., 1996, Zróżnicowanie i dynamika przekształceń rolniczego użytkowania ziemi na
przykładzie wybranych województw, Przegl. Geogr., 68, 1-2, s.99-113.
3. Bański J., 1994, Przemiany w rolnictwie Holandii ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego
użytkowania ziemi, Przegl. Geogr., 66, 3-4, s.357-373.
2. Bański J., 1994, Land use change in modern Japan, Hokkaido University of Education at
Asahikawa, prod. Hokkaido Chizu Co. Ltd., 1992; 58 s., 103 mapy, 12 tabl., Przegl. Geogr., 66,
1-2, s.210-211.
1. Bański J., 1991, Typy rolnictwa Jemenu Południowego, Przegl. Geogr., 63, 3-4, s.307-324.
Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych
65. Bański J., 2013, Rola infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich,
[w:] C. Jastrzębski (red.), Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę
obszarów wiejskich, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce, s. 33-42.
64. Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M.,
Konopski M., 2013, The use of ITC in Mazovia agriculture, [in:] P.Chmieliński, A. BaerNawrocka (eds.), Knowledge as factor of rural development, Rural Areas and Development, 10,
Warszawa-Poznań, 45-57.
63. Bański J., 2013, Atlas of Polish Agriculture as example of statistics utilisation for decision making,
Sixth International Conference on Agricultural Statistics (ICAS VI), Rio de Janeiro, publikacja
elektroniczna.
62. Bański J., Bednarek-Szczepańska M., The influence of differentiation of the natural and landscape
capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, International Conference on Rural
Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, University of Aveiro,
Portugal, 235-250, publikacja elektroniczna.
61. Bański J., Czapiewski K., Ferenc M., Mazur M., 2013, Land Use Change and Land Use Functions
– the case studies, [in:] J. Bański J., G. Garcia-Blanco (eds.), European Land Use Patterns,
Rural Studies, 32, IGSO, PGS, Warszawa, 169-234.
60. Bański J., 2013, Zróżnicowanie terytorialne i spójność przestrzenna, [w:] Terytorialny wymiar
rozwoju. Polska z perspektywy ESPON, EUROREG, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, 4858.
59. Bański J., 2012, A diagnosis of contemporary geography in Poland – selected issues, [in:] P.
Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznań, 11-26.
58. Bański J., 2011, Wieś w badaniach geograficznych – ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru
wiejskiego, [w:] M. Halamska (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI
wieku, EUROREG, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa, 29-44.
57. Bański J., Bednarek-Szczepańska M., 2011, Instrumenty polityki spójności oraz WPR znaczenie
dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Bliżej
Brukseli, 8, Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli, 28-39.
56. Bański J., 2011, Obszary problemowe – koncepcje i kryteria identyfikacji [w:] Budowanie
spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, Departament
Programów Ponadregionalnych MRR, Warszawa, 7-18.
55. Bański J., 2010, Uprawy roślinne, [w:] J. Bański (red.), Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ PAN,
Warszawa, 79-93.
54. Bański J., 2010, Rolnicze użytkowanie ziemi, [w:] J. Bański (red.), Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ
PAN, Warszawa, 47-54.
53. Bański J., 2010, Rozwój gospodarki rolnej w Polsce, [w:] J. Bański (red.), Atlas Rolnictwa Polski,
IGiPZ PAN, Warszawa, 25-37.
52. Bański J., 2010, Warunki naturalne rolnictwa, [w:] J. Bański (red.), Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ
PAN, Warszawa, 15-24.
51. Bański J., 2010, Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski, [w:] J. Bański (red.), Atlas Rolnictwa
Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 7-14.
50. Bański J.,2010, Is Central-Eastern Europe a separate region within Europe?, [in:] Geography and
regional development, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 34-40.
49. Bański J., Janicki W., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K., Mazur M., 2009, Ocena wpływu
instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy
obszarów wiejskich w województwie małopolskim, Małopolskie Studia Regionalne, Dep.
Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski woj. małopolskiego, Kraków, 3-82.
48. Bański J., Czapiewski K., 2009, Diagnoza zróżnicowania wybranych elementów Struktury
przestrzennej oddziałujących na gospodarkę rolną w skali województw, [w:] Z. Floriańczyk
(red.) Rolnictwo polskie w pierwszych latach akcesji do UE w świetle Rachunków
Ekonomicznych dla Rolnictwa, Program Wieloletni 2005-2009, IERiGŻ PIB, z. 144, Warszawa,
s. 45-60.
47. Bański J., 2009, Obszary wiejskie, [w:] J. Bański, M. Degórski (red.), Polska jej zasoby i
środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”, Warszawa, 135141.
46. Bański J., Janicki W, 2009, Ogniwa łańcucha powiązań rolnik – konsument w regionie chełmskozamojskim na przykładzie wybranych produktów rolnych [w:] I. Jażewicz (red.), Współczesne
problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Akademia Pomorska w Słupsku,
183-201.
45. Bański J., 2009, Kern- und Peripheriegebiete und die Raumentwicklung: Beispiel Polen, [in:] T.
Weith, H.j. Kujath, A. Rauschenbach (eds.), Alles Metropole? Berlin-Brandenburg zwischen
Hauptstadt, Hinterland und Europa, Reihe Planungsrundschau, 17, Berlin, 71-86.
44. Bański J., 2009, Historia rozwoju gospodarki rolnej na ziemiach polskich, [w:] Z. Górka i A.
Zborowski (red.), Człowiek i Rolnictwo, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrzennej UJ, Kraków, 33-45.
43. Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Więckowski M., 2009,
Study of Spatial Developments In the Polish-German Border Region [in:]. W. Strubelt (ed.)
German Annual of Spatial Research and Policy 2008. Guiding Principles for Spatial
Development In Germany, Springer, 153-184.
42. Bański J., 2009, Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem
oddziaływania gospodarki rolnej, [w:] J. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie
zrównoważonym, Program Wieloletni 2005-2009, 102, IERiGŻ PIB, Warszawa, 7-33.
41. Bański J., 2009, Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym, [w:] W poszukiwaniu dobrych
kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 98-108.
40. Bański J., 2008, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich [w:] K. Saganowski, M.
Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.) Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2008-2033, tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 395-433.
39. Bański J., Jankowski A.T., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne, [w:] A. Jackowski, S.
Liszewski, A. Richling (red.), Historia Geografii Polskiej, Wyd. Naukowe PWN, 492-507.
38. Bański J., 2008, Wschodnia Polska – rubieże Zachodu, początek Wschodu, cz fragment Środkowej
Europy? [w:] D.Świątek, M.Bednarek, P.Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze
geografii polskiej – geografia człowieka, Dok. Geogr., 36, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, 15-20.
37. Bański J., 2008, Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:], A. Jezierska-Thole,
L.Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce,
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 29-43.
36. Bański J., Czapiewski K., 2008, Wpływ zróżnicowania struktury przestrzennej rolnictwa na
efektywność gospodarki rolnej – ujęcie regionalne, [w:] Wyniki ekonomiczne polskiego
rolnictwa w 2006 roku, Program wieloletni 2005-2009, Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, 76, IERiGŻ PIB, 50-72.
35. Bański J., 2007, Obszary wiejskie w strategiach rozwoju województw zachodnich, [w:]
P.Brezdenia, S.Grykień (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalnoprzestrzennych, IX, Uniwersytet Wrocławski, 27-35.
34. Bański J., 2007, Contemporary processes in rural areas in Poland, Prvi Kongres Srpskich
Geografa, Beograd 2007, Zbornik radova, 2, 591-598.
33. Bański J., Błażejczyk K., 2006, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo, [w:]
Kostrzewski A., Czerniawska J. (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski północnozachodniej, UAM, Poznań, Bogucki Wyd. Naukowe, 119-129.
32. Bański J., Czapiewski K., 2006, Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych na polskiej wsi,
[w:] Przedsiębiorczość wiejska, Fundacja Fundusz Współpracy Agrimpol, Warszawa, 7-14.
31. Bański J., 2006, The development of rural areas [in:], M. Degórski (ed.) Natural and human
environment of Poland. A geographical overview, Polish Academy of Sciences, Polish
Geographical Society, 193-210, Warsaw.
30. Bański J., Błażejczyk K., 2005, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na światowe rolnictwo, [w:]
G.Dybowski (red.), Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, Program
wieloletni 2005-2009, 17, IERiGŻ PIB, Warszawa, 204-231.
29. Bański J., 2005, Obszary problemowe polskiej wsi, [w:] B.Głębocki (red.), Struktura przestrzenna
rolnictwa Polski u progu XXI w., Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 405-422.
28. Bański J., 2005, The development of new housing constructions in suburban areas, [in:]
Geography in Europe of Regions, 6th Moravian Geographical Conference, CONGEO`05,
Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 5-14.
27. Bański J., Czapiewski K., 2004, Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej – ujęcie regionalne,
Wrocław, [w:] S.Ciok, D.Ilnicki (red.) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-
przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, VIII/1, Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław, 285-298.
26. Bański J., 2005, Struktura przestrzenna obszarów wiejskich w zachodniej Polsce, [w:], J.Jurek
(red.), Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych,
Uniwersytet Szczeciński, PTG, In Plus Oficyna, 74-78.
25. Bański J., 2004, Land tenure and land relations in Poland, [in:] V.Belenkiy (ed.), An International
Encyclopedia of Land Tenure Relations for the Nations of the World, 4, Edvin Mellen Press,
400-467.
24. Bański J., 2004, Contemporary transformations of the rural space in Poland: selected problems,
[in:] A.D.Kovacs (ed.), New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural
Relationship, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs, 20-35.
23. Bański J., 2004, Współczesne przeobrażenia przestrzeni wiejskiej we wschodniej Polsce, [w:]
Z.Michalczyk (red.) Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, UMCS, PTG, Lublin,
489-498.
22. Bański J., 2004, Wybrane problemy rozwoju gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli – wyniki
badań ankietowych, [w:] J.Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 19892002, UAM, Bogucki Wyd. Naukowe, 289-303.
21. Bański J., Czapiewski K., 2003, Referendum na wsi a opinie na temat UE – wybrane wyniki badań
ankietowych, [w:] M.Kowalski (red.), Przestrzeń wyborcza Polski, IGiPZ PAN, PTG,
Warszawa, 73-85.
20. Bański J., 2003, Regional effect of the transition in Poland`s rural areas, [in:] Regional geography
and its applications, 5-th Moravian Geographical Conference, CONGEO, Institute of Geonics,
Academy of Sciences of the Czech Republic, 6-11.
19. Bański J., 2002, European Union Pre-Accession Aid in the Development of Poland's Rural Areas,
[in:] J.Kitowski (ed.), New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern
Europe, Rzeszów, 367-378.
18. Bański J., 2002, Obszary problemowe euroregionów wschodniego pogranicza [w:] A.Stasiak
(red.) Euroregiony wschodniego pogranicza – założenia i osiągnięcia, Wyd. Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 49-60.
17. Bański J., 2002, Land management in Poland in the period of transformation, [in:] K.Helming,
H.Wiggering (eds.), Sustainable Development of Multifunctional Landscapes, Springer, 217227.
16. Bański J., 2002, Współczesne problemy użytkowania ziemi w Polsce, [w:] Kamińska W. (red.),
Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii AŚ, Kieleckie
Towarzystwo Naukowe, Kielce, s.51-61.
15. Bański J., 2002, Obszary problemowe Małopolski, [w:] Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne
uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, IG AP w Krakowie, PTG, Kraków, s.299-303.
14. Bański J., 2002, Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych, [w:] Kitowski J. (red.),
Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – bilans dokonań, 50 Zjazd PTG,
Oddział Rzeszowski PTG, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s.267-276.
13. Bański J., 2001, Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju obszarami wiejskiej biedy, [w:] Bieda na
wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce– socjologiczne,
ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, s.283-298.
12. Bański J., 2000, The situation of agriculture in problem areas in the opinion of farm owners, [in:],
Jasiulewicz M. (ed.), Socio-economical alterations in rural areas of Central Europe in the
transition period, Technical University of Koszalin, Polish Academy of Sciences, Koszalin,
s.97-110.
11. Bański J., 2000, Agricultural problem areas – concept and methodological assumption, [in:],
International Jubilee Scientific Session „50 Years Institute of Geography – BAS”, Sofia, s.328337.
10. Bański J., 2000, Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko-ukraińskiej, [w:],
Agroturystyka – szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie
przystąpienia do Unii Europejskiej, materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej w
Horyńcu Zdrój, PWSZ w Jarosławiu, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Stowarzyszenie
Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, Jarosław, s.97-105.
9. Bański J., 2000, Identyfikacja rolniczych obszarów problemowych w polsko-ukraińskiej strefie
przygranicznej [w:], Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na pograniczu polskoukraińskim, XVI Seminarium Geograficzno-Rolnicze, UMCS, Komisja Geografii Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej PTG, Lublin, s.17-25.
8. Bański J., 1999, Obszary problemowe a polityka regionalna, [w:] Aktualne problemy rozwoju
społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania, Seminarium Ukraińsko –
Polskie, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ministerstwo Kompleksu Rolno-Przemysłowego
Ukrainy, Polska Akademia Nauk, Kijów-Humań-Warszawa, s. 232-257.
7. Bański J., 1998, Problematyka optymalizacji użytkowania ziemi w Polsce, [w:] H. Sasinowski, R.
Rudnicki (red.), Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich, XV Ogólnopolskie Seminarium
Geograficzno Rolnicze, Polit. Białost., UMK, PTG, s.34-42.
6. Bański J., 1998, Agricultural land use in suburban zones, [w:] I. Iordan, W. Stola, C. Talanga (red.),
Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland,
Romanian-Polish Geographical Seminar, Akademia Romana, Bucaresti, s. 31-39.
5. Bański J., 1996, Kierunki przemian rolniczego użytkowania ziemi w województwie warszawskim w
latach 80-tych, [w:] J.Grzeszczak, W.Stola (red.), Przemiany struktury przestrzennej obszarów
wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii, Conference Papers, 25, IGiPZ PAN, s.7178.
4. Bański J., 1996, Rolnicze użytkowanie ziemi w okresie restrukturyzacji [w:] J. Falkowski, E. Rydz
(red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem
Pomorza Środkowego), XIII Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolniczego, WSP
Słupsk; Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, s.5-12.
3. Bański J., 1995, Kierunki zmian rolniczego użytkowania ziemi w latach 80-tych, [w:] J. Falkowski,
M. Kluba (red.), Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski, XII
Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Toruń, UMK, Komisja Geografii
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG s.13-22.
2. Bański J., 1993, Zmiany powierzchni i struktury użytków rolnych w latach 1978-1988 na terenach
przygranicznych Polski [w:], R. Kulikowski, R. Szczęsny (red.), Rolnictwo zachodnich i
wschodnich obszarów przygranicznych Polski, , projekt badawczy - Podstawy rozwoju
zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, 4, IGiPZ PAN, Warszawa, s.7-20.
1. Bański J., 1992, The structure of agricultural land in Poland and tendencies of changes in its
components over the period 1975-1988, [w:] Comparisons of landscape pattern dynamics in
European rural areas, EUROMAB Research Program, 1991 Seminars, s.260-267.
Referaty i abstrakty
41. Bański J., 2014, Modernization or marginalization: contemporary trends of family farming in
Poland, The First International Conference of the APIRAS & the Fifth Congress of Extension
and Education in Agriculture and Natural Resources Management: Facilitating Information and
Innovations for Empowering Family Farmers, 2-4 September, 2014, University of Zanjan, s.
149.
40. Bański J., 2014, Polycentric development of Mazovia Region: vision or reality?, IGU 2014 Book
of Abstract, IGU Regional Conference, Kraków, Poland, s. 279, publikacja elektroniczna.
39. Bański J., 2014, Detecting Territorial Potentials and Challenges in Cross-Border Regions – the
Espon Handbook overview, EUROGEO Annual Conference 2014, The Power of Geography
and the Role of Spatial Information (book of abstracts), 16-17 Maj 2014, Valletta, Malta, s. 30.
38. Czapiewski K., Bański J., Mazur M., Ferenc M., 2013, Role of local actors in the land use change
processes; results from ESPON EU-LUPA project, [w]: Shape and be Shaped: The Future
Dynamics of Regional Development, Annual European Conference, Sunday 5th May Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland, Compiled by A.
Beauclair, L. Reynolds, Tampere: Regional Studies Association, s. 29.
37. Bański J., Bednarek-Szczepańska M., The influence of differentiation of the natural and landscape
capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland, International Conference on Rural
Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience, University of Aveiro,
Portugal, s. 36.
36. Bański J., 2013, Changes in population potential of Eastern Poland vs. local development, [in]
Regional Conference of the IGU, Program and abstracts, Kyoto International Conference
Center, file:///Volumes/Untitled/html/igu_2013_program1.html, publikacja elektroniczna.
35. Bański J., 2013, Różne oblicza polskiej geografii, VIII Forum Geografów Polskich, Geografia
wobec problemów zmian globalnych, Uniwersytet Szczeciński, 10-11 czerwca 2013, Szczecin,
13-16.
34. Bański J., 2013, Geography in the Organizational Structure of Academic Institutions – Selected
Issues, [in:] Geography: linking tradition and future, EUROGEO Conference, 9-11 May 2013,
Bruges, Belgium, p.10.
33. Bański J., 2013, Scenarios for development and visions of Poland`s rural space in a long-term
perspective, [w:] AAG Annual Meeting Abstracts, Los Angeles, 48-49.
32. Czapiewski K., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., 2012, ICT in
Polish agriculture – the way to overcome sptial peripherality? [in:] Networked Regions and
Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places, Annual
European Conference of Regional Studies Association, Delft, the Netherlands, p. 42-43.
31. Bański J., 2011, Quo vadis geography? Some remarks from Poland, Regional Conference of
International Geographical Union, 14-18 listopada 2011, Santiago de Chile, Proceedings,
publikacja elektroniczna na CD.
30. Bański J., 2011, Localism in the face of globalization processes, 3rd Global Conference on
Economic Geography, Space, Economy and Environment, 28 czerwca-2 lipca 2011, Seoul, s.
14, publikacja elektroniczna.
29. Bański J., 2011, Dilemmas for regional development – the case of Poland, AAG Annual Meeting
Abstracts, Seattle, Washington, 12-16 April 2011, s. 41 publikacja elektroniczna CD.
28. Bański J., 2010, Obszar problemowy – koncepcja i typologia, [w:] Budowanie spójności
terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, materiały
konferencyjne, MRR, UE, Warszawa, 6-7.
27. Bański J., 2010, The influences of EU border on local development – on example of borderland of
the Lublin region Regional Conference of International Geographical Union, Bridging Diversity
in a Global World, 12-16 lipca 2010, Tel Aviv, s.1, publikacja elektroniczna CD.
26. Bański J., 2008, Central-Eastern Europe or just Europe - the view from Poland, Association of
American Geographers, 2008 Annual Meeting, Boston, publikacja internetowa
http://communicate.aag.org/eseries/aag_org/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=16581.
25. Bański J., 2005, Contemporary land use in suburban areas - processes and future outlook, [in]: U.
Mander, K. Meier (eds.), Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods
and services, Tartu, Tartu University Press, s.54.
24. Bański J., Kowalski M., Śleszyński P, 2004, Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami
zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r.,
Biul. Bad. CKE, 2, 34-35.
23. Bański J., 2007, East-Central Europe as a region In Europe, [in:] Regions, localities and
landscapes in new Europe, 7th International Geographical Conference CONGEO`07, Brno 2731 August 2007, Institute of Geonics, 6-8.
22. Bański J., Conceptions of spatial development In Poland, Second Global Conference on Economic
Geography, Beijing, 25-28 June 2007, IGSNRR Chinese Academy of Science, 37-38.
21. Bański J., 2006, Głos w dyskusji, [w:], A. Stasiak (red.) Wieś polska, dwa lata po wstąpieniu do
UE, ze szczególnym uwzględnieniem wsi tzw. „ściany wschodniej” Biuletyn KPZK PAN, 228,
Warszawa, 200-202.
20. Bański J., 2006, Contemporary processes in the rural areas in Poland, Prvi Kongries Srbskich
Geografa, 12-22 października 2006, Sokobanja, s.104.
19. Bański J., 2006, Conception of rural development in Poland, [w:] Geografia v meniacom sa svete,
XIV Kongres SGS, Slovenska geograficka spolocnost pri SAV v Bratislavie, Stredoslovenska
pobocka SGS Banska Bystrica, FPV UMB katedra geografie, Banska Bystrica, s. 90.
18. Bański J., The balance of development of central and peripheral rural areas in Poland in the
transformation period, Conference of International Geographical Union, Regional Responses to
Global Changes, A view from Antipodes, Speaker Abstracts, Queensland University of
Technology, s. 15, Brisbane.
17. Bański J., Relations between core and periphery in the Polish conception of development,
Conference of International Geographical Union, Regional Responses to Global Changes, A
view from Antipodes, Speaker Abstracts, Queensland University of Technology, s. 15, Brisbane.
16. Bański J., 2006, Transforming of the functional structure in Polands rural areas, Conference of
International Geographical Union, Regional Responses to Global Changes, A view from
Antipodes, Speaker Abstracts, Queensland University of Technology, s. 14, Brisbane.
15. Bański J., Błażejczyk K., 2006, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo, [w:] Przemiany
środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej, Ogólnopolska konferencja naukowa
poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, UAM, Poznań, 173-175.
14. Bański J., 2005, Peripherization of peripheries – the case of Poland, [in:] International Conference
on Issues of Peripheral Areas – Quo Vadis Priphery?, Abstract book, Charles University, Czech
Geographical Society, Prague, 2.
13. Bański J., 2005, Relations between core and peripheries in the Polish conceptions of development
[in:], K.Czapiewski, T.Komornicki (eds.), Proceedings Warsaw Regional Forum 2005, IGSO
PAS, Polish Geogr. Society, Warsaw, 4.
12. Bański J., 2005, Contemporary land use changes in East-Central Europe – identification of the
main conflicts [in:] L.Hoffmann, L.Lewis (eds.) European Union expansion: land use changes
and environmental effects in rural areas, Abstracts, International workshop, Luxembourg, 4-7
Sep. 2005, Gabriel Lippmann, LUCC, Clark Univ., UCL, Leuven Univ., 23-24.
11. Bański J., 2004, Współczesne procesy na obszarach wiejskich w Polsce, XI Ukraińsko-Polskie
Seminarium Naukowe, Społeczno-ekonomiczna i agrarna transformacja na Ukrainie i w Polsce
w kontekście integracji europejskiej, Zjednoczony Instytut Ekonomiki NANU, Humanistyczny
Uniwersytet w Zaporożu, Kijów-Zaporoże-Warszawa, 168-174.
10. Bański J., 2001, Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych [w:], Czynniki i bariery
regionalnej współpracy transgranicznej – bilans dokonań, 50 Zjazd PTG, URz, UMCS, PTG,
Rzeszów, s.149-151.
9. Bański J.,2000, Typy rolniczych obszarów problemowych [w:], Środowisko przyrodnicze i
gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, 49 Zjazd PTG, Szklarska Poręba,
Oddział Wrocławski PTG, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 167-169.
8. Bański J., 2000, Methods of identification of problem areas in agriculture, [in:], Sustainable
development of rural regions in teh period of transition, International conference, Bulgarian
Academy of Sciences, Veliki Preslav, 2 s.
7. Bański J., 1998, Wpływ warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na przestrzenne
zróżnicowanie rolniczego użytkowania ziemi, [w:] M.Rzętała, T.Szczypek (red.), Geografia w
kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego,
Referaty, komunikaty i postery, 47 Zjazd PTG, Sosnowcu, s.338-339.
6. Bański J. Ilieva M., Iliev I., 1997, Agricultural land utilization in Bulgaria and Poland comparative analysis, [w:] Transformations of Polish and Bulgarian agriculture after 1989, 2nd
Polish-Bulgarian Geographical Seminar, , IGiPZ PAN, s.13-15.
5. Bański J., 1997, Wybrane konflikty w użytkowaniu ziemi na terenie Mazowsza, [w:] Przyrodnicze i
społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji, Materiały 46 Zjazdu PTG w Ryni,
Oddział Akademicki PTG, WGiSR UW, IGiPZ PAN, s.243-246.
4. Bański J., 1996, Changes of the agricultural land use in the suburban zones, Colloque RoumaunPolonais, Bucaresti, Geographie Academie Roumaine.
3. Bański J., 1995, Tendances de l'utilisation agricole du sol dans la voivodie de Varsovie en 19781988, Seminaire Geographique Polono-Roumain, IGiPZ PAN.
2. Bański J., 1994, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi na wschodnich obszarach
przygranicznych, Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Referaty i
postery, Lublin, s.179.
1. Bański J., 1993, Użytkowanie ziemi i jego przemiany w województwie kieleckim w latach 19781988, [w:] Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, X Ogólnopolskie Seminarium
Geograficzno-Rolnicze, Kielce, WSP Kielce, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej PTG, s. 21-23.
Sprawozdania, mapy i inne publikacje naukowe
36. Bański J., 2014, Polish Geographical Society, [in:] The International Encyclopedia of Geography:
People, the Earth, Environment, and Technology, The Wiley-AAG, s. 2.
35. Bański J., 2013, International Seminar on Population Dynamics and the Human Dimensions of
Climate Change, Canberra, Australia, 27-29 November 2012, Papers on Global Change, 20,
104-105.
34. Bański J., 2012, Regionalna Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej „United and
Integrated with the World”, Santiago, Chile, 14-18.11.2011, Czasopismo Geogr., 83 (1-2), 113115.
33. Bański J., G. Garcia-Blanco, 2013, Preface, [in:] J. Bański J., G. Garcia-Blanco (eds.), European
Land Use Patterns, Rural Studies, 32, IGSO, PGS, Warszawa, 9.
32. Bański J., 2013, Wprowadzenie, [w:] J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowejujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, 7-8.
31. Bański J., 2012, Introduction, [in:] J. Bański (ed.), Local and regional development – challenges
and policy issues, Rural Studies, 27, IGSO, PGS, Warszawa, 7.
30. Bański J., 2011, Editorial, Czasopismo Geograficzne, 82, 1-2, 3-5.
29. Bański J., 2010, Wstęp, [w:] J. Bański (red.), Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 5.
28. Bański J., 2009, Introduction, [in:] J. Bański (ed.) Socio-economic disparities and the role of local
development, Rural Studies (Studia Obszarów Wiejskich), 20, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa,
p.5.
27. Bański J., Degórski M., 2009, Wprowadzenie, [w:] J. Bański, M. Degórski (red.), Polska jej zasoby
i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”, Warszawa, s.9.
26. Bański J., 2009, Wprowadzenie, [w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju
obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, IGiPZ PAN, PTG,
Warszawa, 7-8.
25. Bański J., 2009, Głos w dyskusji, [w:] A. Richling, M. Lechowicz (red.) Studia regionalne a
rozwój geografii, IV Forum Geografów Polskich, KNG PAN, WGiSR UW, Warszawa, s. 107.
24. Bański J., Bednarek M., 2008, Introduction to the volume, [in:] J. Bański, M. Bednarek M. (eds.),
Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe, Rural Studies (Studia Obszarów
Wiejskich), 15, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 7.
23. Bański J., 2008, Przedmowa, Czasopismo Geograficzne, 79, 1-2, PTG, Wrocław, 7-8.
22. Bański J., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne, folder informacyjny, PTG, Warszawa.
21. Bański J., 2004, Wstęp, [w:] J.Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy,
Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 7.
20. Bański J., 2004, Introduction to the volume, [in:] J.Bański (ed.), Changing functions of rural areas
in the Baltic Sea Region, ERDN, 2, IERiGŻ, IGiPZ PAN, Warszawa, 5.
19. Bański J., Rydz E., 2002, Wprowadzenie, [w:] J.Bański, E. Rydz, (red.), Społeczne problemy wsi,
Studia Obszarów Wiejskich, 2, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
18. Bański J., 2001, Wprowadzenie, [w:] J. Bański (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej,
Studia obszarów wiejskich, 1, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
17. Bański J., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2001, Polskie Towarzystwo
Geograficzne w 2000 r., Czasopismo Geogr., 72, 3-4, s.424-429.
16. Bański J., Śleszyński P., 2000, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1999 r., Czasopismo Geogr.,
71, 3-4, s.363-366.
15. Bański J., Śleszyński P., 2000, Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, 42, 8 s.
14. Bański J., Śleszyński P., 1999, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1998 r., Czasopismo Geogr.,
70, 3-4.
13. Bański J., 1998, Użytkowanie ziemi w okresie restrukturyzacji (mapy), Projekt badawczy,
Gospodarka ziemią w okresie restrukturyzacji i wchodzenia do struktur europejskich, IGiPZ
PAN, Warszawa.
12. Bański J., Śleszyński P., 1998, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1997 r., Czasopismo Geogr.,
69, 1, s.116-118.
11. Bański J., 1996, Rolnicze użytkowanie ziemi, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 4, IGiPZ PAN,
Warszawa, Główny Geodeta Kraju, arkusz 81.4.
10. Bański J., 1996, Użytki rolne, [w:] J. Bański, Rolnicze użytkowanie ziemi, Atlas Rzeczypospolitej
Polskiej, 4, IGiPZ PAN, Warszawa, Główny Geodeta Kraju, arkusz 81.4.
9. Bański J., 1996, Grunty orne, [w:] J. Bański, Rolnicze użytkowanie ziemi, Atlas Rzeczypospolitej
Polskiej, 4, IGiPZ PAN, Warszawa, Główny Geodeta Kraju, arkusz 81.4.
8. Bański J., 1996, Sady, [w:] J. Bański, Rolnicze użytkowanie ziemi, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej,
4, IGiPZ PAN, Warszawa, Główny Geodeta Kraju, arkusz 81.4.
7. Bański J., 1996, Łąki, [w:] J. Bański, Rolnicze użytkowanie ziemi, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej,
4, IGiPZ PAN, Warszawa, Główny Geodeta Kraju, arkusz 81.4.
6. Bański J., 1996, Pastwiska, [w:] J. Bański, Rolnicze użytkowanie ziemi, Atlas Rzeczypospolitej
Polskiej, 4, IGiPZ PAN, Warszawa, Główny Geodeta Kraju, arkusz 81.4.
5. Bański J., 1996, Powierzchnia użytków rolnych na 1 mieszkańca 1975-1988, [w:] J. Bański,
Rolnicze użytkowanie ziemi, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 4, IGiPZ PAN, Warszawa,
Główny Geodeta Kraju, arkusz 81.4.
4. Bański J., 1996, Zmiany powierzchni użytków rolnych 1975-1988, [w:] J. Bański, Rolnicze
użytkowanie ziemi, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 4, IGiPZ PAN, Warszawa, Główny
Geodeta Kraju, arkusz 81.4.
3. Bański J., 1996, Zmiany rolniczego użytkowania ziemi w okresie 1988-1993, projekt zamawiany
przez CUP w KBN pt. Naukowe podstawy koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju, 17 s., 14 map.
2. Bański J., 1993, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce (1975-1988), [w:] Rolnictwo i
gospodarka żywnościowa w ujęciu przestrzennym 1980-1990-2000, Synteza - merytoryczne
streszczenia prac, IERiGŻ, Warszawa, s.19-20.
1. Bański J., 1992, Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce (1975-1988), Projekt badawczy,
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w ujęciu przestrzennym 1980-1990-2000, IERiGŻ,
Warszawa, 12 s.
Publikacje popularnonaukowe
54. Bański J., 2007, Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym, Urbanista, 2 (50), Towarzystwo
Urbanistów Polskich, 10-14.
15-53. Bański J., 2002, Irlandia, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 250-254, hasła
szczegółowe (38): Acaill, Arann, Arklow, Ath Luain, Athlone, Baile Atha Cliath, Bantry Bay,
Bray, Bri Chualann, Carlow, Ceatharlach, Cill Airne, Cill Choinnigh, Cill Mhantain, Clonmel,
Cluain Meala, Connachta, Connaught, Corcaigh, Cork, Drogheda, Droichead Atha, Dublin,
Dun Dealgan, Dundalk, Durlas Eile, Eire, Gaillimh, Galway, Grand Canal, Kilkenny,
Killarney, Laighean, Laighin, Leinster, Limerick, Luimneach, Mhumha An.
14. Bański J., 1998, W głąb pustyni, Poznaj Świat, 8.
13. Bański J., 1994, Ruiny nad Morzem Egejskim, Nowa Europa, 11-13, 3, s.19.
12. Bański J., 1993, Skrawek tropikalnej Afryki, Nowa Europa, 11-14, 11, s.15.
11. Bański J., 1993, Atrakcje Tanzanii, Nowa Europa, 8-10, 10, s.15.
10. Bański J., 1993, Fragment pejzażu, Nowa Europa, 20-22, 8, s.15.
9. Bański J., 1993, We wnętrzu Australii, Nowa Europa, 9-11, 7, s.15.
8. Bański J., 1993, Nie tylko piramidy, Nowa Europa, 3-5, 12, s.15.
7. Bański J., 1992, Dzieci lasu, Poznaj Świat, 4-6, s.18-20.
6. Bański J., 1992, Berberowie z Arund, Poznaj Świat, 3, s.22-24.
5. Bański J., 1992, Biały człowiek w dziurze, Poznaj Świat, 2, s.11-14.
4. Bański J., 1992, Masajowie z okolic Mombo, Poznaj Świat, 1, s.18-20.
3. Bański J., 1990, Kisungu i Ikombe, Poznaj Świat, 1-2, s.10-12.
2. Bański J., 1989, Atrakcje północnego Queenslandu, Poznaj Świat, 7-8, s.8-11.
1. Bański J., 1983, Trasa wyprawy Maroko’83, [w:] Maroko’83, Koło Naukowe Studentów Geografii,
Uniwersytet Warszawski.

Podobne dokumenty