18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 19. Zmiany lub

Komentarze

Transkrypt

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 19. Zmiany lub
ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:
18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
18.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
25 września 2015r.
do godz.
08:30
18.2. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie w sekretariacie. Kopertę należy opisać następująco:
„(nazwa i adres Wykonawcy)
ŁÓDZKI REGIONALNY PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY sp. z o.o.
ul. DUBOIS 114/116, 93-465 ŁÓDZ
Oferta w postępowaniu na
dostawę i montaż aparatury laboratoryjnej.
Nie otwierać przed dniem 25 września 2015 r. godz. 09:00”
19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
19.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
19.2.
Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty
(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W
przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
19.3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
20. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 1.33.
W dniu
25 września 2015r.
o godz.
09:00
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia być powinno:
18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
18.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
28 września 2015r.
do godz.
13:00
18.2. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie w sekretariacie. Kopertę należy opisać następująco:
„(nazwa i adres Wykonawcy)
ŁÓDZKI REGIONALNY PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY sp. z o.o.
ul. DUBOIS 114/116, 93-465 ŁÓDZ
Oferta w postępowaniu na
dostawę i montaż aparatury laboratoryjnej.
Nie otwierać przed dniem 28 września 2015 r. godz. 13:30”
19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
19.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
19.2.
Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty
(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W
przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
19.3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
20. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 1.33.
W dniu
28 września 2015r.
o godz.
13:30

Podobne dokumenty