Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich.

Komentarze

Transkrypt

Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich.
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
>>
KATALOG
DUBLETÓW I n AKŁADÓW
BIBLIOTEKI
Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich
we Lwowie.
(Catalogue des Doubles et des Publications
de l'lnstitut Ossoliński a Leopol.)
¥
LWÓW.
•Z DRUKARNI ZAKŁADU NAR. IM. OSSOLIŃSKICH.
1871.
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
BIBLIOTEKI
Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich.
Cena 20 et. w. a.
A
W
r. *
AILHAUb
powszechny
Akademicy
skich przez swoiu.
i W . Czerkawskiego.
A k t limity (sejmu d e le g a c ją
A k t a grodzkie i ziemskie z c*~ . MJ_
polskiej z Archiwum tak zwanego iii.
Lwów, 1868—70, 8. kTom I (redakcyi L. Ta^sgoLiŃSKicii.
II (redakcyi Dra X. Liskego).
Tom a
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
DUBLETY.
Złr. ct.
ABOUT E d m u n d . Zabezpieczenie (A sekuracya),prze­
kład z franc. K. Forstera. (Biblioteka nauk moraln.
i polityczn. XVII.). Berlin, 1867, 8.J
A b r e g e de la vie des peintres dont les tableaux
composent la Galerie electorale de Dresde. Dresde,
1782, 8.
A c t e n s t u e c k e und Belege ueber den Bruch der
Neutralitaet Preussens gegen Polen. Fuehrt, 1832, 8.
A c t e s et memoires des negociations de la paix de
Ryswick. La Haye, 4699, 12. Tome I, III, IV. Tome a
A d r e s mieszkańców Galicyi do Jego c. k. Mości
Franciszka Józefa I z d. 9/XII 1848. Lwów, fol.
AESOPUS. Selectae fabulae. Cracoyiae, 1786, 8.
AESTICAMPIANUS J o a n n e s. Modus epistolandi yiginti
g en era epistolarum complectens. Viennae, 1616, 4.
AGNELL k s . K a r m e l i t a . Kazanie z okoliczności na­
danych przywilejów dla stanu miejskiego d. 28/IV
r. 1791 miane. Kraków, 8.
AILHAUD J a n . Medicina uniyersalis t. j. lekarstwo
powszechne na wszelkie choroby. W arszawa, 1778, 8.
A k a d e m i c y lwowscy do akademików wiedeń­
skich przez swoich deputowanych L. Słapkowskiego
i W . Czerkawskiego. (Lwów, 1848), 4.
A k t limity (sejmu delegacyjnego r. 17^3). fol.
A k t a grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej
polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego.
Lwów, 1868—70, 8. kTom I (redakcyi L. Tatomira),
II (redakcyi Dra X. Liskego).
Tora a
1 20
1 —
— 80
1
—
— 26
— 36
6 —
— 36
— 42
—
20
—
10
2 —
1
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Żłr, ct.
A k t a i czynności sadowe, tyczące się procesu P o ­
laków oskarżonych w r. 1847 o zbrodnię stanu.
Berlin, 1847, 8. Tom I Zeszyt 1— 10.
Zeszyt a
— 15
A k t a publiczne do interesu ordynacyi Ostrogskiej
należęce (Przyd. Informacya o dobrach ordynacyi).
W arszaw a, 1721, fol.
4 —
(Brak karty ostatniej »Series Actorum*)
ALEMBERT D \ Oeuyres postbumes. Paris, 1799, 12
Tome I, II.
ALEXANDER I. Discours prononce par Sa Majeste
P em pereur et roi b l’ouverture de la diete du royaume
de Pologne le 15/27 mars 1818. Varsovie, 4.
— Toż 1/13 septembre 1820. Yarsoyie, 4.
ALEXANDROWICZ A d o l f . Rozbiór chemiczny wód
lekarskich w Iwoniczu. Kraków, 1866, 8.
A l l e l u j a . Rocznik religijny. W arszaw a, 8. Rocznik
1841 i 43
a
A l m a n a c h de Gotha. Gotha, 24. Pour 1’annee 1839,
1845, 1846, 1847, 1848, 1851, 1853, 1854.
a
ALVAREZ E m a n u e l S. J. [De Institutione gram. libri tres. Calissii, 1773, 8.
AMBROISE P A b b e . Un programme de paix Europeenne. Leipsic, 1867, 8.
— Un reye matinal. Leipsic, 1867, 8.
AMBROSOLI F r . L e ttu rre italiane (II classe). Vienna,
18«0, 8.
— To.2. (IV classe). Vienna, 1858, 8.
ANDREAS E b o r e n s i s L u s i t a n u s . Exemplorum
memorabilium Tomus posterior. Coloniae, 1593, 16.
1 20
— 12
— 12
— 36
2 —
— 40
1—
— 60
— 40
- 20
— 35
2 —
(Karta tyt. i koniec nieco uszkodzone)
— Sententiarum memorabilium Tomus prior. Moguntiae, 1602, 16.
2 —
Angelegenheiten,
Auswaertige. Correspondenzen des k. k. Ministeriums des Aeusseren. W ien,
1868,4. Nr. I, II.
5 —
(ANGEŁŁOWICZ A n t o n i k s.). Obsferyations d’un
patriotę autrichien sur diyers articles inseres dans
les Gazettes etrangeres. 1809, 8.
— 30
— Uwagi patryoty austryackiego nad niektórymi
artykułami gazet zagranicznych. 1 80 9 ,8 . (str. 22).
— 30
A n k l a g e - S c h r i f t des Staatsanwaltes bei dem
koenigl. Kammergericht gegen die bei dem Unternehmen zur W ied erh erstellun g eines polnischen
Staats in den Grenzen desselben vor dem J. 1772
Betheiligten wegen Hochyerraths. (Berlin, 1847), fol 10: —
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
ANKWICZ J ó z e f lir. Glos na sesyi d. 12/X r. 1782
miany. (W arszawa), fol.
— Glos na sesyi d. 22/X r. 1782 miany. (W arsza­
wa), fol.
— Głos na sesyi dnia 30/X r. 1780 miany. ( W a r ­
szawa), fol.
A n l e i t u n g zur Heilung der Hundswutli. Opis za ­
pobiegania i leczenia wścieklizny. Lemberg, 17 84,8.
A n n a 1 e n der L iteratur und Kunst in den oesterr.
Staaten. Wien, 4. Pojedyncze Zeszyty z lat 1802,
1803, 1805, 1808 i 1809
a
A n n a 1 e n der Niedersaechsischen Landw irthschaft
herausgegeb. durch T hacr und I. C. Beneke. Graetz,
8
Jalirgang 1 7 9 9 —1803.
A n n e e cbampetre. Ed. corrigee. Lausanne, 1770,
8. Tome II.
ANNUTINI J o a c li i m. Metylda, tragedya, z wlosk.
polskim wierszem wył. przez ks. Chrościkowskiego
S. P. Lwów, 1783, 8.
ANTOINE P a w e ł G a b r. S. J. Sententiae dogmaticae ex universa theologia. Premisliae, 1756, 8. Pars
I, II.
ANTOMARCHI F. Derniers momens de Napoleon.
Bruxelles, 1825, 8. Tome I, II.
— Memoires ou les derniers momens de Napoleon.
Paris, 1825, 8. Tome I.
ANTONIEWICZ K a r o l T. J. Dzień je d e n w P ie k a ­
rach, ustęp z pielgrzymki życia mego. Lwów, 1849,
12.
— Kochaj (wiersz). Lwów, 1848, 8.
— Mowa miana w kościele Jezuitów we Lwowie
25/111 1848. Lwów, 1848, 8. ^
— Przemowa za nadany krajowi konstytucyę, miana
w kościele Jezuitów we Lwowie 28/111 1848. Lwów,
1848, 8.
— W ianek krzyżowy. Lwów, 1864, 8.
— Żłobek, kolęda dla dzieci. Poznań, 1857, 8. (str. 65).
— Toż wyd. 2gie. Lwów, 1863, 8.
ANTONIEWICZ M i k o ł a j B o ł o z. Śpiewy z przed­
stawienia teatralnego danego 11/IV 1848 na dochód
uwolnionych więźni stanu. (Lwów, 1848), 8.
— W ielki piątek i W ielkanoc na dochód uwolnio­
nych więźni stanu. (Lwów, 1848), 8.
ANTONINI A. Dizionario italiano, latino e francese.
Yenezia, 1766, 4. Toino I.
4
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
AQUAVIVA Cl. S. J. Industriae pro superioribus cjusdem Societatis ad curandos animae inorbos. Antyerpiae, 1635, 8.
1—
— Instructio pro superioribus ad augendum conservandumque spiritum in Societate. Antyerpiae,
1635, 8.
— 50
— Meditationes in Psalmum XLIV et CXVIII. Romae, 1616, 12.
1 60
ARCHDEKIN R. S. J. Apparatus m ateriae et formae
pro doetrina sacra. Coloniae, 1682, 8.
1 30
— Appendix theologiae tripartitae. Coloniae, 1682, 8. — 36
(str. 118, brak końca exemplarz uszkodzony)
— Theologia tripartita. Coloniae, 1683, 8.
2 20
A r c l i i v der Gesellschaft fiir aeltere deutsche Geschichtskunde. Frankfurt a. M., 1819 —21, 8. Band
I H. 1, Band Iii H. 1, 2, 3.
Heft a ‘
— 25
A r c h i v e s litteraires de 1’ Europę ou melanges de litterature, d’ histoire et de philosophie, p ar une Societe de gens de lettrcs. Paris, 1804, 8. Nr. I, II,
III, V, VI.
Nr. a
- 36
ARCISZEWSKI K r z y s z t o f . Pieśń. Lwów, 1863, 8 . - 6
(ARGENS M r q . J. B. Boy e r ). L ettres juives. La
Ilaye, 1742, 12. Tome I —VI.
5—
(Brak rycin.)
ARIOSTO L. Orlando furioso, eon note et un indice
dali. D. G. B. Bolza. Vienna, 1853, 8.
ARISTOTELES. Artis rhetoricae libri tres ab A. Riccobono latine conyersi. Francofurdi, 1588, 8.
1—
1 —
(Karta tyt. i początek uszkodzone).
ARNAUD D’. Delassemens de Phomme sensible. Paris,
1 7 8 3 - 8 5 , 8. Tome I, III, IV, V.
Tome a
— 60
— Oeuyres. Paris, 1782, 8. Tome I (z rycinami), II. 1 40
A s t r ę a, pamiętnik narodowy polski historyi, litera­
turze etc. poświecony, wyd. Fr. Grzymała. W a r ­
szawa, 1821, 8. Tom I.
3 —
A t h e n e u m, pismo zbiorowe, poświęcone historyi, filo­
zofii, literaturze etc., wyd. J. I. Kraszewski. Wilno,
8. Rok 1846 Tom I.
80
AUER A. Das Vater-Unser in m ehr ais sechshundert
Sprachen. (Wien, 1844), fol.
1 60
A u f s a e t z e , Gruendliche G eschacfts-, fiir das gemeinschaftliche Leben. 4 Autl. W ien, 1794, 8.
— 10
A u r u m auro su p e ra d d itu m , id est III. et Rev. Joaunes Skarbek Collegii Leopol. S. J. studiis aestimatissimus. (Leopoli), 1713, fol.
— 60
A u s s t e l l u n g , E rste , dalmatiseh - kroatisch-slavo.^nische in Agram. Agram, 1864, 8.
1 —
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
A u s t r y a i Polska. Paryż, 1863, 8.
A u s z u g , Vierteljaehriger , aus den von dem k. k.
Landesgubernium in Galizien und Lodomerien kundgem achten Yerordnungen, Wypis ćwierćroczny roz­
porządzeń od c. k. rządów krajowyeli. (Lwów), fol.
Zeszytów 17 (od i/XI 1790 do 31/X 1793)
a
A u s z u g von den Sitten und Gebraeuehen der alten
Roemer. W ien, 1781, 8.
AWEDYK B o n a w e n t u r a k s. Zodyak ojczystego
Rogali Alex. Ferd. z Bibcrstejnów hr. Krasickiego
z ziemskiego parowu na niebieski firmament p rze­
niesiony funebralnem kazaniem Lwów, 1737, fol.
(Brak karty ostatniej)
B. J. E. J. E. B. (J. E Boehm ?) Querelae de calamitate sua (wiersz ). (Varsaviae, 1749). 4.
B. W . ks. Głos oswobodzonych więźniów (wiersz,
podp. ks. W . B). (Lwów, 1848), 8.
BAILEY N. A compleat english dictionary, um gearbeitet
von A. E.Klausing. Leipzig & Zuellichau, 1 770/71,8.
(Karta tytułowa uszkodzona)
BAILLY S. Recueil de pieces interessantes sur les
arts, les Sciences et la litterature. Paris, 1810, 8.
BAKUNIN M i c h a ł . Mowa miana na zgromadzeniu w
Paryżu przy obchodzie rocznym 29/XI 1847. 8.
BALASSA C. Der Hufbeschlag ohne Zwang.
W ien,
1828, 8.
(Brak drugiej fig.)
BALICKI W a c ł a w. Nadużycie weterynaryi w gospo­
darstwie wiejskiem. Lwów, 1820, 8.
BALIŃSKI K a r o l . Głos ludu polskiego. Paryż, 1 8 61 ,8.
— Hasło polskie. Poznań, 1862, 8.
BAŁUCKI M i c h a ł . Radcy pana radcy, komedya w 3
aktach. (Biblioteka teatralna Zesz. VII). Lwów,
1871, 8.
BAMBAS V. Tvarosklad jazyka slovanskeho. D ie F o r m bildung der slavischen Sprache. P r a h a , 1861, 8.
Zesz. I, II.
a
BANDTKE J e r z y S a m u e I. Dzieje królestwa pol­
skiego. W rocław 1820, 8. Tom I, II.
(Brak niektórych rycin)
— W yobrażenie krótkie dziejów królestwa polskiego
W ro cław , 1810, 8. Tom I.
BARACH A d a m. Die broin- und jodhaltigen alkalischen lleilquellen zu Iwonicz. Lwów, 1842, 8.
a
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
(BARAŃSKI k s .) Baczność Polacy! Nowy kusiciel cywilizator między nami. W yd. 2gie. Lwów, 1862, 8. — 12
BARĄCZ S a d o k ks. Towarzysz duchowieństwa kato­
lickiego. Tarnopol, 1864, 8. Rocznik I.
— W olne miasto handlowe Brody. Lwów, 1868, 8.
2 80
1—
BARCLAIUS J a n . A rgenida, W.
maczył. W arszaw a, 1697, fol.
1—
Potocki
przetłó-
(Exempl. uszkodzony, obejmuje tylko karty od str. 23 — 751)
BARCLAIUS W i l . De potestate Papae. Mussiponti,
1609, 8.
3
BARDZIŃSKI A l a n . Breve compendium summae angelicae. Ed. 2. Yarsayiae, 1705, 4.
2
BARONIUS C a e s a r . Annales ecclesiastici. Coloniae,
1624, fol. Tom III, IY.
5
BARSZCZEWSKI J a n. Aniinus ex certamine erudito
victor in primae laureae candidatis observatus. Cracoyiae, 1719, fol.
—
—
50
—
36
BARTHELEMY J a n J a k ó b. Podróż młodego Anacharzysa po Grecyi, przeł. Ł Gołębiowski. Wilno,
1 8 1 9 - 2 5 , 8. Tom I, II, V, YI, VII.
Tora a
— 70
BARTOŁT K a r o l S. J. Imagines principum regumque
Poloniae. Typis Collegii Brunsbergensis, 1721, 8.
1 50
(Brak karty ostatniej)
B a s a ł y k pod imieniem ćwika na jestestw o dawniej
nieużyteczne sporządzony 1790. W arszaw a, 4.
B a u e r , der grosse und kleine, zwei philosophische
und ćbymische T ractate. Leipzig, 1744, 8.
BAUMEISTER C h r y s t y a n . Nastawienia lubomudria
prawouczytelnoho. (Lwów), 1790,
8.
— 40
— 25
1 60
BAUMEISTER F r C h r . Elementa philosophiae. Viennae,
1774, 8.
— 40
BAUMGARTNER A. Die Naturlebre nach ihrem gegenw aertigen Zustande. W ien, 1824, 8. Theil I, II.
BECKER D. G. W . Schnupfen und Ilusten. W ien,
1815, 8.
— 25
BECKMANN J. Grundsaetze der deutschen Landw irthschaft. Goettingen, 1783, 8.
— 80
B e h o e r d e n , Akademische, an der k. k. Universitaet
zu L em berg sammt Ordnung der Vorlesungen an
derselben. L e m b e r g , 4. Sominerseinester 1854,
5 6 —59. W in te rse m e ste r 1853/4, 1855— 60,1867/8,
1870-71.
a,
__ 6
1 —
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
BEISER J o h a n n. Unser Yaterland. (Lwów, 1889), 8.
B e i t r a e g e zur Geśchichte
der heutigen geheimen
Gesellschaften. 1786, 8.
BELIDOR M. Le bombardier franęois. Amsterdam,
1734, 4
B e l l e r o p h o n Sarmaticus seu dialogi tragicomici
ex Yladislai Jagellonis regis Academiae Craco\ien.
fundatoris armis gentilibus facti et in honorem ipsius
A D. 1G37 exhibiti Argumentum. 4.
B E L L I J a k ó b B o n a w e n t u r a . Ainoenitas laurearum secundae laureae candidatis inducta. Craeoyiae, 1721, fol.
7
Złr. ct.
— 4
— 50
1 60
—
8
— 20
(Brak karty tytułowej)
BEM J ó z e f. Expose generał de la methode mnemonique polonaise. P a ris & Leipzig, 1839, 8.
BENEDYKT XIV. Bullarium in quo continentur epistolae
et constitutiones pro Regno Poloniae et M. Dueatu
Lithvaniae. Leopoli, 17G0, 4.
80
1
(Brak karty tytułowej, dedyfccyi i 1 karty indexu)
BENEDYKT o d św. J ó z e f a S. P. Kazania na święta
uroczyste. W arszaw a, 1702, fol. Tom II..
1
(Brak karty tyt., dedykaeyi i ostatniej str. regestru)
B e r i c h t der Handels- und Gewerbekainmer in
L em berg in den J. 1834— 36. L em berg, 1839, 8.
—
B e r i e l i t , J a h re s - , des k. k. II Obergymnasiums in
Lemberg. 4. F u r das Schuljahr 1861, 62, 63.
a. —
B e r i c h t e , Officielle stenogr. iiber die Verhandlungen des oesterr. Reichstages 1 8 4 8 - 4 9 . 4. Sitzung
1 —4, 2 8 - 9 1 .
k
BERNAT św . Sposób mądrego i dobrego życia na
świecie. Kraków, 1630, 4.
—
40
30
10
40
(Exemplarz uszkodzony obejmuje str. 1— 196)
BERRES M. Ch. I. Ueber die Holzsaeure und ihren
W e rth. W ien, 1823, 8.
_ 36
BERTHET E l i a s z . Kopalnia złota, powieść z franc.
na jeżyk polski przez F. S. przełożona. W arszawa,
1846, 8. Tom II.
1
BERTHEVIN J. Essai historique sur le rćgne de
Charles XII. Paris, 1819, 8.
1 30
Beschreibung
des gelben Fiebers. Opisanie
żółtej febry dla lekarzów i chirurgów. W iedeń,
1803, 8.
_ 20
B e s c h r e i b u n g , K u rz e , der Krankheiten, welche
im Feld lager beobachtet werden. W ien und Praer.
1758, 8.
„ 12
f
(Brak karty tyt.)
a
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Żłr. ct.
B e s c h r c i b u n g / Neueste , der k. k. Haupt- und
Residenzstadt W ien. W ien, 1808, 8.
B e u r t h e i 1 u n g, Zur, der polnischen F rage in Posen
im Jałire 1848. Berlin, 1848, 4.
BEYNONS E l i a s z . Świeżo przyczyniony miłosierny
Samarytan albo przyjazno - b raterska rada na wsze­
lakie choroby. W arszaw a, 1693, 4.
B i b 1 e S a i n t e , trad. par. R. P. de Carrieres. Paris,
1750, 4. Tome I, II, IV, V, VI.
a
B i b l i o t e k a n ow oceska, wyd. nakładem ceskeho
Museum. Praha, 1846, 8. Cisło VI, VIII Dii. 1, 2, 3. a
B i b l i o t e k a polska, wyd. przez F. S. Dmochow­
skiego. Warszawa, 1 8 2 6 —27, 8. Tom I—III.
B i b l i o t e k a W arszawska. W arszaw a, 8. Rok 1867
i 1868.
a
B i b 1 i o t li e k , Classische Cabinets-, oder Sarninlung auserlesener W e rk e der deutscben und fremden
Literatur. Wien, 1825—28, 12. Baendchen II— IV,
VI, XVII, XIX, XX, XX III-X X V , XXVII—XXXVIII,
XLV, XLVI, XLIX, L, LV, LVI, LXI— LXX, XCII—
XCVIII, CV, CVI, CXII, CXIX— CXXIII.
a
B i b 1 i o t h e q u e de Campagne ouainusemens de Pesprit
et du coeur. La Haye, 1744—46, 12. Tome IX, XI.
Tome a
B i b 1 i o t h e q u e, Nouyelle, d’un bome de g ou t, ou
tableau de la litterature ancienne et moderne. T roisieine ed. Paris, 1798, 8. Tome I, II, III.
a
BIDER>1ANN II. I. Die ungarischen R uthenen, ihr
W o b n g e b ie t,
ihr Erw erb und ilire Gescbaefte.
Innsbruck, 1867, 8. Theil II Heft 1.
(BIELECKI W i k t o r y n ) . Erstlinge des Stieles einiger Zoeglinge der Humanitaetsklassen. Lem berg,
1819— 20, 8. Baendchen I, II.
BIELICKI S t a n i s ł a w S. J. Święta kaznodziejskie tj.
kazania doroczne na uroczystości Świętych Bożych.
Kalisz, 1717, 4.
‘
BIELOWSKI Au gu s t. Pompei Trogifragraenta. Lwów,
1 30
— 60
1 40
3 —
1 20
2 20
8 —
— 23
— 60
— 40
— 70
1 20
2 50
1833, 8.
— 90
— W stę p krytyczny do dziejów Polski. Lwów,
1850, 8.
1 80
BIELSKI J ó z e f D r. Homeopatya dzisiejsza. Lwów,
1871, 8.
— 38
BIESIADECKI W ł a d y s ł a w . Przemowa odczytana
nad grobem J. Dymnickiego d. 18/IV 1848 r. w
W iedniu. Druk Mechetarystów, 4.
— 6
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
9
Złr. ct.
BIEŻANOWSKI S t a n i s ł a w J ó z e f . Oraculum T heinidis ad solenne novi honoris auspicium Matthiae
Kuczankowicz Cracoviae, 1661, fol
— 42
— Sapiens magni animi umbra Gabrielis Ochocki.
Cracoyiae, 1673, fol.
— 36
BIGNON. Le congres de Troppau. Paris, 1821, 8.
1 —
BILLUART C. R. Summa S. Thomae sive cursus tbeologiae. Venetiis (Bononiae), 1761, fol. Pars I, II
1, 2 .
10 —
BISCHOFF F. D r. Beitraege zur Geschichte des Magdeburgerrechts. W ien, 1863, 8
— 13
BISCHOFF G. W ., B l u m I. R., B r o n n H. G, L e o n h a r d K. C., und L e u c k a r t F. S. Naturgescbichte
der drei Reicbe zur allgemeinen Belehrung. S tutt­
gart, 1832— 33, 8. 'Lieferung I —XII i Atlas w 4.
3 —
BLAKSTONE W i l h e l m . Prawo kryminalne angielskie,
wytłóm. przez ks. S. Ostrowskiego. S. P. W arszawa,
1786, 8. Tom II.
1—
BLANK A n t o n i . Katalog galeryi obrazów zebranych
przez Michała Hieron. Radziwiłła. W arszaw a, 1833,8. — 30
BLANQUI H i e r o n i m Ad o l f . Ekonomia przemysłowa,
przekład W . Zielińskiego. W arszaw a. 1 8 4 3 —4 , 8.
Tom I - I I I .
1—
— Zarysy ekonomii politycznej, przeł. przez K. F o r­
stera. (Bibl. nauk moraln. i politycznych X II) Berlin,
1863, 8.
1—
BŁAŻOWSKI S t a n i s ł a w K o s t k a . Assertiones ex
theologia dogmatica. (Leopoli, 1781), 8.
— 36
BOECYUSZ. Konsolacya filozofii, z franc. wytłumaczona
przez K. lir. Wielopolskiego. W arszaw a, 1731, 8.
1 30
BOELCKE J ó z e f I g n a c y . Dykcyonarz nowy histo­
ryczny, z franc. na polski język przełożony p r z e z . . .
W arszaw a, 1784, 8. Tom III Część II.
— 13
(Excmplarz mzkodzony obejmuje tylko str. 33— 432)
BOERHAAYE H. Dr. Methodus discendi artem medicam.
Yenetiis, 1747, 12.
BOGUCKI J ó z e f S. J. Conceptus mirabilis votivis
epigrammatibus insertus. Posnaniae, 1721, 4.
BOGUSŁAWSKI S t a n i s ł a w K. Życie ks. Józefa
Poniatowskiego. W arszawa, 1831, 8.
1—
1 30
1—
(Brak karty ostatniej)
BOHOMOLEC J a n S. J. Prognostyk komety r. 1769
i 1770. W arszawa, 1770, 8.
1 40
10
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
BOILEAU Ni c . D e s p r . Oeuyres. Nouvelle ed. Dresde,
1767, 8. Tome III.
BOILEAU M. L J. d e . Histoire du droit franęais. Paris,
1806, 8.
BOISGELIN d e C u c e J e a n d e D i e u - R a i m o n d .
Oraison funebre de Stanislas I roi de Pologne.
Paris, 1766, 4.
BOISSY - D’ANGLAS. Mowa o położeniu politycznem Europy miana na sesyi Konwencyi narodowej
d. 23/VIII 1795, z franc. na jeżyk polski przeł.
1795, 8
‘
BONAWENTURA Św . Vita Christi. (1517), 4.
BONUCCI A M. S. J. Istoria di s. Gregorio PArmeno.
Roma, 1717, 4.
BOREJKO F r a n c i s z e k P i u s .
Głos d. 23/X na
sesyi miany. (W arszaw a), fol.
BORKOWSKI D u n i n L e s z e k . Dualizm. Lwów,
1867, 8
— Mowa (31 XII 1866). Lwów, 1867, 8.
— Mowa sejmowa (1 /III 1867). Lwów, 1867, 8.
— Sejm ustawodawczy rakuski ze szczególniejsza
uwaga na poselstwo polskie. Poznań, 1850, 8. Część
II (Obrazy niektórych posłów).
— Z powodu listu otwartego F. Ziemiałkowskiego
do J. Szujskiego. Lwów, 1867, 8.
BORKOWSKI S t a n i s ł a w lir. Psałterz królowej Mał­
gorzaty, najstarszy dotąd znany pomnik piśmiennictwa
polskiego. W iedeń, 1834, 4.
BOSE U. A. II v. Das ganze der Torfwissenschalt.
Leipzig, 1802, 8.
BOUCHER P. B. Les principes du droit civil pro prement. dit, et du droit commercial compares. Paris,
1804, 8. Tome I, II.
BOUDARD A. Memoires, lettres et pieces authentiąues
toucbant la vie et la mort de L. A. II. de Bourbon
Conde duc d’Enghien. Paris. 1823, 8
BOURDALOUE S. J. Sermons pour le Caresme Paris,
1716, 12. Tome 1
— Sermons sur les mysteres. Paris, 1726, 12.
Tome II
BOURGOING P. d e Souyenirs d’histoire contemporaine. Paris. 1864, 8.
BOURIENNE et ses erreus yolontaires et inyolontaires, ou observations sur ses memoires.
Paris,
1830, 8. Tome I, II.
— 80
I 20
1-
— 50
4 —
3—
—
6
— 10
— 6
— 10
1—
— 18
5—
— 80
140
1 60
1—
1—
2—
4—
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
11
Złr. ct.
BOZNAŃSKI F e 1 i x. Czternaście dni rządów Bożych
na ziemi, d. 27/111 1848. (Lwów), 8.
— 18
— (Głos z grobu). (Lwów, 1848), 8.
— 12
— Precz z wrogami! Głos starego Polaka do N aj­
jaśniejszego króla polskiego Ferdynanda dnia 4/IV
1848. (Lwów), 8.
— 18
BRANDANUS A. Marianum rosetum redemptionis mysteriorum floribus conflatum. Mutinae, 1674, 8.
1 —
BRANDOWSKI A l f r e d Dr . W ykład budowy wierszów Owidego, W ergilego i Horacego. Kraków,
1868, 8.
— 15
BRANICKI. Zdanie w senacie na sejmie d. 21 /X 1782.
(W arszawa), fol.
—
BRANTOME D e .
me I - X V .
Oeuvres.
6
La Haye, 1740, 16. To­
7 50
BRIQUET F. B. Dictionnaire historiąue, litteraire et bibliographique des Franęaises et des entrangeres naturalissees en France. Paris, 1804, 8.
1 30
BRISSONIUS B. De veteri ritu nuptiaram Lugduni Batavorum, 1641, 12.
— 80
(Brak karty tytułowej)
BROCKI M a c i e j . Gloria cathedrae theologicae in
magnis sumrai viri meritis Martini Winkler. Cracoviae, 1683, fol.
— 50
— Lux Academiae corusca in honoris theologici
auge constituta. Cracoviae, 1681, fol.
— 40
(BROGGIA C. A.) Trattato de1 tributi, delle monete e
del governo politico della sanita. Napoli, 1743, 8.
2 —
BRONIKOWSKI A 1 e x a n d e r. Moina, powieść z nie­
dawno upłynionego czasu. W rocław , 1828, 8.
1 15
BRONIKOWSKI X a w e r y. Griefs nouveaux des cabinets Europeens contrę le cabinet Russe.
Paris,
1832, 8.
— 70
— Pamiętniki polskie. Paryż, 1845, 8. Tom III.
1 —
BROSE K a r o l . Obraz niniejszego społecznego Euro­
py stanu, przekład z niem. na polski język przez .1.
Bychowca. W arszawa, 1816, 8.
2 —
BRUCE J Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en
Abyssinie, pendant les annees 1768 — 1772. Paris,
1790— 91, 8. Tome I—VIII.
3 -
(Tomy 1, II, V, VIII, uszkodzone)
12
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
(BRZOZOWSKI R a j m u n d S J.) Uwagi krytyczne
nad artykułem tyczącym się Rossyi, umieszczonym
w Gazecie Frankfurckiej w sprawie religii gr. kat.
unick. w Polsce i Litwie, z włoskiego przełożone.
Paryż, 1840, 8.
BRZYSKI A n t o n i A d a m . Penu eruditae Palladis ad
exsatiandam sapientiae orexim. Cracoviae, J7J4, fol
BUCHAN G. Medecine domesticjue. Geneve, 1781, 8.
Tome I— VII.
BUCHHOLTZ L u d w i k de . Nota dd. Grodno 20/VII
1793. 8.
— Nota dd. Grodno I5/IX 1793. fol.
BUCHOWSKI A n d r z e j . Gloria Domini super templum s. suum ad solennes Encaeniorum primitias
Eccl. Colleg. Crac. S. Annae. Cracoviae, 1703, 4.
— 30
— 50
3 —
— 25
— 25
— 50
(Brak karty tytułowej i dedykacyi)
BUCHOZ. Krótka wiadomość o kawie, o jej własno­
ściach i skutkach, z franc. przeł. przez W . K. K ra­
ków, 1795, 8.
(BUDDEUS J. F r . ) Lexicon, Neu vermehrtes historischund geographisches allgemeines, 3 Autl. Basel,
1742— 44, fol. Theil I, III, V.
a
(BUELOW D. v o n ) T a k t i k , Neue, der Neueren wie
sie sein sollte. Berlin (Leipzig), 1805, 12. Theil I, II.
BUERGER, E i n. An die hiesige Garnison. (podp. Ein
Buerger). (Lwów, 1848), 4.
BUESCHING A. F. Grosse Erdbeschreibung. Troppau,
1784, 8. Tom I - V .
a
— Geographie universelle. Lausanne, 1776— 82, 8.
Tome I —XII.
a
— Toż. Strasbourg, 1 7 7 0 —71, 8. Tome IV, V. a
BUFFON. Epoki natury, przez Staszica wytłóm. na j ę ­
zyk polski. Edycya 2ga. Kraków, 1803, 8.
— Histoire naturelle. Paris, 1804, 8. Tome I— XI
Tome a
BURGER I. Lehrbuch der Landwirthschaft. W ien,
1819, 8. Bnd I.
BURLAMAQUI J. «J. Principes ou elemens du droit politique. Lausanne, 1784, 8.
BURMEISTER H r D r. Naczałnoje osnowanie zwirosłowia, p erew eł W. A. Wolan. Wiedeń, 1852, 8.
BURZYŃSKI S t a n i s ł a w z B u r z y n a .
Zebranie
wszystkich sejmów i praw polskich od statum śeięgajęcych się. 1765, 8
(Brak karty tytułowdj i dedykacyi)
— 30
3 —
1 30
— 20
— 50
— 60
— 50
2 —
— 50
_
60
1 50
— 40
1 50
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
13
Złr. ct.
BUSENBAUM H. S. J. Medulla theologiae moralis.
Sandomiriae, 1753, 8. Tomulus I, II.
3 —
BUZOT. Memoires sur la reyolution franęaise. Paris,
1823, 8
1 20
BUZYNA L u d w i k.
Przegląd gwardyi narodowej we
Lwowie d. 9/IV 1848 na placu św. Jerzego. (Lwów), 8.
— 10
BYSTRZONOWSKI W o j c i e c h S. J Informacya m a ­
tematyczna rozumnie ciekawego Polaka. Lublin,
1743, 4.
3—
V. d e. Du genie des peuples anciens par
Mme Y. de C********. Paris, 1808, 8. Tome I— IV.
CABANIS P. J. G. Rapports du physiąue et du morał
de Phomme. Paris, 1802, 8. Tome II.
CABASSUTIUS J. Notitia conciliorum sanctae ecclesiae. Yenetiis, 1775, 8.
CAESAR C. J. Commentarii de bello gallico, wyd. St.
Sobieski (Bibl. szkolnej pisarzy greek, i rzymsk.
Tom II). W arszaw a, 1867, 8.
CAILHAYA. Theatre. Paris, 1781, 8. Tome I, II.
CALEPINUS septein linguaruin hoc est lexicon latinum.
Patavii, 1758, fol. Yol. I, II.
CALINO C. Lezioni sacre e morali sopra il libro p ri­
mo de’ Re’. Venezia, 1720, 8. Tomo II.
CAMEO. Der rechte Augenblick an die Voelker
Deutschlands und O esterreichs. Wien, 1848, 8.
CAMPANELLA T b. De monarchia hispanica discursus.
Hardervici, 1640, 16.
CANISIUS P. S. J. Opus catechisticum sive de sum­
ma doetrinae christianae. Coloniae, 1586, fol.
C a n o n e s congregationuin generaliuin Societatis Jesu. Antverpiae, 1635, 8.
CAPUANO A. Dissertatio medica de oculi bulbo et visione. (Viennae), 1771, 8.
CARACCIOLI M r q. Praktische Landoekonomie der
Alten. Augsburg, 1770, 8.
CARLENCAS J d e. Essais sur 1’histoire, des belles
lettres, des Sciences et des arts. Lyon, 1749, 8.
Tome IV.
CARO A. Delie lettere familiari Yolume secondo. Padova, 1742, 8.
CARPZOVIUS B P ractica nova rerum criininalium imperialis saxonica in tres partes divisa. Lipsiae, 1739,
fol. Pars I —III.
3 —
— 80
4 —
1 —
3 —
6—
— 50
— 10
1 80
10 —
— £>0
— 18
— 60
— 40
— 80
1 60
14
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
CARRARA F i*. Antologia italiana Yienna, 1858—9, 8.
Yolume II—V
1 60
CARREL A. Histoire de la contre-revolution en Angleterre sous Charles II et Jaeques II Paris, 1827, 8.
1 40
— Les articles pour la Pologne avec preface et
notes de Ladislas Mickiewicz Paris, 1862, 8.
— 36
CARRO J. d e D r
Observations et experiences sur
la vaccination. Yienne, 1802, 8
— 50
(Karta tytułowa uszkodzona, brak tablicy kolor.)
CASATI M. Raccolta di lettere pastorali. Torino,
1778, 4.
1_
C a s o p i s ceskeho Muzeum. Praha, 8. Pojedyncze
Zeszyty z r. 1840, 47 i 48.
a
— 36
CASTERA J. Histoire de Catherine II Paris, 1800, 8
Tome I— IV.
4 —
C a t a l o g u e raisonne de la libraire d1 etienne de
Bordeaux. Berlin, 1755, 8. Toinę III
— 50
C a t a l o g u s socciorum et ofłiciorum proyinciae Galiciae austriacae Societatis Jesu. Leopoli, 8 Ineunte
anno 1834, 35, 41 (Yindobonae), 42, 57.
a
— 20
C a t a l o g u s universi cleri Archi dioeceseos leopoliensis r. 1 Leopoli, 8. Pro A D 1832, 33, 44, 51, 52,
64, 65, 66, 69, 70, 71.
a
— 40
C a t e c h i s i n u s ex decreto Concilii Tridentini Pii
V Pont. Max. jussu editus. Coloniae, 1567, 8.
4 —
CAVALLO T. Traite complet d 1 electricite. Paris,
1785, 8.
1 20
C e ljs i t u d o Illustr. familiaruin ad festa nuptialia Stanislai Potocki et Josephae Mniszchówna. Leopoli,
1774, fol.
_ 36
CERASINUS ,1 a n K i r s t e y n. Enchiridion aliąuot
locorum communium juris m agdeburgensis Prze­
myśl, 1760, 4.
— 60
C e r e m o n i a ł świaszczeniszczago koronowania gosudaria imperatora Nikołaja Pawłowicza. (1825), fol. —
25
CERVANTES. Leben und Thaten des weisen .lunkers
Don Quixote v. Mancba. W ien und Prag, 1798, 8
Theil V.
— 15
(Brak karty tytułowej)
CERVUS J a n T u c h o l c z y k . Farraginis actionum
juris ciyilis et provincialis saxonici, inunicipalisąue
magdeburgensis et juris polonici libri septem. Zamoscii, 1607, 8.
(Brak końca, od str, 764.)
1—
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
15
Złr. ct.
CESS AC-LACUEE. Guide de 1’officier particulier en
eainpagne. Paris, 1805, 8. Tome I, II.
1 20
CHAMMBREZ I g n a c y . Bertrachtungen ueber den Cha­
rakter der Gebaeude. W ien, 1807, 8.
— 42
(CHANTERESNE D e) De P education d’un prin ce diversee en trois parties. Paris, 1670, 12.
1 30
CHANTREL I Historya popularna papieżów. Poznań,
1863, 12. T o m l Św. Piotr i czasy Apostolskie.
— 25
Chata
Czasopismo ludowe. Lwów, 1870, 8. Tom I
(red. B. Kalicki), II (red ks. Hołyński). Nowiny, do­
datek do „Chaty" Nr. 1 —8.
1 40
CHATEAUBRIAND F. A. de. De la nouvelle proposition relative au bannissement de Charles X et de
sa familie. Paris, 1831, 8.
— 30
— Duch wiary chrześcijańskiej czyli jej piękność i
zalety. W rocław , 1816, 8. Tom I.
r
— 40
(CHAUDON) Dictionnaire antiphilosophique, pour servir le commentaire et de correctif au „Dictionnaire
philosophique“. Avignon, 1767, 8.
1 30
CHĄDZYŃSKI J a n D r. Dławiec (Angina membranacea). Lwów, 1867, 8.
— 50
— O zdroju siarczanym w Lubieniu. Lwów, 1866, 8. — 48
C h e f - d ’ o e u v r e s politiques et litteraires de la
fin du XVIII siecle. 1788, 8. Tome I.
— 50
CHEMNICIUS M Examinis Concilii Tridentini opus integrum. Francoforti a. M., 1585, fol. Pars I —IV.
10 —
CHODKIEWICZ A l e x a n d e r lir. Chemia. W a rsza ­
wa, 1816 - 2 0 , 8. Tom I— VII.
3 —
CHODYNICKI I g n a c y k s . Dzieje historyczno-polityczne Europy na początku wieku XIX. Lwów,
1 8 1 7 - 1 8 , 8. Tom I —IV.
2 —
CHODŹKO I g n a c y . Obrazy litewskie. Wilno, 1846,
12. Serya czwarta Tom II.
1___
CHOŁONIEWSKI S t a n i s ł a w k s. Dwa wieczory
pani starościny olbromskiej. Wilno, 1843, 8.
1 20
CHOMPRE P Selecta latini sermonis exemplaria e
scriptoribus probatissiinis excerpta.
Vindobonae,
1 77 7—90, 8. \ olumen I, 11, IV.
Voluinen a
— 20
(W Tomie II brak 5 ostatnicli kart)
CHRZANOWSKI P a w e ł S. P. W ybór różnych g a ­
tunków mowy wolnej z stosownemi uwagami. W a r ­
szawa, 1816, 8. Część I II.
3 —
16
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Żłr. ct.
CHRZANOWSKI W o j c i e c h . O drżeniach i polity­
ce Moskwy. Kraków, 1866, 8
— 3?
CHRZCZONOWICZ K a r o l . Mesyasz, poema oryginal­
ne w ośmnastu pieśniach Wilno, 1861, 8.
1 20
CHWALIBÓG P r o s p e r .
Żywot wzorowy Józela
Chwaliboga. Lwów, 1847,
8.
1 —
C h w i l e ostatnie Joachima Lelewela. Poznań, 1861, 8. — 23
CHYBIŃSKI L u d w i k . Epitome sacrarum caerem oniarum in ecclesia graeca, ambrosiana et latina usitatarum. Yarsaviae, 1741, 8.
1 60
CHYLIŃSKI M a r y a n. Austrya a Polska. Lwów, 1864,
8. I Przeszłość. '
—36
CICERO M. T. Cato major sive de senectute dialogus,
wyd. St. Sobieski. Lwów, 1866, 8.
— 4)
— Epistolae ad Atticum aliosąue. Lugduni Batavorura, 1642, ex off. Elseviriana, 12.
4—
— Epistolae ad Atticum, ad Brutum et ad Q. Fratrem .
Ilanoviae, 1609, 8
1 20
— Toż. Uehersetzt und erlaeutert von Wieland. W ien
u. Triest, 1813, 8. Band III—YI.
a
— 60
— Mowy przeciwko Katylinie i za Markiem Marcellim, przekł. ks. I. Nagurczewskiego S. J. Poczajów, 1771, 8.
2 —
(Karta tyt. i początek nieco uszkodzone)
— Quaestiones Tusculanae. Cracoviae, 1607, 4.
(Brak karty tyt
12 —
i dwóch początkowych kart)
CIECIERSKI k s . Pamiętnik Lwów, 1866, 8
1 —
CIESZEWSKI K a r o l . Zerwany most, komedya. Lwów,
1862, 8.
— 36
(CIEGLEWICZ K a s p e r )
Hymn Polaka.
(Lwów,
1848), 8
— 16
C i r c u l a r e des k k. galizischen Appellationsgerichtes dd. Leopoli *7/IX 1811. fol.
— 3
CLERY. Journal de ce qui s’est passe a la tour du
tempie pendant la captivite de Louis XVI. Londres,
1798, 8.
140
C o d e x civilis ju diciariu s, communis omnibus judicihus constitutis in Bohemia, Moravia, Silesia etc.
Viennae, 1781, 8.
— 40
C o d e x civilis pro Galicia occidentali. Viennae, 1797,
8. Pars I, III
a
— 36
C o d e x ciyilis pro Galicia orientali. Viennae, 1797, 8.
Pars I - I I I
1 40
C o d e x judiciarius pro Galicia occidentali. Viennae,
1797, 8.
— 70
— Toż. Yiennae, 1816, 8.
1—
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
C o d e x poenalis. Viennae, 1803, 8. (Pars I) De criminibus. (Pars II) De delictis politicis.
C o d e x poenalis pro Galicia occidentali Yiennae,
1796, 8.
C o d e x universalis, criminalis judiciarius. Allgemeine
Kriminal-Gerichtsordnung. Yiennae, 1788, 8.
Co d e x universalis legum eivilium.Vindobonae, 1786,8.
Pars I.
COLLAND F r. Ursachen so vieler fruebzeitig todtgeborner und der grossen Sterblichkeit neugeborner
Kinder. Wien, 1800, 8.
C o 11 e c t i o brevium atque instructionum sanctae Sedis
Apostolicae de ealamitatibus ecclesiae gallicanae.
1797, 12. Tomus I, II.
C o l l e c t i o n , L a precieuse , ou recueil des pensees
les plus sublimes des anciens et des moderns. Basie,
1756, 12.
COMINES Pb. Memoires contenans Phistoire des
rois Louis XI et Charles VIII. Brusselle, 1723, 8.
Tome I— V.
C o m m e n t a r i i de rebus in scientia naturali et medicina gestis. Lipsiae, 1756, 8. Yoluminis V P ars 2.
(Tylko od str 193 — 382)
C o m p e n d i u m privilegiorum et gratiarum Societatis
Jesu. Antverpiae, 1635, 8.
C o m p u t u s summarius ex variis computualibus libris
breviter recollectus.'C raeoviae, 1528, 4.
C o n c i l i u m provinciale regni Poloniae, quod B. Ma­
ciejowski habuit Petrieoviae A. D 1607. Cracoviae,
1630, 4.
C o n c u r s u s palatinarum purpurarum nexu celeberrimus Stanislai Potocki nec non Mariannae Łaszezdwna.
Leopoli, 1719, fol.
CONDILLAC d e . Cours d’etude pour Pinstruction du
prince de Parmę. Parmę, 1775, 8. Tome XIII.
— Toż. Lausanne, 1780, 8 Tome I —XII.
— Logika czyli pierwsze zasady sztuki myślenia.
Wilno, 1808, 8.
Confessions,
L e s , d’une courtisane devenue
philosophe. Londres, 1784, 8.
C o n s p e c t u s historiae universitatis viennensis ex
actis veteribusque documentis ab a. 1465 usque ad
1565. Yiennae, 1724, 8.
— Toż. Ab a. 1565 usque ad 1701. Yiennae, 1725, 8.
18
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
C o n s t i t u t i o n e s Societatis Jesu et examen cum declarationibus. Antverpiae, 1635, 8.
1 —
C o n s t i t u t i o n e s synodorum metrop. eccl. gnesn.
provincialium jussu J. W ężyk editae. Cracoviae,
1630, 4. str. nl. 20, 417, n i 46. [Przydane: Concilium provinc. regni Poloniae quod B. Maciejowski
habuit Petricoviae A. D. MDCVII (Cracoviae, 1630);
Synodus provinc. gnesn. proY. sub L. Gembicki
Petricoviae
A. D. 1621 celebrata (Cracoyiae,
MDCXXłIII); Synodus provinc. gnesn. prov. sub J.
W ężyk Petricoviae A. I). 1628 celebrata (Cracoviae,
MDCXXIX). Wszystko rzeczywiście r. 1630 druko­
wane]
10 —
— Toż. Cracoyiae, 1630, 4. str nl. 24, 417, nl. 24.
(Druk i papier z w. XVIII).
1 20
— Toż Cracoyiae reim pressum 1761, 4 str. nl 8,
416, nl 22. [Przydane: Concilium proyinc. regni
Poloniae quod B. Maciejowski habuit Petricoviae
A. D. MDCYII (Cracoyiae, 1630); Synodus proyinc.
gnesn. prov. sub L. Gembicki Petricoyiae A. D.
1621 celebrata (Cracoyiae, MDCXX1V); Synodus
proyinc gnesn. prov. sub J. Wężyk A. D. 1628 cele­
brata (Cracoyiae, MDCXXIX); Synodus proyinc. gnesn.
prov. sub M. Łubieński Varsayiae 1643 celebrata
(Varsaviae, 1646); Synodus proyinc. sub J. W ężyk
Varsaviae A. D.l 634 celebrata (Cracoyiae, MDCXXXV1).
Wszystko rzeczywiście Cracoyiae 1761 reimpressum].
12 —
COOK. Troisieme voyage. Paris, 1785, 8. Tome I— IV.
2 40
( W czwartym Tomie brak ostatniej karty)
CORNEILLE P. Chefs d’oeuvre. Paris, 1813,12. Tome II.
— T heatre avec les commentaires de Voltaire.
Paris, 1797, 8. Tome V II-X II..
a
CORNELIUS N e p o s Vitae excellentium imperatorum.
Biponti, 1788, 8.
— Toż. Biponti, 1815, 8.
C ó r r e s p o n d a n c e originale des emigres, prise par
Kellerman dans le porte-feuille de „Monsieur“ etc.
Paris, 1793, 8.
— 25
— 60
— 80
— 80
1 40
CORS1NUS E. S. P. Institutiones philosophicae ac ma*
thematicae. Venetiis, 1743—44, 12. Tomus I —VI
3 —
COTTIN M m e .
1 40
Malvina. Paris, 1811, 8. Tome I —III.
(COUDRAY le C h ’e v. du) Anecdotes interessantes et
historiąues de 1’illustre yoyageur. Leipsic, 1777, 8. — 18
(Brak karty tyt.)
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
19
Złr. ct.
Cours
de
belles
lettres
distribue par exercicies.
1
C o u r s de mathematique a 1’usage des ecoles imperiales militaires. Paris, 1813, 8.
COUS1N. Histoire de Constantinople. Paris, 1683, 12.
Tome I— VIII.
COXE W. Histoire de la maison d’Autriche. Paris,
1810, 8. Tome I —V.
Yoyage en Pologne, R ussie, S u e d e , D annemarc
etc. Geneve, 1786
8
(CRANZ A. F v.) Reitrag zur Chronica von Berlin
Berlin, 1781, 8.
CRASSET S. J. Considerations chretiennes pour tous
les jours de 1’annee avec les evangiles de tous les
dimanches. Paris, 1731, 8. Tome II.
CREBILLON le f i l s . Collection complette des oeuyres.
Londres, 1779, 12. Tome IV, VI, VII.
a
C r o n i c a Veneta sacra et profana Venezia, 1751, 8.
Tomo I, II.
CROUSAZ de. Logique ou systeme abrege de reflexions. Amsterdam, 1737, 8. Tome I, II.
C u i s i n i e r e , La , bourgeoise. Paris, 1815, 8.
CULLOCH M’. Rozprawa o początku, postępach, p rzed­
miotach i ważności ekonomii politycznej. W arszaw a,
1828, 8.
CWIERZOWICZ F r a n c i s z e k A n t o n i . Dissertatio
de constitutionibus ecclesiasticis. Cracoviae, 1771, 4.
CZAJKOWSKI M i c h a ł . W ernyhora, powieść. Paryż,
1842, 8. Tom I.
CZAPLOVIC. O chowie pszczół w ulach podwójnych.
Lwów, 1821, 8.
(CZARTORYSKI) Myśli o pismach polskich. Wilno,
1801, 8.
CZARTORYSKI A. k s (Odezwa) dd. Montfermeil dnia
14/VII 1861, 4
CZARTORYSKI J e r z y k s. Przed sejmem 1869, Lwów,
1869, 8.
CZARTORYSKI M i c h a ł k s Votum na radzie senatu
die 15/IłI w r. 1763 w W arszawie, fol.
3 80
3 —
— 40
— 60
— 30
4 —
1 40
— 40
— 60
— 40
— 90
— 40
2 —
—
5
—
5
—
5
(Brak końca)
CZARTORYSKI T e o d o r k s .
dd. Ciężenii 13/111 1756. fol,
(Epistoła
pastoralis)
— 30
za
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
CZELAKOWSKY D r. Beobachtungen ueber die W ir kungen der Iwoniczer Heilbaeder in den J. 1843—44.
Mit Bemerkungen von . . . W ien, 1846, 8.
— 15
CZEMERYŃSKI I g n a c y S z c z ę s n y .
Powszechne
prawo prywatne austryackie. Lwów, 1867, 8. Tom II
(Zesz. VII, str. 78).
— 15
CZERMIŃSKI F l o r y a n . O Towarzystwie kredytowem
ziemskiein w królestwie polskiem W arszaw a, 1866,
8. Część I.
CZERWIŃSKI I g n a c y L u b i c z
Adwokat i nowy
kolega czyli rozprawa o przyczynach, upadek sławy
w tym urzędzie zrzędzajęcych. Przemyśl, 1813, 8.
— Przewodnik testatora czyli ważne uwagi z dwóch
części złożon e, jak i o czem testamenta pisać się
powinny. Lwów, 1810, 8.
— Rys dziejów kultury i oświecenia narodu pol­
skiego. Przemyśl, 1816, 8. Część (I, II).
— Uwagi rozumu i ludzkości nad fałszem i ciemnotę
zabobonów, gusłów. Przemyśl, 1817, 8.
CZEŻOWSKI I w o n T. J. Krótki rys życia Błogo­
sławionego Piotra Kanizego kapłana T. J. Lwów,
1865, 12
CZOERNIG C. F. v. Ethnographie der oesterreichischen
Monarchie. Wien, 1857, 4. Band I —III.
— Statistisches Handbuechlein fuer d ie o e sterre ich ische Monarchie. 2te Aufl. W ien , 1861, 8.
C z o p ' O w e i szelężne
w W ielkiem ks. Litewskiem. (1768), fol.
CZUSZEK I g . Gorzkie żale (wiersz). (Lwów, 1848), 8.
C z y n n o ś c i sejmu w królestwach Galicyi i Lodomeryi. Verhandlungen etc. Lwów, 4. Rok 1821,
1840, 1842.
a
1
—
— 30
— 50
1 20
— 36
— 36
20
-
— 50
—
10
—
10
— 50
D#** d e P ##* P a u l . Dictionnaire de 1’ancien regime
et des abus feodaux, par M. Paul D*** de p #j>*. P a ­
ris, 1820, 8.
1 20
D. J. ks. S. J. Jasność imienia Jana Fryderyka Ł u ­
kasza Sapiehy przez ks. kaznodzieję ordynaryusza
Brzeskiego Soc. Jesu wychwalona (Dedykacyę pod­
pisał X. J. D. S. J.). 1752, fol.
— 60
D. L e s z e k .
Głos gwardzisty (w iersz p od p.L eszek
D.). (Lwów, 1848), 8.
—
10
D. M. Hymn o św. Krzyżu, przeł. z Mszału M. D.
Lwów, 1854, 4.
—
2
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
21
Złr. ct.
DANEJKOWICZ J a n O s t r o w s k i . Svada latina seu
miscellanea oratoria, epistolaria, statistica etc. L u ­
blinie 1747, fol. Toinus II
DANET 1’ A b b e. Magnum dictionarium latinum et
gallicum. Lugduni, 1726, 4.
— Nouveau granddictionnaire franęois, latin et polonois. Nowv dykcyonarz wielki. Varsovie, 1743,
fol. Tome I.
8 —
2 80
1 20
(Brak karty tytułowej)
DANGEAU M rtj. d e . Abrege des inćmoires, ou journal
du.. Paris, 1817, 8. Tome I— IV.
4 —;
DANNENMAYR M Institutiones historiae ecclesiasticae.
Yiennae, 1788, 8. Pars I, II.
1 15
(W drugiej Części brak końca)
— Toż. Yiennae, 1806, 8. Pars II.
—
DANTE A 1. La divine comedie, trad franę. Florence,
1776, 8
DARJES J. G. Ex obseryationibus juris naturalis
gentium priores novein. Viennae, (1777), 8.
48
1 40
et
-
36
DAROWSKI A. W . Książe Jerem i Wiśniowiecki. Lwów,
(1862), 8.
—
8
Darstellung
der gegenw aertigen Zustaende in
Galizien. W ie n, 1848, 4.
— 20
DASZKIEWICZ P l a c y d
szawa, b. r., 8.
k s. Polak w maju
W ar­
DATHUS A u g u s t i n u s . Elegantiolae noyiter correctae et in pristinum statum redactae. Yiennae,
1510, 4.
— 40
5—
DAWID. Psałterz, przekł. ks. W ujka S. J. W arszawa.
1777, 8.
1 80
DABCZANSKI A n t o n i . W yjaśnienie sprawy ruskiej.
Lwów, 1848, 8.
— 18
D e b a t t e , Die, und W ie n e r Lloyd. W ien, 1866, fol.
Pojedyncze Nry
a
— 2
D e c e n n a czyli sposób pobożny przygotowania się
na uroczystość św. O. Ignacego. Lwów, 1867, 12.
— 40
D e c r e t a congregationum generaliuin Societatis Jesu. Antyerpiaej 1635, 8.
1—
D e f e n s e u r , Un, du peuple a Pem pereur Joseph II
sur son reglement. Dublin, 1785, 8.
— 40
DEFFAND L a Mr q . d u. L e ttre s a Uorace Walpole.
Paris, 1812, 8. Tome I— IV,
3 80
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
23
Złr. ct
Directo
poliensi
Leopoli,
21, 22,
r i u m divini officii in Archidioecesi leojuxta rubricas Breviarii et Missalis rom.
8. Pro a. 1808, 1809, 1817, 1819, 1820,
23, 27, 28, 29, 1830, 31.
a
— 40
DŁUGOSZ J a n.
fol.
Historia polonica. Dobroinili, 1615,
23 - -
DŁUŻN1EWSKI M a r c e l i
Plac tracenia Teofila W.
i Józefa K. (Lwów, 1848), 8.
— Polska chrześcijańsko-duchowna. Kraków, 1865,8.
— Polska dawna ze stanowiska chrześcijańskiego
rozważana. Lipsk, 1861, 8
— Polska nowa i federacya narodów w obec clirześcianizmu Przemyśl, 1863, 8.
— 10
1 20
1 20
1 20
(DOBIECKI A 1 e x a n d e r). Bozbitki, fantazya przez
Alex. Ogończyka. Bendlikon pod Zuericliem, 1864, 8. — 36
DOBBOWSKY J
Kritische Y e rs u c h e , die aeltere
boehm Gescliichte von spaeteren Erdichtungen zu
reinigen. Prag, 1 8 0 7 - 1 9 , 8
Theil II, III. a
DOETTLER R. S. P. Elementa physicae mathematicoexperimentalis. Yiennae et T ergesti, 1812, 8.
36
— 80
(Brak. lszej tablicy)
(DOLLINER T h .l Erlaeuterung der teutschen Reichsgeschiehte nacli P u etters Grundriss der S taatsyeraenderungen des deutschen Reichs W ien, 1794, 8
Thiel I 1, 2.
1 40
D o m więźni stanów d. 20/111 1848. Lwów, z tłoczni
P. Pillera. Pierwszy odcisk z wolnej prasy bezpłat­
nie rozdany. 4.
— 15
DORAT M. d e . Colleetion complete
Neufchatel, 1776, 8. Tome IV.
des oeuvres.
— 36
(Brak końca od str, 415)
DRESCI1ER J. Dissertatio inaugur.
ejusąue usu. Yiennae, 1777, 8.
medica
de
opio
— 36
DREW S J a n S. J. Dystrakcye podróżnych, po polsku
przez ks. J. Brzozowskiego S. J. podane. Czestowa, 1751, 12.
f
— 50
(Brak karły tyl.)
DREXELIUS H. S. J Coelum beatorum ciyitas aeternitatis (Pars III). Antyerpiae, 1636, 16.
— Joseph Aegypti prorex descriptus et morali
doctrina illustratus. Antyerpiae, 1641, 16.
(Brak końca od str. 313)
1—
— fiO
24
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
DRUEMELIUS J o h. H. Lexicon manuale latino -germanicum et germanieo-latinum. Ratisbonae et Lipsiae, 1781, 4. Toinus I.
1 —
(Karta tyt. uszkodzona, brak końca od str. 6617)
DUCHENERILLOT F. D. Nowy sposób do nauczenia
się łatwo i w prędkim czasie czytać i pisać i gadać
po francusku (Tyt. także francuski). Lwów, 1783, 8. 1 —
DUDIK B. D r. Maehrens allgemeine Gescbichte.
Bruenn, 1 8 6 0 - 6 5 , 8. Tom I—IV.
DUKIEWITZ J ó z e f .
Conclusio prima philosophici
honoris ex duabus praemissis virtutis et eruditionis. Cracoyiae, 1718, fol.
DUMONT M r. J. Corps uniyersel diploinatique du
droit des gens. Amsterdam et La Haye, 1726— 39,
fol. Tome 1 1, 2. Supplement III 1, 2.
DUŃCZEWSKI S t a n i s ł a w . Kalendarz polski i ru ­
ski na r. 1751. Zamość, fol.
6—
— 50
10 —
1—
(Brak trzech ostatnich kartek *Prognostyku«)
DURTUBIE T h.
Manuel de Fartilleur. Paris, 1795, 8. — 80
DUSBURG P. Chronicon Prussiae. Accesserunt dissertationes XIX auct. Ch Hartknoch. Francofurti et
Lipsiae, 1679, 4
5—
(Rycina przed tyt, kartą uszkodzona)
DUTKIEWICZ W a l e n t y .
Słowo o Tadeuszu Cza­
ckim. W arszaw a, 1861, 8.
DUVAL. Chciwosław czyli urzędomania, komedya w 5
aktach. W arszawa, 1821, 8 /
8
— 80
DYDYNSKI T e o d o r Dr . Rzecz o różnicy między
zastawem a hipotekę według prawa rzymskiego.
W arszaw a, 1866, 8.
— 36
D y k c y o n a r z biograficzno-historyczny czyli krótkie
wspomnienie żywotów ludzi wsławionych. W arszaw a,
1843—49, 8. Pojedyncze Zeszyty Tomu I i II
a
— 15
D y p l o m a t a polski z XIX w. (księże Adam Czarto­
ryski). Kraków, 1863, 8.
"
1 _____
DZIEDUSZYCKI M a u r y c y h r . Co się komu n a ­
leży, słowo o p. Kornelu Ujejskim i o p. W in c e n ­
tym Polu. Lwów, 1860, 8.
— 36
— Ojczyzna. Lwów, 1867, 8.
— 40
— Rys krótki dziejów i spraw Lisowczyków. Lwów,
1843, 8 Tom I.
1—
— Sw. Stanisław biskup krakowski w obec dzisiej­
szej krytyki. Lwów, 1865, 8.
— 50
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
28
Złr. ct.
D z i e j ó w , Do, Ukrainy. Lwów, 1863, 8 .
D z i e ń ,3 maja 1791 (wiersz). 1791, 4.
D z i e n ii i k ekonomiczny zamojski. Zamość, 8. Po­
jedyncze Zeszyty z r. 1803 i 1804.
a
D z i e n n i k literacki. Lwów, 4. Rok 1860 Nr 8 4 —
103
a
D z i e n n i k mód paryskich (red. Tom. Kulczycki).
Lwów, 4. Pojedyncze Nry z 1. 1841, 46 i 47.
a
Dziennik
narodowy. Lwów, 1848, 4 i fol. Nr
1-1 6 6 .
a
Dziennik
polski. Lwów, fol. Pojedyncze Nry z r.
186! i 1862.
h
Dziennik
poznański. Poznań, fol. Poiedyncze Nry
z r. 1870.
i,
D z i e n n i k praw. W arszawa, 8 . (Rok 1 8 0 9 —) Tom
I —IV. (Rok 1816— ) Tom I—IV.
Tom a
D z i e n n i k praw Rzeczypospolitej krakowskiej. K ra­
ków, 8 . Rok (1828, 1826), 1829, 1833, 1844.
a
D z i e n n i k warszawski J. K. Ordyńca. W arszaw a, 8 .
Rok 1829 Nr 48 (luty), 82 (wrzesień).
a
D z i e n n i k wileński. Wilno, 8 . Rok 1816, Nr 13,
14\
*
— Toż. Rok 1827, sierpień i grudzień.
DZ1ERZKOWSK1 ,1 ó z e f. Krzywda i odwet,
w 4 aktach. Lwów, 1868, 8 .
—- 8
— 12
— 18
—
8
—
6
_
6
—
3
—
3
— 80
1 20
— 10
- 10
— 80
a
dramat
50
DZIERŻOŃ. Najnowsze pszczelnictwo, tłóm. H. W i ­
towski. Lwów, 1883, 8 .
D z w o n e k , pismo młodemu wiekowi poświecone.
Lwów, 1880, 8 . Tom I.
k
_____
1
40
DZWONKOWSKI W ł a d y s ł a w . Uwagi w kwestyi
włościańskiej, ruskiej i żydowskiej z powodu o bec­
nych wypadków. Paryż, 1862, 8 .
1
EBE L. Grundlehren der Matliematik. W ien, 1804, 8 .
Theil II.
__ 50
EBERT. Naturlelire. Troppau, 1788, 8 . Bnd I — III.
1 60
EBLANUS C. De praelio pragensi Pragaeque deditione octava et nona Novembris 1620. Pragae, 4.
— 80
E d i c t a et mandata universalia regnis Galiciae et
Lodomeriae promulgata. Rozkazy i ustawy po­
wszechne królestwom Galicyi i Lodomeryi ogłoszo­
ne, Leopoli, fol. Od r. 1772— 1818.
35
i
_____
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
26
i
Żłr. ct.
E ( l i c t u m (od s^du tryb. najwyż9Z.) dd. Lwów 27/IX
1819 i 2/VIl 1821. fol.
a
-
4
EDWARDS V. F. De 1’influence des agens physiques
sur la vie. Paris, 1824, 8.
1 20
E g l i s e , L ’, catholiąue juśtifiee contrę les attaques
d’un e c m a i n qui se dit orthodoxe. Lyon, 1822, 8.
1 50
E i n l a d u n g s - N a c h r i c h t von dem in Lem berg
seine Einfuebrung erw artenden Armeninstitute. L em ­
berg, (1785?;, 8.
- 36
E i n r i c h t u n g , Ueber die, der Registraturen und
Fuehrung der Norinalbuecher bei den Kreisaemtern.
Lemberg, 1787, 8.
— 20
E l e m e n t a mathesis. Vratislaviae, 1777, 8
— 30
(Brak karty tytulowćj, przedmowy i tablic)
ELSNER J. G. Krótka nauka praktycznego hodowania
owiec, przeł. J. N Kurowski. W arszaw a, 1834, 8. — 50
E n c y c l o p e d i e methodique. P a r is , 1783— 1806, 4.
Botanique Tome I, II, VII, VIII. Supl. 1, 2 ; Insectes
Tome VIII.
a
1 20
ENGELHARD F r. I. D r. Anhang zum Vernunftund gemeinen teutschen S taatsrech te nach dem
Frieden von Lueneyille. Wien, 1804, 8.
E n t w u r f eines allgemeinen buergerlichen Gesetzbuches. Wien, 1797, 8. Theil I— III.
EPINAY M m e D \ Memoires. Paris, 1818, 8. Tome
I-III.
E p i s t o l a e praepositorum generalium ad patres et
fratrem Societatis desu. Antverpiae, 1635, 8.
— 80
1 20
3—
1—
(str. 448, reszty brak)
E p i t a p h i a ac series annorum natalis et obitus corporum Augg. Regg. et Ser. personarum e dorno austriaca. Vindobonae, 1763, fol.
— 30
(str. 45, reszty brau)
ERNST H. Anweisung zum praktischen Muehlenbau.
Leipzig, 1802— 8, 8. Theil 1 - V.
ERXLEBEN J o h. C h. P o ł y k a r p .
Anfangsgruende
der Naturlehre. 5 Aufl. Goettingen, 1791, 8.
— Fizyka. Kraków, 1788, 8.
E s p r i t , L 1, des journaux franęais et etrangers. Paris,
8. Pojedyncze Tomy z r. 1786— 94.
a,
E s p r i t des trois propositions fait par les ministres
de la Republique francaise au cougres de Rastadt.
1798, 8.
2—
— 80
1 20
— 30
— 80
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
27
Złr. ct.
ESQUIROS A l f o n s O przyszłem życiu z punktu za­
patrywania się socyalistyeznego. Kraków, 1869, 8.
— 50
EUCLIDES. Elementorum libri XV ad usuin tironuin
aecomodati. Lipsiae, 1169, 8.
— 40
(Brak karty tytułowej i ostatniej karty przedmowy)
E v e n e m e n s de Paris de 26, 27, 28 et 29 Juillet
J830. Sept. ed. Paris, 1830, 12.
— 80
E x p o s i t i o n de la doctrine chretienne ou instruetions sur les principales verites de la religion Paris,
1767, 8 Tome I— IV.
1 48
F. J. Biurokrata (wiersz podp. J. F.). (Lwów, 1848) 8.
15
— Rada pocięgla królowi pruskiemu (podp, J. F.)
(Lwów, 1848), 8.
— 15
FAIN B a r o n
Manuscrit de m iI-huit-cent-quatorze.
Paris, 1823, 8.
1 20
FARYS K. Nasza pieśń. Lwów, £1848), 8,
— 10
FEKETE J o a n n e s d e G a l a n t h a . Diplomataria sacra
ducatus Styriae. Viennae, 1756, 4.
5—
FELIŃSKI A l o j z y , Pisma. W arszawa, 1816, 8. Tom I. 2 —
FELSZTYŃSKI J a k ó b. Zorza północna.(Lwów, 1848), 8. — 15
(FENELON). Telemachus, ex ling. gali. transl. a. J. Cl.
Destouches. Augustae Yindelicorum, 1764, 4
1 20.
FERDYNAND I. (Patent po niem. i po polsku), dd.
W iedeń 11/VII 1835. fol.
- 5
FERGUSSON R. C. Poland. Report of Ute debate in
the House of Commoris 18/1V 1 8 3 2 , on the motion
of . . London, 1832, 8.
— 36
FILANGIERI K a j e t a n . Nauka praw odaw stw a, tlóra.
W . R Karczewskiego. W arszawa, 1791 —93,8. Tom
I —IV, VI, VII.
Tom a
- 40
FILIPECKI A n d r z e j . Na niedziele całego roku ka­
zania. Lwów, 1784, 8 Tomik III.
30
(Brak karty tył. i 16 początkowych stronie)
FILIPPI D. A. Le nOttveau maitre italien. Yiennc,
1805, 8
FINSINGER J o a n B a p t . Primae lineolae encyclopediae theologicae. Leopoli, 1787, 8.
FISCHER A. W . Ueber die neu erfundene allgemeine
Befruchtungsmittel der Erde, sammt Arcanum. Magde­
burg, 1796, 8.
FISCRER H. A. Mittel wodurch der Landmann bei
Ackerbau und Viezucht seinen Nahrungsstand verbessern kann. Budiszin, 1768, 8.
_ 70
— 50
— 70
— 70
28
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
FISZER E. G. Fizyka m e c h a n iczn a , przekł. ks. E.
Sieradzkiego S P. Wilno, 1810, 8 Tom I, II.
1 80
FLASSAN d e. Histoire generale de ia diplomatie
fraęaise. 2de ed. Paris, 1811, 8. Tome I —'VII.
40 —
FLECHIER E. Histoire du Cardinal Ximenes. Amsterdam,
1700, 8. Tome I, II.
2 20
— Panćgyriąues et autres serinons. Paris, 1741, 12.
Tome I, III.
a
— 60
— Recueil des oraisons funebres. Paris, 1744, 8.
1 50
FLEURY. Catechisme historique. Bruxelles, 1727, 12.
Tom I, II
2—
— Disciplina populi Dei in vet. Test. ex historia
sacra digesta. Herbipoli, 1746, 8.
1 40
— Toż. Leopoli, 1784, 8.
I 50
FLORIAN. Eliezer et Nephtaly, poeine. Paris, 1803, 16. — 60
— Toż. Tłom. przez R. Rutkowskiego
Kraków,
1808, 8.
’
— 50
(Brak karty tytułowej)
— Melanges de poesie et de litterature. Paris,
1787, 24.
— T heatre italien. Paris, 1785, 12. Tome
I, II.
FLORUS L. A. Abrege de 1’histoire romaine. Paris,
1774, 8.
— Epitome rerum romanarum. Rerolini, 1750, 8
— Toż. Biponti, 1783, 8. ,,
FOEDRANSPERG A. v. Praktische Beobachtungen
u eb er die allg. Gerichtsordnung. W ien, 1787,8. Theil I.
— Praktische Beobachtungen ueber die allg. Konkursordnung. Wien, 1786, 8.
FOGELMANN W i n c e n t y . Zdobycie Kazanu, czyli
zwycięstwo nad Tatarami w r. 1552. Lwów, 1861,8.
FONTELIVE E. d e. Ascagne, conte en vers. Posen,
1862, 8.
FORMEY. Le philosophe payen ou pensees de Pline.
Leide, 1759, 8. Tome I - III.
F o r m u l a e congregationum Societatis .Jesu. Romae,
1616, 8.
r: \ \
— Toż. Antverpiae, 1635, 8.
FORSTER G. Yoyage du Bengale a Petersbourg.
Paris, 1802, 8. Tome I —III.
FORSTER K a r o l . Dla każdego kto z pracy żyje
krótki poradnik z pola moralności i ekonomii poli­
tycznej. Berlin, 1861, 8. '
_ 80
1 20
1—
— 60
—, 40
— 36
— 36
--
6
_
30
3—
— 60
— 50
2 50
— 80
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
FORSTER Ka r o l . Klasom pracującym książeczką I— VI,
IX— XVIII, (Rodakom) XXV. Berlin, 1 8 6 7 - 7 0 , 8. a
— Rzut oka na ostatnie pisma polityczno-filozoficzne
Guizota. Berlin, 1867, 8.
— Słowo o rozwoju praktycznej oświaty i założeniu
stu bibliotek. Berlin, 1869, 8.
— Studya polityczne i filozoficzne. Berlin, 1866, 8.
Część I - I I I .
F r a n c e , L a , la Pologne et le prince Napoleon Bo­
naparte. Bruxelles, Leipzig & Londres, 1868, 8.
FRANCISZEK 11 (I). Gesetze und Yerfassungen im
Justizfacbe
W ien, fol. Von den J. 1798— 1803,
1 8 0 4 - 1 1 , 1 8 1 2 - 1 7 , 18—20.
a
— (Patenty i uniwersały po niemiecku i no polsku^
dd W iedeń 21/11 1805, 25/11 1808, 11/1 1810. 20/Ił
1811, 24/11 1827, 24/111 1832, 4/1 1834. fol.
a
— Toż. dd W iedeń 5/X 1802, 15/X 1810, 5/V 1811,
1/VI 1816, 8/XII 1820. fol.
a
F r a n k l i n czyli wolna wola, dzieło tłom. z niemieck.
Kraków, 1798, 8.
FRANTA J. W . Zastarale formy ćeskeho slowesa \vyswetlene. Praha, 1829, 8.
F r a n t o v e k , Sto, z połudnjovej częścj Pomorza kaszubśkjego. V Svjecu, (186?), 8.
bRAASSINOUS D y o n i z y ks.
Obrona chrystyanizmu, przekł. M. W. Kosickiego. W arszaw a, 1827, 8.
Tom I —IV (Bibliot. chrzęść. Tom IV— VII).
FREDRO A l e Xa n d e r h r . Komedye. Wiedeń, 1826,
8. Tom I, II.
-
(W llgim Tomie brak str. H 7 — 124 i 148— 1S6)
FREDRO A n d r z e j
M a x y m i 1 i a n.
Scriptorum
seu togae et belli notationum fragmenta. Dantisci,
1660, 12.
’
(Brak karty ostatniej)
— Vir consilii monitis ethicorum nec non prudentiae civilis. Leopoli, 1730, 4.
FREDRO J Ą n A l e x a n d e r .
Przed śniadaniem.
(Bibl. teatr, lwowsk. Zeszyt II). Lwów, 1867, 8.
FREYMUND
D i e ' G eschichte unserer Tage. S tu tt­
gart, 12. Pojedyncze Zeszyty z r. 1830—32
a
(FRYDERYK II). Oeuvres du philosophe de SansSouci. 2de ed. Potzdam, 1768, 8.
t oo ;? »>
>
30
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
G. C. S. i C. G. Nauka dla stron względem zachowa­
nia się w procesach dla państw pruskich przez C.
G. S. i C. G. ułożona. W arszaw a, 1796, 8.
1 40
G. S. Dissertatio philosophica de connotatis et constitutivis denominationum tribus disputationibus comprehensa authore quodam e Soc. Jes. theologo polono (S. G ) . Leopoli, 1727, 8.
1 50
GAILLARD. Histoire de Charlemagne. Paris, 1782, 8.
Tome I —IV.
4 —
GAJUS. Instytucye, przepolszczył Dr. T. Dydyński.
W arszaw a, 1865—67, 8. Zesz. I, II.
a
G a l i c i a . Zeitschrift zur Unterhaltung, zur Kunde
des Vaterlandes, der Kunst, der Industrie und des
Lebens. Lem berg, 4. Pojedyncze Nry z r. 1840 i 41 a
GALLIANI T. Correspondance inedite. Paris, 1818, 8.
Tome I, II.
GANILH. De la contrerevolution en France. Paris,
1823, 8.
— O dochodzie publicznym ludów starożytnych,
średniego wieku i nowoczesnych, przeł. przez Fr.
hr. Skarbka. W arszaw a, 1816, 8 Tom I, II.
— Untersuchungen ueber die Systeme der politischen
Oekonomie. W ien, 1814, 8. Band I, II.
GARCZYŃSKI S t e f a n . Poezye. Paryż, 1 8 3 3 , 12.Tom U.
GASSENIIAUER, E i n . Auf den neuen deutschen ? !? !?!
Koenig. (1848), 8.
GAUTIER d e S a l g u e s D r. Memoire sur un nouveau sisteme d’agriculturc conovenahle a la Pologne.
Leopol, 1777, 8.
(GAWROŃSKI ks.) Uwagi o naturze pieniędzy i o wexlarstwie (wycięg z francuskiego \ W arszaw a, 1792, 8.
G a z e t a korespondenta warszawskiego i zagranicz­
nego. W a r s z a w a , 4. Pojedyncze Nry z r. 1809 i
1810
a
Gazeta
kościelna pod red. ks.
Jabczyńskiego.
Poznań, 4. Pojedyncze Nry z r. 1845.
a
G a z e t a krakowska. Kraków, 4. Pojedyncze Nrv z r.
1808
a
G a z e t a lwowska. Lwów, 4. Pojedyncze Nry z r.
1812— 22 i z r. 1844
‘
a
Gazeta
powszechna. Lwów, fol. Pojedyncze Nry
z r. 1848.
a
— 20
— 3
2 1 20
2 50
I 60
— 60
— 15
— 80
— 60
-
5
—
4
— 8
—
3
-
3
z e t a warszawska. Pojedyncze Nry z r. 1785 i 86 a —
6
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
31
Złr. ct*
GATKOWSKI J a n N e p . Bajki mazurskie. W iedeń,
1841, 16.
— Rys dziejów k s i ę s t w a oświęcimskiego i Zator­
sk ie g o . Lwów, 1867,c 8.
GEDICKE F r. Franzoesisches Lesebuch fuer Anfaenger.
Berlin, 1787, 8.
G e f u e li 1 e der Gesellschaft Jesu beim Hinscheiden
S M. Franz I. Lemberg, 1835, 4.
_ 30
— 42
— 50
— 10
GEIGER F r. X. U nterricht in der Baumgaertnerei.
4 Auli. Augsburg, 1797, 8.
— 20
GEIJER C. G. Gescbichte Scbwedens. Hamburg,
1832—36, 8. Band I —III. (Heeren & Uckert).
3 —
GELLIUS A. Noctium atticarum libri XX. BipoRti,
1784, 8. Yolumen 11.
— 30
GENGEL G e o r g i u s S. J. Censura prophetiarum de
Romanis Pontificibus. Leopoli, 1724, 4
1 20
— Gradus ad atheismum. Leopoli, 1724, 8.
1 20
GENLIS M m e d e . L’epouse impertinente par air.
__ 30
Paris, 1804, 12.
— Les monumens religieux. Paris, 1805, 8.
— 60
— Les souvenirs de Felicie L***. Paris, 1804, 12. — 60
—- O zniesieniu zakonnic, o edukacyi publicznej ko­
biet i l u d u , przekł. J. Drzewieckiego. Kraków,
1794, 8.
1 — Theatre a 1’usage des ieunes personnes. Paris,
1785, 8. Tome II, V.
'
*
— 40
GERAMB M. J ó z . Pielgrzymka do Jerozolimy i na
górę Sinai roku 1831— 33 o d by ta, tłom przez ks.
Ant. Stabika. Racibórz, 1847, 16. Tom I Poszyt I. — 10
GERHARDT K a r o l . Poradnik do rozbiorów chem i­
cznych. W arszswa, 1854, 8.
\ _____
Gerichtsordnung,
Allgemeine,
fuer Boehmen,
Maehren, Schlesien etc. Wien, 1781, 8.____________ __ 30
— Toż. W ien, 1787, 8.
— 30
G e r i c h t s o r d n u n g , Allgemeine Kriminal-. Wien,
^ 1788, 8.
_ 30
G e s c h i c h t e des gegenwaertigen Kriegs zwischen
Russland, Polen und der Ottomanischen Pforte.
F rankfurt und L e ip z ig , 1771, 8. Theil I —VII,
IX XI.
n
—■ oo
G e s e t z , Allgemeines, ueber Verbrechen und derselben
Bestrafung. W ien, 1787, 8.
_ 25
Ju
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
32
Złr. ct.
G e s e t z b u e h , Allgemeines buergerliches. W ie n 1786,
8. Theil I.
G e s e t z b u e h , Buergerliches, fiir Galizien. Wien,
1797, 8. Theil I— III,
G e s e t z b u e h , Buergerliches, fiir Ostgalizien, W ien,
1797, 8. Theil I - I I I
— Toż. F u er Westgalizien. Wien, 1796, 8. Theil I —III.
G e s e t z s a m m l u n g , Provinzial-, des Koenigreichs
Galizien und Lodomerien, Leraberg, 8. R. 1819 — 1832.
GESSNER S. Schriften. W ien, 1789, 8. Theil I, II.
— Śmierć Abla, przetłóm. przez J. S. la Carriere.
Lwów, 1774, 8.
(GILLET). Cent pensees d’une jeune Anglais. Sto
myśli pewnej młodej Angielki wyd. w języku franc.
i polsk. Wyd. 2gie. W rocław , 1805, 12.
GILPIN W. Yoyage en differenles parties de PAngleterre. Paris, Londres, 1789, 8. Tome I, II.
GISEKE B. Thrakisch-pelasgische Staemme der Balkanhalbinsel und ilire W anderungen in mythischer Zeit.
Leipzig, 1858, 8.
GLEISBERG D r. Kritische Darlegung der U rgeschichte
des Menschen nacli Carl Vogt. Dresden, 1868, 8.
GLISZCZYŃSKI M a c i e j . Compendium legum ex statuto et constitutionibus regni Poloniae excerptum.
Calissii, 1754, 4.
GŁADYSZEWICZ Ma t e u s z k s. Ogłoszenie wielkiego
jubileuszu w mieście Krakowie i okręgu 1851 r.
(Kraków, 1851), fol.
Gł o s . (Dziennik polityczny). Lwów, fol. Pojedyncze
Nry z r. 1861
a
G ł o s ziemian galicyjskich do Ignacego z Nordfeldów
Hietzgern. Kraków, 1857, 8.
G ł o s y katolickie w sprawie kościoła świętego. Lwów,
1868— 69, 8 Zesz. I, 11.
' a
GŁOWACKI . l a k ó b k s . Chrestomatia eerkow no-słowenskaja i drew no-ruskaja W iedeń, 1854, 8.
GMEINER F r. X. Kirchenrecht. G raetz, 1802, 8.
Theil I, II.
GNIEWISZ B. F. Smutek codzienny życia ludzkiego
wierszem polskim opisany. Jasnogóra, 1731, 4
GODEBSKI C y p r y an. Granadyer filozof, powieść.
W arszaw a, 1805, 8.
GODEBSKI X a w e r y . Duch i dążności wieku. Lwów.
1860, 8.
— 25
1 30
1 20
1 20
15 —
— 50
1 —
— 36
2 —
1 —
— 15
1 60
—
4
—
3
—
4
— 20
1 —
1 20
1 40
1 —
— 30
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
33
Złr. ct
GODEBSKI X a w e r y . Kto pod kim dołki kopie, sam
w nie wpada. (Bibl. teatr, lwowsk. Zeszyt III) Lwów,
1867, 8.
— 26
G0EI1RING C. Historya narodu polskiego, przeł. przez
J. Szwejkowskiego. Lwów, 1867, 8 Tom I V.
1 80
(GOERZ E u s t a c h y hr.) Memoires et actes autentitfiies relatifs aux negotiations qui ont preeedees
le partage de la Pologne. (Tuebingen), 1810, 8.
1 20
GOLAŃSK1 F i l i p N e r S. P. Pacierz wedle swego
porządku w objęciu wielkiej treści nauki c h rz e ś c i­
jańskiej. Wilno, 1808, 8. Tom I, II.
1 60
GOLDONI C. Le commedie. Venezia, 1770, 8. Tomo i. — 80
GOLDONOWSKI A n d r z e j .
Explanatio regulae D.
Augustini. Cracoyiae, 1642, 8.
— 40
(Brali str. 199 — 200 i 209 do końca)
GOLDSMITH. Abrege de Phistoire d’Angleterre. Paris,
1801, 8. Tome I, II.
I 00
GOLE.JEWSKI A. List otwarty do wyborców. Lwów,
1869, fol.
_
6
GOLESKO A. G. Die politische Stellung der Roamainen
gegenueber der Tuerkei. Wien, 1848, 8.
— 10
GOŁUBSKI J a n z P r u s ( S a w i c k i K a s p e r S. J.)
Forem na zgoda albo raczej istna wrzawa między
ewangelikami. Kraków, 1616, 4.
— 30
(Brak. od sir. 19 do końca)
GOMEZ M m e d e . Les cent nouvelles nouvelles. La
Haye, 1 73 4—62,12. Tome I —X, XII—XVII,XIX, XX. a
GOMEZ Mo r . v. Terrainlehre zum U nterricht fuer
die Officiere der oesterr. Armee. Wien, 1808, 8.
G o n i e c , dziennik polityczno-literacki. Lwów, fol.
Pojedyncze Nry z r 1863.
a
G o n i e c krakowski.
Kraków, 4. Pojedyncze Nrv
z r. 1831
a
(GORAZDOWSKI) R a f a ł o d ś w. A n i o ł ó w . Mowa
kaznodziejska na pogrzebie Józefa Stanisława P o ­
tockiego. Lwów, 1761, fol.
(GORCZYŃSKI A d a m ) . Farmazon. Lwów, 1844, 8.
Część I, II.
GORDON J. Histoire d’ Irlande. Paris, 1808, 8. Tome
I— III
GORDON J. Szkice i ramotki. Lwów, 1870, 8.
GÓRNICKI Ł u k a s z . Rozmów o dworzaninie Część
liga. W arszaw a, 1762, 8.
— 60
— 80
3
—
4
— 60
— 70
3 20
— 60
1 20
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
34
Złr. ct.
GOSTOMSKI A n z e l m . Notaty gospodarskie pisane
1560 — 1570, po raz 5ty odbite przez J. Radw ań­
skiego. Kraków, 1856, 8.
— 36
(GOURB1LLON J. A. d e & T. W . Di c k i n s o n ) . L ’Angleterre et les Anglais, ou petit portrait d’une
grandę familie, copie et retouche par deux temoins
oculaires Paris, 1817, 8 Tome I 111.
2 80
GRABOWSKA O l i m p i a z li r. T a r n o w s k i c h .
O zakonach płci żeńskiej, tłom. z franc. przez . . .
Lwów, 1842, 8.
— 25
(Brak słr. 3 — 6)
GRABOWSKI M i c h a ł . Ukraina dawna i teraźniej­
sza. Kijów, 1850, 4. Tom I.
4 —
GRACJAN B. S. .1. L 1hornine detrompe ou le criticon.
La Haye, 1725, 8. Tome 11.
— 40
(Nieco uszkodzone)
— Maxymy, przetł przez A Brodowskiego S. J. S a n ­
domierz, 1764, 8.
— 80
(Brak karty tytułowej)
GRAFIGNY M m e d e
L ettres d ’ une Peruvienne.
Geneve, 1777, 24.
— Toż. En italien et franęois, par Deodati. Lyon,
1787, 8. Tome I, II
(GRALEWSKI M a t e u s z . ) Opowiadania o pańszczyźnie. Warszawa^ 1862, 8.
G r a m m a t i c a , Brevis graeca. Vindobonae, 1822,
8. Sectio II.
GRASSET J. S. J. Nova forma meditationum in singulos
annj dies. Ed 5ta Augustae Vindelicorum et Cracoviae, 1756, 8.
GRATIANUS a B u r go A. M. De bello Cyprio libri V.
Romae, 1624, 12.
GRAVINA J. V. Institutiones canonicae. Beneventi,
1743, 8.
GREGOIRE H. De la iitterature des Negres. Paris;
1808, 8
GREGOR1US XVI. Allocuzione al Sacro Collegio 22
Luglio 1842 a riparo dei gravi mali da cui e afflitta la religione cattolica di Russia et Polonia. Ro­
ma, 1842, fol.
GRETSERUS J. S. J. Institutionum linguae graecae liher III. Cassoviae, 1751, 8
GRILLPARZER F r. Egmont, przełożył A. Urbański.
Lwów, 1866; 8.
1 20
1 20
— 10
— 30
— 80
1 60
_
40
1_
5 _
— 15
—
5
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
33
Złr. ct.
GRIMOARD. Traite sur le service de Petatmajor g e ­
nerał des arm ees. Paris, 1809, 8.
1 20
GRISELINI F r. Memorie spettanti alla vita del F.
Paolo Servita. 2da ed. Losana, 1760,
8.
1 20
GRODZICKI F a u s t y n S. .1 Scientia artium militarium. Leopoli, 1747, 4.
— 60
(Brak. karty tytułowej i tablic,)
— Theatrum eloquentiae. Leopoli, 1745, 8
1 —
(Brak inilexu)
(GROICKl B a r t ł o m i e j ) .
Porządek sędów i spraw
miejskich prawa magdeburskiego w koronie pol­
skiej. Przemyśl, 1760, 4 | Przydane teg. aut.: Arty­
kuły prawa magdb 5 — Postępek wybrany z praw
c e sarsk ic h ;— Ustawa płacej u s ę d ó w ;— Regestr do
artykułów prawa m agdb.;— Tytuły prawa magdb.;—
Abrogatio et moderatio abusuuin; — i C e r a s i n a
,1. K. Enchiridion.
Wszystko przedrukowane w
Przemyślu r. 1760J.
— Postępek wybran z praw cesarskich, które Karolus V kazał wydać po wszystkich swoich państwiech Cracoviae, 1659, 4
4—
2—
(Tylko do listu X X XV III. resaty brak)
GROTIUS H u g o . De ju re belli et pacis. Lipsiae,
1758, 8, Tomus I.
GRZYMAŁA A l b . A n t . Aedes laureati honoris virtuti et eruditioni aperta. Cracoviae, 1719, fol.
GUALDO G P Historia di Leopoldo cesare. Yienna,
1670, fol, Tomo I.
(Brak karty tytułowej i
i go
120
— 50
4 —
portretu)
GUERARD J v. Encyklopaedie der Kriegskunst zu L ande. W ien, 1831, 8.
GUISOT. Gescbichte der engl. Revolution von Carl I
bis Jacob II, bearbeitet nach... Stuttgart, 1829— 30,
8. Helt 1 und 9.
a
GURSKI W a l e n t y .
Różne dzieła. Kraków, 1804,
12. Tom I, IV.
a
— Toż. Lwów, 1817, 8. Tom V, VI.
a
GUSTY F r a n c i s z e k ks . Historya kościoła ru *
skiego z włosk. na polski tłom. Kraków, 1858, 8.
Tom I, II.
GUTHRIE W . Nouvelle geographie universelle. Paris,
1802, 8. Tome I 2, III, VI 1.
a
GUTHRIE & G r a y . W eitgeschichte. Troppau, Bruenn,
Wien, 1783 — 98, 8. Band 1 — LXXY, LXXVII LXXXII, LXXXVI!I, XCH, XCIII.
a
— 80
— 10
— 60
— 50
1 60
— 40
— 30
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
37
Złr. ct.
HARRER H v. Karlsbad und die umliegende Gegend.
Prag, 1801, 8
HARTENKEIL J. ,J D r. Universal-Repertorium zu den
Jahrgaengen 1795 — 1800 der Medizinal-chirurgischen
Zeitung. Salzburg, 1801, 8,
HARTMANN C. A. Dissertatio de potestate collatoris
ordinarii. Vindobonae, 1782, 8
HAYNE I. E. G. Elemens de topographie militaire.
Paris, 1806, 8.
HAZA W o j c i e c h z R a d l i ć . Kilka słów o Dzien­
niku Poznańskim. Poznań, 1868, 8.
HAZZI. O nawozach, przetłóm. N. Kamieński Poznań,
1839, 8.
1IEEREN A. H. L. Essai sur JMnfluence des croisades
Paris, 1808, 8.
HEINECCIUS .1. G. Elementa juris civilis secundum
ordinem Institutionum. Giessae, 1775, 8.
— Toż Vindobonae, 1777, 8.
— Toż. Yiennae, 1792, 8.
— Toż. Goettingae, 1806, 8.
— Elementa juris civilis secundum ordinem Pandectarum. Lipsiae, 1775, 8. Tomus I, II
— Toż Viennae, 1779, 8. Tomus I, II.
— Toż. Lipsiae, 1797, 8. Tomus I, II
— Elementa juris naturae et gentium. Halae,
1742, 8.
— E rklaerung der roemischen Institutionen. Wien,
1791, 8.
— Fundamenta stili cultioris. Lipsiae, 1776, 8.
HEINITZ C. U nterricht in der Schwimmkunst. W ien,
1816, 8.
HEINRICH A. Geschichte des Herzogtliuins Teschen.
Teschen, 1818, 8,
HELD-RITT E. v. Prissnitz auf Graefenbefg oder D arstellung seines Heilverfahrens mit kalten W asser.
W ien , 1837, 8
HELFERT ,1. A. F r vo n Bericht ueber die Ausstellung
von Scliul- und U nterrichtsgegenstaenden in Wien
W ien, 1862, 8
HELL M. S J. Elementa arithmeticae. Nesvicii,
1768, 8
HELMOLD. Kronika z XII w , przeł przez J. Papłońskiego. W arszawa, 1862, 8
1—
2 —
— 60
1 20
— 10
— 30
1—
—
—
—
—
36
30
25
30
— 50
— 42
— 42
— 36
— 30
— 36
-
40
1
30
-
20
1 20
-
30
2
—
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
38
,
Złr. ct.
(HELVETIUS). De 1’Esprit. Amsterdam et Leipsic,
1759, 12. Tome. II.
1—
— Oeuvres completes. Londres, 1777, 8. Tome
I— IV.
4 —
— Toż Paris, 1795, 16. Tome III
— 70
H e l w i e n k i czyli listy prowineyalno-filozofiezne. W a r ­
szawa, 1817 19, 8
Tom I
- V.
1 GO
HENAULT 1 e P r e s i d e n t Oeuvres inedites. Paris,
1806 , 8 .
'
1 20
HENDREICII C h. Carthago sive Carthaginensium respublica. Francoforti
a. O.,
1664, 8.
2 —
HERBELOT D \ Bibliotheoue orientale. Maestricht,
1776, fol.
6 HERMBSTAEDT S. F. Dr. Chemische Grundsaetze der
Kunst Rrantwein zu brennen. Berlin, 1817, 8
— 60
(Brak tablic)
— Gemeinnuetzlicher Rathgeber fuer den Buerger
und Landmann. Berlin, 1821, 8 Band III —V.
a
— 20
HEUbLER L. v o n. Kurze Reichs- und Laenderkunde
des Kaiserthums Oesterreich.
Wien 1859, 8.
— 50
HEURICH .) a n. Przewodnik dla stolarzy. W arszawa,
1862, 8.
1_
HIERONYMUS S a n c t u s . Epistolae selectae. In typographia Bassanensi, 1768, 8.
1 50
HILDENBRAND I. V. Institutiones pharmacologiae
sive materiae medicae. Yiennae, 1802, 8.
1 40
H i s t o i r e du Cardinal de Granvella. Paris, 1761, 12. 2 —
H L s t o i r e des ministres-fayoris anciens et modernes.
Paris, 1820, 8.
\ 50
H i s t o r y a Bocheńska (wiersz). (Lwów, 1848), 8.
— 18
H i s t o r y a panowania Jana Kazimierza, wyd. z rek.
przez E Raczyńskiego. Poznań, 1840, 8. Tom I, II. 4 —
H i s t o r y a rozbicia się p Brysson z opisaniem pu­
styń Afryki. W arszawa, 1790, 8.
40
(str. 180, reszty brak)
H i s t o r y i pięćdziesiąt krótkich i ciekawych dla mło­
dzieży. Lwów, 1847, 12.
„
5
(str. 24, reszty brak)
H 1 a s, casopis cirkevni. Brno, 4. Pojedyncze Nrv z r.
1858
a
*
_
2
H 1 a s o w e o potrebe jednoty spisowneho jazyka pro
Cechy, Morawany a Slowaky. Praha, 1846, 8.
— 50
HOEFLER C. Concilia Pragen>ia 1353 — 1413 Prag,
1862, 4.
1 50
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
39
ct.
HOFFMANN K a r o 1. Polens Befreiungswoche. W a r schau, 1831, 12.
— 80
— Rzut oka na stan polityczny królestwa polskiego
od r. 1815 — 1830. W arszawa, 1831, 8.
1 50
(HOFFMANN L u d w i k ) Die staatsbuergerlichen Garantien. Leipzig, 1831, 8. Bnd. II.
— 36
— O rękojmii praw obywatelskich, przeł. T essa rczyk. W arszaw a, 1831, 8.]
— 25
(sir. X IV i 04, reszty brak)
HOFM ANO WA K l e m e n t y n a z T a ń s k i c h . Roz rywki dla dzieci. W arszawa, 1858—59, 8. Tom I,
IV, V.
a
HOŁOWINSKl k s. Pielgrzymka do ziemi św. Wilno,
1844, 8. Tom IV, V.
a
HOŁYŃSKI O t t o n ks. Niektóre przepisy co do bie­
lizny i szat kościelnych. Lwów, 1869, 8.
HOME H r Versuche ueber die Geschichte des Menschen. Wien, 1790, 8. Theil I - I l l
HOMER Batrachomyomachia czyli bitwa żab z my­
szami, wył. przez ,1. Przybylskiego.
Kraków, 1789,8.
— Odyssea, przekł. A. Bronikowski. Poznań, Ostrów,
1859 - 65, Zesz. I, II.
a
HOPFEN I. v. Anbau und Pflege der Idolsberger Ruebe.
Wien, 1821, 8.
HOPPE J a k . A u g. Geschichte der Koenigreiche Ga­
lizien und Lodomerien. Wien. 1792, 8. (Gesch. und
Erdbeschr. der Koenigr. Galiz. u. Lod. Bnd I.)
1 20
1 50
— 10
3
1
50
—
5
1 20
(Brak mapy)
HORACY. Poezye, przeł. przez M. Fiałkowskiego. W r o ­
cław, 1818, 8. Tom 11.
1 60
(HORODYSKI A n d r z e j . ) O składaniu się i podzie­
laniu majętków. W arszawa, 1802, 8.
I 20
HOROSZKIEWICZ J u l i a n. Listy o rzeczach publicz­
nych dla ludu. Lwów. 1865, 8. Część I, II.
1
— Zabawy świąteczne dla ludu. Lwów, 1851, 12.
— 40
HORWATH. J. B S J. Elementa matheseos. Tyrnayiae,
1772— 73, 8. Tomulus I, II.
— 80
HOSIUS S t a n i s ł a w J ó z e f B i s k u p . Ordinationes
etinstilutiones post yisitationem ecclesiarum dioecesis
datae d 2/V 1724. Leopoli, 4.
— 60
HOSZOWSKI K o n s t a n t y . Obraz życia i zasług opatów mogilskich. Kraków, 1867, 4.
3 60
— Życiorys księdza Antoniego Bystrzonowskiego.
Kraków, 1851, 8.
—
5
40
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
HOYER I. G. Geschichte der Kriegskunst. G o ettingen,
1799 - 1 8 0 0 , 8. Bnd l 1, 2.
— GO
(HUBE). W stęp do fizyki dla szkół narodowych. B. r.,
b. ra., 8.
2 —
HUBNER J. L) r. La geographie universelle. Basie,
1761, 8. Tome I —VI.
1 80
IIUEBNER J. Genealogische Tabellen Leipzig, 1725— 28
tol. Theil 1 - I H .
5 —
(Nieco uszkodzone)
HUET P. D. Geschichte der Handlung und SchilFarth
der Alten. Aus dem franz. Wien, 1775, 8.
— 80
(Koniec uszkodzony)
HUFELAND
Die Ungewissheit des Todes und Mittel
sich von seiner W irklichkeit zu ueberzeugen. Wien,
1798, 8.
— 15
HUGO ( G e n e r a l ) . Memoires. Paris, 1823, 8. Tome
I-III.
3 —
HUGO W i k t o r . E rn a n i, dramat, przekł. I. Barankiewicza. W arszawa, 1862, 8.
— 70
HUPKA C h. Positiones juris criminalis secundutn constitutionem Theresianam Yiennae, 1779, 8
1—
HYE A. Methodenbuch oder Anweisnng den U nterricht und L ehrstand betreffende Anordnungen zu
erfuellen. Wien, 1814, 4.
1 20
(Karta tyt, uszkodzona)
HYG1NUS J. A. Fabularum liber. Basileae. 1535,
fol.
3—
H YP o t h e k e n - O r d n u n g , A llgemeine, fuer die
koenigl. Staaten. Berlin, 1784, 8.
— 4)
IDZELLEWICZ M i c h a ł ks. Przy konsekracyi Anto­
niego Angełłowicza biskupa mowa kaznodziejska d.
14/111 1796 miana. Lwów, 1796, 8.
— 30
IGNATIUS L o y o l a . Exercitia spiritualia Antverpiae,
1635, 8.
1_
— Toż. Posnaniae, 692, 8
1 50
I g r z y s k o fortuny czyli historya o ks. Mężykowie
powtórnie przedrukowana W arszaw a, 1789, 8
— 70
(ILNICKI B a z y l i k s )
Darunok ruskim diwyciam
na r. 1871, napysał Denis z Pokutia. Lwów, 1871, 8 —
25
I m a g o herouin Palffi ab Erdód et Erdodil de Manyorokerek. Tyrnaviae, 1729, fol
I n d e x generalis in omnes libros Instituti Societatis
Jesu. Antyerpiae, 1635, 8.
— 50
— 80
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
41
Złr. ct.
I n d e x lectionum iu universitate studiorum Jagellonica 1826/7. Cracoyiae, 4.
— 20
Institutionum
grainmaticarum latinae
linguae
P ars III. Vindobonae, 1783, 8
— 40
I n s t r u c t i o n , Allgemeine, fuer saemmtliche F iscalaemter. W ien, 1783, 8 .
— 13
I n s t r u c t i o n e s ad proyinciales et superiores Societatis Jesu. Antyerpiae, 1633, 8 .
1—
I n s t r u k c y a dla wójtów gminy (gromady). Lwów,
1836, 8 .
— 10
I n s t r u k c y a dla wójtów w Galicyi. Lwów, 1847, 12.
— 10
I n t e l l i g e n z - B l a t t , Leipziger. Leipzig, 1797, 4.
2—
I n t e r r e g n u m (z obozu pod Konieczny) dd. 9/YIII
1770. fol.
‘
— 25
I n t i i n a t i o (od trybunału apelacyjnego) dd. Leopoli
21/YI 1790. fol.
— 5
I n t i m a t u m (od trybunału apelacyjnego) dd. Leopoli
3/11, 19/V, 23/V, 20/VI, 28/VII, 28/VIlI 1796; 6/VIlI
(str. 1), 6/VIII (str. 2 ) 1810; 20/IV, 23/IX (str. 4),
23/IX (str. 3) 1818; 5/III 1820; 4/VII1821.
a
—
3
ISOCRATES. Areopagiticus a Ch. Hegendorfino latinus
factus. Cracoyiae, 1534, 8 .
5—
ISZKOWSKI E d w a r d . Myśli o dzierżawach i w arun­
kach dzierżawnych. Lwów, 1848, 8 .
— 25
I z y s polska, wyd. przez Gr. Korwina. W arszaw a,
1820, 8 . Tom I 1— 4, II 1 - 3 .
a
— 60
IŻYCKI W ł a d y s ł a w . Nouvelle methode emblematique d’ enseigner la grammaire franęoise. Cracoyie,
1838, 8 .
— 15
(JABŁONOWSKI L u d w i k hr.) Najazd czeskimi szla­
ki. Lwów, 1867, 8 .
1—
J a h r b u c h der k. k. geologiscben Reichsanstalt.
W ien, 1850, 8 . Jabrgang I 1— 4.
3—
Jahrbuch,
Statistisches, der oestrr. Monarchie.
W ien, 8 . F u e r das Ja h r 1863, 64, 65.
a
2 50
J a h r b u e c h e r der Litteratur. W ien, 1818— 49, 8 .
Band I — CXXVIlI.
HO —
— Toż. Tomy pojedyncze.
a
1 JAKOB H. L. Grundsaetze der National - Oekonomie.
W ie n , 1814, 8 .
1JAKUBOWICZ M a x y m i l i a n . Chrześciańska filozofia
życia w porównaniu z filozofię naszego wieku panteistycznę. Wilno, 1853, 8 . Część I —III.
2 50
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
42
Złr. ct.
JAKUBOWSKI G a b r y e l . Sermo sacer dictus in e c clesia cathedrali Prem isliensi d. 4/X 1800. P r e — 25
misliae, 8 .
JAKUBOWSKI L e o p o l d . Zasady gospodarstwa spo­
1 50
łecznego. Żytomierz, 1860, 8 .
JAMBLICH1US. De mysteriis Aegyptiorum, Chaldeo2 —
rum, Assyriorum. Lugduni, 1577, 16.
JAN D a m a s c e n a M a t r e D e i S. P. Erym anthus in Ilelicone seu libri IV elegiarum. Varsaviae,
3 —
1713, 4.
(JAN z D o b c z y c ) Opusculum de arte inemorativa
15 —
longe utilissimum. Cracoviae, 1504, 4.
JAN z G ł o g o w a . Exercitium super oinnes tractatus
paryorum logicalium Petri łlispani. A rg e n tin ae ,
8 1517, 4.
JANKOWSKI W i k t o r P i o t r . Cholera azyatycka
— 15
je s t do wyleczenia. Lwów, 1863, 8 .
— Nauka dla ludu o cholerze azyatyckiej. Lwów,
1865, 8 .
—
8
— W y kład naukowy o cholerze azyatyckiej. Lwów,
— 30
1863, 8 .
JANKOWSKI ( J o h n o f D y c a l p ) . Anegdoty i fraszki
doznanej usypiającej własności. Wilno, 1847, 8 .
1 20
JANOCKI J a n D a n i e l A n d r z e j . Parens patriae
Stanislaus Augustus. VarsaYiae, 1772, 8 .
2 50
JANOTA E u g e n i u s z k s. Wiadomość historyczna
i geograficzna o Żywieczczyźnie. Cieszyn, 1859, 8 .
—
18
—
18
(str. 48, reszty brak)
JANSSEN J. D r. Russland und Polen vor hundert
Jahren. Frankfurt a. M., 1865, 8.
— Zur Genesis der ersten Theilung Polens. F re iburg, 1865, 8 .
JARMUSIEWICZ J a n k s. Chorał gregoryański rytu­
alny historycznie objaśniony. W iedeń, fol.
1 —
4 —
JAROCKI I g n a c y . De laudibus Mariae T heresiae Romanorum imperatrićis. Leopoli, 1781, 8 .
— 25
JAROSZEWICZ F l o r y a n k s. Matka świętych Pol­
ska albo żywoty świętych, błogosławionych, świę­
tobliwych, pobożnych Polaków i Polek. Kraków,
1767, fol.
6 —
JAROSZEWICZ J. Obraz Litwy pod względem jej cy­
wilizacji aż do końca w. XVIII. Wilno, 1845, 8 .
Część III.
1 —
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
43
Złr .
ct.
JASIŃSKI D r. Katechizm homeopatyczny. Lwów, 1867,8. — 20
JAŚKIEWICZ J a n (L e o p o 1 i t a n u s).
Dissertatio
inauguralis medica sistens pharmaca regni vegetabilis. Yindobonae, 1776, 8 .
1
JASSNUEGER J. N. D r Chymische Yersuche und Entdeckungen zur E rsparrun g einer grossen Menge
Getreide
W ien, 1806, 8 .
— 30
— Doświadczenia chymiczne i wynalazki celem
oszczędzenia znacznej ilości zboża, przeł. przez J. W .
Grossa. Lwów, 1809, 8 .
— 60
JASZOWSKl S t a n i s ł a w . Słowianin. Lwów, 1837 —
39, 8 . Tom I, II.
4
— Zabawki rymotwórcze. Lwów, 1826, 8 . Tomik
I— III.
a
1
JAY A. Hi stoi re du mi ni s t er e du Cardinal Ri c h e l i e u .
Paris, 1816, 8
Tome 1, II.
2 40
JAY G. F. L e , S. J. Bibliothecae rhetorum liber dramaticus. Ingolstadi, 1748, 8
1
(Brak
karty tyt.)
JEKEL F r a n c . J o s. Dissertatio inauguralis juridica de usufructu advitalitio. Leopoli, 1790, 8 .
— 26
— Polens S tatsveraenderungen und letzte Yerfassung. W ien, 1806, 8 . Theil IV.
1
— O Polsce, jej dziejach i konstytucyi, spolszcz, przez
K. Słotwińskiego. Lwów, 1819 — 23, 8 .Tom 1,111,2.
1 60
JEŁOWICKI A l e x a n d e r ks . Mowa pogrzebowa na
cześć K. Sienkiewicza. Paryż, 1861, 8 .
— 20
JEZIERSKI F r a n c i s z e k
S a l e z y ks . Niektóre
wyrazy porządkiem a b ecadła1 zebrane. W arszawa,
1791, 8 .
'
1
— Toż. W arszaw a, 1792, 8 .
1
JĘDRYCHOWSKI S z y m o n A n t . Plenilunium virtutis
et meritorum in Gołuchoviano novilunio ad festa
nuptialia Josephi Gołuchowski et Annae Stradomska. Cracoviae, 1713, fol
— 30
(Brak końca)
JIRECEK H. D r. SIovanske pravo v Cechach a na
Morawę. Praha, 1863, 8 .
1 80
JODŁOWSKI A . N. S. P. Historya angielska. W a r ­
szawa, 1789— 91, 8 . Część II, III
a
— 60
(W Hej Części brak końca od str. 497)
JOURDAIN. Meinoires historiąues et militaires sur les
evenements de la Grece.
Paris, 1828, 8 . Tom I, II.220
J o u r n a l de F rancfort 4.
Rok 1830, 31, 34, 36.
a3
44
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
J o u r n a l des dames et des modes. Francfort s. 1.
M., 8 . Pojedyncze Nry z r. 1801, 1 8 0 4 — 1808,
1812, 1815, 1816, 1819, 1820, 1824, 1826.
a
J o u r n a l , Politechnisches, herausgegeben zu Augs­
burg v. Dr. J. G. Dingler u. Dr. C. M. Dingler. Stutt­
gart, 1846, 8 . Bnd. C Heft 2.
J o u r n a l , Politiscbes, n ebst Anzeige von gelebrten
und anderen Sacben. Hamburg, 8 . Pojedyncze Ze­
szyty z r. 1791— 94, 1796, 1797, 1803, 1804.
a
JOYIUS P a u lu s N o y o c o m e n s i s. Historiaruin sui
temporis Tomus primus. Basileae, 1560, 8 .
— lllustrium virorum vitae. B asileae, 1559, 8 .
JÓZEF II. Gesetze und Yerfassungen im Justizfacbe.
W ie n und Prag, fol. Rok 1786 i 87.
a
■
— (Patenty i uniwersały po polsku i po niemiecku)
dd. W iedeń 24/HI 1781, 26/111 1781, 26/YIII 1784,
22/1 1789.
a
JÓZEF F 1 a w i u s z. Oblężenie i zburzenie Jerozo­
limy (Bibl lwowska Zesz. II, III). Lwów, 1856, 8 .
JÓZEFOWICZ J o h . & S z w o r t z M a t h .
Assertiones ex theologiae dogmaticae parte isagogica.
Leopoli. 1784, 8.
JULLIEN. Rys życia Tadeusza Kościuszki. (Kraków),
1819, 8 .
— 10
-
10
— 20
2 —
1 60
1 —
— 6
— 40
— 30
_
48
(Brak portretu)
JURENDE’S Y aterlaendischer Pilger fuer das Ja b r
1838. Bruenn, 4.
J u s te r re s tr e nobilitatis Prussiae correctum A. D.
1598. Lublini, 1749, 4.
1 20
1 40
(Brak karty tyt. i str. 2 — 5)
JUSTINUS. Historiae philippicae. Biponti, 1784, 8 .
JUSTYNA historyka księg XXXXIIII, zebrał ks. An­
drzej W argocki Kraków, 1607, 4.
JUSZYNSKI H i e r o n i m ks . Kazanie na pogrze­
bie Eufrozyny z Jordanów Kotkowskiej d. 16/1 1799
miane. 8 .
— Kazanie na pogrzebie Floryana Amanda Janow­
skiego d. 7/1 1801 miane. 8 .
K. H. Chwile zastanawiania się dla ludzi myślęcych
przez H. K. Przemyśl, 1857, 8 . Część I, II.
K*** W . D r. Dykcyonarz powszechny medyki, chi­
rurgii &, z franc. przeł. i dodatkami pomnożony
przez W . K*** fil. Dra. W arszaw a, 1788— 93, 8 .
Tom I - I X .
i —
24___
_
40
— 40
l 20
12 -
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
KACIĆ A. Razgovor ugodni naroda sloyinskoga, izd.
V. A. Dunder. Ber, 1836, 8 . Knjiga I.
KACZKOWSKI A n t o n i D r. Prezerwatywne środki
dla zapobieżenia: I Zarazie bydlęcej II Ospie ow­
czej III Wściekliźnie. Lwów, 1866, 8.
(KACZKOWSKI S t a n i s ł a w ) . Rozprawy tyczące się
pierwotnych dziejów Polski. Poznań, 1847, 8 .
KADŁUBEK W i n c e n t y . Chronica Polonorum. Kro­
nika polska, wydań. A. Przeździeckiego. Kraków,
1862, 8 .
KAEPLER M. C. Beweise, bei welcher Abholzungszeit
die Laub-Holz-Stoecke am besten wieder ausschlagen. E isenach, 1771, 8 .
KAESTNER A. G. Anfangsgruende der Aritbraetik
(der math. Anfangsgruende I Theiles 1 Abtli.) 6 Aufl.
Goettingen, 1800, 8 .
K a l e n d a r z dla ludu polskiego rzymsko i grecko­
katolicki i żydowski na rok 1866 Lwów, 4.
K a l e n d a r z nowy czyli świętnik lwowski na r. 1831.
Lwów, 12.
K a l e n d a r z nowy lwowski, polski i ruski na r. 1778,
1779, 1796, 1816. Lwów 4.
a
K a l e n d a r z stoletni od r. 1800 aż do 1900. Kra­
ków, 8
("Brak karty tyr.)
K a l e n d a r z wydany staraniem Towarzystwa olicyalistów prywatnych na r. 1871. Lwów, 4.
K a l e n d a r z y k polityczny na r. 1809. W arszawa, 24.
(Brak karty tyt.)
K a l e n d a r z y k polityczny nowy na r. 1824. W a r ­
szawa, 24
KALICKI B e r n a rd . Opowiadania z dziejów Polski.
Lwów, 1871, 8 . Część I (Epoka piastowska).
— Zarysy historyczne. Lwów, 1869, 8.
KALINIEWICZ J a n k s . Mowa przy założeniu kamienia
węgielnego i poświęceniu zakładu dla głuchoniemych
we Lwowie d 26/IX 1841. Lwów, 1841, 8
KALISZEWSKI C e l e s t y n S. P. Historya celniejszych
i sławniejszych traktatów. W arszaw a, 1764, 8 .
(Bryk karty tyt.)
(KAMIEŃSKI W i n c e n t y ) . G a j, poema oryginalne.
1809, 4.
KAMIŃSKI I g n a c y . Biada tym co wyzywaia. (Lwów,
1848), 4.
"
46
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Żłr. ct.
KAMOENS. Luzyada czyli odkrycie Indyi wschodnich,
przekł. J. Przybylskiego. Kraków, 1790, 8 .
1 60
KARAMZIN M. Historya państwa rossyjskiego, prze!,
przez G. Buczyńskiego. W a r s z a w a , 1824—27, 8 .
Tom I— V, VII—XI.
a
(KAROL A r c y k s i ą ż ę a u s t r . ) Grundsaetze der S tra ­
tegie und Anwendung derselhen auf einen angenommenen Kriegsschauplatz. Nuernberg, 1838, 4.
1 50
1 60
(Brak «Kupfertafel« i »Marschtableau«)
KARPIŃSKI F r a n c i s z e k . Zabawki wierszem i prozą.
W arszawa, 1790, 12. Tom III.
KASPEROWSKl A d a m . O gorzelniach parowych d r e ­
wnianych. Lwów, 1828, 8 .
— O pługu poprawnym
bezkolesnym.
Lwów,
1827, 8 .
— Rolnictwo. Lwów, 1826, 8 . Tom I, II.
— Rozbiór aparatów gorzelnianych, przytem nauka
gorzelni parowych drewnianych. Lwów, 1836, 8 .
Tom I, II.
KATANCSICH M. P De Istro ejusque adcolis commentatio. Budae, 1798, 4.
KATARZYNA II, Miejskie postanowienie. (Petersburg,
1785), 4
— O szlachectwie. (P e te rsb u rg , 1785), 4.
K a t e c h i s m u s , D eutscher Soldaten-. Mainz, 184 7,1 6.
(KAUFMAN). Początki miernictwa wojennego dla szlach.
młodzi szkoły rycerskiej. Toruń, b. r., 4.
(KAUSCH J. J.) Nachrichten ueber Polen. Salzburg,
1793, 8 . Theil I, II
KAWECKYJ I w a n k o w a l z To w m a c z a ( C y b u l ­
s k i) . Do moich bratej Rusyniw. (Lwów, 1848), 4.
KEES F. G. Commentarius in codicem judiciariuin
civilem Josephi II Vindobonae, 1789, 8 .
— Ueber die Aufhebung der W uchergesetze. W ien,
1791, 8 .
K e n n t n i s s e von natuerlichen Dingen, zum Gebrauche
der stud. Jugend. W i e n , 1783, 8 .
90
1
—
— 50
1 30
1 20
2 20
1 80
1 30
3
1 50
3 —
20
—
1
—
— 30
— 15
(Brak karty tyt.)
KĘTRZYŃSKI W o j c i e c h Dr . Die Lygier. Ein Beitrag
zur U rgeschichte der W estslaven und Windilen.
Poznań, 1868, 8 .
1 KIEJNOWSKI W ł a d y s ł a w S. J. Krótki opis życia
Błogosławionego Jana Britto. Lwów, 1854, 8 .
— 30
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
47
Złr. ct.
KIEJNOWSKI W ł a d y s ł a w S. J. Żyeie i męczeństwo
Błogosławionego Jędrzeja Boboli. Lwów, 1854, 8 . — 36
KIEŁKOWSKI M a u r y c y . Hypomnena Franciscanuin
die festivae introductionis D. Antonii de Padua expositum. Cracoviae, 1718, fol.
— 60
(KIESEW ETTER A. F.) Dissertatio c h e m ic o -m e d iea
sistens experimenta quaedam de bolo. Viennae,
1766, 8 .
- 30
K1TOW1CZ J ę d r z e j k s. Opis obyczajów i zwyczajów
za panowania Augusta III. P e te rsb u rg i Mohylew',
1856, 8 . Tom I, III
a
— 70
K l ę t e w Wielkoczwartkowa. B. w. m. i r., fol.
15
KLECZEWSKI S t a n i s ł a w ks. O początku dawnoś c i, odmianach i wydoskonaleniu jeżyka polskiego
zdania. Lwów, 1767, 4.
5 _____
KLEIN J. W . Beschreibung eines Y ersuchs, blinde
Kinder zur buergerlichen Brauchbarkeit zu bilden
4te Auli. W ien, 1 8 22, 8 .
24
KLEMENS XIV Cajetano (Sołtyk) Ep. Cracoy. (Breve
papieskie, 1773). 4
40
KLIMASZEWSKI H. Skład i rozkład mowy czyli g ra ­
matyka języka polskiego. B. w. m. i r , fol.
— 15
KLUK K r z y s z t o f k s. Roślin potrzebnych utrzymanie,
rozmnożenie i zażycie. Warszawa, 1781, 8 . Tom HI. — 80
(KŁODZIŃSKI Ad a m) . Rzecz przy złożeniu d. 26/111
1849 we Lwowie do grobu zwłok W acław a Zale­
skiego byłego gubernatora Galicyi i Lodomeryi.
(Lwów, 1849), 4.
_ 25
KNAPSKI G r z e g o r z S. J. Synonyma seu dictionanarium polono-latinuin. Leopoli, 1745, 8 .
1___
— Thesauri polono - latino - graeci Tomus secundus
latino-polonicus. Cracoyiae, 4.
2___
(Brak karty tyt, i ostatn , liczy str. 840 i 58)
KNIAŹNIN F r a n c i s z e k D y o n i z y . Poezye. W a r ­
szawa, 4787, 4. Tom I.
(KOBRZYŃSKI J ó z a l a t ) . Bukwar nowym sposobom
ułożenyj. Lwów, 1842, 8 .
— Sposob borzo wyuczyły czy taty. Lwów, 1842, 8 .
(KOCHAŃSKI). O wyrobie cegieł. Wiedeń, 1843, 8 .
KOCZYŃSKI M i c h a ł D r. Uwagi nad kodexem karnym
królestwa polskiego. Kraków, 1861, 8 .
(KOEFIL D. v.) Abhandlung von den Grundsaetzen
der Muenzwissenschaft. W ien, 1770, 8 .
\ go
25
— 25
— 20
30
— 20
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
KOLINSKY P. H. O wecech rybarskych, ptaćnickych a
śteparskych, wyd. ,). Radwański. W iedeń, 1857, 8 . — 36
KOLLAR J. Cestopis obsahujici cestu do Hornl Italie
a odtud pres Tyrolsko a Baworsko. W Pesti, 1 8 4 3 ,8
1 30
KOŁACZKOWSKI A d a m H a b d a n k . Sposoby pole­
pszenia bytu rolników. W arszaw a, 1844, 8 .
— 15
(KOŁŁĄTAJ H u g o k s.) Do Stan. Małachowskiego ano­
nima listów kilka (Warszawa^, 1788, 8 . Część II.
— 60
KOŁUDZKI A u g u s t y n . Tron ojczysty albo pałac wie­
czności w krótkiem zebraniu monarchów, księżat i
królów polskich. Poznań, 1727, 4.
3 —
(Brak karty tyt., dwóch kart dedykacyi i pięciu końcowych)
K o m i s y a skarbu koronnego (Obwieszczenie) dd.
W arszaw a 6/YI 1791. fol.
— 5
K o m i s y a wspólna do upadłych sześciu banków wy­
znaczona dd. W arszawa 4/XII 1799. fol.
str. nl. 4. — 5
— Toż. str. nl. 5.
— 5
KOMOROWSKI M i k o ł a j . Sposób ćwiczenia się w j a ł ­
mużnie, z franc. na polski jeżyk przełożony przez . ..
Lwów, 1753, 8 .
— 90
KONARSKI S t a n i s ł a w S. P. Carmen lyricum officia
regis complexum. (Varsaviae), 1764, 12.
1—
— De arte bene cogitandi ad artem dicendi bene
necessaria. Varsaviae, 1767, 8 . Pars I— III.
120
— De viro honesto et bono cive ab ineunte aetate
formando, oratio. Varsaviae, 1754, 4.
2 —
— ,E p isto la e familiares sub tempus interregni. A. D.
1733, 4.
— 80
(Brak 3 i 4 karty)
— Opera lyrica. (Varsaviae), 1767, 8 .
1 60
— O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu
ordynaryjnych sejmów. W arszaw a, 1760 — 61, 8 .
Część I, II.
1 80
— Volumina legum. W arszawa, 1739, fol. Volmnen VI. 10 —
K o n k u r s o r d n u n g , Allgemeine, fuer Boehmen,
Maehren etc. W ien, 1781, 8
— 10
KONOPACKI H. Die Verfassung W estp re u sse n s zur
Zeit der polnischen Oberhoheit. Berlin, 1848, 8 .
K o n s t v t u c v e seimu extraordynaryinego w arszaw ­
skiego z r. 1768. fol.
K o n s t y t u c y e sejmu ordynaryjnego sześćniedzielnego w Grodnie r. 1726. fol.
(Brak dwóch kart ost.)
— 36
3 —
1 30
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
49
Złr. ct.
K o n s t y t u c y e sejmu walnego ordynaryjnego w W a r ­
szawie r. 1766. fol.
1 —
K o n s t y t u c y e , statuta i przywileje na walnych
sejmiech koronnych od r. 1650— 1616 uchwalone.
Kraków, 1616, fol.
12 —
(Brak końca, urwane na r. i 113)
K o n s t y t u c y e W . k s . litewskiego na sejmie extraord.
warsz. w r. 1 773—75 uchwalone. W arszawa, 1775,
fol
K o n t y n u a c y a indukty dalszej przeciw in k a rc e ra tom kryminalistom wraz z konkluzyę (sprawa o po r­
wanie króla w r. 1771). fol.
(KOPCZYŃSKI O n u f r y S. P.) Gramatyka dla szkół
narodowych na klasę II. 1780, 8 .
K o r a n , przekład z arabskiego poprawiony, uzupeł­
niony i objaśnieniami powiększony, wydanie J. B ar­
toszewicza. W arszaw a, 1858, 8 . Tom I, II.
KORCZYŃSKI K a s y a n
k s . Katedra krakowska.
Cieszyn, 1859, 8 .
K o r e s p o n d e n t warszawski i zagraniczny. W a r ­
szawa, 8 Pojedyncze Nry z r. 1794 i 1795.
a
K o r o n a Łaszczowskiego domu Maryanna Łaszczówna
Stanisławowi Potockiemu zaślubiona. 1719, fol.
KOROTKIEWICZ P. k s Mowa miana w kościele 0 0 .
Dominikanów we Lwowie 24/111 1848. (Lwów,
1848), 8 .
K o ś c i o ł i sz k o ła , pismo miesięczne. Leszno i Gnie­
zno, 1848, 8 . Rok III Zeszyt 1 — 3, 5, 6 .
a
KOTZEBUE A. Leontine. Ein Roman. Carlsrulie, 8 .
Theil I, II.
— LTnconnu, dramę en 5 actes et en prose. Varsovie, 1792, 8 .
3 50
— 25
— 40
6 —
_ 25
—
6
— 60
— 20
— 12
1—
— 60
(Karta tyt nieco uszkodzona)
— Trzpiot, komedya w 3 aktach przystosowana do
zwyczajów krajowych przez T. Hiżdeva. 1803, 8 .
— 80
KOWALSKI J a n d e W i e r u s z . Lilium omni die
florens D. Casimirus regni Pol. M. Duc. Litt. princeps et patronus. Cracoviae, 1714, fol.
1—
(KOZIEBRODZKI J ó z e f ) . Quot capita tot sensus.
Lwów, 1817, 16.
— 60
— W yjętek z pullaresów. Lwów, 1813, 8 .
— 60
KRA1ŃSKI W i n c e n t y k s . Dr . Anna i Ścisław.
W rocław , 1855, 8
— 36
— Filozofia i polityka oraz m oraln ość, religijność
i tragiczność. W rocław , 1858, &
1—
7
50
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
KRAINSKI W i n c e n t y k s . D r. Józefa i Teodor oraz
wiersze różne i fraszki ucinkowe. W rocław , 1856, 8 .
— Julia i W acław . W rocław, 1855, 8 .
— Katoliczka polska i rozmyślanie nad naśladowa­
niem Chrystusa. W rocław , 1856, 8 .
— Ksiądz W incenty. W rocław, 1858, 8 .
— L io n k a , Natalia i Dobrogost. W rocław , 1856, 8 .
— Mesyasze polscy i prośba do Polek o lepsze wy­
chowanie Polski. W rocław , 1855, 8 .
— Nabożeństwo dla Polek. W rocław, 1858, 8 .
— Pocieszyciel i pocieszycielka. W rocław , 1855, 8 .
— Polacy i kazanie polskie na barykadach wro­
cławskich 1848. W rocław , 1855, 8 .
— Polka. W rocław , 1855, 8.
K r a j . Kraków, fol. Pojedyncze Nry z r. 1870. a
(KRAJEWSKI D y m i t r S. P.) W ojciech Zdarzyński
życie i przypadki swoje opisujęcy. W arszawa, 17 85,8.
— 50
— 40
— 48
1—
— 30
— 25
1 20
— 40
— 30
— 48
— 3
1 —
(Brak karty tyt.)
K r a k u s , pismo dla ludu. Kraków, 1848, 8. Część I. — 15
KRASICKI I g n a c y k s . Dzieła poetyckie. W arszaw a,
1802, 8 . Tom I.
2 50
— Listy i pisma różne X. B. W. W arszawa, 1786—88,
8 . Tom I, II.
3—
— Zbiór potrzebnych wiadomości. W arszaw a i Lwów,
1781, 4. Tom II (L — Z).
1 40
KRASZEWSKI J ó z e f I g n a c y . Rok ostatni pano­
wania Zygmunta III. Wilno, 1833, 8 . Tom I, II.
2 20
— Wilno od poczętków jego do r. 1750. Wilno,
1840— 42, 8 . Tom 1—IV.
6 —
(KRATTER). Briefe ueber den itzigen Zustand von Galizien. Leipzig, 1786, 8 . Theil I, II.
8 —
— Magna Charta von Galizien, oder Untersuchung
der Beschwerden des galizischen Adels polnischer
Nation ueber die oestrr. Regierung. Jassy (Lwów),
1790, 8 .
5 __
KRAUSS G. Erklaerung zu der Praemienschrift „Neue
Einmeischungsweise',,\ Leipzig, 1839, 12.
— 12
K r e i s s c h r e i b e n vom k. k. galiz. Appelationsgerichte (po niemiecku i po polsku), fol. dd. Lwów
22/XII 1788 ; 10 VIII (str. 1), 10/VIIl (str. 2>, 5/X
1789; 18/V1I 1791; 31/X 1792.
a
— 5
K r e i s s c h r e i b e n vom k. k. galiz. Landesgubernium
(po niem. i po polsku). Lwów, fol. — 136 różnych
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
51
ct.
ogłoszeń większej i mniejszej objętości
1789 — 24/VI 1842.
' a
KRETOWICZ A u g u s t
Pisma
Lwów, 1827^ 8 . Tomik 1, II.
— Puławy. Lwów, 1831, 12.
wierszem
od 26/111
_
i
4
proza.
1
— 30
KREYSSIG W. A. Skazówka do stosownej i korzystnej •
uprawy rzepaku, rzepniku i lnu Leszno, 1836, 8 . — 36
KROEHNI F r. Auszug der politischen k. k. Gesetze
und Yerordnungen seit 1740 —1781 P rag und Wien,
1782, 8 Thcil I.
— 50
Królestwo.
Tak lub nie czyli Królestwo ko ngre­
sowe według nowo zaprowadzonych reform. Paryż,
1861, 8
-
15
KRÓLIKOWSKI L u d w i k. Wyjątek z pierwszego
Zeszytu „Polski Chrystusowej41. Paryż, 1842, 8
— 15
K r ó l o w i e , Trzej, legenda spisana według starożyt­
nego obrazu. (Lipsk), 8
—
5
KROMER M a r c i n . Polonia sive de origine et r e ­
bus gestis Polonorum libri XXX. Coloniae Agrippinae, 1589, fol.
15
— O spraw ach, dziejach i wszystkich innych potocznościach koronnych polskich ksiąg XXX przez
M. Rłażowskiego przetłóm. Kraków, 1611, fol.
15
(Brak kart. tyt, dwóch ostatnich przedmowy, a na końcu 9
stron i całego regesli u i
KRUENITZ J. G D. Oekonomische Encyklopaedie oder
allgm. System der Staats - Stadt - Haus - und Landwirthschaft. Bruenn, 1788, 8 Theil IX, XIII, XXVI,
XXXII, XXXVIII, XXXIX, XLIV, XLVIII
a
— 40
KRUG. F uer Polenfreunde und Polenfeunde letztes
W o rt ueber die polnische Sache. Leipzig, 1831, 8 . — 30
KRUPIŃSKI J ę d r z e j D r. Opisanie chorób powszech­
niejszych, ich leczenia i osobliwszych uwag. Lwów,
1775, 8 . Część V
— 80
KRUSIŃSKI T a d e u s z S. J. Prodromus ad historiam revolutionis Persiae. Leopoli, 1733, 4
1
(Brak suplementu)
— Tragica vertentis belli persici historia.
1740, fol.
Leopoli,
1 70
KRUSZEWSKI S t a n i s ł a w I z y d o r . Poezye. Lwów,
1857, 12.
— 20
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
KRUSZYŃSKI F r a n c i s z e k X a w e r y k s . Kate­
chizm albo nauka chrześciańska łatwiejszym pytania
i odpowiedzi sposobem zebrana. Kraków, 1687, 4.
(Początek i koniec uszkodzone)
KRUSZYŃSKI S t a n i s ł a w P o m i a n . Oda na imie­
niny Jerzego W andalina Mniszcha kaszt. krak. 4.
KRZECZUNOWICZ K o r n e l .
Galicyi. Kraków, 1860, 8 .
Rzecz
o kadastrze w
(KRZESIMOWSKI A n d r z e j A n t o n i ) . Yiator cliristianus in patriam tendens. CracoYiae, 1693, 8 .
KRZYŻOWSKI J ó z e f J a n . F ru ctus pbilosophicus
in autumno sex m aturae scientiae pomis in primae
laureae candidatis gloriosus. Cracoyiae, 1717, fol.
K s i ą ż ę księżyców na sarmackiem niebie w Mik.
Krzyszt. Aug. Er. Radziwille przewitany od kollegiurn Nieświeskiego S. J. Wilno, 1727, fol.
K s i ę g a ustaw na zbrodnie i ciężkie policyjne prze­
stępstwa. Lwów, 1804, 8 .
K s i ę g a ustaw o ciężkich przestępstw ach policyjnych
i o sposobie z temiż postępowania. Kraków, 1804, 8 .
KUCZKOWSKI S. k s.
Nabożeństwo do n ajśw ię t­
szego serca Jezusowego rozłożone na 33 dni. Lwów,
1867, 12.
KUCZYŃSKI C h r y z o s t o m k s .
Chloris caelica
B. Salomea regina Haliciae humillimis floribus pa' iiegyrice adornata. Cracoyiae, 1673, 4.
KULCZYCKI T o m a s z . Rys historyczny wraz z zbio­
rem przywilejów Towarzystwa strzelców lwowskich.
Lwów, 1848, 8 .
K u l i areostatycznej różnych aż dotęd doświadczeń
opis dostateczny. Kraków, 1784, 12.
K u n d m a c h u n g des k. k. galiz. Appelationsgerichtes. (Lwów), fol. dd. 13/Y, 25/Y 1816; 17/111,
8/IV 1817; 16/X 4820; 15/YII 1835.
a
K u n d m a c h u n g von der k. k. obersten Hof-PostYeryaltung dd. W ien I/XII 1838. fol.
(KURALT). Carmen in J. J. Szymonowicz archiepiscopi arm. cath. inauguratione. Leopoli, (1801), 4.
KUROWSKI J a n N e p. W ypalanie wódki podług
najnowszych odkryć.
W arszaw a, 1829 — 30, 8 .
Tom I,ŁIJ.
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
m
Złr. ct.
KWIATKOWSKI K a j e t a n .
za panowania W ładysław a
Dzieje narodu polskiego
IV. W arszawa, 1823, 8 .
1 80
L***
Podwiązka, przypadki zabawne z franc. wy­
łożone przez A. L**#. Warszawa, 1790, 8 .
— 80
(Karta ostatnia uszkodzona)
LACHOWSKI S e b a s t y a n S. J. Kazanie podczas
dorocznego obchodzenia koronacyi Stanisława Au­
gusta d. 25/XI 1765. W arszaw a, 4.
— 25
LADVOCAT 1’ A b b e D r. Dictionnaire historique-portatif, coutenant Phistoire des patriarches, des prin ces herbeux, des em pereurs, des rois &c. Paris,
4760, 8 . Tome I, II.
3 —
L a e n d e r - u n d V o e l k e r k u n d e , Neueste, ein
geographisches Lesebuch.
P rag , 1807, 8 . Pojedyn­
czy Nry z Tomów 1—XVI.
a
— 18
LAFONTAINE L e o p o l d D r.
wszystkich stanów wydany.
8 . Nr 5 - 8 .
Dziennik zdrowia dla
W arszawa, 1801— 2,
a
— 36
LAGRANGE J. L. Theorie des fonctions analytiques.
Paris, 1793, 4.
1 50
LAHARPE d e. Historya o podróżach, z rozkazu J.
K. Mci na polski jęz. przełóż. W arszawa, 1794, 8 .
Część II (Azya Tom V).
— 60
LAHARPE J. F. Lyeee ou cours de litterature ancienne et moderne. Paris, 1800, 8 . Tome I —XIV.
7 —
LALAND d e . Voyage en Italie.
8 . 2de ed. Tome I— VII.
4 90
Yverdon,
1787— 88,
LA LUSERNE d e , E p i s c o p u s L i g o n e n s i s . Instruction pastorale sur l’excellence de la religion.
Nouv. ed. Breslau, 1798, 8 .
1 30
(Karta tytułowa uszkodzona)
— Instruction pastorale sur le schisme gallican.
Mandatum postorale de schismate gallico. Varsovie,
1794, 4.
2 80
LAMBEC1US P. Commentaria de Bibliotheca caes.
Vindobouensi. Ed. alt. op. et studio A. F. Collarii.
Vindobonae, 1766— 90, fol. L iber I —VIII i Suppl.
50 —
LAMBERTINI P. Raccolta di alcune notiticazioni editti.
Roma, 1742, 4. Volume I, II.
2 20
L a m e n t Skwirski, legenda ukraińska. 8.
— 5
LA PEROUSE. Relation abregee du yoyage. Leipsick,
1799, 8 .
1 30
u
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. et.
LAS CASES. Memoriał de Sainte Helene. Paris, 1823—
24, 8 . Tome I —MII.
4 80
LATEN P. N V. d e. Studya nad człowiekiem, p rze­
kład K. Forstera. Berlin, 1867, 8 . (Biblioteka nauk
moraln. i polit. Tom XIX).
2 —
LAV01SSIER A. L. Opuscules pliysiques et chimiques.
2de ed. Paris, 1801, 8 .
1 50
L e b e n s b e s c h r e i b u n g e n aller in der grossen Aka­
dem. Kunstgallerie des II. E. Lion sich befindlichen
Figuren. 1814, 8 3te Auli.
— 10
LECLERQ E m i l i a n .
Powieści prawdopodobne dla
dzieci, spolszczone przez .1. Chęcińskiego. W arsza wa, 1868, 8 .
1 20
L e c t i o n e s graece in usum auditorum philosophiae
anni I et 2. Viennae, 1821, 8
— 40
LEDRU A. P. Yoyage aux iles deTeneriffe, la Trinile,
St. Thomas, St. Croix et Porto Ricco. Paris, 1810,
8 . Tome I, II.
2 60
LEFEBURE D r. Yerbandeling ove de Venus-Ziekten
uit onderyinding en W aarneem ingen
U trecht,
1781, 8 .
1-
L e g a t i o Japoniorum regum Romae coram Suinm.
Pont. Gregorio XIII 23/111 habita a. 1685. Romae,
Bononiae et Cracoyiae, 1585, 4.
4 —
L e h r b u c h der allgm. W eltgeschichte zum Gebrauches der stud. Jugend. W ien , 1781, 8 .
— 30
Lehrbuch
kalklassen.
der roein. Alterthuemer fuer GrammatiW ien, 1836, 8 .
— 36
LEIBNITIUS G. G. Protogaea sive de prima fa c ie te lluris, ed. a Ch. L. Scheidio. Goettingae, 1749, 4.
2 —
LELEWEL J o a c h i m .
Sprawa żydowska w roku
1859 w liście do L. Merzbacha rozważana. P o­
znań, 1860, 8 .
— 48
LEMERY N. Cours de chymie. Paris, 1696, 8 .
2 40
LENFANT J. Histoire du concile de Pise. Amsterdam,
1724, 4. Tome I, II.
6 —
LENGLET D u F r e s n o y 1’ A b b e . Geographie a b re gee par demandes et par reponses. Vienne, 1774,8. — 30
(Brak str. 1— 128)
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
55
Złr. ct.
LENGNICH G o d f r y d . Historia polona a Lecho ad
Augusti II mortem. Lipsiae, 1740, 8.
1 50
(sir. Ź75— :88 dopisane)
— Toż. Ed. altera. Gedani, 1750, 8.
— Prawo pospolite królestwa p olskieg o, przetłóm.
przez M. Moszczeńskiego S. P. Kraków, 1761, 8.
Toin II.
2 30
1 20
LEONHARD K. C. L ehrbuch der Geognosie u. Geologie.
Stuttgart, 1835, 8.
1 40
LEOPOLD I. Codex austriacus ordine alphabetico
compilatus. Wien, 1704, fol. Pars I, II.
5 —
LEOPOLD II. Gesetze und Verordnungen fuer die
deutsch., boehm. und galiz. Erblaender. W ien,
1791— 92, 8. Band I, III, IV.
a
— 36
— Leges et constitutiones iudiciales. Leopoli,
(1790), 4.
_ 40
— (Patenty po niem. i po polskuj dd. W iedeń 7/XIl
1790, 22/11 i 19/111 1791. fol.
h
— 6
LE ROUX. Dictionnaire comique, satyrique etc. Am­
s te rd a m , 1750, 8. Partie (I, II).
1 60
LE SAGE. Awantura Idziego Blassa z Santyllany.
Lipsk, Drezno, W arszaw a, 1770, 8. Tom IV.
— 20
(Brak str. t — 64)
LEŚNIEWSKI F r a n c i s z e k M i c h a ł S. J. Beneficia
optime collocata sive de maxima erga Leopolienses
beneficentia D. Stanislai Kostcae. Leopoli, 1751, 4. — 36
— L y ric a , elegiae et epigrammata selectiora. L e ­
opoli, 1790, 8,
1 60
LESZCZYŃSKI S t a n i s ł a w .
Oeuvres du philosophe
bienfaisant. Leipsic, 1764, 8. Tome I— III.
4___
LETI G. Raguali historici e politici. Amsterdamo,
1700, 8. Parte I, 11.
5 _
L e t t e r a d’un teologo pacilico ad un teologo amico
(della causa Arinena). Venezia, 1787, 8.
— 36
LETTERIS M. Gedichte. Lemberg, 1829, 8.
— 18
(Uszkodzone)
LEULIETTE J. J. Tableau de la litterature en Europę.
Paris, 1809, 8.
1 60
(LEWICKI) M i c h a ł m e t r o p o l i t a . List okólny do
duchowieństwa Rusi zjednoczonej. Lwów, 1841, 8.
— 32
LEWIŃSKI .1 ó z e f D o m i n i k . Beweis, dass L aend erund Kreisbereisungen eine richtige u. gleichfoermige
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
86
Złr. ct.
Beobachtung der Gesetze in der oesterr. Monarchie
— 30
am zw eckmaessigsten befoerdern. W ien, 1790, 8 .
LHOMOND C. F. Epitome historiae sacrae. Rys krótki
hist. świętej. W arszaw a, 1830, 8 .
1 20
LIBERYUSZ J a c e k ks. D r. Gospodarz nieba i zie­
mie Jezus Chrystus Syn Boży. Kraków, 1665, 4.
— 80
(Brak początku, zaczyna się str. 129)
L i e d e r b u c h fuer die israelitischen
in O esterreich. W ien, 1864, 8 .
Yolksschulen
— 25
L i e d e r b u c h fuer die katholischen Yolksschulen in
O esterreich. W ien, 1862, 8 .
— 25
LIGNE d e .
L ettres et pensees. Paris, 1809, 8 .
1 50
LINDE S a m u e l B o g u m i ł . Słownik języka polskiego.
W arszawa, 1808— 14, 4. Tom I Cz 2, VI.
a
8
LINNE K a r o l . Systema Yegetabilium.
tingae, 1797, 8 .
3 —
—
Ed. 15. Goet-
LIPIEWICZ & J u n g l i n g . (Manifest przeciw J. Biel­
— 40
skiego „W idok królestwa polskiego“ ). (1764), 4.
LIPŚIUS J. Monita et exempla politica.
1613, fol.
Antverpiae,
2 50
LIPSKI A n d r z e j . Decas quaestionum publicarum
regni (z Przemowę do stanów koronnych) Dantisci,
1647, 4.
1 80
L i s t ciekawy przeciw autorowi książki „O utrzymaniu
1 30
sejmów". 1762, 8 .
L i s t y Heloizy i Abeilarda. Tłómaczenie K. W ę g ie r ­
— 18
skiego (?). Kraków, 1795, 8 .
(Uszkodzone, str. 22 reszty brak)
L i s t y moralne do utworzenia pięknego serca stosowne
z niem. na polski jęz. przełożone. Kraków, 12. Tom I
ed 4, 1800 5 Tom II ed. 3cia, 1793.
2 —
LISZKA A. D r . Kleines lateinisch - deutsch-polnisches
W oerterbuch. Prag, 1835, 8 .
— 80
L i t t e r a e annuae Societatis Jesu. Antverpiae (Dilingae, Moguntiae), 1 6 1 8 , 8 . A. 1 600, 1602,
1 6 0 6 - 8 , 1611.
a
— 40
(W r. 1606 brak tytułu i końca)
L i t t e r a e apostolicae quibus institutio, confirmatio et
yaria privilegia continentur Societatis Jesu. Antverpiae, 1635, 8 .
L i t t e r a t u r - Z e i t u n g , Allgemeine. Jena u. Leipzig,
4. Pojedyncze Zeszyty z r. 1785— 1809.
k
1
—
—
20
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
ST
Złr. ct.
LIYIUS T. P. Historiarum
ponti, 1784, 8. Tomus I
— Roemische Geschichte
Frankfurt a. M., 1790, 8.
libri qui supersunt.
BiXIII.
uebers. von I. P. Ostertag.
Bnd. I— IV,
6
—
2
—
LOMPA J ó z e f
Rękojmia. Naśladowanie tłómaczenia
z arabskiego. Ostrów, 8
— 5
— Rys krótki geografii Szlęska. Głogówek, 1847, 8. — 36
— Zbiór wierszy. Opole, 1843, 16. Zeszyt III.
—
20
LONDYGIER M i c h a ł . Honor w Małachowskich domu
Stanisławowi na Małachowicach Małachowskiemu
oddany. Kraków, 1755, fol.
-8 0
LUBOMIRSKI S t a n i s ł a w. Zdanie na sesyi sejmowej
d. 24/X 1778 miane. (Warszawa), fol.
—
6
LUBOWIECKI P i o t r . Głos
1782 r. (Warszawa), fol.
6
miany na sesyi d. 22/X
—
LUCHESE J. Dissertatio inauguralis juridica de jubilaeo. Viennae, 1782, 8.
LUCHET Mr q . de . Histoire litteraire de monsieur de
Voltaire. Cassel, 1780, 8. Tome V.
-
70
LUDER B a r t ł o m i e j S, J. Olympus
literae oratoriae. Leopoli, 1733, 8. ”
90
literatus
30
seu
-
(Brak 3 str. ostatnich)
ŁAJSCZEWSKI S e b a s t y a n S. J. Dwa lwi klejnot
Sapieżański albo krótkie kazanie na pogrzebie Leona
Sapiehy wojewody wileńskiego. Lublin, 1637, 4.
1 _
ŁAŃCUCKI J ó z e f K a i as a n t y S. P. Kazanie na po­
grzebie Szymona W e ry c h a Darowsklego. Kraków,
1785, 8.
-
25
ŁAŃCUCKI J ó z e f W i n c e n t y k s. Kazanie w czasie
pogrzebu M. Urbańskiego d. 27/XII 1805 miane.
Kraków, 1806, 8.
- 30
— Kazanie w czasie uroczystych religijnych obrzę­
dów za duszę ś. p Tadeusza Kościuszki d. 11/XII
1817 miane. Kraków, 8.
1 —
ŁASKI S t a n i s ł a w. P ra c e naukowe i dyplomatyczne
z dodatkiem dzieł J. Tarnowskiego. Wilno 1864, 8.
3 —
ŁAWRYNOWICZ P. L ingw ologia, świstki pośmiertne.
Londyn, 1863, 8.
-
42
ŁEMP1CKI W i n c e n t y J u n o s z a . Leczenie w ście­
klizny podług najnowszego przez p. Laticz odkrytego
sposobu. Lwów, 1846, 8.
-
36
8
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
59
Złr. ct.
MAISTRE J d e. Les soirees de Saint-Pelersbourg.
Paris, 1821, 8. Tome I, II.
5 —
MAJCHROWICZ S z y m o n S. J
Trwałość szczęśliwa
królestw albo ich smutny upadek wolnym narodom
przed oczy stawiona Lwów, 1764, 8 Część I i II a — 40
(W I C/.ęści brak karty tyt.)
MĄKO P. S. J. Compendiaria logicae institutio. Yindobonae, 1765, 8.
— 40
— Compendiaria matheseos institutio. Yindobonae,
4766, 8. Ed. 2.
_ 50
— Compendiaria metaphysicae institutio. Yindobonae,
1766, 8. Ed. 2
_ 45
— Compendiaria physicae institutio. Vindobonae,
1766, 8. Ed. 2. Pars I, II.
— 80
MAKSIMOWICZ M. Nowyja piśma k’ M. P. Pogodinu
o starobytnosti małorossyjskago narieczija Moskwa,
1863, 8.
_ 50
MALINOWSKI F r a n c i s z e k X a w e r y k s. Kriticzny
poględ na zasady głosowni znanych autorowi g ra matik polskich Poznań, 1863, 8.
— 60
MAL1SZ K a r o l . Powitanie braci Sławian
Niemców d. 31/111 1848. Lwów, fol.
MALTITZ G.
1831, 8.
A. F r.
v.
Polonia,
Gedicht.
MAŁY J B. Sprawedliwa kronika ćeska
12. Kniha I— VII.
i
braci
— 20
Paris,
— 36
Praha, 1845,
MAMCZYŃSKI S t a n i s ł a w S e b a s t y a n . Praxis
commissorialis fori spiritualis compendiosissima. Po
snaniae, 1745, 8.
— Toż. (Leopoli), 1756, 8.
— Quaestio juridica de vita et honestate clericorum.
Cracoviae, 1747, fol.
— Yer ex virtutis et eruditionis cultura grati odori
tlores primae laureae candidatis explicans. Cracoviae,
1719, fol.
1—
— 80
— 60
_ 50
— 42
MANCHESTER. Rozmyślanie o śmierci i nieśmiertel­
ności. W yd. W. hr. Baworowskiego. Lwów, 1855,8. 1 —
M a n i f e s t gravaminum w obozie pod Koniecznę d.
4/IY 1770 r. fol.
— 25
M a n i p u l a c y a powszechna dla c. k. w Galicyi i Lodomeryi szlacheckich sadów pierwszej instancyi
ułożona fpo łać. i po polsku). W iedeń, 1783, 8.
— 50
60
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
MANSI J a n D o m i n i k . Epitome doctrinae moralis
et eanonicae ex constitutionibus Benedieti XIV.
Premisliae, 1767, 8.
1 20
MANUGIEWICZ J. Zbiór wiadomości od początku
wynalezienia nowych krajów w R o s sy i, z rośyjsk.
przetłóin. W arszaw a, 1786, 8.
1—
MANUTIUS P. Epistolarum libri XII,
Praefationes. Tyrnaviae, 1762, 4.
acc. ejusdem
3 —
MARCELLINUS A m m i a n u s . Rerum gestarum qui de
XXXI supersunt libri XVIII, emend. ab. H. Yalesio.
Parisiis, 1636, 4.
MARCHESE F r .
Tomo I.
Diario
sacro.
Venetia,
1678,
4 —
12.
— 60
MARHERR P h . A. Praelectiones in H, Boerhaave in stitutiones medicas. Viennae & Lipsiae, 1786, 8.
Tomus I (ed. 2da).
— 60
MARKIEWICZ S t a n i s ł a w D r . Inauguratio secunda
sceptris rectoralibus coronam doctoralem adjungens
D. G. Profecki. Cracoviae, 1717, fol.
— 60
MARLIANO A. Theatrum politicum, in quo quid agendum sit a principe et quid cavendum, praescribitur.
Augustae Yindelicorum, 1763, 8.
2—
MARMONTEL. Les Incas ou la destruction dc Pempire
du Perou. Berne & Lausanne, 1777, 8. Tome I.
— Toż. Neuchatel, 1777, 12. Tome I, II.
- - Oeuyres posthumes. Paris, 1806, 8. Tome I—IV.
— 40
1—
1 60
MARQUET Fr. Von der Verwandlung der Domaenen
in Baurengueter. W ien, .1769, 8.
— 30
MARTIALIS M. V., uebers. von C. W . Ramler. Wien,
1794, 8. Theil V. (Samml. roem. u. griecli. Classiker
Bnd. XI).
— 30
MARTIN K o n r a d D r. Dogmatyka szczegółowa dla
VI klasy, spolszcz. W. Jachimowski. Lwów, 1869, 8.
— Etyka katolicka, przetłóm. przez ks. Ł. Soleckiego.
Lwów, 1863, 8.
MARTINI C. A. F r. v. Allgemeines Recht der Staaten.
2. Aufl. W ien, 1788, 8.
— De lege naturali exercitationes sex. Vindobonae,
1770, 4.
— Toż. Yindobonae, 1780, 4.
— De lege naturali positiones. Yiennae, 1772, 8.
1—
i—
- 70
1—
— 90
1—
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
61
. ct.
MARTINI C. A. F r. v. De lege naturali positiones.
Viennae, 1782, 8.
— Erklaerung der Lehrsaetze ueber das allgemeine
S taats- und Yoelkerrecłit. W ien, 1791, 8. Theil I, II.
— Erklaerung der L ehrsaetze ueber das Naturrecht.
W ien, 1787, 8. Theil II.
— Lehrbegriff des Natur- Staats- und Voelkerrechts. Wien, 1784, 8. Bnd. IV.
— Ordo historiae iuris eivi 1is. Ed. 4. Yiennae,
1779, 8.
— Positiones de jurę civitalis. Yindobonae, 1779, 8.
— Toż. Yindobonae, 1780, 8.
— 90
1 20
— 40
— 30
— 60
1
— 80
MARTINOF P. S.
Les manuscrits słaves de la
Bibliotheque imperiale de Paris. Paris, 1858, 8.
1
MARTON «J. v. Ungarische Grammatik nach den Grundsaetzen von J. Farkas. 6 Aufl., ded. W. lir. Rze­
wuskiemu. W ien, 1805, 8.
1 30
MARYA T e r e s a .
fol.
(P ate n t)
dd. Leopoli 22/YII 1775.
— 15
(Brak ?tr 64 i 65)
— (Patent) dd. Leopoli 25/Xl 1777. fol.
—
— (U niw ersał) dan we Lwowie 21/11 1778 (po
niem. i po polsku), fol.
—
MAR4LSKI E u s t a c h y .
W spomnienia zgonu zasłu­
żonych w narodzie Polaków. W arszawa, 1829, 8.
2
MASSALSKI E. T. Tablice porównawcze wszystkich
wiadomych monet, wag i miar. Petersburg, 1834, 8.
6
8
1
MASSI Indicazione antiq. del Pontifieio Museo PioCleinentino in Yaticano. Roma, 1792, 8
— 50
MASZKIEWICZ. Pan Samuel . . . Bruxella, 1863, 8.
Cześć I._____________________________________________ __ 25
MATTZELL S z y m o n ks. Kazanie na solennych
exekwiach papieża Klemensa XIV w Fryburgu iniane.
1778, 8._______________________________________________ 80
MEHEGAN d e . Tableau de Phistoire raoderne. Paris,
1766, 12. Tome
I— III.
1 80
MEIEROTTO J. II.L. Ciceronis vita. Berolini, 1783, 8. 2
MELITSCH J. Darstellung einer einzufuehrenden allgemeinen medizinischen Gesundheitsassecuranzanstalt.
Prag, 1795, 8.
_ 30
M e m o i r e pour servir a une nouvelle histoire de
Louis XII. Paris,
1819, 8.
1 60
62
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
łr. et.
M e m o i r e s d’un offFcier frunęais prisonier en E spagne (1808 — 14). Paris. 1823, 8.
1 20
M e m o i r e s officielles sur la Pologne, par un temoin
oculaire. Leipzig & Paris, 1832, 8.
- 90
M e m o i r e s pour servir a Phistoire
1813. Paris, 1820, 8.
de
1 20
M e m o r i a ł de Pofficier d’infanterie.
Tome I, II.
Paris,
France
en
1809, 8.
1 40
MENDELSSOHN M. Pfaeden oder ueber die U n sterblichkeit der Seele. Berlin u. Stettin, 1776, 8.
1 30
MENIŃSKI F r a n c i s z e k a M e s g n i e n . Institutiones
linguae turcicae. Ed. 2da. Yindobonae, 1736, 4.
Tomas I, II.
6
—
MERCATOR B e r n a r d i n u s. Nucleus calecheticus,
continens brevi compendio doctrinam lidei ac inorum.
(Ded. D. Sieniński, Gnesnensi, Yarmiensi & Tarnoyiensi Canonico). Coloniae, 1713, 12.
2
_
METASTASIO P. Opere drammatiehe. 3. ed.
z ia, 1740, 12. Tom i, II, III, IY 1, 2.
2 80
Yene-
— Opere postume. Yienna, 1793, 12. Toino ', II.
1 30
METZIG J o h a n n Dr . Die Zusammenkunft in W a r schau u. der europaeische Con^ress. Hamburg,
1861, 8.
- 80
MIASKOWSKI A d r y a n S. J. E ip e d ita salutis via
per exercitia spiritualia a S. fgnatio monstrata
Sandomiriae, 1718, 8.
2
MIACZYŃSKI K a j e t a n . Glos
1782 miany W arszaw a, fol.
-
na
—
sesyi d. 22/X r.
6
MICHAELIS J a n D a w i d . Dissertatio de Jehova ab
Aegyptiis culto, habita a. 1731 nunc denuo recusa.
Leopoli, 8.
- 48
MICHALSKI J. Regulacya stosunków włos'cian. 1843, 8.
- 30
MICHAŁOWSKI J a k u b . Księga pam iętnicza, wyd.
star. Tow. Nauk. krak. Kraków, 1864, 8.
4 —
MICHAUX F. A. Voyaffe a 1’ouest des mont Alleehanvs.
Paris, 1804, 8.
1 40
MICKIEWICZ A d a m . Grażyna, Farys, Alpuhara uebers
von A. J. Bolek. Teschen, 1860, 16.
- 48
— Les premiers
Paris, 1868, 12.
1 20
siecles de Phistoire de Pologne.
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
63
Złr. ct.
MIECZKOWSKI D o m i c y a n . Dzieje ludu israelskiego
pod sterem naczelników z rodziny Asmonejskiej.
Lwów, 1860, 8.
— 32
— Obrazy historyczne z czasów Stanisława L e ­
szczyńskiego. Kraków, 1861, 8.
— 40
— Ostatnia wojna Judejczyków z Rzymianami i zbu­
rzenie Jerozolimy przez Tytusa. Kraków, 1861, 8.
— 36
— Zmiana polityki
czących się Polski.
cara Piotra w układach doty­
Kraków, 1861, 8.
— 20
MIECZNIKOWSKI A l e x a n d e r .
wali. W arszaw a, 1862, 8.
Przewodnik dla ko­
_ 70
MIERZYŃSKI A n t o n i . O dzisiejszem stano wisku filo­
logii. W arszaw a, 1868, 8.
— 28
MIGNONIUS U h a 1 d u s. Noctium Sarmaticarum Yigiiiae.
Brunsbergae & Yarsaviae, 1781, 4.
3 —
MIGNOT o p a t de S e 11 i e r s . Ilislorya turecka czyli
państwo ottomanskie, przez ks. I). Szybińskiego
S P. z franc. przełożona. W a rsz a w a, ! 779—80, 4.
Tom I - V .
fi
MIJAKOWSKI H i a c y n t k s. I)r. Szczęśliwy w z a ­
konie Dominikańskim marnotrawca Tomasz z Akwinu
t. j. kazanie na święto Tomasza św. Kraków,
(1643), 4.
‘
_
9()
MIKLOSICH F r. Dr. Chrestomatliia paleoslo venica.
Yindobonae, 1861, 8.
|
— Sloyensko berilo. Dunaj, 1883— 68, 8. Za gimn.
razred V— VIII.
a
-
42
MIKLASZEWSKI W a l e n t y Dr . O stanowisku prezydujęcego w sadzie przysięgłych. W arszawa, 1867, 8. — 36
MIKOŁAJ I. (WTyrok sadu najwyższej instancyi)
W arszaw a 30/1— 12/11 1827. fol.
dd.
MIKOSZA. Obserwacye polityczne państwa tureckiego.
W arszawa, 1787, 8. Część 1, II.
30
2 —
MIKUCKI. O filologiezeskom puteszestwi po zapadnym lcrajam Rossyi. P etersb urg, 1888— 86, 8.
Tetrad I —IV.
1 40
M i l i t a e r - Al m a n a c h , O esterreichiscber (Schematismus der k k. Armeej. Wien, 12. F u e r das J.
1794, 1802, 1804, 1 8 0 6 - 1 8 1 3 .
a
— 20
M i 1 i t a e r - S c h e m a t is iii u s des oesterr. Kaiserthums. Wien, 8. Fuer das J. 1818—27, 1830, 31. a — 20
64
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
(MILIZIA). Grundsaetze der buergerl. Baukunst. Aus
dem italien. Leipzig, 1784— 86, 8. Theil I —III.
1 20
MILLOT. Historya rzymska z franc. na język polski
przeł. przez J. Girtlera. Kraków, 4. Tom I, II.
3 —
(Brak rycin)
— Universalhistoire. W ien
1794, 8. Bnd. III, IV a
20
MINASOWICZ J. E. Filozof indyjski, z franc. na polski
język przeł. przez J. E. M. W arszaw a, 1769, 8.
— 60
(Brak karty tyt,)
M1NOCKI F r a n c i s z e k .
Terminorum juris
nico-civilis interpretatio. Posnanie, 1773, 8.
MIRABEAU d e.
1789, 8.
cano1—
Lettres (l—XIX) a ses commettans.
2 20
M i s c e l l a n e a C racoviensia, wyd. J. S. Bandtke.
Cracoviac, 1814— 16, 4. Fasciculus I, II.
6 60
M i s c e l l a n e a Cracoviensia nova, wyd. J. S. Bandtke.
Cracoviae, 1829, 4 Fasciculus I
2 —
(MISSON M ax.) Nouveau Yoyage dTtalie fait en 1’annee
1688. La Ilaye, 1691, 8. Partie I.
— 80
(MŁOCKI Al f r e d ) . Krótki rys walki zasad w Europie
przez Prawdzica z Kosarzewa. Lipsk, 1866, 8.
3 60
M o d e l e s de lettres sur differents sujets. Bouillon,
1701, 8.
- 60
MODLINGER S a m u e l . Reminiszenz an Munk oder
ueber den W e rth des Orientalismus fuer die Kulturgeschichte. Lemberg, 1867, 8.
— 20
M o d ł y prawego
1848), 8.
Polaka
za
swę
ojczyznę.
'
(Lwów,
— 20
MOEHSEN J. C. W. D r. Beschreibung einer Berlinisehen Medaillen - Sammlung nebst einer Geschichte
der W issenschaften in Brandenburg. Berlin und
Leipzig, 1781, 4. Tbeil II 1.
4 —
MOENNICH H r. L a r i s c h . Ueber den leitenden
Grundsatz bei G esetzentwuerfen u. Gesetzen. W ien,
1849, 8.
— 10
MOESER J. Die Bauvorschriften systematiseh
sammengestellt Stanisławów (Wien), 1843, 8.
zu1 60
(Brak końca)
MOHS F r.
1832, 8.
N aturgeschichte des Mineralreichs. Wien,
MOJŻESZ i Żydzi. Berlin, 1866, 8.
_ 70
— 60
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
65
Złr. ct.
MOMUS. Le jugem ent de . . . en belle humeur sur
une replique a l’examen d’un memoire facetie 1791.
A Badinople chez Philogele, (W arszawa, 1791), 4.
1 —
MONACELLI F r. Forinulariuin legale practicum fori
ecclesiastici. Venetiis, 1706— 15, 4. Pars I— III
i Supplementuin
•
4 —
M o n i t o r , wyd Fr. Bohoraolec S. J. W arszaw a,
8. Pojedyncze Nry na rok 1772— 74 i 77.
a
— 12
M o n i t o r różnych ciekawości na R.P. 1795. Kraków,
8 Część 1 - 1 1 , 13— 17, 19 —22.
a
— 40
MONTAIGNE. Essais ayec les notes de M. Coste.
Geneve, 1779, 12. Tome I, II, IV, VI, V I I I _ X . h MONTESQUIEU. Duch czyli treść praw. Lipsk i Drezno,
1777, 8. Tom I—III.
60
4 80
(W Tomie III brak karty tytułowej)
— Listy perskie. Drezno, 1785, 8.Tom II.
— Toż. Drezno, 1804, 8. Tom I, II.
— 40
1 _
MONTESSON D u p a i n
d e . Die Kunst alles in
Grundriss zu bringen, was auf den Krieg oder auf
die Baukunst Beziehung liat. Dresden u. Leipzig,
1781, 8.
1 _
MORAWSKI L e o n ks. Krzyż tryumfalny przy śmierci
Teodora z Potolca Potockiego arcybisk. gnieźn.
W arszaw a, 1738, fol.
— 40
(Brak tytułu, przedmowy i końca)
MORGAN L a d y . La Fra n c e en 1829 et 1830, trad.
de Panglais par M. A. Sobry. Paris, 1830, 8. Tome
I, II.
1 80
MOSER J. J. Teutsclies Staatsrecbt. Leipzig u. Ebersdorf, 1 7 4 3 - 4 9 , 4. Theil X, XXXIX.
a
— 50
MOSZCZAŃSKI K a r o l D r. W ody Iw o nickie, s p r a ­
wozdanie z r. 1864. Kraków, 8.
— Toż z r. 1866. Kraków, 8.
6
— 6
MOSZCZENSKI M a r c i n S. P. W iadomość ustaw o
sędach starych kasztelańskich, o sędach nazwanych
wieca, a najobszerniej o sadach ziemskich. W a r ­
szawa, 1764, 8.
3 —
MOSZYŃSKI. Reprezentacya na sesyi subdelegacyjnój in ordine ułożenia podatków d. 24/IX 1774. fol. — 25
MOSZYŃSKI J u l i a n .
Podróż do P ru s ,
Czech. Wilno, 1844, 8. Tom I, II.
Saxonii i
1 50
9
66
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
M o t , Un, sur la question polonaise en 1829.
1829, 8.
Paris,
— 25
M o w y wyborne z różnych polskich krasomówców i
dziejopisów wyjęte. Lublin, 1759, 4.
— 90
(Brak 9 kartek ostatnich)
MOZIN 1’ A b b e . La correspondance familiere.
bingue et Paris, 1813, 8.
Tu1 20
MOZNIK F r a n c i s z e k Dr . Arytmetyka dla użytku
c. k. niższ. gimn. galic., przeł. z niem. S. Krawczykiewicz. Lwów, 1864, 8.
— 30
MRÓWKA Ł u k a s z . Podarunek dla ludu naszego,
podania, powiastki, pieśni i bajki. W arszaw a, 1862,
12.
— 18
MUCHANOW P a w e ł Katalog istoriczeskim pamiatnikam. Moskwa, 1836, 8.
— 40
MUCHOWSKI M a c i e j S. J. Chwała Świętych P a ń ­
skich uroczysta, w kazaniach rocznych ogłoszona.
Sandomierz, 1749, 4.
1—
MULLER A. Des yerw irrten Europa Continuation oder
wahre hist. Reschreibung (1673— 76). Amsterdam,
1680, fol.
8 —
MURALT E d w. y . D r . Notiz u eber die aeltesten polnischen Bibeln der kais. oeffentl. Bibliothek. P e ­
tersbu rg , 1856, 8.
— 6
MURATORI L. A. Della publica felicita oggetto de
buoni principi. Lucca, 1749,
8.
— Della regolata diyozion de christiani. Venezia,
1748, 12.
1 50
1 20
MURETUS A. Epistolae, hymni sacri et poemata
omnia. Moguntiae, 1614, 8.
— Orationum yolumina duo. Moguntiae, 1615, 8.
VoIumen (I, II).
2__ _____
MURINIUS M a r c i n .
i mistrzów pruskich.
2 50
Kronika albo opisanie ziemie
Kraków, 1606, 4.
1 60
(Exemplarz uszkodzony, brak końca od str. 140)
MUZOFILA wierszopolskiego
cych. W arszaw a, 4.
wiersz
M y ś l i do organizacyi gwardyi
1848), 4.
Myśli
polityczne
o poetach żyją­
— 15
narodowej.
dla Polski. W arszaw a,
(Lwów,
_ 18
1789, 8.
(Tyt. karla uszkodzona, brak końca od str. 247)
1 —
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
67
Złr. ct.
MYSŁOWSKI A n t o n i R a w i c z . B etrac h tu n g e n u eb e r
den Getreidehandel aus Galizien nach Odessa. Lem ­
berg, 1S44, 8.
— 48
N a b i r k i za
12. Del I.
mlade
Kristjane.
V
Gradci,
1828,
— 10
Nabożeństwo
udzielonego od
Lwów, 8.
podczas odpustu jubileuszowego
Piusa IX od d. 2 do 23/V 1847.
— 10
N a b o ż e ń s t w o roku 1862 d. 22/V na
polskich w Montmorency. Paryż, 1862, 8.
grobach
— 15
N a b o ż e ń s t w o w czasie odpustu jubileuszowego
przez Piusa IX nadanego od d. 15/X 1854 do 15/1
1855. Lwów, 1854, 8.
— 20
N a c h r i c h t won dem in W ien
meninstitute. W ien, 1784, 8.
eingefuehrten Ar— 12
N a c h r i c h t , Zur. Do wiadomości (od gubern. galic.)
dd. Lwów 27/IV 1781. fol.
—
4
NADASI J. S. J. Annus caelestis Jesu regi et Mariae
reginae sanctisque omnibus sacer. Ed. nova. Thorunii, 1696, 8. Pars I —IY.
1 80
NAGLER G. K. D r. Neues allgem. Kuenstler-Lexicon.
Muenchen, 1841, 8 Bnd. XI Lief. 1.
— 12
NAGÓRNY. Znaczenie ekonomii w cywilizacyi nowo­
czesnej. (W a rsz a w a , 18ft5), 8.
— 5
NAPOLEON I.
1 20
Kodex, W arszaw a, 1808, 8. Tom 1,11.
— Toż. W arszaw a, 1809, 8. Tom I, II.
NAPOLEONA L u d w i k a cesarza Francuzów
szłość i teraźniejszość. Kraków, 1853, 8.
1 20
prze­
— 42
NAROLSKl J ó z e f ks. Sława Atanazemu Szeptyckie­
mu episk, lwowskiemu ogłoszona Lwów, 1721, fol. — 50
NARUSZEWICZ A d a m. Dziennik podróży S ta n i­
sława Augusta na Ukrainę roku 1787. Warszawa,
1788, 8. Część I.
— Historya Jana Karola Chodkiewicza. W arszawa,
1781, 8. Tom II.
2—
2 —
(Brak końca od str. 490)
NATALIS A. D r. P r ae c e p ta et regulae ad praedicatores yerbi divini informandos. Parisiis, 1768, 4.
NEBESKY V. Dejiny Musea kraloystyi ćeskeho.
ha, 1868, 8.
1 60
P ra1 30
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
68
Złr. ct.
NECKER. De 1’administration des fmances de la F r a n ­
ce. 1784, 8. Tome I —III.
2 70
NEIGEBAUER D r. N euestes Gamaelde Italiens. Wien,
1834, 8. Theil II.
- 30
— N euestes Gemaelde der Schweiz. W ien , 1834, 8. — 90
NESTOR. Chronica, ed. Fr. Miklosich.
1860, 8. Yolumen I.
Yindobonae,
3 —
NEUGEBAUER L u d w i k A d o l f . Anatomia opisowa
ciała ludzkiego. W arszaw a, 1860, 8. Tom I Zesz. 2. — 10
NICOLE. Instructions theologiques et morales
symbole. Paris, 1761, 12. Tome I.
NIEMCEWICZ
(1812), 8.
Julian
Ursyn.
Listy
sur le
— 80
litewskie.
— 40
(str. 160, reszty brak)
— Pamiętniki czasów moich. Paryż, 1848, 8.
2 —
— Wyimki ze śpiewów historycznych. (Lwów,
1870), 8.
— 5
— Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Pol­
sce. W arszaw a, 1822, 8. Tom I —IV.
—
N1EPOKOJCZYCKI K r z y s z t o f S. J. Ćwiczenia du­
chowne św. Ojca Ignacego. Lublin, 1771, 4.
2 —
NIESIECKI K a s p e r S. J. Korona polska przy złotej
wolności starożytnymi klejnotami ozdobiona. Lwów,
1728— 43, fol. Tom I —IV.
150 —
NIEUPOORT G. H. Rituum qui oliin apud Roinanos
obtinuerunt succincta explicatio. Bassani, 1774, 8.
1 20
NIYERNOIS D u c d e .
1807, 8. Tome I, II.
2 30
Oeuyres
posthumes.
P a r is ,
NOAILLES Mr q . d e . Henri le Valois et la Pologne
en 1572. Paris, 1867, 8. Tome I—III.
10 —
NOEL
F r.
Dictionnaire historique. Paris, 1806, 8.
N o r m a generalis procedendi in judiciis
occidentalis. Viennae, 1801, 8.
1 50
Galiciae
_
90
N o r m a universalis judiciaria quoad concursus creditorum obseryanda ab omnibus judicibus. Viennae,
1781, 8.
_ 10
NORYINS d e . Portefeuille de mil liuit cent treize
ou tableau politique et militaire. Paris, 1825, 8.
Tome I, II.
2 —
N o t i c e sur la meteorite tombee le 30/1 1868 aux
enyirons de la yille de Pułtusk. (Yarsoyie, 1868), 8. — 10
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
69
Złr. ct.
N o t i o n s claires sur les gouvernemens. Amsterdam,
1787, 8. Tome II.
NOVERRE J. G. L e ttr e s sur les arts
generał. Paris, 1807, 8. Tome I, II.
— 60
im itateurs en
2 —
NOWAKOWSKI H e n r y k .
Dwa pożegnania, dramat
w 6 aktach. Lwów, 1860, 8.
— 50
— Kasper Karliński, obrazek historyczny. Lwów,
1862, 8.
_ 20
NOWAKOWSKI J a k u b k s. Miesiąc Maj poświęco­
ny Bogarodzicy. Lwów, 1864, 8.
"
N o w e n n a czyli
N. P. Maryi. 16.
dziewięciodniowe
40
nabożeństwo do
—
N o w i n y Slowenske (red. Lichard). Ye Yidni,
Pojedyncze Nry z r. 1859.
a
fol.
—
NYSTROEM N i 1 s. Nowo wynalezione sposoby u ga­
szenia niezawodnie pożaru
Lwów, 1794, 8. (po
polsku i po niem.).
Objaśnienie
5
spraw kurlandzkich. (1766), 4.
3
25
— 12
O b r a z ó w , Sto, natury ze ziem ojczystych z 57 d rze­
worytami. W iedeń, 1865, 8.
— 48
O b s e r v a t i o n e s in exaratam in causa matrimonii
c. r. constitutionem dd. 16/1 1783. Yiennae, 8.
— 25
O b y c z a j a c h , O, i zwyczajach
Chełm, 1770, 8. Tom I.
— 30
ludu rzymskiego.
(Brak karty tyt. i t i str. przy końcu)
O d e z w a akademików względem stosunku pańszczyź­
nianego dd. Lwów 7/IV 1848. (Lwów^), 4.
— 20
O d e z w a c. k. Towarzystwa Nauk. krak
1857), 4.
__ 2
(Kraków,
O d e z w a do wszystkich obywateli kraju dd. Lwów
20/lV 1848. 4.
„ 20
O d p o w i e d ź na przedmowę wykładacza polskiego
książki francuskiej „O istocie, różnicy i granicach
władz duchownej i świeckiej44, przez De La Borde
napisanej, już dawno w Rzymie potępionej. Kraków,
1756, 12.
1 20
O d p o w i e d ź na uwagi E. Stehlika, dotyczęce b u­
dowy kościoła św. Trójcy w Krakowie. Kraków,
1864, 8.
_
g
70
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
O f f i c e , L \ de la Sainte Yierge avec les sept
pseaumes de penitence (po francusku i po łacinie).
- 80
Yienne, 8.
OGIŃSKI M i c h a ł . Observations sur la Pologne et
les Polonais, pour servir d’introduction aux memoi­
res d e . . . Paris, Geneve, 1827, 8.
1 50
OGONOWSKI E m i l i a n k s. D r . Linguae paleoslovenicae specimina quaedam. Leopoli, 4871, 8. — 2 5
OKOLSKI A n t o n i D r. O sporach administracyjnych.
W arszaw a, 1867, 8.
— 30
OKORSKI M. F. Desinfections des villes. Paris, 1 86 5,8 .
—
OLEWIŃSKI L u b i n.
W iedeń, 1864, 8.
— 70
Nauka
stenografii
20
polskiej.
(ONUPHRIUS a S S m o S a c r a r a e n t o ) . Homo paulo
minor ab angelis. Leopoli, 1738, 8.
1 50
OPATOVIUS A d a m . Tractatuum theologicorum ex 1
p. Doct. angelici Pars I. Cracoyiae, 1644, 4
2
—
1
—
(Brak kart ty t )
— Vita eximii
1628, 4.
viri
Joannis
Cantii.
Cracoyiae,
(Brak karty tyt.)
O r d i n a t i o n e s praepositorum generalium communes
— 60
toti Societati («Tesu). Antverpiae, 1635, 8.
O r d n u n g der oeffentlichen Yorlesungen an der
Franz I Uniyersitaet zu L einberg im Schuljahre.
—
18
1820. (Lwów), 4.
0 ' r d o diyini officii ad usuin Conyentuum s. Hyacinthi.
—
20
Leopoli, 8. Pro A. D. 1866— 71.
a
O r d o diyini officii ad usum fratruin Mariae de Monte
—
12
Carmelo. Leopoli, 8. Pro A. D. 1870.
O r d o diyini officii in Archidioecesi leopoliensi r. 1.
Leopoli, 8 Ad A. D. 1870, 71.
a
— 30
O r ę d o w n i k naukowy, wyd. przez A. Poplińskiego
i ,1. Łukaszewicza. Poznań, 4. Rok 1844 Nr. 1— 52;
1845 Nr. 1 - 2 6 .
3 50
ORKISZ J óz e f D r. Dławiec czyli tak zwany krup.
W arszaw a, 1842, 8.
1 40
— Mleko, serwatka i żentyca. W arszawa, 1862, 8 — 30
— Zdroje lekarskie w Salzbrunn i Szczawnicy.
W arszaw a, 1862, 8.
1 50
ORLOFF le C t e d e . Voyage dans une partie de la
F rance. Paris, 1824, 8. Tome I— III.
3 —
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
71
Złr. ct.
OSIŃSKI J ó z e f H e r m a n S. P. Fizyka doświad­
czeniami potwierdzona. W arszawa, 1777, 8.
1 60
OSLIŃSKI M a r c i n ks. Augusta magnificentia sponsorum Jacobi Poloniarum principis et Hedvigis Elisab eth Amaliae principis elect. Bavar. Cracoyiae,
1691, fol.
1 40
OSSOLIŃSKA L u d w i k a h r . Przygody Zosi, powieść.
Kraków, 1860, 8.
— 40
OSSOLIŃSKI F r a n c i s z e k M a x y m i 1 i a n. Copie
de la lettre ecrite a roi de Pologne Augustę III.
1736, 4.
— 30
OSSOLIŃSKI J ó z e f M a x y m i 1 i a n. W iadomości
historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej.
Kraków, 1 8 1 9 - 2 2 , 8. Tom II, III 1, 2.
2 40
(W Tomie II brak karty tytułowej, ryciny i dedykacyi)
OSTASZEWSKI T e o f i l .
1868, 8
Moje dobre chęci.
Lwów,
_ 26
OSTERWALD & B e r e n g e r .
Cours de geographie
łiistorique ancienne et moderne et de sphere.
P aris & Geneve, 1813, 8. Tome II
— 40
OSTROROG A n i o ł k s. Ogród liliowy i cedrowy,
albo żywot św. Kajetana. Kraków, 1720, 4.
1 40
OSTROWSKI T e o d o r S. P. Dzieje i prawa kościoła
polskiego. W arszaw a, 1793, 8. Tom II
— Prawo cywilne narodu polskiego. Ed 2. W a r ­
szawa, 1787, 8. Tom II.
O t c z e t o desiatoin prisużdenii nagrad grafa Uwarowa. P e te rsb u rg , 1868, 8.
O t w a r c i u , Przy, sali narodowej w zamku J. K.
Mści. (wiersz). (Warszawa), 1786, 4.
(OTW INOW SKI E r a z m ) . Pamiętniki do panowania
Augusta II, wyd. przez E. Raczyńskiego. Poznań,
1838, 8.
120
1 20
— 18
— 10
1—
(Brak karty tyt. i końca od str. 355)
OVIDIUS N a s o. Księgi metamorphoseon, przez W .
Otwinowskiego przetłumaczone. Kraków, 1638, 4.
— Opera quae yocantur amatoria. Basileae, 1649, fol.
OWS1ŃSCY J a n i S t a n i s ł a w k s. ks. Roczniki do
dziejów Podtatrza i Spiża z lat 1680— 1748. Kraków,
1868, 8.
OXENSTIRN L e C o m t e . Pensees sur divers sujets
de morale. Francfort sur 1. M., 1766, 12. Tome I, II.
12 —
4—
_ 30
2—
72
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Żłr. ct.
P. Chłop i strach (podp. P.). (Lwów, 1848), 4.
— 20
P. A. W as hat jetzt Oesterreich in Galizien zu thun,
nachdein es fuer dasselbe bis nuu niehts gethau
hat. Yon A. P. W ien, (1848), 8.
— 18
(PACHOŁOWICZ S t a n i s ł a w ) . Karta ope racyi wo­
jennych w wyprawie Polaków naprzeciw Rossyanom
w r. 1579. W rocław , 1840, 8.
— 80
PACIC J. Gmenoslow ciii slownjk osobnych gmen
(Naraenlexicon der Slaven). W Budjne, 1828, 8
1—
PAIĆ M. Pasigraphie m ittelst a ra b is c h e r Zahlzeichen.
Semlin, 1859, 8.
— 12
PAJGERT J ó z e f K a l a s a n t y . Wyiinki z antologii
greckiej, wierszem przełożone. Lwów, 1831, 8.
— 50
PALACKY F r. D r . Die Geschichte des Hussitenthums
und Prof. C. Hoefler. Prag, 1868, 8.
— W uerdigung der alten boehmischen G e s c h ic h tschreiber. Prag, 1830, 8.
PALAIOLOGUE G. E są uisse s des
au XIX sieele. Paris, 1827, 8.
moeurs
1—
140
Turuues
1 30
PALEARIO A o n i o . Beneficio di Christo crocifisso
(O łasce Chrystus a ukrzyżowanego), spolszczył A.
Sozański. Cieszyn, 1860, 16.
— 36
PALLAYIC INO F . Opere scelte. Yillafranca, 1660, 12
1 20
P a m i a t k a pobożna gorzkiej meki Jezusowej. Lwów,
1727, 4.
‘
i _
P a i p i ę t k a rocznicy powstania dnia 22/1 1863. Paryż,
1864, 4.
_ 12
P a m i ę c i rodaków katorżników rozstrzelanych na Syberyi w Irkucku d. 27/XI 1866. Lwów, 1867, 8.
— 5
P a m i ę t n i k galicyjski, pod re d a k c ję F. Chotomskiego i E. Brock iego. Lwów, 1821, 8. Tom I, II.
3—
P a m i ę t n i k k rak ow sk i, red. J. Radwański. Kraków,
1866, 4. Nr. 1 - 6 .
_ 30
P a m i ę t n i k lwowski. Lwów, 8. Pojedyncze Zeszyty
z r. 1816— 19.
a
— 50
P a m i ę t n i k polityczny i historyczny, wyd. ks. P.
Świtkowski. W arszawa, 8. Pojedyncze Zeszyty z r.
5n
1782, 84— 89, 92.
a
—
P a m i ę t n i k warszawski czyli dziennik nauk i umie­
jętności. W arszawa, 1815, 8. Zeszyt I —X, XII. a
—50
P a m i ę t n i k warszawski nowy,
dziennik historyczny,
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
73
Złr. ct.
polityczny, tudzież nauk i umiejętności, wyd. Dmo­
chowski. W arszaw a, 8. Pojedyncze Zeszyty z r.
1801—3
a
__ 50
P a m i ę t n i k z powodu 1050 letniej uroczystości za­
łożenia miasta Cieszyna (po polsku i po niemiecku).
Cieszyn, 1860, 12.
— 36
PANCIROLLUS G. Rerum memorabilium sive d e p e rditarum. Pars I, II. Francofurti, 1629, 4.
3 40
PANNEWITZ J u 1 i u s z. Nauka o zakładaniu żywych
płotów, tłom. przez J. Lompę. Ostrów, 1855, 16.
— 18
PANSMOUSER G. Le partage de la Pologne en sept
dialogues en formę de dramę, trad. de 1’anglois.
L ondres, 8.
— 60
PAPŁOŃSKI J a n . Lekcya w stępna filologii poró­
wnawczej słowiańskiej miana d. 28/X— 9/XI 1864.
__ 15
W arszaw a, 8.
P a r n a s s u s illustratus. Calissii, typis Coli. S. J., 12. — 60
PASEK J a n C h r y z o s t o m . Pamiętnik. (Bibl. lwowska
Zesz. IV—VI). Lwów, 1856—58, 8.
— 50
PATELSKI S t a n i s ł a w M i c h a ł . Polonica in te rp re tatio Yocum latinaruin et graecarum in grammatica
L. Piotrovii contentarum. Cracoyiae, 1757, 8.
— 40
P a t r o l o g i a e cursus completus acc. J. P. Mignę.
Lutetiae Parisiorum, 1861, 4. Tomus LXI.
2 20
P a t r y o t a polski kartki tygodniowe zawierający, wydaw. T. Bauch Toruńczanin. W arszaw a, 1761, 8.
Kartka IV (19/11)— XXIV (9/VII).
1 20
PATTE P. Starość szczęśliwa czyli sposoby utrzyma­
nia w czerstwości sił umysłu i ciała aż do najpóź­
niejszego wieku. Kraków, 1805, 12.
— 40
(PAWLIKOWSKI G w a l b e r t ) . II spis roślin w poma­
rań czam i i szklarni Zakładu ogrodniczego w Medyce
do sprzedania będących. Lwów, 1838, 8.
— 10
— Powody i cele Stowarzyszenia ziemiańskiego za­
wiązanego d. 3/V 1848. (Lwów), 8.
— 5
PAWULSKI J a n. (Przemowa w języku niemieckim
miana w Czerniowcach przy otwarciu kolei żelaznej).
L em berg, 1866, 4.
— 4
P ę t n i k narodowy czyli zbiór pism różnego pióra, wy­
dany przez L. Piatkiewicza. Lwów, 1827,8. Tomik I. 1
PEHEM ,1. ,1. N. Dr. Praelectionum in ju s ecclesiasticum uniyersum Pars I, II. Viennae, 1791, 8.
10
2
74
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr ct.
PELZHOFFER F. A. Arcanorum status. Francofurti,
1711, 4. Liber VII— X.
— Toż. Ed. 2da. Francofurti, 17 2 4 —25, 4. L iber
I —VI.
PENKA I g n a c y k s . D r .
Kraków, 1852, 8.
4 80
4 —
Dwie rozprawy teologiczne.
— 24
PENTHER J. F. Praxis georaetriae. 6te ed. Augsburg,
1761, fol. Yol. I, II (Zugabe).
1 60
PENZINGER S. II. Novissimum bistoriae quatuor mundi
monarchiarum compendium. Norimbergae, 1711, 4.
4 —
PERKOWSKI J ó z e f S. J. Breyis narratio de initiis
ac stabili fundatione missionis Leopoliensis S J
Ressoyiae, 1848, 8.
— 12
— Krótki rys życia Ignacego Nałęcz z Małoszyna i
Raczyna hr. Raczyńskiego ks. arcybiskupa gnieźnień­
skiego Lwów, 1844, 8.
— 18
(PERRAUD A.) Cinquieme Compte rendu de POeuyre
du catbolicisme en Pologne. (Paris, 1865), 8.
— 5
PERTAK H e n r y k k s. Głos duchowny na pamiatkę
konsekracyi ks. Manastyrskiego. Lwów, 1863, 4.
—
3
PETAU P. Abrege chronologique de Phistoire universelle sacree et profane. Paris, 1715, 8. Tome
II—Y.
a
— 80
PETRARCA. Opera quae extant
1554, fol. Tomus ( I I - I V ) .
omnia.
Basileae,
12 —
PETRI B e r n h a r d .
Chodowanie owiec osobliwie
merynosów, na polski jęz. przełożone przez J. Morzkowskiego. W rocław , 1823, 8.
— W irkungen der K oerner- und Haeckselfuetterung
auf Stall- oder W interfuetterung der Sehaffe. Baden,
1819, 8
— Toż. Neue Ausgabe. W ien, 1824, 8.
— 15
— 15
PETRUS C h r y s o l o g u s . Sermones aurei. Tyrnaviae,
1749, 8. Tomulus I.
— 40
PFEIL F. Dr. O owadach lasom szkodliwych.
szawa, 1836, 8.
— 50
1 20
W ar-
PFLAUMEN J. H. Mercurius italicus hospiti fidus per
Italiae regiones et urbes dux. Lugduni, 1628, 16.
1 80
(Brak karty tyt. i pierw, karty dedykaeyi)
PHAEDRUS A. L. Fabulae Aesopianae, uebers.
J. P, Sattler. W ien, 1802, 8.
yon
1 —
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
75
Złr. ct.
PHAEDRUS A L. e t A v i a n u s FI. Fabulae. Aecedunt
fabulae graeeae et Homeri Batrachomyomachia.
Patavii, 1764, 8.
— 60
P h a r m a c o p e a austriaco- provincialis emendata Yien­
nae, 1794, 8.
— 40
PHILLEBOIS A. Taschenbuch der W iener Uniyersitaet
fuer das ,1. 1803. Wien, 16.
—. 40
PIASECKI A n d r z e j les. Symbol um apostolico-theologicum. Leopoli, 1721, fol.
— 80
PIASECKI P a w e ł . Praxis episcopalis et ecclesiastica.
(Acc De jnrisdictione episeoporum Germaniae a Cli.
W intzlero). Coloniae Aggripinae, 1687, 8.
6 —
P i a s t , kalendarz. Lwów, 4. Na r 1870 i 71.
a
— _20
PICK I s r a e l . Dem wiedergeboren Polen (wiersz).
(Lwów, 1848), 8.
— 18
P i e c razem z kominem oszczędzający paliwa. Kraków,
1804, 8
‘
'r
— 36
P i e l g r z y m lwowski, kalendarz na r. 1822. Lwów, 4. — 50
(PIEROŻYŃSKI L u d w i k ) . Rozprawa o funduszach
krajowych. Lwów, 1865, 8.
P i e ś ń przy złożeniu puhara Fr. Massochowi na dniu
30/Y 1838. Lwów, 4.
P i e t a s ąuotidiana erga Jesuin Crucifixum. Sandomiriae, 1740, 12.
PIETRUSKI O s w a l d . Elektorów poczet, którzy gło­
sowali na Jana Kazimierza, Jana III, Augusta II i
Stanisława Augusta. Lwów, 1845, 4.
PIGAULT-LEBRUN. Monsieur Botte. Paris, 1803, 12.
Tome I.
P1KULSKI G a u d e n t y ks. Panis ąuotidiana juventutis sacrae sive casuista compendiose collectus.
Leopoli, 1759, 8.
— Rok bogoinyślny z poczwórnemi na każdy dzień
medytacyami ku wychwaleniu Chrystusa Pana. Lwów,
1765, 4
— Sukces świata albo historya uniwersalna o pierw­
szych rodzicach Adamie i E w ie, początku monarch.
królestw etc. Lwów, 1762, 4.
— 50
— 10
1 30
3 —
— 40
2 —
3 50
3 —
(Karta tyt. uszkodzona)
P i lg e r , Der, von Lemberg. Almanach auf das Ja h r
1823. (Mit e. Bildnisse Leo’s}^Erhauęrs der Stadt L em ­
berg), Lemberg, 4.
%—
76
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct
(PINABEL). Uwagi francuskiemu narodowi podane,
w franc. jęz napisane przez P. r. 1798. ( W a r ­
szawa), 8.
I —
P1NKERTON J. Geographie moderne,
glois. Paris, 1804, 8. Tome I —VI.
3 60
trad. de
l’an-
P i ó r e m raczej niż orężem, czyli droga do tra k to ­
wania z imperatorowę rossyjskę. W arszaw a, (1792), 8. — 30
PIOTROWICZ S t a n i s ł a w k s. Dwa listy o prześla­
dowaniu kościoła katolickiego na Litwie. Lwów,
1870, 8.
— 23
PIOTROWSKI Ł u k a s z . Grammaticarum institutionum
libri IV. Cracoviae, 1773, 8.
1 —
PITAVAL G. de. Causes celebres et interessantes
avec les jugemens qui les ont decidees. La Haye,
1733, 8. Tome II—IV.
a
— 60
(W Tomie II wydarta karta tytułowa)
PITISCUS S. Lexicon antiquitatum romanarum.
netiis, 1719, fol. Tomus I— III.
Ve13 —
PITZIPIOS-BEY J. G. Die orientalische Kirclie, deutsch
von Dr. H. Schiel. 2te Agbe. W ien, 1863, 8.
— 80
PIUS VII. Constitutio qua Societas Jesu
pristinuin in uniyerso orbe catholico
Romae & Polociae,
1814, fol.
P j s e ń naroduw G. c.
in statum
restituitur.
1 20
k. M. Ferdinanda I. 8.
—
(PLATER S t a n i s ł a w ) . Encyklopedya mała polska
-'przez S. P. Leszno iGniezno, 1841 — 47, 8. Zeszyt
II— XIV
a
PLISZKA K a z i m i e r z . Rzecz o sukcesyi czyli uwagi
nad prawem przyrodzonem do spadku. W arszaw a,
1827, 4.
PLUCHĘ.
L ettre sur la sainte ampoule
sacre de nos rois a Reirns. Paris, 1773,
et sur
8.
3
— 20
2 20
le
— 60
PLUCIŃSKI F r a n c i s z e k H i e r o n i m D r. Cogitationes publicae ex lethali yulnere capitis sui D.
Cas. a Lubna Łubieński episc. crac. inlixae. Cracoviae, 1719, fol.
— 30
— L ucerna eeclesiae et patriae agnus, D. C. F. in
Szaniawy Szaniawski episc. crac. obseryatus. Cracoviae, 1721, fol.
— 30
PLUTARCHUS. Moralia, G. Xylandro interprete. Francofurti, 1619, 8. P ars I, II.
4 —
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
77
Złr.
PLUTARCHUS. Vies des hommes illustres, trad. par.
D. Ricard. Paris, 1798, 8. Tome I—V.
— Vitae paralellae, interp. G. Xylandri. Argentorati, 1630, 8. Tomus I— III.
P ł o m i e ń serca gorejącego
Panu. Lwów, 1841, 42.
miłością
ku
ct.
3
4 60
Jezusowi
—
8
POBIEDZIŃSKI G r y f i n . Sentymenta polityki i ro z ­
tropności. W arszaw a, 1792, 8.
1 50
P o c h o d n i a jasna żywota S. Franciszka Salezyusza,
z franc. na polski przetłóm. Kraków, 1748, 4.
2 20
P o d a n i e Polaków z Galicyi i Krakowskiego u stóp
tronu Jego
Cesarskiej Mości złożone. W ie d e ń ,
(1848), fol.
— 36
8
Po d y m n e
generalne (uchwalone na sejmie 1773). fol. —
Po dymne
generalne (uchwalone na sejmie 4775). fol. — 12
POELLNITZ B a r o n de . L e ttres et memoires. F ran c fort, 1738, 8. Tome II.
— 30
(Znacznie uszkodzone)
P o g l ą d krytyczny na sprawę
Lwowie. Lwów, 1869, 8
teatru polskiego we
— 15
POGODIN M O proizchożdeniu Rusi. Moskwa, 1825, 8.
1 20
P o l a k patryota, dzieło peryodyczne przez Towarzy­
stwo uczonych na r. 1785. W arszaw a, 8. Część I
(na d. 1/1).
4 20
— Toż. Prospekt. W arszaw a, 4 784, 8.
— 50
P o l e n ’s Kainpf um seine W ie d e rg e b u rt im J. 1831.
Stuttgart, 1832, 8 Band II.
— 80
P o l i h y m n i a , wydana przez J. .1 Szczepańskiego.
Lwów, 1827, 8. Tom I —III, V, VI.
a
— 50
P o l o g n e , La, et la France en 1830— 31 (po franc.
i po polsku). Paris, 1831, 8
— 80
P o l o n a i s, Le, journal des interets de PEuropę,
wyd. W. Plater. Paris, 1836, 8. Tom VI Nr 32— 35 a — 30
P o l s k a , pismo poświęcone rozprawom politycznoekonomicznym i historycznym, red H. Meciszewski.
Lwów, 1848, 4. Nr 1— 39.
4
— Toż. Rok 1849, fol. Nr 1— 44.
4
P o l s k a w 4863 roku (poezye). Lipsk, 1866, 42.
1 40
PÓLYBIUS L. M Historiarum libri
interpr. J. Casauboni. 1610, 8.
qui supersunt ex
2
78
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
ct.
Położenie
4848), 8
obecne, głos
POMPADOUR l a Mr q .
8. Pa r t i e ( I —III).
z emigracyi.
(Kraków,
— 20
de.
Lettres.
L ondres, 1772,
i 60
PONIATOWSKI J ó z e f ks. List do wojska polskie­
go po odebranej dymisyi z pożegnaniem d. 16/YIII
1792. 4.
'
— 36
PONIATOWSKI M i c h a ł J e r z y
ski. W arszaw a, 1775, 4.
ks.
List
1 20
(PONIATOWSKI S t a n i s ł a w k r ó l ) . Mowa
Mści na sejmie 1760 d. Il/X miana. fol.
- Toż. d. 1O/Y 1773. 4.
(PONIŃSKA H e l e n a z G ó r s k i c h
ou la sooperstition, roman historigue.
8. Tome I, II.
p a ste r­
J.
K.
— 25
— 25
k s.) Yanda
Paris, 1834,
2 40
PONTAS J. D r. Dictionarinm casuum conscientiae.
Luxemburgi, 1731— 32, fol.Tomus I— III.
10
POPE A l e x a n d e r . Początki moralności przez J. Cyankiewicza przeł. Kraków, 1788, 8.
1 30
P o p i s publiczny szkół przygłównych krakowskich u
św. Anny i u św. Barbary. Kraków, 1818, 4.
— 80
P o p i s publiczny uczniów konwiktu warszawskiego
ks. ks. Piarów, zaprasza ks. Kamieński. W a rs z a ­
wa, 1818, 4.
— 50
P o p i s publiczny uczniów liceum warszawskiego, za­
prasza Linde. W arszaw a, 4. Rok 1812 i 25.
a
— 80
P o s e l s t w o do królestwa Awy w r. 1795 przez
Symsa odprawione, z angielsk. przełożone przez F.
T. R. Kraków, 1807, 8. Tom I - I I I .
2 40
P o s i e d z e n i a , Dwa, sejmu galicyjskiego z d. I i
2/III 1867. Lwów, 1867,' 8.
_
36
P o s t a n o w i e n i a , Tymczasowe, o urządzeniu gmin
(gromad). Lwów, 1856, 8.
—
8
P o s t ę p , pod red. K. W idm ana i J. Zacharyasiewicza. Lwów, 1848, 4. Nr 1 —7, 10— 54.
a
—
3
POSTĘPSKI A n g e l u s D r. Summa haereticarum cavillationura. Opus posthumum. Yenetiis, 1768, 4.
1 60
(POTITT J a n Ne p . S. P.) Grammatica germanica
ad usum polonae praesertim juventutis conscripta.
Cassoviae, 1775, 8.
1 20
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
79
Złr. ct.
POTOCKI S t a n i s ł a w . Głos w izbie poselskiej na se­
syi d. 25/X r. 1782 miany. (W arszawa),
fol.
—
— Pochwały, mowy i rozprawy.
8. Część I, II.
W arszawa, 1816,
POTOCKI S t a n i s ł a w S z c z ę s n y .
d. 19/V 1792 pod Targowicę, fol.
(Proklamacya) z
6
3 30
— 23
POTOCZKI J o a n n e s. Positiones ex herm eneutica
et patrologia ac historia literaria Leopoli, 1785, 8. — 30
POTOCZKI J o a n n e s , F. Mi n a s i e w i c z , Ch. Ma n u g i e w i c z , A. K r z y ś zt o fo wi cz. Assertiones ex
theologiae dogmaticae parte isagogica.
Leopoli,
1784, 8.
-
30
P o w i e ś ć z czasu mojego czyli przygody litewskie.
Poznań, 1858, 8.
1 30
P o w i t a n i e Fryderyka Augusta króla saskiego i W.
ks. warszawskiego w maju 1810 r. przybyłego do
Krakowa. C racoviae, 1810, 4.
— 25
PRATOBEVERA C. J. D r. Materialen fuer Gesetzkunde und Rechtspflege in den oesterr Erbstaaten.
W ien, 1 8 1 4 - 2 2 , 8. Rand I -V I.
PRAWDOMIR
Józef.
Finis Moscoviae. 1867, 8.
4 — 10
P r a w o małżeńskie dla wszystkich niemiecko - dzie­
dzicznych krajów monarchii austryackiej. W iedeń,
1812, 8.
— 30
P r e c a t i o yiginti quinque linguis exarata post solemnem caeremoniam sacri lapidis auspicalis in
novo raonasterio Mechitaristico rite peractam. Yien­
nae, 1837, 8.
— 60
P r e c i s du sisteine de MM. d’Ailhaud sur 1’origine
et la guerison des maladies. Strasbourg, 1766, 8.
— 36
P r e s s e , Neue
z r. 1866.
freie.
W ie n ,
fol. Pojedyncze Nry
a
—
P r e u s s e n , E rla e u te rtes, wyd. M. Lilienthal.
nigsberg, 1 7 2 4 —28. Tom I —IY.
3
Koe25 —
P r i s u ż d e n i e , 30, Demidowych nagrad 16/VI 1861.
Petersburg, 8.
— 25
P r i y i l e g i e n , Statuten &c.
Bresslau, 1715, 4. Theil II.
des Landes Schlesien.
PROCLUS D. L. In primum Euclidis elementorum librum libri IV. Patayii, 1560, fol.
1 50
2 40
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
P r o j e k t sejmowy z autora Zgoda i Niezgoda w yni­
kający. B. w. m. i r., 8.
(Karta tyt. uszkodzona)
P r o p o s i t i o n e s philosophicae, quas publico c e rta mine exponunt Coli Pónt, Leop. Cler. Reg. auditores. Leopoli, 1771, 4.
(Brak końca)
P r o s a i k e r , Griechische, in neuen Uebersetzungen,
lierausgb. von Tafel, Osiander u. Schwab. Stuttgart,
1827, 12. Pojedyncze Tomiki
a
P r o s a i k e r , Roemische, in neuen Uebersetzungen,
herausgeb. von Tafel, Osiander u Schwab. S tutt­
gart, 1827— 29, 12. Pojedyncze Tomiki.
a
P r o t o k ó ł czynności IV zgromadzenia galicyjskiego
Towarzystwa kredytowego odbytego w lipcu 1861.
Lwów 1861, 4.
P r o t o k ó ł posiedzeń Izby poselskiej (Król. polsk.)
z miesiaca czerwca 1830. W arszaw a, 1831, 4.
— Toż. W dniach 18 i 20 grudnia 1830. W a r s z a ­
wa, 1831, 8.
PRUSKI J A. Cześć wam szlachetne Polki. (Lwów,
1848), 8.
PRUSZCZ P i o t e r H y a c y n t . Morze łaski Bożej.
Kraków, 1662, 4.
(Brak karty tyt., exempl. uszkodzony)
P r z e g l ą d powszechny, wyd. H. Stupnicki.
" fol. Pojedyncze Nry z r. 1839 — 61.
P r z e g l ą d poznański. Poznań, 8.
szyty z r 1 8 4 3 —48, 30 —33, 61.
Lwów,
a
Pojedyncze Ze­
a
P r z e g l ą d rzeczy polskich, pismo peryodyczne wyd.
w Paryżu. 1861, 8. Z d 10/X i 20/XII.
a
P r z e p i s musztry i manewrów dla piechoty i gw ardyi narodowej. Lwów, 1848, 8. Część I.
P r z e p i s powszechny sadowy co do zbiegu wierzycielów. W iedeń, 1783, 8.
PRZEŹDZIECKI A l e x a n d e r . O włóczni zwanej św.
Maurycego. W arszaw a, 1861, 8.
PRZYBYLSKI J a c e k Dr . D ysertacya o kunszcie pi­
sania u starożytnych. Kraków, 1788, 4.
P r z y c z y n a dependencyi szlacheckiego stanu skęd
pochodzi. (1763), fol.
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
81
Złr. ct.
P r z y j a c i e l chrześcijańskiej prawdy.
Pojedyncze Zeszyty z r. 1833— 38.
Przemyśl, 8.
a
— 36
P r z y j a c i e l domowy, wyd. H. Stupnicki.
4. Pojedyncze Nry z r. 1868.
a
Lwów,
—
2
PSTROKOŃSK1 M a c i e j z B u z e ni n a . De recte gerendo episcopatu monita domestica. Cracoviae,
1636, 4.
— 80
(Brak karty tył.)
P s y c h o l o g i a albo krótko zebrane lekcye elem en­
tarne o naturze i własnościach duszy. Ed. 2. W a r ­
szawa, 1786, 8.
— 70
P s z c z o ł a polska,- pod red. W. Chłędowskiego.
Lwów, 1820, 8. Nr 1— 12 (Styczeń — Grudzień).
3 —
PUBITSCHKA F r . S. J. Series chronologica
slavo-bohemicarum. Viennae, 1769, 4.
3 60
rerum
PUDŁOWSKI M e I c h i a r . Oratio pro republica et religione ad magistratum Poloniae. (Cracoyiae, 1662), 8. 3
—
PUFFENDORF S. L. B. De ju re naturae et gentium '
libri VIII. Acc. Eris Scandica. Francofurti & L ip - '
siae, 1743—44, 4. Tomus I, II.
4 —
— De officio hominis et civis libri II, ad usum Nobilis Acad. milit. Varsaviae fundatae. Lipsiae &
Dresdae, 1767, 4.
4 —
— Le droit de la naturę & des gens, trad. par. J.
Barbeyrac. Basie, 1732, 4. Tome II.
2—
P u l c h e r y a albo Pandora polska Józefa Mniszchów­
na , Stanisławowi Potockiemu zaślubiona. Lwów,
1774, fol.
— 36
PURZECKI T o m a s z k s . D. Kazanie na pogrzebie
Samuela Lanckorońskiego, kaszt, sandeck. odprawio­
ne d. 30/VIII 1638. Kraków, 4.
— 30
(Brak karty tyt.)
PUSZET ks. Kazanie przy rozpoczęciu trzechdniow ego nabożeństwa za uciemiężony kościół.
Lwów,
1868, 8.
‘
- 10
R. M. L. Les curiosites de Paris, de Versailles &c.
par M. L. R. Paris, 1742— 63, 8. Tome I, II.
3—
RABUTIN R. d e . L ettres avec les reponses.
sterdam, 1738, 12. Tome I— VI
6 80
Am­
R a c c o l t a dei tra tta ti e delle convenzioni concernenti il coramercio et la navigazione dei Sudditi U
to
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
austriaci negli stati della Porta Ottomana.
1844, 8.
RACZYŃSKI E d w a r d .
W rocław , 1848, 4.
Yienna,
— 36
Kodex dyplomatyczny Litwy.
8 —
RACZYŃSKI J ó z e f J a n N e p. Historya angielska
politico moralis Hipp. Millorta z Duglas z Julię có r­
ką hr. z W arw iku. 1756, fol.
2 —
RADKIEWICZ A r s e n i u s . Tentam en publicum
historią ecclesiastica. Leopoli, 1784, 8.
— 40
ex
RADWAŃSKI J a n. Cześć mądrości ksiąg polskich.
Kraków, 1857, 8. Część I.
1 20
— Książka wieczysta czyli sekret za którym czło­
wiekowi żadne złe szkodzić nie będzie. Kraków,
1862, 8.
— 30
— O roku założenia wszechnicy krakowskiej. Kra­
ków, 1862, 8.
— 12
— Przegląd dzieła „Światło &c., wyd. przez Z. Hałatkięw ięza“. Kraków, 1853, 8.
— 12
— Rzecz krótka o mitologii słowiańskiej w ogólno­
ści. Kraków, 1862, 8.
- 36
— W zmianką krótką o łąźniąch w Krakowie i p rzy ­
wilej na nie króla Michała. Kraków, 1858, 8.
— 8
RADZIWIŁŁ A l b r y c h t S t a n i s ł a w
ks. Pa­
miętniki, wyd. przez E. Raczyńskiego. Poznań, 1839,
8 , Tom ł, II.
5—
RADZIWIŁŁ K r z y s z t o f k s. Sprawy wojenne i
polityczne 1621—32. (wyd. Bibliot. polsk.). Paryż,
1859, 8.
5-
RAMSAY A n d r z e j M i c h a ł . Podróże Cyrusa, hi­
storya obyczajna z franc. na polsk jęz. przetłóm.
W arszaw a, 1770, 8. Tom 1, II.
I 60
RAPET. Przewodnik moralności i ekonomii politycz­
nej dla użytku klas roboczych ułoż. przez K. F o r­
stera. Ed. 2ga. Berlin, 1861, 8.
— Toż. Ed. 3cia. Berlin, 1862, 8.
2—
2 20
(RAPP G e n e r a l ) . Memoires des centemporains pour
servir a 1’histoire de la republiąue et de P empire.
Paris, 1823, 8. Livraison I.
— 40
(Brak końca, od 8tr. 132)
(RAPPAPORT). Am Grabę A. Fr. von Paeumann. Lem berg, 1842, 4.
— 10
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
83
Złr. ct.
R a t h s v e r s a m m 1 u n g , F u e r die. Krakau, 1798, 8. — 30
R a t i o atque institutio
Antverpiae, 1635, 12.
studiorum
Societatis Jesu.
60
—
RAVISIUS T. J. Theatruin poeticum atque historicuin.
Basileae, 1600, 8.
1
-
(Brak karty tyt, i poczętku przedmowy)
R e c u e i l de quelqnes pieces relatives aux iinances
et au commerce de 1’Angleterre. Berne, 1771, 8.
-
REDLINGER J. C h. Nachricht
von den W irkungen und dem
besonderer Arzeneien. 8.
— 10
40
und Beschreibung
Gebrauche einiger
(Brak karty końc.)
R e f l e x y e na sejm warszawski 1766 nad traktatem
— 60
oliwskim Grzymułtowskiego &c. (1 766 ), 4.
R e f l e x y e nad pismem wydanem pod imieniem Rze­
wuskiego hetmana poln. kor. W arszawa, 1790, 8
1
—
R e g i s t e r , Alphabetisches, ueber den lnhalt der
drei Theile des Allgm. buergrl. Gesetzbuches.
— 40
W ien, 1811, 8.
R e g u ł a et testamentum seraphici Patris S. F r a n c isci. Leopoli, 1768, 24.
1 —
R e g u ł a e Societatis Jesu. Antverpiae, 1635, 8.
1
R e g u l a t i o n s ot' the literary Association
friends of Poland. London, 1832, 8.
—
of the
— 36
R e g u ł y Towarzystwa Jezusowego. Lwów, 1866, 32. — 40
REIMMANN J. F. Historia universalis atheismi
theorum. Hildesiae, 1725, 8.
et a-
— Idea corapendii theologici. Hildesiae, 1725, 8.
2 20
— 40
RELKOVICH M. A. Nova slavonska i nimacska grammatica. Neue slavonisch und deutsche Grammatik.
W ien, 1774, 8.
1 30
R e m o n s t r a c y a przyczyn, dla których cesarz, iraperatorowa i król pruski stj obligowani wojska swo­
je podczas elekcyi króla do Polski wprowadzić.
— 30
W Auguście 1733. 4.
(Brak
końca)
RESSIG J. Dissertatio inauguralis m edica de igne et
effeetu in corpuś humanum. Vindóbonae, 1777, 8. — 20
RESTAUT. Grainmaire franęoise. Paris, 1763, 8.
-
60
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
RESTAUT. Grammaire franęoise, accomodee a 1’ etude de la jeunesse polonoise par St. Nałęcz Moszczeński (po franc. i po polsku'. Danzig, 1774, 8.
— Grammatica gallica, in latinum versa a Mortin.
Leopoli, 1778, 8.
REYICZKY A. S. J. Elementa philosophiae rationalis seu Logica in usum auditorum conscripta. Tyrnayiae, 1757, 4.
R e v u e encyclopediąue, ou analyse raisonnee des
productions les plus rem arquables dans les Scien­
ces, les arts &c. Paris, 8. Rok 1828 I —XII (Janvier— December).
REYNOLDS J.
Tome I, II.
Oeuvres
eompletes.
Paris,
1806, 8.
R ę k o p i s nadesłany z wyspy św. Heleny. W a r s z a ­
wa, 1817, 8.
(Brak końca, od str. 140)
(RICHEBOURG). Bibliotheąue des philosopbes chimiques. Nouv. ed. par. Mr. J. M. D. R. Paris, 1741,
8. Tome I— III.
R i s p o s t a al Paolo Marcello
sculo „Principi theologici
Ristreto
1771, 8.
del Marę sopra opuYenezia, 1786, 8.
della vita del Beato Paolo Burali. Roma,
(RITTER A l o j z y ) . Index legura ad codicem ju diciarium spectantium ab a. 1781— 1802 emanatarum.
Leopoli, 1803, 8.
R i t u a l e sacramentorum ac aliarum ecclesiae c e riraoniarum ad eccl. Poloniae et Lith. usum. Cracoviae, 1715, 8.
(Exemplarz zułyty)
RIZY J. S. Anmerkungen zur Allgm
•Wien, 1 7 8 6 - 8 7 , 8. Theil I, III.
Gerichtsordnuug.
a
ROBERTS’ON T. Kurs praktyczny, teoretyczny, anali­
tyczny jeżyka francuskiego. Lwów, 1871, 8.
ROBITSCH M a c i e j Dr . Historya kościoła C hry­
stusowego, przetłóm. ks. W. Jachimowski. Lwów,
1867, 8.
R o c z n i k instytutów religijnych i edukacyjnych
królestwie polskiem. W arszaw a, 1824, 8.
Rocznik
Towarzystwa
naukowego
w
krakowskiego.
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
88,
Złr.
et.
Kraków, 1817— 61, 8. Tom I— IV, XXVII, XXVIII
^.
(Poczet trzeci Tom IV, V).
a
2 80
— Toż. Zeszyt I Oddziału sztuk i archeologii. 1881. — 40
R o c z n i k i Towarzystwa królewskiego warszawskiego
Przyjaciół nauk. W arszawa, 1816, 8. Tom IX.
2 80
R o c z n i k i Towarzystwa Przyjaciół nauk poznańskie­
go. Poznań, 1860—68, 8. Tom I, III.
a
2 80
R0DR1QUES A. S .1. Exercitium perfectionis et virtutuin christianarum
Coloniae, 1631, 4.
Pars
(I-III)
1 60
(Początek i koniec uszkodzone)
ROGALEWICZ A.
szawa, 1862, 8.
Przewodnik
dla garbarzy.
W ar­
— 38
ROGALIŃSKI J ó z e f S. .1. Doświadczenia skutków
rzeczy pod zmysły podpadających. Poznań, 1768, 8.
Księga I.
2 —
(ROGALSKI R r u n o n). Elementarz poświęcony fa­
brykantom opinii. Lwów, 1 86 8—66, 8. Zeszyt I, II. — 30
ROGALSKI L e o n .
Dzieje Krzyżaków oraz ich sto­
sunki z Polska, Litwa i Prusami. W arszawa, 1846,
8. Tom II.
‘
ROGOSZ J ó z e f .
Pojednanie. Przemyśl, 1861, 8.
2 —
—
8
ROHRER J ó z e f . Statistik des oesterr. Kaiserthums.
W ien, 1827, 8. Band I.
— 60
R o k o s z Gliniański z manuskryptu domu Granowskich
wypisany, do druku r. 1788 podany. 4.
_
20
ROLAND J. M. P h. M m e. Appel a 1’impartiale posterite. Paris, (1795), 8. Partie I
— 60
— Oeuvres. Paris, 1800, 8. Tome I —III,
3 60
ROLLIN. De la maniere d’enseigner et d’etudier des
belles lettres. Nouv. ed
Halle, 1781, 8. Tome I.
1 —
RONDELET A n t o n i n . Rady dla rodziców w przed­
miocie wychowania dzieci, przekł. z franc. K. F o r ­
stera. (Bibl. nauk moraln. i polit. XVIII). Berlin,
1867, 8.
1 —
ROSBIERSKI A n t o n i . Annales jurisprudentiae pro
regnis Galliciae et Lodomeriae. Viennae & Leopoli,
1811, 8.
— 60
— Commentarius theoretico-practicus in patentale
tabulare d. 4/III 1780 publicatum. Viennae & L eo­
poli, 1808, 8.
- 80
86
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
(ROŚCISZEWSKl J ó z e f). Ad calumnias cujusdam
qui patrocinium Torunensium suscepit responsio.
Cracoyiae, 1615, 4.
1
ROSIGNOL1 C. G.
SJ. La pieta ossequiosa alle feste principali dell’anno.
Yenetia &Bassano, 12.
1 50
ROSSI J. Denkbuch fuer F u e rs t und Vaterland. W ien
1855, 4.
1 30
ROTTECK K. Allgemeine Geschichte. Freiburg, 1 8 3 2 33, 8. Band I— IV, V I I - I X .
a
— 80
ROUSSEAU J. J. Oeuyres completes.
Tome VI.
— 40
Basie, 1796, 8.
R o z m a i t o ś c i . Oddział literacki (Gazety lwowskiej).
Lwów, 4. Rok 1820, 21, 22, 23 i 1832.
a
3 —
(Exemj>l. niekompletne)
R o z p o r z ą d z e n i e manipulacyi dla c. k. appelacyjnej rady w królestwach Galicyi i Lodomeryi. W iedeń,
1783, 8.
— 25
R o z p r a w y c. k. galic. Towarzystwa gospodarskiego.
Lwów, 1849, 8.
-
60
Rozrzedzenie
powszechne kryminalnego s^du.
Allgm. Kriminal-Gerichtsordnung. Lwów, 1789, 8.
— 90
RUBCZYŃSKI M a r c i n k s . Głos Pana kruszącego
cedry libańskie, albo rekollekcye osobom zakonnym
służące. Berdyczów, 1768, 4.
— Życie Rozy Maryi Serio zakonu Najśw. Panny
Maryi z góry Karmelu. Lwów, 1745, 4.
2 —
1 —
(BraK karty tyt., ryciny i końca od str. 497)
R u c h literatury polskiej J. Wywiałkowskiego
ków, 1862, 8. Tom I Zesz. 1.
Kra­
— 15
R u d i m e n t a historica. Leopoli, 1745 —4 6 ,8 . Opuscu*
lum I— VI.
2 40
R u k o p i s kralodworsky i zelenohorsky. Vyd 13 V.
Hanky z przyd. tłom. niem. W. Swobody. Praha,
1861, 12
- 40
RUSIN k s . „Słow o44 lwowskie i stanowisko tegoż do
narodu ruskiego i powstania polskiego (podp. ks.
Rusin'. Lwów, 1863, 8
— 15
RUŚLAN. W oskresenie (wiersz, podp. Ruślan). (Lwów,
1848), 8.
— 18
RYCHŁOWSKI F r a n c i s z e k k s. Kazania dwojakie
pa niedziele całego roku. Kraków, 1672, fol.
5 —
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
87
Złr. ct.
RYGLEWICZ P a w e ł Dr . Słów kilka o pańszczyźnie.
(Lwów, 1848), 8.
20
—
RYMARKIEWICZ J a n . Nauka prozy czyli stylistyka.
W yd 2gie. Poznań, 1863, 8.
— Rozkład krótki nauki o narodowości ethnologię
zwanej. Poznań, 1849, 8.
—
20
R y s ó w kilka z żywota generałowej Sowińskiej i jej
pogrzeb w W arszawie. Kraków, 1863, 8.
—
10
1 20
RZEWUSKI A d a m .
Głos w izbie poselskiej miany.
—
W drukarni p. Dufour, fol
— Głos w izbie senatorskiej na sesyi d. 22/X 1782
_■
miany. (W arszawa), fol.
— Głos w izbie poselskiej na dniu 4/XI 1782 miany.
—
(W arszawa), fol.
— Przymówienie się in lurno w izbie
U p. Dufour drukarza, fol.
6
6
6
senatorskiej.
6
—
RZEWUSKI J ó z e f . Zabawki wierszem polskim. W a r ­
szawa, 1760, 4.
— Zabawki wierszopiskie i krasoinowskie. Poczajów,
1762, 4.
5 —
2 40
(Brak str. 89— 92 i końca od str. 224)
(RZEWUSKI L e o n ) . W stęp do praktycznego wykładu
teoryi produkcyi rolniczej, napisał L. R. Kraków,
1850, 8.
— 10
— W ykład początkowych pojęć teoryi produkcyi
— 25
rolniczej, napisał L. R. Kraków, 1851, 8.
RZEWUSKI S e w e r y n .
Mowa miana na sejmie d.
— 6
6/IX 1776. fol.
— Odpis na list przyjaciela względem listu Kra­
sińskiego, Biskupa kamienieckiego. 4.
— 30
— O sukcesyi tronu w Polsce rzecz
W Amsterdamie 1789 Roku (sic!), 8.
krótka.
— Punkta pod formy rzędu. B. w. m. i r., fol.
1 50
— 30
RZEWUSKI S e w e r y n i P o t o c k i S t a n i s ł a w
S z c z ę s n y . Protestacya przeciw sukcesyi tronu
— 30
w Polsce. (1790), fol.
R z u t myśli bezstronnego
1815, 8.
postrzegacza.
W arszawa,
— 36
R z u t oka na zbiór gabinetowy M. Soltyka w Krakowie. 4, —
(Brak str. t l — 14)
S. B. Rozbiór pisma J. Łepkowskiego p. t. „Przeględ
4
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
89
Złr. ct.
SAMUEL a S. F l o r i a n o S. P. Tractatus de formandis epistolis. Cracoyiae, 1743, 4.
3—
SAMUEL d e L u b l i n o.
1631, 8.
5 —
Summula casuura. Coloniae,
SANCHEZ Tli. S. J. De sancto matrimonii sa c ra mento disputationum Torni tres. Norimbergae, 1706,
fol.
6—
(Koniec Tomu 1 uszkodzony)
S a n c t i o universalis
Yiennae, 1787, 8.
de
delictis
eorumque poenis.
— 25
SANDERUS N ic . De origine ac progressu schismatis
anglicani libri tres. Oliyae, 1690, 8.
5—
SANDINUS A. D r. Disputationes historicae ad vitas
Pontificum Romanorum. Cassoviae, 1753, 8.
1 50
— Yitae Pontificum Romanorum.
8. Pars I, II.
T y rnav iae,
1756,
6—
SANGUSZKO W ł a d y s ł a w k s . O chowie
polepszeniu rasy w Galicyi. Lwów, 1839, 8.
koni i
— 60
SARBIEWSKI M a c i e j K a z i m i e r z S. J. Opera
posthuma, quibus acc. multa poemata vernaculo carmine reddita. Yarsaviae, 1769, 8.
SARPI P a o l o .
Opere. Yenetia, 1686, 8. Yolume VI.
2—
— 40
SAY J. B. Abhandlung ueber die National-Oekonomie.
W ien, 1814, 8. Band I, II.
1 59
(SCHAFFRANEK J .)D a s erste W u n d e rz u D e u tsc h Piekar
be iB e uthe n den 3/V I1849. Deutsch Piekar, 1849, 12. — 10
SCHAUR Al. Einleitung zu der italienischen Sprache.
W ien, 8. Theil I, II.
120
SCHEDOW-FERROTI D. K. L ettre d’un patriotę polonais au Gouvernement national de la Pologne. Bruxelies, 1863, 8.
— 90
SCHEIFER J. Mittel fuer die
W ien, 1784, 8.
— 15
englisclie
Krankheit.
S cli e m a t i s mu s des Koenigreiclis Galizien und Lodomerien. Lemberg, 8. F u e r das J a h r 1817— 1826,
1828, 1831, 1832.
a
— 36
S c h e m a t i s i n u s univ. Cleri Arcliid. inetrop. gr. c.
Leopoliensis. Leopoli, 8. Pro A. 1832.
— 60
S c h e m a t i s i n u s univ. Cleri Dioec. gr. c. Prem isliensis. Premislae, 1843, 8. Pro A. 1844.
— 40
12
90
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct,
SCHEMERL J. Abliandlung ueber (lie Art an F lu e s se n
und Stroemen zu bauen. 2te Autl. W ien, 1803, 8.
— 36
— Entw erfung, Erbauung und Erhaltung dauerhafter
Strassen. W ien, 1807, 8. Theil I— lit.
1
SCHERER J R. Annales de la Petite Russie ou histoire
des Cosaques-Saporogues et des Cosaąues de 1’Ukraine.
Paris, 1788, 8. Tome I, U.
5-
SCHERFFER C. S. .1. Institutionum physicae Pars II
seu physiea particularis. Viennae, 1753, 8.
1—
SCHEPPL J. Gesetzlexicon ueber die Allgemeine
Gericbtsorduung. P rag und Wien, 1793, 8
—5 »
SCHILLER F r. Theatre, trad. par Lam arteliere. Paris,
1799, 8. Tome I, II
2—
— Wallensztaju, przekł. .1 N. Kamiuskiego. Lwów,
1832, 8.
— 80
SC1IIMMER C. A. Das Kaiserthuin O esterreich hist.
topogr. dargestellt. W ien & Darmstadt, 1830— 40, 8.
Nr. 1 - 4 1 .
a
— 20
SCHLIEREN W. C. A. Neuestes Gemaelde der deutschen
Bundesstaaten. W ien, 1834, 8. Theil I, II.
I 30
— Neuestes Gemaelde der preussischen Monarchie.
W ien, 1834, 8
— 70
SCHLOEZER A L. Briefwechsel meist historischen
und politischen Inhalts. Goettingen, 1779, 8. Theil
III, IV.
2 — Staats-Anzeiger. Goettingen, 1782 - 87, 8
Heft
I V - X X I , XXIII— XXX, XXXII-XXXIX, XLII, XL.HI. a - 25
SCHMITT J ó z e f H e r m a n n . Zgodność i różność
między wschodnim i zachodnim kościołem 1831, 8.
5 —
SCHNEIDER A n t o n i . Encyklopedya do krajoznaw­
stwa Galicyi. Lwów, 1 8 7 0 —7 1 ,8 . T o m I Z e s z . 3, 5. a — 20
SCHOENEMANN D. Die dem betruebten Thorn gewidmete wemuhtsvolle Klage. Berlin, 1776, 8.
(Brak portretów
stantów)
Rocsnera i Szembcka i odezwy
do
1 —
Prote­
SCHOSULAN J. M. Dr. U nterricht fuer das Landvolk,
wie jederm ann Nebenm enschen Huelfe leisten solle.
W ien, 1786, 8.
— 15
SCHROETTER F. F. D r. Grundriss des oesterr. Staatsrechts. W ien, 1775, 8.
— 42
SCHUSELKA F r . Deutsch oder ru ssis c h ?
bensfrage O esterreichs. W ien, 1849, 8.
die L e— 30
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
91
Złr. ct.
(SCHWARTZ I z y d o r ) .
Congregatio Benedictino-polona a b b a tu m , praelatorum et inonachorum per
utramque Poloniam et Mgn D. Lithwaniae. 1774, 8.
1 —
SCHWERZ J. N. Beschreibung und Resultate d e r F e l lenbergiśchen Landwirthschaft zu Hofwyl. HannoYer,
1816, 8.
— 80
S c r i p t o r e s antiąuiss. et celeberr. Universitatis Viennensis ordine chronologico propositi. Viennae, 1740, 8. — 60
S e c r e t a i r e , Le n o u v e a u , de la c o u r, ou lettres
familieres sur toutes sortes de sujets avec des reponses. Basie, 1 7 6 1 , 8 .
1—
SEGUR d e , B i s k u p . Do wszystkich ludzi
wiary. Grodzisk, 1866, 8.
dobrej
— 16
SENATOR d u c h o w n y . Pluralitas ale p e r vota secreta, projekt p e w n e g o .. na sejm konwokacyi 1764.
fol.
'
— 16
SENEKA L. A. O dobrodziejstwach księg siedin, przekł.
Ł. Górnickiego. Wilno, 1772, 8.
3 —
SEREDYŃSKI H i p o li t. Metoda nauczania geografii
tokiem syntetycznym. Kraków, 1864, 8.
— 60
(SEREDYŃSKI W ł a d y s ł a w D r . ) Kilka myśli doty­
czących przyszłego urządzenia zakładu nauczyciel­
skiego szkół ludowych. Kraków, 1836, 8.
— 10
S e r i e s monumentorum ecclesiae cathcdralis Cracoviensis. B. w. m i r., 8.
17—
(Karta tyt. uszkodzona)
SERPOS G. de. Compendio storico di memorie chronologichc eoncernenti le religione e la morale della
nazione Armena. Venezia, 1786, 8. Yol. I —III.
— Dissertazione polemico-critica
di conscienza. Yenezia, 1783, 4.
3 60
sopra due dubbj
SĘDZIWÓJ M i c h a ł . Novum lumen c hem icum , aus
dem Brunnen der Natur durch handangelegte E rfahrung bewiesen. Nuernberg, 1766, 8.
SIARCZYŃSKI F r a n c i s z e k k s . Mowa żałobna na
śmierć ks. A. K Czartoryskiego miana. Lwów,
1823, 12.
— Obraz wieku panowania Zygmunta III. Lwów,
1828, 8. Część I— II.
SIARK1EWICZ A n t o n i S. J. Miecz sprawiedliwości
Boskiej, trybunalską i chrześciańskę sprawiedliwością
od zemsty przytrzymany, Ęwów, 1718, fol.
2 60
2—
— 40
4—
2 —*
92
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
SICARD 1’ A b b e . Theorie des signes pour Pinstruction des sourds-muets. Paris, 1808, 8. Tome I, II.
2 —
SIEKLUCKI M i c h a ł S. ,1. Ćwiczenia duchowne na
dziesięć dni kollekcyi napisane i zebrane. Sando­
mierz, 1718, 4.
— 60
(Exemplarz znacznie obcięty)
SIEMIEŃSKI L u c y a n . Album polskich malarzy z w y­
stawy Towarzystwa Przyjaciół sztuk pięknych w Kra­
kowie. Kraków, 1859, 4.
3—
— W spomnienie o Andrzeju Edwardzie Koźmianie.
Lwów, 1865, 8.
— 18
SIENICKI S z c z e p a n
Sposób nowo obmyślony kon­
kludowania obrad publicznych dla utwierdzenia praw
kardynalnych wolności. Łowicz, 1764, 4. Część I.
1 —
(Brak karty tyt., dedykacyi i omyłek druku)
SIENKIEWICZ K a r o l . P is m a ,
polityczne. Paryż, 1862, 8.
prace historyczne i
2 40
SIERAKOWSKI W a c ł a w H i e r o n i m k s. Edicta et
ordinationes post peractam visitationera generałem.
Leopoli, 1742, 4.
— Epistoła pastoralis. Leopoli, 1761, fol.
1—
1 20
SIEVERS J a k u b d e . Note dd. Grodno 30/VI— 11 /VII
1793. fol.
— Note dd. Grodno 4 - 1 5 / V I I 1793. fol.
— Note dd. Grodno 18—29/YIII 1793. fol.
- 40
— 40
- 40
SIMOND L. Yoyage en Suisse fait dans
1817— 19. Paris, 1822, 8. Tome I, II.
les
anu.
3-
SINCLAIR J. GrUndgesetze des Ackerbaus. Aus dem
Engl. uebers. von J. v. S chreibers W ien, 1819, 8.
i
—
SINGER J a n . Declarationes aulicae super codice eivili judiciario ab a. 1 7 8 2 —87. Leopoli, 8.
1—
SIRISA. Polens Ende historisch , statistisch und geógraphisch beschrieben. W arsch au, 1797, 8.
1 60
(Brak mapy)
SKAŁKOWSKI Ma r c e l i . Modlitwapoświęcona męczen­
nikom Polski. (Lwów, 1848), 8.
SKARADKIEWICZ P a t r y c y . Arytmetyka czyli
uka rachunków. W arszaw a, 1776, 8.
— 20
na­
SKARBEK F r y d e r y k h r . Dr . Gospodarstwo naro­
dowe zastosowane czyli nauka administracyi. W a r ­
szawa, 1821, 8. Tom II.
2—
1 20
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
93
Złr. et.
S k a r b i e c polski, pismo zbiorowe pod red. J. A. K a ­
raibskiego. Lwów, 1859, 8 Zesz. 1, II.
a
S k a r b n i c z k a dla ziemianina i m ieszczanina, czyli
zbiór doświadczonych środków i przepisów. Poznań,
1823, 8. Część II.
— 30
SKARGA P i o t r S.
Żywoty świętych starego i no
wego zakonu, wyd. 4 Kraków, 1598, fol.
2—
— 20
(Exempl. bardzo defektowy)
— Toż. W ydanie Meehytarystów
Część I, II/
W iedeń, 1843, 4.
4—
SKIMBOROWICZ H i p o l i t . Żywot i prace Jana He­
weliusza Gdańszczanina. W arszaw a, 1860, 4.
—■15
SKORODRADZKI O n u f r y . Erotki. Lwów, 1859,
— 30
8.
SLAYICOLA J o a n n e s. Cyrilus ac Methodius apo­
stoli SlaYorum post 1000 annos celebrati per... L eopoli 1863, 12.
SŁOTWIŃSKI K o n s t a n t y . Dar.stellung, Systematische,
der Unterthansgesetze in Galizien. Bruenn, 1827, 8.
Band I - I I I .
— Rysy p r o je k tu , uwagi nad tymi rysami i nowe
myśli do utworzenia Towarzystwa kred. w Galicyi.
Lwów, 1833, 4.
S ł ó w kilka o wizycie ósmej parafiańszczyzny. Przemyśl,
1843, 8.
SŁOWACKI J u l i u s z .
Pisma pośmiertne.
Lwów,
1866, 8. Tom I - I I I .
— 6
3—
— 20
—
8
3 20
SMITH A d a m
Die Natur und die Ursachen des
Nationalreiclithums. Wien, 1814, 8. Band I — III.
3 40
SMOLEŃSKI M. k s Cztery kościoły w ziemi Dobrzyń­
skiej. Lwów, 1869, 8.
— 80
SMOLKA F r a n c i s z e k Dr . Mowa miana (w Wiedniu)
d. 28/YIII 1861 r. (Paryż, 1861), 8.
- 25
ŚNIADECKI J a n . Żywot uczony i publiczny Marcina
Poczubuta. Wilno, 1810, 8.
— 50
ŚNIADECKI J a n W ł a d y s ł a w D r. In laudem Divi
Stanislai Casimiritani oratio Cracoviae, 1776, 4.
— 40
SOARDUS L. Institutio naturalis ad honestatem.
Yiennae, 1779, 8.
— 30
SOARIUS C. S J.
viae, 1752, 8.
Artis rhetoricae libri tres. Casso-
(Brak końca od *tr. 625)
— 80
84
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
SOBIESKI S t a n i s ł a w . Ćwiczenia łacińskie. Lwów,
1865, 8. Cześć I na kl. 1.
— O ław ce szkolnej Lwów, 1870, 8.
— W łaściwości języka łacińskiego czyli syntaxis
ornata. Lwów, 1870, 8.
— 40
— 10
— 36
SODEN J. G r v. Die Nationaloekonomie. W ien, 1815,
8. Band I, II, IV.
a
- 90
SOKOLNICKI l e G e n e r a l .
un canal de desse eh e m e nt,
1780. (Paris, 1811), 4.
— 30
Notice historique sur
execute en Pologne en
SOKOŁOWSKI S t a n i s ł a w k s. De verae et falsae
ecclesiae discrimine libri tres. Cracoviae, 1583, fol.
8 —
(Brak jednćj karty przedmowy i jednćj textu)
— Opera. Cracoviae, 1591, fol.
20 —
SOLECKI E d m u n d O s t o j a . Awulsa Humania, pa­
miętnik do dziejów wewnętrznych Ukrainy. W e necya, 1862, 8.
— 30
SOLECKI Ł u k a s z ks. Nabożeństwo
katolika. Lwów, 1867, 8.
ehrześcianina
1 30
SOLSKI S t a n i s ł a w S. ,1. Architekt polski t. j. na­
uka ulżenia wszelkich ciężarów. Kraków, 1690, fol.
5 —
(Exempl. uszkodzony)
— Geometra polski t. j. nauka rysowania etc. Kra­
ków, 1683 - 8 6 , fol. Księga I - I I I .
l0 —
(Exempl. usrkodzony)
— Rozmyślania codzienne od niedziele XI po Swięt-kach aż do niedziele I Adwentu. Kraków, 1681, 8.
Część II. (str. 9 1 9 - 1354)
1 ‘20
SOŁTYK K a j e t a n B i s k u p k r ak. lnstrukcya swemu
synowcowi pisana w Kałudze 1771 r. fol.
— 36
— Mowa na sejmie ordynaryjnym d 11/X 1766. fol. — 36
— Mowa na sejmie ordynaryjnym d. 12/XI 1766.
(W a rs za w a ', fol.
— 30
SOŁTYK R o m a n h r . Polen und seine Heldenim letzten
Freiheitskampfe. Aus dein Franz. uebers. von H. Elsner.
Stuttgart, 1834, 8. Band I Lief. 1— 3.
a
— 35
— Relation des operations de 1’armee aux ordres
du prince J. Poniatowski pendant la cainpagne de
1809 en Pologne contrę
les Autrichens. Paris,
1841, 8.
1 20
(Brak rycin i mapy)
SONCOW D. P. Numizmatyczeskija isledowania
wiańskich monet. Moskwa, 1865, 8. Część I.
sła1 —
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Zlr. ct.
SONNENFELS Grundsaetze der Polizei, Handlung und
Finanz
5te Aufl. W ien, 1787,
8. Theil
II (die
Handlung).
1 —
SONNLEITHNER J. Dr. Leitfaden ueber das oesterr.
Ilandels- und W echselrech t. W ien und Triest,
1815, 8. 3te Aufl.
1 —
S o u v e n i r s de la Pologne, historiąues, statistiąues et
litteraires. Paris, 1833, 8. Livraison 6, 7, 9. Vol. II.
Livr. 2.
a
— 25
SOUVESTRE E m i 1. Filozof na poddaszu, przekład
z franc. K. Forstera. (Bibl nauk
moraln i polit.
XIII). Berlin, 1865,
8.
(SOZAŃSKI A n t o n i ) . Co mówi Galicya o nowej
mapie p. t. E uropa w r. 1860. Lipsk, 8.
— Kuczborski i Skarga rozpatrywani pod względem
języka W iedeń, 1859, 8.
— Testam ent polskiej p o ez y i, ułamek z komedyi.
W iedeń, 1859, 16.
1 30
— 10
— 48
— 15
SPANNER A. S. J. Polyanthea s a c r a , ex universae
sacrae scripturae figuris, symbolis etc. collecta.
Augustae Vindelicoruin, 1715, fol. Tomus II.
4 —
SPAZIER R y s z a r d O t t o n Dr . Historya powstania
narodu polskiego w r. 1830 i 31. P a ry ż , 1833, 8.
Tom I. (Zesz. 1, 2, 3), II (4), III (7).
a
— 50
S p r a c h f r a g e , Die polnische. in Preussen. Leipzig,
1845, 8. lleft I.
1—
S p r a w a między ks. Adamem Czartoryskim oskarża­
jącym a J. Komarzewskim i Fr. Ryxem oskarżonymi
Roku 1785, 8.
1 80
S p r a w a polska przed Izbę lordów parlamentu angiel­
skiego. Lwów, 1861, 8.
— 12
S p r a w a polska przed Parlamentem angielskim w lipcu
1861. Lwów, 1861, 8.
— 15
S p r a w i e , W , szkół naszych przez %*. Lwów, 1866,
8. Zeszyt I.
— 12
S p r a w o z d a n i a stenograliczne z posiedzeń sejmu
krajowego galicyjskiego we Lwowie r. 1861. Lwów, 8. — 60
— Toż. 4. W r. 1865 - 66, 66, 67.
a
3 —
(Exempl
niekompletne)
S p r a w o z d a n i e c. k. Rady szkolnej o stanie wycho­
wania publicznego w 1. 1868 i 69. Lwów, 1871, 4. — 10
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
96
Złr. ct.
S p r a w o z d a n i e dyrekcyi teatru
1864—69. Lwów, 1869, 4
polskiego
za
1.
— 18
S p r a w o z d a n i e dyrekcyi Towarzystwa przyjaciół
sztuk pięknych w Krakowie z czynności w r. 1856/6,
1856/7. Kraków, 4
a
— 15
S p r a w o z d a n i e komisyi wyznaczonej przez sejm
do wypracowania projektu kolei żelaznej w Galicyi,
złożone stanom r. 1842. 8.
1 —
S p r a w o z d a n i e roczne c. k. gimnazyum F r a n ­
ciszka Józefa we Lwowie. Rok szkolny 1868. Lwów.
1868, 4.
— 36
S p r a w o z d a n i e Towarzystwa gospodarskiego ga ­
licyjskiego za czas od lipca 1860 Lwów, 1861, 4
—
5
S p r a w o z d a n i e Towarzystwa gosp. roln. krakow­
skiego od 1/1—31/XII 1859. Kraków, 1860, 4.
— 10
S p r a w o z d a n i e Towarzystwa wzajemnych ubezpie­
czeń od ognia i od gradu w Krakowie z czynności
w r. 1865/6. Kraków, 1866, 4.
— 42
S p r i c h w o e r t e r , Osmanische, herausgegeb. durch
die k. k. Oriental. Akademie in Wien. Proverbes
Ottomans. W ien, 1865, 8
— 60
SPRUSZYŃSKI J e r z y B e n e d y k t ks . Dr. Stromata
honori Sanctissimae Virginis Mariae consecrata
Zamosci, 1680, 4.
5
STACHURSKI P a u l i n . Uwagi nad tłumaczeniem latopisu Nestora. Lwów, 1869, 8.
—
—
8
STADNICKI K a z i m i e r z . Bracia W ładysław a Jagiełły
Olgierdowicza. Lwów, 1867, 8.
1 80
STAEL-HOLSTEIN M m e De PAllemagne Paris, Londres & Berlin, 1813 — 14, 8. Tome I, II.
1 40
STANECKI T o m a s z . Do braci. (Lwów, 1848), 8.
S t a r y n a ruskoj zemli. Moskwa, 1867, 8. Knyha
— 10
I.
STARZYŃSKI J ó z e f Głos d. 17/X 1782 w izbie se n a ­
torskiej miany. (Warszawa), fol.
— Głos d. 30/X 1782 miany. (Warszawa), fol.
(STASZYC S t a n i s ł a w ks.). Przestrogi dla Polski z te ­
raźniejszych politycznych Europy zwięzków i z praw
natury wypadajęce. 1790, 8. Część I.
S t a t u s causae inter generosos in s ta g a to re s, viceinstagatores Regni et M D. Lithuaniae et eorum de-
— 12
—
6
—
6
— 80
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
97
Złr. et.
latores. (Sprawa o porwanie króla w 1771 r.) B. w.
in. i r., fol.
20
—
S t a t u t organiczny o zgromadzeniach politycznych wol­
nego miasta Krakowa i jego okręgu (po polsku i
po franc.) (Kraków, 1833), 8.
1
—
S t a t u t Towarzystwa zaliczkowego we Lwowie. Lwów,
1871, 8.
—
S t a t u t Wielkiego księstwa litewskiego pięty raz za
króla Augusta III przedrukowany. Wilno, 1744, fol. 10
4
—
S t a t u t a emerytury dla aktorów polskich lwowskiego
teatru. Lwów, 1856, 8.
—
10
S t a t u t a galic. kasy oszczędności we Lwowie. Lwów,
1849, 4.
— 15
S t a t u t e n der k. k. Theresianischen Ritterakademie.
Wien, 1802, 4.
1 —
STAUNTON P. Podróż lorda Makartney do Chin w r.
1792, 93 i 94, na polski jęz. przeł. przez R. Mar­
kiewicza. Kraków, 1801, 8. Część I, II.
2 20
STEBELSKI I g n a c y ks. Dwa wielkie światła na hory­
zoncie Połockiin, czyli żywoty św. Eufrozyny i P a rascewii. Lwów, 1866— 67, 8. Tom I— III.
3 20
STECKI T a d e u s z J e r z y . Słowo wstępne do wy­
dawnictwa 2giej seryi opisu Wołynia. (Lwów, 1864), 8. — 5
— Wołyń pod względem statystycznym, historycznym
1 10
i archeologicznym. Lwów, 1864, 8. Tom 1.
1 20
— Toż. Serya druga. Lwów, 1871, 8.
STEFANOWICZ S a m u e l ks. Allocutio circa actum
electionis trium candidatoruin ad vacantem sedem
— 4
archiepiscopalem rit. arin. Leopoli, 1817, 8.
— List pasterski z d. 10/YII 1832 r. (Lwów), 8.
—
20
STE1NBUECHEL A. v. Abriss der Alterthumskunde.
1 20
Wien, 1829, 8.
STĘCZYŃSKI M. B. Krakowiak. (Lwów, 1848), 8.
STOEGER J. Kurze Besehreibung des in W ien gemahlten Oehlgemaeldes der k. russ. Residenzstadt
Petersburg. Pesth, 1826, 8. 3te Auli.
STOEGER M i cli a e l D r . Darstellung der gesetzlichen
Yerfassung der galizischen Judenschaft. Lemberg,
1833, 8. Bnd. I. II.
STOERCK A. Libellus quo demonstratur, cicutam non
solum usu interno tutissime exhiberi sed et esse
—
12
—
10
3 —
98
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Żłr. ct.
simul remedium yalde utile in multis morbis. Vindobonae, 1760— 61, 8. Libellus (I), II.
1 60
STOFFELA P. Dissertatio inaug. med. de morbo nuncupato Pellagra. Yindobonae, 1822, 8.
— 26
STOLLENWERCK. R echerches historiąues sur les
principales nations etablies en Sibirie. Paris, 8.
STORCHENAU S. Institutiones
Venetiis, 1774, 8.
1 80
Logicae. Ed. altera.
— 60
S t o r i a , La. Amsterdam, 8. Dell’ anno 1734— 1792.
(Tomów 62).
a
1 —
S t r a f g e s e t z , Das, und die P ress-O rd nu ng vom
27/Y 1862. W ien, 1862, 8.
— 20
Strafgesetzbuch
fuer Westgalizien. W ien, 1796, 8. —
STRASZEW1CZ ,1 ó z e f. Die Polen und
die Polinen
der Revolution Yom 29 November 1830 Aus dem
Franz. von Dr. K. Andree Stuttgart, 1832— 37, 8.
60
2 40
(Brak portretów)
STRATICO D. Esame teologico del voto su i dubbj
di coscienza del M. G. Serpos. Venezia, 1786, 8.
1 —
(Brak ryciny przed kartą tyt.)
STRIGELIUS V. In Justinum Trogi
commentarius. Argentorati, 1612, 8.
abbreviatorem
1 80
(Koniec nieco uszkodzony)
(STRONCZYŃSKI K.). Spis zw ierząt ssących kraju
polskiego i pogranicznych. W arszaw a, 1839, 8.
STRYJEWICZ S e b a s t y a n k s . Dr .
święta uroczyste. Kraków, 1680, 4.
Kazania
— 24
na
1 30
(Brak początku)
STRZELECKI F e 1 i x D r .
1861, 8.
Radania fizykalne. Lwów,
STUBIELEWICZ S t e f a n .
fizyki. Wilno, 1816, 8.
Zbiór krótki
— 30
poczętków
2—
STUNZER C. Dissertatio inaug. med. de morbis intestinorum cognoscendis et curandis. Viennae, 1767, 8. — 36
(STUPNICKI H i p o l i t ) . Herbarz polski. Lwów, 1864,
4. Tom I.
1—
(Brak str. 149— 156)
STUPNICKI J u l i a n D r .
Muzyka pod względem
estetycznym i lekarskim. Lwów, 1866,
8.
— 30
STURZ H. P. Schriften (Miniatur-Ribliothek der deutscben Classiker). Heidelberg, 1829, 32.
— 10
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
SUBBOTIĆ ,). I) r. Cwitnyk srbske sloyesnosti.
1853, 8. Swezak I, II.
a
Beć,
— Cytanka srbska za gimn. Bec, 1855, 8. Knjiga II.
— Spomenici stare jugoslayenske knjiżevnosty. Bec,
1853, 8.
SUCHECKI H e n r y k . Nastin dejin pisemnictvi Polakuv od nejdavnejśich easuv do r. 1858.
W Pra­
żę, 1858, 8.'
SUCHODOLSKI W o j c i e c h . Mowa na sesyi w izbie
poselskiej (1. 2 6/X 1782 miana. (W arszaw a), fol.
— Mowa na sesyi w izbie poselskiej d. 29/X 1782
miana. (W a rsz a w a ), fol.
— Mowa miana in turno w izbie poselskiej d. 31/X
1782. (Warszawa), fol.
— Mowa miana in turno w izbie poselskiej d. 2/XI
1782. (W arszaw a), fol.
SUCHOROWSKI M i c h a ł .
W anda Potocka czyli
schronienie w lasku św. Zofii. Lwów, 1832, 12.
SUETONIUS. Histoire des douze Cesars, trad. par H.
Op. de La Pause. Paris, 1771, 8. Tome I— IV.
SULIMA S L ettres d’un UkraTnien sur la Bośnie r u s se. Leipzig, 1864, 8.
SULLY. Esprit d e . . . ou extrait dans
d e . . . Dresde et Varsovie, 1768, 8.
les meinoires
— Meinoires. Londres, 1778, 8. Tome VIII—X.
a
SUPIŃSKI J ó z e f . Głos wołającego nie na puszczy.
(Lwów, 1848), 8.
SUTTINGER J. B. D r. Consuetudines austriacae. Acc.
Additiones authore Dr. B. W althero. Norimbergae,
1718, 4.
S v e t o z o r , list pro zabavu a literaturu. (Priloha ke
Slowenskym Novinam), (redaktor D. Lichard, spolupracovnik Dr. H. Jirecek). Ve Vidni, 1859, 4.
Cisło 2 - 1 2 , 1 4 —19.
a
SWEERTIUS F r. Selectae christiani
Ed. auctior. Coloniae, 1625, 16.
orbis deliciae.
ŚWIECKI T o m a s z .
Opis starożytnej Polski. W a r ­
szawa, 1816, 8. Tom I, II.
100
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr ct.
(SW IFT). Podróże Guliwera. Supraśl, 1784, 8. Tom II.
1 —
(Brak końca, od str. 367)
SWIRCZYŃSKI A n t o n i S. J.
pertum. Leopoli, 1716, 4.
Atriurn sapientiae a2
SYMON J a n K r y s t y a n . Inforinacya praktyczna o
paleniu wódek, pędzeniu dobrych alembików i t d.
Kraków, 1796, 8
•
S y n o d u s dioecesana posnaniensis sub. Oh. A. Szembek A. D. 1720 Yarsayiae celebrata. Varsaviae,
1720, 4.
~ 48
2 30
S y n o d u s provincialis gnesnensis provinciae sub L.
Gembicki Petricoviae A D. 1621 celebrata. Cracoviae, 1624 (rzeczywiście 1630), 4.
1—
S y n o d u s provincialis gnesnensis provinciae sub J.
Wężyk A. D. 1628 celebrata. Cracoviae, 1629 (rze­
czywiście 1630), 4.
1 20
S y n o p s i s juris ecclesiastici publici et privati. Yindobonae, 1776, 8.
-
SYRACH. Epitre du vieux cosm opolite... a la Convention Nationale de F ran ce contenant l’exaraen du
discours prononce par Boyssy-D’Anglas. En Sarm atie, 1795, 8.
— Kosmopolita s t a r y . . .
W Sarmacyi, 1 7 9 5 ,8 .
36
1—
do Konwencyi narodowej.
1—
SYRENIUS S z y m o n . Zielnik, herbarzem z języka
łać. zowię, t. j. opisanie własne imion, kształtu,
przyrodzenia, skutków i mocy ziół wszelakich i t. d.
CracoLyiae, 1613, fol.
100
— (Toż, drugi exemplarz uszkodzony bez poczętku
i końca).
—
13 —
SZADBEY E m e r y k k s. Dignitas principis Adami
Czartoryjski, Generalis terrarum Podoliae. 1762, fol. — 60
SZALLER K. L. Zasady poezyi i wymowy. W arszaw a,
1826, 8. Tom I, II.
1 20
SZEWCZEŃKO T a r a s .
Poezyi, nakładom K. Szuszkiewycza. Lwów, 1866, 8.Tom I W ypusk 1, 2, 3.
1 —
SZKARŁUPKA R o m a n. Powieść ostatniego torbani
sty żebraka. Kraków, 1862, 16.
— 48
S z k o ł a [polska na Batignolles. Sprawozdanie z lat
1 8 5 7 - 6 0 , 1 8 6 8 - 6 9 . Paryż, 4 (8).
h
-
4
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
101
Złr. ct.
S z k o ł a wyższa polska. 68. Boulevard du Montpar­
nasse. Zdanie sprawy za r. 1865/6. Paryż, 8.
—
4
S z k ó ł k a niedzielna, red. ks. T. Borowicz. Leszno,
4. Rok V— VIII (1841— 4 4 j.
a
2 -
SZMALZ F r y d e r y k D r. Nauka o chowie, pielę­
gnowaniu i utrzymaniu owiec czystej i pop raw ­
nej rasy, z nieiniec. na polski przetłóm. Lwów,
1834, 8.
- 70
SZMUK z P u c k a k s
Rozmova Pólocha s Kaszebę. V Śvjecu, 1865, 8. Dregje ved
— 18
SZOKALSKI W. D r. Fantazyjne
Kraków, 1861, 8. Tom I.
objawy zmysłowe.
1 60
SZUJSKI J ó z e f . Dzieje Polski. Lwów,
Tom I Piastowie. (Zesz. I str. 192).
1862,
SZULC D o m i n i k .
Warszawa, 1846, 8.
dawnych.
O znaczeniu
Prus
8.
1—
1—
SZUMLAŃSK1 F e l i x . Program nauki śpiewu na r.
1864 przy c. k. wyższem gimnazyum Doininikańskiem. Lwów, 1864, 8
— 8
SZUMLIŃSKI M a r c i n D r. Arbor immortalis gloriae
in Domino Constantino de Lubraniec Dabski succisa. Cracoviae, 1710, fol.
— 42
SZWYKOWSK1 M i c h a ł
Mowa w izbie senatorskiej
d. 19/X 1782 miana. (W arszawa), fol.
—
— Mowa na sesyi w izbie senatorskiej d 23/X
1782 miana. (Warszawa), fol.
—
SZYB1ŃSKI D o m i n i k S. P. Atlas dziecinny czyli
nowy sposób do nauczenia dzieci geografii. W a rsz a ­
wa, 1772, 12.
— Krótka wiadomość o znakomitszych na świecie
monarchiach, starodawnych królestwach, Rzeczachpospolitych i t. d. W arszawa, 1772— 73, 8. Tom
I, II.
— Toż. W arszawa, 1790, 8. Tom
1.
— Toż. W arszawa, 1813 - 14, 8. Tom I, II.
SZYMANOWSKI J ó z e f .
Pisma różne
proza. W arszawa, 1803, 8.
wierszem
6
6
2-
2 20
— 80
2 20
i
SZYMONOWICZ S z y m o n .
Opera orania, proc. A.
M. Durini. Varsaviae, 1772, 4. (P rz y da ne : Durini’ego Aeternae memoriae Simonis Simonidae B endofiski, 1772). .
1 20
5—
102
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
SZYRMA L a c h K r y s t y n Anglia i Szkocya, przy­
pomnienia z podróży r. 1 8 2 3 —24 odbytej. W a r s z a ­
wa, 4828, 8. Tom I.
T a b l e a u de Berlin a la
Berlin, 1801, 8.
1 —
fin du dixhuitieme sieele.
1—
TACYT. Dzieła wszystkie przekładania
St. N arusze­
wicza S. J. W arszawa, 1772, 8. Tom I.
1 50
(Brak karty tyt. i dedykacyi)
— Toż. W yd
8. Tom I —IV.
T. Mostowskiego.
W arszaw a, 1804,
7—
T a f e l n zur Statistik der oesterr. Monarchie. W ien,
185 6—59, fol. Neue Folgę Bnd. I 1 - 9 , II 1, 6, 8. a — 36
T a n d e c i a r z , pismo bardzo pożyteczne dla r y c e rzów, prawników & c , wyd. przez Bogd. W alkę.
W Parzymiechach, krótłami Kupisza, nakładem Go­
liata, (1831), 8. Nr 1 - 1 1 .
1 20
TANNER M. S. ,1. Societas Jesu usque ad sanguinis
et vitae profusionem inilitans. P ragae, 1675, fol.
3 —
(Brak kartki tyt. i spi u nazwisk męczenników)
(TAŃSKI I g n a c y). T reść relacyi od deputacyi examinujęcej oskarżonych o bunt stanom sejmującym.
(W arszawa), 1790, 8.
— 30
(Brak końca, od str. 81)
(TARNOWSKA). O sługach Bożych. Siostrzyczki ubo­
gich. Z francuskiego. Lwów, 1869, 8.
TASSO T o r q u a t t o .
Jerusalem, ausgearb
1744, 8,
Gottfried oder das
von J. Fr. Koppen.
— 15
befreyte
Leipzig,
4 80
— Jerozolima wyzwolona, przekł. Ludwika Kamińskiego. W arszaw a, 1846, 8
Tom II.
1 30
T e l e g r a p h , Der. O esterreiehisches Conversationsblatt fuer K unst, Litteratur etc. Wien, 1837, 4.
II Jah rgan g Nr. 2— 87.
2 —
TENNEMANN W . B. Rys historyi lilozoiii, przeł. J. H. S.
Rzesiński. Kraków, 1836, 8. Tom I.
1—
T e o l o g i a pasterska z różnych autorów a szczególnie
z Ojców św. zebrana. Lwów, 1844, 8. Tom I Zesz.
1, 2, 3, II 1, 2, 3.
1 50
TERESA d e J e s u s. Ma t . Opera. Colortiae, 1626 — 27,
4. Pars I, II.
3 60
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
103,
Złr. ct.
TERTULIANUS S e p t i m i u s FI o r e a s . L iber de
praescriptionibus adversus haereticos. Leopoli, 1784,8
1 20
TESSARCZYK A n t o n i . Rzeczpospolita krakowska pod
opieką trzech wielkich mocarstw A u stryi, Prus i
Rosyi. Kraków, 1863, 8. Poszyt I.
— 48
TEXIER, L e.
Cours de litterature. Paris, 1801, 8.
1—
(Nieco uszkodzone)
TEXTOR Ra v . J o h . Epithetorum opus absolutissimum.
Rasileae, 1612, 8.
— 80
(Brak kartki tyt. i początkowych kari 11)
— Niyernensis officina
Basileae, 1566, 4.
nunc
demum
eraendata.
5 —
THAER. Gospodarz galicyjski przez H. G. H. (1800),
8. Cześć I— III
1 50
T h e a t r u m Europaeuin, d.i ausftielirliche Fortsetzung
denk- und merkw uerdigster Geschichten. Francfurt
a. M., 1702, fol Theil XIY.
10 —
T h e s a u r u s spirttualis rerum ac documentoruin ad
Societatem Jesu pertinentium. Lublini, 1765, 8.
1 80
THOMAS a K e m p i s . De imitatione
ąuatuor. Posnaniae, 1727, 24.
Christi
libri
— 60
THOMPSON. Les S a is o n s , poeme trad. de Panglois.
Paris, 1779, 8.
1 60
THUCYDIDES. De bello
Francofurti, 1589, 8.
2 —
pelloponnesiaco
libri VIII.
(Brak kartki tyt.)
TIESLER C. D r . i W o l i ń s k i J. Książka do tłóraaczenia z języka niein na polski. Poznań, 1863, 8.
Część I zawierająca opis dawnej Polski.
1 —
TOFFOLI F. D r. Elementi di algebra. Vienna, 1 8 6 5 ,8 . — 40
TOMBE C h. F. Voyage aux Indes orientales pendant
les annees 1802 —1806, augm. par M. Sonnini.
Paris, 1810, 8. Tome I, II i Atlas in fol.
3 50
TOMEK W. W . Geschichte Boehmens, aus dem Boehm.
uebersetzt vom Verfasser. P rag 1865, 8.
1 10
— Krótka gramatyka c z e s k a , przeł. przeż J. Krzy­
wickiego. W arszaw a, 1865, 8.
— 50
TOROS1EWICZ T e o d o r .
Poględ na potrzebę naby­
wania zasad gruntownych tak w umiejętności przy­
rodniczej jak i w historyi powszechnej. Lwów,
1865, 8.
— 48
104
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
TOROSIEWiCZ T e o d o r . Pranie bielizny za pomocą
pary i zapobieżenie, żeby nie żółkła. Lwów, 1844, 8. — 10
— Rozbiór fizyczno - chemiczny źródła siarczystego
w Konopkówce w Galicyi. Lwów, 1833, 8.
— 30
— Sposób łatwy rozpoznania ziemi o rn e j, aby ję
30
ulepszyć. Lwów, 1836, 8.
W oda źródłowa we Lwowie chemicznie rozebrana.
W a rs/a w a , 1839, 8.
— 8
T o w a r z y s t w o wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie.
Rzecz o zabezpieczeniu na życie. Kraków, 1871, 12. — 12
T r a i t e elementaire ou principes de religion opposes
aux principes d’incredulite. Yienne, 1790, 8.
T r a k t a t dodatkowy tyczący się
jego okręgu i konstytucyi. 8.
miasta
1 20
Krakowa,
TRAUSCH J. Chronicon Fuchsio-Lupino - Oltardinum
sive annales Hungarici et Transsilvanici. Coronae,
1847, 4. P ars I (Ann. 990 ~1 «30 ).
T r e ś ć pism różnych względem formy rzędu, sukcesyi
tronu polskiego i t. d. Sandomierz, 1791, 8.
20
4
— 40
TRETER M i e c z y s ł a w . Studyum polityczne. Drezno,
1869, 8.
— 24
TRIPPLIN T. D r. Podróż przez Saharę. W arszaw a,
1834, 8. Tom I.
— 80
TROC M i c h a ł A b r a h a m . Nowy dykcyonarz t. j.
mownik polsko-niemiecko-francuski. Lipsk, 1779, 8.
Tom III.
4
TRZASKOWSKI R r o n i s ł a w .
Ćwiczenia łacińskie
dla użytku wyższych klas szkół gimn. Lwów, 1869,
30
8. Część II.
TRZCIŃSKI P i o t r . List otwarty do p. Józefa Dzierzkowskiego. (Lwów, 1848), fol.
— 23
TRZECIESKI F r a n c i s z e k . Denksclirift ueber die
Zustaende Galiziens uebergeben dem Fr. Grf. Stadion
im J. 1847. L em berg, 1867, 8.
— 10
TUERPIN. Geschichte der Regierungen in den alten
Republiken. Aus dem Franz. Mietau und Leipzig,
1770, 8.
TULIŃSKI M i c h a ł
ks.
O pożytecznym
chowie
pszczół uwagi z doświadczeń zebrane. Lwów, 1826,8.
1 30
(TURCZYŃSKI J u l i u s z . ) .
1 20
Kiejstut. Lwów, 1861, 8.
24
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
105
Złr. ct.
(TURCZYŃSKI J u l i u s z ) . Powieść o czarnobrewcu,
poema w dwóch częściach. Lwów, 1867, 16.
— 36
— T ragedya życia. Lwów, 1867, 8.
— 36
TURNEBUS A. Adversariorum Tomi III.
Argentinae, 1599, fol.
TURPIN d e C r i s s ć . Essai
Paris, 1754, 4. Tome I, II.
TURSELINUS H. S. J.
Coloniae, 1629, 12.
Altera
ed.
8—
sur Part de la guerre.
4—
Epitome historiarum
libri X.
2—
T y g o d n i k illustrowany. W a rs z a w a, 1865,
3 0 1 - 3 1 4 (od 1/VII— 30/IX).
4.
Nr.
1—
T y g o d n i k lwowski, red. K. Widinann. Lwów, 1850,
4. Nr. 1— 26 (od 5 / 1 - 2 9 , VI).
T y g o d n i k polski, gł. red. Br. Kiciński.
1819, 8. Nr. 19 (z d. 8/V).
1 60
W arszaw a,
— 20
TYMINIECKI W o j c i e c h S. J. Wszystko w jednem,
t. j. summa przymiotów sędowyeh w Trybunale ko­
ronnym za łaski i honoru Józefa na Potoku Po­
tockiego. Lublin, 1724, fol.
— 50
TYMKOWSKI J e r z y . Podróż do Chin przez Mongolię
w 1.1820 i 21, z rosyjsk. na jęz. polski przez T. W .
Kochańskiego przełożona. Lwów, 1828, 8. Tom I, II.
1 40
TYSZKIEWICZ E u s t a c h y
Wilno, 1846, 8. Tom I.
1 —
lir.
Listy
o
Szwecyi.
U e b e r s i c h t e n , Sta tistisc h e , ueber die Beyoelkerung und den Viehstand von O esterreich nach der
Zaehlung yom 3l/X 1857. W ien, 1859, fol.
2 40
U e b e r s i c h t s t a f e l n zur Statistik der oesterr. Mo­
narchie fuer die J. 1861 u. 1862. Wien, 1863, 8,
1 30
UHLICH G o f r y d S. P. Praelectiones diplomaticae
ex Gatterero, Eckhardo et Grubero. Leopoli, 1785 8 — 40
(Brak końca)
— Praelectiones numismaticae ex Eckhelio aliisque.
Leopoli, 8.
— 50
ULICZNIK k r a k o w s k i . Nieudany inajstersztuk dyabelski, napisał . . .
W Smoczejamie (Kraków),
1862, 8.
—
S
UNGAR R. D r. Gedanken von dem Zustande der
Schulen und der lateinischen Literatur in Boehmen
vor E rrichtung der hohen Schule zu Prag. Prag,
1784, 8.
— 60
14
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
U n i a , wyd. i
1869, 70.
redaktor A. Vogel.
Lwów, fol.
Rok
UNTERBERGER F r . v o n . Abhandlung ueber die bestaendige Befestigungskunst. W ien, 1807, 8.
— Abhandlung ueber die Feldbefestigungskunst.
W ien, 1807, 8
— Anfangsgruende der Mathematik. W ien, 1775, 8.
II Theil 1 Band.
— Toż. 2te Auli. W ien, 1 7 8 0 - 8 1 , 8. Theil I, III. a
— Noethige Kenntnisse von dem Geschuetze und
dessen Gebrauch. W ien, 1807, 8
U n t e r h a 11 u n g e n , Neue litterarische. Breslau, 1774,
8. Band I Septeraber (str. 515 —765).
U n t e r r i c h t ueber den Flaehsbau. Nauka o uprawie
lnu. Lwów, 1804, 8.
URBAŃSKI A u r e l i . Podlotek, komedya w 4 aktach.
(Bibl. teatr, lwowska Zesz. I.). Lwów, 1867, 8.
— Po wystawie paryskiej. Fraszka dramatyczna w 1
akcie. (Bibl. teatr, lwowsk. Zesz. VIII). Lwów,
1871, 8.
URBAŃSKI W o j c i e c h D r. Pisma pomniejsze razem
zebrane. Lwów, 1869, 8.
URUSKI S e w e r y n h r. Polemika o kwestyi wło­
ściańskiej z r. 1856 i 57. W arszaw a, 1857, 8.
— Sprawa włościańska, wyjątki z nowożytnych pol­
skich ekonomistów. W arszawa, 1858, 8. Tom I, II.
U r z ą d z e n i e służby żandarmeryi w m. Krakowie i
jego okręgu. (Kraków, 1837), 8.
U s t a n o w i e n i e tymczasowe m agistratur pojednaw­
czych. (Od rzędu centralnego wojskowego dd. Lublin
20/X 1809). 8.
U s t a w a obowięzujęca dla Galicyi i Lodomeryi dotyczęca pokrycia kosztów na utrzymanie zabudowań
kościelnych i parochialnych. (Lwów, 1863), fol.
U s t a w a powszechna o występkach i ich karaniu.
Allgemeines Gesetz ueber Yerbrechen. Wiedeń,
1787, 8.
U s t a w a powszechna sędowa dla Galicyi zachodniej.
Wiedeń, 1796, 8.
U s t a w a rządow ą,
d. 3/I1I 1791. 8.
prawo uchwalone
w W arszawie
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
107
Złr. ct.
U s t a w a w sprawach małżeńskich co do kontraktu
cywilnego. Wiedeń, 1783, 8.
— 36
U s t a w y c. k. galicyjskiego
skiego. Lwów, 4.
Towarzystwa gospodar­
— 10
U s t a w y cywilne dla Galicyi wschodniej.
1797, 8. Część I—III.
W iedeń,
U s t a w y cywilne dla Galicyi zachodniej.
1797, 8. Część I— III.
W iedeń,
2—
2 —
U s t a w y Stowarzyszenia katolickiego pod nazwa i
opieka księżecia apostołów św. Piotra. Lwów,
1 864/8.
'
—
6
U s t a w y Stowarzyszenia ziemiańskiego z d. 3/V 1848.
Lwów, 1848, 8.
— 12
U s t a w y Towarzystwa dam dobroczynności we Lwo­
wie. Lwów, 1870, 8.
— 10
U s t a w y zasadnicze państwa austryackiego.
1868, 8.
— 30
W iedeń,
USTRZYCKI K a z i m i e r z . Głos na sesyi sejmowej
d. 2 6/X 1778 miany. (W arszawa), fol.
— 10
U w a g i nad c. k. ustawę w sprawach małżeńskich
pod d. 12/1 1783 ułożona. W iedeń, 1783, 8.
U w a g i pod rokiem 1790. 8.
40
1 30
U w i a d o m i e n i e zapraszające do przyszłej regulacyi
ubogich we Lwowie. Lwów, 1787, 8.
— 25
(Brak ostatniej kartki)
Histoire genealogique des maisons souveraines
de 1’Europe par M. V****. Paris, 1811, 8. Tome I,
II 1, 2, 3.
2 40
VALENTINI F r . v o n. Der Tuerkenkrieg. 3te Auflage.
(Die Lehre vom Krieg, Band III). Berlin, 1833, 8.
1 —
(Brak planów)
— P recis des dernieres guerres des Russes contrę
les T u rcs, trad. de Tallemand par E. de La Cóste.
Paris & Leipzig, 1828, 8.
1 20
YALERIUS M. Exemplorum memorabilium libri noyem
interpr. P. J. Cantel S. J. Parisiis, 1679, 4.
2 —
YARENIUS B. D r. Geographia generalis. Amstelodami,
1671, 24.
1 20
VATTEL M. de . Le droit des gens ou principes de
la loi naturelle. Leide, 1758, 4. Tome I, II.
— Toż. Londres, 1758, 4. Tome II.
5 —
1 30
Biblioteka Cyfrowa UJK
108 http://dlibra.ujk.edu.pl
VEGA G. F r. v o n. Yorlesungen ueber die Mathematik.
3te Aufl. W ien, 1802, 8. Band I.
YELLY 1’A b b e de. Histoire de France. Nouyelle ed.
Paris, 1768— 74, 12. Tome VI—XX.
a
YENERONI. Le maitre italien ou la grammaire, augm.
par Ch. Placardi. Francfort et Leipsic, 1764, 8.
V e r b a raala provocant. Bruxella, (1859), 8.
VEREDICINI G e o r g i i
ad Veramantium exemplum
litterarum occasione yulgati libri „Specimen hist.
lit polonae44. Varsayiae, 1778, 8.
(Brak karty tyt.)
VERGILIUS P. M. Bucoliea, Georgica et Aeneis cum
couim. Ch. Junckeri. Lipsiae, 1755, 12.
(Brak karty tyt. i poczatk str. ŁX XV H I)
— Księgi wszystkie t. j. Aeneida przekładania Jędrz.
Kochanowskiego, Georgica przekł. W. Otwinowskiego,
Bucolica przekł. J. Nagurczewskiego S. P., razem
do druku podane. W arszaw a, 1754, 4.
— Les oeuyres, trad. par 1’Abbe Desfontaines. Nouv.
ed Paris, 1770, 12. Tome I —IV.
Yerhandlungen
des landwirthschaftlichen Congresses geh. zu W ien im Maerz 1849. Wien,
1849, 8.
Y e r i t e , La, defendue et prouyee par les faits contrę
les calomnies anciennes
et nouyelles. Połock,
1817, 8.
V e r i t e , L a , sur les cent j o u r s , principalement par
r a p p o r t a la renaissance projete de 1’Empire
Romain. Bruxelles, 1825, 8.
VERONIUS F r a n c i s z e k Dr . Secretio eorura, quae
sunt de fide catliolica ab iis, quae non sunt de fide.
Leopoli, 1781, 8.
V e r o r d n u n g des k k. galiz. Landesgubernium s dd.
3/VIII 1810. (Lwów), fol.
V e r o r d n u n g , Provisorische. Rozporządzenie prowi­
zoryczne wzgledem postępowania w spraw ach druku
dd. W ie d e ń 18/V 1848. fol.
VERTOT l ’A b b e de . Histoire des Cheyaliers hospitaliers de Saint Jean de Jerusalem. Amsterdam,
1742, 8. Tome I - Y .
. — Opisanie królestwa Portugalii i historya państwa
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
109
Złr. ct.
tego, dla pożytku narodu polskiego wydana. Lublin,
1754, 12.
1—
(Brak str, 1, 2, 9, 10)
V e r z e i c h n i s s , Alphabetisches, aller Ortschaften Galiziens und der Bukowina aufgenommen iin ,1 1818.
Lemberg, fol.
5—
MCECOMES ( V i s c o n t i ) A n t o n i E u g e n i . Ad Poloniae regem Stanislaum Augustum et ordines in
regni comitiis congregatos oratio babita Yarsaviae
pridie Idus NoYembris 1766 fol.
— 30
V ie privee, politiąue et militaire du prince Henri de
Prusse frere de Fre d e ric II. Paris, 1809, 8.
1 50
V i e s des bommes celebres de toutes les nations. Ed.
ornee de portraits. Paris, 1805, 8. Tome I,II.
2 40
Y i e s des homines illustres d’Angleterre, d’Ecosse et
dTrlande, ou le Plutarąue ang lo is, trad. de 1’anglois
par M. D. Vasse. Paris, 1800, 8. Tome I—X, XII. a
1—
VIELMIUS E p i s c . Ae m. De D. Thomae Aquitanis
doctrina et scriptis libri duo. Vindobonae, 1763, 4.
2 40
VILLEMAIN. Histoire de Cromwell.
Tome I, II.
2 60
P a ris,
1819, 8.
YIOMENIL Ba r . de. L ettres particulieres sur les
affaires de Pologne en 1771 et 1772. Paris, 1808, 8,
2—
YIBEY J. J. Historya naturalna rodu ludzkiego, z franc.
na jez. polski przełożona. W arszawa, 1843, 12. Poszyt 12.
— 20
— Historya obyczajów i zinyślności zwierząt, przekł.
A. W agi. W arszawa, 1844, 12. Poszyt 10 — 12. a — 20
VOGEL R. A. D r. Opuscula medica selecta in unum
collecta. Goettingae, 1768, 4.
1 50
VOLNEY P. Podróż do Syryi i Egiptu w r. 1783 —85.
Kraków, 1803, 8. Tom I, II
2 50
VOLTAIRE. Collection cemplete des oeuvres. Nouvelle
ed. 1770, 8. Tome I
— Henryada w dziesięciu pieśniach, na język polski
przeł. przez J. Dembowskiego. Warszawa, 1805, 8.
— Historya wschodnia o Zadigu,
wył. język W rocław , 1786, 8.
1160
z franc. napolski
— 60
(Brak końca)
— Le micromegas avec une histoire des croisades
etc. Londres, 1752, 8.
180
iiO
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
VOLTAIRE. Oeuvres completes (Paris), 1785,8. Tome
LVII.
— 70
1 20
— Pieces fugitives. Londres, 1782, 12.
— Theatre. Ed. stereotype. Paris, 1801— 13, 12.
— 50
Tome III, V— XII.
a
— Ustawa natury, do Fryderyka W ielkiego króla
1 —
pruskiego. Ferney, 1795, 8.
— W iersz o człowieku, przekł. z franc. jeżyka.
1 —
Kraków, 1795, 8.
V o r s c h r i f t e n , Allgemeine, u eber die Y erfahrungsart bei den Gerichtsbeboerden in Westgalizien.
W ien, 1802, 8.
— 36
(Brak końca od str
220)
V o y a g e s , Nouveaux, dans 1’Archipel, le continent de
la Grece, la Thrace etc. Paris, 1800, 8
Tome
I-III.
3 -
W. F. Przyjęcie Stanisława Augusta króla w Siedlcach
r 1783 (Dedykacyę podpisał F. W ). W arszaw a, 8.
1
—
(Brak karty tyt.)
WADOWSKI A e g i d i u s S t e f a n Dr. Beneficium
immortalitatis cum egressu de collegio viventium
D. Andreae Augustini Czyrzyckowic. Cracoviae,
1718, fol.
— 36
— Coelum iu terris mobile dom usLauretana Beatiss.
— 50
Virginis Mariae. Cracoviae, 1719, fol.
W a d y staropolskie, przedruk dzieła „Robak sumienia
złego“ wydanego w pierwszej połowie XVII w.
Kraków, 1853, 8.
WAGA A n to n i. Wiadomości z astronomii, fizyki,
chemii Lmineralogii. W arszawa, 1826, 8.
1
—
1 80
WAGA T e o d o r .
W ycięg z geografii polskiej. P o ­
— 50
znań, 1860, 8.
WAGNER F r a n e i s z e k S. J. Suppellex latinitatis.
Ed. 2da. Leopoli, 1756, 8.
1 —
(Brak karty tyt.)
WALCHIUS C h r i s t . Gu i l . F r a n c . De p e rse quutionum christianorum romanarum causis commentatio denuo recusa. Leopoli, 1784, 8.
WALCKENAER C A. Recherches góographiques sur
1’interieur de PAfrique septentrionale. Paris, 1821, 8.
1 60
WALEWSKI A n t o n i . Poględ na sprawę Polski ze
stanowiska monarchii i historyi. Lwów, 1848, 8. Ze­
szyt I, II.
1
1 —
-
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
lii
Złr. ct.
WALIGÓRSKI F r a n c i s z e k . Pieśń poświecona w y ­
gnańcom polskim. (Lwów, 1848), 8.
— 18
WALLICH E m a n . W o 1f g. Rozprawa o zapaleniu
krtani, przetłóm. z niem. przez A. J. Potakowskiego.
Lwów, 1822, 8.
— 60
WALTER-SCOTT.
Histoire de la demonologie et de
la sorcellerie. Paris, 1832, 12. Tome I, II (Oeuvres
completes Tome 164, 166).
2—
— W aw erlej czyli temu lat sześćdziesiąt, romans
z ang. przełożony. W arszawa, 1830, 12. Tom \, II,
IV, V. (Biblioteka nowych romansów Tom VIII, IX,
XI, XII).
a
-
80
WAŁECKI A. Materyały do fauny ichtyologicznej Pol­
ski. W arszaw a, 1864, 8. II (System, przegląd ryb
krajowych).
— 60
WANIEK G. D r
Der Rathgeber
3te Aufl. Wien, 1803, 12.
— 18
in Svempelsachen.
WARSZEWICKI K r z y s z t o f De legato et legatione, item de concilio et consiliariis principis liber.
Dantisci, 1646, 12.
1 40
(Brak karty tyt. i początku do str. 24 inel.)
WATSON. Histoire du regne de Philippe II roi d’Espagne, trad. de Panglois.
A msterdam, 1778, 8.
Tome II— IV.
1 20
(W tomie IV brak dwóch ostatnich kartek)
WATTENBACH W. Die slavische Liturgie in Boehmen und die altrussische L egende vom heil. W e n zel. Breslau, 1867, 8.
— 40
WEICHARDT T e o d o r . Anatomia t. j. nauka pozna­
nia części ciała ludzkiego, napisana z rozkazu St.
S. Potockiego. Kraków, 1786, 8.
1 40
— Rada dla matek względem zapobieżenia słabo­
ściom, którym dzieci podlegać moga. W arszaw a,
1782, 8
1 60
W EISS J J. Anweisung zum F ru c lit- und Brandtweinbrenncn nach 46jaehrigen Erfahrungen. Leipzig, 1801, 8. Band I, II
2 20
WERESZCZYŃSKI J ó z e f . Reg;ula, i. e. institutio
seu cursus vitae cujusque regis christiani, przekł.
S. Klonowicz. Cracoyiae, 1688, 4.
6 —
(Brak pierwszych 4 kart)
112
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
WĘDRYCHOWSKI L u d w i k R o g a l a .
Promptuarium codicis ju ris civilis pro Galicia editi. Leopoli,
1800, 8.
— Skorowidz czyli zbiór alfabetyczny ustaw cy­
wilnych dla Galicyi nadanych. Lwów, 1800, 8.
11—
WĘGLIŃSKI L e w .
W iara, nadzieja, miłość, trzy
kamienie wegielne do gmachu Polski naszej. (Lwów,
1848), 8.
- 18
WĘGRZYNOVIUS A n t o n i k s. Alphabetum iminaculatae conceptionis S. Yirginis Mariae. Cracoyiae,
1710, 4.
2—
WĘŻYK F r a n c i s z e k . I ja też, czyli Rzeczpospoli­
ta Babińska, komedya hist. w 3 aktach. W arszawa,
1861, 8.
— Karol Wielki i Witykind, drama liist. we 2 ak­
tach wierszem. W arszaw a, 1808, 8.
— Okolice Krakowa, poema. Wyd. 3cie. Kraków,
1833, 12.
— Rzym oswobodzony, scena hist. w 3 aktach
wierszem. W arszaw a, 1811, 8.
— W ładysław Łokietek czyli Polska w XIII wieku.
W arszaw a, 1828, 12. Tom I —III.
- 42
1 —
— 48
— 80
3 30
W i a d o m o ś c i do wydoskonalenia rozumu i wykształ­
cenia obyczajów służące. W arszaw a, 1784 —86, 8.
Część (III, IV), (V, VI).
a
1 20
W i a d o m o ś c i o państwie tureekiem przez jednego
Polaka w listach do przyjaciela pisanych przesłane.
Ed. 2ga. W arszaw a, 1797, 8.
1 30
WICQUEFORT d e. L ’am bassadeur et ses fonctions.
Cologne, 1690, 4. Partie I, II
5 —
WIELAND C. M. W erke. Troppau, 1784,
1 —
8. Band I— III.
WIELHORSKI. Mowa miana d. 6/AI 1766 i mowa d.
18/XI 1766 na sejmie ordynaryjnym. fol.
—
6
W i e r s z do ks. Stanisława Bohusza Siestrzencewicza,
Biskupa Białoruskiego, w dzień imienin 8/V 1781. 4. — 25
(WIERZBICKI M a r c h i a n k s .) . Demonstratio caecitatis, imperitiae ac impietatis judaicae. Cracoyiae,
1767, 4.
W IESIOŁOW SKI F r a n c i s z e k .
zienia. (Lwów, 1848), 8.
2 —
Do towarzyszy wię­
— 18
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
113
Złr. ct.
WILLISEN W . y o n. T heorie des grossen Krieges
angewendet auf den russisch-polnischen Feldzug von
1831. Berlin, 1840, 8. Theil I, II.
5 —
WIMMER G. A. N euestes Gemaelde von Australien.
W ien, 1834, 8.
1 40
WISŁOCKI E m i l . W iersz na pamiątkę uroczystości
poświęcenia i wstąpienia ks. Łukasza Baranieckiego
na stolicę arcybiskupią lwowskę. (Lwów, 1830), 4.
— 10
WISŁOCKI W ł a d y s ł a w . Uwagi nad pierwszym Ze­
szytem Bibliografii p. K. E strejchera Lwów, 1870, 8. — 13
(W IŚNIEW SKI A n t o n i S. P.). Rozmowy w cieka­
wych i potrzebnych, w filozoficznych i politycznych
m ateryach W arszaw a, 1761, 12. Tom II.
— 30
(Expmplarz zużyty)
W IŚNIOW SKI F r a n c i s z e k .
ojczyzny. (Lwów), 1848, 8.
Manifest w sprawie
— 30
WIŚNIOWSKI L e s z e k . List otwarty do Jana Do­
brzańskiego. Lwów, 1862, 4
— 10
WIŚNIOWSKI P i o t r
T o m a s z Dr . Fasciculus
spinarum inter pungentes et ad cor animae penetrantes Joli. Fr. Sapieha dedicatus.
V a r s a v ia e ,
1732, 4.
2 -
W ISSE L F r. v o n. Yersuch einer Abhandlung de
ju re yectigali oder von den Zoellen. Zelle, 1771, 8.
1—
WITKOWSKI W ł a d y s ł a w .
Nowy rachunek funkcyi granicznych i jego zastosowanie. W arszaw a,
1863, 8.
2 20
(W IT O W SK I G e r a r d M a u r y c y ) . Pustelnik z k ra ­
kowskiego przedmieścia czyli charaktery ludzi i
obyczajów. W arszaw a, 1818, 8. Tom I, II.
3 —
W ITOW SKI H i p o l i t . Szkółka powszednia dla m ło ­
dzieży umiejęcej czytać i po prostu rachować.
Lwów, 1860, 8. Tom I.
— 50
WITW ICKI S o f r o n k s . Do zgody! bracia do zgo­
dy! Trzy żywotne kwestye tutejszo-krajow e. Lwów,
(1861), 8.
— 18
W ł a d z y , O, duchownej. (W arszawa, 1820), 8.
— 70
WÓJCICKI K a z i m i e r z W ł a d y s ł a w . Pieśni lu­
du Biało-Chrobatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu.
W arszaw a, 1836, 8. Tom II.
(Brak rycin)
15
ł —
1 14
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
WÓJCIKOWSKI M a c i ó j k s . W ie rn y obraz żywota
chrześcjańskiego ś. p. Ludwiki Róży hrabianki Os­
— 25
solińskiej. Kraków, 1854, 8.
W o j n a choeimska 1 6 2 1 r. Bruxella, 1862, 8.
—
4
WOLAN W a s y l . Naczałnoje osnowanie rosłynosłowia, W ie d e ń , 1854, 8.
— 50
— Perwyi poniatyja o carstwi iskopajemych iły
mineralohia. Wiedeń, 4854, 8.
— 40
W O L F. Mathesis in usum juventutis scholasticae. Vindobonae, 1776, 8.
1 —
W O L F A. Neuestes Gemaelde von Spanien und P o rtu ­
gal. W ien, 1834, 8.
1 30
W O L F F A. F. D r. Rys sztuki leczenia czyli terapia
ogólna i szczególna. W arszaw a, 1816, 8. Część I
(ogólna).
1
—
WOLICKI M a c i ć j K a z i m i e r z d e K o m o r z e .
Flamma triumphis arisąue sacra D. Michael G edroyc. Cracoviae, 4718, fol.
— 50
W OLSKI T o m a s z S t a n i s ł a w . Illustris p e re g rinatio Jerosolimitana latius p rotracta per tres insigniores mundi partes. Leopoli, 1737, 4.
4 —
WOLSKI W ł o d z i m i e r z .
Śpiewy powstańcze. P a ­
ryż, 4863, 46. Zeszyt I wyd. 2gie.
— 30
W O ŁO W SK I P a n t a l e o n J ó z e f a t. O arystokracyi, liberalizmie i demokracyi w Polsce słów kilka.
Poznań, 1843, 8.
— 25
WORONICZ J a n P a w e ł k s . Homilie, nauki i prze­
mowy dotęd drukiem nieogłoszone. Kraków, 1852, 8. — 90
— Sybjila, hymn polski. Lwów, 4869, 16. (Bibl.
Mrówki I.)
—
12
W s p ó ł z i o m k ó w , Do moich (wiersz napisany z oko­
liczności postawienia posęgu Jana III przez Stani­
sława Augusta). 4.
—
W s p ó ł z i o m k ó w , Do, o jedynym środku zachowania
nadal wolności. (W arszawa, 1791), 8.
—
WURZBACH C. D r . L e x ic o n , Biographisches, des
Kaiserthums Oesterreicli. Wien, 1856— 70, 8. Theil
I— XXI.
46
— Uebersicht, Bibliographisch-statistische, der L ite ­
ra tu r des oesterr. Kaiserstaates. Wien, 1856, 8. Bericht II.
—
15
48
-
50
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
118
Złr. ct.
WYBICKI J ó z e f . Pamiętniki, wydane z rękopisu
przez E. Raczyńskiego. Poznań, 1840, 12. Tom I, II,
III. (Obraz Polaków i Polski w XVIII wieku Tom
IV -V I).
— Poczętki geografii politycznej. W rocław, 1806, 8.
Ed. 2ga.
3 —
1 —
(Brak map)
W yb ó r podróży znakomitych na około ziemi i w różne
jej strony. (Podróż do jeziora Oneida). W arszawa,
1805, 8.
— 80
W y k a z y statystyczne sędow o-karn e za rok 1865.
W arszaw a, 1866, fol.
— 50
WYRWICZ K a r o l S. J. Geografia powszechna z cza­
sów teraźniejszych. W arszaw a, 1773, 8.
1 —
(Brak początku i końca, obejmuje tylko str. 5— 684)
X. Y. Z. Demokracya w Polsce przez X. Y. Z. Genewa,
1858, 8.
— 50
XYLANDER J. v. Lehrbuch der Taktik. T e rrain Lehre. Muenchen, 1822, 8.
— 60
— Taktische Verbindungslehre. Muenchen, 1823, 8. — 80
— Waffenlehre. 2te Auli. Muenchen, 1833, 8.
— 60
YOUNG. Les nuits, trad. de 1’anglois par M. Le T ourneur. Paris, 1770, 12. Tome I, II.
1 60
Z a b a w y przyjemne i pożyteczne ze sławnych wieku
tego autorów zebrane, (wyd. A. Naruszewicz). W a r ­
szawa, 1771— 77, 8. Tom IV I; V1; VI 1 ; VII 2 ;
IX 2, XI 1, 2 ; XIII 1, 2 5 XIV 1, 2 ; XVI 1, 2.
a
1
—
ZABICZ B ł a ż e j A n t o n i . Annulus novem gemmis
insignitus primae laureae candidatos palladi Jagellonicae desponsans. Cracoviae, 1718, fol.
— 50
ZABOROWSKI I g n a c y S. P. Geometrya praktyczna.
W arszaw a, 1786, 8.
— Toż. Ed. nowa. W arszawa, 1806, 8.
3 —
2 50
ZABOROWSKI J u l i a n .
W ykład geometryi zastoso­
wany do użytku w szkołach. Poznań, 1857, 8. Część
— 60
I (P la n im e try a ).
ZACHARY ASIE WICZ G. k s. Krótki zbiór starożytnych
moralistów, z francusk. na polski jęz. przełożony
przez . . . Łowicz, 1784— 87, 8. Tomik I, IV, V. a -
40
ZAHN J. Specula physico-mathematico-historica notabilium ac mirabilium sciendorum (Mundi Oeęouomia).
Norimbergae, 1696, fol, Tomus I—III.
45 -
116
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
ZAJĄCZKOWSKI J ó z e f . Dowód wdzięczności ku ro­
dzicom przy dokończeniu nauk okazany. Lwów,
(1806), 8.
— 20
ZAJĄCZKOWSKI W ł a d y s ł a w D r. Teorya równań
różniczkowych o cząstkowych pochodnych rzędu Igo.
W arszaw a, 1867, 8.
— 40
Z a k ł a d y uniwersyteckie w Krakowie, wyd. nakładem
Tow. Nauk. krak. Kraków, 1864, 8.
4 —
ZAKRIEWSKOJ N. Opisanie Kijewa.
4. Tom I, II i Atlas in fol.
13 —
Moskwa,
1868,
ZAKRZEWSKI. Głos na sesyi sejmowej d. 20/IX 1790
miany. (W arszawa), fol.
— 10
ZAKRZEWSKI M a r y a n F l o r y a n O g o ń e z y k D r.
Medizinisch - literaerische Geschichte des W e ic h se lzopfes. W ien, 1830, 8.
1—
ZALESKI W i t o l d . Kilka słów o teoryi statystyki.
W arszawa, 1868, 8.
— 42
ZAŁUSKI A n d r z e j C h r y z o s t o m. Mowy sejmowe
przy publicznych ojczyzny obradach miane. Kalisz,
1734, 8.
'
3ZAŁUSKI A n t o n i k s. Katechizm nauki wiary i oby­
czajności chrześciańskiej. Sanok, 1858, 8. (Bibl.
parafialna Tom II).
\ ___
— Krzyż Chrystusów zbawienie, żywot i zm artwych­
wstanie nasze. Sanok, 1856, 8. (Bibl. parafialna Z e ­
szyt I— IV).
1___
— Odezwa plebana do parafian swoich. Lwów,
1850, 8.
- 40
— Rzym za pontyfikatu Ojca św. Piusa IX. Sanok,
1869, §,
'
_ 60
ZAŁUSKI J a n K o n r a d h r . Uwagi nad projektem
obioru ks. Ludwika Kondeusza na tron Polski tudzież
nad elekcya i panowaniem Michała Wiśniowieckiego. Jasło, 1857, 8.
— 20
ZAŁIJSKi J ó z e f hr . Głos przy instalowaniu Sebastyana Girtlera na rektora uniw. Jagiell. d. 18/X
1826 r. (Kraków), 4.
— 20
Z a m k n i ę c i e rachunku galicyjskiej kasy oszczędności
z dniem 31 /XII 1848, 1853— 70. Lwów, 4.
a
10
ZAMOJSKI J,a n. D e |tr a n s itu Tartarorum per Pocutiaml anni 1594 epistoła ad Cynthium Cardinalem
- missa.£Cracoviae, 1594, 4.
8 —
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
147
ct.
Z a p i s k i imperatorskoj Akademii nauk. Sank tp etersburg, 1862, 8. Toin I kniżka 1.
1 70
Z a p i s n i k obderźavane dana 14 veljaće 1848 glavne
skupśtine dionikah perve śtedionice u Zagrebu.
(Zagreb, 1848', 4.
—
5
(ZARAŃSKI S t a n i s ł a w ) . O reformie wykładów dzie­
jowych na podstawie indukcyi. Kraków, 1867, 8
— 40
ZATOŃSKI W o j c i e c h . Falces avilae in Elysiis
aeternitatis destinatae Sophiae Olszowska in Lipie
L ip sk a, Domino Alexandro Felici in Lipę Lipski
oblatae. Varsaviae, 1696, fol.
— 42
(Exempl. uszkodzony)
— Korona szczęśliwej wieczności przy pogrzebowym
akcie Zofiej Olszowskiej na Lipiu L ip s k ie j, Alexandrowi Szczęsnemu na Lipiu Lipskiemu prezentowana.
Warszawa, 1696, fol.
— 42
(Exemplarz uszkodzony)
ZAUSCHNLR F. C. IJn tersuch un g, ob es dem Staate
Yortheilhafter w a e r e , wan man die Domainen zertheilen moechte. Prag, 1770, 8.
— 36
ZAWACKI T e o d o r R o g a l a . Memoriale processus
judiciarii nunc quarto editum. Cracoviae, 1623, 12.
1 60
Z b i ó r cywilnego powszechnego prawa. Allgemeines
buergerliches Gesetzbucb. W iedeń, 1786, 8. C zę śc i. — 30
Z b i ó r pism ciekawych służęcy do poznania różnych
narodów i krajów. 1793, 8. Część I styczeń.
— 40
Z b i ó r pism , do których były powodem Uwagi nad
życiem Jana Zamojskiego. 1790, 8. Ósme pismo,
myśl względem poprawy formy rzędu.
— 20
(Brak str. 65 — 81)
Z b i ó r przygadek, przyinówek, przysłów i t. d., wy­
jętych z dwóch dziełek dawnych. Kraków, 1837, 8. — 13
Z b i ó r sędowy powszechny dla sędziów w królestwach
Galicyi i Lodomeryi. W iedeń, 1783, 8.
— 80
Z b i ó r ustaw karnych dla Galicyi zachodniej. W iedeń,
1796, 8.
'
1
Z b i ó r ważniejszych przepisów musztry dla gwardyi
narodowej. Lwów, 1848, 16.
— 13
(ZBYSZEWSKI L e o n ) . La Pologne
1’ordre. Paris, 1863, 8.
Zdanie
sprawy
obejmujęce
et la cause
de
wykaz wszystkich ka­
— 60
118
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
pitałów Arcybractwa miłosierdzia w Krakowie
1/1 do 3 i/XII 1848 Kraków, 1849, 4.
od
— 10
Z d a n i e sprawy z czynności Komitetu narodowego
polskiego od grudnia 1831 do maja 1832. Paryż,
1832, 8.
ZDULSKI M a x y m i 1 i a n.
1848), 8.
Zebranie
1792, 8
1—
Do orła polskiego. (Lwów,
— 20
z różnych autorów wiadomości.
Lwów,
-
60
Z e i t s c h r i f t fuer die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands, herausgegeb. Yon. Dr. Eichhorn.
Mainz, 1868, 8. Heft I.
1—
Z e i t s c h r i f t fuer slav. Literatur, Kunst und W is senschaft, red. J. E. Schmaler. Bautzen, 1862, 8.
Band I Heft 1 - 4 .
1 20
Z e i t u n g , Allgemeine.
(Tomów 42).
Augsburg,
1836 — 1846,
4.
60 —
ZERBONI A. W. v o n. Der Orient und seine culturgeschichtliche Bedeutung. Pest, W ien und Leipzig, 1868, 8.
1—
ZERGOLL I g n a c y .
U eber die charakteristischen
U nterscheidungsmahle des Sitten - und R ech tsg esetzes. Inauguralrede. Lemberg, 1800, 8.
— 26
ZIELENIEWSKI M i c li a ł D r . Łazienki nowe w
Krynicy. Kraków, 1866, 8.
— 12
— O borowinie i zastosowaniu jej na k ip ie le w
ogólności. W arszawa, 1866, 8.
— 26
— Obraz ruchu i postępu zakładu zdrojowego w
Krynicy, w r
1864. Kraków, 1866, 8.
— 6
— Toż w
r.1867. Kraków, 8.
— 5
— Toż wr. 1869. Kraków, 1870, 8.
— 6
— Pamiętka z Krynicy, z widokiem zakładu zdrojo­
wego. Kraków, 1866, 4.
— 12
— Pieć obrazów z dorocznego stanu zdrojowiska w
Krynicy od 1862 —1866. Kraków, 1867, 8.
— 36
— Poględ na ruch i postęp zdrojowisk ojczystych
w r. 1860 dostrzeżony. Kraków, 1861, 8.
— 18
— Przewodnik podróży do zdrojowiska krynickiego.
Kraków, 1862, 16.
— 16
— Rys historyczno-balneologiczny o dawnych i dzi­
siejszych łaźniach parowych. Kraków, 1864, 8.
— 26
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
119
ct.
ZIELENIEWSKI M i c h a ł D r. Utwory sztuczne wód
mineralnych Dra Ewicha. (W a rsza w a , 1870), 8.
— 5
— W ody lekarskie szczawnickie. Kraków, 1852, 8. — 50
(ZIELIŃSKI L u d w i k ) . Gonzalw z Kordowy czyli zdo­
bycie Grenady. Przemyśl, 1830, 8.
— 80
— Satyry i bajki. Lwów, 1833, 16.
— 30
Z i e m i a n i n galicyjski, wyd. przez J. A. Karaibskie­
go. Lwów, 1835, 16. Tom I (str. 72).
30
ZIENKOWSKI J a n D r . O wełnie i owcach dla użyt­
ku gospodarzy wiejskich. W arszaw a, 1825, 8.
1 20
ZIMMERMANN J. G. Ueber die Einsamkeit
Carlsruhe, 1784— 85, 8. Theil I—IV.
a
— Toż. Leipzig, 1785, 8. Theil III, IV.
a
Znaki
pieczetne ruskie,
4862, 8.
‘
noty heraldyczne.
30
30
Paryż,
— 25
Z o l l - O r d n u n g und T arif fuer die aus der Re­
publik Pohlen kommende oder dahingehende Feilschaften im J. Chr. 4 776. W ien, fol.
— 40
Z o l l - T a r i f f fuer die Ein - und Ausfuhr der W aa ren in dem oesterr. Kaiserstaate. Wien, 1838, 4.
— 20
ZOPF J. H. Precis d’histoire
ecclesiastique et littó ra ire ,
Paris, 4810, 8. Tome I—V.
uniyerselle politique,
trad. de 1 ’allemand.
3
ZURRZYCKI D y o n i z y . Historyczne badania o d r u ­
karniach rusko - słowiańskich w Galicyi.
Lwów,
4836, 8.
— 50
ZUBRZYCKI R o m a n k s . Dr . Kazanie miane w ko­
ściele katedr, lwowskim d. 12/VI 1848. Lwów,
4848, 8.
— 20
ZUCKER W i l h e l m . Saetze aus den Rechts- und
Staatsw issenschaften zur Erlangung der jurid. Doctorswuerde. Leinberg, 4864, 8
—
Z w y c z a j e starożytnych Rzymian powtórnie do d ru ­
ku podane. Lwów, 1774, 8.
ZYNIEW- Głos na sejmie d 7/V miany. (1773), fol.
— Mowa miana d. 14/V 1773. fol.
3
4 20
—
—
6
6
ŻEBRAWSKI T e o f i l .
Rozwiązanie nowe podziału
kata na trzy równe części. Kraków, 1862, 8.
— 15
— W iadomość o Adamie Kochańskim. Kraków,
1862, 8.
— 10
120
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
ŻEBRAWSKI T e o f i l . Zdań kilka z geometryi wykreślnej jak o dodatek do dzieła Fr. Sapalskiego.
Kraków, 1847, 8.
— 10
ŻELKOW SKI M a x y m i 1 i a n. Nowy ekonom czyli
szkoła porządnego wykonywania głównych robót w
roli. Kraków, 1854,
8.
1 30
ŻUCHOWSKI M a r c i n k s. Felici Paulo Rogala T ur­
ski episcopatuin Cracoyiae aseendenti. (Cracoyiae,
1800), 4.
— 25
Ż y c i a i zdania sławnych w. XVIII pisarzów w k ró t­
kości zebrane, z franc. przełożone. Wilno, 1794, 8.
t 50*
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
NAKŁADY
(Pisma * oznaczone
w większej ilości jego własność).
Złr, ct.
Czasopism
naukowy księgozbioru publicznego
imienia Ossolińskich. W e Lwowie, wyciśnięto krotłami J. Schnaydera, drukarza T. C. Ins. bibl. im.
O s s o l i ń s 1828— 34, 8.
Rok pierwszy, 1828 (wyd. Fr. Siarczyński). Zeszyt
II (str. 107), III (str. 136), IV (str. 136, 4 nl.), po­
— 30
jedynczo.
a
Rok wtóry, 1829. Zesz. 1 (str. 160), II (str. 132),
III (str. 130), IV (str. 134).
1 50
— Toż. Zeszyty pojedyncze.
a
— 30
Rok trzeci, 1830 (wyd. K. Słotw iński). Zeszyt I
(str. 173 z portr. ks. Fr. Siarczyńskiego), II (str. 168),
III (str. 160, 2 nl.), IV (str. 176).
1 50
— Toż. Zeszyty pojedyncze.
a
— 30
Rok (czwarty) 1831 (p. t. C z a s o p i s m o naukowe
od Zakładu narodowego imienia Ossolińskich wy­
dawane). Zeszyt I (str. 146, 1 nl.), II (str. 144),
III (str. 136), IV (str. 170, 1 nl.).
— Toż. Zeszyty pojedyncze.
a
1 50
50
Rok (piaty) 1832. Zeszyt I (str. 184, 1 nl.), 11(str.
136, 1 podobizna), III (str. 138, 1 nl.), IV (str. 164).
1 30
— Toż. Zeszyty pojedyncze.
Rok (szósty) 1833. Zeszyt VI (str. 91,
(str. 91, 1 nl ) , VIII (str. 141, 1 n l).
a
50
1 nl.), VII
a
— 30
16
122
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
Rok siódmy, 1834. Zeszyt I (str. 96, 1 ni.) II (str.
9 7 — 189, 2 nl.), III (str. 1 9 3 - 2 5 7 , 2 nl.), IV (wyszedł
r. 1841) (str. 26 3— 384, 3nl.).
1—
— Toż. Zeszyty pojedyncze.
a
— 30
— B i b l i o t e k a naukowego Zakładu imienia Osso­
lińskich, pismo poświęcone dziejom, bibliografii,
rozprawom i wiadomościom naukowym (jako dalszy
cięg Czasopisma naukowego wydawanego przez te n ­
że Zakład w 1828 — 1834 r.). Lwów, wytłocznia
Schnaydera, 1842 —44, 1847 - 48, 8.
Rok 1842 (wyd. A. Kłodziński). Tom I (str. 232,
3 nl. i 1 podobizna), II(str. 166, 2
nl., i portr. K.
Kamieńskiego S. P.), III
(str. 221, 3 nl i portr. J.
F. hr. Tarnowskiego), IV (str. 175, 1 nl. i podo­
bizna).
1 50
— Toż. Tomy pojedyncze.
a
— 30
Rok 1843. Tom V (str.
183, 1 nl.i portr. W . A.
Maciejowskiego), VI (str.
177, 1 nl.), VII (str. 154 i
portr. J. D. Borkowskiego), VIII (str. 222 i portr.
Lisowczyka).
— Toż.
Tomy pojedyncze
2i
1 50
— 30
Rok 1844 Tom IX (str. 207, 1 nl. i portr arcybiskupaRaczyńskiego),X ( s tr.213, 1 nl., i 2 podobizny),
XI (str. 237, 1 nl.), XII (str. 218, 1 nl,).
1 50
— Toż. Tomy pojedyncze.
a
— 30
Rok 1847 (w yd. A. Kłodziński i W. Pol.). Tom I
(Zesz. 1 — 6, str. 2 nl., 6 7 0 , 2 nl.), II (Zesz. 7 - 1 2 ,
676, 2 nl. i 1 plan).
3—
— Toż.
Zeszyty pojedyncze.
a
— 20
Rok 1-848. Tom I (Zesz. 1 —4, str. 510, 4 nl.).
— Toż.
Zeszyty pojedyncze.
a
1 —
— 20
— P a m i ę t n i k literacki, pismo tygodniow e, wy­
dawca Dr. Jan Szlachtowski. W e L w ow ie, w d ru ­
karni Zakładu narodowego im. Ossolińskich, 1850, 8.
(Zeszyt) Nr. 1— 29 str. 698.
Zamiast 6 złr. w. a.
2 —•
— Toż.
Zeszyty pojedyncze
a
— 10
— B i b l i o t e k a Ossolińskich, pismo historyi, lite­
raturze, umiejętnościom i rzeczom narodowym po­
święcone. Poczet nowy (wyd. August Bielowski).
Lwów, w drukarni Zakładu naród, imienia Osso-
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
423
Złr. ct.
lińskich, 1862— 69, 8. Tom I (str. 2 nl., 422',
II (str. 2 nl., 463, 1 ni ), III str. 2 nl., 384), IV (str.
2 nl , 411, \ n l . i l karta in fol.', V (str. 1 nl , 428),
VI (str. 2 nl. 423, 1 nl.), VII (str. 2 nl., 417, 1 nl.),
VIII (str. 2 nl., 413,1 nl.), IX (str. 2 nl., 467 i I karta
in fol.), X (str. 2 n l.,4 4 7 ', XI (str 2 nl., 416 i mapa
in fol. ?, XII (str. 1 n l , 396).
Zamiast 39 złr. w. a
30 —
— Toż. Tom I —XI pojedynczo
Zamiast po 3 złr. 23 ct.
2 30
Również w b e z p o ś r e d n i m związku z przeszło­
ścią Zakładu Ossolińskich zostają :
— S p r a w o z d a n i a z czynności Zakładu narodo­
wego imienia Ossolińskich od 1/VII 1851 do 42/X
1856 r. przez Maurycego hr. D zieduszyckiego, za­
stępcę kuratora tegoż Zakładu. Lwów, w drukarni
Zakładu Ossolińskich, 1857, 8. (str. V, 1 nl., 64).
— Toż za rok 1857 p r z e z .. . na uroczystein posie­
dzeniu d. 12/X t. r. odczytane. Lwów, w drukarni
Zakładu Ossolińskich, 1857, 8. (str. 12 i 1 karta
in fol.)
— Toż za rok 1 8 3 8 ......... d. 13/X t. r. odczytane.
Lwów, z drukarni Zakładu Ossolińskich, 1858, 8.
(str. 14).
— Toż za rok 1859 ........ d. 12/X t. r. odczytane.
Lwów, w drukarni Ossolińskich, 1839, 8. (str. 12 i
1 karta in fol).
— Toż za rok 1 8 6 0 ......... d. 12/X t. r. odczytane.
Lwów, w drukarni Ossolińskich, 1860, 8. (str. 11, 2 nl.).
W szystkie razem
Nakoniec zostaję z tern w połęczeniu :
— U s t a w y Zakładu narodowego imienia Ossoliń­
skich. Lwów, w drukarni Zakładu Ossolińskich,
1857, 8. (str. 143, 1 nl.)
- .
Zamiast 8 7 V2 ct.
(BERNATOWICZ F e 1 ix) Nałęcz, romans z dziejów
polskich przez autora „Pojatyu. Lwów, z drukarni
naród. im. Ossolińskich, 1848, 8. (str. 331).
Zamiast 1 złr. 5 ct.
— 60
* B iblia
królowej Zofii żony Jagiełły, z kodexu Szaroszpatackiego, nakładem księcia Jerzego Henryka
m
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Żłr. ct.
Lubomirskiego wydana przez Antoniego Małeckiego
W e Lw ow ie, w drukarni Zakładu naród, im Osso­
lińskich, 1871, 4. (str. L, 349, 1 nl. i 7 podo­
bizn).
•CHWAL1BÓG P r o s p e r .
Żywot wzorowy Józefa
Chwaliboga, opisał i pisma jego zebrał i ułożył . . .
W e Lwowie, tłoczono w drukarni stauropigiańskiej,
1847, 8. (str. 434, 1 nl. i portret J. Chwaliboga).
*(DZIERZKOWSKl J ó z e f ) Samuel Zborowski. (Od­
bitka z Biblioteki Ossolińskich na r 1848). (Lwów,
drukarnia Zakł. naród. im. Ossolińskich, nakład Dra
Ja n a Szlachtowskiego), 8. (str. 56).
JABŁONOWSKI J a n
Stanisław.
P a m i ę t n i k ...
wojewody ruskiego, z autografu wydał August Bielowski. Lwów, nakład i druk Zakładu nar. im. Os­
solińskich, 1862, 8. (str. 109).
Zamiast 70 ct.
JANA III króla polskiego i księcia Stanisława L u ­
b o m i r s k i e g o strażnika a potem marszałka w
koronnego kopia rękopisów własnoręcznych z au ­
tografów biblioteki wilanowskiej. Lwów, wytłocznia
narodowa Ossolińskich, 1833, 12. (str. 98 .
K a l e n d a r z nowy czyli świętnik lwowski na r. 1831
(wyd. Fr. Siarczyński). N akładem Instytutu im. Osso­
lińskich we Lwowie, drukiem J. Schnaydera, 12.
(str. 141, 2 nl.).
Zamiast 20 kr. m. k.
3 —
— 60
— 25
— 50
— 35
— 20
*KRZYSZTOFOWICZ J a k u b , R a j s k i T o m a s z,
S z l a c h t o w s k i F e l i x i H o e f er n Robert.
Rechenschafts-Bericht der vom k. k oesterr. JustizminTsterium nach den deutschen Rheinlaendern und
Belgien aus Galizien abgesandten Commission, verfasst y o n ... Lemberg, Druckerei des Ossolińskischen
National-Instituts, 1849, 8. (str. V, 2 nl., 291,
1 nl., 64).
1 —
LINDE M. S a m u e l B o g u m i ł .
Słownik języka
polskiego p r z e z ... W ydanie drugie, poprawne i po­
mnożone staraniem i nakładem Zakładu narodowego
imienia Ossolińskich. Lwów, w drukarni Zakładu
Ossolińskich, 1854—6 1 ,4 . T o m l A — F (str 3 9 ,1 0 nl.,
LXXIV, 681, 2 nl.), II G - Ł (str. 4 nl., 691, 2 nl.),
III M —O (str. 640, 2 nl ), IV P (str. 735, 5 nl ),
V R -T
(str. 758, 5 nl.), VI U — Z (str. 1217,
13 nl.).
21 —
— Toż. Tom II—VI pojedynczo.
a
3 50
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
125
Złr. ct.
LIWIUS T y t u s . Dzieje rzymskie, przekład Józefa
Maxyiniliana hr„ Ossolińskiego Lwów, nakładem i
czcionkami Zakładu narodowego Ossolińskich, 1850,
8. Tom I (str. XXX, XXVIII, 516, 1 n l ), II (str.
404, 1 nl.), Iii (str. 352).
Zamiast 4 złr. 20 ct.
— Toż. Tom II i III pojedynczo (zam. I złr. 40 ct.). a
4—
1—
LUBIENIECKI A l e x a n d e r .
Poloneutichia . . . Z r ę ­
kopisów Zakładu naukowego imienia Ossolińskich.
Wiadomość o tym rękopisie i życiu Lubienieckiego zebrał Alex. Batowski. W ydanie Zakładu n a­
ukowego imienia Ossolińskich. W e Lwowie, (dru­
kiem Józefa Schnaydera), 1843, 8. (str. 2 nl.,
XXXII, 252).
1 50
#MALISZ K a r o l Dr. Sobór słowiański i najśwież­
sze zdarzenia w Pradze. Przydatek ku oświeceniu
ludów i pokoju wiekuistemu, przedewszystkiem lu­
dowi niemieckiemu i parlamentowi poświęcon przez
. . „ członka Soboru słowiańskiego, przełożył z nie­
mieckiego W(olański) F. Lwów, z drukarni Insty­
tutu naród, im Ossolińskich, (nakładem tłóinacza),
1848, 8. (str. 22,
I nl.).
—
(NIEMCEWICZ J u l i a n U r s y n ) . Zbiór pamiętników
historycznych o dawnej Polsce z rękopisów tudzież
dzieł w różnych językach o Polsce wydanych, oraz
z listami oryginalnymi królów i znakomitych ludzi
w kraju naszym. Lwów, wytłocznia narodowa Osso­
lińskich, 1833, 8.
Tom VI (str. 460).
8
3 —
OSSOLIŃSKI J ó z e f M a x y m i l i a n . O rozmaitem na­
stępstwie na tron za dynastyi Piastów, rozprawa
z r ę k o p i s u . .. wyjęta. Lwów, wytłocznia narodowa
Ossolińskich, 1833, 8. (str. 125).
— 35
(PISZEL). Uwagi nad dziełem: Ilistorya stołecznego
królestw Galicyi i Lodomeryi miasta L w o w a , od
założenia jego aż do czasów teraźniejszych. W e
Lw ow ie, 1833, 8. (str. 48).
Zamiast 15 kr.
m. k.
— 10
*(POL W i n c e n t y ) . (Listy z wycieczki). (Odbitka
z Biblioteki Ossolińskich na r. 1847 i 48). (Lwów,
drukarnia Zakł. naród. im. Ossolińskich, nakład Dra
Jana Szlachtowskiego, 1847— 48), 8. (str. 56, więcej
nie wyszło).
— 35
^ P r z e w o d n i k wystawy starożytniczej
lwowskiej,
urzędzonej przez Zakład narodowy imienia Ossoliń-
126
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
skicli w r. 1861. Lwów, w drukarni Zakładu naród,
im. Ossolińskich, 1861, 8 (str. 32, 1 nl.).
Zamiast 10 ct.
— 6
^ P r z y j a c i e l dzieci, tygodnik z rycinami poświęcony
nauce i zabawie dzieci, przez (odpowiedź, redaktora;
Franciszka Xawerego Bełdowskiego. Lwów, z dru­
karni Zakładu naród im. Ossolińskich, 1848 - 4 9 , 8 .
Rok pierwszy Cześć pierwsza. Nr. 1— 26 (str. VIII,
208), Część druga. N r .27 — 32 (str. 2 nl., 2 0 9 - 3 1 6 ) .
Zamiast 2 złr. 3 ) kr. m. k.
1 60
— Toż. Część, druga pojedynczo.
a
— 60
(ROŚCISZEWSKI A d a m J u n o s z a ) . Przestrogi i za­
pytania dobrej i światłej matki zadawane córce
idęcej za in ę ż , i jej odpowiedzi. Lwów, wytłocznia
narodowa Ossolińskich, 1833, 8. (str. 36).
Zamiast 6 kr. m. k.
— 10
GRUSZCZYŃSKI M i k o ł a j ks. Mowa religijna miana
w Sokalu dnia 10/IX 1848 r. czwartego dnia po
konsekracyi kościoła i sprowadzeniu obrazu Naj­
świętszej Maryi Panny przez . . . członka klasztoru
Lwów, z drukarni Instytutu naród. im. Ossolińskich,
1848, 8. (str. 13).
—
6
^(RZEWUSKI H e n r y k h r.). Pan Soplica. Opowia­
dania starego szlachcica
Zupełne wydanie z w ła­
snoręcznego rękopisu autora. Czcionkami Blochmanna
i syna w Dreźnie, 1867, 8. Tom
I (str. LII, 216,
1 nl.), II (str. 334, 1 nl.)
1 60
SALVANDY h r . Dzieje panowania Michała W iszniowieckiego króla polskiego, wielkiego ks. litewskiego
i t.'d . opisane przez . . . Przełożył z języka fran­
cuskiego na ojczysty z przydaniem przypisów obja­
śniających X. G(iżycki). Lwów, w drukarni Zakładu
naród. m. Ossolińskich, 1849, 8. (str. 2 nl., 72).
Zamiast 26 '/2 ct.
--20
SŁOTWIŃSKI K o n s t a n t y L e l i w a. Katechizm pod­
danych galicyjskich o praw ach i powinnościach ich
wzgledem r z ę d u , dworu i samych sie bie , p r z e z . . .
przełożonego Zakładu nar. im. O ssolińskich, pana
w Głobikowej, komisarza niegdyś cyrkularnego,
członka Towarzystwa naukowego w Krakowie. (Lwów),
1832, 8. (str. 178, 2 nl.).
Zamiast 1 złr. 6 ct.
—
60
— Lelum Polelum, komedya bez oddziałów. Lwów,
wytłocznia narodowa Ossolińskich,
1833, 8. (str. 32). — 10
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
127
Złr. ct.
STADNICKI A l e x a n d e r h r . O wsiach tak zwanych
wołoskich na północnym stoku Karpat p r z e z . . .
W e Lwowie, w drukarni Zakładu naród im. Osso­
lińskich, 1848, 4. (str. 92).
— 70
— O kniaźtwach we wsiach wołoskich z poglądem
na wójtowstwa we wsiach na magdeburskiem prawic
osadzonych. Druga Cześć rozprawy „O wsiach wołoskich “. W e Lwowie, z Dodatku tygodniowego przy
Gazecie lwowskiej, 1853, 4. (str. 37).
— 70
^STOBIECKI Ł u c y a n . W ykład zasad gospodarstwa
narodowego z zastosowaniem do potrzeb teraźniej­
szych naszego kraju przez . . . Lwów, w drukarni
Zakładu nar. Ossolińskich, 1849, 8 (str. 127, 2 nl.). — 60
Ś w i e t n i k lwowski czyli kalendarzyk na rok od stwo­
rzenia św :ata 3TMB a po narodzeniu Chrystusa 1834.
(wyd. K L. Słotwiński). Lwów, wytłocznia narodowa
Ossolińskich, 12. (str. 88).
— 20
*SZADBEJ I g n a c y . Poezye.
(str. 118, 1 nl.).
Zamiast 10 kr. m. k.
W W iedniu, 1833, 12.
— 10
"SZLACHTOWSKI .1 a n. Dziesięć lat panowania S t e ­
fana Batorego, króla polskiego i wielkiego księcia
li!ewskiego, skreślił . . . Lwów, w drukarni Zakładu
nar. Ossolińskich, 1850, 8. (str. 64, więcej nie
wyszło).
— 50
*UBBAŃSKI A. E. D r Nauka gospodarstwa wiej­
skiego popularnie wyłożona przez . . . z. p. profesora
fizyki w liceum przemyskiem. Lwów, w drukarni
Zakładu narodowego Ossolińskich, 1849, 8. Część
pierwsza przygotowawcza (str. 385, 8 nl.).
— 60
#WISZNIEWSKI M i c h a ł . Charaktery rozumów ludz­
kich skreślił . . . Wydanie drugie przejrzane i po­
mnożone. W Krakowie, w drukarni uniwersyteckiej,
1842, 12. (str. 5 nl , 303).
1—
— Historya
literatury polskiej.
W Krakowie,
w drukarni uniwersyteckiej, nakładem autora, 1845,
8 Tom VII (str. VIII, 592;..
1 50
^ZAMOYSKI A n d r z e j h r . System więzień popraw­
czych irlandzkich przez . . . Lwów, nakładem Kuratoryi literackiej Zakł. im. Ossolińskich* 1870, 8. (str.
1 nl., XXX, 635).
'
2 —
* Z b i ó r dokumentów i ustaw dotyczęcych Zakładu
narodowego imienia Ossolińskich. (Ustanowa Ordy'i
128
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Złr. ct.
nacyi Przeworskiej)
Lwów, nakładem Kuratoryi
literackiej tegoż Zakładu, (z drukarni Zakładu naród,
iin. Ossolińskich), 1870, 4. (str. 6 nl., 52).
— 10
*Z b i ó r krótki katechizmu według nauki kościoła
świetego rzymsko-katolickiego dla łatwiejszego wy­
uczenia dzieci po wsiach. Za aprobata zwierzchności
archidyecezalnej lwowskiej obrządku łacińskiego.
Lwów, z drukarni Zakładu naród im. Ossolińskich,
1848, 8. (str. 16).
—
10
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
W łaśnie opuściła prasę
w drukarni Zakładu naród. Im. Ossolińskich:
BIBLIA KRÓLOWUJ ZOFII,
ŻONY JAGIEŁŁY,
z kodexu Szaroszpatackiego,
Nakładem
Xigcia Jerzego Henryka Lubomirskiego
Wydana przez
Antoniego Małeckiego.
4to, stron
L, 3 4 9 , z 7 chromolitografowanemi podobiznami.
Cena 3
z łi* .
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa UJK
http://dlibra.ujk.edu.pl
Biblioteka U JK Kielce
0488346
0488346

Podobne dokumenty