Monitor LCD/TFT, VMC-17LCD-OPC2, VMC-19LCD-OPC2

Komentarze

Transkrypt

Monitor LCD/TFT, VMC-17LCD-OPC2, VMC-19LCD-OPC2
Instrukcja instalacji i obsługi
Monitor LCD/TFT, VMC-17LCD-OPC2,
VMC-19LCD-OPC2
Spis treści
1.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji.................................................................. 3
2.
Opis ogólny................................................................................................................................ 4
3.
W ramach dostawy.................................................................................................................... 4
4.
Podłączanie urządzenia zewnętrznego..................................................................................... 5
5.
Pilot............................................................................................................................................ 6
6.
Sterowanie i funkcje................................................................................................................... 7
6.1 Funkcje klawiszy............................................................................................................... 7
6.2 Opis menu ekranowego.................................................................................................... 7
7.
Opis styków złącza D-SUB...................................................................................................... 11
8.
Rozwiązywanie problemów..................................................................................................... 11
9.
Dane techniczne...................................................................................................................... 12
10. Wymiary................................................................................................................................... 13
1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji
• Przed podłączeniem i włączeniem urządzenia należy przeczytać poniższe zalecenia dotyczące .
bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
• Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu.
• Monitor wytwarza jedynie niewielką ilość ciepła. Należy jednak zadbać o swobodny dopływ .
powietrza chłodzącego i wylot ciepłego powietrza.
• Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.
• Aby zapewnić właściwy obieg powietrza, należy utrzymywać odpowiednią odległość od innych .
urządzeń. Przegrzewanie urządzenia skraca czas eksploatacji, a w skrajnym przypadku może .
nawet doprowadzić do pożaru.
• Instalując urządzenie w zamkniętym stelażu, nie wolno zapominać o konieczności zachowania .
odpowiednich odległości.
• Po przeniesieniu monitora z zimnego do ciepłego pomieszczenia należy przed jego włączeniem .
poczekać, aż się ogrzeje.
• Urządzenie i kable należy chronić przed wilgocią. W przypadku kontaktu z wilgocią nie wolno .
włączać urządzenia, ale należy oddać je do serwisu.
Wilgoć wewnątrz urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia i spowodować porażenie .
prądem.
• Urządzenie powinno być używane tylko w temperaturze w zakresie od -10°C do +60°C i przy .
wilgotności poniżej 90%.
• Nie wolno wystawiać monitora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani stawiać go .
w pobliżu okna. Wilgoć i bezpośrednie światło słoneczne mogą spowodować poważne .
uszkodzenia.
• Do otworów wentylacyjnych urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, zwłaszcza .
metalowych. Może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.
• Nie należy stawiać na obudowie żadnych ciężkich przedmiotów.
• Nie wolno naciskać ekranu LCD. Może to spowodować trwałe uszkodzenie ekranu.
• Podczas czyszczenia urządzenia lub w razie dłuższej przerwy w jego użytkowaniu należy .
odłączyć zasilanie.
W takim przypadku należy wyjąć wtyczkę ze ściennego gniazdka zasilania, a nie z gniazda w .
obudowie monitora.
• Należy starannie układać przewód połączeniowy, zwracając uwagę, żeby nie był silnie .
obciążony, załamany, uszkodzony ani narażony na działanie wilgoci.
• W przypadku awarii należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
• W przypadku przeprowadzania napraw przez nieupoważnione osoby gwarancja przestaje .
obowiązywać. Nie wolno otwierać obudowy.
• Prace konserwacyjne i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty .
serwisowe.
Przed zdjęciem pokrywy konieczne jest odłączenie urządzenia od zasilania.
• Należy używać wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczanych przez firmę .
• Do czyszczenia kopuły nie wolno stosować silnych ani ściernych detergentów. .
Powierzchnię kopuły należy przecierać suchą szmatką.
W przypadku zabrudzeń trudniejszych do usunięcia można użyć łagodnego detergentu i .
delikatnie przetrzeć powierzchnię.
• Użytkownik tego systemu musi przestrzegać lokalnych przepisów prawnych dotyczących .
odbioru i nagrywania sygnałów dźwiękowych. Odpowiedzialność za znajomość przepisów .
spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
UWAGI dotyczące efektu wypalania w przypadku monitorów TFT
• W normalnych warunkach nie istnieje możliwość wypalenia obrazu na monitorze LCD, w .
przeciwieństwie do monitorów kineskopowych.
•
Może jednak wystąpić efekt pamięciowy, zazwyczaj pojawiający się w przypadku wyświetlania .
na monitorze jednego obrazu przez kilka godzin. W przypadku nieruchomych obrazów .
cząsteczki ciekłych kryształów układają się w konkretny wzór i po upływie dłuższego czasu stają.
się zbyt bezwładne, aby samodzielnie powrócić do stanu wyjściowego.
• W przypadku wystąpienia tzw. powidoku można usunąć pojawiające się białe obrazy przy .
użyciu generatora.
•
Wystąpienie efektu pamięciowego nie świadczy o wadliwym działaniu monitora. Jest to .
nieodłączna cecha monitorów LCD, związana z metodą ich działania. Wystąpienie efektu .
pamięciowego nie stanowi podstawy do reklamacji. Dodatkowe informacje są udzielane na .
wniosek klienta.
2. Opis ogólny
• Profesjonalny monitor LCD/TFT
• Automatyczny wybór standardu PAL/NTSC
• Konfiguracja oparta na menu ekranowym w wielu językach
• Filtr 3D Comb / Usuwanie przeplotu
• Rozdzielczość 1280x1024 pikseli (SXGA)
• 2x CVBS, S-Video, RGB i wejścia audio
• Wysoki współczynnik kontrastu i jasności
• Szybkie przełączanie sygnału / Szybki czas reakcji
• Zintegrowane głośniki
• Napięcie wejściowe: 12V prądu stałego
• Wytrzymała i kompaktowa obudowa z tworzywa
• Dołączona podstawa
3. W ramach dostawy
1× monitor LCD/TFT
1× zasilacz 100–240V prądu przemiennego / 12V prądu stałego, z kablem
1× kabel VGA
1× instrukcja obsługi w wielu językach
4. Podłączanie urządzenia zewnętrznego
Elementy sterujące na panelu tylnym
1. DC 12V IN
2. RGB IN
Wejście sygnału RGB
3. VIDEO 1 (AV1) IN
Wejście sygnału typu Composite dla AV1
4. VIDEO 1 (AV1) OUT
Wyjście zapętlania wideo dla AV1
5. VIDEO 2 (AV2) IN
Wejście sygnału typu Composite dla AV2
6. VIDEO 2 (AV2) OUT
Wyjście zapętlania wideo dla AV2
7. AUDIO L IN
Wejście lewego sygnału audio
Wejście dla AV1, AV2, S-VIDEO
8. AUDIO R IN
Wejście prawego sygnału audio
Wejście dla AV1, AV2, S-VIDEO
9. S-VIDEO (Y/C) IN
Wejście rozdzielonego sygnału Y/C
10. S-VIDEO (Y/C) OUT
Wyjście zapętlania rozdzielonego sygnału Y/C
11. PC STEREO IN
5. Pilot
1. POWER
Włączenie lub wyłączenie zasilania. Ekran zostanie wyświetlony .
po kilkusekundowym opóźnieniu.
1
2. MUTE
3
4
5
Wyciszenie dźwięku
6
7
8
2
3. VIDEO1
Wybór źródła Video1
4. VIDEO2
Wybór źródła Video2
9
5. S-VIDEO
Wybór źródła S-Video
11
6. RGB
10
10
9
12
Wybór źródła RGB
7. AUTO
Automatyczne pozycjonowanie źródła PC
8. COLOR TEMP.
Wybór temperatury barw
)
9. VOL− / VOL+ (
Zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku
10. UP / DOWN (
)
Poruszanie się po menu ekranowym
11. MENU/EXIT
Włączenie i wyłączenie menu ekranowego
12. KEY LOCK
Uniemożliwienie nieupoważnionego użycia urządzenia przez zablokowanie przycisków.
Funkcja Key Lock włączana jest przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund przycisków .
i .
6. Sterowanie i funkcje
6.1 Funkcje klawiszy
1. MENU / EXIT
Włączenie i wyłączenie menu ekranowego
2. SOURCE /
Wybór źródła sygnału i poruszanie się po menu ekranowym
3. AUTO /
Poruszanie się po menu ekranowym i automatyczna regulacja źródła RGB
4.
(VOL-)
Zmniejszenie poziomu głośności i przejście do poprzedniego menu
5. (VOL+)
Zwiększenie poziomu głośności i wybór menu ekranowego
6. /I
Włączenie lub wyłączenie zasilania. Ekran zostanie wyświetlony po kilkusekundowym .
opóźnieniu.
Dioda LED zasilania (obok przełącznika zasilania) zaświeci się na zielono po włączeniu .
zasilania.
Zasilanie jest wyłączane przez ponowne naciśnięcie przełącznika, co powoduje, że dioda .
LED świeci na czerwono.
7. LED LENSE (soczewka LED) / IR RECEIVE LENSE (soczewka odbioru podczerwieni)
6.2 Opis menu ekranowego
Wybór menu
1. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do menu głównego.
2. Użyj przycisków i do podświetlenia wyboru.
3. Naciśnij przycisk / OK, aby wybrać element.
4. Użyj przycisków i do podświetlenia wyboru.
5. Użyj przycisków i do zmiany ustawienia wybranego elementu.
UWAGA: J
eśli do portu RGB nie zostanie podłączone żadne urządzenie, menu konfiguracji
RGB nie będzie dostępne.
6.2.1 Wybór wejścia (INPUT)
Wyjścia można ustawić w trybie VIDEO1, VIDEO2, S-VIDEO i RGB.
1. Naciśnij przycisk SOURCE (Źródło), a następnie przyciski zmienić źródło.
/
, aby .
2. Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło.
3. Naciśnij przycisk MENU/EXIT, aby wyjść z menu INPUT (Wejście).
6.2.2 Menu PICTURE (Obraz)
1. Naciśnij przycisk MENU / EXIT, a następnie przyciski (Obraz).
2. Naciśnij przycisk / OK, a następnie /
/
, aby wybrać menu PICTURE .
, aby wybrać element do regulacji.
3. Naciśnij przycisk / OK, aby uaktywnić element.
Przykład: Po wybraniu opcji BRIGHTNESS (Jasność) w dolnej części ekranu zostanie .
wyświetlony następujący obraz.
4. Naciśnij przycisk MENU/EXIT, aby przejść do poprzedniego menu.
5. Naciśnij przycisk MENU/EXIT, a następnie (Skanowanie do tyłu).
/
, aby wybrać menu REVERSE SCAN .
Po włączeniu opcji REVERSE SCAN (Skanowanie do tyłu), obraz zostanie obrócony o 180˚.
6.2.3 Menu SOUND (Dźwięk)
1. Naciśnij przycisk MENU/EXIT, a następnie przyciski (Dźwięk).
2. Naciśnij przycisk , a następnie /
/
, aby wybrać menu SOUND .
, aby wybrać element do regulacji.
3. Naciśnij przycisk , aby uaktywnić element.
Przykład: Po wybraniu opcji TREBLE (Soprany) w dolnej części ekranu zostanie
wyświetlony następujący obraz.
4. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do poprzedniego menu.
6.2.4 Menu RGB Setup (Konfiguracja RGB)
1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie przyciski (Konfiguracja RGB).
2. Naciśnij przycisk , a następnie /
/
, aby wybrać menu RGB SETUP .
, aby wybrać element do regulacji.
3. Naciśnij przycisk , aby uaktywnić element.
4. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do poprzedniego menu.
5.
DPMS: Po włączeniu DPMS na ekranie PC ekran przechodzi w tryb oszczędzania energii bez.
użycia wejścia PC.
Po wyłączeniu DPMS na ekranie będzie stale wyświetlany komunikat „NO SIGNAL” .
(Brak sygnału).
6.2.5 Menu FUNCTION (Funkcja)
1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie /
2. Naciśnij przycisk , a następnie , aby wybrać element do regulacji.
/
, aby wybrać menu FUNCTION (Funkcja).
3. Naciśnij przycisk , aby uaktywnić element.
4. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do poprzedniego menu.
LANGUAGE (Język):
Wybór jednego z języków: niemiecki, angielski, francuski,
hiszpański, włoski, polski.
DEFAULT (Domyślne): Wybór elementu RESET powoduje przywrócenie wszystkim
ustawieniom wartości fabrycznych.
BUTTON LOCK Włączenie blokady przycisków, przyciski na panelu przednim nie
(Blokada przycisków): działają.
Zwolnienie blokady przycisków: Przez 5 sekund naciskaj
jednocześnie przycisk i . Przyciski zostaną uaktywnione.
10
7. Opis styków złącza D-SUB
Opis styków
Nr styku
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa styku
Wideo – czerwony
Wideo – zielony
Wideo – niebieski
Masa
Masa
Masa – czerwony
Masa – zielony
Masa – niebieski
Nr styku
9
10
11
12
13
14
15
Nazwa styku
NC
Wykrycie sygnału z przewodu
Masa
SDA (dla DDC)
H-SYNC (Synchronizacja pozioma)
V-SYNC (Synchronizacja pionowa)
SCL (dla DDC)
8. Rozwiązywanie problemów
Problem
Brak obrazu na ekranie.
Możliwe rozwiązanie
1.Upewnij się, że źródło zasilania jest prawidłowo .
podłączone.
2.Włącz zasilanie.
Obraz jest zbyt jasny lub zbyt
ciemny.
Rozmiar obrazu nie odpowiada
sygnałowi PC.
Kolory na obrazie są nietypowe
dla sygnału PC.
3.Wybierz odpowiedni sygnał dla danego portu.
Zmień poziom jasności.
Naciśnij przycisk AUTO na panelu przednim..
(Używane tylko w przypadku sygnału PC)
W menu FUNCTION (Funkcja) menu ekranowego
przeprowadź procedurę AUTO-ADJUST (Automatyczna
regulacja).
11
9. Dane techniczne
Typ
Nr art.
VMC-17LCD-OPC2
VMC-19LCD-OPC2
90571
90572
17” (2CCFL)
19” (2CCFL)
WIDEO
Rozmiar ekranu
Typ piksela
Aktywna matryca TFT
Maks. rozdzielczość
Rozmiar piksela
1280 × 1024 przy 60 Hz
0,264 x 0,264mm
Jasność
0,294 x 0,294mm
300 cd/2 (250 cd/2)
Współczynnik kontrastu
800 : 1
Opcja Aspect Ratio
(Współczynnik kształtu)
5:4
Kąt widzenia (H/V)
170˚/ 160˚ (H/V)
Wyświetlane kolory
16,7 miliona
Czas reakcji
< 5ms
System wideo
NTSC / PAL / SECAM
Częstotliwość (H)
31 ~ 63KHz
Częstotliwość (V)
55 ~ 75Hz
Żywotność lampy panelu
50 000 godzin
DANE MECHANICZNE
Wymiary obudowy
szer x gł x wys
Waga netto
Wymiary opakowania
szer x gł x wys
Waga opakowania
Pobór mocy
Źródło zasilania
Akcesoria opcjonalne
370 x 313 x 56 (mm)
409 x 344 x 58,5 (mm)
4,5kg
5,5kg
445 x 235x 430mm
490 x 235 x 465mm
6,0kg
6,5kg
35W
42W
Zasilacz 12V prądu stałego (automatyczne przełączanie)
10. Wymiary
VMC-17LCD-OPC2
370
355
313
56
182
253
Wymiary w mm
13
VMC-19LCD-OPC2
409
182
373
344
58.5
253
Wymiary w mm
14
15

Podobne dokumenty