25-04-2016

Komentarze

Transkrypt

25-04-2016
Protokół nr XX/16
Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 25 kwietnia 2016 roku
Sesja nr XX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 25 kwietnia 2016 roku
w godzinach od 11.00 do 14.30 w Sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Tczewie.
Punkt 1
Otwarcie obrad Sejmiku.
Obrady XX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego otworzył Pan Jan Kleinszmidt –
Przewodniczący Sejmiku.
Stan radnych: 33 osoby. W sesji uczestniczyło 29 radnych wojewódzkich.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
Punkt 2
Zatwierdzenie porządku obrad.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zaproponował na sekretarzy sesji:
Panią Radną Dobrawę Morzyńską,
Panią Radną Danutę Sikorę.
1.
2.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że obrady są prawomocne. Na liście
obecności podpisało się 27 radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt przywitał przybyłych gości:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pana Zbigniewa Konwickiego - Posła RP,
Pana Roberta Biedronia – Prezydenta Słupska,
Panią Krystynę Danilewicz – Wojewódzką –
Pana Marka Biernackiego – Wiceprezydenta Słupska,
Pan Zdzisława Kołodziejskiego – Starosta
Wszystkich samorządowców, gości, media które przybyły na sesję,
Pan Romana Drozda – Rektora Akademii Pomorskiej
Panią Iwonę Jażewicz - Akademia Pomorska w Słupsku
Pana Cezarego Obracht – Prondzyńskiego.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt przedstawił porządek obrad sesji, który stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zaproponował wprowadzić do porządku obrad jako:
1
•
Punkt 8.8. projekt uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą
w Gdańsku (druk nr 309).
•
do porządku obrad wpłynęła: autopoprawka do zmiany budżetu województwa
pomorskiego za 2016 rok, zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej oraz
o zmianie uchwały w sprawie Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Pomorskiego na lata 2015 – 2018.(NIE GŁOSUJEMY)
Pan Radny Jacek Bendykowski zaproponował włączenie jako punkt 6b wystąpienia Pana Roberta
Biedronia - Prezydenta Miasta Słupska na temat sytuacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Słupska (zmianie numeracji ulegają kolejne podpunkty w punkcie 6).
Pan Radny Jerzy Barzowski –
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ja chciałbym uznać, że w punkcie 7 to stanowisko, które
Pan Przewodniczący w druku 308 nam przedstawił jako niebyłe, ponieważ ma ono wady formalne.
Ja już nie chciałbym Panu Bendykowskiemu mówić jak powinien wyglądać projekt uchwały. Ale
tego tu nie będziemy roztrząsać. To sobie omówimy w Gdańsku, bo o tym mówiliśmy już
wielokrotnie, jak powinny wyglądać dokumenty. W poprzedniej kadencji zmienialiśmy Regulamin
i mówiliście, że jesteście to w stanie zrozumieć. To sobie w Gdańsku omówimy. Natomiast mi
chodzi o część merytoryczną. Trudno uznać, że to stanowisko, które Klub Platformy przygotował
oddaje to, co będzie. Bo wtedy musiałbym uznać, że Pan Przewodniczący Bendykowski jest
jasnowidzem. Wiem, jak się będzie odbywała dyskusja i napisał już trzy tezy i to stanowisko, które
zostało przygotowane jest stanowiskiem do rządu. One nie odnosi się w żaden sposób do
problemów samorządów lokalnych. A tak chyba nie jest. Nawet w informacji, którą Pan Marszałek
nam przedstawi, są elementy, które powinny znaleźć się w rezolucji. Mam nadzieję, że po tej
dyskusji zrobimy jakąś przerwę i da się jakieś wspólne stanowisko wypracować, bo inaczej należy
uznać, że nie ma go w ogóle. Taki druk w ogóle radnym nie powinien być przedstawiany.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt –
Czyli wnioskuje Pan o zdjęcie tego z porządku obrad. Z przyczyn?
Pan Radny Jerzy Barzowski –
Ja niczego nie wnioskuje. Ja mówię, że tego stanowiska nie ma. Będziemy go dopiero
wypracowywać po dyskusji i być może dopiero go stworzymy.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt –
Stanowisko zostało zgłoszone przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. Nad projektem
obradowała Komisja Budżetu i przyjęła to stanowisko. Możemy w trakcie dyskusji nad tym
stanowiskiem przyjąć jakieś uwagi.
2
Pan Radny Jacek Bendykowski Ja jestem trochę zaskoczony słysząc, że jest to stanowisko nonexistence. Ono egzystuje. Jest w
porządku obrad oraz przeszło przez Komisję Budżetu. Natomiast proponuję, żebyśmy dyskusję nad
tym stanowiskiem przeprowadzili w punkcie 7, a nie przy przyjmowaniu porządku obrad.
Pan Radny Jerzy Barzowski –
Czy Panie Przewodniczący Bendykowski uważa Pan, że to stanowisko jest dobrze przygotowane od
strony formalnej, zgodnie z Regulaminem? Tak? Musimy przeprowadzić dyskusję na temat
Regulaminu. Zaraz mogę wyciągnąć Regulamin i Statut i pokażę, jak powinien wyglądać
dokument. On jest niezgodny z Regulaminem. Ale ja to pomijam. Mi bardziej chodzi o część
merytoryczną. Tam powinny być istotne zmiany nie tylko odnoszące się do stanowiska do rządu,
ale również to powinno być adresowane po dyskusji, która powinna się tu odbyć. Ten dokument
mógł być przedstawiony radnym, ale nie w formie oficjalnego stanowiska, bo ono nie zostało
przyjęte. Dopiero wtedy byśmy to wypracowali. Koleżanka mówiła, że były jakieś ustalenia, ale nie
w formie oficjalnego druku na Sejmik. To jest nie do przyjęcia. Ja uznaję oczywiście, że go nie ma
i będziemy go dopiero tworzyć w punkcie 7.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt –
Czyli Pan nie wnioskuje o zdjęcie tego stanowiska, którego nie ma?
Pan Radny Jerzy Barzowski –
Dla mnie go nie ma.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie wprowadzenia do porządku obrad
punktu 8.8 projekt uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku (druk nr 309).
Wynik głosowania: „za” – 27 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 0
radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że projekt uchwały został wprowadzony do
porządku obrad jako punkt 8.8.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie wprowadzenia do porządku obrad
punktu 6b wystąpienia Pana Roberta Biedronia Prezydenta Miasta Słupska na temat sytuacji
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Wynik głosowania: „za” – 27 radnych, „przeciw” – 0
radnych, „wstrzymało się od głosu” – 0 radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że punkt 6b został wprowadzony do porządku
obrad. Wprowadzenie tego punktu zmienia kolejność w porządku obrad.
Punkt 3
Oświadczenia klubowe.
Radni nie zgłosili oświadczeń klubowych.
3
Punkt 4
Przyjęcie protokołu z XIX sesji SWP.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że radni nie zgłosili uwag do protokołu
z XIX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Punkt 5
Wystąpienie Prezesa Mirosława Kamińskiego – Prezesa Pomorskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego s.a..
Pan Mirosław Kamiński – Prezes przedstawił prezentację, która stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Punkt 6
Dyskusja na temat perspektyw rozwoju gospodarczego ziemi słupskiej (miasta Słupska i
powiatu słupskiego):
a) Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego dotycząca podejmowanych działań
przez Samorząd Województwa Pomorskiego na rzecz rozwoju gospodarczego ziemi
słupskiej.
Informacja ZWP stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt przywitał Pana Kazimierza Kleinę – Senatora RP.
b) Wystąpienia Pana Roberta Biedronia - Prezydenta Miasta Słupska na temat sytuacji
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.
Pan Prezydent Robert Biedroń –
Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, Szanowni Państwo. Przede wszystkim chciałbym Państwa
powitać w naszym mieście Słupsku, ziemi słupskiej. To historyczny moment. Pierwszy w historii
województwa pomorskiego Sejmik będzie obradował w naszym mieście. Jesteśmy z tego dumni.
Bardzo chciałbym podziękować Panu Przewodniczącemu i Panu Marszałkowi za tą decyzję,
ponieważ jest to szansa dla nas wszystkich, żeby zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię: na
integralną część naszego regionu na naszej mapie województwa – na ziemię słupską. Chciałbym
podziękować Państwu za to, że możemy porozmawiać o planach, zamierzeniach, bolączkach,
o których usłyszeliśmy w wystąpieniu Pana Marszałka, ale także Pana Prezesa Pomorskiej Strefy
Ekonomicznej o tych wszystkich kwestiach, które być może do tej pory zbyt rzadko były
wysłuchiwane z perspektywy Gdańska. Zbyt rzadko ten nasz głos, być może do tej pory, trafiał do
tej najważniejszej instytucji demokratycznej w województwie, jaką jest Sejmik. Bardzo dziękuję za
możliwość dzisiejszej prezentacji. Występuję przed Państwem jako lider Miejskiego Obszaru
4
Funkcjonalnego, który również jest ważnym historycznie na przyszłość projektem. Projektem, który
integruje, wzmacnia i sprawia, że potencjał naszego regionu jest jeszcze bardziej silniejszy,
mocniejszy. Występuje w imieniu powiatu słupskiego i Pana Starosty - Zdzisława Kołodziejskiego,
Pana Burmistrza - Miastka Jacka Graczyka, Wójta Gminy Ustka - Anny Sobczyk – Jodłowskiej,
Wójta Gminy Kobylnica - Leszka Kulińskiego, Wójta Gminy Dębnica Kaszubska - Iwony
Warkockiej, Wójta Gminy Damnica - Grzegorza Jaworskiego, ale też niezrzeszonych w ramach
MOF gmin Kępice, Główczyce, Potęgowo i bardzo bliskiej nam gminy Smołdzino. Nie ulega
wątpliwości, że Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla MOF Słupska jest ogromnym
wyzwaniem. To 12 niezwykle ważnych, wymagających przedsięwzięć, które potrzebują dużego
zaangażowania wszystkich partnerów, ale wymagają także dużej dyscypliny z naszej strony,
konsekwencji w działaniu, a przede wszystkim wspólnego ponad podziałami dążenia do realizacji
poszczególnych zadań. Wszyscy tutaj jednak zdajemy sobie sprawę, że nie uda nam się
przeprowadzić tego projektu bez wsparcia ze strony Pana Marszałka, Pana Przewodniczącego,
Szanownych Państwa Radnych. Bez Państwa zaangażowania, zrozumienia ten ważny projekt,
szansa na skok cywilizacyjny naszego regionu zostanie zmarnowana. W dokumencie na temat ziemi
słupskiej, który Państwo otrzymali i zapoznali się przed dzisiejszą sesją jasno są wskazane bolączki
naszego regionu. Warto, żeby dzisiaj te bolączki w sposób jeszcze bardziej jaśniejszy wybrzmiały.
Malejąca liczba mieszkańców, niska atrakcyjność dla lokalizacji działalności przemysłowej,
wykluczenie komunikacyjne, brak wykwalifikowanych pracowników to tylko część z nich. Ale
warto o tym mówić i nie zafałszowywać obrazu naszego regionu, naszej ziemi pokazując tylko
pozytywne strony naszego rozwoju, który jest niezaprzeczalny i korzystając z tej okazji chciałbym
także podziękować, bo Sejmik Województwa Pomorskiego w sposób znaczący przyczynił się do
rozwoju naszego regionu. Chciałbym podziękować Panu Przewodniczącemu, Panu Marszałkowski i
jego zastępcom za zaangażowanie i za to, że jesteście rzecznikami naszego regionu. Z Panem
Marszałkiem i jego zastępcami pracuje już od kilkunastu miesięcy i to, że Pan Marszałek jest
ambasadorem ziemi słupskiej jest niezaprzeczalne i za to serdecznie Panu dziękuję. Nikt nie ma
oczywiście dzisiaj wątpliwości, że brak dobrej jakości dróg, dostatecznej ilości połączeń
kolejowych sprawia, że jesteśmy po prostu mniej atrakcyjnym regionem dla kolejnych
przedsiębiorców. Jesteśmy także mniej atrakcyjni, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy,
nowych mieszkańców. W ostatnich miesiącach odnotowaliśmy, na przykład w mieście Słupsk
spadek liczby mieszkańców do 90 tysięcy. Raport KPMG pokazuje jednak, że miasto, które ma
dobre połączenia komunikacyjne z innymi częściami kraju, regionu to miasto, które przyciąga
inwestorów i mieszkańców. Tego brakuje nie tylko w naszym mieście, ale w naszym regionie. Na
przykładzie naszego regionu możemy pokazać, jak bardzo ważny jest głos Marszałka, Radnych
Sejmiku, Pana Przewodniczącego, jeśli chodzi o kontakty w Ministerstwach czy instytucjach, które
decydują o rozwoju naszego regionu, takich na przykład jak PKP. Państwa zaangażowanie,
rzecznictwo w interesie naszej ziemi ma bardzo istotne znaczenie. Za to chciałbym bardzo
serdecznie podziękować i prosić o jeszcze. To dla nas samorządowców ziemi słupskiej nie zawsze
te drzwi są otwarte. Szczególnie, że reprezentujemy jednak region, który nie tylko komunikacyjnie,
ale jeśli chodzi o atencję rządzących w Warszawie do tej pory był zaniedbywany. Ale Państwa
wsparcie w tej dziedzinie, w kontaktach na szczeblu centralnym jest bardzo ważne. Pozwólcie
Państwo, że wymienię z punktu widzenia naszego regionu i miasta kluczowe inicjatywy, które są
dla nas ważne. Przede wszystkim uwzględnienie czwartego i piątego etapu budowy ringu drogi
wojewódzkiej. Takie wsparcie da szanse nam na pozyskiwanie kolejnych środków i rozwój dla
naszego miasta i regionu inwestycji. To także przebudowa drogi krajowej nr 21. Ważne jest dla nas,
5
aby ta droga znalazła się w Kontrakcie Terytorialnym i została tam utrzymana i była realizowana.
To także przywracanie połączeń kolejowych, pełna elektryfikacja linii 405 Szczecinek – Ustka.
Utworzenie drugiego toru na linii 202 Gdynia- Szczecin. Nie możemy pozwolić na to, żeby nasz
region stał się pustynią na mapie kolejowej Polski, a dzisiaj tak jest. Słupsk posiada 8% połączeń
kolejowych, które ma Gdańsk, a nie mamy tylko 8% mieszkańców w porównaniu z Gdańskim.
Mamy ich dużo więcej, a niestety tych połączeń jest coraz mniej. Szanowni Państwo mówiliśmy
dużo o współpracy w ramach dwu miasta. Ta współpraca jeśli chodzi o kontakty miedzy Ustką a
Słupskiem wygląda bardzo dobrze. Tylko niestety jeśli chodzi o połączenia kolejowe, to wygląda
bardzo źle. Nie ma żadnego połączenia kolejowego, które łączyłoby nasze miasta. Wszystkie
dotychczasowe zostały niestety zlikwidowane. W kontekście dzisiejszego spotkania ważne jest
także i o tym mówił Pan Marszałek Zintegrowane Porozumienie Terytorialne. W ramach ZIT
będziemy budowali między innymi lokalny węzeł integracyjny w Ustce. Zwróciliśmy się do Pana
Marszałka, a także wystosowaliśmy w tej sprawie w ubiegłym tygodniu pismo z prośbą
o wyrażenie zgody na poszerzenie zakresu działania dotyczącego budowy tego węzła
terytorialnego. Liczymy oczywiście na przychylność. Ale to także budowa węzła transportowego w
Słupsku. Bez połączenia tych dwóch ważnych punktów nie uda nam się doprowadzić do
zrównoważonego rozwoju naszego regionu, także w kontekście transportowym. To równe ważne
poprawienie dostępności do portu w Ustce. Będzie to miało niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o
potencjalnych inwestorów. Dodatkowo bardzo ważne dla regionu jest wsparcie dla projektu
Słupskiego Ośrodka Akademickiego czy rozbudowa portu handlowo – rybackiego w Ustce.
Szczególnym problemem, na który zwracamy uwagę już od dłuższego czasu i dzisiaj Pan
Marszałek też już o tym mówił. Chociaż niestety Pan Marszałek i ja nie możemy pokazać żadnych
konkretnych efektów tych rozmów. Bardzo ważnym problemem dla nas jest usytuowanie systemu
tarczy antyrakietowej. Od 2007 roku prowadzimy rozmowy z władzami centralnymi na temat
ewentualnych rekompensat. Przez ten czas obiecywano nam wiele, a zrealizowano niewiele.
Chcielibyśmy prosić wszystkich przy tej okazji: Pana Przewodniczącego Sejmiku, Pana Marszałka,
wszystkich Państwa Radnych o wsparcie w tym zakresie. Od lat oczekujemy realizacji konkretnych
obietnic, między innymi modernizacji drogi kolejowej nr 201, wsparcia dla szkolnictwa wyższego,
rozbudowy portu w Ustce, przekazania terenów Agencji Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego na
potrzeby inwestycyjne i wiele, wiele innych projektów, które razem z władzami centralnymi
uzgodniliśmy i umówiliśmy się na realizację. Dzisiaj niestety niewiele z tego wynika. Wszystkie te
poruszone przeze mnie problemy, przedstawione w dużym skrócie, pokazują, że dużo pracy przed
nami. Dlatego ważne jest żebyśmy razem we współpracy realizowali te zadania razem z Sejmikiem
i Zarządem Województwa Pomorskiego. Nie ulega wątpliwości, że nie będzie zrównoważonego
rozwoju całego województwa pomorskiego bez rozwoju ziemi słupskiej. Nie będzie wykorzystany
w pełni potencjał ziemi słupskiej, jeżeli ziemia słupska nie będzie dobrze skomunikowana z resztą
naszego regionu i kraju. Nie będzie rozwoju ziemi słupskiej, jeżeli nadal mieszkańcy naszego
regionu będą mieli poczucie, że są mieszkańcami drugiej kategorii, że są gorzej traktowani,
a niestety tego typu głosy w sposób już chyba najbardziej radykalny, objawiające się w chęci
powstania województwa środkowopomorskiego, są artykułowane. W naszym wspólnym interesie
jest, żeby pokazać mieszkańcom naszego regionu, że być może nie jest rozwiązaniem. Mamy lepsze
rozwiązania związane z poprawą życia społecznego, gospodarczego, akademickiego na terenie
ziemi słupskiej. Chciałbym na zakończenie poprosić Państwa, wykorzystując tę historyczną szansę,
że się tu spotykamy, żebyście byli ambasadorami i ambasadorkami ziemi słupskiej. Ziemia słupska
i cały subregion słupski, który łączy powiat słupski, lęborski i bytowski to bardzo ważny region, nie
6
tylko naszego województwa, ale i kraju. Warto być dumnym z tego regionu. Warto go wspierać. A
my na pewno się odwdzięczymy. Bardzo proszę o wsparcie. I jeszcze raz dziękuję Panu
Przewodniczącemu za umożliwienie mi zabrania głosu. Dziękuję za współpracę i proszę o jeszcze.
c) Wystąpienie prof. dr hab. Iwony Jażewicz - Akademia Pomorska w Słupsku.
Pani Iwona Jażewicz przedstawiła prezentację, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
d) Wystąpienie prof. dr hab. Cezarego Obracht – Prondzyńskiego - Uniwersytet Gdański.
Szanowni Państwo. Refleksja moja będzie nie tylko głosem badacza, akademika, eksperta. Chcę
zabrać głos jako społeczny animator i mieszkaniec „interioru”. Ktoś, kto „na wahadle” funkcjonuje
między metropolią a „zapleczem”. A to ważna perspektywa. Trzy pojęcia przywołane w tytule też
mają znaczenie (regionalna wspólnota obywatelska –spójność przestrzenna – rozwój
województwa). Czy może powstać regionalna wspólnota obywatelska bez spójności przestrzennej?
Czy spójność lub jej brak wpływa na rozwój województwa? Czy ten rozwój warunkuje powstanie i
funkcjonowanie wspólnoty obywatelskiej? Czy w priorytetach rozwojowych kreowanie wspólnoty
jest uwzględniane? I jak realizowane? To w gruncie rzeczy kluczowe dylematy i wyzwania, przed
jakimi stoimy. Przyjrzyjmy się więc kilku: zacznę od kwestii rozwoju infrastruktury
instytucjonalnej całego województwa, ale z perspektywy miejsca, w którym się znajdujemy. Trzeba
powiedzieć, że „infrastruktura instytucjonalna” i jakość składa się przede wszystkim z instytucji
samorządowych bardzo różnych. Zaczynając od jakość władzy samorządowej, ale także całej
infrastruktury instytucjonalnej czyli wszystkie strefy ekonomiczne, parki, agencje. Do tego należy
dodać instytucje medialne, edukacyjne (z naciskiem na szkolnictwo wyższe). Gdybyśmy spojrzeli
na to z perspektywy całego województwa i również miejsca, w którym jesteśmy, to ta infrastruktura
instytucjonalna jest bardzo bogata. Zaprojektowane ustawowo, ale przede wszystkim jest efektem
kilkunastu lat doświadczenia. Mamy jednak także sporo braków:
- województwo jest ciągle „instytucjonalnie podzielone”, co bywa kłopotliwe,
- brak nam „regionalnej agory” czyli uspójnionego medium, które obejmowałoby całe
województwo, kreując pewną debatę czy dyskurs publiczny w wymiarze całego województwa,
- mamy deficyt współpracy instytucjonalnej – międzyśrodowiskowej i ogólno wojewódzkiej.
- mamy też problem z jakością instytucji
Jest także deficyt mentalny i w gruncie rzeczy, jako socjolog czy historyk, o tym będę chciał
mówić. Mianowicie to nie jest problem instytucji, tylko to jest problem współpracy. A pamiętać
musimy o jednym. Nie współpracują instytucje. Współpracują ludzie. Tylko i wyłącznie. Możemy
sobie zaprojektować procedury. Dopiero współpracują ludzie, a więc z tego, co moglibyśmy
nazwać analogią do kapitału społecznego – kapitałem relacyjnym dopiero budowanie takiego
kapitału relacyjnego tworzy elementarne warunki rozwoju. Możemy sobie zbudować instytucje, a
jeśli za nimi nie będzie chęci woli współpracy, to nic z tego projektu rozwojowego nie wyjdzie.
Kolejna sprawa z tym bardziej związana jest taka, że stworzone instytucje muszą być wzmacniane.
Znowu nie zapisami prawnymi, nawet nie wsparciem finansowym. Tylko muszą być wspierane
pracą i zaangażowaniem każdego z nas. Mogę podać bardzo wiele przykładów na wsparcie tej tezy.
Środki finansowe i regulacje prawne niczego nie załatwiają, a czasami mogą doprowadzić do
demobilizacji społecznej, do odpływu aktywności. Ale jeżeli coś jest najważniejszym zasobem: to
jest aktywne i pobudzone społeczeństwo. Wszystko inne jest tylko dodatkiem. My musimy myśleć
o szanowaniu i dbaniu o te instytucje. Mamy w Polsce, to jest nasza cecha mentalna, niezwykłą
skłonność i łatwość dekonstruowania instytucji. To jest ważne, dlatego, że funkcjonujemy
7
w bardzo specyficznym środowisku. Pojawia się specyficzny syndrom kulturowy. Jak budować
regionalną wspólnotę w warunkach silnego zróżnicowania kulturowego, co jest wynikiem
powojennej socjogenezy. Tu każda gmina i de facto każda wieś jest w innym procesie socjogenezy.
To może być kłopot, ale raczej należy patrzeć na to przez pryzmat pewnej szansy. Nie da się, na
szczęście, zbudować uspójnionego, kulturowego jakiegoś konglomeratu zuniformizowanego. Ale
da się zbudować w tych zróżnicowanych warunkach kulturowych, zjednoczoną wspólnotę. I ona
powinna być elementem integrującym przy zachowaniu całej naszej różnorodności. W widzeniu tej
różnorodności dużego potencjału. Aby to było możliwe potrzebne są dwa warunki:
Poznanie – edukacja, badania, popularyzacja wiedzy, kim jesteśmy.
Animacja – partycypacja – współdziałanie. (np. Bytowskie Forum Animatorów Kultury, w którym
też uczestniczą ludzie z różnych części Pomorza). Tak więc kluczowym jest problem relacji między
RSO-SP-RW a zróżnicowanym poziomem aktywności czy też partycypacji społecznej.
Mamy do czynienia z głębokim pęknięciem spójności regionu w wymiarach takich, jak: wycofanie i
wykluczenie społeczne, pasywność/aktywność społeczna, stopień uobywatelnienia. W ramach
województwa mamy miejsca różniące się między sobą poziomem np. frekwencji wyborczej blisko
50-60 procent! To są dysproporcje, które powinny dać nam do myślenia, co powinniśmy zrobić. I tu
nawiążę do różnic infrastrukturalnych. Jeśli myślimy, że infrastruktura cokolwiek nam załatwi, to
jesteśmy w ciężkim błędzie. Słupsk mówi o wykluczeniu komunikacyjnym. Co wy wiecie
o wykluczeniu komunikacyjnym? Jedźmy do Bytowa. Mamy dużo przykładów miejsc, czy tez
obszarów dawnych państw, w których zainwestowano ogromne pieniądze, jeśli chodzi o
infrastrukturę, a jakość życia jest dramatyczna. Pojedźmy na teren byłego NRD. Pieniądze
załatwiają nam coś, ale mogą również nie załatwić nam nic. Jako człowiek z Bytowa absolutnie
tego nie powiem, bo my się z tym borykamy na co dzień i wiemy jaką to jest barierą rozwojową!!!
Z drugiej jednak strony wiara, że sieci infrastrukturalne doprowadzą do większej spójności, ergo do
rozwoju, jest wiarą nad wyraz naiwną. To działało skutecznie w XIX wieku, ale we współczesnych
realiach trudno byłoby uznać inwestycje strukturalne za czynnik wystarczający dla „pchnięcia
rozwojowego”. Nie do końca można uznać, że infrastruktura odpowiada za brak spójności
w regionie. Dobrze widać to na przykładzie edukacji. Mamy na Pomorzu jedną z lepiej
urządzonych w Polsce infrastrukturę oświatową. Do tego dodajmy najwyższy (po Warszawie)
poziom dochodów w Polsce. I jednocześnie mamy… jedne z najgorszych wyników edukacyjnych.
Problemem nie są więc budynki, liczba nauczycieli, liczebność klas ani nawet wydatki na oświatę
(to nie jest tak, że biedniejsi mają gorsze wyniki!!!).
To jest przede wszystkim problem społeczny, dotyczący aspiracji i potrzeb edukacyjnych. W tym
sensie problem w dużej mierze tkwi poza szkołą, a nazwać go można krótko: dezercja rodziny
z funkcji wychowawczych. I w tym kontekście widać bardzo duże zróżnicowanie w regionie.
Albo jeszcze inaczej: mamy regionalnie zróżnicowany „klimat edukacyjny”! To oczywiście nie
znaczy, że lekceważyć można brak spójności infrastrukturalnej. I ostatnia kwestia. Bardzo istotna,
moim zdaniem, właściwie w tym, co chce powiedzieć Państwu – najważniejsza. Ważny jest język,
w jakim o sobie mówimy, bo on może być wykluczający, stygmatyzujący, konfliktujący. Język
ofiary, dyskryminacji, skrzywdzenia jest językiem, który jest mobilizujący, ale tylko i wyłącznie do
reakcji obronnych. Na języku dyskryminacji, wykluczenia, krzywdy, zapomnienia, pomijania nie
zbuduje się strategii rozwojowej. Nie zmobilizuje się ludzi do aktywności społecznej. Celowo
mówię to w tym miejscu i kieruje to do szeroko rozumianych elit Słupska. Nic mnie, szczerze
mówiąc jako byłego mieszkańca województwa słupskiego, tak nie męczy jak język przesycony
zapomnieniem, dyskryminacją i tak dalej. Co chcemy na tym zbudować? O wiele lepiej będzie, jak
8
będziemy się zastanawiać nad tym, co powinniśmy zrobić, ale to nie będzie łatwe. W wielu
miejscowościach pokazujemy swoim działaniem, że jesteśmy to w stanie zrobić. Potrzebny nam jest
tylko dobry język, dzięki któremu możemy więcej wygrać. I mam nadzieję, że taki język z czasem
będzie dominował.
e) Dyskusja.
Pani Magdalena Gryko – Burmistrz Kępic –
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Chciałam podziękować serdecznie. Wysłuchałam obu
wypowiedzi. W nawiązaniu do wypowiedzi pana profesora, jeśli mówimy o wykluczeniu
komunikacyjnym , to zapraszam do Kępic. Wstyd by mi było do Kępic wracać, jeżeli Państwu
radnym nie powiedziałabym o drodze wojewódzkiej 208. Jest ona, bodajże, najgorszą drogą
wojewódzką w województwie pomorskim. Graniczące z nami województwo zachodniopomorskie
zaczęło nam tę drogę robić. Mamy walory turystyczne duże, a nie mamy jak dojechać. Cieszę się
bardzo i chciałbym podziękować Panu Marszałkowi za inicjatywę remontu linii kolejowej 406. To
też ogromna szansa. Ważna też jest aktywność społeczna. Dzisiaj podpisuję umowę na kolejne
Centrum Integracji Społecznej. Ale dojazd z ościennych terenów jest bardzo trudny. Jak będę po raz
kolejny wnioskowała o remont tej drogi, jak będę oferowała, mimo że gmina Kępice jest w 500
najsłabszych strukturalnie w całym kraju, że możemy dołożyć do projektu proszę się przychylić nad
naszą prośbą, bo naprawdę mówimy pozytywnie, ale sami sobie nie damy rady. Serdecznie dziękuję
i proszę o pozytywne spojrzenie na remont tych dróg, szczególnie jeśli chodzi o skrajne granice
województwa pomorskiego.
Pan Piotr Zabrocki - Burmistrz Czarne –
Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo z byłego województwa słupskiego.
Myślę, że ja nie będę o nic prosił. Zostawię to Państwu, abyście prosili. Wiem jedno, że żeby
dojechać do Gdańska, Pan Marszałek o tym wie, jadę trzy godziny do Gdańska. Do Słupska jadę
dwie godziny. Ale myślę sobie, że jak jechałem pięknymi terenami i tak sobie myślałem, że jeśli
będzie województwo środkowopomorskie to do Koszalina będę jechał godzinę. Do Słupska będę
jechał dwie godziny, ale wole jeździć do Gdańska, bo w jednym budynku jest Marszałek i
Wojewoda, że od razu trzy sprawy załatwię w jednym miejscu. Chciałbym powiedzieć o terenie,
które jest początkiem województwa, bo gmina Czarne, Rzeczenica, Debrzno to to gdzie te miejsca
się wjeżdża do województwa pomorskiego i nasza perspektywa spojrzenia na województwo jest
taka typowo początkowa, najświeższa. Dość mocna pod względem estetycznym, bo
zachodniopomorskie, wielkopolska, która ma ogromne tradycje, jeżeli chodzi o porządek i takie
dążenie do dobrego, nie tylko wizerunku. Nie będę narzekał, bo potencjał ludzki w gminie, w której
jestem burmistrzem jest ogromny. Ogromny pod względem pracy, którą sami wnosimy. Nie
czekamy na wielkie pieniądze. Staramy się wygospodarować z tych środków, które posiadamy.
Jednak nie zawsze to się udaje. Miejsce to jest dość specyficzne, ponieważ nie tak dawno
Wicemarszałek otwierał oficjalnie Negro meble. Docelowo do tysiąca miejsc pracy. Kolejna
inwestycja, która się już pojawiła to inwestycja w halę remontową Rosomaka i Leoparda. Cieszę
się, że linia kolejowa Szczecinek – Ustka zostanie przywrócona. Smucę się natomiast, że linia
kolejowa 210 Chojnice - Szczecinek została zapomniana. A drugiej strony Szczecinek – Runowo
Pomorskie dość mocno będzie odnawiane. Smucę się, że droga 201, 202 są zapomniane. Myślę, że
w planach inwestycyjnych zostanie uwzględniona. Dzisiaj jest uwzględniana pod względem
9
remontów bieżących. Mamy wielki potencjał jako przedstawiciele tych gmin, które przyjechały
tutaj na spotkanie. Potencjał tkwi w nas, ale także w instytucjach, jakim jest Urząd Marszałkowski
czy Wojewódzki aby dopieszczał nas w sposób finansowo- drogowo – kolejowy. Dziękuję bardzo.
Ksiądz Jan Giriatowicz Szanowni Państwo, z Panem Marszałkiem i Panem Przewodniczącym. W Słupsku dzieje się bardzo
dużo. Odbywają się różne koncerty, wystawy i o tym była mowa. Kiedyś było 12 koncertów
organowych, a zostało 6. To za mało na ten wielki region, na miasto i jego piękne tradycje. Myślę,
że Panie Marszałku trzeba by było dotować więcej. Poza tym trzeba inwestować w jednostki.
Mamy wielu profesorów, artystów, muzyków. Mamy wiele różnych możliwości tylko trzeba jeszcze
dojrzeć i szkoły powinny wyciągać wybitne jednostki. Na ziemi słupskiej jest wiele osób, mających
ciekawe pomysły i trzeba w nich inwestować. Dziękuję bardzo.
Pan Arkadiusz Walach – Wójt Gminy Smołdzino –
Szanowni Państwo. Nie byłbym sobą, gdybym cokolwiek nie powiedział. Pan, Panie Marszałku,
o gminie Smołdzino wie wiele. Gmina Smołdzino jest na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.
Jak ma być zrównoważony rozwój, skoro 55% terenu gminy leży na terenie parku. Gmina
Smołdzino dostaje 129 tysięcy. W budżecie gminy, Szanowni Państwo, na remont dróg mamy
zaledwie 30 tysięcy zł. Jak mamy się rozwijać? A wszyscy mówią o zrównoważonym rozwoju. Nie
jesteśmy w stanie, Drodzy Państwo, a wszyscy nam zarzucają, że nie przygotowujemy
dokumentacji na projekty. A z czego my mamy zrobić dokumentację skoro na przygotowanie
dokumentacji, nawet na najmniejsza drogę potrzebne jest 100 albo 200 tys.zł. Byłem przekonany i
już miałem wielką nadzieję, że spotykając się z byłą Premier Ewą Kopacz, z Prezydentem
Biedroniem … Obiecywano nam złote góry. Inwestycje proekologiczne za 15 mln. Wkład własny
miał być poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w 100% finansowany. Tak nam
obiecano. Co się okazało? Teraz się wszyscy wykręcili. Powiedziano nam, że na tą dokumentację
dostaniemy pieniądze, ale na wkład własny musimy mieć bądź swoje pieniądze bądź WFOŚ da nam
kredyt preferencyjny. Ale jak możemy wziąć kredyt, skoro my nie jesteśmy w stanie dostać ani
złotówki, bo budżet Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak jak nam poprzednicy zostawili, bo jest
ciągłość władzy. Udało nam się samemu utworzyć budżet skromny, ale nasz. Pragnę dzisiaj
podziękować Panu Marszałkowi, że pewne pieniądze przyszły w ramach reintegracji zawodowej –
670 tys.zł. Oczywiście to pomoże mieszkańcom, tym którzy nie mają środków do życia. My nie
mamy za co funkcjonować. Musimy się zastanowić, czy taka gmina powinna istnieć. W tej gminie
to nawet święty turecki nie pomoże. Nie może być tak, że pozostawiono nas samemu i mamy sami
sobie radzić. Skoro Słowiński Park Narodowy zarabia rocznie około 8-9 mln.zł. Prowadzi
działalność gospodarczą, chociaż twierdzą, że jest to na cele statutowe. Przecież można zmienić
ustawę o ochronie przyrody. Wpisać procentowy udział w dochodach dla gminy i będziemy
funkcjonować. My jako gmina Smołdzino czujemy się jak milioner obok żebraka. Wszędzie gdzie
jad ę mu sze się pro sić o p o mo c, żeby i k to ś dał. Bo tak by n ie było tej gminy. Drodzy Państwo
pamiętajcie o takich malutkich społecznościach, bo one też są ważne.
Panie Elżbieta Domańska – Burmistrz Dzierzgonia –
Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Panie i Panowie Radni. Z wielką przyjemnością
przyjechałam do Słupska. Bardzo przyjemnie słuchać o rozwoju każdego regionu. Chciałabym
bardzo serdecznie zaprosić Pana Przewodniczącego i Komisję Rozwoju Sejmiku, aby Komisja
odbyła się w naszej pięknej małej ojczyźnie – gminie Dzierzgoń. Chcielibyśmy się pochwalić tym,
10
co mamy, ale mamy wiele problemów. Jeden podstawowy, tak jak Państwo tu mówiliście, droga.
Droga wojewódzka 515, o której mówiłam już kilkakrotnie i rozmawiałam także z Panem
Marszalkiem na ten temat i ogromna prośba, która ponawiam ponownie. Szanowni Państwo jest to
okno na świat dla rozwoju naszego małego miasteczka, ponieważ jest to dostęp do drogi
transportowej nr 7. Leżymy po drugiej stronie województwa. My graniczymy z województwem
warmińsko – mazurskim. Rozwój w naszej gminie naprawdę jest możliwy. Mam przedsiębiorców i
osoby, które chcą inwestować, ale nie ma jak dojechać. Najbardziej ubolewam nad tym, że
przedsiębiorcy chcą nam tę drogę zablokować. Powiedziałam, że uczynimy wszystko, żeby tę drogę
naprawić. Wiemy, że jest dokumentacja. Ja naprawdę bardzo serdecznie zapraszam Komisję i na
ręce Pana Przewodniczącego chcę przekazać zaproszenie, aby następna Komisja odbyła się w
Dzierzgoniu. Dziękuję bardzo.
Pan Radny Jerzy Barzowski Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Najpierw chcę doprecyzować różne pojęcia, które
zostały tu użyte, bo nie wiem, czy rozumiemy to samo pod pojęciem: ziemia słupska czy subregion
słupski. Pan Marszałek przedstawił nam pewien dokument, w którym te pojęcia się różnią. I teraz
chciałbym Pana Marszałka prosić, czy te wszystkie dane odnosiły się do ziemi słupskiej i zostały
pokazane jako Słupsk i powiat słupski. Czy tez mówimy w kontekście naszych dokumentów, także
sejmikowych, że podregion słupski to jest również powiat lęborski i bytowski? Tak to zostało
określone w naszych strategiach. Jeżeli można by uznać, że te dane dotyczące wykorzystania
środków, które Pan Marszałek prezentował dotyczą Słupska i powiatu słupskiego to należałoby to
uzupełnić na potrzeby tej dyskusji. Właściwie diagnozę wszyscy mamy taką samą. Natomiast ja się
tutaj z wieloma kwestiami poruszanymi i przez Pana Marszałka i przez Panią Profesor zgadzam się.
One są trafne. Zacznę od nieobecnego tutaj profesora Prondzyńskiego. Postrzegam ten problem
podobnie. Oprócz tych wszystkich kwestii formalnych, infrastrukturalnych bardzo ważnym
elementem, żeby nie powiedzieć, najważniejszym, jest mentalność. Dane mi było uczestniczyć w
tworzeniu województw. Powiedziano mi kiedyś i nie zapomnę tego nigdy: jak tam to województwo
pomorskie z tą częścią zachodnią? Odpowiedziałem, że jest Bytów miasto 30 km za Kościerzyną. A
jeden z polityków, nie powiem jak się nazywał, stwierdził, że myślał że tam już jest las i czarna
dziura. Myślenie jeszcze bardzo wielu ludzi takie jest. I teraz przez te 18,19 lat niewiele zrobiliśmy,
moim zdaniem, żeby te bariery pokonywać. I tutaj najważniejszym elementem jest
wykorzystywanie środków na edukację, bezrobocie. Myśmy się nie doczekali przy potężnych
środkach jakie są czy były likwidacji bezrobocia. Nie udało się zniwelować ściany zachodniej, ale
powstała jeszcze ściana wschodnia. Ja wielokrotnie pytałem na sesjach Sejmiku, jak te środki
dobrze wykorzystać. Ale pamiętam, jak powiedział Donald Tusk, że część programów jest
wykorzystywanych nieefektywnie. I tak jest. Permanentne szkolenia i nic z tego nie ma. Co nie
znaczy, że nie spada bezrobocie. Nie ma tego zrównoważonego rozwoju. Jak ja postrzegam
zrównoważony rozwój, to być może będziecie mogli Państwo poczytać w naszym numerze
Zeszytów Samorządowych. To są problemy i jeszcze trzeba by mówić o kwestiach związanych z
pewnymi pojęciami, które w naszym województwie funkcjonują. Tutaj nie padło ani jedno słowo,
które by mówiło o metropoliach, o których się głównie mówi w środowiskach Platformy. Sejm w
minionej kadencji przyjął ustawę o związkach metropolitalnych, które mają służyć do tworzenia
pewnych programów i Sejmik przyjął uchwałę w ramach zagospodarowania przestrzennego.
Również Gdańsk przyjął taką uchwałę, pewnie dla potrzeb tworzenia związku metropolitalnego. To
się da przyjąć, co Sejmik zaproponował jako Trójmiejski Obszar Metropolitalny. To jest kilkanaście
11
gmin wokół Trójmiasta. Natomiast Gdańsk, nazywając swój obszar Gdański Obszar Metropolitalny,
przyjął, że ten obszar sięga aż po cały powiat kartuski i graniczy z gminą Parchowo. Czemu takie
dokumenty mają służyć? To jest oczywiście jakiś potencjał, który Pan Prezydent chce pokazywać. I
ma to służyć wykorzystywaniu środków. Trzeba by na tym poziomie formalnym pewne rzeczy
doprecyzować. Tutaj mamy, więc do zrobienia parę rzeczy. Siedzimy w miejscu, gdzie ten obiekt
pokazuje rozwój w Słupsku. Ale chce się skupić na jednej rzeczy i Pan Profesor o tym też
wspomniał. To jest tak znana tez czy dogmat, że bez dostępności komunikacyjnej nie ma rozwoju.
To nie jest wystarczający, ale jeżeli tego nie zrobimy to wszystkie inne działania nie maja sensu.
Myśmy w poprzedniej kadencji, bardzo blisko z Markiem Biernackim, na ten temat mówili. I
postulowaliśmy, że stworzyć pewien program dróg wojewódzkich. To zostało bardzo mocno
pokazane przez wójta gminy Smołdzino. Tak nie może być, że taka gmina jest traktowana
podobnie. Ona musi mieć preferencje. Nie może mieć takiego samego udziału środków własnych
jak inne gminy, bo nigdy się nie rozwinie. Trzeba to stworzyć. Nie wiem, czy to będzie możliwe
tutaj w Sejmiku czy prosić nasz rząd, który do tego zmierza. Chcę Państwu powiedzieć,
przytaczając tylko pewien cytat, nie chce tutaj być jakimś człowiekiem, który za rząd będzie
odpowiadał. Prezes Kaczyński powiedział ostatnio w wywiadzie w tygodniku W sieci, że jest
potrzebne przyspieszenie i tam napisał, że głównie drogi lokalne. Przeczytajcie to sobie. Zakładam,
że to będzie miało miejsce, że powstanie taki program i na drogi lokalne trafią większe środki, nie
tylko te z programów potocznie zwanych „schetynówkami”. To są rzeczy, które są najważniejsze.
W powiecie bytowskim, który reprezentuje te drogi też są. Drogi to jest nasza kula w tym regionie i
trzeba to zmienić, Panie Marszałku. Ja tutaj nie mówię, tylko tu, ale mówię o tym od lat. Mam
nadzieję, że my będziemy w stanie stworzyć trochę bardziej obszerne stanowisko niż to co
przygotował Pan Przewodniczący Bendykowski i musi się tam znaleźć kilka elementów, żebyśmy
mogli przyjąć, że to stanowisko reprezentuje tutaj wypowiedziane głosy. Dziękuję.
Punkt 7
Przyjęcie stanowiska w sprawie inwestycji niezbędnych dla rozwoju ziemi słupskiej.
Projekt stanowiska przedstawił w sprawie inwestycji niezbędnych dla rozwoju ziemi słupskiej
przedstawił Pan Jacek Bendykowski – Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej SWP
– radny województwa. Projekt stanowiska stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Budżetu i Finansów (5/0/2) stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt otworzył dyskusję nad projektem stanowiska.
Pan Radny Jerzy Barzowski Czy Państwo, którzy zabierali glos, szczególnie samorządowcy, uważają, że jest zawarte wszystko?
Ponieważ my uważamy, że są trzy postulaty odnoszące się do rządu. Rozumiem, że apel słuszny, bo
te inwestycje, które zostały przez poprzedni rząd w Kontrakcie Terytorialnym zawarte… Pewnie
tak. Ale czy to ma oznaczać, że to jest wszystko, co powinno znaleźć się w takim stanowisku? Bo to
ma być dokument, z którego Sejmik powinien jakoś się wywiązać. Ja uważam, żebyśmy mogli to
przyjąć jako Klub PiS, to powinniśmy coś o tych drogach napisać. Przynajmniej, żeby to nie było
postrzegane za rok, dwa czy trzy, że mówi się o drogach, a nic się nie znajduje w stanowisku. To
jest podstawa rozwoju tych części województwa. Ja uważam, że należy ten element zmodyfikować.
12
Nie chcę mówić o wielkich zmianach, bo to oczywiście nie przeszłoby. To minimum zachowajmy.
Bo nam jest niezmiernie trudno poprzeć takie stanowisko, które jest apelem do rządu. Mógłbym
bardziej politycznie mówić, ale nie będziemy tego rozwijać, żeby się tutaj skupić na argumentach.
Prośba jest taka, Panie Przewodniczący i Panie Mecenasie Bendykowski, gdyby była taka wola, to
byśmy przynajmniej po krótkiej przerwie przyjęli to stanowisko z jakimś drobnym uzupełnieniem.
Ja nie chcę tu mówić o wykluczeniu społecznym, bezrobociu, o czym mówił wójt gminy
Smołdzino. Gdyby to miało być stanowisko, które ma się odnosić do zadań sejmiku dla rozwoju
regionalnego, to powinny być, moim zdaniem, zupełnie inaczej skonstruowane. Ale pewnie
w większości takiej woli politycznej nie będzie. O tą jedną rzecz prosiłbym, szanowną większość,
o tym by takie zdanie umieścić.
Pan Przewodniczący Jan KleinszmidtAle do siebie nie apelujemy. Tylko realizujemy w miarę możliwości i posiadanych środków. Ja
jestem pełen obaw, bo właściwie taki zapis moglibyśmy podejmować w każdym miejscu
województwa.
Pan Radny Grzegorz Grzelak –
Chciałem poinformować, że zebrała się tutaj Komisja Strategii i pozytywnie zaopiniowała projekt
zmian w budżecie, dotyczące uruchomienia całej rezerwy na inwestycje strukturalne
z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie. Dzisiaj w kwietniu podejmujemy decyzje o
wydatkowaniu całej rocznej kwoty na te cele. Dziękuję.
Pan Radny Jacek Bendykowski –
Jurku, jesteś absolutnie kochany. Rozumiem, że chciałbyś nam zaproponować takie wzorce
amerykańskie, w których przepisy różnych materii wprowadza się do różnych ustaw w zależności
od okazji, ale ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy przygotowali taki projekt, o którym
mówisz, na następną sesję. Natomiast zwracam uwagę, że ten projekt został skierowany chyba
ponad 10 dni temu. I ja naprawdę z dużą wolą oczekiwałem na poprawki i gdyby te poprawki
wpłynęły z takimi propozycjami od was, przynajmniej tymi które byłyby racjonalne, to nie byłoby
problemu, żeby je przyjmować. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę. Ta uchwała ma bardzo
konkretny charakter. Ona dotyczy fundamentów. Wpisuje się na swój sposób w dokumenty i z roku
2003 i 2013, kiedy apelowaliśmy do rządu o ustalenie priorytetów. Ona dotyczy tego, żeby te
priorytety z Kontraktu Terytorialnego zostały zrealizowane, bo wiemy doskonale, że one mają
absolutnie fundamentalne znaczenie dla rozwoju tej ziemi przy jakby całym szacunku dla
inwestycji my, chyba nie ma do tego najmniejszych wątpliwości, będziemy starali się jako
samorząd województwa realizować. Proponuję, żebyśmy przygotowali sobie analogiczną uchwałę
dotyczącą priorytetu dróg wojewódzkich z uwzględnieniem tego, że będziemy również za miesiąc
w Kwidzynie, blisko ziemi sztumskiej i jakby uwzględniając długość i szerokość naszej kołdry,
żebyśmy w sposób racjonalny taką uchwałę przygotowywali. Natomiast wydaje mi się, że nie
byłoby to do końca profesjonalne gdybyśmy przekonywali Państwa, również wójtów, że jesteśmy w
stanie to przygotować dzisiaj tu i teraz. Dlatego proponuję, żebyśmy głosowali tą uchwałę tak jak
ona brzmi in extenso. Dziękuję.
13
Pani Radna Danuta Sikora –
Proszę Państwa. My tą uchwałę dostaliśmy parę dni temu, ale nie odnieśliśmy się do niej, bo nie
przyjechaliśmy do Państwa po to, żeby dyscyplinować rząd tylko powiedzieć to, co my jako Sejmik
chcemy zrobić dla regionu. A to, że do tego programu musi się włączyć rząd jest naturalne tylko, że
już w pierwszym zdaniu tej uchwały czytamy, że Sejmik ponawia ten apel. My możemy apelować.
Wiemy, że rząd przygotowuje swoje projekty, które będą może nie do końca spójne z naszymi
propozycjami. Natomiast mamy się odnieść do tego. Ja myślałam, że może Pan Marszałek zajmie
stanowisko, jeśli mówimy o drogach wojewódzkich i o ich katastrofalnym stanie czy o sytuacji na
przykład ludzi protestujących na zewnątrz, bo coś mówiłam o słupskim szpitalu. Ja myślałam, że
myśmy po to tutaj przyjechali, a nie po to, żeby powiedzieć rządowi, że ma wybudować tą drogę
czy tamtą po to będzie stymulowało rozwój. Oczywiście, że będzie stymulowało rozwój. To są
zadania rządowe. My mamy swoje zadania i skupmy się na tym, co my chcemy dla regionu zrobić.
Te rzeczy, o których mówicie nie wynikają z jakiegoś rocznego budżetu tylko z kolejnych kadencji.
My jesteśmy całym sercem za tym, żeby ten region się rozwijał, ale żeby to było tak, że dochody
będą widoczne w CIT. Mają powstać konkretne stanowiska pracy. Przedsiębiorstwa mają
stymulować rozwój regionu. Chciałbym zapytać, ilu z tych przedsiębiorców, którzy rozwinęli
działalność i dostali na to dotacje, prowadzą tą działalność do dziś? Dlaczego Pomorska Akademia
dopiero teraz wysteruje z programem, że potrzebne są kadry, technicy, szkoły zawodowe. Chodzi o
to, żeby ludzie chcieli tutaj zostać i mogli pracować, generując rozwój regionu. Mamy tu trzy
ważne rzeczy: kolej, drogi i tarcza antyrakietowa. Ja akurat jestem przedstawicielem Agencji
Mienia Wojskowego i Agencja bardzo wspiera rządowe propozycje, które mają w jakiś sposób
rekompensować utracone korzyści. Utracone korzyści są dość subiektywne, dlatego że my mamy
tereny, których nie możemy zagospodarować, ale dookoła są inne tereny. Jeżeli władza nie odniesie
się do tego, co się będzie w tym momencie działo, to gminy muszą być przygotowane na jakąś
alternatywę. Dzisiaj Minister Macierewicz podpisał koncepcję odnowy terytorialnej i na pewno
dużo się zmieni w najbliższym czasie. Nie oczekujmy, że rząd który powstał w listopadzie będzie
receptą na wszystkie troski, które do tej pory samorządy mają i będą miały. My nie jeździmy na te
regionalne wyjazdy w poszczególne tereny województwa po to, żeby mówić co ma zrobić rząd,
żebyście zwijali. Dzisiaj mówimy tylko co ma zrobić rząd, ale jest coś ważniejszego, ja tutaj
usłyszałam. Bo to się mówi to, czego rząd nie zrobił do tej pory w tych poprzednich kontraktach.
Nie oczekujmy, że my jako Sejmik będziemy mieli na to wpływ w tych kontraktach. Oczywiście
będziemy negocjować, ale być może zmienią się koncepcje. Taki niestety jest koszt zmiany władzy,
ale samorządy muszą być przygotowane na wszystko i w tych warunkach pracować. Dzisiaj
sytuacja geopolityczna jest bardzo dynamiczna. Ja nie mówię, że region zupełnie przestawi się na
inną koncepcję, bo teraz będziemy na przykład mogli większe zyski czerpać z turystyki. Każda z
miejscowości, która się rozwija robi to jakimś kosztem. Dzisiaj mówi się, że Hel jeśli bardziej
turystycznie będzie się rozwijał, to ucierpią rybacy. W państwa regionie jest taka sama sytuacja. Nie
chce mówić o wszystkich szczegółach, bo państwo współpracujecie z samorządem od wielu lat i te
problemy nie wzięły się z jakiejś współpracy, która miałaby wymiar kilku miesięczny. Taka
uchwała dla nas jest jakąś odezwą. Tak jakbyśmy przyjechali i powiedzieli, że to nie my tylko oni.
A my chcemy powiedzieć, w czym my zawinęliśmy, że region jest taki zaniedbany czy nie rozwija
się tak jak się powinien. Żeby nie było takim odnośnikiem, że ta uchwała nie odzwierciedla tego, co
my byśmy chcieli Państwu powiedzieć. Ja nie dyscyplinuje klubu, czy ma głosować za czy przeciw.
Jesteśmy za tym, żeby region się rozwijał, ale ten apel do rządu nie ma być z tego miejsca. Tylko
14
ma być z siedziby. Ma wyjść ogólna retoryka potrzeb samorządu w stronę rządu, a nie to ze my
przyjeżdżamy tu dzisiaj i usprawiedliwiamy i mówimy o tym, czego nie było. Dziękuję.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt Wynikło tutaj pewne nieporozumienie, zresztą podkreślił to Pan Prezydent Robert Biedroń, który
też liczy na wsparcie. My jesteśmy stroną samorządową i reprezentujemy samorząd. Chcemy
wesprzeć samorząd gminny, miejski. A strona rządowa jest po drugiej stronie, niezależnie pod jakim
sztandarem działa. Zwracaliśmy się w 2013 roku w sprawie S6. Nie było problemu i wszyscy radni
poparli. Teraz też się odnosimy na przykład do problemu tarczy, którego nie było pół roku temu.
Teraz ten problem dopiero się pojawił. My chcemy poprzeć samorząd lokalny stanowiskiem, które
jest z mojej oceny bardzo wyważone.
Pan Radny Jerzy Barzowski Kolego Jacku zaraz będziesz się mógł odnieść do tego. Co do tego, że teraz przyjmiemy
stanowisko, a potem wypracujemy nowe. Ja chce przypomnieć Panie Mecenasie, Kolego Radny, że
myśmy próbowali już taką rzecz robić. Na jednej sesji, to było w poprzedniej kadencji, że
przyjmiemy stanowisko w sprawie służby zdrowia, a później okazało się, że się nie zgodziliście
jako koalicja. Ja uważam, że ta twoja deklaracja może nie być pokryta faktami. Oczywiście my
sobie możemy przyjmować apel. Możemy apelować w każdym miejscu, w którym się znajdujemy i
też bez tego apelu zakładam, że rząd wywiąże się z tego. Przecież wiecie, że jest zmiana koncepcji
rozwoju regionalnego przez nasz rząd inaczej zrównoważony rozwój ma wyglądać. Nie wokół
metropolii, ale trochę inaczej. Mam nadzieję, że to się stanie jeszcze w tym roku i rząd pokaże, w
jaki sposób pieniądze będą trafiały do samorządów. Mi tylko chodzi o to, że jeżeli my wyjeżdżamy
do podregionu, to pokażmy, że my tego głosu słuchamy jako Sejmik i Zarządowi dajemy pewne
wytyczne i go zobowiązujemy. My jako Sejmik apelujemy do Zarządu. Wywiążcie się ze
zobowiązań konkretnie. O to proszą samorządy z całego województwa, a nie tylko z tego regionu.
To jest skuteczny apel, a nie apel, który nie ma żadnego znaczenia tylko w formie pewnej deklaracji
politycznej. Nie wiem, jak my zagłosujemy. Ja naprawdę tego nie poprę. Bo to nie jest rzecz, która
jest do poparcia. Tylko uważam, że my jesteśmy za tym, żeby wszystkie subregiony się rozwijały, a
nie tylko metropolia, bo to tak po części wygląda.
Pan Radny Jacek Bendykowski –
Z tym ostatnim zdaniem Jurka się zgadzam. Wydaje się, że polityka rozwoju regionalnego
prowadzona przez Zarząd Województwa dowodzi tego przez ostatnie lata. Wydaje mi się, że
między innymi jednym z celów dzisiejszej sesji, pokazania pewnych danych było to, żeby
uzmysłowić Państwu, choćby na podstawie danych statystycznych, patrząc na wydatki na głowę
jednego mieszkańca, iż w tym zakresie w jakim te wydatki i możliwości inwestycyjne zależałyby
w istocie od samorządu województwa czyli od nas pozycja ziemi słupskiej była powyżej średniej
wojewódzkiej. To znaczy powiat wojewódzki uzyskał więcej środków niż Gdynia na jednego
mieszkańca. Jurek Barzowski pyta o powiat bytowski. Tu było jeszcze więcej środków ponad
2,500, a ziemia lęborska ponad 2,700 na głowę mieszkańca, więc w przypadku działalności naszej
i samorządu województwa nie możemy w żaden sposób powiedzieć o tym, iż z naszych środków
nie wpłynęło wsparcie finansowe i gospodarcze, w granicach tych możliwości, które oczywiście
samorząd województwa posiada. To gdzie rzeczywiście ziemia słupska była skrzywdzona,
natomiast w sposób statystyczny widzimy, że tam gdzie ziemia słupska dołuje to są inwestycje
krajowe, rządowe, a nie samorządowe – drogi Jurku, a nie w tym sensie. Rozróżnienie ma najlepsze
15
znaczenie. Jeżeli Pan Wójt Smołdzina mówi o budżecie Smołdzina i o tym, że mając na swoim
terenie park narodowy, który jest dobrem narodowy powoduje dla gminy takie, a nie inne kłopoty
finansowe to, kto powinien de facto zadośćuczynić z tego tytułu? Województwo? To są parki
narodowe, które są w kwestii rządu. To nie jest kwestia rządu PO, PSL, SLD. Dlatego, że to co
w istocie cechowało ten samorząd, o czym wiesz doskonale na przestrzeni ostatnich 12 lat to to, że
bez względu, kto był u władzy my nigdy nie mieliśmy obaw, żeby powiedzieć tego, co leży w
interesie województwa. Do nas też przyjeżdżali ludzie z rządu i mówili, że nie wypada, bo
Platforma rządzi i siedźcie cicho. Samorząd województwa pomorskiego regularnie kierował apele
do rządu i Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Potrafił skrytykować mnóstwo projektów czy to
związanych z Lotosem czy z próbami łączenia Energii, ponieważ dla nas interes mieszkańców był
zawsze ważniejszy niż interes partyjny. Ja głęboko wierzę, że ten apel spowoduje u większości
z was to, że interes mieszkańców jest ważniejszy niż interes partyjny i nie będziecie traktować tego
tak jakby w kategoriach apelu do rządu różnic politycznych, ponieważ jak historia dowodzi my
nigdy tego tak nie traktowaliśmy. Chciałbym żebyśmy podjęli tą uchwałę, a zmiany w budżecie, tak
jak mówił Grzegorz Grzelak, przyjmowane przez Komisję Strategii dowodzą tego, że to co budżet
województwa będzie mógł zrobić dla ziemi słupskiej z pewnością uczyni. Dziękuję bardzo.
Pan Radny Jerzy Barzowski Kolego Jacku. Czy ta deklaracja odnośnie przyjęcia na następnej sesji stanowiska dotyczącego dróg
czy innych elementów, które mogłyby służyć rozwojowi jest podtrzymywana przez Kolegę czy też
nie? Bo to jest ważne.
Pan Radny Jacek Bendykowski –
Bez mikrofonu.
Pan Radny Jerzy Barzowski I jeszcze jedna rzecz. Przecież … i to na Sejmiku często tak wygląda. Jedno zdanie. Najchętniej bez
dyskusji. Przyjmujmy to, co jest przygotowane i do przodu. Prawda?
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt Jurek, ale żebyśmy ograniczali na Sejmiku. To jest nie fair. Nie ograniczamy.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zamknął dyskusję nad projektem stanowiska.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie nad projektem stanowiska. Wynik
głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 6 radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że stanowisko zostało przyjęte większością
głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził przerwę w obradach
Pan Marszałek Mieczysław Struk w przerwie sesji podpisał umowę z Pomorskim Zespołem
Parków Krajobrazowych. Krajobrazowych. Na podstawie, której otrzyma on dofinansowanie w
wysokości 6 mln. 306 tys.zł. na realizacje projektu o wartości ponad 9 mln.zł., który będzie
dotyczył stworzenia warunków oferty ekologicznej na terenie województwa pomorskiego.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt wznowił obrady po przerwie.
16
Punkt 8
Przyjęcie uchwał.
8.1 Przyjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach
Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa
pomorskiego.
Projekt uchwały w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego
przedstawił Pan Krzysztof Trawicki – Wicemarszałek Województwa. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu (6/0/0) stanowi załącznik nr 11
do protokołu.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik
głosowania: „za” – 28 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 0 radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
8.2 Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Pomorskiego na lata 2015 – 2018 wraz z autopoprawką.
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Pomorskiego na lata 2015 – 2018 wraz z autopoprawką przedstawił Pan Krzysztof Trawicki –
Wicemarszałek Województwa. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Budżetu i Finansów (7/0/0) stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu (6/0/0) stanowi załącznik nr 16
do protokołu.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik
głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 0 radnych.
17
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
8.3 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz zmiany Statutu Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku przedstawiła Pani
Hanna Zych - Cisoń – Członek Zarządu Województwa. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18
do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny (5/0/0) stanowi załącznik
nr 19 do protokołu.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik
głosowania: „za” – 24 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 0 radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
8.4 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2016 rok
wraz z autopoprawką.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2016 rok wraz
z autopoprawką przedstawił Pan Henryk Halmann – Skarbnik Województwa. Projekt uchwały
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Budżetu i Finansów (5/0/0) stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej (5/0/1) stanowi
załącznik nr 24 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny (3/0/1) stanowi załącznik
nr 25 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu (6/0/0) stanowi załącznik nr 26
do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów
Wiejskich (3/0/1) stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
18
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik
głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 3 radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
8.5 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Pomorskiego.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
przedstawił Pan Henryk Halmann – Skarbnik Województwa. Projekt uchwały stanowi załącznik
nr 29 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Budżetu i Finansów (5/0/1) stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej (5/0/1) stanowi
załącznik nr 32 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny (3/0/1) stanowi załącznik
nr 33 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu (6/0/0) stanowi załącznik nr 34
do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów
Wiejskich (3/0/1) stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik
głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 3 radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
8.6 Przyjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie podległości Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie podległości Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku przedstawił Pan Mirosław Batruch – Przewodniczący
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
19
Opinia pozytywna Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów
Wiejskich (3/0/1) stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Pan Radny Jerzy Barzowski –
Kolejne stanowisko, które niewiadomo czemu ma służyć. Kolegom z poprzedniej kadencji
przypomnę, jak była wprowadzana zmiana w druga stronę. Gdybym miał powiedzieć jedno zdanie,
to powiedziałbym dajcie rządowi porządzić. Nie zajmujmy się stanowiskami, które do niczego nie
prowadzą. Ale gdybym miał się merytorycznie odnieść to, chcę przypomnieć koleżankom i
kolegom jak to było wtedy, kiedy ta ustawa przychodziła z kompetencji wojewody do sejmiku. Był
to taki bubel legislacyjny, że myśmy na sesji Sejmiku uchwalali wynagrodzenie dla dyrektora.
Prosiłem wielokrotnie. Zmiana poszła ad hoc, bo komuś politycznie to pasowało. Dopiero po
dwóch czy trzech latach to poprawiono. Lepiej zrobić coś dobrego, a nie tylko apelować. Dajcie
spokojnie rządowi porządzić.
Pan Radny Mirosław Batruch –
Ja myślę Kolego, że już tyle lat pracujemy stale w Komisji Rolnictwa. Co by nie zrobiono zawsze
byłeś przeciw. Dlatego myślę, że raz można by było pomyśleć i zagłosować tak jak się powinno.
Dziękuję.
Pan Radny Józef Sarnowski –
Szanowni Państwo. Bo Jerzy powiedziałeś, że dajcie rządowi porządzić. Rząd tego jeszcze nie ma.
My byśmy się chcieli zapoznać z projektem uchwały, który jest przygotowywany. Na razie nie
wiemy, o co chodzi czy on będzie dobry czy on będzie zły. I dlatego martwi nas to, żeby nie
zrobiono tego jakoś w pośpiechu i dlatego jest to stanowisko. Dajmy, żeby ten Ośrodek Doradztwa
Rolniczego sam w jakiś sposób przetrwał. Jeżeli będą takie decyzje, to my i tak nic tu nie zrobimy
w tej kwestii. Ale chcemy wykazać, żeby ten ośrodek, który był tworzony przez sześć lat, zgodnie z
nową ustawą, niech się sam obroni. A myślę, że się sam obroni. Chyba, że będzie inna decyzja
ministerstwa. Ja przyznam, że pracując w tym Ośrodku Doradztwa Rolniczego moja wizja była
trochę inna. Ale po kilku latach przekonałem się, że to nie jest złe, Panie Marszałku. Miałem pewne
zastrzeżenia, co do ODR. Natomiast chcę powiedzieć, że specjalista w ODR to jest lekarz
pierwszego kontaktu. To jest najważniejsza osoba w rolnictwie. I Jerzy żebyśmy nie wylali dziecka
z kąpielą. A jeżeli chodzi o tych dwóch dyrektorów, to wybierzcie. Bo tu chodzi o to.
Pan Radny Grzegorz Grzelak Od wielu lat zajmuje się reformami w administracji publicznej. I ten zamiar rządu, to jest wybitnie
reforma re centralizacyjna, odbierająca samorządom kompetencje w zakresie ich władztwa
regionalnego. I tu nie chodzi o, że my chcemy utrudniać rządowi pracę. My chcemy powiedzieć, ze
tą sprawą powinien się samorząd zajmować, czyli prowadzenie ODR. A nie rząd. To jest jedna z
takich spraw, o których nikt nic nie wie, bo zdaje się nie ma projektu ustawy. Ale jeśli projekt
ustawy się pojawi, to sądzę, że nasi przedstawiciele Komisji Wspólnej, między innymi Pan
Marszałek, będą odpowiednio komentować i analizować tą sytuację. Dziękuję bardzo.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
20
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik
głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 1 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 4 radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
8.7 Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przedstawił Pan
Hubert Lewna – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 40 do protokołu.
Opinia pozytywna Komisji Ochrony Środowiska (3/0/2) stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Pan Radny Jerzy Barzowski –
Nie ma dzisiaj wnioskodawcy. On był na ostatniej sesji. Ale ja muszę Państwu powiedzieć, że
bardziej przyjrzałem się trochę głębiej tej skardze. Trochę przejrzałem prawo. Nie wiem, czy tak
jest, ale jeżeli te zarzuty się potwierdzą, a moim zdaniem przynajmniej niektóre z nich mogłyby się
potwierdzić to Sejmik i Pan Marszałek może mieć tutaj jakieś problemy. Mnie jedna rzecz
zastanowiła. Zmiana ustawy w tej materii dotycząca ograniczonego obszaru użytkowania, które
może być stworzony na podstawie decyzji porealizacyjnej. Wiecie kiedy została wprowadzona?
9 października na ostatnim posiedzeniu Sejmu. I ona wchodzi w życie dopiero od 2017 roku.
Gdyby to rozumować, że na bazie obecnych przepisów, te zmiany porealziacyjne nie mogą być
podstawą do tworzenia tych obszarów. To co głównie zarzuca tu Pan Józefczak. Jak to się obroni w
sądzie, to nie wiem. Tutaj są wątpliwości. I ja śmiem twierdzić, ze ta zmiana przez Sejmik ostatniej
kadencji nie była … ostatnie posiedzenie Sejmu nie było robione przypadkowo. Ten przepis został
wprowadzony ostatnim rzutem na taśmę, na ostatnim posiedzeniu Sejmu w tej sprawie, gdzie
można tworzyć obszary zagrożone na podstawie analizy porealziacyjnej. Do tej pory tego nie było.
Dotyczyło to kolei. A po tej zmianie ma dotyczyć także lotnisk. Także coś na rzeczy tutaj jest.
Także takie podejście bardzo ad hoc. Pewnie koalicja ma taki pogląd i trzeba to puścić do sądu, ale
uważam, że są tutaj poważne wątpliwości. Dziękuję.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik
głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 5 radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
21
8.8. Przyjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku.
Projekt uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przedstawił Pan Andrzej
Bartnicki – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt uchwały
stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Rekomendacja Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny stanowi załącznik nr 44 do
protokołu.
Na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny zostali rekomendowani
następujący kandydaci:
1.
2.
3.
4.
5.
Pan Sebastian Susmarski,
Pan Wojciech Stojek,
Pan Dariusz Gobis,
Pan Hubert Grzegorczyk,
Pan Bogdan Sedler.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Pan Radny Jacek Bendykowski –
Proponuję, żebyśmy wybierali trzy osoby.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt –
Propozycja trzech osób.
Pan Radny Jerzy Barzowski –
Nie. Panie Przewodniczący. Pan Minister prosił o co najmniej trzy osoby, więc to nie są trzy osoby.
Ja wiem do czego Pan Przewodniczący zmierza. Komisja proponuje pięciu. To jest spełnienie
wymogów Pana Ministra. Tyle się zgłosiło, więc nie szukaliśmy na Komisji żadnych rozstrzygnięć
typu kto lepszy, a kto gorszy. Dajmy Panu Ministrowi zgodnie z jego sugestią tych kandydatów,
którzy się zgłosili. Jest spełnienie wymogu co najmniej trzech, bo mamy pięciu. Wyślijmy
wszystkie trzy osoby i niech Pan Minister rozstrzyga.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt –
Ale mamy wniosek Klubu Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, żeby ograniczyć liczbę
kandydatów do trzech. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski w tej materii może? Czyli glosujemy
wniosek Pana Jacka Bendykowskiego.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie nad wnioskiem Jacka
Bendykowskiego, żeby ograniczyć liczbę wskazanych kandydatów do Rady Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku do trzech. Wynik głosowania: „za” –
20 radnych, „przeciw” – 7 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 0 radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.
22
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt –
Przyjmujemy, że trzech kandydatów, którzy uzyskają największa liczbę głosów, to będą kandydaci,
których zgłosimy Panu Ministrowi… z których Pan Minister wybierze dwóch. Może jak Kluby
zgłaszały będzie łatwiej.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami:
• Pana Sebastiana Susmarskiego została przyjęta w głosowaniu: „za” – 20 radnych, „przeciw”
– 3 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 2 radnych.
• Pana Wojciecha Stojka została przyjęta w głosowaniu: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 6
radnych, „wstrzymało się od głosu” – 0 radnych.
• Pana Dariusza Gobisa została przyjęta w głosowaniu: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 6
radnych, „wstrzymało się od głosu” – 0 radnych.
• Pana Huberta Grzegorczyka została odrzucona w głosowaniu: „za” – 6 radnych, „przeciw” –
16 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 4 radnych.
• Pana Bogdana Sedlera została odrzucona w głosowaniu: „za” – 7 radnych, „przeciw” – 19
radnych, „wstrzymało się od głosu” – 2 radnych.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt stwierdził, że wymaganą większością głosów do składu
Rady Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Gdańsku zostali wybrani:
Pan Sebastian Susmarski, Pan Wojciech Stojek oraz Pan Dariusz Gobis.
Uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
Punkt 9
Interpelacje i zapytania.
Pan Radny Jerzy Barzowski złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
Punkt 10
Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego dot. Sprawozdania z realizacji
Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi za rok 2015.
Informację Zarządu Województwa Pomorskiego dot. Sprawozdania z realizacji Programu
Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
przedstawiła Pani Hanna Zych – Cisoń – Członek Zarządu Województwa. Informacja stanowi
załącznik nr 47 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do informacji.
23
Punkt 11
Sprawozdanie z pracy Zarządu Województwa Pomorskiego.
Sprawozdanie z pracy Zarządu Województwa Pomorskiego przedstawił Pan Mieczysław Struk –
Marszałek Województwa. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 47 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.
Punkt 12
Informacja Przewodniczącego Sejmiku o podejmowanych działaniach
w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii
Sejmiku.
Informacja Przewodniczącego Sejmiku o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami
oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Sejmiku przedstawił Pan Jan Kleinszmidt –
Przewodniczący Sejmiku. Informacja stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.
Punkt 13
Wolne wnioski
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt przypomniał o składaniu do końca kwietnia oświadczeń
majątkowych oraz dodał, że kolejna sesja Sejmiku odbędzie się w dniu 30 maja w Kwidzynie.
Punkt 14
Zakończenie obrad.
Pan Przewodniczący Jan Kleinszmidt zamknął obrady XX sesji Sejmiku Województwa
Pomorskiego.
Protokół na podstawie
zapisu cyfrowego sporządziła:
Małgorzata Polakiewicz
Jan Kleinszmidt
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego
24

Podobne dokumenty