Nazwa kursu: Kurs konwersacyjny na poziomie B1

Komentarze

Transkrypt

Nazwa kursu: Kurs konwersacyjny na poziomie B1
Nazwa kursu: Kurs konwersacyjny na poziomie B1 - English in Action
- Część II
Poziom językowy: B1+
Liczba godzin: 30
Autor kursu: mgr Agnieszka Dąbrowska
Opis kursu
Wymagania wstępne
Słuchacz rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie B1. Kurs jest przewidziany
jako kontynuacja Kursu konwersacyjnego na poziomie B1- English in Action -Część I. Jednakże,
uczestniczenie w części I kursu nie jest wymagane.
Opis ogólny
Kurs przeznaczony jest dla osób na poziomie średnio-zaawansowanym, które pragną doskonalić
naturalną komunikację w języku angielskim. Kurs o charakterze konwersacyjnym, zakłada aktywny
udział słuchaczy w dyskusjach i rozmowach, odgrywaniu ról w parach, rozwiązywaniu problemów,
przekazywaniu i zdobywaniu informacji.
Opis szczegółowy
Treści merytoryczne:
Słownictwo
-
Bycie szczęśliwym. Uczucia i emocje/ Happiness and other emotions
Związki – formalne I nieformalne (małżeństwa, przyjaźnie, relacje w pracy)/ Relationships –
formal and informal (marriages, friendships, relations at work)
-
Film, teatr, muzyka i książki/ Film, theatre, music and books
Ubrania, pierwsze wrażenie. Przywitania i pożegnania / Clothes, first impressions. Greetings
and saying goodbye
-
Stereotypy. Dziwne zachowania i przepisy/ Stereotypes. Strange behaviours and rules
-
Święta i festiwale, przyjęcia / Celebrations and festivals, parties
-
Zdrowie. Dawanie rad/ Health. Giving advice
-
Ekstremalne warunki pogodowe. Katastrofy/ Extreme weather conditions. Disasters
-
Przyszłość i nowe technologie. Zmiany na świecie/ Future and technology. World changes
-
Wiadomości, papparazi, internet / The news, papparazi, the internet
-
Reklama. Przekonywanie i argumentowanie / Advertising. Convincing and reasoning
-
Edukacja i uczenie się/ Education and studying
-
Final Test
Wymagania oceny
Słuchacz zakończy kurs z wynikiem pozytywnym jeśli będzie regularnie uczestniczył w
zajęciach(przynajmniej 50 % obecności), będzie aktywny na zajęciach, przygotowany do zajęć
(zadania domowe) oraz zaliczy końcowy test pisemny.
Literatura
Kurs bezpodręcznikowy, oparty na autorskich materiałach lektora, wybranych artykułach z prasy,
Internetu, nagraniach wideo i sprawdzonych materiałach z książek znanych wydawnictw (Oxford
University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Express Publishing)
Cel ogólny kursu
Ogólnym celem kursu jest wykształcenie kompetencji językowej umożliwiającej rozumienie i
samodzielne formułowanie wypowiedzi w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących życia
codziennego. Kurs koncentruje się na rozwijaniu umiejętności mówienia i słuchania po angielsku,
wzbogaceniu słownictwa i wyrażeń z języka sytuacyjnego.
Oczekiwane efekty kształcenia
Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym, słuchacz:
- poszerzy słownictwo i będzie potrafił rozmawiać na tematy dotyczące własnych zwyczajów
(zainteresowania, relacje z innymi ludźmi) i tematów dotyczących problemów społecznych
(stereotypy, zdrowie, reklama, wiadomości, przyszłość świata)
- będzie potrafił poprawnie formułować proste zdania złożone (ze spójnikami takimi jak „i”, „ale”,
„ponieważ”, „jeśli”), i konstruować krótką wypowiedź złożoną z kilku zdań (paragrafy). Będzie
potrafił zadawać pytania i budować dialog
- będzie potrafił wyrazić swoją opinię, argumentować, przekonywać, radzić

Podobne dokumenty