Raport roczny - Inwestor.asseco.pl

Komentarze

Transkrypt

Raport roczny - Inwestor.asseco.pl
Raport roczny
2
0
1
0
Raport roczny
2
0
1
0
Spis treści
6 Fakty i liczby
10
List Prezesa Zarządu
12
Władze Asseco Poland
14
Asseco Poland na rynku kapitałowym
17
Profil działalności
22
Grupa kapitałowa Asseco
29
Najważniejsze wydarzenia
34
Oferta handlowa
42
Rynek informatyczny
44 Sprawozdanie finansowe
67
Dane kontaktowe
Fakty i liczby
Kurs akcji Asseco Poland na tle indeksu WIG20 od 04.01.2010 do 31.12.2010
80
[PLN]
70
60
50
WIG20
40
Asseco Poland
30
ń
ze
yc
t
s
6
c
ze
ty
lu
m
ar
kw
eń
ci
ie
aj
m
c
ie
w
er
cz
c
ie
lip
s
eń
ń
ie
pi
r
ie
w
es
rz
ik
rn
pa
źd
e
zi
li
d
pa
o
st
eń
zi
g
d
ru
Fakty i liczby
Przychody ze sprzedaży*
3500
3000
2787
Przychody ze sprzedaży
oprogramowania własnego*
3238
3050
2500
2000
2000
1500
1500
1000
1000
500
500
0
2008
2009
0
2010
1975
2067
2009
2010
1519
2008
EBITDA/ marża EBITDA*
700
600
500
592
21%
646
21%
695
21%
20%
400
300
10%
200
100
0
2008
2009
2010
0%
7
*dane w mln PLN
EBIT/marża EBIT*
700
600
500
569
526
494
18%
17%
18%
400
20%
300
10%
200
100
0
2009
2008
Zysk brutto*
2010
0%
Zysk netto*
400
350
600
500
513
497
300
250
400
200
300
150
200
100
100
50
0
8
493
2008
2009
2010
0
322
2008
373
2009
415
2010
*dane w mln PLN
Fakty i liczby
Struktura sprzedaży wg sektorów
Struktura sprzedaży wg produktów
0,6%
17%
31,71%
36,28%
3238*
3238*
18%
64%
32,01%
Bankowość i finanse
Oprogramowanie i usługi własne
Przedsiębiorstwa
Oprogramowanie i usługi obce
Instytucje publiczne
Sprzęt i infrastruktura
Pozostała sprzedaż
Struktura sprzedaży wg regionów
8,0%
5%
4,7%
4,9%
52%
Struktura zatrudnienia wg regionów
3238*
32%
13543**
14%
12%
16%
9%
2%
Polska
Polska
Europa Środkowa
Europa Środkowa
Europa Południowo-Wschodnia
Europa Południowo-Wschodnia
DACH
DACH
Izrael
Izrael
Pozostałe
*dane w mln PLN
**liczba pracowników
39%
Pozostałe
9
List Prezesa Zarządu
Drodzy Akcjonariusze!
Z prawdziwą satysfakcją możemy uznać miniony 2010 rok za udany zarówno dla Asseco Poland,
jak i całej Grupy Asseco. Na poziomie skonsolidowanym wypracowaliśmy w 2010 roku najlepsze wyniki
finansowe w naszej historii. Przychody ze sprzedaży
wynoszą 3,24 mld zł, co stanowi wzrost o 6 proc. w stosunku do 2009 roku. Wynik operacyjny jest wyższy o 8 proc. od osiągniętego rok wcześniej i wynosi
569 mln zł. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 415,1 mln zł wobec 373 mln zł w 2009 roku,
co oznacza wzrost o 11 proc. Asseco podpisało w minionym roku wiele prestiżowych kontraktów oraz
zrealizowało największą zagraniczną akwizycję w historii grupy, jaką było nabycie izraelskiego holdingu
informatycznego Formula Systems.
Grupa Asseco realizuje strategię wzrostu wyników
dzięki sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych. W 2010 roku przychody z oprogramowania i usług własnych stanowiły 64 proc. sprzedaży
ogółem (2,07 mld zł). Podział przychodów według
sektorów rozłożył się równomiernie (bankowość i finanse 36 proc., przedsiębiorstwa i administracja publiczna po 32 proc.), co świadczy o dobrym zdywersyfikowaniu grupy.
10
Wzrost
organiczny
oraz
poprzez
akwizycje
powoduje umocnienie pozycji Asseco wśród liderów
rynku informatycznego w Europie. Asseco jako
jedyna
polska
spółka
informatyczna
znajduje
się w pierwszej dziesiątce największych producentów
oprogramowania w Europie.
List Prezesa Zarządu
Rok 2010 był wyjątkowo ważny dla Asseco tak-
Polskiej i PTK Centertel. Spółka podpisała trzyletnie
że w aspekcie nowych akwizycji. Spółka zrealizowa-
umowy
ła największe zagraniczne przejęcie w swojej histo-
współpracować z Grupą TP w obszarach systemów
ramowe,
w
ramach
których
będzie
rii. Pod koniec roku Asseco Poland nabyło czołową
rozliczeniowych oraz business intelligence. Kolejnym
izraelską spółkę informatyczną Formula Systems,
ważnym wydarzeniem było zawarcie ze szwedzką
notowaną na TASE oraz NASDAQ Global Markets.
firmą Vattenfall AB pakietu czterech umów, dzięki
Dzięki tej inwestycji Grupa Asseco jest obecna tak-
czemu Asseco Poland stało się ważnym partnerem
że poza Europą, miedzy innymi w Izraelu, Stanach
Grupy
Vattenfall
na
poziomie
korporacyjnym.
Zjednoczonych, Kanadzie czy Japonii. Akwizycja holdingu Formula Systems jest pierwszym dużym kro-
Plany na 2011 rok zakładają dalszą rozbudowę
kiem w budowie prawdziwie globalnej firmy informa-
grupy kapitałowej Asseco. Asseco Poland pro-
tycznej pod nazwą Asseco.
wadzi rozmowy z kilkoma podmiotami z Europy
Zachodniej. Wspólnie z Formula Systems planuje
Asseco Poland nabyło także hiszpańską spółkę Ne-
także wzmocnienie pozycji grupy w Stanach Zjed-
complus, specjalizującą się w rozwiązaniach dla
noczonych i w Izraelu. Niezależnie od planowa-
POS-ów i call centers, działającą w Hiszpanii oraz
nych inwestycji Asseco koncentruje się na tym,
Portugalii. Również spółki z grupy aktywnie konsoli-
co jest największą przewagą konkurencyjną gru-
dowały rodzime rynki informatyczne. Asseco Central
py – produkcji własnych rozwiązań informatycznych
Europe kupiło węgierską spółkę Globenet, zajmują-
dla największych europejskich i światowych instytucji.
cą się głównie produkcją oprogramowania dla służby
zdrowia. Natomiast do Asseco South Eastern Europe
W imieniu Zarządu chciałbym podziękować wszyst-
dołączyły dwie spółki tureckie: EST i ITD, które
kim
wprowadziły grupę Asseco na ten rynek.
szom spółki za wkład w rozwój Asseco Poland.
Klientom,
Pracownikom
oraz
Akcjonariu-
Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna realiW minionym roku Asseco Poland podpisało wiele
zacja założonej strategii przyniesie wymierne efekty.
11
prestiżowych kontraktów. W październiku zostały
zawarte
dwie
trzyletnie
umowy
z
Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych – jedna na utrzymanie,
druga na modyfikację i rozbudowę Kompleksowego
Systemu Informatycznego. Asseco Poland zostało
wybrane
rozwiązań
jako
jeden
z
kluczowych
informatycznych
dla
dostawców
Telekomunikacji
Adam Góral
Prezes Zarządu Asseco Poland S.A.
Władze Asseco Poland
Renata Bojdo
Przemysław Borzestowski Tadeusz Dyrga
Wiceprezes zarządu
Wiceprezes zarządu
Wiceprezes zarządu
Adam Góral
Marek Panek
Paweł Piwowar
Zbigniew Pomianek Prezes zarządu, dyrektor generalny
Wiceprezes zarządu
Wiceprezes zarządu
Wiceprezes zarządu
Włodzimierz Serwiński
Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Wojciech Woźniak*
Wiceprezes zarządu
Wiceprezes zarządu
Wiceprezes zarządu
Wiceprezes zarządu
12
* Powołany w skład zarządu w dniu 01.02.2011
stan na dzień 18.03.2011
Władze Asseco Poland
Rada nadzorcza Asseco Poland
W roku 2010 skład rady nadzorczej Asseco Poland
przedstawiał się następująco:
Rada nadzorcza
Data pełnienia funkcji
Jacek Duch
01.01.2010 – 31.12.2010
Adam Noga
01.01.2010 – 31.12.2010
Jarosław Adamski *
01.01.2010 – 31.08.2010
Andrzej Szukalski
01.01.2010 – 31.12.2010
Dariusz Brzeski
01.02.2010 – 31.12.2010
Artur Kucharski **
31.08.2010 – 31.12.2010
*złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej w dniu 31.08.2010
**powołany na członka rady nadzorczej w dniu 31.08.2010
Na dzień 31 grudnia 2010 roku skład rady nadzorczej Asseco Poland
przedstawiał się następująco:
Rada nadzorcza
Funkcja
Jacek Duch
przewodniczący rady nadzorczej
Adam Noga
wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Andrzej Szukalski
członek rady nadzorczej
Dariusz Brzeski
członek rady nadzorczej
Artur Kucharski
członek rady nadzorczej
13
Asseco Poland na rynku kapitałowym
Podsumowanie roku na GPW
kom finansowym za każdy kwartał – spadł o niemal
Rok 2010 był wyjątkowo ważnym okresem dla war-
16 proc., by na zakończenie roku wynieść 53,00 zł za
szawskiej giełdy. GPW, obecnie największa gieł-
akcję. W minionym roku walory Asseco Poland były
da w tej części Europy, umocniła dynamicznym roz-
notowane ze średniorocznym dyskontem na poziomie
wojem swoją pozycję. Wśród przeprowadzonych 34
16 proc. w stosunku do średniej z prognoz dwunastu
debiutów dwa zasługują na szczególną uwagę. De-
biur maklerskich. Takie notowania postawiły Asseco
biut największego polskiego ubezpieczyciela PZU był
pośród spółek znajdujących się poniżej średniej indek-
rekordowy pod względem kapitalizacji na GPW oraz
su WIG20.
największy w ostatnich latach w Europie. Kolejnym
symbolicznym wydarzeniem, nazwanym również „debiutem dwudziestolecia”, był debiut GPW na własnym
Podstawowe informacje
o akcjach spółki
parkiecie, cieszący się rekordowym zainteresowaniem
inwestorów. Zwiększone zainteresowanie giełdą prze-
Łączna liczba akcji
łożyło się na dobre wyniki. Wartość handlu akcjami na
Tickery:
Kod pap. wart. (ISIN)
GPW
Reuters
Bloomberg
rynku regulowanym wzrosła o 18 proc., indeks WIG20
zwiększył się o 12 proc., osiągając na koniec roku
2 744 punkty, natomiast indeks WIG wzrósł o 16 proc.,
kończąc rok na poziomie 47 490 punktów.
Podsumowanie notowań
Asseco Poland
W minionym roku akcje Asseco Poland traciły na
wartości. W roku 2008, okresie załamania rynków
finansowych, walory Asseco Poland należały do jednych z najbardziej defensywnych, cechujących się
14
najniższą utratą wartości, a w 2009 roku zyskały
niemal 32 proc. Na początku 2010 roku kurs akcji
Asseco Poland wynosił 62,95 zł. W ciągu roku – wbrew
oczekiwanym wzrostom po umorzeniu akcji własnych oraz wbrew publikowanym znakomitym wyni-
77 565 530
PLSOFTB00016
ACP
ACPP.WA
ACP PW
Miejsce notowań: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data debiutu:
Cena emisyjna w IPO
Kurs akcji w dniu debiutu
Łączna liczba akcji
Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E
Seria R
Seria F
Seria G
Seria H
Seria I:
Seria J:
2 czerwca 1998 roku
18,00 zł
20,25 zł
77
25
3
17
4
19
6
3
5
565
174
210
735
295
644
30
846
356
272
878
433
530
713
000
815
000
580
276
081
515
550
277
174
Akcje spółki znajdują się w indeksach:
WIG
Indeks spółek giełdowych
Indeks 20 największych WIG20
i najpłynniejszych spółek giełdowych
WIG20short
Indeks pochodny typu short
WIG20lev
Indeks pochodny typu levarage
WIG Informatyka
Indeks spółek z sektora informatyka
WIG PL
Indeks krajowych spółek giełdowych
Asseco Poland na rynku kapitałowym
Kurs akcji Asseco Poland i indeksy giełdowe
dane w zł
2010-01-04
Asseco Poland
2010-03-31
2010-06-30
2010-09-30
2010-12-31
63,06
56,72
53,92
52,42
53,00
Zmiana 12 M
-15,9%
dane w pkt
40 775,24
42 446,51
39 392,47
45 236,72
47 489,91
16,5%
WIG20
WIG
2 444,58
2 495,60
2 271,03
2 615,22
2 744,17
12,3%
WIG-INFO
1 283,50
1 248,42
1 160,15
1 171,73
1 221,85
-4,8%
Akcjonariusze
Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2009 roku
Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2010 roku
5,04%
5,52%
7,22%
7,22%
9,61%
10,08%
55,71%
10,42%
66,76%
10,42%
12,00%
Adam Góral
Aviva OFE Aviva BZ WBK
Adam Góral
Aviva OFE Aviva BZ WBK
ING OFE
ING OFE
Pioneer TFI
OFE PZU Złota Jesień
Pozostali akcjonariusze
Pozostali akcjonariusze
Asseco Poland – akcje własne
15
Polityka dywidendy
jak i duże międzynarodowe instytucje finanso-
Ustalona w 2005 roku przez zarząd polityka dotyczą-
łu PR i Relacji Inwestorskich odbyli kilkadziesiąt spo-
ca udziału akcjonariuszy w zysku spółki jest konse-
tkań z inwestorami zarówno w kraju, jak i za granicą.
we. W zeszłym roku zarząd oraz przedstawiciele dzia-
kwentnie realizowana. Najważniejszym celem Asseco
Poland jest dalszy rozwój. Spółka chce przeznaczyć
Abu ułatwić inwestorom indywidualnym dostęp do
środki na ten cel, budując długoterminową wartość
pełnej informacji o spółce, Asseco Poland stworzy-
dla akcjonariuszy poprzez rozwój organiczny i akwi-
ło specjalny serwis poświęcony relacjom inwestor-
zycje. Asseco Poland zakłada zwrot nadwyżki wol-
skim – www.inwestor.asseco.pl, zawierający szeroki
nych środków pieniężnych akcjonariuszom w formie
zakres informacji niezbędnych do podjęcia decyzji
dywidendy. W związku z tym zarząd będzie reko-
inwestycyjnych. Strona spełnia wszystkie wymaga-
mendował walnemu zgromadzeniu przeznaczanie
nia i zalecenia proponowane przez Giełdę Papierów
od 10 proc. do 40 proc. zysku netto na dywidendę.
Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenie
Wielkość rekomendowanej dywidendy będzie zależ-
Emitentów Giełdowych. W 2010 roku serwis inwestor-
na przede wszystkim od płynności finansowej spółki
ski Asseco Poland znalazł się wśród trzech najlepszych
oraz planowanych wydatków akwizycyjnych.
stron internetowych w Polsce poświęconych relacjom
inwestorskim w konkursie Złota Strona Emitenta.
Historia wypłaty dywidendy
Asseco Poland aktywnie uczestniczy także w Akcji
Inwestor, której gospodarzem jest portal gazety
2005
2006
2007
2008
2009
16 111
18 578
32 825
70 302
106 035
na 1 akcję PLN
0,64
0,40
0,55
1,03
1,47
% zysku netto
30%
32%
31%
27%
36%
tys. PLN
„Puls Biznesu”. Na stronie internetowej dziennika
spółka stara się udzielać wyczerpujących odpowiedzi
na pytania zadawane przez akcjonariuszy. W 2010 roku Asseco Poland zostało wyróżnione wieloma prestiżowymi nagrodami z dziedziny relacji inwestorskich, m.in.:
16
Komunikacja z rynkiem
kapitałowym
I miejsce – najlepsze relacje inwestorskie w konkursie Warsaw Scan
Bardzo ważnym elementem strategii Asseco Poland
II miejsce – Best Investors Relations by a Polish
jest efektywna komunikacja z przedstawicielami
Company; konkurs został przeprowadzony przez
rynku kapitałowego, której celem jest budowa za-
prestiżowy „IR Magazine”, w pełni poświęcony te-
ufania i długoterminowych relacji z akcjonariusza-
matyce relacji inwestorskich
mi. Spółka dokłada wszelkich starań, aby skutecznie
II miejsce – Giełdowa Spółka Roku, kategoria:
informować zarówno inwestorów indywidualnych,
relacje inwestorskie
Profil działalności
Profil działalności
Profil
Asseco Poland stoi na czele międzynarodowej grupy kapitałowej skupiającej rentowne firmy infor-
Asseco Poland jest największą spółką informa-
matyczne. Po osiągnięciu pozycji lidera w Polsce
tyczną notowaną na Giełdzie Papierów Warto-
konsekwentnie buduje holdingi działające w po-
ściowych w Warszawie. Stała się również istot-
szczególnych regionach Europy:
nym graczem na europejskim rynku producentów
oprogramowania. W rankingu TOP 100 European
Software
Vendors
(publikowanym
przez
Truffle
Capital) za rok 2009 Grupa Asseco znalazła się
na 8. miejscu z przychodami z własnego oprogramowania i usług w wysokości 455 mln euro.
▪▪Asseco Central Europe (Czechy, Słowacja, Węgry)
▪▪Asseco South Eastern Europe (Bałkany, Turcja)
▪▪Asseco DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria)
▪▪Asseco South Western Europe (Francja, Włochy,
Hiszpania, Portugalia)
▪▪Asseco Northern Europe (Skandynawia, kraje bał-
Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i roz-
tyckie)
woju oprogramowania. Jako największy software
house z polskim kapitałem skutecznie konkuru-
W listopadzie 2010 roku do Grupy Asseco do-
je z liderami rynku światowego. Buduje i wdra-
łączyła izraelska spółka Formula Systems, no-
ża scentralizowane, kompleksowe systemy infor-
towana na NASDAQ Global Market. Dzięki tej
matyczne dla sektora bankowego (korzysta z nich
akwizycji Asseco jest obecne m.in. na rynku izra-
ponad połowa banków w naszym kraju). Spółka
elskim, amerykańskim, japońskim i kanadyjskim.
oferuje również zaawansowane rozwiązania dla in-
W styczniu 2011 roku Grupa Asseco zatrudniała
stytucji ubezpieczeniowych, wdrożone w najwięk-
ponad 13 000 pracowników, z czego około 5000
szych firmach tego sektora, oraz dedykowane sys-
osób w Polsce.
temy dla administracji publicznej, stworzone m.in.
dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy MSWiA.
Asseco Poland z sukcesami działa też w branży
energetycznej, telekomunikacji, w służbie zdrowia, a także na potrzeby samorządów lokalnych,
rolnictwa i służb mundurowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, takich jak NATO czy UE.
17
Misja i strategia
Naszą
misją
jest
stworzenie
wiarygodnej
jest przejmowanie funkcjonujących tam przedsię-
i rentownej globalnej firmy informatycznej do-
biorstw. Pozwala to na szybkie poznanie lokalnych
starczającej wysokiej jakości oprogramowanie
rynków i klientów, a także na uzyskanie dostępu do
i usługi.
nowych, unikatowych rozwiązań informatycznych,
umożliwiających wzbogacenie oferty produktowej ca-
Celem Asseco Poland jest maksymalizacja wartości
łej Grupy Asseco. Dzięki współpracy i wymianie do-
dla akcjonariuszy poprzez realizację strategii rozwo-
świadczeń w ramach grupy spółki wchodzące w jej
ju zapewniającej spółce miejsce w ścisłej czołówce
skład będą prowadzić sprzedaż flagowych rozwiązań
producentów oprogramowania w Europie oraz mocną
Asseco we wszystkich krajach, w których są obecne.
pozycję na świecie.
Asseco zamierza realizować swoją strategię poprzez:
Asseco Poland dąży do wzmocnienia swojej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Południowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej. Zdaniem zarządu, obecność Asseco w całej Europie
stwarza możliwość ubiegania się o realizację największych projektów informatycznych, które częstokroć
dukcji własnych rozwiązań informatycznych
▪▪dalszą ekspansję międzynarodową przede
wszystkim w drodze przejęć innych podmiotów
▪▪udział w konsolidacji polskiego rynku IT
▪▪osiągnięcie i utrzymanie wiodącej pozycji na
są powierzane jedynie firmom o zasięgu przynajmniej
rynkach, na których Grupa Asseco prowadzi
europejskim. Dołączenie do Grupy Asseco holdingu
działalność
Formula Systems, jednej z największych izraelskich
informatycznych grup kapitałowych, sprzyja przyspieszeniu budowy globalnej firmy informatycznej.
Doświadczenia branży IT pokazują, że jedynym
efektywnym sposobem ekspansji na nowe rynki
18
▪▪zdobywanie przewagi konkurencyjnej dzięki pro-
▪▪optymalizację struktury Grupy Asseco
▪▪wzmocnienie współpracy z dotychczasowymi
klientami
▪▪podnoszenie efektywności operacyjnej
Profil działalności
Zdobywanie przewagi
konkurencyjnej dzięki produkcji
własnych rozwiązań informatycznych
Plany rozwoju w poszczególnych obszarach przed-
Zarówno Asseco Poland, jak i spółki grupy pozy-
Strategia Grupy Asseco zakłada kontynuację pro-
stawiają się następująco:
▪▪Asseco Central Europe
cjonują się jako dostawcy najwyższej jakości opro-
wadzonej przez Asseco Central Europe konsolidacji
gramowania. Jedynie dzięki własnym rozwiązaniom
słowackiego, czeskiego i węgierskiego rynku infor-
informatycznym możliwe jest stworzenie trwałej
matycznego. Celem jest stworzenie silnej grupy
przewagi konkurencyjnej. Najwyższa jakość opro-
kapitałowej obejmującej swoją działalnością wyżej
gramowania własnego jest zagwarantowana przez
wymienione rynki.
konsekwentne egzekwowanie norm jakości, poświadczone m.in. certyfikatami ISO.
▪▪Asseco South Eastern Europe
Asseco South Eastern Europe jako spółka holdin-
Dalsza ekspansja międzynarodowa
przede wszystkim w drodze przejęć
innych podmiotów
gowa ma udziały w spółkach IT prowadzących działalność w Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie,
Serbii, Czarnogórze, Macedonii, Kosowie, Albanii
oraz Rumunii, Mołdawi i Turcji. Strategia grupy
Grupa Asseco działa już w kilkunastu krajach Eu-
kapitałowej zakłada dalszą ekspansję Asseco SEE
ropy. Podstawowym elementem strategii jest dalsza
poprzez dokonywanie kolejnych akwizycji i utwo-
rozbudowa grupy poprzez przejmowanie rentow-
rzenie największej spółki informatycznej działają-
nych spółek, które produkują i dostarczają rozwią-
cej w tym regionie Europy.
zania informatyczne.
Asseco zbudowało silną pozycję na rynkach Europy
▪▪Asseco DACH
Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (ob-
Grupa Asseco jest obecna w Europie Zachodniej
szar działania Asseco Poland, Asseco Central Europe
– w Niemczech (przez spółki zależne Asseco
oraz Asseco South Eastern Europe). Głównym ob-
DACH) oraz w Austrii. Strategia grupy przewi-
szarem ekspansji zagranicznej w najbliższym cza-
duje dalsze wzmocnienie pozycji rynkowej Asseco
sie będą rynki Europy Zachodniej (obszar działania
DACH dzięki reorganizacji struktury i kompeten-
Asseco DACH, Asseco South Western Europe oraz
cji, a także w drodze kolejnych akwizycji pod-
Asseco Northern Europe). Wspólnie ze spółką For-
miotów oferujących rozwiązania dla bankowo-
mula Systems Asseco zamierza konsolidować rynek
ści i przedsiębiorstw. Celem Asseco DACH jest
izraelski i amerykański.
ugruntowanie marki na rynku ERP i budowa pozycji na rynku rozwiązań dla sektora bankowego.
19
▪▪Asseco South Western Europe
Grupa
Asseco
działa
na
rynku
informatycz-
Udział w konsolidacji polskiego
rynku IT
nym w Hiszpanii poprzez Asseco Spain oraz spółkę
Necomplus. Strategicznym celem grupy jest roz-
W ostatnich latach Asseco Poland odegrało istot-
szerzenie obecności w Europie Zachodniej dzięki
ną rolę w konsolidacji polskiego rynku IT. Dzięki
dokonywaniu
prowadzą-
dokonanym akwizycjom zarówno oferta produk-
cych działalność w Hiszpanii, Portugalii oraz we
akwizycji
podmiotów
tów i usług świadczonych przez spółkę na polskim
Francji i Włoszech.
rynku, jak i grupa klientów uległy znacznemu posze-
▪▪Obszar Europy Północnej
rzeniu. Asseco zamierza nadal uczestniczyć w konsolidacji polskiego rynku IT poprzez dokonywanie
Grupa Asseco dostarcza rozwiązania informa-
przejęć spółek oferujących produkty i usługi komple-
tyczne w Danii przez Asseco Denmark (dawniej
mentarne w stosunku do obecnie posiadanej oferty.
IT Practice) oraz na Litwie przez Sintagma UAB.
Strategia grupy zakłada rozszerzenie obecności w Europie Północnej poprzez kolejne akwizycje
podmiotów działających w krajach skandynaw-
Osiągnięcie i utrzymanie wiodącej
pozycji na rynkach, na których Grupa
Asseco prowadzi działalność
skich oraz nadbałtyckich.
▪▪
Izrael, Stany Zjednoczone
Asseco jest obecne w Izraelu oraz Stanach
dącej pozycji (w pierwszej trójce) pod względem
Zjednoczonych poprzez spółki z grupy Formula
przychodów na każdym rynku, na którym działa
Systems. Strategia grupy przewiduje wzmocnie-
Grupa Asseco. Dzięki wzajemnej współpracy i wy-
nie pozycji w tych regionach w drodze akwizycji
mianie doświadczeń spółki należące do grupy będą
firm informatycznych z Izraela oraz USA. W ten
prowadzić sprzedaż jej flagowych rozwiązań we
sposób Asseco będzie budować globalną firmę
wszystkich krajach, w których są obecne.
informatyczną.
20
Strategia Asseco Poland zakłada zdobycie – przy
utrzymaniu obecnego poziomu rentowności – wio-
Profil działalności
Optymalizacja struktury
Grupy Asseco
Podnoszenie efektywności
operacyjnej
Grupa Asseco przewiduje utworzenie w jej ramach
Strategia Asseco zakłada stałe podnoszenie efek-
centrów kompetencyjnych. Efektem tego będzie
tywności operacyjnej, zmierzające do redukcji kosz-
wykluczenie
wewnątrz
tów, a w konsekwencji do zwiększenia rentowności
grupy oraz osiągnięcie specjalizacji spółek wcho-
prowadzonej działalności. Zarząd Asseco Poland
ewentualnej
konkurencji
dzących w jej skład. Przesunięcia zasobów pomię-
zamierza doprowadzić do redukcji kosztów między
dzy poszczególnymi podmiotami oraz reorganizacja
innymi poprzez optymalizację procesów wytwór-
struktur i kompetencji ma na celu wypracowanie
czych i lepsze gospodarowanie zasobami pracowni-
wyraźnych synergii kosztowych, rozwój oferty pro-
czymi.
duktowej oraz wzmocnienie konkurencyjności Grupy
Asseco.
Wzmocnienie współpracy
z dotychczasowymi klientami
Dzięki wieloletniej działalności na rynku informatycznym Grupa Asseco nawiązała trwałą współpracę z wieloma dużymi bankami, instytucjami finansowymi oraz podmiotami z sektora administracji
publicznej. Grupa dąży do dalszego umacniania
relacji biznesowych z kluczowymi klientami, czemu
służyć będzie rozwój oferty produktowej dostosowanej do ich potrzeb.
21
Grupa kapitałowa Asseco
Struktura grupy
Asseco Poland
▪▪Asseco Denmark 55%
▪▪Peak Consulting 70%
Business Solutions
▪▪Asseco
46,47%
▪▪Combidata
83,80%
22
Soft
▪▪ADH
55%
Consulting
▪▪Gladstone
100%
South Western Europe
▪▪Asseco
100%
––Asseco Spain 59%
––Necomplus 65%
▪▪ZUI Novum 51%
▪▪Sintagma 64,8%
▪▪Postdata 49%
▪▪OTAGO 100%
Corporate Ventures
▪▪Asseco
100%
Grupa kapitałowa Asseco
DACH
▪▪Asseco
85%
Central Europe
▪▪Asseco
40,07%
––Asseco Germany 100%
––Asseco Solutions 100%
––matrix42 100%
––Asseco Czech Republic 100%
––Slovanet 51%
––Statlogics 70%
––Globenet 60%
South Eastern Europe
▪▪Asseco
51,96%
Systems
▪▪Formula
50,19%
––Asseco SEE Serbia 100%
––Matrix IT 50,07%
––Asseco SEE Chorwacja 100%
––Magic Software 51,69%
––Asseco SEE Rumunia 100%
––Sapiens 71,64%
––Asseco SEE Kosowo 100%
––ITD Turcja 99,66%
––ITD Polska 100%
––EST Turcja 99,99%
––Cardinfo Bośnia i Hercegowina 50%
––Asseco SEE Bułgaria 49%
23
Asseco w Polsce
skierowana jest do wszystkich segmentów rynku,
W Grupie Asseco w Polsce najważniejszymi podmio-
przedsiębiorstw.
zarówno małych i średnich spółek, jak i dużych
tami są Asseco Poland – podmiot dominujący i jednocześnie największa spółka grupy, Asseco Business
▪▪Asseco Systems – jedna z czołowych polskich
Solutions oraz Asseco Systems (4 stycznia 2011
firm świadczących usługi serwisowe i outsourcing
roku spółka połączyła się z Asseco Poland).
IT. Specjalizuje się w zaawansowanych usługach
związanych z integracją systemów (bezpieczeń-
Pozostałe podmioty to między innymi: Combidata
stwo danych, archiwizacja i zarządzanie zasobami
Poland, ADH Soft, ZUI Novum, Postdata, OTAGO
IT). Posiada także kompetencje z zakresu usług te-
i Alatus (4 stycznia 2011 roku spółka połączyła
letechnicznych i automatyki budynków. 4 stycznia
się z Asseco Poland).
2011 roku Asseco Systems połączyło się z Asseco
Poland.
Poniżej prezentujemy podział kompetencji pomiędzy
głównymi filarami Grupy Asseco w Polsce oraz krótką charakterystykę wybranych spółek.
nalnego oprogramowania dla firm sektora finansowego ze szczególnym uwzględnieniem branży
▪▪Asseco
Poland
infor-
leasingowej oraz car fleet management (CFM).
Papierów
Jest wiodącym producentem programów i apli-
Wartościowych w Warszawie. Należy także do
kacji, z których korzysta około 70 proc. klientów
dziesięciu największych producentów oprogramo-
operujących na rynku leasingowym.
matyczna
–
największa
notowana
na
spółka
Giełdzie
wania w Europie. Szczegółowy profil znajduje się
na str. 17
▪▪Alatus – świadczy szeroki zakres usług informatycznych, obejmujący tworzenie oprogramowania,
▪▪
24
▪▪ADH Soft – specjalizuje się w tworzeniu profesjo-
Asseco Business Solutions – czołowy pro-
systemy zarządzania klasy ERP/CRM, systemy
ducent
oprogramowania
zarządzania dokumentami klasy ECM, systemy
Spółka
jest
notowana
dla
na
przedsiębiorstw.
Giełdzie
Papierów
BI. W swojej ofercie ma także rozwiązania branżo-
Wartościowych w Warszawie. W ramach Grupy
we, m.in. dla wydawnictw, sektora finansowego,
Asseco stanowi centrum kompetencyjne odpowie-
energetyki, sektora publicznego. 4 stycznia 2011
dzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla MSP,
roku spółka połączyła się z Asseco Poland.
outsourcing IT. W ofercie Asseco Business Solutions
znajdują się również rozwiązania mobilne, systemy
▪▪Combidata Poland – koncentruje się na szero-
faktoringowe i platformy wymiany danych. Oferta
ko pojętej edukacji. Projektowanie i prowadze-
Grupa kapitałowa Asseco
nie szkoleń objęte jest normą jakości ISO 9001.
▪▪Asseco Central Europe – spółka notowana na
Centrala firmy mieści się w Sopocie, a oddzia-
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
ły i ośrodki szkoleniowe zlokalizowane są w 30
Dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi infor-
polskich miastach.
matyczne dla międzynarodowych instytucji finan-
▪▪ZUI OTAGO – zajmuje się tworzeniem i wdra-
sowych (Erste, Allianz, UniCredit etc.), a także dla
sektora prywatnego oraz administracji publicznej
żaniem oprogramowania wspomagającego pracę
zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym.
urzędów administracji samorządowej. Jest pro-
Oferta produktowa spółki zawiera systemy infor-
ducentem systemu informatycznego pod nazwą
matyczne dla banków, towarzystw ubezpiecze-
Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania
niowych, firm budowlanych, systemy kartowe,
Miastem OTAGO.
systemy informatyczne dla służby zdrowia, hurtownie danych, rozwiązania business intelligen-
▪▪
ZUI Novum – specjalizuje się w tworzeniu sys-
ce oraz e-commerce, systemy raportowania oraz
temów informatycznych do obsługi sektora ban-
projekty „pod klucz”. Poprzez swoją grupę kapi-
ków spółdzielczych. Działa jako wytwórca aplikacji
tałową, w skład której wchodzą Asseco Solutions,
bankowych, integrator i dostawca kompleksowych
Slovanet,
systemów informatycznych.
Asseco Central Europe są oferowane i wdrażane na
Globenet
oraz
Statlogics,
produkty
rynkach Słowacji, Republiki Czeskiej oraz Węgier.
▪▪Asseco
Asseco na świecie
DACH
–
przedmiotem
działalności
spółki są inwestycje kapitałowe w firmy inforPoczątki budowy międzynarodowej firmy IT sięga-
matyczne oraz świadczenie usług informatycz-
ją roku 2004. Wówczas Asseco Poland przejęło pa-
nych w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy,
kiet kontrolny słowackiej firmy Asset Soft (obecnie
Austria i Szwajcaria). W skład holdingu wchodzą
Asseco Central Europe). Spółka z sukcesem konty-
obecnie dwie firmy niemieckie: Asseco Germany
nuuje strategię ekspansji zagranicznej. Asseco kon-
(dostawca
soliduje europejski rynek informatyczny w ramach
Matrix42, spółka oferująca aplikacje do zarządza-
holdingów regionalnych: Asseco Central Europe,
nia cyklem życia produktów oraz oprogramowanie
Asseco South Eastern Europe, Asseco DACH, Asseco
wspomagające zarządzanie zasobami IT.
Northern Europe, Asseco South Western Europe.
Dzięki
akwizycji
izraelskiego
holdingu
Formula
▪▪Asseco
oprogramowania
klasy
ERP)
oraz
Northern Europe – spółka inwestu-
Systems jest obecne również na rynkach izraelskim,
je w firmy informatyczne oraz świadczy usługi in-
amerykańskim, kanadyjskim i japońskim.
formatyczne w krajach skandynawskich i nadbał-
25
tyckich (Szwecja, Norwegia, Dania, Litwa, Łotwa,
Estonia). Obecnie w skład holdingu wchodzą
wo-Zachodniej (Hiszpania, Portugalia, Francja,
Asseco Denmark, świadczące wysokiej klasy usłu-
Włochy). W skład holdingu wchodzą obecnie dwie
gi konsultingowe, a także oferujące własne roz-
firmy hiszpańskie: Asseco Spain (w 2010 roku
wiązania informatyczne dla sektora finansowe-
przejęła Terminal Systems), jedna z czołowych
go i biotechnologicznego, oraz Sintagma, spółka
spółek informatycznych na rynku hiszpańskim,
będąca wiodącym producentem oprogramowa-
oferująca swoim klientom konsultacje w zakresie
nia i integratorem systemów informatycznych na
infrastruktury IT, systemy bezpieczeństwa, roz-
Litwie.
wiązania do zarządzania zasobami ludzkimi, usługi outsourcingowe oraz kompleksowe wsparcie
▪▪
Asseco South Eastern Europe – spółka notowa-
IT, a także projektowanie i wdrażanie systemów
na na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
informatycznych dla firm transportowych, oraz
wie. Jest największym podmiotem w Europie Po-
grupa Necomplus, obsługująca rynek płatności
łudniowo-Wschodniej pod względem przychodów
elektronicznych (POS) oraz dostarczająca techno-
uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramo-
logie dla profesjonalnych call centers.
wania i usług. Powstała w wyniku integracji kompetencji, doświadczenia, wiedzy, rozwiązań i bazy
26
usług informatycznych w krajach Europy Południo-
▪▪Formula Systems - spółka notowana na Tel Aviv
klientów dziewięciu wiodących w swoich segmen-
Stock Exchange oraz NASDAQ Global Markets.
tach rynku firm z Europy Południowo-Wschodniej.
Ma udziały w trzech spółkach informatycznych
Od początku działalności wchodzące w skład hol-
(Matrix IT, Magic Software Enterprises, Sapiens
dingu spółki koncentrowały się na rozwoju wła-
International
Corporation),
specjalizujących
snych rozwiązań informatycznych. Asseco SEE
się w produkcji i dostarczaniu własnych rozwiązań
prowadzi działalność w pięciu sektorach rynku
informatycznych. Firmy z grupy Formula Systems
informatycznego: rozwiązania i usługi dla sekto-
prowadzą działalność na terenie Izraela, USA,
ra bankowego, rozwiązania z obszaru uwierzy-
Kanady,
telniania, dostawa, instalacja i usługi w zakresie
Holandii, Francji, Węgier, Indii oraz 50 innych
bankomatów oraz terminali płatniczych, rozwią-
krajów.
Wielkiej
Brytanii,
Japonii,
Niemiec,
zania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego,
• Martix IT – notowana na TASE, swoją działal-
usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie sys-
ność prowadzi głównie na rynku izraelskim. Zaj-
temów i sprzętu informatycznego.
muje się świadczeniem profesjonalnych usług
▪▪Asseco
informatycznych dla różnych sektorów gospoSouth Western Europe – przedmio-
darki (finanse i bankowość, telekomunikacja,
tem działalności spółki są inwestycje kapitało-
administracja publiczna, ochrona zdrowia, pro-
we w podmioty informatyczne oraz świadczenie
dukcja i sprzedaż).
Grupa kapitałowa Asseco
• Magic Software Enterprises – notowana na
TASE oraz NASDAQ Global Markets. Jest produ-
Pozycja Asseco Poland oraz grupy
kapitałowej Asseco w sektorze IT
centem nowoczesnych narzędzi programistycznych, z których korzystają największe globalne
Polski rynek IT podzielony jest pomiędzy kilka tysięcy
instytucje. Ma oddziały w USA, Holandii, Wiel-
podmiotów, które zajmują się dostarczaniem usług,
kiej Brytanii, Niemczech, Izraelu, Japonii, we
oprogramowania oraz sprzedażą i produkcją sprzętu.
Francji, na Węgrzech oraz w Indiach.
• Sapiens International Corporation – noto-
Grupa Asseco znajduje się w czołówce rankingów
wana na TASE oraz NASDAQ Global Markets.
firm oferujących różnego rodzaju produkty i usługi IT.
Specjalizuje się w produkcji i wdrażaniu opro-
Poniżej zaprezentowano pozycję Asseco Poland oraz
gramowania głównie dla sektora ubezpieczenio-
działających na polskim rynku niektórych spółek za-
wego. Na liście klientów spółki znajdują się wio-
leżnych w 2010 roku na podstawie badań przeprowa-
dące firmy ubezpieczeniowe świata, m.in. ING,
dzonych przez Truffle Capital Corporation, „Warsaw
AXA, Allianz i Prudential. Ma oddziały w Stanach
Business Journal” oraz magazyn „Computerworld”.
Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Izraelu.
Asseco Poland zajmuje czołowe pozycje w rankingach porównujących podstawowe wielkości ekonomiczne: przychody ze sprzedaży ogółem, przychody
ze sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych,
zyski czy wielkość zatrudnienia. Stabilna pozycja firmy na rynkach europejskich jest corocznie potwierdzana także przez europejskie instytucje badawcze.
Nazwa firmy
Kraj
Największe firmy produkujące i wdrażające rozwiązania integracyjne IT w Europie (ranking 2010*)
1. SAP
DE
10 672,0
2. Sage
UK
1 614,1
3. Dassault Systemes
FR
1 251,3
4. Software AG
DE
847,4
5. Autonomy
UK
820,0
6. Misys
UK
523,6
7. SWIFT
BE
471,6
8. Asseco
PL
455,1
9. Micro Focus
UK
453,0
*The Truffle 100 ranks (Truffle Capital Corp.), European Software Vendors Ranking 2010 (dane w mln euro)
27
Pozycja Asseco Poland według Computerworld TOP 200
Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, czerwiec 2010
Kategoria
Miejsce zajęte przez Asseco Poland
firmy informatyczne o największym zysku brutto w 2009 r.
1
firmy informatyczne świadczące usługi w 2009 r.
1
firmy świadczące usługi serwisowe w 2009 r.
1
firmy świadczące usługi wdrożenia oprogramowania w 2009 r.
1
firmy osiągające przychody z obsługi sektora rolniczego w 2009 r.
1
firmy osiągające przychody z obsługi sektora służby zdrowia w 2009 r.
1
firmy osiągające przychody z obsługi sektora bankowego w 2009 r.
1
firmy osiągające przychody z obsługi sektora usług finansowych w 2009 r.
1
przychody grup kapitałowych w 2009 r.
2
firmy informatyczne o największym zatrudnieniu w 2009 r.
2
firmy, które wydały najwięcej na R&D w Polsce w 2009 r.
2
producenci oprogramowania na zamówienie w 2009 r.
2
firmy uzyskujące największy przychód ze szkoleń w 2009 r.
3
firmy osiągające przychody z obsługi sektora utilities w 2009 r.
3
firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji systemów BI w 2009 r.
4
firmy osiągające przychody ze sprzedaży licencji ERP w 2009 r.
4
firmy świadczące usługi integracyjne wg przychodów ze sprzedaży w 2009 r.
5
firmy sprzedające oprogramowanie własne w 2009 r.
5
firmy osiągające przychody z obsługi sektora administracji publicznej w 2009 r.
5
firmy osiągające przychody z obsługi sektora edukacyjnego w 2009 r.
5
firmy informatyczne działające w Polsce wg przychodów ze sprzedaży w 2009 r.
7
Asseco
Poland
jest
największą
polską
firmą
informatyczną
pod
względem
kapitalizacji
rynkowej.
18 marca 2011 roku kapitalizacja rynkowa największych polskich spółek z branży IT wyglądała następująco:
Kapitalizacja rynkowa w mln zł
28
Asseco Poland
4 180,8
Comarch
770,1
Asseco Central Europe
534,0
Asseco South Eastern Europe
504,8
ATM
453,9
Asseco Business Solutions
417,4
Kapitalizacja wszystkich spółek IT notowanych na GPW w dniu 18 marca 2011 roku wyniosła 8,6 mld zł
Najważniejsze wydarzenia
Najważniejsze wydarzenia Asseco Poland
Emisje akcji serii I, J
fizyczną należącą do władz holdingu Formula Systems. Na jej podstawie miała ona prawo sprzedaży
▪▪
3 878 277 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
135 960 akcji, stanowiących 1 proc. kapitału zakła-
Cena emisyjna – 54 zł
dowego i 1,03 proc. głosów na walnym zgromadze-
5 433 174 akcje zwykłe na okaziciela serii J. Cena
niu akcjonariuszy.
emisyjna – 50 zł
25 listopada 2010 roku zostały spełnione wszystkie
▪▪
warunki umowy nabycia akcji w grupie Formula SysEmisje zostały przeprowadzone w drodze podwyższenia
kapitału
zakładowego
Asseco
tems.
Po-
land w ramach kapitału docelowego. Środki z emisji zostały przeznaczone na akwizycję podmiotów
działających w ranży IT. Spółka nabyła 50,19 proc.
Budowa nowej siedziby Asseco
▪▪Umowa kredytu z Bankiem Pekao o łącznej
akcji w izraelskim holdingu Formula Systems oraz
wysokości 200 mln zł:
65 proc. udziałów w hiszpańskiej grupie Necomplus.
• kredyt w wysokości nieprzekraczającej 80 mln zł
na refinansowanie kosztów netto zakupu gruntu
Akwizycja Formula Systems
▪▪Asseco Poland posiada 50,19 proc. kapitału zakładowego oraz 51,69 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Formula Systems.
▪▪
• kredyt terminowy w wysokości nieprzekraczającej 120 mln zł na finansowanie kosztów netto
▪▪
budowy
Umowa z firmą Awbud na wykonanie robót
budowlanych
Całkowite koszty transakcji wyniosły 145,3 mln
▪▪Data zakończenia inwestycji – 31 maja 2012 roku
USD.
Budynek zaprojektowała pracownia Hermanowicz
Asseco Poland 3 września 2010 roku zawarła dwie
Rewski Architekci, specjalizująca się w tworzeniu
umowy dotyczące nabycia akcji w spółce Formula
niekonwencjonalnych projektów. Obiekt powstanie
Systems z siedzibą w Or Yehuda w Izraelu.
na terenie Wilanów Office Park i będzie miał trzy
Pierwsza umowa została podpisana z funduszem
kondygnacje naziemne oraz dwupoziomowy garaż
Emblaze Ltd. z siedzibą w Ra’anana w Izraelu, od
podziemny. Na nowoczesną bryłę budynku w stylu
którego Asseco Poland kupiło 6 687 642 akcje, sta-
warszawskiego modernizmu będzie się składać pięć
nowiące 49,19 proc. kapitału zakładowego oraz
segmentów połączonych wysokim przeszklonym ho-
uprawniające do 50,66 proc. głosów na walnym
lem w formie atrium. Zgodnie z harmonogramem
zgromadzeniu akcjonariuszy. Płatność za transak-
obiekt zostanie oddany do użytku w drugim kwartale
cję została zrealizowana po wyrażeniu zgody WZA
2012 roku, czyli dokładnie 20 miesięcy po rozpoczę-
funduszu Emblaze. Drugą umowę zawarto z osobą
ciu prac budowlanych.
29
Dywidenda za rok 2009 i propozycja
dywidendy za rok 2010
▪▪Wypłata dywidendy za 2009 rok w kwocie 1,47 zł
• archiwizacji danych
• monitorowania obiegu gotówki
▪▪Renegocjacja umów z bankami spółdzielczymi na
korzystanie z systemów i ich utrzymanie
na jedną akcję; dzień dywidendy ustanowiono na
25 czerwca 2010 roku.
▪▪
Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy za
2010 rok w kwocie 1,80 zł na jedną akcję.
Pion Administracji Publicznej
▪▪Podpisanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
trzyletnich umów na: utrzymanie i rozbudowę
systemu KSI
Połączenie Asseco Poland z ABG,
Asseco Systems i Alatus
▪▪Połączenie z ABG – rejestracja 4 stycznia 2010
roku
▪▪Połączenie z Asseco Systems i Alatus – rejestracja 4 stycznia 2011 roku
Celem połączenia Asseco Poland z ABG, Asseco
▪▪Podpisanie rocznej umowy na utrzymanie
systemu dotacji rolniczych dla ARiMR
▪▪Podpisanie umów z NFZ i wieloma szpitalami
na wdrażanie systemów informatycznych dla
placówek służby zdrowia
▪▪Podpisanie umowy na wykonanie instalacji
teletechnicznych w Hali Stulecia we Wrocławiu
▪▪Podpisanie umowy na budowę sieci
szerokopasmowej w Elblągu
Systems i Alatus było wzmocnienie potencjału biznesowego łączących się spółek oraz uproszczenie
struktury biznesowej i organizacyjno-prawnej Grupy
Asseco w Polsce.
Pion Przedsiębiorstw
▪▪Podpisanie trzyletniej umowy na świadczenie
usług zarządzania aplikacjami domen
Billing i Reporting dla Telekomunikacji Polskiej
Najważniejsze kontrakty Asseco
Poland w 2010 roku
▪▪Aneksowanie umowy ramowej z Grupą Lotos
▪▪Wdrażanie systemów billingowych dla:
• PGNiG
Pion Bankowości i Ubezpieczeń
30
▪▪Podpisanie umów wdrożeń systemów mobilnej obsługi biur maklerskich
▪▪Wdrożenie systemu def3000 w Idea Banku
▪▪Podpisanie umów na utrzymanie systemu def3000
▪▪Wdrożenia szeregu modułów:
• bankowości internetowej
• przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
• systemów raportujących
• Enion
▪▪Wdrażanie systemów ERP dla:
• Gigawat
• Vattenfall
• Tauron
• PKN Orlen
• Impel
Najważniejsze wydarzenia
Opis wybranych kontraktów
Asseco Poland w 2010 roku
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
lata 2007-2013; z systemu Rejestr Gospodarstw do
gromadzenia i aktualizacji danych oraz wielu innych.
Asseco Poland w charakterze podwykonawcy Oracle
Asseco Poland kontynuuje współpracę z Agencją
wdrożyło w ARiMR także oprogramowanie do zarzą-
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
dzania w zakresie księgowości, finansów, zaopatrze-
W grudniu 2010 roku zostały zawarte kolejne kon-
nia, zarządzania majątkiem oraz obsługi finansowo-
trakty, których łączna wartość przekracza 60 mln zł
-księgowej, kadrowo-płacowej i windykacyjnej.
netto.
28 grudnia Asseco Poland zawarło z ARiMR umo-
Grupa Vattenfall
wę o wartości 21,2 mln zł netto. Kontrakt dotyczy
utrzymania, modyfikacji i rozwoju systemów OFSA,
Asseco Poland zawarło ze szwedzką firmą Vattenfall
OFSA-PROW, OFSA-PROW-DD oraz RG-PROW i reali-
AB pakiet czterech umów o łącznej wartości ponad
zowany będzie do końca 2011 roku.
10 mln zł brutto, stając się tym samym ważnym
Ponadto Assco Poland świadczy dla ARiMR usługi in-
partnerem Grupy Vattenfall na poziomie korporacyj-
formatyczne jako podwykonawca HP. Dotyczą one
nym.
głównie bieżącego administrowania, monitorowania
Pakiet umów reguluje zasady współpracy pomiędzy
oraz wsparcia w zakresie obsługi głównego systemu
Asseco Poland a firmami wchodzącymi w skład Gru-
IT. W ramach tej współpracy Asseco Poland spodzie-
py Vattenfall w zakresie licencjonowania oprogra-
wa się umowy podwykonawczej na kwotę 38 mln zł
mowania, serwisu i konsultingu. Są to umowy ramo-
netto.
we określające warunki podpisywania kontraktów
W grudniu 2010 roku Agencja Restrukturyzacji i Mo-
wykonawczych, co znacznie usprawnia realizację
dernizacji Rolnictwa zawarła też umowę ze spółką
kolejnych projektów. Umowa licencyjna umożliwia
Asseco Systems, która dostarczy serwery, infrastruk-
uprawnionym przez Vattenfall AB podmiotom skła-
tury blade i szafy IT wraz z 36-miesięczną obsługą
danie zamówień na licencje dla innych firm wcho-
serwisową. Po przejęciu Asseco Systems w styczniu
dzących w skład Grupy Vattenfall. Umowa serwisowa
2011 roku również ten kontrakt (o wartości 7,4 mln
dotyczy świadczenia przez pięć lat usług utrzyma-
zł brutto) będzie realizowany przez Asseco Poland.
nia i wsparcia dla systemów wdrażanych w ramach
Asseco Poland współpracuje z ARiMR od kilkuna-
umowy konsultingowej.
stu lat. Firma samodzielnie i jako podwykonawca
Grupa Vattenfall jest piątym producentem ener-
HP zrealizowała wiele projektów związanych z ob-
gii i największym wytwórcą ciepła w Europie, a także
sługą dopłat dla rolników. ARiMR korzysta z autor-
największym inwestorem zagranicznym na polskim
skich rozwiązań Asseco Poland: z systemu OFSA do
rynku energii. Struktura systemów bilingowych wy-
obsługi funduszy strukturalnych; OFSA-PROW do
korzystywanych w firmach grupy zostanie uprosz-
obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
czona dzięki wdrożeniu rozwiązania Asseco.
31
Obecnie trwa migracja danych billingowych wszyst-
Podpisanie umów ramowych to efekt prowadzonej
kich odbiorców indywidualnych do systemów Asseco,
przez Grupę TP konsolidacji dostawców IT. Obsza-
realizowana na podstawie umowy konsultingowej.
ry, w których Asseco Poland będzie wspierać Grupę
– Po raz pierwszy działamy na podstawie umów za-
TP, obejmują dotychczas dostarczone i obsługiwane
wartych pomiędzy Asseco Poland a firmą z sektora
rozwiązania własne spółki, jak również potencjalne
energetycznego na poziomie korporacyjnym. Stali-
nowe projekty. Wybór Asseco jako głównego dostaw-
śmy się dla Grupy Vattenfall równie ważnym part-
cy to dowód uznania dla kwalifikacji oraz wysokiego
nerem strategicznym w zakresie naszych rozwiązań
poziomu dotychczas świadczonych usług, a także
dla energetyki, jak SAP w dziedzinie systemów ERP
kompleksowości dostarczonego oprogramowania.
czy Oracle w obszarze baz danych. To, że Asseco
Poland cieszy się uznaniem i zaufaniem ze strony
Grupa PZU
firm międzynarodowych, co jest przecież podstawą
partnerstwa na poziomie strategicznym, ma dla nas
Asseco Poland przeprowadziła relokację zasobów IT
ogromne znaczenie. Zwłaszcza że współpraca z Gru-
Grupy PZU do nowoczesnego centrum danych firmy
pą Vattenfall daje nam szanse wyjścia z naszymi
GTS Energis. Była to jedna z największych i najszyb-
systemami dla sektora energetycznego poza rynek
ciej przeprowadzonych relokacji w Polsce. W ciągu
polski – powiedział Paweł Piwowar, wiceprezes za-
110 dni przeniesiono niemal 700 urządzeń i 86 sys-
rządu Asseco Poland.
temów.
Centralizacji zasobów IT dokonano na 700 m2
Telekomunikacja Polska
wydzielonej powierzchni serwerowej w nowoczesnym centrum danych w Piasecznie. Zainstalowane
32
2 czerwca 2010 roku Asseco Poland podpisało z Te-
tam systemy teleinformatyczne obsługują wszyst-
lekomunikacją Polską oraz PTK Centertel trzyletnie
kie jednostki biznesowe wchodzące w skład Grupy
umowy ramowe, w ramach których stało się stra-
PZU. Ponadto funkcję zapasowego centrum pełni
tegicznym dostawcą usług informatycznych. Asseco
ośrodek w Warszawie. Pełną łączność między sys-
Poland będzie współpracować z Grupą TP w obsza-
temami zlokalizowanymi w centrum danych GTS
rach systemów rozliczeniowych oraz business intel-
Energis a siedzibą PZU zapewniają dwa niezależne,
ligence.
światłowodowe łącza transmisji danych.
Najważniejsze wydarzenia
– Projekt dotyczący relokacji tak dużych zasobów
IT wymagał umiejętnej współpracy z producentami sprzętu i firmami, z którymi PZU ma podpisane umowy serwisowe. Dodatkowym ryzykiem była
złożoność środowiska informatycznego: różnorodne
platformy sprzętowe, nowy sprzęt objęty kontraktami serwisowymi, jak i starsze urządzenia. Dzięki
naszemu doświadczeniu w obszarze integracji oraz
dobrym relacjom z wiodącymi producentami sprzętu
udało się zrealizować ten projekt w sposób niewidoczny dla biznesu, w założonym czasie i z przestrzeganiem budżetu – powiedział Włodzimierz Serwiński, wiceprezes zarządu Asseco Poland.
Obecna infrastruktura umożliwia stały dostęp do
systemów informatycznych Grupy PZU i gwarantuje
ciągłość ich pracy. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom technicznym (chłodzenie, zasilanie rezerwowe)
systemy działają wydajniej, a firma może sprawniej i szybciej obsługiwać klientów. Centralizacja danych pozwala na ich efektywne monitorowanie oraz
obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury. Dlatego Grupa PZU zamierza kontynuować konsolidację
infrastruktury IT, rozmieszczonej obecnie w około
300 placówkach w całej Polsce.
33
Oferta handlowa
Rozwiązania sektorowe
Flagowym produktem Asseco Poland dla sektora
bankowego jest kompleksowy system informatycz-
Grupa Asseco specjalizuje się w produkcji własne-
ny o nazwie def3000.
go oprogramowania dla wiekszości sektorów gospo-
Także inne spółki z Grupy Asseco dostarczają własne
darki. W portfolio rozwiązań grupy można znaleźć
rozwiazania dla sektora bankowego. Asseco Central
systemy dla bankowości i finansów, administracji
Europe współpracuje z instytucjami finansowymi od
publicznej i samorządowej oraz przemysłu, han-
początku swojej działalności. Spółka stworzyła rodzinę
dlu i usług.
produktów StarBANK, która kompleksowo obsługuje
sektor bankowy. Wśród klientów spółki znajdują się
Consumer Finance Holding, Eximbanka SR, Pošto-
Sektor bankowo-finansowy
vá banka, Slovenská sporiteľňa, Wüstenrot stavebná
Rynek bankowy
Central Europe została wzbogacona o kompleksowe
sporiteľňa, Česká spořitelna. Dodatkowo oferta Asseco
Asseco Poland współpracuje z bankami od początku
rozwiązania frontendowe o nazwie UBM Suite, bazują-
swojej działalności, dostarczając kompleksowe sys-
ce na platformach Oracle oraz DB2. Oprogramowania
temy informatyczne. Obecnie ponad połowa działa-
tego używają m.in. Bank DBNord, UniCredit, Deutsche
jących w Polsce banków korzysta z rozwiązań spółki.
Bank, Hypo Group, czy Bank RCB.
Klientami Asseco są m.in. PKO BP, BGŻ (Rabobank),
Oferta Asseco South Eastern Europe dla banko-
Deutsche Bank PBC, Allianz Bank, Euro Bank (Société
wości obejmuje pełne portfolio własnego oprogra-
Générale), Bank Pocztowy, Bank Gospodarstwa Kra-
mowania, począwszy od systemów core bankin-
jowego, Volkswagen Bank. Spółka współpracuje rów-
gowych, poprzez systemy obsługujące płatności,
nież z sektorem bankowości spółdzielczej, obsługując
rozwiązania business intelligence, a skończywszy
ponad 70 proc. instytucji z tego segmentu rynku.
na
rozwiązaniach
wspomagających
zarządzanie
relacjami z klientami (CRM) oraz instalację terOferta dla sektora bankowego:
34
▪▪systemy transakcyjne
▪▪systemy back office
▪▪systemy wsparcia sprzedaży
▪▪systemy obsługi posprzedażnej
▪▪sales intelligence
▪▪systemy analityczne
▪▪operacje kartowe
▪▪systemy bankowości elektronicznej
▪▪oprogramowanie wspomagające
minali płatniczych i bankomatów. Centralne systemy bankowe oferowane przez Asseco South
Eastern Europe funkcjonują zarówno na platformie
Oracle (BI Universal Integrated Banking System, INT
Bank), jak i Microsoft (Pub2000, Revolution). Wśród
klientów spółki znajdują się ABN AMRO Bank w Rumunii, Allianz Zagreb w Chorwacji, Banca Italo-Romena w Rumunii, Bank of Moscow w Serbii, Citibank w Rumunii, Erste Banka AD Novi Sad w Serbii,
ING Bank w Rumunii, National Bank w Macedonii,
Oferta handlowa
National Bank w Rumunii, National Bank w Serbii,
wykonywanie operacji za pośrednictwem internetu.
Porsche Bank w Rumunii i dziesiątki innych. Dodat-
W ramach ekspansji Grupy Asseco na nowe rynki w Eu-
kowo oferta spółki zawiera unikatowe w skali całej
ropie portfolio produktów dla sektora bankowo-finan-
Grupy Asseco rozwiązania w zakresie automatyzacji
sowego zostało wzbogacone o rozwiązania duńskiej
głosowej, automatyzacji systemów płatniczych oraz
firmy IT Practice. Spółka specjalizuje się w budowie
rozliczania internetowych płatności przy użyciu kart
aplikacji oraz rozwiązań IT „pod klucz”, a także w usłu-
kredytowych (independent payment gateway).
gach z zakresu optymalizacji architektury i infra-
Instytucje finansowe
znajdują się głównie firmy z sektora bankowo-finan-
Asseco Poland ma mocną pozycję wśród dostawców
sowego oraz biotechnologicznego, m.in. Nykredit,
oprogramowania dla sektora finansowego. Głównym
PBS, Nordea, NovoZymes, Experian, JP Morgan Cha-
rozwiązaniem oferowanym przez spółkę jest rodzina
se & Co, ING Bank.
produktów Promak, przeznaczonych między innymi
Także Asseco Central Europe oferuje kompleksowe
struktury informatycznej. Wśród klientów IT Practice
dla biur maklerskich czy firm inwestycyjnych. Z roz-
produkty i usługi dla rynku kapitałowego i sektora fi-
wiązań spółki korzystają m.in. Biuro Maklerskie Alior
nansowego. SofiSTAR to rozwiązanie przeznaczone do
Bank, Dom Maklerski Banku Handlowego, Beskidzki
obsługi otwartych funduszy emerytalnych. Z rozwią-
Dom Maklerski oraz Dom Maklerski Millennium.
zań spółki korzystają ČSOB dôchodková správcovská
ADH Soft specjalizuje się w tworzeniu profesjonal-
spoločnosť, STABILITA d.d.s., VÚB Generali d.s.s.
nego oprogramowania dla firm sektora finansowego
Poprzez inwestycję w hiszpańsko-portugalską spół-
ze szczególnym uwzględnieniem branży leasingowej
kę Necomplus Grupa Asseco wzbogaciła swoją ofer-
oraz car fleet management (CFM). Rozwiązań spół-
tę o oprogramowanie oraz usługi związane z obsługą
ki używa około 70 proc. podmiotów działających na
terminali płatniczych (POS). Produkty te skierowane
rynku leasingowym. Głównym produktem ADH Soft
są nie tylko do banków, ale również do szeroko ro-
jest system LEO Leasing, na który składa się część
zumianego sektora finansowego.
operacyjna i finansowo-księgowa, a także wiele modułów dodatkowych poszerzających funkcjonalności
Ubezpieczenia
programu. Z LEO Leasing korzystają m.in. BNP Pari-
Współpraca Asseco Poland z tym sektorem rozpoczę-
bas Lease Group, Fortis Lease, Caterpillar Financial
ła się od budowy i wdrożenia Zintegrowanego Sys-
Services, Daimler Fleet Management czy Mercedes
temu Informatycznego dla Grupy PZU, największe-
Benz Leasing.
go polskiego ubezpieczyciela. Obecnie oferta Asseco
W ofercie grupy znajduje się również rozwiąza-
Poland obejmuje kompleksowe systemy dla ubezpie-
nie kierowane do wszelkich instytucji finansowych
czeń majątkowych i ubezpieczeń na życie. Klientami
świadczących usługi faktoringu o nazwie Asseco
spółki są m.in. Grupa PZU, Grupa Warta, HDI Aseku-
Factoring. System zapewnia szybkie oraz bezpieczne
racja i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
35
Również Asseco Central Europe tworzy rozwiązania
dopłat dla rolnictwa w ramach funduszy europej-
dla sektora ubezpieczeń. Sztandarowym produktem
skich czynią z Grupy Asseco jednego z najbardziej
spółki jest StarINS, kompleksowy system informa-
doświadczonych partnerów w tej części Europy.
tyczny dla ubezpieczeń, zawierający m.in. moduły
Asseco Central Europe to kolejna spółka grupy re-
do zarządzania działalnością ubezpieczeniową zarów-
alizująca kompleksowe projekty dla sektora admi-
no w zakresie obsługi klienta, jak i prowadzenia sie-
nistracji publicznej. Oferuje autorskie rozwiązania
ci placówek ubezpieczeniowych. Z rozwiązań Asseco
od szczegółowej analizy klienta, przez usługi kon-
Central Europe skorzystała m.in. Pojišťovna VZP.
sultingowe, projektowanie optymalnej architektury
Ofertę Grupy Asseco uzupełnia produkt oferowa-
technologicznej, po testowanie, dokumentowanie,
ny przez litewską spółkę Sintagma UAB o nazwie
wdrażanie i szkolenie. Wśród klientów Asseco Cen-
LIB-MS, będący kompleksowym systemem obsługu-
tral Europe znajdują się Slovenska agentura pre ce-
jącym towarzystwa ubezpieczeń na życie. Wdrożono
stovny ruch, Danove riaditelstwo SR, Statisticki urad
go m.in. w grupie ubezpieczeniowej SEB.
SR, Kraj Vysocina, Ministerstvo dopravy CR, Ministerstvo financi CR, Ministerstvo vnitra CR.
Sektor administracji publicznej
Administracja centralna
Asseco Poland dostarcza infrastrukturę IT dla admini-
Asseco Poland realizuje obecnie duże, skompliko-
stracji samorządowej wszystkich szczebli. Oferowane
wane projekty IT na potrzeby administracji pu-
oprogramowanie integruje funkcjonujące w urzędach
blicznej w zakresie systemów informatycznych dla
systemy informatyczne działające w różnych techno-
sektora
36
Administracja samorządowa
(lokalna)
(Kompleksowy
logiach. Rozwiązania spółki są elastyczne, konfiguro-
System Informatyczny dla ZUS), systemów IT dla
ubezpieczeń
społecznych
walne i ukierunkowane na bieżące potrzeby admini-
administracji państwowej na poziomie centralnym
stracji samorządowej. W ofercie Asseco dla jednostek
(CEPIK dla MSWiA, kompleksowy system dla Straży
administracji lokalnej można znaleźć systemy work-
Granicznej) oraz agencji rządowych (system IACS
flow, systemy obsługi klienta, systemy CRM i ERP. Ko-
dla ARiMR).
rzystają z nich m.in. Urząd Miasta Szczecina, Urząd
Asseco South Eastern Europe wdrożyło swoje opro-
Miasta Częstochowy, Urząd Miasta Wrocławia oraz
gramowanie w największych instytucjach publicz-
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
nych, m.in. w Ministerstwie Rolnictwa Rumunii, Mini-
Gdańska spółka zależna OTAGO realizuje wdroże-
sterstwie Finansów Chorwacji i Serbii, Ministerstwie
nia w zakresie wsparcia pracy urzędów administracji
Spraw Wewnętrznych Macedonii czy Ministerstwie
samorządowej. Autorski projekt tej spółki – Zinte-
Spraw Zagranicznych Serbii.
growany System Wspomagania Zarządzania Miastem
Doświadczenie zdobyte podczas współpracy z orga-
OTAGO – gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie in-
nizacjami Unii Europejskiej przy tworzeniu systemów
stytucji samorządowych.
Oferta handlowa
Opieka zdrowotna
oraz NATO. Spółka skutecznie konkuruje na tym
Asseco Poland jest obecnie liderem rynku rozwią-
rynku z największymi firmami informatycznymi na
zań informatycznych dla opieki zdrowotnej. Oferuje
świecie. Jej dziełem były zaawansowane technolo-
własne systemy InfoMedica oraz mMedica. Wśród
gicznie projekty m.in. dla Sojuszniczego Centrum
klientów spółki znajduje się ponad 450 największych
Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Cen-
szpitali w Polsce oraz większość polskich centrów
ter) w Bydgoszczy oraz dla Europejskiej Agencji Za-
krwiodawstwa i krwiolecznictwa – Asseco dostar-
rządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych
cza tam zarówno rozwiązania wspomagające obsłu-
Granicach Państw Członkowskich (Frontex).
gę pacjentów, jak i systemy do rozliczeń kontraktów i zarządzania placówkami. Wszystkie jednostki
lecznictwa uzdrowiskowego do rozliczania swoich
Przemysł, handel i usługi
usług z Narodowym Funduszem Zdrowia stosują
aplikację internetową dostarczoną i wdrożoną przez
Telekomunikacja
Asseco Poland. Rozwiązania spółki w obszarze opieki
Asseco Poland kontroluje ok. 40 proc. rynku syste-
zdrowotnej są zgodne z dyrektywami Unii Europej-
mów billingowych dla operatorów telekomunikacyj-
skiej oraz z dokumentami określającymi założenia
nych. Jest głównym dostawcą systemu billingowego
strategii informatyzacji Polski.
SERAT 2 dla Telekomunikacji Polskiej. Z rozwiązań
Mocną pozycję w tym sektorze ma także Asseco
zbudowanych i wdrożonych przez Asseco Poland ko-
Central Europe, oferujące kompleksowy system in-
rzystają czołowi operatorzy telefonii GSM oraz sta-
formatyczny dla służby zdrowia Mediform. Korzy-
cjonarnej na polskim rynku, a także firmy z sektora
stają z niego Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.
nowoczesnych mediów, m.in. Grupa ITI.
Roosevelta v Banskej Bystrici, Fakultná nemocnica
Dzięki kompleksowej ofercie Asseco South Eastern
Trnava, Union zdravotná poisťovňa, Všeobecná zdra-
Europe skierowanej do branży telekomunikacyjnej
votná poisťovňa oraz Národné centrum zdravotníc-
rozwiązania Asseco są obecne w krajach bałkańskich.
kych informácií (NCZI). Uzupełnieniem tej oferty są
Klientami spółki są m.in. Mobilna Telefonija Republike
rozwiązania węgierskej spółki zależnej Globenet,
Srpske, Orange Rumunia czy T-Com Croatia Zagreb.
która jest głównym dostawcą systemu medycznego
MedWorkS.
Energetyka
Jako jeden z liderów rynku Asseco Poland realizuje
Służby mundurowe, organizacje
międzynarodowe
tycznych. Spółka obsługuje prawie 65 proc. firm ener-
największe projekty IT dla wiodących grup energe-
Jako jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej
getycznych w Polsce. Około 60 proc. rachunków za
Asseco Poland zrealizowało ponad 30 projektów bez-
prąd jest generowanych dzięki autorskim systemom
pośrednio dla instytucji i agencji Unii Europejskiej
billingowym (Energos Handel), wdrożonym przez
37
Asseco Poland. Z rozwiązań Asseco skorzystały spółki
mów tzw. inteligentnego budynku oraz usługi au-
takich grup kapitałowych, jak Enea, Energa czy PGE.
dytorskie związane z bezpieczeństwem systemów
teleinformatycznych. W Polsce za integrację IT od-
Utilities
powiada spółka Asseco Systems, a za granicą wy-
Asseco Poland jest prekursorem najnowszych rozwią-
specjalizowane podmioty wchodzące w skład regio-
zań informatycznych w sektorze użyteczności publicz-
nalnych filarów Grupy Asseco.
nej. Ich użytkownikami jest ponad 60 proc. przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych
i
ponad
Rozwiązania ERP
55 proc. firm ciepłowniczych działających w Polsce
Rozwiązania ERP kierowane są niemal do wszyst-
na terenie miast liczących powyżej 100 tys. miesz-
kich sektorów gospodarki. Grupa Asseco dysponuje
kańców. Proponowane przez Asseco Poland rozwią-
szeroką gamą produktów spełniających wymagania
zania z rodziny Asseco Utility Management Solutions
zarówno dużych, jak i mniejszych podmiotów. Fla-
(Asseco UMS) oraz Asseco Facility & Asset Manage-
gowy produkt grupy oferowany jest obecnie przez
ment Solutions (Asseco FAMS) spełniają oczekiwania
spółkę Asseco Business Solutions, stanowiacą cen-
firm tego sektora, gwarantując funkcjonalność całej
trum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy
infrastruktury publicznej. Do największych klientów
ERP, oprogramowanie dla MSP, outsourcing IT. W jej
spółki należą przedsiębiorstwa komunalne takich
ofercie znajdują się również rozwiązania mobilne,
miast, jak Warszawa, Łódź, Wrocław, Szczecin, Byd-
systemy faktoringowe i platformy wymiany danych.
goszcz, Gdańsk czy Opole.
Asseco Business Solutions proponuje m.in. dwa podstawowe nowoczesne, zintegrowane systemy ERP
38
Integracja IT
wspierające zarządzanie średnim i dużym przed-
Kompetencje Grupy Asseco w zakresie integracji
siębiorstwem: Asseco SAFO (oparty na technologii
IT obejmują szeroki zestaw usług i produktów, od
Oracle) oraz Asseco SOFTLAB ERP (oparty na tech-
rozwiązań związanych z bezpieczeństwem syste-
nologii Microsoft). Klientami spółki są m.in. McDo-
mów informatycznych i sieci, bezpieczeństwem za-
nald’s Polska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo
sobów i usług, poprzez budowę struktur sieciowych
Zdrowia, Mobile Phone Telecom, Škoda Auto Polska,
(lokalnych i rozległych, przewodowych i bezprze-
Deni Cler, Atlas oraz Black Red White.
wodowych) oraz usługi optymalizujące efektyw-
W ramach Asseco Central Europe autorskie rozwiąza-
ność dostępu do danych i wykorzystanie pasma,
nia ERP rozwijane są przez spółkę zależną Asseco Solu-
po systemy portalowe, usługi zarządzania struk-
tions i dostarczane na rynek słowacki i czeski. Kolejne
turą informatyczną oraz centra przetwarzania da-
kompetencje w tym zakresie reprezentuje niemiecka
nych. W ofercie znajdują się również kompleksowe
spółka Asseco Germany oraz litewska Sintagma.
usługi w zakresie projektowania i realizacji syste-
Oferta handlowa
Zarządzanie infrastrukturą
informatyczną
Bardzo ważnym elementem synergii w Grupie Asseco
Asseco DACH oferuje narzędzia i oprogramowanie
ponad 100 inicjatyw cross-selingowych mających na
służące wsparciu procesów zarządzania środowi-
celu wzbogacenie oferty o nowe, ciekawe rozwiąza-
skiem software’owym i hardware’owym. Rozwiąza-
nia informatyczne, a także sprawdzających w rze-
nie Empirum Pro spółki Matrix42 zapewnia w pełni
czywistych warunkach rynkowych potencjał, jaki
zautomatyzowane zarządzanie środowiskiem kompu-
wspólnie prezentują poszczególne spółki.
jest cross-selling produktowy. W 2010 roku podjęto
terowym (serwery, stacje robocze, urządzenia przeno-
Aby ułatwić prowadzenie projektów cross-sellingo-
śne), a także służy do zarządzania licencjami, wdra-
wych, w 2008 roku uruchomiono wewnętrzny pro-
żania i migracji systemów operacyjnych, dystrybucji
gram sprzedażowy ID Ready (International Distribu-
oprogramowania, uaktualniania oprogramowania oraz
tion Ready), wyłaniający najlepsze produkty gotowe
odzyskiwania danych. Korzystają z niego m.in. BMW
do sprzedaży międzynarodowej. Obecnie Grupa
Group Switzerland, Avis czy Nexus Management.
Asseco posiada 31 certyfikowanych produktów. Ce-
Szkolenia
ści wspólnego portfolio grupy.
lem programu ID Ready jest stworzenie w przyszłoW ofercie Grupy Asseco znajdują się również bogate
Budowie wspólnej marki i oferty, a także zarządzaniu
usługi szkoleniowe, świadczone głównie przez spół-
nimi, ma służyć zapoczątkowany pod koniec 2010
kę Combidata Poland. Obejmują one autoryzowane
roku proces tworzenia business unitów – wydzielo-
szkolenia techniczne w zakresie produktów Microsoft,
nych jednostek kompetencyjnych, których zadaniem
Oracle, BEA, Novell, Cisco, a także szkolenia z obsłu-
jest ekspansja w określonym sektorze. Business uni-
gi aplikacji biurowych, obsługi systemów zarządzania
ty skupiają przedstawicieli spółek zainteresowanych
przedsiębiorstwem, szkolenia dedykowane, tworzone
konkretnymi segmentami rynku (np. Banking Busi-
zgodnie z potrzebami odbiorcy, szkolenia aplikacyj-
ness Unit) lub specyficznymi typami rozwiązań infor-
ne i z zakresu systemów użytkowych.
matycznych (ERP Business Unit).
Celem obydwu inicjatyw jest zwiększenie synergii
Synergie produktowe w Grupie
Asseco
produktowej, wypracowanie wspólnej oferty, sko-
Grupa Asseco skupia spółki w kilkunastu krajach eu-
wymiana doświadczeń pomiędzy spółkami wchodzą-
ropejskich, Izraelu, Stanach Zjednoczonych i Japo-
cymi w skład Grupy Asseco.
nii. W związku z tak znacznym wzrostem zmianom
uległa struktura organizacyjna, która musi być przygotowana do podejmowania inicjatyw o charakterze
globalnym.
rzystanie z unikatowej wiedzy i technologii, a także
39
Referencje
Sektor
bankowo-finansowy
Banki komercyjne:
▪▪Allianz
▪▪Bank BPH
▪▪Bank Gospodarki Żywnościowej
▪▪
▪▪Bank Ochrony Środowiska
▪▪Bank Pekao
▪▪Bank PKO BP
▪▪Bank Pocztowy
▪▪Bank Zachodni WBK
▪▪BPH Bank Hipoteczny
▪▪BRE Bank Hipoteczny
▪▪BRE Bank
▪▪Cetelem Bank
▪▪Commerzbank
▪▪Deutsche Bank PBC
▪▪DnB Nord
▪▪Dominet Bank
▪▪Euro Bank
▪▪Fortis Bank Polska
▪▪GE Money Bank
▪▪Getin Bank
▪▪ING BSK
▪▪Intensa San Paulo
▪▪Kredyt Bank
▪▪Meritum Bank
▪▪Nordea Bank
▪▪Nykredit Realkredit
▪▪Raiffeisen Bank
▪▪RCI Bank Polska
Bank Gospodarstwa Krajowego
40
▪▪Société Général
▪▪Śląski Bank Hipoteczny
▪▪Toyota Bank Polska
▪▪Unicredit Group
▪▪Volkswagen Bank Polska
▪▪Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Samopomoc
▪▪TUiR Warta
Sektor administracji
publicznej
Banki zrzeszające i spółdzielcze:
▪▪Bank Polskiej Spółdzielczości
▪▪Gospodarczy Bank Wielkopolski
▪▪Mazowiecki Bank Regionalny
▪▪ponad 250 banków
spółdzielczych w całej Polsce
Biura maklerskie, fundusze
inwestycyjne i emerytalne:
▪▪BDM PKO BP
▪▪Beskidzki Dom Maklerski ▪▪Biuro Maklerskie Banku BPH ▪▪DB Securities ▪▪Dom Inwestycyjny BRE Banku
▪▪Dom Maklerski Banku
Handlowego ▪▪
▪▪Millennium Dom Maklerski ▪▪Pioneer Pekao Investment
Erste Securities Polska Management
▪▪
Powszechny Zakład
Ubezpieczeń na Życie
▪▪
TFI Millennium
Ubezpieczenia społeczne:
▪▪Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Administracja centralna:
▪▪Agencja Nieruchomości Rolnych
▪▪Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
▪▪Agencja Rynku Rolnego
▪▪Główny Urząd Statystyczny
▪▪Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej
▪▪Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
▪▪Komenda Główna Policji
▪▪Ministerstwo Edukacji
Narodowej
▪▪Ministerstwo Finansów
▪▪Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
▪▪Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Firmy ubezpieczeniowe:
▪▪Aviva
▪▪Powszechny Zakład
Ubezpieczeń
▪▪Najwyższa Izba Kontroli
Oferta handlowa
Administracja samorządowa:
▪▪Urząd Miasta Częstochowa
▪▪Urząd Miasta Rybnik
▪▪Urząd Miasta Szczecin
▪▪Urząd Miasta Wrocław
▪▪Związek Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty
Opieka zdrowotna:
▪▪
▪▪ponad 400 szpitali
▪▪przychodnie niepubliczne
▪▪punkty krwiodawstwa
Narodowy Fundusz Zdrowia
Służby mundurowe:
▪▪
▪▪Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Wojsk Lądowych
Organizacje
międzynarodowe:
▪▪Agencje NATO
▪▪Agencja Unii Europejskiej
FRONTEX
Przemysł, handel
i usługi
Energetyka:
▪▪EDF Elektrownia Rybnik
▪▪Grupa Energa – Energa
Operator, Energa
▪▪
▪▪Grupa PGNiG – Centrala, POSD,
Grupa Lotos
GOSD, WOSD
▪▪Grupa Tauron – Enion
▪▪Polska Grupa
Energetyczna – BOT, ZEWT,
RZE, Lubzel, ŁZE
▪▪RWE Stoen
▪▪Spółki węglowe: PKW, JSW, KW
▪▪Urząd Regulacji Energetyki
▪▪Vattenfall
Gazownictwo:
▪▪
Gaz System
Telekomunikacja:
▪▪Grupa ITI
▪▪Nask
▪▪Netia
▪▪P4 – Play Mobile
▪▪Polkomtel – Plus GSM
▪▪Polska Telefonia Cyfrowa – Era
▪▪PTK Centertel Orange
▪▪Telefonica
▪▪Telekomunikacja Polska
Przedsiębiorstwa komunalne:
▪▪Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne
▪▪MPWIK Bydgoszcz
▪▪MPWiK Warszawa
▪▪MPWiK Wrocław
▪▪OPEC Grudziądz
▪▪Polska Grupa Ciepłownicza
Praterm
▪▪Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego
▪▪SPEC Warszawa
▪▪Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Łodzi
▪▪Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
Przedsiębiorstwa produkcyjne,
handlowe i usługowe:
▪▪Adidas
▪▪Bioton
▪▪Cadburry
▪▪Honda
▪▪KGHM
▪▪Konsorcjum czterech uczelni
wyższych: UMCS, UŚ, PW, UJ
▪▪Mazda
▪▪Panasonic
▪▪Poczta Polska
▪▪Ruch
▪▪Tele-Fonika Kable
▪▪Toyota
▪▪Unilever
▪▪Victorinox
▪▪Zakłady Azotowe Puławy
▪▪Zakłady Chemiczne Police
▪▪ZF Polpharma
41
Rynek informatyczny
Rynek informatyczny
w 2010 roku oraz perspektywy
osiągnie wartość 465 mld USD (wzrost o 9,1 proc.).
Jeszcze bardziej optymistyczne są szacunki Forrester Research, który prognozuje, że w 2011 roku
Sektor
Polsce,
globalne wydatki na IT zwiększą się o 7,1 proc. – do
jak i na świecie w 2010 roku zanotował lepsze wyniki
informatyczny
zarówno
w
1,69 bln USD (nie uwzględniając rynku telekomu-
niż w kryzysowym roku 2009. Według IDC Poland ry-
nikacyjnego). Podobny wzrost analitycy tej firmy
nek IT w Polsce osiągnął w 2010 roku wartość około
przewidywali w 2010 roku. Ich zdaniem, w ubiegłym
9,21 mld USD, czyli prawie 28 mld zł (rok wcześniej
roku rynek otrząsnął się z kryzysu i jego wartość
8,53 mld USD, a w 2008 roku – 11,55 mld USD).
będzie niewiele niższa niż w roku 2008, a w 2011
Według analityków tej firmy badawczej wartość
roku przekroczy ten poziom. Według Forrester Re-
sprzedaży sprzętu wyniosła 5,06 mld USD, opro-
search branża IT wkracza w okres ośmioletniego
gramowania – 1,2 mld USD, a usług – 2,95 mld
cyklu wzrostów wyższych niż wzrost całej gospodar-
USD. IDC prognozuje, że w 2011 roku wartość
ki (analitycy twierdzą, że w ciągu ostatnich kilku-
polskiego rynku zwiększy się o 5 proc. Sprze-
dziesięciu lat branża IT cyklicznie wkraczała w takie
daż sprzętu wzrośnie o 3 proc., oprogramowa-
ośmioletnie okresy, w których osiągała dwukrotnie
nia o 8 proc., a usług o 7 proc. Prognozy nie uwzględ-
wyższe wzrosty niż cała gospodarka). Poprzed-
niają wahań kursu dolara. Analitycy firmy PMR
ni okres dynamicznego wzrostu przypadał na lata
Research wartość całego rynku wyceniają nieco niżej
1992-2000, po czym (do 2008 roku) nastąpił okres
(26,5 mld zł), a jego przewidywany wzrost w 2011
słabszego (choć również wzrostowego) rozwoju. Ko-
roku szacują na 3,3 proc.
lejna „ośmiolatka” dynamicznych wzrostów powin-
Podobnie optymistyczne są szacunki globalne. We-
na się rozpocząć w 2008 r., ale zbiegła się w cza-
dług analiz Gartnera w 2010 roku światowy rynek
sie z początkiem kryzysu.
IT osiągnął wartość 3,4 bln USD, a w 2011 roku ma
wzrosnąć o 5,1 proc. – do 3,6 bln USD. Wydatki glo-
Prognoza wydatków na IT w 2011 roku
balne na IT w 2010 roku w porównaniu z rokiem
(w mld USD) na podstawie raportu Gartnera
2009 wzrosły o 5,4 proc. W 2011 roku wydatki na
sprzęt mają się zwiększyć o 7,5 proc. i wynieść około
42
391 mld USD, sprzedaż oprogramowania ma sięgnąć
253,7 mld USD (wzrost także o 7,5 proc.), a wpływy z usług informatycznych oceniane są na 817,9
mld USD (o 4,6 proc. więcej niż w 2010 roku). Usługi
telekomunikacyjne zanotują wzrost o 3,4 proc. (do
1,6 bln USD), a rynek sprzętu telekomunikacyjnego
Segment
2011
sprzęt
391,0
7,5
oprogramowanie
253,7
7,5
817,9
4,6
1647,4
3,4
usługi IT
usługi telekomunikacyjne
sprzęt telekomunikacyjny
zmiana (%)
465,4
9,1
3575,4
32,1
Rynek informatyczny
Firmy badawcze są zdania, że kryzys mamy już
Rynek informatyczny w Polsce
za sobą. Główną siłą napędową rynku IT w 2010
roku miały być kraje rozwijające się. Jak podawa-
Choć ostateczne dane będą znane dopiero za kilka
ły za Gartnerem serwisy IDG, w rejonie Ameryki
miesięcy, to już dziś można optymistycznie spojrzeć
Łacińskiej spodziewany był wzrost wydatków na
na miniony rok, a wszystko wskazuje na to, że w 2011
nowoczesne technologie o 9,3 proc. Kraje Bliskie-
roku należy się spodziewać dalszego wzrostu. Moto-
go Wschodu i Afryki miały zanotować wzrost o 7,7
rem polskiego rynku informatycznego powinien być
proc., a region Azji i Pacyfiku o 7 proc. W Europie
sektor publiczny oraz wydatki związane z zagospo-
Zachodniej tempo zmian miało być wolniejsze (5,2
darowaniem funduszy unijnych. Zwiększenia nakła-
proc.), podobnie w USA i Japonii (odpowiednio 2,5
dów na IT można oczekiwać także w sektorze przed-
proc. i 1,8 proc.). Stabilnego wzrostu wydatków
siębiorstw, finansowym i utilities.
analitycy oczekują w ciągu kolejnych 12-18 mie-
Opinie te podziela większość analityków i przed-
sięcy. Ich motorem ma być poprawiająca się sy-
siębiorców. Według badań PMR Research 83 proc.
tuacja makroekonomiczna (prognozowany wzrost
firm IT spodziewało się wzrostu rynku w 2010
produktu krajowego brutto państw dotkniętych kry-
roku. W 2011 roku zwiększenia wartości rynku ocze-
zysem w 2009 roku), wzrost liczby kredytów kon-
kuje już 96 proc. firm.
sumpcyjnych i powrót pozytywnego nastawienia
klientów do zakupu rozwiązań IT.
Według szacunków OECD rynek IT ma się rozwijać zdecydowanie szybciej niż światowa gospodarka. Spowolnienie z 2009 roku ma też być znacznie
mniej odczuwalne niż załamanie rynku informatycznego w latach 2001-2002. Także OECD spodziewa
się wzrostu wydatków na oprogramowanie i usługi
informatyczne.
43
Sprawozdanie finansowe
grupy kapitałowej Asseco
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Grupa Kapitałowa Asseco
w tys. PLN
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży (-)
Zysk brutto ze sprzedaży
12 miesięcy do
31 grudnia 2010 roku
(badane)
12 miesięcy do
31 grudnia 2009 roku
(badane)
3 237 733
3 050 252
(2 160 984)
(2 007 167)
1 076 749
1 043 085
Koszty sprzedaży (-)
(226 586)
(220 793)
Koszty ogólnego zarządu (-)
(288 072)
(302 290)
562 091
520 002
Zysk netto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
25 215
29 014
Pozostałe koszty operacyjne (-)
(18 343)
(23 506)
Zysk z działalności operacyjnej
568 963
525 510
Przychody finansowe
55 592
79 060
Koszty finansowe (-)
(127 593)
(87 609)
(4 173)
Wynik na rozwodnieniu akcji w jednostce zależnej
Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek
stowarzyszonych
46
496 962
512 788
Podatek dochodowy (bieżące i odroczone obciążenie podatkowe)
(103)
(76 530)
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych
2 035
1 608
498 894
437 866
415 099
373 365
83 795
64 501
podstawowy ze skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy
5,88
5,47
rozwodniony ze skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy
5,88
5,47
Zysk netto za okres sprawozdawczy
Przypadający:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Udziałowcom niekontrolującym
Skonsolidowany zysk netto (w złotych) przypisany
akcjonariuszom Asseco Poland przypadający na jedną akcję:
Sprawozdanie finansowe
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO
w tys. PLN
Zysk za okres sprawozdawczy
12 miesięcy do
31 grudnia 2010 roku
(badane)
12 miesięcy do
31 grudnia 2009 roku
(badane)
498 894
437 866
(1 330)
2 972
829
(1 069)
(1 015)
(1 015)
Pozostałe dochody całkowite:
Zysk/strata netto z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Amortyzacja wartości niematerialnych rozpoznana bezpośrednio w kapitale własnym
Podatek dochodowy dotyczący pozostałych dochodów całkowitych
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych
Razem pozostałe dochody całkowite:
SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES
463
(275)
(22 104)
(31 811)
(23 157)
(31 198)
475 737
406 668
391 227
344 138
84 510
62 530
Przypadająca:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Udziałowcom niekontrolującym
47
SKONSOLIDOWANY BILANS
Grupa Kapitałowa Asseco
w tys. PLN
31 grudnia 2010
roku
(badane)
31 grudnia 2009
roku
(badane)
5 440 996
4 458 344
516 884
366 893
830
909
Wartości niematerialne
2 813 215
2 639 854
w tym wartość firmy z połączenia
2 173 718
2 178 972
Wartość firmy z konsolidacji
1 865 805
1 313 839
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
22 685
14 433
Długoterminowe aktywa finansowe
73 084
52 072
Należności długoterminowe
36 789
34 612
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
1 593
1 179
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
72 188
20 453
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
37 923
14 100
Środki pieniężne zastrzeżone
48
Sprawozdanie finansowe
31 grudnia 2010
roku
(badane)
31 grudnia 2009
roku
(badane)
2 455 810
1 287 417
66 696
45 656
AKTYWA
Aktywa obrotowe
Zapasy
Rozliczenia międzyokresowe
Należności z tytułu dostaw i usług
85 725
58 139
1 016 284
569 402
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
20 279
7 885
Należności budżetowe
16 385
18 704
Inne należności
279 009
223 833
Aktywa finansowe
129 256
21 010
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe
842 176
342 788
4 442
2 695
7 901 248
5 748 456
10 025
25 357
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW
Udzielone pożyczki
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik finansowy
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW
3 674
13 447
342 788
451 761
2 695
-
5 715 316
5 728 554
49
SKONSOLIDOWANY BILANS
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO
w tys. PLN
31 grudnia 2010
roku
(badane)
31 grudnia 2009
roku
(badane)
4 467 768
3 715 527
77 566
77 566
3 950 873
3 488 385
-
(678 805)
PASYWA
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Akcje własne
(4 716)
17 705
444 045
810 676
Udziały niekontrolujące
1 371 675
635 789
Kapitał własny ogółem
5 839 443
4 351 316
628 342
468 947
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych
Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego
Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe
227 121
30 552
Długoterminowe zobowiązania finansowe
115 177
121 011
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
32 609
91 281
Długoterminowe rezerwy
17 461
15 527
158 745
182 754
75 845
24 398
1 384
3 424
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
50
Sprawozdanie finansowe
31 grudnia 2010
roku
(badane)
31 grudnia 2009
roku
(badane)
1 433 463
926 213
108 140
102 082
52 405
27 479
457 008
282 226
50 202
23 264
PASYWA
Zobowiązania krótkoterminowe
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Zobowiązania budżetowe
132 538
69 615
Pozostałe zobowiązania
216 461
162 215
Rezerwy
31 246
23 159
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
22 663
23 800
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
175 730
100 644
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
187 070
111 729
-
1 980
SUMA ZOBOWIĄZAŃ
2 061 805
1 397 140
SUMA PASYWÓW
7 901 248
5 748 456
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi
sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
51
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO
Nadwyżka ze sprzedaży
akcji powyżej ich wartości
nominalnej
77 566
3 488 385
(678 805)
17 705
810 676
3 715 527
635 789
4 351 316
Suma dochodów
całkowitych za okres
sprawozdawczy
-
-
-
(22 421)
413 648
391 227
84 510
475 737
Dywidenda za 2009 rok
-
-
-
-
(106 035)
(106 035)
(30 453)
(136 488)
Na dzień 1 stycznia
2010 roku
Kapitał własny ogółem
Udziały niekontrolujące
Zyski (straty) z lat
ubiegłych i wynik okresu
bieżącego
Różnice kursowe
z przeliczenia jednostek
zależnych
Akcje własne
Emisja akcji serii I
3 878
205 549
-
-
-
209 427
-
209 427
Koszty emisji akcji
serii I
-
(4 689)
-
-
-
(4 689)
-
(4 689)
Emisja akcji serii J
5 433
266 226
-
-
-
271 659
-
271 659
Koszty emisji akcji
serii J
-
(4 598)
-
-
-
(4 598)
-
(4 598)
(9 311)
-
678 805
-
(669 494)
-
-
-
Koszty nabycia spółek
poniesione w 2009
roku, dla których
objęcie kontroli nastąpiło w 2010 roku
-
-
-
-
(692)
(692)
(1 035)
(1 727)
Rozliczenie warunkowego zobowiazania
finansowego wobec
udziałowców niekontrolujących (put option)
-
-
-
-
20 010
20 010
(3 217)
16 793
Objęcia kontroli nad
spółkami zależnymi
-
-
-
-
-
-
679 081
679 081
Transakcje na udziałach niekontrolujących
-
-
-
-
(18 381)
(18 381)
10 641
(7 740)
Pozostałe
zmiany w składzie
grupy kapitałowej
-
-
-
-
(5 687)
(5 687)
(3 641)
(9 328)
77 566
3 950 873
-
(4 716)
444 045
4 467 768
1 371 675
5 839 443
Umorzenie akcji
własnych
52
Kapitał własny Jednostki
Dominującej
Kapitał podstawowy
w tys. PLN
Na dzień 31 grudnia
2010 roku
(badane)
3 488 385
(678 805)
48 043
500 815
3 436 004
379 903
3 815 907
Suma dochodów
całkowitych za okres
sprawozdawczy
-
-
-
(30 338)
374 476
344 138
62 530
406 668
Dywidenda za 2008 rok
-
-
-
-
(70 302)
(70 302)
(39 866)
(110 168)
Zmiany w składzie
grupy kapitałowej, w tym:
-
-
-
-
5 687
5 687
296 011
301 698
rozliczenie warunkowego zobowiązania
finansowego wobec
udziałowców niekontrolujących
-
-
-
-
-
-
(62 789)
(62 789)
Na dzień 31 grudnia
2009 rok
(badane)
77 566
3 488 385
17 705
810 676
3 715 527
Udziały niekontrolujące
Zyski (straty) z lat
ubiegłych i wynik okresu
bieżącego
Różnice kursowe
z przeliczenia jednostek
zależnych
Akcje własne
(678 805)
635 789
Kapitał własny ogółem
Nadwyżka ze sprzedaży
akcji powyżej ich wartości
nominalnej
77 566
Na dzień 1 stycznia
2009 roku
Kapitał własny Jednostki
Dominującej
Kapitał podstawowy
Sprawozdanie finansowe
4 351 316
53
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO
w tys. PLN
12 miesięcy do
31 grudnia 2010
roku (badane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych
Korekty o pozycje:
zysk na rozwodnieniu akcji w jednostce zależnej
amortyzacja
zmiany stanu kapitału pracującego
przychody i koszty odsetkowe
zyski (straty) z różnic kursowych
zyski (straty) z działalności inwestycyjnej
inne korekty zysku przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek
stowarzyszonych
Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
12 miesięcy do
31 grudnia 2009
roku (badane)
496 962
512 788
281 156
37 291
-
4 173
126 015
120 543
99 894
(72 125)
788
16 454
(7 396)
(11 930)
1 351
5 784
60 504
(25 608)
778 118
550 079
(102 072)
(111 321)
676 046
438 758
31 889
12 929
(213 714)
(126 306)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki z tytułu nabycia jednostek stowarzyszonych
Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w nabytych jednostkach zależnych
54
(4)
(3 114)
(562 547)
(308 703)
225 700
24 362
Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach zależnych/stowarzyszonych
3 202
1 100
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w sprzedanych jednostkach zależnych
(853)
(1 964)
Wpływy ze sprzedaży/wpływy z rozliczenia aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
44 649
42 872
Wydatki na nabycie/wydatki z tytułu rozliczenia aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
(2 159)
(5 284)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
60 428
2 091
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
(83 955)
(30 428)
Pożyczki udzielone
(20 236)
(599 135)
Pożyczki spłacone
29 814
585 303
Otrzymane odsetki
10 093
3 498
Dywidendy otrzymane
1 098
931
Inne pozycje
(266)
(1 876)
Sprawozdanie finansowe
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
12 miesięcy do
31 grudnia 2010
roku (badane)
12 miesięcy do
31 grudnia 2009
roku (badane)
(476 861)
(403 724)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji w Jednostce Dominującej
Koszty emisji akcji w Jednostce Dominującej
Wpływy z tytułu emisji akcji w jednostkach zależnych
481 086
-
(9 287)
-
63 909
87 807
Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących
(11 422)
-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów
168 979
76 407
(148 925)
(147 755)
Spłata pożyczek/kredytów
Wykup dłużnych papierów wartościowych
(47 209)
-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
(18 576)
(28 730)
Zapłacone odsetki
(17 914)
(6 891)
(144 448)
(118 343)
Dywidendy wypłacone
Inne
(2 373)
(7 537)
313 820
(145 042)
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
513 005
(110 008)
Różnice kursowe netto
(13 617)
1 035
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia
342 788
451 761
842 176
342 788
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia
55
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Tel. +48 22 557 70 00
Faks +48 22 557 70 00
[email protected]
www.ey.com/pl
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
1. Przeprowadziliśmy
badanie
załączonego
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
grupy
kapitałowej Asseco Poland („Grupy”), w której jednostką dominującą jest Asseco Poland S.A.
(„Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010
roku,
obejmującego
skonsolidowany
dochodów,
skonsolidowany
rachunek
bilans
zysków
skonsolidowane
i
sporządzony
strat,
sprawozdanie
na
dzień
skonsolidowane
ze
zmian
w
31
grudnia
sprawozdanie
skonsolidowanym
2010
z
roku,
całkowitych
kapitale
własnym,
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do
dnia
31
grudnia
2010
roku
oraz
dodatkowe
informacje
i
objaśnienia
sprawozdania
finansowego,
(„załączone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
2. Za
rzetelność
za
jego
i
załączonego
sporządzenie
rachunkowości
Ponadto
jasność
oraz
Zarząd
załączone
zgodnie
za
Spółki
skonsolidowanego
z
prawidłowość
oraz
skonsolidowane
wymagającymi
dokumentacji
członkowie
Rady
sprawozdanie
zastosowania
konsolidacyjnej
Nadzorczej
finansowe
są
oraz
jak
zasadami
odpowiada
zobowiązani
sprawozdanie
do
z
również
(polityką)
Zarząd
Spółki.
zapewnienia,
działałności
aby
Grupy
spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz.U. nr 152 z 2009 roku poz. 1223, z późn. zm. – „ustawa o rachunkowości”). Naszym
zadaniem
było
zbadanie
załączonego
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
oraz
wyrażenie, na podstawie badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach
zgodne
z
i
przedstawia
jasno
wymagającymi
ono
zastosowania
we
zasadami
wszystkich
(polityką)
istotnych
rachunkowości
aspektach
sytuację
oraz
czy
majątkową
i
rzetelnie
finansową,
jak też wynik finansowy Grupy.
3. Badanie
załączonego
skonsolidowanego
stosownie do postanowień:
▪ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
▪ krajowych standardów rewizji
56
sprawozdania
finansowego
przeprowadziliśmy
finansowej,
wydanych
przez
Krajową
Radę
Biegłych
Rewidentów w Polsce,
w
taki
sposób,
nieprawidłowości.
wyrywkową
–
aby
W
dokonanych
sprawozdania
i
podstaw
Spółki,
Badanie
zasad
jak
ogólnej
że
i
sprawozdanie
sprawdzenie
kwoty
Grupę
wyrażenia
finansowym traktowanym jako całość.
czy
obejmowało
wynikają
finansowym.
Uważamy,
do
pewność,
badanie
której
przez
Zarząd
finansowego.
wystarczających
z
sprawozdaniu
stosowanych
przez
racjonalną
szczególności
dokumentacji,
skonsolidowanym
przyjętych
uzyskać
o
–
obejmowało
prezentacji
przez
załączonym
nie
w
informacje
i
zawiera
dużej
w
ocenę
znaczących
załączonego
nas
badanie
istotnych
mierze
zawarte
również
rachunkowości
przeprowadzone
opinii
i
to
metodą
załączonym
poprawności
szacunków
skonsolidowanego
dostarczyło
skonsolidowanym
nam
sprawozdaniu
Sprawozdanie finansowe
4. Naszym
zdaniem
załączone
skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
we
wszystkich
istotnych
aspektach:
▪
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego
działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010
roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2010 roku;
▪ sporządzone
zostało
zgodnie
z
Międzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczości
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE;
▪ jest
zgodne
z
wpływającymi
na
formę
i
treść
sprawozdania
finansowego
przepisami
prawa
regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych.
5. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki na temat działalności Grupy w okresie od
dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz zasad sporządzenia rocznego
skonsolidowanego
informacje
zgodne.
pochodzące
Informacje
postanowienia
informacji
oraz
sprawozdania
załączonego
zawarte
rozporządzenia
bieżących
warunków
niebędącego
z
i
w
za
skonsolidowanego
Finansów
równoważne
w imieniu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
z
z
(Dz.
nr
działałności”)
sprawozdania
dnia
przez
informacji
U.
z
działalności
przekazywanych
członkowskim
informacji bieżących i okresowych”).
(„sprawozdanie
sprawozdaniu
Ministra
okresowych
uznawania
państwem
finansowego
33,
19
i
uznaliśmy,
finansowego
uwzględniają
lutego
emitentów
2009
przepisami
poz.
„rozporządzenie
-
nim
w
sprawie
wartościowych
wymaganych
259
z
odpowiednie
roku
papierów
są
że
prawa
w
państwa
sprawie
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
numer ewid. 130
57
Sebastian Łyczba
Kluczowy Biegły Rewident
Nr 9946
Warszawa, dnia 18 marca 2011 roku
Omówienie wyników finansowych
grupy kapitałowej Asseco
Struktura sprzedaży grupy w 2010 roku
Struktura przychodów według sektorów
Przychody ze sprzedaży
według sektorów
12 miesięcy
do 31 grudnia
2010
12 miesięcy
do 31 grudnia
2009
12 miesięcy
do 31 grudnia
2010
12 miesięcy
do 31 grudnia
2009
tys. PLN
tys. PLN
%
%
Bankowość i finanse
1 174 657
1 108 220
36,3%
37,3%
Przedsiębiorstwa
1 036 244
1 143 885
32,0%
37,1%
Instytucje Publiczne
1 026 832
798 147
31,7%
25,6%
Razem
3 237 733
3 050 252
100,0%
100,0%
Sektor bankowość i finanse
alizowały Asseco Central Europe oraz Asseco SEE.
Sprzedaż Asseco Central Europe do sektora ban-
58
Przychody grupy w 2010 roku z sektora banko-
kowego wyniosła w 2010 roku 149 579 tys. zł, zaś
wość i finanse wyniosły 1 174 657 tys. zł. Udział
Asseco SEE wypracowała przychody na poziomie
tego sektora w sprzedaży grupy wyniósł 36,3 proc.
188 105 tys. zł.
Niespełna 40 proc. przychodów ze sprzedaży w sek-
Sektor
przedsiębiorstw
Przychody
Grupy
torze bankowym wynika z realizacji przez Jednostkę
Asseco z sektora przedsiębiorstw w 2010 roku wy-
Dominującą kilkunastu umów dla dużych i średnich
niosły 1 036 244 tys. zł. Udział tego sektora w sprze-
banków komercyjnych i znaczącego udziału w ob-
daży grupy wyniósł 32,0 proc. Na przychody gru-
słudze sektora banków spółdzielczych. Przychody
py z tego sektora składały się głównie przychody
zrealizowane przez Asseco Poland w tym sekto-
Asseco Poland w kwocie 177 957 tys. zł, Asseco
rze w omawianym okresie wyniosły 455 379 tys. zł.
Central Europe – 206 879 tys. zł oraz Asseco Busi-
Najważniejszym i największym z realizowanych kon-
ness Solutions w wysokości 135 186 tys. zł.
traktów jest umowa na budowę Zintegrowanego
Systemu Informatycznego (ZSI) dla Banku PKO BP,
Sektor administracji publicznej
którą spółka podpisała w sierpniu 2003 roku.
Na przychody grupy z sektora bankowość i finan-
Przychody Grupy Asseco z sektora administracji pu-
se składały się także przychody grup i spółek za-
blicznej w 2010 roku wyniosły 1 026 832 tys. zł.
leżnych. Największe przychody z tego sektora zre-
Udział tego sektora w sprzedaży grupy wyniósł
Sprawozdanie finansowe
31,7 proc. Na przychody z administracji publicz-
zależnych. Drugą spółką co do wielkości przycho-
nej składały się przychody Asseco Poland w kwocie
dów z tego sektora była Asseco Central Europe, któ-
535 074 tys. zł. Ponadto 44 proc. przychodów seg-
rej obroty sięgnęły 162 574 tys. zł.
mentu zostało wygenerowane przez pięć głównych
Struktura przychodów
według rodzaju
kontraktów dotyczących wdrożenia systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) dla MSWiA, budowy i wdrożenia
Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Za-
W 2010 roku grupa konsekwentnie realizowała stra-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, utrzymania i roz-
tegię opartą na oferowaniu oprogramowania i usług
woju systemów Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
własnych. Ich udział w całkowitej strukturze przy-
zacji Rolnictwa, wdrożeń systemów informatycznych
chodów ze sprzedaży wyniósł 63,9 proc. Druga co
dlaNarodowego Funduszu Zdrowia oraz na rzecz
do wielkości była sprzedaż sprzętu i infrastruktury,
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spiłecznego. Na
wynosząca 18,3 proc.
przychody Grupy Asseco z sektora administracji pu-
Przychody ze sprzedaży Grupy Asseco w 2010
blicznej składały się również przychody grup i spółek
roku wyniosły 3 237 733 tys. zł i w porównaniu
Przychody ze sprzedaży
według rodzaju
Oprogramowanie i usługi własne
12 miesięcy do
31 grudnia 2010
tys. PLN
12 miesięcy do
31 grudnia 2009
tys. PLN
12 miesięcy do
31 grudnia 2010
%
12 miesięcy do
31 grudnia 2009
%
2 067 673
1 975 237
63,9%
64,8%
Oprogramowanie i usługi obce
557 938
516 094
17,2%
16,9%
Sprzęt i infrastruktura
592 118
541 201
18,3%
17,7%
Pozostała sprzedaż
Razem
Skonsolidowane wyniki
finansowe grupy
kapitałowej Asseco
20 004
17 720
0,6%
0,6%
3 237 733
3 050 252
100,0%
100,0%
12 miesięcy do
31 grudnia 2010 roku
tys. PLN
12 miesięcy do
31 grudnia 2009 roku
tys. PLN
zmiana
Przychody ze sprzedaży
3 237 733
3 050 252
6,1%
Zysk brutto ze sprzedaży
1 076 749
1 043 085
3,2%
Zysk netto ze sprzedaży
562 091
520 002
8,1%
Zysk z działalności operacyjnej
568 963
525 510
8,3%
Zysk netto
498 894
437 866
13,9%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
415 099
373 365
11,2%
%
59
do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosły o 6,1 proc. Wzrost ten jest głównie wynikiem
Analiza bilansu i wskaźników
finansowych grupy
rozszerzenia grupy o nowe podmioty, w tym o konsolidowany od grudnia holding Formula Systems.
Struktura aktywów
Zysk brutto ze sprzedaży w 2010 roku wyniósł
1 076 749 tys. zł i wzrósł o 3,2 proc. w porówna-
Na dzień 31 grudnia 2010 roku aktywa trwałe stano-
niu z 2009 rokiem.
wiły 68,9 proc. sumy bilansowej, zaś aktywa obroto-
Marża brutto na sprzedaży w 2010 roku wyniosła
we 31,1 proc. tej sumy.
33,3 proc. i pozostała na zbliżonym poziomie do
Udział
okresu porównywalnego, kiedy wynosiła 34,2 proc.
spadł o 8,7 punktu procentowego w stosunku do
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki
stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, mimo roz-
aktywów
trwałych
w
sumie
bilansowej
Dominującej wyniósł w 2010 roku 415 099 tys. zł,
poznania w bilansie wartości firmy dotyczącej zaku-
podczas
pu grupy Formula Systems, co było konsekwencją
gdy
w
2009
roku
zysk
ten
wynosił
373 365 tys. zł, co oznacza wzrost o 11,2 proc. Mar-
znacznego wzrostu aktywów obrotowych.
ża operacyjna w omawianym okresie, jak i okresie
Udział aktywów obrotowych w sumie bilansowej
porównawczym, utrzymuje się na stabilnym pozio-
uległ zwiększeniu w porównaniu ze stanem na ko-
mie ok. 17,45 proc.
niec 2009 roku o 8,7 punktu procentowego. Wzrost
ten był przede wszystkim skutkiem zwiększenia
stanu środków pieniężnych i depozytów krótkoterminowych na rachunkach bankowych Jednostki
Dominującej w związku z przeprowadzonymi emisjami akcji serii I i J, wygenerowanymi operacyjnie
676 046 tys. zł przez spółki grupy oraz włączeniem
do konsolidacji aktywów operacyjnych Formula Systems.
60
Sprawozdanie finansowe
31 grudnia
2010
tys. PLN
31 grudnia
2009
tys. PLN
31 grudnia
2010
%
31 grudnia
2009
%
5 440 996
4 458 344
68,9%
77,6%
516 884
366 893
6,5%
6,4%
830
909
0,0%
0,0%
Wartości niematerialne
2 813 215
2 639 854
35,6%
45,9%
w tym wartość firmy z połączenia
2 173 718
2 178 972
27,5%
37,9%
Wartość firmy z konsolidacji
1 865 805
1 313 839
23,6%
22,9%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności
22 685
14 433
0,3%
0,3%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
21 199
18 097
0,3%
0,3%
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych
przez wynik finansowy
11 088
15 927
0,1%
0,3%
Długoterminowe pożyczki
40 797
18 048
0,5%
0,3%
Należności długoterminowe
36 789
34 612
0,5%
0,6%
1 593
1 179
0,0%
0,0%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
72 188
20 453
0,9%
0,4%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
37 923
14 100
0,5%
0,3%
2 455 810
1 287 417
31,1%
22,4%
Zapasy
66 696
45 656
0,8%
0,8%
Rozliczenia międzyokresowe
85 725
58 139
1,1%
1,0%
1 016 284
569 402
12,9%
9,9%
Struktura aktywów
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Środki pieniężne zastrzeżone
Aktywa obrotowe
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
20 279
7 885
0,3%
0,1%
Należności budżetowe
16 385
18 704
0,2%
0,3%
279 009
223 833
3,5%
3,9%
20 512
7 311
0,3%
0,1%
3 939
10 025
0,1%
0,2%
Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych
przez wynik finansowy
104 805
3 674
1,3%
0,1%
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe
842 176
342 788
10,7%
6,0%
-
-
4 442
2 695
0,1%
0,1%
7 901 248
5 748 456
100,0%
100,0%
Inne należności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Udzielone pożyczki
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW
61
Struktura pasywów
Struktura pasywów
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
31 grudnia
2010
tys. PLN
31 grudnia
2009
tys. PLN
31 grudnia
2010
%
31 grudnia
2009
%
5 839 443
4 351 316
73,9%
75,7%
628 342
468 947
8,0%
8,2%
1 433 463
928 193
18,1%
16,1%
Oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe – część bieżąca
108 140
102 082
1,4%
1,8%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
457 008
282 226
5,8%
4,9%
Inne zobowiązania krótkoterminowe
868 315
543 885
11,0%
9,5%
7 901 248
5 748 456
100,0%
100,0%
Zobowiązania krótkoterminowe
SUMA PASYWÓW
Struktura pasywów w 2010 roku nieznacznie się zmieniła. Nastąpiło niewielkie zmniejszenie udziału kapitałów własnych w sumie bilansowej, głównie spowodowane wzrostem stanu zobowiązń krótkoterminowych.
62
Sprawozdanie finansowe
Analiza skonsolidowanego rachunku
przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
12 miesięcy do
31 grudnia
2010
tys. PLN
W 2010 roku Asseco wygenerowała dodatnie saldo
przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
w kwocie 676 046 tys. zł, w analogicznym okresie
poprzedniego roku obrotowego saldo to było również
dodatnie i wyniosło 438 758 tys. zł.
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej wykazały salda ujemne zarówno w 2010, jak i 2009 roku i wyniosły odpowiednio
(476 861) tys. zł oraz (403 724) tys. zł. Ujemne
saldo środków pieniężnych jest efektem podjętych
przez grupę inwestycji związanych z zakupem rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerial-
Środki pieniężne
netto z działalności operacyjnej
12 miesięcy do
31 grudnia
2009
tys. PLN
676 046
438 758
(476 861)
(403 724)
Środki pieniężne
netto z działalności finansowej
313 820
(145 042)
Zwiększenie/
zmniejszenie
netto stanu
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
513 005
(110 008)
Środki pieniężne
netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
nych oraz nabyciami jednostek zależnych, głównie
nabyciem Formula Systems.
Łącznie w 2010 roku w Grupie Asseco stan środków
W 2010 roku Asseco wykazało dodatnie saldo prze-
pieniężnych zwiększył się o 513 005 tys. zł.
pływów środków pieniężnych z działalności finansowej, co było spowodowane przede wszystkim
wpływami z emisji akcji serii I i J przeprowadzonymi
przez Jednostkę Dominującą.
63
Analiza wskaźników
finansowych
12 miesięcy
do 31 grudnia
2010
%
12 miesięcy
do 31 grudnia
2009
%
Wskaźniki rentowności
Marża zysku
brutto ze sprzedaży
33,3%
34,2%
Wskaźniki rentowności w 2010 roku ukształ-
Marża zysku
EBITDA
21,5%
21,2%
Marża zysku
operacyjnego
17,6%
17,2%
Marża zysku netto
12,8%
12,2%
Stopa
zwrotu z kapitału
własnego (ROE)
10,1%
10,5%
7,3%
6,5%
towały się na poziomie zbliżonym do wskaźników z 2009 roku. Marża zysku brutto ze sprzedaży
nieznacznie spadła z 34,2 proc. do 33,3 proc. Marża EBITDA w 2010 roku ukształtowała się na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku
2009, przyjmując wartość 21,5 proc. oraz 21,2 proc.
Podobnie marża operacyjna, która zarówno w roku
Stopa
zwrotu z aktywów
(ROA)
2010, jak i 2009 kształtowała się na poziomie nieco wyższym niż 17 proc. Marża zysku netto w 2010
roku wyniosła 12,8 proc.
Marża zysku brutto ze sprzedaży = zysk brutto ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
Marża zysku EBITDA = (zysk
operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
Marża zysku operacyjnego = zysk operacyjny / przychody ze
sprzedaży
Marża zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = zysk
netto / średnioroczne kapitały własne
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto / średnioroczne
aktywa
Wskaźnik ROE na dzień 31 grudnia 2010 roku (informujący o rentowności zaangażowanego w firmie
kapitału) pozostał na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do stanu na 31 grudnia 2009 roku,
64
zmniejszając swoją wartość o 0,4 punktu procentowego. Stopa zysku z zainwestowanego przez akcjonariuszy kapitału wyniosła 10,1 proc.
Wskaźnik ROA odzwierciedlający rentowność aktywów uległ lekkiemu podwyższeniu i ukształtował się
na poziomie 7,3 proc.
Sprawozdanie finansowe
Wskaźniki płynności
koterminowe zobowiązania z posiadanych środków
pieniężnych po uzyskaniu wpływów z krótkotermino-
Kapitał pracujący definiowany jako różnica pomiędzy
wych należności oraz aktywów finansowych. Wskaź-
aktywami obrotowymi a zobowiązaniami bieżącymi
nik płynności natychmiastowej za sprawą istotnego
przedstawia wielkość kapitałów stałych (kapitałów
zwiększenia stanu środków pieniężnych i depozytów
własnych i długoterminowych kapitałów obcych),
jest na bardzo wysokim poziomie oscylującym wo-
które to finansują majątek obrotowy. Jako najbar-
kół sześciu dziesiątych. Informuje on, iż grupa była-
dziej płynna część kapitału stanowi on zabezpiecze-
by w stanie natychmiast spłacić ok. 60 proc. swoich
nie dla zaspokojenia zobowiązań wynikających z bie-
krótkoterminowych zobowiązań. Optymalna wiel-
żącego cyklu obiegu gotówki w przedsiębiorstwie.
kość tego wskaźnika to 10-20 proc.
Kapitał pracujący w Grupie Asseco jest na wysokim poziomie – na koniec grudnia 2010 roku wy-
Wskaźniki zadłużenia
niósł 1 022 347 tys. zł. Oznacza to znaczącą poprawę w porównaniu ze stanem na koniec 2009 roku.
Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia wzrosła o 1,7
punktu procentowego na koniec 2010 roku w stosunku
do stanu na koniec roku 2009, kształtując się na po-
31 grudnia
2010
31 grudnia
2009
Kapitał pracujący
tys. PLN
1 022 347
361 204
Wskaźnik płynności bieżącej
1,70
1,39
snych grupy kształtuje się na poziomie 5,7 proc. Jego
Wskaźnik płynności szybkiej
1,61
1,28
wzrost z 3,1 proc. na koniec 2009 roku wynika z zacią-
Wskaźnik
natychmiastowej
płynności
0,59
0,37
Kapitał pracujący
= aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania
krótkoterminowe
Wskaźnik płynności bieżącej
= aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania
krótkoterminowe
Wskaźnik płynności szybkiej
= (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia
międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik natychmiastowej płynności
= (obligacje i papiery wartościowe utrzymywane do
terminu wymagalności + środki pieniężne i depozyty
krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźniki płynności na dzień 31 grudnia 2010 roku
były na wysokim, bezpiecznym poziomie. Wskaźnik
płynności bieżącej na poziomie powyżej 1,0 wskazuje, że grupa byłaby w stanie spłacić wszystkie krót-
ziomie 26,1 proc. Wskaźnik zadłużenia odsetkowego
(kredyty, papiery dłużne, pożyczki) do kapitałów wła-
gnięcia kredytu na budowę nowej siedziby.
31 grudnia
2010
%
31 grudnia
2009
%
26,1%
24,4%
Dług / kapitał
własny
5,7%
3,1%
Dług / (dług + kapitał własny)
5,4%
3,0%
Wskaźnik zadłużenia ogólnego
Wskaźnik zadłużenia ogólnego
= (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania
krótkoterminowe) / aktywa
Dług / kapitał własny
= oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery
wartościowe / kapitały własne
Dług / (dług + kapitał własny)
= oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery
wartościowe / (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery
wartościowe + kapitały własne)
65
66
Dane kontaktowe
Dane kontaktowe
Asseco Poland S.A.
Centrala w Rzeszowie
ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów
tel.: +48 17 888 55 55
fax: +48 17 888 55 50
e-mail: [email protected]
Dział PR i Relacji Inwestorskich
tel.: +48 22 574 82 00
fax: +48 22 574 82 82
e-mail: [email protected]
[email protected]
http://www.inwestor.asseco.pl
67
Asseco Poland S.A.
ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów
tel.: +48 17 888 55 55
fax: +48 17 888 55 50
[email protected]
http://www.asseco.pl
Raport roczny
2
0
1
0

Podobne dokumenty