Sprawozdanie Nr 1 z dnia 19 stycznia 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie Nr 1 z dnia 19 stycznia 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 2 lutego 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Poz. 473
Data: 2016-02-02 13:44:04
SPRAWOZDANIE NR 1
STAROSTY SANDOMIERSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2016 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”
na terenie powiatu sandomierskiego za 2015 rok
Na podstawie art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz.
1445 z późn. zm.) Starosta Sandomierski składa sprawozdanie z działalności komisji za rok 2015.
DZIAŁ I.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku.
W celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad państwowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz
zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz zgodnie
z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i Zarządzeniem Nr 6/2014 Starosty
Sandomierskiego z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
Zgodnie z przyjętą zasadą pracy, posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbywały się w zależności
od potrzeb. W 2015 roku zwołano 2 posiedzenia, i tak:
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 27 stycznia 2015 roku, na którym Starosta poinformował, że
z uwagi na potrzebę przedstawienia pod obrady pierwszej Sesji Rady Powiatu w roku 2015, sprawozdania
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2014 rok, zaistniała konieczność przygotowania tych materiałów. Należy nadmienić, że wszystkie instytucje przysłały obszerne pisemne informacje o podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego. Pan R. Łukawski po analizie nadesłanych materiałów, przygotował sprawozdanie za
2014 rok, a następnie szczegółowo zreferował zagadnienia jakie zostały zawarte w przygotowanym sprawozdaniu wraz z uwzględnieniem najważniejszych podejmowanych działań i efektów jakie uzyskano w tym
względzie.
Po wysłuchaniu informacji oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, a także po wysłuchaniu wyjaśnień,
członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie zaakceptowali przedstawione sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok wraz z informacją o realizacji „Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.
Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 27 listopada 2015 roku. Omawianym tematem był stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sandomierskiego za 2015 rok przygotowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Pan Rafał Gajewicz, Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu, w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił ten temat. W porównaniu do 2014 r. całkowita ilość zdarzeń wzrosła o 167 przypadków. Najwięcej zdarzeń, podobnie jak
w roku ubiegłym, miało miejsce na terenie miasta Sandomierza, czego przyczyną jest wysoka urbanizacja terenu.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–2–
Poz. 473
Nadmienił, że w tym roku do systemu KSRG dołączyła jednostka OSP Złota, co znacznie poprawiło możliwość dyslokowania służb na obszarze gminy Samborzec. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku.
Następnie Starosta Sandomierski poinformował członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, że w dniu
26.11.2015 r. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu uczestniczyło w treningu sztabowym z zakresu zarządzania
kryzysowego pk. RUDAWA – 15. Tematyka organizowanego treningu związana była z planowaniem działań
wojsk inżynieryjnych w ramach wsparcia administracji publicznej w przypadku wystąpienia powodzi na terenie
powiatu sandomierskiego.
Kolejnym referującym był Pan Wojciech Wereszczyński – Skarbnik Powiatu, który przedstawił projekt budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 2016 rok. Poinformował, że
zgodnie z artykułem 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwa ta w projekcie budżetu na
2016 r. wynosi 150 000 zł. Projekt budżetu powiatu w zakresie, o którym mowa w art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym ust. 1 pkt 1 został zaopiniowany pozytywnie.
DZIAŁ II.
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2015 rok.
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/190/2002 z dnia 26 czerwca 2002 roku, określający istotne
zagrożenia dotyczące terenu powiatu sandomierskiego oraz przyjęty harmonogram realizacyjny wskazujący
kierunki działań zapobiegawczych był w pełni realizowany przez zainteresowane instytucje w 2015 roku.
W swojej bieżącej działalności Komisja Bezpieczeństwa i Porządku inspirowała realizatorów programu do
podejmowania nowych działań inwestycyjnych, organizacyjnych i profilaktyczno-edukacyjnych oraz do ciągłego zwiększania aktywności. Jednostki realizujące program bezpieczeństwa dzięki wprowadzanym systematycznie zmianom organizacyjnym oraz podejmowanym działaniom zapobiegawczym i pozyskiwanym środkom
finansowym, a także dzięki dużej aktywności, uzyskały bardzo dobre efekty w swojej pracy, i tak:
1. Podstawowym założeniem sandomierskiej Policji na rok 2015 było utrzymanie wysokiego poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa i wzrostu poziomu zaufania obywateli do Policji. Od lat sandomierscy policjanci starają się realizować oczekiwanie lokalnego społeczeństwa wyrażających się zapewnieniem m.in. poczucia bezpieczeństwa, ograniczaniem przestępczości, monitorowaniem patologii społecznych. Ważnym elementem w naszym działaniu jest szukanie nowych rozwiązań. Na bieżąco analizowany jest stan bezpieczeństwa, diagnozowane są zagrożenia i dysponowane są adekwatne siły i środki do służby, w zależności od potrzeb.
Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych, na rok 2015 sandomierska policja przyjęła do realizacji poniższe
założenia:
a) zapewnienie bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu;
b) „Walka z Patologiami Społecznymi Alkohol i Narkotyki – Przemoc Domowa”;
c) bezpieczeństwo osób starszych i prowadzenia rozmów o przestrzeganiu do wyłudzenia pieniędzy przez inne
osoby metodą „Na Wnuczka” i „Na Policjanta”;
d) poprawę skuteczności w wykrywaniu sprawców z jednoczesnym dążeniem do odzyskiwania skradzionego
mienia, zabezpieczenia składników majątkowych sprawców na poczet przyszłej kary;
e) ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz popełniających czyny karalne, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń związanych z przestępczością narkotykową;
f) eliminowanie negatywnych zachowań takich jak wandalizm, wybryki chuligańskie, a także występujących
w ruchu drogowym zagrożeń (nietrzeźwi, piractwo drogowe);
g) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez sportowych, przeważnie meczy piłki nożnej/ręcznej oraz przejazdów kibiców.
Nie byłoby to możliwe bez wsparcia samorządów, instytucji samorządowych i państwowych.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–3–
Poz. 473
1) Informacja o przestępczości, dynamice i przyczynach zmian w przestępczości
W 2015 roku na terenie powiatu sandomierskiego, w niektórych kategoriach odnotowano spadek przestępstw
kryminalnych, które w odczuciu społecznym zaliczyć należy do najbardziej uciążliwych. W większości tych
przestępstw udało się również zwiększyć bądź utrzymać poziom wykrywalności wobec roku 2014. W 7 najcięższych kategoriach (kradzież, kradzież z włamaniem, bójki pobicia, rozbój, uszkodzenie mienia, uszczerbek
na zdrowiu, kradzież samochodu) stwierdzono 292 przestępstwa, tj. o 67 przestępstw mniej niż w 2014 r. Wykrywalność w tych kategoriach wynosi 50,05%.
Ogółem w 2015 roku wszczęto 895 postępowań, natomiast w 2014 było wszczęte 842 postępowań przygotowawczych, tj. o 53więcej w porównaniu do roku 2014.
Postępowań dotyczących przestępstw o charakterze kryminalnym w 2015 roku wszczęto 530, tj. o 34 więcej
niż w roku poprzednim. Postępowań o charakterze gospodarczym wszczęto 122, tj. o 12 więcej niż w roku
2014. Na ogólną liczbę wszczęć składają się również wszczęcia dot. przestępstw komunikacyjnych, których w
2015 roku odnotowano 171, czyli o 4 mniej niż w roku poprzednim. Należy jednak zaznaczyć, że największą
część wszczętych postępowań dot. przestępstw komunikacyjnych stanowią postępowania w sprawie kierowania
pojazdem w stanie nietrzeźwości, których odnotowano 135.
W zakresie przestępczości stwierdzonej odnotowano w 2015 roku 905 przestępstw (w roku 2014 stwierdzono 992 przestępstw), w tym 585 kryminalnych oraz 98 gospodarczych. Zdecydowaną walkę sandomierska Policja kontynuuje również w zakresie przestępczości narkotykowej ujawniając 91 przestępstw zdefiniowanych w
ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Większa liczba ujawnienia tego rodzaju przestępstw skutkowała zatrzymaniem i zabezpieczeniem środków odurzających i psychoaktywnych, które nie trafiły na rynek jako oferowane do sprzedaży. Łącznie Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu zabezpieczyła w 2015 roku 7 gramów amfetaminy oraz 1,58 kg suszu marihuany. Ponadto wykryto kilka plantacji konopi, zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych jak i na otwartej przestrzeni, na których ujawniono i zabezpieczono 148 krzaków
o wysokości od 0,5 do 1,5 metra.
Na podkreślenie skuteczności pracy Policji zasługuje fakt, że w przypadku przestępstw szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa w niektórych kategoriach odnotowano spadek ich ilości, a w niektórych poprawiono
wykrywalność. Spadek ilości przestępstw wszczętych odnotowano w przypadku kradzieży cudzej rzeczy z 132
w 2014 roku do 106 w 2015 r. oraz w przypadku uszczerbku na zdrowiu z 29 w 2014 r. do 17 w 2015 r. Natomiast wzrost wykrywalności nastąpił w kradzieżach z włamaniem z 45,6% w roku 2014 do 47,7% w roku
2015, w kategorii rozbój i wymuszenia rozbójnicze z 75% w 2014 r. do 100% w 2015 r. oraz uszkodzeniach
mienia z 55,2% w 2014 r. do 57,6% w 2015 r. W kategorii bójka i pobicie wykrywalność na poziomie 100%
była w roku 2014 i 2015.
W 2015 roku ustalono ogółem 486 sprawców czynów zabronionych, z czego 12 to osoby nieletnie. Ponadto
w wielu sprawach sprawcy zatrzymywani byli na gorącym uczynku, np.:
- w miesiącu wrześniu zatrzymano osoby, które dopuszczały się licznych kradzieży kosmetyków, artykułów
spożywczych, elektronarzędzi w supermarketach;
- również w miesiącu wrześniu dokonano zatrzymania osób, które w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
groźbą zamachu na życie dokonały wymuszenia rozbójniczego.
Powyższe dane świadczą o wysokiej efektywności pełnionych służb zewnętrznych i przekazywaniu społeczeństwu jasnego sygnału o nieuchronności i natychmiastowości poniesienia kary. W 2015 roku zatrzymano
również 121 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych, nakazów doprowadzenia do zakładów karnych i aresztów śledczych oraz w celu ustalenia miejsca pobytu, uniemożliwiając tym samym ewentualne dalsze popełnianie przez nie przestępstw i dając przeświadczenie o nieuchronności odbycia kary pozbawienia
wolności określonej przez Sąd.
2) Efektywność służby prewencyjnej
Na przestrzeni 2015 r. Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu zrealizowała łącznie 12707 służb zewnętrznych. Policjanci realizowali swoje zadania na terenie całego powiatu. Na terenie miasta Sandomierza
wykonano łącznie 6412 tego rodzaju służb, natomiast w pozostałej części powiatu 6295 służb. Ponad 50%
wszystkich służb zewnętrznych zostało zrealizowanych na terenie miasta Sandomierza, skupiającego największą liczbę ludności. Tu również występuje największa liczba podejmowanych interwencji przez Policję. W
przeważającej mierze policjanci pionu prewencji realizowali zdania w ramach patroli zmotoryzowanych, ta
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–4–
Poz. 473
forma pracy prewencyjnej to 70% ogólnego czasu służby, 30% służby to służba w ramach patrolu pieszego.
Inną formą pełnienia służby przez funkcjonariuszy KPP Sandomierz w roku 2015 to służba w patrolach rowerowych i wodnych, gdzie wystawiono 18 służb w patrolach rowerowych oraz 5 służb w patrolu wodnym na
rzece Wiśle.
Specyfika patrolu rowerowego to szybkie i sprawne przemieszczanie się w różne miejsca rejonu, również w
te, w które z uwagi na ograniczenia urbanistyczne dojazd pojazdem jest niemożliwy. Dodatkowy atut tego rodzaju służb to pojawianie się patroli policyjnych w miejscach mało dostępnych w sposób mało widoczny. Dodatkowo Policja realizowała swoje zadania wspólnie z innymi służbami, m. in. ze Strażą Miejską. Największą
liczbę wspólnych patroli obejmował rejon placu targowego znajdującego się przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu, wspólne patrole realizowały swoje zadania podczas trwania giełdy samochodowej w soboty jak i dużego targu w poniedziałek. Ponadto w 2015 r. poprzez łączenie sił ze Strażą Miejską zabezpieczono szereg imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na terenie miasta Sandomierza przez cały rok.
W roku 2015 przyjęto 11220 zgłoszeń, na podstawie których podejmowane były interwencje policyjne. Bardzo ważnym czynnikiem był również czas jaki potrzebowały służby Policji na podjęcie czynności na miejscu
zdarzenia od chwili zgłoszenia. Średni czas reakcji na zdarzenie wynosił na terenie miejskim – 6 min 40 sek.,
na terenie pozamiejskim – 10 min 33 sek.
3) Zabezpieczenie imprez plenerowych, sportowych
Policja sandomierska podejmowała czynności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
podczas imprez sportowych i kulturalnych. Łącznie zabezpieczono 198 imprez, w zabezpieczeniu udział wzięło
1559 funkcjonariuszy. Dużą uwagę przykładano do zabezpieczenia imprez sportowych, zwłaszcza meczów
piłki nożnej zarówno tych odbywających się na terenie miasta Sandomierza, jak również na terenie powiatu.
Ponadto funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu zabezpieczali przejazdy kibiców przez
rejon naszego powiatu:
- zabezpieczenia meczów piłki nożnej/ręcznej – łącznie zabezpieczono 125 meczy, przy zabezpieczeniu udział
brało 621 funkcjonariuszy;
- 153 funkcjonariuszy w 15 przypadkach zabezpieczało przejazdy kibiców przez teren powiatu i województwa.
W dniach 19-27 sierpnia 2015 r. policjanci KPP Sandomierz podejmowali czynności poszukiwawcze w
związku z zaginięciem osoby w miejscowości Romanówka gmina Dwikozy. W czasie ośmiodniowych intensywnych działań do służby skierowano łącznie (na zasadzie wielokrotności) 294 policjantów, 75 pojazdów,
1 śmigłowiec oraz psy do zadań specjalnych. W działaniach tych udział brali również funkcjonariusze spoza
garnizonu świętokrzyskiego, tj.: z garnizonów KWP Łódź, Katowice, KGP Warszawa.
4) Represjonowanie wykroczeń
W 2015 r. na terenie powiatu sandomierska Policja ujawniła łącznie 7073 wykroczeń. Jednym z podstawowych zadań policjantów prewencji jest eliminowanie niebezpiecznych zachowań takich jak wandalizm, wybryki chuligańskie, zagrożenia w ruchu drogowym, popełniane w miejscach publicznych niejednokrotnie przez
osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. W takich przypadkach funkcjonariusze reagowali bezpośrednio
po ujawnieniu wykroczeń, a ich postawa była stanowcza. Najczęściej ujawniane wykroczenia, to:
- wykroczenia porządkowe polegające na zakłócaniu ładu i porządku publicznego, używaniu w miejscu publicznym słów wulgarnych, nieobyczajne wybryki oraz zaśmiecanie miejsc publicznych – łącznie ujawniono
4397 tego typu naruszeń prawa;
- wykroczenia z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Większość
ujawnianych wykroczeń polegała na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym - ujawniono 1512 tego typu
wykroczeń.
Wśród wykroczeń represjonowanych przez służbę prewencyjną są również wykroczenia z zakresu ruchu
drogowego. Łącznie ujawniono 2933 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach oraz
ujawniono i wyeliminowano z ruchu drogowego 69 nietrzeźwych użytkowników dróg. Pozostałe 1164 odnotowane wykroczenia dotyczą ustaw szczegółowych.
5) Działalność profilaktyczna
Policjanci pionu prewencyjnego podejmowali działania zapobiegawcze w ramach prewencji kryminalnej
(działalność edukacyjna i profilaktyczna). Program Bezpieczny Powiat Sandomierski realizowany był poprzez
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–5–
Poz. 473
programy cząstkowe, do których możemy zaliczyć: bezpieczny biznes, szkoła – rodzina – środowisko, program
przeciwdziałania narkomanii, świętokrzyski program pomocy ofiarom przestępstw, bezpieczny wypoczynek,
bezpieczny dom, osiedle, parking.
W ramach programu „Razem Bezpiecznej” duży nacisk kładziono na współpracę ze społeczeństwem w zakresie zapobiegania przestępczości i innym patologiom. W ramach rządowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w szkołach i Placówkach Oświatowych działały zespoły, których zadaniem było bieżące diagnozowanie i monitorowanie zjawisk patologicznych w poszczególnych szkołach. Grupy te odbywają spotkania prowadząc wymianę informacji między poszczególnymi członkami, a w przypadku zaistnienia sytuacji, w których
występują jakieś zagrożenia, na terenie szkoły podejmują działania, które mają przywrócić porządek. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z samorządami lokalnymi z terenu powiatu sandomierskiego w
zakresie bezpieczeństwa realizowana według wspólnie opracowanych lokalnych strategii bezpieczeństwa. Strategie te podpisano z burmistrzami i wójtami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. W 2015 roku w
ramach programu „Razem Bezpieczniej” przeprowadzono szereg akcji i przedsięwzięć, do których można zaliczyć:
- wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem „ALKOHOL I NARKOTYKI” – 54 działania;
- wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem „PRĘDKOŚĆ” – 12 działań, ujawniono 487 przekroczeń
prędkości, zatrzymano 46 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym;
- wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO” – 37 działań;
- lustracja dróg pod kątem oznakowania i stanu technicznego oraz składanie stosownych wniosków do zarządców;
- realizacja „Stop dziecko na drodze”, „Nie daj się zabić - życie jest zbyt cenne”;
- działania profilaktyczno-szkoleniowe z zakresu ruchu drogowego dla osób starszych;
- działania pod hasłem „Bezpieczna szkoła”. W czasie spotkań z młodzieżą oraz pikników propagowano broszury edukacyjne pn. „Nie jesteś na sprzedaż”. Informacje dotyczące problematyki były publikowane na
stronie internetowej;
- działania prewencyjno-szkoleniowe dla osób starszych. Policjanci wzięli udział w konferencji pn. „OBLICZA
STAROŚCI-PROBLEMY OSÓB STARSZYCH I ICH ROZWIĄZYWANIE” zorganizowanej dla seniorów przez
Caritas Diecezji Sandomierskiej;
- przeprowadzono szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz pracowników oświaty.
Policjanci prowadzący spotkanie omówili metody postępowania w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowych;
- spotkania z rodzicami, nauczycielami oraz pedagogami oraz przedsięwzięcia podejmowane w ramach obchodów Dnia Dziecka;
- przeprowadzono cykl comiesięcznych szkoleń w sandomierskiej jednostce wojskowej;
- działania w ramach świętokrzyskich dni profilaktyki;
- działania szkoleniowo-pokazowe w czasie festynów i pikników m.in. zorganizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu pn. „Sandomierskie Senioralia 2015”;
- komunikaty informacyjne dotyczące zagrożeń umieszczane na stronie internetowej KPP Sandomierz, w prasie, emitowane w lokalnej stacji radia „Leliwa” oraz radia „Kielce”;
- policjanci wzięli czynny udział w „Marszu Pokoju”, który przeszedł ulicami Starego Miasta;
- działania terenowe dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu i papierosów;
- przeprowadzono kampanię profilaktyczną pod nazwą „Nie daj się okraść”, która miała na celu zwiększenie
bezpieczeństwa w miejscach o dużym skupisku ludności, a przede wszystkim miała ograniczyć kradzieże typu „kieszonkowego” poprzez komunikaty emitowane przez nagłośnienie na terenie giełdy;
- przeprowadzono szereg działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym wiele uwagi przyłożono
do edukacji najmłodszych jego uczestników;
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–6–
Poz. 473
- odbyto spotkania i pogadanki z dziećmi ze szkół i przedszkoli. W ramach kampanii „Dopalacze kradną życie” przeprowadzono spotkania, których tematem była problematyka narkotykowa. Za pomocą filmów oraz
prezentacji funkcjonariusze przedstawiali zagrożenie, jakim są narkotyki i dopalacze. W okresie wakacyjnym
wspólnie z pracownikami Sanepid-u w ramach kampanii „Dopalacze kradną życie” odwiedzali miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży i prowadzili spotkania, w czasie których przestrzegali przed zgubnym
zażywaniem dopalaczy. Łącznie policjanci przeprowadzili 110 spotkań na rzecz ponad 2000 uczniów, którzy
w różny sposób zostali przeszkoleni i ostrzeżeni o niebezpieczeństwie stosowania takich środków.
Ponadto odbyły się spotkania nt. odpowiedzialności prawnej, agresji, cyberprzemocy. Podczas spotkań z
najmłodszymi, policjanci przypominali o bezpieczeństwie w czasie letniego wypoczynku oraz zasadach poruszania się po drogach. Mundurowi zwracali uwagę na wszystkich, którzy w upalne dni korzystali z kąpieli. Pod
nadzorem policjantów znalazły się również miejsca zbiorowego wypoczynku zbiorniki wodne, rzeki. Doraźnie
kontrolowali również tzw. „dzikie kąpieliska”. Dzielnicowi KPP w Sandomierzu aktywnie uczestniczyli w
realizacji wszystkich podprogramów prewencyjnych. Szczególną rolę odgrywają w realizacji Świętokrzyskiego
Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zadania wynikające z założeń prewencji kryminalnej starali się upowszechniać w czasie codziennych obchodów, jak również podczas licznych spotkań z mieszkańcami oraz w
czasie organizowanych imprez i festynów. Współpracowano z Kościołem Katolickim. Dzielnicowi utrzymywali również ścisłe kontakty ze szkołami w swoich rejonach działania. Największe zaangażowanie dzielnicowych,
a także innych policjantów w podejmowaniu działań profilaktycznych na rzecz dzieci była skupiana w okresie
ferii zimowych, dnia wagarowicza, wakacji, początku roku szkolnego oraz w czasie wszelkich imprez kulturalno-rozrywkowych. Policjanci przeprowadzili łącznie 321 spotkań z młodzieżą szkolną oraz 204 z pedagogami.
W dniach 23-28 lutego zorganizowano edycję ogólnopolskiej akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
Miała ona na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby
osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie wsparcia potrzebującym. W ramach akcji wszystkie osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstw mogą skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji. W Komendzie
Powiatowej Policji w Sandomierzu, w systemie całodobowym można było uzyskać informację, w zakresie
uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw. Dodatkowo w trakcie trwania akcji dyżur pełnił wyznaczony
policjant. Wszystkim zainteresowanym, informacji udzielali prokuratorzy w siedzibie Prokuratury Rejonowej
w Sandomierzu.
Programy profilaktyczne były realizowane również poprzez szereg przedsięwzięć, do których zaliczyć należy m.in.:
- aktywny udział w wielorakich imprezach, festynach oraz konkursach realizowanych samodzielnie bądź
wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami;
- cykliczne działania prewencyjne prowadzone wśród osób starszych i samotnych, których objęto zainteresowaniem podczas obchodów rejonu służbowego;
- organizowano apele ostrzegawcze w kościołach, gdzie księża wygłaszali komunikaty policyjne przeznaczone
dla społeczności parafialnej;
- komunikaty w mediach a także w telewizji kablowej.
6) Problematyka nieletnich
W 2015 r. na terenie powiatu sandomierskiego odnotowano mniejszą ilość przestępstw popełnionych
przez osoby nieletnie. Na łączną liczbę 895 wszczętych postępowań w 12 przypadkach były to czyny karalne
popełnione przez nieletnich, co stanowi 1,34% do ogółu. Spadek liczby ujawnionych nieletnich sprawców czynów karalnych świadczy o wysokim stopniu zaangażowania funkcjonariuszy w działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży.
2. Komenda Powiatowa Policji wraz z Komendą Powiatową PSP, OSP, Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Parafiami Rzymsko–Katolickimi, Urzędami Gmin, Kierownictwami Szkół, Komendą Hufca
ZHP, Sandomierską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wydziałami Starostwa Powiatowego kontynuowała realizację programu cząstkowego „Bezpieczny Powiat Sandomierski” stanowiący integralną część „Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.
Realizacja tego programu w 2015 roku przyniosła dobre efekty.
1) W I Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu podejmowane były działania profilaktyczne w ramach
Szkolnego Programu Profilaktycznego na lekcjach wychowawczych i innych zajęciach szkolnych. Działania
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–7–
Poz. 473
te zmierzają do przeciwdziałania patologiom, usuwaniu zgubnych skutków niedojrzałych decyzji
i zachowań, wzmacniania czynników pozytywnych, promujących akceptowane postawy. Są działaniami
ukierunkowanymi na profilaktykę problemów młodzieży. Odbywały się prelekcje organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu, warsztaty prowadzone przez pracowników Małopolskiego Centrum Profilaktyki dla uczniów wszystkich klas – „Stop agresji”, warsztaty profilaktyczne realizowane przez
trenerów z Centrum Profilaktyki Społecznej – „Nie dopalaj się bo się spalisz”, dni skupienia organizowane
dla uczniów klas pierwszych przez księży katechetów pozwalające na omówienie właściwych postaw życiowych wobec wyzwań współczesnego świata oraz realizację pod patronatem MSW w Warszawie i Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu szkolnego projektu „Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej”.
W ramach pedagogizacji rodziców odbyły się prelekcje wychowawców na temat: rozwiązywania problemów
wieku dorastania, zapobiegania przemocy wśród młodzieży, wpływu subkultur na postawy młodzieży, jak walczyć z uzależnieniami wśród młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
Uczniowie uczestniczyli w zbiórkach pieniędzy i produktów spożywczych na rzecz potrzebujących – Szlachetna Paczka, Koncert Charytatywny, wolontariat w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, wolontariat w
Ośrodku „Radość Życia” w Sandomierzu, wolontariat w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sandomierzu oraz
akcja pomocowa dla wychowanków warsztatów – kiermasz szkolny, z którego dochód przeznaczono na potrzeby wyposażenia mieszkania treningowego. Ponadto uczestniczyli również w debacie społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu na temat „Mam prawo jazdy i co dalej...?”. Zrealizowano program „Szkoła z Klasą 2.0” i projekt „Jak zmienić nawyki żywieniowe młodzieży i wprowadzać
zdrowy styl życia?” – prezentacja projektu na festiwalu Szkoły z Klasą w Centrum nauki Kopernik w Warszawie. Wspólnie z KP Policji w Sandomierzu i Urzędem Miasta w Sandomierzu przeprowadzono akcję profilaktyczną „Zryw wolnych serc”. Zrealizowano również program „Zachowaj równowagę” promujący zdrowy i
aktywny styl życia, projekt „Akademia nowoczesnego patriotyzmu” promujący aktywny udział młodzieży w
życiu środowiska lokalnego oraz projekt obywatelski „Myśl globalnie, działaj lokalnie” promujący aktywność
młodych ludzi w środowisku lokalnym oraz integrację różnych środowisk.
W 2015 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu realizowało założenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości poprzez wdrażanie w życie szkoły działań mających
na celu: podnoszenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i
demoralizacją, kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród młodzieży, uświadomienie uczniom zagrożeń
wynikających z zażywania środków psychoaktywnych, ze szczególnym naciskiem na dopalacze; promowanie
zdrowego stylu życia, kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, rozwijanie osobowości młodzieży,
kształtowanie u uczniów umiejętności kreowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, wykształcenie adekwatnych do sytuacji reakcji pedagoga, nauczycieli, dyrekcji. Powyższe działania zawarte są w realizowanym
przez II LO szkolnym programie profilaktyki oraz szkolnym programie wychowawczym. W realizację tych
działań zaangażowani byli bezpośrednio: dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele, zaproszeni specjaliści oraz przede wszystkim osoby, do których te działania są skierowane, czyli uczniowie II LO.
W/w działania realizowano we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu, OPS w
Sandomierzu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Świetlicą Socjoterapeutyczną „Przystań”, WTZ przy
Stowarzyszeniu TRATWA, Poradnią Uzależnień, Sądem Rejonowym w Sandomierzu (Wydziałem Rodzinnym
i Nieletnich oraz Zespołem Służby Kuratorskiej), Komendą Policji w Sandomierzu.
Szczegółowe działania przeprowadzone przez II LO w Sandomierzu w ramach realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości przedstawiają się następująco:
- na bieżąco prowadzona jest diagnoza sytuacji wychowawczej oraz rodzinnej uczniów;
- w szkole przestrzegane są procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych;
- w szkole przestrzegane są zapisy kodeksu antydyskryminacyjnego;
- uczniowie są wdrażani do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku prawnego, a w przypadku
naruszenia przez nich norm społecznych, ustalane są przyczyny takiego zachowania i wdrażane odpowiednie
środki wychowawcze;
- prowadzona jest szczegółowa ocena frekwencji uczniów poprzez analizę dzienników lekcyjnych, stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami oraz w razie potrzeby z rodzicami uczniów;
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–8–
Poz. 473
- w szkole prowadzone są pogadanki, pokazy filmów profilaktycznych oraz warsztaty profilaktyczne prowadzone przez specjalistów;
- w ramach pedagogizacji rodziców prowadzone są okresowe spotkania dyrekcji oraz pedagoga z rodzicami w
celu omówienia spraw wychowawczych;
- w każdy piątek organizowane są dyżury policjantów z Komendy Policji w Sandomierzu dla uczniów zainteresowanych poradą związaną z bezpieczeństwem, potrzebujących pomocy w trudnych sytuacjach;
- w szkole prowadzone są doraźne spotkania informacyjno-profilaktyczne dotyczące odpowiedzialności
uczniów niepełnoletnich i pełnoletnich w razie nieodpowiedniego zachowania w miejscu publicznym;
- rodzice uczniów II LO uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-informacyjnym „Dopalacze kradną życie”
z asp. Jackiem Kulitą z Wydziału Prewencji Komendy Policji w Sandomierzu;
- szkoła uczestniczyła w akcji informacyjnej „Nie daj się uzależnić od hazardu”;
- uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Narkotyki i dopalacze. Jak mądrze mówić nie”
prowadzonych przez specjalistę z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Macieja Szczodrowskiego;
- uczniowie brali udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie cywilnej organizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej;
- uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z dr Małgorzata Makowską – wykładowcą PWSZ w Sandomierzu dotyczącym metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz radzenia sobie ze stresem, jak również w spotkaniu
z mgr Elżbietą Luberą dotyczącym zdrowego stylu życia;
- uczniowie wzięli udział w projekcie integracyjnym „Techniki manualne w terapii” realizowanym przez WTZ
przy Stowarzyszeniu TRATWA;
- uczniowie z klasy IIb uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-profilaktycznym oraz konkursie dotyczącym
profilaktyki i zapobiegania HIV i AIDS;
- uczniowie uczestniczyli w projekcie profilaktycznym „Skóra pod lupą” oraz zostali zapoznani z Europejskim
Kodeksem walki z rakiem;
- w szkole prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego, z czym wiązało
się także uczestnictwo uczniów w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, w Salonie Maturzysty organizowanym
przez Perspektywy, Powiatowych Targach Edukacyjnych, w Dniach Nauki organizowanych przez PWSZ w
Sandomierzu, w spotkaniu informacyjnym „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych,
przyrodniczych i technicznych” zorganizowanym przez PWSZ w Sandomierzu oraz Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego;
- jak co roku w szkole przeprowadzono akcję „Szlachetna Paczka”, „Góra grosza” oraz akcję mikołajkową na
rzecz dzieci z domu dziecka;
- aktywnie działa też wolontariat szkolny na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
- pedagog współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu w celu pomocy uczniom ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji zajęć integracyjnych dla klas I i zajęć mających na
celu przygotowanie uczniów do matury, co wiąże się z wyrobieniem umiejętności opanowania stresu przedegzaminacyjnego;
- na lekcjach wychowawczych oraz WDŻ nauczyciele realizują m.in. zagadnienia związane z zapobieganiem
zagrożeniom życia rodzinnego i społecznego, tj. zapobieganiem agresji, przemocy, alkoholizmowi, narkomanii, uczestnictwu w sektach;
- pedagog oraz nauczyciel biologii brali udział w konferencji „Gdy życie traci sens”, „Świat bez raka”;
- nauczyciele wzięli udział w konferencji metodycznej „Etiologia zaburzeń zachowania i uzależnień – dzieci i
młodzież w świecie ponowoczesnego ryzyka” prowadzonej przez prof. Mariusza Jędrzejko z Mazowieckiego
Centrum Profilaktyki oraz odbyli szkolenie prowadzone przez lekarza medycyny Jacka Łabudzkiego na temat
negatywnych efektów zażywania przez młodych ludzi środków psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–9–
Poz. 473
W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu realizowane były następujące działania mające na celu zapobieganie przestępczości i poprawę bezpieczeństwa:
- realizacja programów profilaktyki zdrowia we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i
Starostwem Powiatowym w Sandomierzu – profilaktyka HIV, AIDS, profilaktyka antynikotynowa;
- udział uczniów klasy II D TG pod opieką pedagoga szkolnego i nauczyciela biologii w Marszu Pokoju ulicami Starego Miasta jako wyraz sprzeciwu wobec wszechobecnej agresji i przemocy organizowanym przez
OPS w ramach programu osłonowego „Profilaktyka receptą na lepsze jutro”;
- kontynuacja realizacji ogólnopolskich programów profilaktyki zdrowia: Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, „Ars, czyli jak dbać o miłość?” – profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, Podstępne WZW oraz
„Znamię- znam je!”;
- udział uczniów w debacie społecznej dla młodzieży – osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami pod nazwą „Mam prawo jazdy i co dalej…” zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Sandomierzu;
- udział nauczyciela biologii i pedagoga szkolnego w konferencji naukowej w ramach Świętokrzyskich Dni
Profilaktyki pod hasłem: „Profilaktyka pedagogiczno-zdrowotna uzależnień substancjami psychoaktywnymi”
w Kielcach;
- udział uczniów i nauczycieli w warsztatach profilaktycznych „Poznaj prawdę a prawda Cię uwolni” organizowanych przez Fundację Latarnia;
- warsztaty dla uczniów klas pierwszych z udziałem asp. Jacka Kulity i mł. post. Anety Jagieło nt. „Nowe zagrożenie- dopalacze”;
- udział nauczycieli, rodziców w konwersatorium nt. „Etiologia zaburzeń zachowania i uzależnień – dzieci i
młodzieży w świecie ponowoczesnego ryzyka” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu,
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przeprowadzonym przez Centrum Profilaktyki Społ. w Milanówku;
- udział młodzieży klas I i II w warsztatach profilaktycznych dotyczących skutków zażywania środków psychoaktywnych;
- prelekcja dla rodziców nt. „Nowe zagrożenie – DOPALACZE” w ramach profilaktyki uzależnień przeprowadzona przez pedagoga szkolnego i nauczyciela biologii podczas wywiadówki szkolnej;
- przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły z udziałem przedstawiciela Straży Pożarnej;
- udział uczniów klas II w anonimowych badaniach dotyczących korelatów podejmowania zachowań ryzykownych związanych z hazardem wśród młodzieży przeprowadzonych przez Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy. Warsztatowe zajęcia edukacyjno-informacyjne dla uczniów klas II przeprowadzone przez pracowników naukowych.;
- udział uczniów w Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
- działalność uczniów w sekcji ratownictwa, w ramach którego prowadzone są szkolenia i pokazy udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły oraz placówek powiatu sandomierskiego. W szkole
prowadzone są również pomiary ciśnienia krwi;
- współpraca Szkolnego Klubu PCK z ZR PCK w zakresie prowadzenia zbiórki żywności w sklepach na terenie
miasta;
- pomoc rzeczowa dla rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
- współpraca Szkolnego Klubu HDK PCK „Kropelka” z punktem krwiodawstwa;
- współpraca z Agencją Ochrony Argus w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w szkole;
- dalsze funkcjonowanie sklepiku na terenie szkoły;
- korzystanie z systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce młodzieży – dziennik elektroniczny Librus;
- bieżące informowanie rodziców o frekwencji młodzieży i postępach w nauce;
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 10 –
Poz. 473
- funkcjonowanie monitoringu szkolnego i kontynuowanie noszenia identyfikatorów przez uczniów;
- przypominanie regulaminów szkolnych i pisemne potwierdzenie przez uczniów ich znajomości;
- podejmowanie rozmów wychowawczych, organizowanie apeli szkolnych dla uczniów, ścisła współpraca z
Radą Rodziców poprzez uzgadnianie zmian w regulaminach, opiniowanie działań szkoły w zakresie poprawy
bezpieczeństwa;
- współpraca szkoły, pedagoga szkolnego z instytucjami oraz organizacjami wspomagającymi proces wychowania i rozwój osobowy uczniów.
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu podejmowanych był szereg działań, mających na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji
uczniów. Realizację tych działań wyznacza program wychowawczy oraz program profilaktyczny szkoły. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu młodzieży odbywa się poprzez:
- systematyczną obserwację zachowania uczniów;
- rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktycznowychowawczego;
- wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku prawnego;
- reagowanie na naruszanie przez uczniów norm społecznych, ustalanie przyczyn niewłaściwego zachowania
oraz stosowanie odpowiednich środków wychowawczych;
- promocję zdrowego stylu życia;
- współpracę z rodzicami oraz różnymi instytucjami w zakresie spójnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.
W 2015 r. w klasach pierwszych został zrealizowany program integracyjny, mający na celu nawiązanie dobrych relacji interpersonalnych między uczniami, integrację zespołów klasowych oraz adaptację do nowego
środowiska szkolnego. W klasach pierwszych zostały przeprowadzone rozmowy na temat wymagań szkoły w
zakresie zachowania i frekwencji uczniów. Młodzież została również zapoznana z obowiązkami i prawami
uczniów oraz systemem kar i nagród.
W roku 2015 kontynuowany był cykl spotkań dla młodzieży naszej szkoły z funkcjonariuszami z Komendy
Powiatowej Policji w Sandomierzu. Celem zorganizowanych spotkań było uświadomienie młodzieży zagrożeń
dla zdrowia i życia, wynikających z zażywania narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencji prawnych posiadania i rozprowadzania substancji psychoaktywnych. Celem spotkań było również przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu oraz demoralizacji młodzieży. Uczniowie szkoły uczestniczyli również w Programie Profilaktycznym ,,Poznaj prawdę, a prawda Cię uwolni”, dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom oraz niedostosowaniu społecznemu. Program oparty na dramatycznych świadectwach osób, które w swoim życiu doświadczyły różnych nałogów oraz przemocy był pouczającą lekcją życia dla młodzieży oraz przestrogą przed
podejmowaniem ryzykownych zachowań i wchodzeniem w świat substancji psychoaktywnych. Młodzież szkoły brała również udział w ,,Marszu Pokoju”, który przeszedł we wrześniu 2015 r. ulicami Starego Miasta w
Sandomierzu. Nasi uczniowie aktywnie włączyli się w solidarną manifestację, prezentując przygotowane przez
siebie transparenty z hasłami, wyrażającymi sprzeciw wobec agresji i przemocy.
We wrześniu 2015 r. uczniowie uczestniczyli również w warsztatach profilaktycznych na temat skutków zażywania środków psychoaktywnych. Głównym celem zajęć, było dostarczenie młodzieży informacji na temat
zagrożeń, wynikających z przyjmowania narkotyków i dopalaczy oraz mechanizmów rozwoju uzależnienia.
Warsztaty profilaktyczne przeprowadzili terapeuci z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień z Milanówka. W ramach lekcji wychowawczych prowadzone były zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dotyczące
umiejętności radzenia sobie ze stresem, agresją oraz umiejętności asertywnych. W celu zapewnienia dyscypliny
na terenie szkoły prowadzone są systematyczne dyżury nauczycieli w czasie przerw między lekcjami oraz zajęciami praktycznymi.
W grudniu 2015 r. zostały przeprowadzone w szkole ćwiczenia ewakuacyjne przeciwpożarowe, przy udziale
strażaków z PSP w Sandomierzu. Wszystkie naganne zachowania uczniów rozpatrywane są przez komisję do
spraw dyscypliny młodzieży. W celu spójnego przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości młodzieży,
szkoła ściśle współpracuje z kuratorami z Sądu dla Nieletnich, Komendą Powiatową Policji oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 11 –
Poz. 473
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie realizowano tematykę bezpieczeństwa na lekcjach
wychowawczych w zakresie:
- informowanie o negatywnych skutkach stosowania używek: alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy;
- propagowanie higienicznego trybu życia;
- informowanie o zagrożeniach ze strony środowiska: bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne młodych ludzi
(zagrożenia komunikacyjne, zagrożenia ze strony przyrody, przemocy, deprawacja, sekty, dealerzy narkotyków);
- informowanie o skutkach prawnych przestępstw i wykroczeń młodych ludzi;
- radzenie sobie ze stresem;
- radzenie sobie z agresją zewnętrzną, cyberprzemocą.
Uczniowie przygotowywali gazetki ścienne na temat szkodliwości używek „Prawa ucznia w szkole” i „Galeria zawodów”. W ramach Programu Profilaktycznego i zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego realizowano następujące zagadnienia:
- rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktycznowychowawczego;
- systematyczna obserwacja zachowań uczniów w celu wykrycia symptomów niedostosowania społecznego;
- wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku prawnego;
- reagowanie na naruszanie przez uczniów norm społecznych, ustalenie przyczyn takiego zachowania oraz stosowanie odpowiednich środków wychowawczych;
- udział uczniów w VIII Happeningu „Bezpieczna szkoła” pod hasłem „Dbamy o bezpieczeństwo w rodzinie
i w szkole”;
- przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego zajęć na tematy: „Dopalacze”, „Po narkotykach rozum wysiada”, „Alkohol i jego zgubne skutki”, „Cyberprzemoc”, „Jak działa zdrowy człowiek”;
- współpraca z rodzicami oraz różnymi instytucjami w zakresie spójnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, spotkania indywidualne pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów
sprawiających problemy wychowawcze – 71 rozmów;
- spotkania z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, psychologami dotyczącymi rozwoju
osobowego, predyspozycji zawodowych i zainteresowań uczniów w klasach maturalnych;
- spotkania z kuratorami sądowymi – 3 spotkania;
- rozmowy indywidualne z rodzicem, opiekunem – 71 rozmów;
- prelekcja z dzielnicowym policji na temat „Odpowiedzialność karna za przestępstwa i wykroczenia i przeciwdziałanie przemocy” w kl. I THM, III THM;
- udział w Zespole Interdyscyplinarnym – 6.
W ramach działań podejmowanych przez dyrekcję szkoły zwiększających bezpieczeństwo na terenie obiektów szkolnych:
- oznakowanie kierunku ruchu pojazdów na terenie placu szkolnego oraz ograniczenie prędkości do 15 km/h;
- dyżury nauczycieli na poszczególnych kondygnacjach w czasie przerw;
- kontrolowanie ubikacji szkolnych oraz terenu wokół szkoły przez dyżurnych nauczycieli w celu zapobiegania
stosowaniu szkodliwych używek przez uczniów oraz przebywaniu osób niepożądanych;
- zakaz palenia papierosów na terenie szkoły i wokół budynku szkoły;
- monitorowanie przez pracowników obsługi osób wchodzących i wychodzących ze szkoły;
- informowanie Posterunku Policji o organizacji imprez szkolnych i wnioskowanie o zapewnieniu dodatkowej
ochrony;
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 12 –
Poz. 473
- informowanie Posterunku Policji o przypadkach naruszenia porządku publicznego na terenie obiektów szkolnych przez osoby z zewnątrz i wnioskowanie o interwencje;
- całodobowe monitorowanie obiektu szkoły.
W Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu
działalność profilaktyczna wpisuje się w realizację planowych zadań „Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego”. Realizowana jest zgodnie z założeniami
planów wychowawczych klas, planu wychowawczego szkoły, planu profilaktycznego i realizowania na bieżąco
różnych spraw wychowawczych.
W szkole działalność profilaktyczną prowadzi się w zakresie wymienionych planów profilaktycznowychowawczych w ramach korekcyjnej i indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej udzielając uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
udzielaniu pomocy i porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych. Przeciwdziałano skrajnym formom nieprzystosowania społecznego
udzielając indywidualnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, materialnej uczniom szkoły oraz współpracując z różnymi instytucjami.
Szczególną opieką otoczono uczniów klas pierwszych w celu pomocy im w adaptacji do nowych warunków
oraz zdiagnozowania ich potrzeb w zakresie profilaktyki i wychowania. Realizacja wymienionych zagadnień
możliwa była między innymi przez udział młodzieży w spotkaniach pedagogicznych w ramach lekcji wychowawczych dotyczących np. dobrego zachowania, rozwiązywania konfliktów, środków uzależniających i dopalaczy, wagarów i ich konsekwencji, empatii i asertywności. Młodzież aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i
środowiska między innymi przez organizowanie kółek zainteresowań, spotkań z wychowawcami i grupami
rówieśniczymi jak również w ramach wolontariatu organizując pomoc dla dzieci z domu dziecka i przebywających w szpitalu – czytanie książek, czy pomoc przy organizowaniu paczek mikołajkowych dla dzieci z polskiej
szkoły na Litwie.
Realizowano edycję Programu Profilaktycznego dla młodzieży w szkole: „ARS czyli jak dbać o miłość”
propagującego zdrowy tryb życia i unikanie środków psychoaktywnych, prowadzony przez pedagoga szkolnego przy współpracy z wychowawcami klas. W ramach realizacji zaplanowanych zadań „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości” oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego” za rok 2015, podjęto następujące kroki:
- systematyczna dbałość o oznakowanie ewakuacyjne i zabezpieczenia przeciwpożarowe;
- zawarcie treści bezpieczeństwa młodzieży w dokumentach szkolnych (statut, regulamin);
- tematyka lekcji wychowawczych poświęcona problemom bezpieczeństwa w szkole i w drodze do i ze szkoły;
- spotkania wychowawcze młodzieży z pracownikami policji, pedagogiem i wychowawcami dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją;
- opracowanie i stosowanie procedur Szkolnego Systemu Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych;
- realizacja tematów z zakresu bezpieczeństwa osobistego i społecznego na lekcjach;
- współpraca z kuratorami społecznymi uczniów;
- przypominanie uczniom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły (apele szkolne,
lekcje wychowawcze, indywidualne spotkania z uczniami);
- poruszanie tematów bezpieczeństwa w szkole na spotkaniach z rodzicami;
- dyżury nauczycieli i pracowników szkoły na korytarzach;
- instruktaż i kontrola prowadzenia zajęć wychowania fizycznego pod kątem bezpieczeństwa;
- systematyczna aktualizacja szkoleń pracowników z zakresu BHP;
- działalność szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa pracy;
- systematyczne monitorowanie przez kamery wejścia do szkoły i korytarzy szkolnych;
- dyżury policjantów w szkole w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów i pomocy uczniom w zakresie uzyskania wiedzy prawnej i możliwości reagowania w sytuacjach wymagających interwencji.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 13 –
Poz. 473
W 2015 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zawichoście podejmowane były działania profilaktyczne w ramach Programu Profilaktyki Ośrodka oraz Programu Wychowawczego. Działania nakierowane były na niwelowanie zachowań antagonistyczno-destrukcyjnych wychowanków,
wzmacnianie pozytywnych zasobów, kompensowanie deficytów. Jako nadrzędne przyjęto działania profilaktyczne problemów młodzieży. Prowadzone były spotkania zarówno z wysoko wyspecjalizowanymi w działaniach profilaktycznych pracownikami Ośrodka jak również specjalistami z zewnątrz. Podejmowane były próby
pedagogizacji rodziców młodzieży niedostosowanej społecznie. Wiele działań nakierowanych było na uświadomienie wychowankom zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Zawichoście realizuje swoje zadania głównie w obszarach:
a) zapobieganie przestępczości nieletnich
Wychowankowie w ramach pracy w grupie wychowawczej oraz na godzinach do dyspozycji wychowawcy
informowani byli są o skutkach działań o charakterze przestępczym, jednocześnie każda informacja o takim
zachowaniu była wykorzystywana w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Duże znaczenie w tym zakresie ma
uczenie umiejętnego organizowania czasu wolnego. Prowadzone były zajęcia w ramach zajęć rozwijających
uzdolnienia, zajęć terapeutycznych, szeroko zakrojona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Duże znaczenie przywiązywano do współpracy ze środowiskiem, traktując go jako naturalne miejsce do resocjalizacji i
tester skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych w placówce. Nawiązano współpracę z DPS
w Sandomierzu, przedszkolem i biblioteką w Zawichoście. Jako wiodącą metodę pracy przyjęto twórczą resocjalizację. Rozwija się współpraca z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach wspólnych
działań wychowankowie uczestniczyli w sympozjum „Twórcza resocjalizacja z perspektywy teorii i praktyk”.
Studenci regularnie odwiedzają Ośrodek, konfrontując teorię z praktyką pedagogiczną. Uczestniczono w konferencji Nordic Walking w Łodzi „Chodzimy prawidłowo”, która była wielkim sukcesem wychowanków. Zorganizowany został Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego. Młodzież przebywająca w Ośrodku jest na bieżąco
zapoznawana z prawami dziecka, prawami ucznia oraz dotyczącymi ich sytuacji życiowej aktami prawnymi.
Ośrodek jest wyposażony w monitoring wizyjny służący podniesieniu bezpieczeństwa w placówce. W przypadku zachowań o charakterze przestępczym powiadamiana jest Policja i właściwe Sądy.
b) przeciwdziałanie narkomanii
W ramach działania w tym zakresie prowadzone były systematyczne spotkania pedagogów i psychologów
z młodzieżą mające na celu uświadomienie skutków używania środków psychoaktywnych na organizm. Realizowany był własny program profilaktyczny „Mentor” dostosowany do potrzeb wychowanków. Jednocześnie
kadra pedagogiczna dołożyła wszelkich starań aby wychowankowie nie mieli dostępu do środków odurzających. W przypadku podejrzenia zawiadamiane są jednostki Policji. Wychowankom uzależnionym od substancji
psychoaktywnych psychologowie udzielali wsparcia w postaci zajęć terapeutycznych. Wszystkie przypadki
pojawienia się środków psychoaktywnych były zgłaszane Policji i właściwym Sądom.
c) podniesienie bezpieczeństwa na drogach publicznych
W ramach tego działania wychowankowie realizują kurs karty rowerowej, wychowankowie regularnie
uczestniczą w wycieczkach rowerowych pod opieką wychowawców. Uczestniczą także w zajęciach Edukacji
Dla Bezpieczeństwa, w ramach których poznają zasady pierwszej pomocy przedlekarskiej, zachowania w sytuacjach kryzysowych, właściwego korzystania i zachowania na drogach publicznych. Wychowankowie poznają
podstawy postępowania w sytuacji wypadku drogowego.
d) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Ośrodek prowadzi zajęcia z wychowankami poddanymi przemocy rodzinnej. Wychowankowie uczeni są radzenia sobie z przemocą i agresją w środowisku rodzinnym. Do pracy włączani są specjaliści zewnętrzni w
ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W bardzo szerokim zakresie prowadzona jest współpraca z
poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu oraz Sądem Rejonowym w Sandomierzu, którego Wydział Rodzinny prowadzi nadzór nad działalnością Ośrodka.
e) przeciwdziałanie bezrobociu
Realizowany był projekt unijny „Reaktywacja – nowe możliwości na rynku pracy” w ramach którego, wychowankowie zdobywają kompetencje zawodowe w pięciu zawodach, odbywali staże i praktyki
u pracodawców, zdobywali kompetencje społeczne charakterystyczne dla pełnienia roli pracownika. Prowa-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 14 –
Poz. 473
dzona jest destygmatyzacja młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Młodzież podejmuje aktywność w ramach wolontariatu działającego w Ośrodku. Wszyscy wychowankowie placówki objęci są doradztwem edukacyjno-zawodowym. Spotkania z pracodawcami pozwalają na wyposażenie wychowanków w
oczekiwane przez pracodawców kompetencje i umiejętności, co wykorzystywane jest przy planowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
f) bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
Baza Ośrodka utrzymywana jest na wysokim poziomie technicznym i sanitarnym. Systematycznie prowadzone są kontrole stanu sanitarnego, a remonty przeprowadza się na bieżąco. Ośrodek przeszedł kontrolę bezpieczeństwa ppoż., inspektora budowlanego, a także kompleksową kontrolę Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach:
- wszyscy pracownicy Ośrodka przeszkoleni zostali z przepisów przeciwpożarowych,
- zaktualizowano plan ewakuacji placówki,
- prowadzono próbne alarmy ewakuacji z obiektów.
W Bursie Szkolnej z młodzieżą szkolną realizowane są programy: wychowawczy i profilaktyki.
Program Profilaktyki realizowany jest przez wychowawców i skierowany jest do wychowanków. Zawiera
działania przewidziane dla wychowawców, rodziców pracowników administracji i obsługi. Uzupełnia on program wychowawczy, jest integralny z Programem Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym, realizowanym w
bursie. Jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków. Odpowiada na realne problemy oraz
zagrożenia pojawiające się w bursie i środowisku. Jest otwarty na wszelkie nowe działania. W swej treści
szczególny nacisk kładzie na przemoc, alkohol, narkotyki. Program realizuje kierunki polityki oświatowej państwa i programy: Narodowy Program Zdrowia 2007–2015, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 2011–2016, Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011–2016, Krajowy
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006–2016, Rządowy Program Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2014–2016.
W roku szkolnym 2014/2015 w bursie zostały podjęte działania:
- zapoznano rodziców, wychowanków z regulaminem, przepisami BHP i ppoż., odbyła się próbna ewakuacja
mieszkańców i pracowników,
- kształtowano nawyki sprzyjające zdrowiu poprzez zdrowe odżywianie, odpowiedni strój, gazetki na temat
racjonalnego odżywiania, rozmowy indywidualne z wychowankami przez cały rok),
- wykonano gazetki ścienne i plakaty: „Żyj zdrowo, stop nałogom”, „Nie bądź obojętnym świadkiem”, „Dopalacze to śmierć”, „Księga norm i zasad w Bursie”,
- w grupach organizowano pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów, zażywania narkotyków, dopalaczy,
- nad bezpieczeństwem mieszkańców przez całą dobę czuwają oprócz wychowawców, portierzy i pracownicy
firmy ochroniarskiej Argus, która ma w budynku swoją siedzibę,
- przez cały rok szkolny i w wakacje odwiedza placówkę policja – pani dzielnicowa prowadzi rozmowy profilaktyczne z wychowankami, kolonistami, pracownikami,
- placówka współpracuje z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach oraz Powiatową Stacją
Saniatrno-Epidemiologiczną w Sandomierzu,
- kadra pedagogiczna, pracownicy administracji, obsługi na bieżąco przechodzą szkolenia z zakresu bhp i
ppoż., a kadra pedagogiczna na bieżąco uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. W grudniu 2015 r. wszystkim pracownikom zostały przekazane informacje dotyczące opracowanych
przez Komendę Główną Policji zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
2) W ramach zadań profilaktyczno-edukacyjnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu
prowadzone były w 2015 roku zajęcia warsztatowe oraz spotkania tematyczne z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i rodzicami.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 15 –
Poz. 473
Zajęcia warsztatowe z młodzieżą miały na celu zapobieganie różnym formom uzależnień jak alkohol, nikotyna, narkotyki, gry telewizyjne, komputerowe, internet oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach traumatycznych. Rozwijały także umiejętności prospołeczne takie jak radzenie sobie ze złością i agresją,
skutkami stresu, własnymi emocjami. Zajęcia warsztatowe, prelekcje dla rodziców dostarczały wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, kształtowały umiejętności wychowawczych, co miało na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.
Na bieżąco i w miarę potrzeb prowadzone były rozmowy, konsultacje z pedagogami szkolnymi, nauczycielami, dyrektorami szkół i z rodzicami. Poradnia udziela porad dla rodziców i nauczycieli na terenie Poradni i w
placówkach przedszkolnych i szkolnych w ramach punktów konsultacyjnych. Prowadzi także terapię psychologiczną indywidualną i rodzinną, krótko i długoterminową. Przeprowadzono kilkaset spotkań terapeutycznych.
Zakres tematyki terapii psychologicznej jest bardzo szeroki i dotyczy problemów wychowawczych, zaburzeń
emocjonalnych, fobii szkolnych, alkoholizmu, przemocy w rodzinie, braku samoakceptacji, agresji wśród dzieci i młodzieży, przemocy szkolnej i domowej. Celem skutecznej i pełnej pomocy zainteresowanym osobom
prowadzone są liczne konsultacje z pedagogami, kuratorami, Poradnią Odwykową, RODOK, MOPS, Policją,
Sądem Rejonowym.
W swoich działaniach profilaktycznych poruszane są tematy skupiające się wokół systemu wartości, środków uzależniających, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, umiejętności prospołecznych oraz wspierania
rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wspomaganie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. Poradnia posiada i na bieżąco udostępnia materiały informacyjne i edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i młodzieży, dotyczące różnych form uzależnień oraz agresji i przemocy w szkole w domu i w Internecie.
3) Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa starając się zareagować i przystosować do współczesnych realiów przestępczości stara się pomóc młodym ludziom i pokierować nimi w procesie integracji, co można
osiągnąć w różnorodny sposób /integracja społeczna, kulturalna, językowa/.
Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu podpisało umowę z Sandomierską Spółdzielnią Mieszkaniową na prowadzenie działalności kulturalnej i przyjęło prowadzenie tej działalności jako realizację działań
statutowych Spółdzielni w zakresie działalności społeczno-wychowawczej. Przez cały rok 2015 młodzież
mieszkająca na osiedlach i nie tylko znalazła zainteresowanie w prowadzonej placówce. Miejskie Centrum
Kultury prowadzi pełną gamę zajęć zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych. Wśród nich znajdują się
zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, rekreacyjne, a także inne formy wynikające z potrzeb mieszkańców.
Działalność ta jest dofinansowana przez Spółdzielnię. Na zew interwencji mieszkańców dotyczących dewastacji mienia, wybijania szyb w drzwiach wejściowych do klatek schodowych Administracja Spółdzielni zwracała
się do Policji w celu objęcia nadzorem miejsc szczególnie zagrożonych. Również Spółdzielnia ostrzegała
mieszkańców o baczne zwracanie uwagi na zachowanie tzw. „domokrążców”, którzy próbowali wyłudzić pieniądze oferując różnego typu usługi.
W zakresie przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom wprowadzono również monitoring na Bazie Spółdzielni
i we współpracy z Urzędem Miasta także na osiedlu. W świetle coraz to nowych zagrożeń zwłaszcza
w środowisku młodzieży /narkomania/.
4) Wiele czasu i uwagi na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży poświęcił Sandomierski Hufiec ZHP, który swym zasięgiem działania obejmuje gminy: Sandomierz, Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost, Tarłów, Annopol i Ożarów.
Harcerskie Jasełka 2015
„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” pod takim hasłem w dniu 1 lutego 2015 w
Annopolu 20 Drużyna Harcerska i 18 Gromada Zuchowa sandomierskiego hufca ZHP zorganizowały „Przegląd kolęd i pastorałek”. W wyjątkową atmosferę wprowadziły kolędy i pastorałki w wykonaniu solistów i
zespołów z 20 Drużyny Harcerskiej „Nadwiślańskie Trampy”, 25 Drużyny Harcerskiej „Białe Wilki”,
18 Gromady Zuchowej „Leśne Duszki”, 11 Gromady Zuchowej „Ekoludki”, Gromady Zuchowej „Leśne
Skrzaty”. W czasie przeglądu ogłoszono wyniki konkursu „Aniołek maleńki jak wróbelek”. Wszystkie prace
zostały wysoko ocenione, a uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. To harcerskie spotkanie zakończono odśpiewaniem wspólnej kolędy.
Konkurs Recytatorski „Poezja dziecięca”
W dniu 28 marca 2015 w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej w Sandomierzu odbył się finał Hufcowego Konkursu Recytatorskiego Poezja Dziecięca pod hasłem „Siedem Kolorów Tęczy”. W czasie konkursu
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 16 –
Poz. 473
wszyscy obecni obejrzeli wystawę prac plastycznych wykonanych przez recytatorów. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i słodki poczęstunek.
Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”
11 kwietnia 2015 roku w Hotelu pod Ciżemką i w Podziemnej Trasie Turystycznej w Sandomierzu odbyły się
eliminacje hufcowe XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. W konkursie
udział wzięło 45 recytatorów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe, słodki poczęstunek. W dniu 28.04.2015 hufiec był organizatorem eliminacji wojewódzkich Konkursu
Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodki poczęstunek i nagrody książkowe. 16 maja 2015 r. w Łodzi odbył się finał XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. W bieżącym roku szkolnym Hufiec ZHP Sandomierz reprezentowały następujące
osoby: w kategorii klas I-III szkoły podstawowej: Dominik Skoczylas – Pisary, Katarzyna Lasek – Pisary, Oliwia Chrzanowska – Pisary. W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej: Gabriela Dziuba – Pisary, Aleksandra
Ciżyńska – Sandomierz, Aleksandra Bęczkowska – Pisary. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Dawid
Woźniak – Sandomierz. Wyniki eliminacji centralnych: Oliwia Chrzanowska – Pisary – I miejsce, Gabriela
Dziuba – Pisary - III miejsce, Aleksandra Bęczkowska – Pisary – wyróżnienie, Dawid Woźniak – Sandomierz
– wyróżnienie. Do koncertu finałowego zakwalifikowała się Katarzyna Lasek z Pisar. Eliminacje ogólnopolskie
odbyły się po raz kolejny w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.
Wiosenne warsztaty twórczości „Gotowi na start”
W dniach 11–16 maja 2015 r. Gromada Zuchowa „Ogniki” działająca przy Ośrodku Radość Życia w Sandomierzu wzięła udział w Wiosennych Warsztatach Twórczości „Gotowi na start – grupowe zajęcia wspierające
i rozwijające osoby niepełnosprawne” w Załęczu Wielkim, gdzie znajduje się „Nadwarciański Gród” – OSW
ZHP. W programie warsztatów znalazło się wiele atrakcji, które dały zuchom możliwość rozwinięcia swoich
zainteresowań, rozwijania samodzielności, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, zdolności artystycznych oraz poznania nowych miejsc. Pierwszego dnia pobytu zuchy wzięły udział w harcerskim spotkaniu przy
ognisku, podczas którego poznały każdą z drużyn biorącą udział w projekcie „Gotowi na start”. Kolejne dni
warsztatów obfitowały w różnego rodzaju zajęcia. Zuchy brały udział w zajęciach muzyczno-rytmicznych,
podczas których poznawały nowe pląsy i zabawy, w zajęciach malarskich, rozwijających ekspresję plastyczną
oraz w zajęciach komunikacyjnych, w trakcie których zuchy wykonywały plakaty nawiązujące do zdrowego
trybu życia. Bardzo ciekawe okazały się zajęcia ekologiczne, dające zuchom możliwość bliskiego spotkania z
przyrodą – zuchy samodzielnie łapały za pomocą specjalnych przyrządów drobne owady żyjące na terenie grodu.
Zajęcia garncarskie były dla zuchów okazją do poznania właściwości gliny oraz wykonania własnej miseczki i
innych ozdób. Uczestnicy warsztatów wykonywali także bransoletki z koralików, które miały być swoistą pamiątką z pobytu w Załęczu. Podczas zajęć teatralnych zuchy przygotowywały przedstawienie pt. „Jak nasza
mama odczarowała wielkoluda”. Uczestnicy własnoręcznie wykonywali scenografię oraz uczyli się swoich ról.
Zajęcia te były doskonałą okazją do kształtowania umiejętności wspólnego działania. Kolejną formą aktywności była gra terenowa, odbywająca się w pobliskim lesie. Zuchy zostały podzielone na kilkuosobowe grupy,
które miały pokonać wyznaczoną trasę z wykorzystaniem mapki. Dla każdego zespołu była to okazja by w
praktyce sprawdzić swoje umiejętności orientacji przestrzennej, współdziałania oraz wzajemnej komunikacji.
Gra dostarczyła dzieciom wiele radości i satysfakcji.
Dużą atrakcją było dla zuchów obcowanie z przyrodą podczas wyprawy do oddalonego o kilka kilometrów
Źródełka Objawienia. Wycieczka rozpoczęła się od przeprawy promem przez rzekę Wartę. Kilkugodzinny
spacer przyczynił się do integracji wszystkich drużyn. Równie dobrą okazją do wzajemnego poznania się i
wspólnej zabawy były wieczorne dyskoteki. Niezapomnianych wrażeń dostarczył zuchom Park Integracji,
umożliwiający wcielenie się w role zapaśnika sumo czy też piłkarza. Dzieci miały także możliwość spróbowania swoich sił w strzelaniu z łuku. Czas wolny zuchy wykorzystywały na aktywny odpoczynek na placu zabaw
oraz na ścieżkach dydaktycznych, znajdujących się wokół Ośrodka. Finałem warsztatów były występy artystyczne przygotowane przez poszczególne drużyny. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania i nagrody.
Zuchy poprzez udział w warsztatach pokonały swoje słabości, nawiązały nowe znajomości. Zdobyte sprawności będą owocować podczas całorocznej pracy w gromadzie.
Ogólnopolski Integracyjny Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ZHP Dęblin 2015
W dniach 14–17 maja 2015 r. II DH NS „SOKOŁY” z Sandomierza działająca przy Ośrodku Radość Życia
wzięła po raz pierwszy udział w VII Ogólnopolskim Integracyjnym Zlocie Drużyn Harcerskich Nieprzetartego
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 17 –
Poz. 473
Szlaku ZHP Dęblin 2015. Zlot odbył się na terenie Twierdzy Dęblin – 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo–
Mostowego im. gen. Romualda Traugutta.
Cele organizacyjne zlotu to uczczenie Jubileuszu 90–lecia rocznicy działalności Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił
Powietrznych w Dęblinie, promocja miasta Dęblina, integracja środowisk, rozwijanie wrażliwości i życzliwości, propagowanie idei harcerstwa, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, przybliżenie specyfiki
służby 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo–Mostowego, propagowanie wychowania w trzeźwości – wskazywanie racjonalnych i harcerskich metod spędzania czasu wolnego, podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej, doskonalenie vademecum harcerskiego, kształtowanie uczuć, nawiązywanie kontaktów z ludźmi, zdobywanie wzajemnego zaufania.
Już pierwszego dnia po zakwaterowaniu zwiedzano XIX–wieczną Twierdzę Dęblin z jej zabytkami architektonicznymi i militarnymi. Kolejną atrakcją tego dnia był uroczysty Apel powitalny i prezentacja drużyn przy
ognisku. W piątek zwiedzano Wyższą Oficerską Szkołę Sił Powietrznych w Dęblinie. Pokaz akcji ratowniczej
płonącego śmigłowca, wystawa statyczna samolotów, symulatory lotów oraz Muzeum Sił Powietrznych to
główne punkty tej wycieczki. Kolejnym punktem tego dnia była Olimpiada Sportowa na wesoło o Puchar Burmistrza Miasta Dęblin, gdzie drużyna ZHP Sandomierz mogła spróbować swoich sił w wielu dyscyplinach
sportowych.
Trzeciego dnia zlotu odbył się Harcersko–Turystyczny Quest, szlakiem turystycznym PTTK. W trakcie przejścia rozwiązywane były zadania związane z historią miasta Dęblin i miejscowością Stężyca. Następnie na terenie kompleksu „Wyspa Wisła” odbył się bieg patrolowy. Wieczorem odbył się Apel pożegnalny z wręczeniem
nagród i pucharów.
VII Europejski Tydzień Sportu „Zlot Św. Jerzego”
W dniu 30 maja 2015 r. Hufiec Sandomierz zorganizował Dzień Sportu w ramach VII Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich połączony z obchodami święta patrona skautów św. Jerzego. W programie imprezy
znalazły się konkurencje sportowo-ruchowe oraz strzelanie. W rozgrywkach wzięło udział 148 zuchów, harcerzy i instruktorów z sandomierskiego hufca. Wszyscy spotkali się na strzelnicy w Mokoszynie. Zuchy i harcerze spróbowali swoich możliwości w strzelaniu z łuku, chodzeniu na szczudłach, rzutach lotkami do tarczy,
skakaniu w workach, rozgrywkach w dwa ognie. Rozgrywki przeplatane były pląsami i zabawami harcerskimi.
Atrakcją tego dnia była również możliwość strzelania z różnego rodzaju broni. Niektórzy czynili to po raz
pierwszy w życiu. Na początku instruktor zapoznał z zasadami panującymi na strzelnicy dotyczącymi bezpiecznego obchodzenia się z bronią oraz prawidłowego celowania. Każdy miał możliwość strzelania z broni
krótkiej i długiej. Uczestniczące patrole miały za zadanie przygotować plakaty promujące zdrowy i aktywny
styl życia. Wystawa plakatów cieszyła się dużym powodzeniem. Wytypowane zuchy z 19 GZ „Leśne Skrzaty”
złożyły uroczystą Obietnicę Zuchową i w ten sposób stały się pełnoprawnymi członkami Związku Harcerstwa
Polskiego. Uczestnicy mogli także skorzystać z przygotowanego poczęstunku i napojów. Ponad trzygodzinne
zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń ruchowych, sporą dawkę sportowej adrenaliny i pozwoliły w miłej atmosferze spędzić dzień.
Harcerska Akcja Letnia 2015
Harcerska Akcja Letnia 2015 w Przebrnie to Wakacyjny Poligon Młodzieżowy w terminie 08.07.2015 do
15.07.2015, Turnus I w dniach 13.07. do 24.07.2015, Turnus II w dniach 22.07. do 02.08.2015, Turnus III
31.08. do 11.08.2015 oraz kolonia zuchowa w Małym Cichym kolo Zakopanego w dniach 21.07.2015 do
31.07.2015 pod hasłem „Shelock Holmes”. Łącznie w czasie wakacji 2015 z wyjazdowych form wypoczynku
skorzystało ponad 775 osób. Od ponad 40 lat Hufiec ZHP w Sandomierzu organizuje obozy harcerskie
w Przebrnie, niezwykle malowniczej miejscowości położonej w Parku Krajobrazowym na Mierzei Wiślanej.
Jest to idealne miejsce dla tych, którzy lubią pobyt na łonie natury. Wyjeżdżając do Przebrna można nie tylko
odpocząć od miejskiego gwaru i pooddychać czystym powietrzem, również można miło spędzić czas, poznać
wspaniałych ludzi, dobrze się bawić. Uczestnicy obozu nie rozczarowują się, wręcz przeciwnie, chcą wracać w
to miejsce wielokrotnie. Obóz położony 150 m od brzegu morza jest doskonale wkomponowany w otoczenie i
urządzony z dobrze przemyślanymi udogodnieniami. Właściwie dobrany teren na umywalnię. Jadalnia znajduje
się w pobliżu kuchni, która mimo warunków polowych serwuje niezwykle urozmaicone i smaczne posiłki.
Miejsce na ognisko jest zlokalizowane w małej kotlince. Uczestnicy obozu mają do dyspozycji boisko sportowe i dostęp do plaży z wyznaczonym kąpieliskiem. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwa wykwalifikowany ratownik. Cała kadra, czyli blisko pięćdziesiąt osób to wolontariusze, którzy nieodpłatnie opiekują się
uczestnikami Harcerskiej Akcji Letniej sandomierskiego hufca ZHP organizując czas spędzony na obozach tak,
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 18 –
Poz. 473
aby był on atrakcyjny, a przede wszystkim bezpieczny dla uczestników. Program dostosowany do potrzeb
uczestników, tematycznie związany jest z morzem. Każdy dzień pobytu w Przebrnie różni się od poprzedniego,
na uczestników czeka wiele niespodzianek. Wspólna zabawa, poznawanie okolicy, pasowanie na obozowicza,
neptunalia czyli zaślubiny z morzem, festiwal piosenki, liczne rozgrywki sportowe, mecze plażowej piłki siatkowej, wybory Naj…, harcerskie gry i zabawy, ogniska, to tylko kilka przykładów zajęć, które mają miejsce na
obozie. Zajęcia są tak przygotowywane i prowadzone, aby w czasie pobytu na turnusie każdy miał okazję znaleźć coś ciekawego dla siebie. W trakcie trwania turnusu zaplanowane są również wycieczki autokarowe do
Gdańska i Malborka oraz piesze do Krynicy Morskiej. Pobyt w tym malowniczym miejscu bardzo relaksuje i
pozwala zapomnieć na chwilkę o korzystaniu z nowoczesnego sprzętu elektronicznego, nie przeszkadza brak
światła, telewizji, komputera. Tradycyjnie organizowane są trzy turnusy obozu z myślą o wakacyjnym wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat. Każdy uczestnik sandomierskiej akcji letniej 2015 otrzymał znaczek odblaskowy, kubek termiczny, czapeczkę, koszulkę, breloczek „delfinek” i inne nagrody rzeczowe.
III Sandomierski Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku
Już po raz trzeci na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” odbył się III Ogólnopolski
Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku Sandomierz 2015 r. W imprezie wzięło udział 7 drużyn Nieprzetartego Szlaku: z Rudnika nad Sanem, Kolbuszowej, Jarosławia, Sochaczewa, Łosic i drużyna harcerska
SOKOŁY z Sandomierza wraz z Gromadą Zuchową „Ogniki”. Pierwszego dnia po przyjeździe i zakwaterowaniu odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości. W programie znalazło się wiele ciekawych
propozycji i atrakcji.
Przy ognisku harcerskim zaprezentowały się poszczególne drużyny, zabrzmiały harcerskie piosenki i pląsy.
Podczas obrzędowego ogniska dwóch opiekunów drużyny Harcerskiej z Sandomierza złożyło Przyrzeczenie i
otrzymało Krzyż Harcerski. Kolejny dzień to szereg ciekawych zajęć i atrakcji. Głównym punktem tego dnia
była gra terenowa, w której przygotowanie włączyła się także 4DH z Sochaczewa. Gra terenowa przebiegała
szlakiem Gór Pieprzowych, na której rozmieszczone były punkty, a zakończyła się na boisku szkolnym przy
Zespole Szkół CKR im. Ziemi Sandomierskiej w Mokoszynie. Warsztaty pierwszej pomocy były zachętą dla
każdego do podnoszenia poziomu swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W niedzielę,
Harcerze zlotu uczestniczyli we Mszy Św. w Instytucie Teologii. Zlot zakończył się apelem pożegnalnym.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Cały pobyt na zlocie harcerskim przebiegał w radosnej atmosferze, nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Słoneczna pogoda sprzyjała wypoczynkowi i zabawom na
świeżym powietrzu. Zlot w Sandomierzu okazał się sposobem na bardzo miłe spędzenie czasu.
Betlejemskie Światło Pokoju 2015
Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na Ziemi Sandomierskiej 13 grudnia 2015 r. Przywiozła je delegacja
harcerzy Hufca ZHP Sandomierz prosto ze stolicy polskich Tatr – Zakopanego. Światło rozpoczęło swoją wędrówkę po Europie podczas nabożeństwa ekumenicznego w Wiedniu z udziałem delegacji skautowych z różnych krajów i przedstawicieli kościołów chrześcijańskich. Do Polski trafiło za sprawą skautów słowackich,
którzy 13 grudnia 2015 o godzinie 10.00 w Sanktuarium Maryjnym na Krzeptówkach w Zakopanym przekazali
płomień braterstwa naczelniczce Związku Harcerstwa Polskiego. Rozpoczęła się swoista wędrówka światła
miłości, nadziei i wiary po naszym kraju. O godzinie 18.00 13 grudnia 2015 roku dotarło do Sandomierza. 48
osobowa delegacja sandomierskich harcerzy uroczyście wniosła światło do Kościoła św. Michała Archanioła.
Następnie odbyła się msza św. Po mszy harcerze dzielili się ogniem, rozprowadzając go na świecach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas Diecezji Sandomierskiej, reprezentacjom środowisk harcerskich oraz
licznie zebranym mieszkańcom Sandomierza i okolic. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał od harcerzy poświęcony w czasie mszy wigilijny opłatek oraz harcerski kalendarz na 2016 rok.
5) W ramach realizowanego „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli
i Porządku Publicznego” za 2015 rok, Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy realizował następujące zadania:
a) W zakresie przeciwdziałania przestępczości, demoralizacji nieletnich i w rodzinie:
- G.K.R.P.A przy współpracy z policją dokonała kontroli wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie gminy w miejscu do spożycia i poza miejscem do spożycia;
- G.K.R.P.A. zorganizowała dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Koprzywnica konkurs plastyczny dotyczący uzależnień i przeciwdziałaniu uzależnieniom.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 19 –
Poz. 473
b) W zakresie przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii wśród młodzieży:
- współpraca w organizowaniu różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w tym
również dla dzieci z rodzin patologicznych;
- dofinansowanie przez G.K.R.P.A dla szkół różnego rodzaju wycieczek;
- możliwość korzystania z hali sportowej i boiska sportowego przy ZSO w Koprzywnicy;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy skupia dzieci i młodzież z terenu gminy w
różnych sekcjach np. muzycznej, plastycznej czy tanecznej.
c) W zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu:
- do G.K.R.P.A wpłynęły wnioski o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego, wobec powyższego przeprowadzono rozmowy i dialogi motywujące z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz skierowano na badanie przez biegłego w celu ustalenia stopnia uzależnienia;
- na bieżąco, szczególnie z naciskiem na godziny wieczorowo-nocne, ciągłe legitymowanie osób w rejonach zagrożonych przestępczością w czasie służb patrolowych i obchodowych;
- działa punkt konsultacyjno-informacyjny uzależnień, dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin,
w którym pracuje instruktor terapii uzależnień.
d) W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym:
- patrole Policji z Komisariatu Policji w Koprzywnicy i Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sandomierzu prowadziły akcję i częste kontrole w miejscach występowania zagrożeń w ruchu drogowym. Podczas kontroli drogowych badany jest stan trzeźwości użytkowników dróg oraz sprawdzany jest stan
techniczny pojazdów oraz prowadzone kontrole prędkości z użyciem videorejestratora prędkości ze
szczególnym uwzględnieniem drogi krajowej Nr 79;
- w miesiącu kwietniu został zorganizowany na szczeblu gminnym ogólnopolski konkurs wiedzy o ruchu
drogowym.
e) W zakresie zmniejszenia zagrożenia pożarowego:
- przy współpracy Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu przeszkolono jednostki OSP z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostki typu „S” nie wchodzące w skład KSRG;
- co roku Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Koprzywnicy organizuje Turniej Wiedzy Pożarniczej
w szkołach podstawowych i gimnazjum;
- w okresie wiosny rozplakatowano plakaty nt. „Nie wypalaj traw”.
W 2015 r. Gmina Zawichost realizowała Program pierwszorzędowej profilaktyki narkotykowej „Weekend i
wieczór bez uzależnień” w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii skierowany do wszystkich młodych mieszkańców Gminy. Był on prowadzony przy Urzędzie Miasta i Gminy pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKPiRPA) oraz przy współpracy z podległymi gminie jednostkami. Program ten objął organizację
różnorodnych zajęć aktywizujących – stwarzających dzieciom i młodzieży alternatywne formy działania, będące naturalną przeciwwagą dla zachowań ryzykownych. W ramach tych działań trzy razy w tygodniu organizowano zajęcia w siłowni zlokalizowanej w budynku komunalnym w Zawichoście.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywały się zajęcia w Wiejskich Świetlicach w Podszynie i Chrapanowie. Ich celem było:
- kształtowanie zasad dobrego współdziałania w zespole, czy też grupie rówieśniczej,
- zwiększanie poczucia pewności siebie uczestników zajęć,
- zapoznanie z tzw. naturalnymi wzmacniaczami dobrego nastroju,
- uświadamianie wpływu tzw. nudy życiowej na rozwój zachowań ryzykownych,
- wzbudzanie odpowiedzialności za własne zdrowie,
- szerzenie mody na niepicie i niebranie,
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 20 –
Poz. 473
- nauka umiejętności radzenia sobie z wyrażaniem uczuć pozytywnych i negatywnych,
- bezpieczne rozładowanie negatywnych emocji,
- uświadamianie potrzeby bycia asertywnym i umiejętności mówienia nie,
- doskonalenie umiejętności wyciszania złych emocji,
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i umiejętności zachowania się w sytuacjach krytycznych.
Zajęcia prowadzone były przez moderatorów środowiskowych oraz aktywnych przedstawicieli lokalnych
środowisk. Gmina prowadziła Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym zatrudniony psycholog systematycznie
współpracował z GKPiRPA, udzielał konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych od
alkoholu w zakresie leczenia odwykowego, motywował osoby uzależnione do podjęcia terapii odwykowej,
kształtował umiejętności w zakresie zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz edukował ofiary przemocy
domowej. GKPiRPA stale współpracowała z Posterunkiem Policji w Dwikozach w zakresie przeciwdziałania
przestępczości. W 2015 r. Gmina Zawichost odbudowała drogę gminną nr 401041T Chrapanów–Prusy o długości odcinka 620 mb za kwotę 120 294,86 zł, drogę dojazdową w miejscowości Zawichost, ul. Trójca o długości odcinka 168 mb za kwotę 36 800 zł, drogę gminną nr 401035T Wyspa – Józefków o długości odcinka
438 mb za kwotę 50 153,15 zł. Ponadto w 2015 roku łącznie na bieżące remonty dróg gminnych, prace porządkowe przy drogach, wycinkę drzew, odkrzaczanie oraz odśnieżanie dróg Gmina poniosła koszty w wysokości
115 217,95 zł. W 2015 r. doposażono Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w następujący sprzęt:
- sanie lodowe z wyposażeniem 1 szt. 5,900,00 zł,
- kamizelka asekuracyjna 1 szt. 315,00 zł,
- sprzęt ABC 1 szt. 180,00 zł,
- nóż ratowniczy zawieszany 1 szt. 76,00 zł,
- gwizdek zawieszany 1 szt. 40,00 zł,
- linka ratownicza na bębnie 2 szt. 540,00 zł,
- kask ochronny 1 szt. 280,00 zł.
- megafon 1 szt. 400,00 zł,
- skafander do pracy w wodzie 1 szt. 3,000,00 zł,
- ubranie specjalne ochronne (UPS) 1 szt. 2,050,00 zł,
- kominiarka 5 szt. 425,00 zł,
- latarka 4 szt. 480,00 zł,
- rękawice 2 szt. 360,00 zł,
- zakupiono nowy zbiornik na wodę do samochodu bojowego Star będącego w dyspozycji OSP Dziurów na
kwotę 7,900,00 zł.
Jednostka OSP Zawichost będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym uczestniczyła w 39 zdarzeniach natomiast jednostka OSP Dziurów brała udział w 15 zdarzeniach.
Gmina w 2015 roku wydała na jednostki OSP kwotę 37,116 zł.
Na terenie Gminy Dwikozy realizacja zadań należących do kompetencji komisji prowadzona jest w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzony jest punkt konsultacyjny przez pracowników poradni terapii i uzależnień oraz przez terapeutę. Za rok 2015 udzielono 91 porad dla
osób uzależnionych, 23 porady dla osób współuzależnionych oraz 24 porady dla sprawców przemocy domowej, 3 osoby zostały skierowane do Poradni Zdrowia Psychicznego.
W celu aktywacji społeczeństwa lokalnego, w szczególności dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej działalności profilaktycznej i przeciwdziałania uzależnieniom ze środków funduszu zakupiono do świetlic środowiskowych sprzęt sportowy do ćwiczeń siłowych typu atlas i tak:
- świetlica w Dwikozach otrzymała sprzęt sportowy na kwotę 6000,00 zł;
- świetlica w Mściowie otrzymała sprzęt sportowy /piłki do kosza/ na kwotę 600,00 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 21 –
Poz. 473
- świetlica w Nowym Garbowie otrzymała stół do tenisa na kwotę 3 500,00 zł;
- świetlica w Gałkowicach otrzymała siłownię typu atlas na kwotę 5000,00 zł;
- świetlica w Górach Wysokich otrzymała siłownię typu atlas na kwotę 4 400,00 zł;
- świetlica w Szczytnikach otrzymała stół do bilarda na kwotę 3 500,00 zł;
- świetlica w Romanówce otrzymała stół do bilarda na kwotę 3 500,00 zł.
Dla Komisariatu Policji w Dwikozach zakupiono tester trzeźwości typu „Alkoblow” w ramach wspólnie
prowadzonej akcji profilaktycznej przeciw nietrzeźwym kierowcom. Ze środków pochodzących z wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych GKRPAiIU opłaciła koszty transportu zimowiska w kwocie
350,00 zł.
Członkowie Komisji diagnozowali sytuację w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami,
omawiali możliwości udzielania odpowiedniego wsparcia rodzinie. Omawiane były również możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji
osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą. Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015 r. wpłynęło 15 formularzy ,,Niebieskiej Karty” sporządzonych przez Komisariat Policji w Dwikozach oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dwikozach. W tym okresie odbyło się 35 spotkań grupy roboczej, prowadzony jest monitoring
sytuacji przez policję, jak i pracowników socjalnych. Został skierowany jeden wniosek do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dwikozach w sprawie podjęcia leczenia odwykowego. Natomiast dwa wnioski zostały skierowane do Sądu Rejonowego Wydział III Rodziny i Nieletnich w Sandomierzu
z prośbą o zajęcie stanowiska i wydanie postanowienia wobec rodziny.
Na terenie gminy działa 10 jednostek OSP. Pięć jednostek funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. W jednostkach OSP aktywnie działa ogółem 209 osób. W miesiącu marcu przeprowadzono dla dzieci i młodzieży Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Współfinansowano zakup sprzętu hydraulicznego w kwocie 10 000,00 zł dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dwikozach.
Wykonano remont dróg gminnych na ogólnej długości 10 529 mb na kwotę 2 042 087,36 zł.
Działania podjęte w Publicznym Gimnazjum w Dwikozach w celu podniesienia poprawy bezpieczeństwa
uczniów w szkole w roku 2015:
a) realizacja Rządowego Programu Wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w tym:
- zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistę od uzależnień pana Łukasza Niewczasa, tematyka: „Radzenie sobie z cyberprzemocą i skutki zażywania dopalaczy”,
- szkolenie dla rodziców i dla rodziców uczniów prowadzone przez pana Łukasza Niewczasa, tematyka spotkania „Jak zapobiegać zagrożeniom cywilizacyjnym cyberprzemocy i zażywaniu przez młodzież środków
psychoaktywnych”.
b) współpraca z Komisariatem Policji w Dwikozach - spotkanie dla młodzieży prowadzone przez dzielnicowego pana Piotra Janusa, tematyka: „Zagrożenia cyberprzemocą i dopalaczami”;
c) spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej prowadzone przez panią Agnieszką Otrębską z Komisariatu Policji w
Dwikozach tematyka „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz odpowiedzialność młodzieży wobec prawa”;
d) współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi – stałe konsultacje dotyczące funkcjonowania uczniów
objętych opieką kuratora sądowego, ustalanie zasad oddziaływań pedagogicznych;
e) realizowanie we współpracy z Sanepidem programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” – tematyka zajęć na
lekcjach wychowawczych dotyczyła szkodliwości palenia tytoniu;
f) współpraca z asystentami rodziny w celu diagnozowania problemów dotyczących rodzin uczniów i skutecznych sposobów przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie. Wszechstronna współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w celu diagnozowania potrzeb uczniów i przeciwdziałanie zjawiskom agresji
i autoagresji;
g) realizowanie przez wychowawców i pedagoga szkolnego na lekcjach wychowawczych zadań wynikających
z programu profilaktyki szkolnej i wychowawczego szkoły;
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 22 –
Poz. 473
h) natychmiastowe reagowanie na zjawiska przemocy, autoagresji, kierowanie sprawy do sądu rodzinnego,
wnioskowanie o objęcie rodzin dysfunkcyjnych opieką asystenta rodziny, propozycja konsultacji ze specjalistami;
i) przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem jednostek OSP z terenu gminy Dwikozy;
j) udział kadry kierowniczej w szkoleniu z zakresu ataków terrorystycznych zorganizowanym przez Komendę
Powiatową Policji w Sandomierzu.
Urząd Gminy w Klimontowie w roku 2015 przeanalizował oraz ponownie wyznaczył miejsca zagrożone
przestępczością i wykroczeniami na terenie Gminy Klimontów dostosowując zadania, a także dyslokację służb
porządkowych i policyjnych:
- targowisko przy ul. Sandomierskiej,
- zalew i kąpielisko w Szymanowicach Dolnych,
- odcinki dróg: droga krajowa nr 9 (od Goźlic do Borku Klimontowskiego), droga wojewódzka nr 758 (od m.
Byszów do m. Konary – Kolonia),
- szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
- rejon sklepów i barów posiadających zezwolenie na alkohol,
- rejon cmentarzy parafialnych w Klimontowie, Olbierzowicach i Goźlicach,
- rejon Stadionu Sportowego LKS „KLIMONTOWIANKA”,
- obszar rzek i cieków wodnych z zagrożeniem powodziowym na terenie gminy Klimontów.
Na terenach wiejskich wspierano grupy sąsiedzkiej czujności, patroli obywatelskich i koalicji na rzecz bezpieczeństwa. W czasie spotkań wiejskich dzielnicowy prowadził prelekcje na temat właściwego zabezpieczenia
przed kradzieżami mienia, wskazywał sposoby zachowań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa lokalnego, wykorzystywał w czasie patroli i obchodów uwagi dotyczące działań Policji.
W minionym roku ujawniono przypadki przemocy w 17 rodzinach, zostały one objęte Programem Niebieskiej Karty i pomocą w zakresie prawnym i psychologicznym.
We wszystkich szkołach dzielnicowy prowadził spotkania i pogawędki związane z bezpieczeństwem w czasie drogi do szkoły, zabaw na świeżym powietrzu i w domu. Organizowano rajdy rowerowe i imprezy: „Dzień
Dziecka”, „Ofiaruj Dzieciom Wakacje”, w czasie których dzielnicowy prowadził pogadanki. Również Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Klimontów aktywnie i praktycznie przedstawiały działania w zakresie bezpieczeństwa (pokazy sytuacyjne dla dzieci i młodzieży).
Jednostki OSP Klimontów oraz Krobielice zostały zaopatrzone w sprzęt ratownictwa wodnego. W szkołach i
przedszkolach Strażacy OSP Klimontów przeprowadzili pogadanki na temat udzielania pierwszej pomocy. W
miesiącu lutym prowadzony był Program „Bezpieczne Ferie”, a w miesiącach lipiec i sierpień prowadzony był
Program „Bezpieczne Wakacje”.
Praktycznie podchodzono o dbałość w zakresie bezpieczeństwa na Stadionie Sportowym „LKS Klimontowianka” przy ul. Zysmana (bezpieczeństwo uczestników imprez masowych na wyżej wymienionym obiekcie
sportowym).
Zainstalowany monitoring wizyjny na terenie Klimontowa jest systematycznie doglądany i sprawdzany – w
wielu przypadkach nagrania przyczyniły się do wyjaśnienia kontrowersyjnych wydarzeń (np. przebieg wypadków drogowych lub nieodpowiednie zachowania mieszkańców). W 7 sołectwach przeprowadzono remont
przystanków autobusowych i uprzątnięto teren przyległy do przystanków. Natomiast w 6 sołectwach umieszczono nowe wiaty przystankowe – w miejscowościach: Byszówka, Goźlice, Grabina, Płaczkowice, Przybysławice i Zakrzów.
Poprawiono infrastrukturę drogową poprzez remont i budowę nowych nawierzchni dróg i ulic na terenie
gminy Klimontów (miejscowości: Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka, Pęchów–Góry Pęchowskie–
Beradz, Ułanowice, Szymanowice Dolne, Nawodzice, Szymanowice Górne–Nowa Wieś, Olbierzowice, Krobielice–Ossolin), co wydatnie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 23 –
Poz. 473
Urząd Gminy Łoniów w 2015 r.:
a) W zakresie przeciwdziałania przestępczości, demoralizacji nieletnich i w rodzinie:
- G.K.R.P.A przy współpracy z policją dokonała kontroli wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie gminy w miejscu do spożycia i poza miejscem do spożycia,
- na zlecenie GKRPA przeprowadzona została „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych”.
b) W zakresie przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii wśród młodzieży:
- współpraca w organizowaniu różnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży w tym również dla
dzieci z rodzin patologicznych, dofinansowanie przez G.K.R.P.A dla szkół różnego rodzaju wycieczek,
- zorganizowano VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Gminy Łoniów,
VI Gminny Turniej Szkół Podstawowych w Mini Piłkę Nożną, V Gminny Turniej Szkół Podstawowych w
piłkę siatkową, XV Gminny Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łoniów, kolonię letnią dla dzieci z terenu Gminy, na której realizowano program profilaktyczny, zakupiono sprzęt
sportowy na świetlice wiejskie,
- spotkania G.K.R.P.A z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy we wszystkich szkołach i przedszkolach z
okazji Gminnego Dnia Dziecka,
- w szkołach odbyły się teatrzyki, konkursy, pogadanki, warsztaty, programy profilaktyczne nt. „Uczymy
się odpowiedzialności za siebie, innych i otoczenie” i „Gminny Konkurs o zdrowiu”,
- gmina po raz ósmy przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pt. „Zachowaj trzeźwy umysł”
oraz do Ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”,
- w miejscach dużych skupisk młodzieży rozplakatowano plakaty, ulotki, informatory nt. „Nie przegraj życia”, „Emocje pod kontrolą”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Stop napojom energetycznym w szkole”,
„Bądź dorosłym nie stawiaj nieletnim”, „Rodzicu, dziecko jest dzieckiem nie potrzebuje alkoholu”,
„Z dziadkiem na rybach”, „Mamo, tato dajcie przykład”, „Alkohol ? – Nawet nie próbuj”.
c) W zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu
Do G.K.R.P.A wpłynęły wnioski o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego wobec
powyższego przeprowadzono rozmowy i dialogi motywujące z osobami uzależnionymi od alkoholi oraz
skierowano na badanie przez biegłego w celu ustalenia stopnia uzależnienia. Na bieżąco szczególnie z naciskiem na godziny wieczorowo nocne ciągłe legitymowanie osób w rejonach zagrożonych przestępczością w
czasie służb patrolowych i obchodowych. Ponadto kontrola zabezpieczenia obiektów handlowych i użyteczności publicznej /eliminowanie nieprawidłowości zabezpieczeń tych obiektów/. Komisja Bezpieczeństwa
Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Rolnictwa Rady Gminy w Łoniowie dokonała przeglądu szkół
pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
d) W zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym
Patrole Policji z Komisariatu Policji w Koprzywnicy, Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sandomierzu
prowadzili akcję i częste kontrole w miejscach występowania zagrożeń w ruchu drogowym. Podczas kontroli drogowych badany jest stan trzeźwości użytkowników dróg oraz sprawdzany jest stan techniczny pojazdów oraz prowadzone kontrole prędkości z użyciem videorejestratora prędkości ze szczególnym uwzględnieniem dróg krajowych Nr 9 i Nr 79. W miesiącu kwietniu został zorganizowany na szczeblu gminnym
ogólnopolski konkurs wiedzy o ruchu drogowym przez G.K.R.P.A przy współpracy GOK. GKRPA zakupiła nagrody.
e) W zakresie zmniejszenia zagrożenia pożarowego
Przy współpracy Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu przeszkolono jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostki typu „S” nie wchodzące w skład KSRG. Co roku Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łoniowie organizuje Turniej Wiedzy Pożarniczej w szkołach podstawowych
i gimnazjach. W okresie wiosny rozplakatowano plakaty nt. „Nie wypalaj traw”.
Na terenie Gminy Obrazów funkcjonują: Zespół Szkół w Obrazowie (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum) oraz Szkoły Podstawowe w Bilczy, Głazowie i Kleczanowie.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 24 –
Poz. 473
Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa w czasie drogi do szkoły większość dzieci i młodzieży
jest dowożona do szkół, co minimalizuje wypadki z udziałem pieszych bądź rowerzystów. W 2015 r. nie
było żadnych zdarzeń. W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły corocznie w szkołach prowadzone są pogadanki i spotkania z udziałem funkcjonariuszy Policji na temat bezpiecznego poruszania się po drogach indywidualnie i grupowo oraz korzystania ze środków komunikacji
zbiorowej. Na jednym z takich spotkań w ramach akcji KPP Policji „Bądź bezpieczny na drodze” dzieci
otrzymały od Policjantów odblaski, aby mogły być lepiej widoczne na drogach w warunkach ograniczonej
widoczności. Wójt Gminy również zakupił opaski odblaskowe i przekazał do wszystkich szkół na terenie
gminy.
Na terenie Gminy Obrazów w 2015 roku w celu poprawy komunikacji lokalnej pokryto nawierzchnią asfaltową 5 km 156 mb dróg oraz utwardzono kamieniem smerdyńskim 10 km dróg. W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na terenie gminy częściowo zmodernizowano oświetlenie uliczne w m. Głazów, Malice, Kleczanów, Obrazów, Świątniki, Komorna, Jugoszów. Łącznie zamontowano dodatkowo 26
szt. lamp oświetleniowych.
W ramach organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy dokonywane jest cykliczne doposażanie świetlic w sprzęt rekreacyjny. W sprzęt sportowy (siłownia) wyposażono świetlice w
m:. Świątniki, Bilcza, Dębiany. W m. Jugoszów Chwałki, Dębiany i Głazów wybudowano nowe budynki
świetlicowe i wyposażono je w sprzęt RTV i rekreacyjny. Głównym celem doposażenia świetlic, a także ich
modernizacji jest to, aby młodzież miała gdzie może się spotykać i bezpiecznie spędzać czas wolny. W trosce o sportowców wspólnie ze Stowarzyszeniem Gminny Klub Sportowy “GKS Obrazów” wspierany jest
rozwój piłki nożnej. Drużyna seniorów GKS Obrazów bierze udział w ligowych rozgrywkach klasy B. Na
przełomie miesiąca lutego/marca oraz w lipcu odbyły się Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Wójta. Przy Szkole
Podstawowej w Kleczanowie działa Młodzieżowy Klub Sportowy „OLIMPIA”,
W m-cu czerwcu na boisku w Obrazowie odbył się Festyn Dziecięcy w ramach gminnych obchodów
Dnia Dziecka, a w Komornej w m-cu lipcu zorganizowano festyn pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Obydwie imprezy odbyły się przy współudziale Urzędu
Gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także z Komendą Powiatową Policji
i Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.
W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostki, Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się pomocą
dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc taka obejmuje także rodziny patologiczne, gdzie
głównym czynnikiem szkodliwym jest alkohol. W sytuacjach gdy ktoś w znaczącym stopniu nadużywa alkoholu sprawa jest kierowana do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie
Gminy Obrazów działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. W 2015 r. do punktu
zostało wezwanych 13 osób. Na terapię z Pedagogiem ds. Profilaktyki Uzależnień, która prowadzi Punkt
Konsultacyjny uczęszczają nie tylko osoby wezwane, ale także potrzebujące motywacji w walce z uzależnieniem alkoholowym własnym lub współmałżonka. Głównym celem i zadaniem jest motywowanie takich
osób, do ograniczenia spożycia alkoholu, a przede wszystkim dotarcie do nich, aby pod jego wpływem nie
prowadzili pojazdów i maszyn lub w inny sposób zagrażali zdrowiu i bezpieczeństwu swoim najbliższym i
innym mieszkańcom gminy. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej udzielana jest pomoc
rzeczowa w postaci produktów żywnościowych pozyskiwanych z programu „Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania”. Z pomocy tej w 2015 roku skorzystało łącznie 179 osób. Pomocy rzeczowej w postaci zakupu
opału udzielono 62 osobom. Bezpłatnym dożywianiem w szkole objętych jest 302 dzieci. W Zespole Szkół
w Obrazowie zorganizowano spotkanie z rodzicami poświęcone patologiom społecznym wśród dzieci i
młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli rodzice uczniów ze szkół z terenu gminy wraz z dyrekcją, wychowawcami, Policją i samorządowcami. Tematyka spotkania dotyczyła patologii społecznych, na jakie są narażeni młodzi mieszkańcy gminy m.in. alkoholizm, narkomania, przemoc i uzależnienie od papierosów oraz
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a także w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W 2015 roku przeprowadzono 1 szkolenie dla sołtysów z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 25 –
Poz. 473
Urząd Gminy w Samborcu w ramach podjętych działań prowadził akcje kontrolno-informacyjne w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Samborzec. Funkcjonariusze Policji a także członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych brali czynny udział w propagowaniu zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży ze
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Funkcjonariusze Policji obecni byli również podczas imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych na terenie naszej gminy. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli w szkoleniach i ćwiczeniach zgodnie z planem szkolenia na rok 2015. Corocznie, przy
współpracy Komendy Powiatowej Policji oraz KP PSP w Sandomierzu, organizowany jest Gminny Dzień
Dziecka, podczas którego prowadzone są konkursy dla młodzieży związane z propagowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zarząd Gminny ZOSP RP w Samborcu we
współpracy z KP PSP w Sandomierzu i Urzędem Gminy zorganizował turniej wiedzy pożarniczej, w którym uczestniczyła młodzież z terenu naszej gminy. Przez cały rok udostępnione są świetlice w remizach
strażackich, w których młodzież spędzała wolny czas na grach i zabawach pod okiem opiekunów. Podczas
organizowanych imprez masowych obecni byli funkcjonariusze Policji i druhowie z jednostek OSP.
Na terenie Gminy Wilczyce funkcjonują: Zespół Szkół w Wilczycach (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum), którego organem prowadzącym jest Gmina oraz Szkoły Podstawowe w Darominie, Radoszkach oraz
Łukawie, których organem założycielskim i prowadzącym są stowarzyszenia. Samorząd Gminy wspólnie z
placówkami oświaty działa aktywnie w kwestii podniesienia poziomu bezpieczeństwa w samych szkołach, a
także w ich otoczeniu. Remonty wymagające szybkiego działania w związku z zagrożeniem zdrowia i życia
uczniów są zawsze zgłaszane przez dyrekcje szkoły do Urzędu Gminy i nadawany jest bieg sprawie polegający na natychmiastowym usunięciu zagrożenia.
Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa w czasie drogi do szkoły większość dzieci i młodzieży
jest dowożona do szkół, co minimalizuje wypadki z udziałem pieszych bądź rowerzystów. W kwestii
współpracy na rzecz bezpieczeństwa samorząd wspólnie z szkołami organizuje turnieje sportowe. Turnieje i
zawody sportowe są organizowane najczęściej w dni, kiedy przypadają tzw. „święta” uczniowskie jak:
Dzień Dziecka, Dzień Wiosny itd.. Główną przyczyną organizowania zawodów sportowych w takie właśnie
dni ma na celu prognozowanie mentalności uczniów wskazującej na spotkanie się na wagarach poza szkołą.
Spotkania młodzieży zazwyczaj łączą ze sobą spożywanie alkoholu. Nasza wspólnota samorządowa mająca
na uwadze bezpieczeństwo stara się organizować w takie dni zawody, aby przyciągnąć uwagę uczniów i pokazać im inny sposób spędzenia wolnego czasu. W szkołach odbywają się dodatkowa zajęcia zgodnie z zainteresowaniami uczniów, a także zajęcia z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej oraz karate.
W 2015 roku zrealizowano n/w inwestycje:
- Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów” polegający na wymianie
pokrycia dachowego – całkowity koszt brutto zadania 117 346,03 zł/brutto/. W podziale na poszczególne
miejscowości wygląda to następująco: Pielaszów – 41 419,88 zł, Daromin - 36 407,09 zł, Radoszki –
39 519,06 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 004354 T Wysiadłów – Chwałki na odcinku od km 0 +560 do km 1 + 600
w miejscowości Wysiadłów – koszt brutto 244 505,82 zł (dofinansowanie 190 790,00 zł);
- Odbudowa drogi gminnej nr 395050 T Radoszki – Dacharzów na odcinku od km 0 + 285 do km 1 + 173
w miejscowości Radoszki koszt brutto 208 330,02 zł (dofinansowanie 163 518,00 zł);
- „Przebudowa drogi gminnej Daromin – Łopata (nr ewid. działki 325) na odcinku od km 0 +000 do km
0+ 610 w miejscowości Daromin” koszt brutto 125 324,58 zł (dofinansowanie 97 689,00 zł);
- „Odbudowa drogi gminnej nr 395009 T Dacharzów – Pęczyny na odcinku od km 0 + 623 do km 1 + 540
w miejscowości Dacharzów i Zagrody koszt brutto 328 252,68 zł (dofinansowanie 250 tys. zł);
- „Odbudowa drogi gminnej nr 395041 T Radoszki – Wilczyce (Sachalin) na odcinku od km 0+000 do km
0+ 830 w miejscowości Radoszki” koszt brutto 222 004,18 zł (dofinansowanie165 146,00 zł) – w trakcie
realizacji;
- „Odbudowa drogi gminnej nr 395046 T Wilczyce – Przezwody na odcinku od km 0 +000 do km 0 +760
w miejscowości Przezwody” koszt brutto 172 347,60 zł (dofinansowanie 134 854,00 zł).
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 26 –
Poz. 473
We wrześniu został wyremontowany 500 metrowy odcinek drogi. Technologia remontu przedstawiała
się następująco warstwa piasku 20 cm, warstwa kruszywa drogowego 25 cm, które zostały za stabilizowane
walcem wibracyjnym. Przedmiotowa droga łączy asfaltową drogę powiatową w Bożęcinie z asfaltową drogą gminną Daromin – Grochocice w miejscowości Daromin. Wykonano 36 przydomowych oczyszczalni
ścieków „Rozbudowie budynku świetlicy w miejscowości Pielaszów, polegająca na dobudowie ganku (wiatrołapu) wraz z dostosowaniem wejścia głównego do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. W ramach umowy firma wykonała budowę ganku wraz ociepleniem, wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej;
wymianą starych drzwi wejściowych na drzwi spełniające normy dla obsługi osób niepełnosprawnych; zostało wykonane z kostki brukowej utwardzenie placu przed świetlicą.
Gmina Wilczyce zrealizowała także cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowej dróg, dwukrotne koszenie poboczy oraz zakup kruszywa którym zostały utwardzone poszczególne odcinki dróg gminnych. Firma
AGRO-TEAM, która wykonała obustronne oczyszczenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy
Wilczyce. Zakrzaczenia w pasach drogowych ograniczające widoczność są jedną z bolączek gminy. Powtarzający się rokrocznie problem został wyeliminowany poprzez podjęcie współpracy z w/w firmą.
W ramach organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy dokonywane jest cykliczne doposażanie świetlic w nowoczesny sprzęt sportowy. W sołectwie Bugaj w 2014 roku mieszkańcy
zyskali nową świetlicę wiejską, jest to już kolejna inwestycja tego typu na terenie Gminy Wilczyce. Powstała świetlica znacznie wpłynie na wewnętrzne życie miejscowości, ponieważ stanowi centrum spotkań, zebrań i dyskusji oraz integracji starszych mieszańców, a także dzieci i młodzieży. Świetlica wyposażona jest
w stoliki, krzesła, telewizor oraz gry zręcznościowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców mającym małe dzieci w miejscowościach: Daromin, Wilczyce, Dacharzów i Radoszki wybudowano place zabaw. Place zabaw służyć będą najmłodszym mieszkańcom. Są miejscem bezpiecznej zabawy, gdzie również
rodzice mogą się zrelaksować bez obawy o bezpieczeństwo swoich podopiecznych ponieważ obszary placów są ogrodzone. Place zabaw są umiejscowione w centrach wsi, aby dostęp do nich był ułatwiony. Dzięki
tym inwestycjom stworzone zostały możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu
oraz został zapewniony wszechstronny rozwój dzieci. Zabawa to istotny element w procesie rozwoju dziecka. Podczas zabawy dzieci poznają siebie i zdobywają wiedzę na temat otaczającego je świata. Zapewnienie
im jak najlepszych warunków do zabawy, nabywania umiejętności społecznych i zdolności komunikacji,
rozwijania osobowości i sprawności psychomotorycznej, pobudzenia wyobraźni i poczucia przestrzeni jest
kwestią priorytetową w rozwoju i integracji społeczeństwa. Stworzone place zabaw pomagają wykształcić u
dzieci potrzebę i nawyk aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Ponadto stały się miejscem, w
którym w sposób bezpieczny i kontrolowany przez dorosłych będą dzieci będą mogły bawić się, wypoczywać i rywalizować oraz rozwijać swoją sprawność fizyczną i umysłową.
Głównym celem doposażenia świetlic, a także ich modernizacji jest to, że młodzież ma miejsce gdzie
może się spotykać i bezpiecznie korzystać z sprzętów będących na wyposażeniu świetlicy. Młodzi mieszkańcy wieczorami nie włóczą się po drogach, przystankach itd. Szczególnie wieczory wolne od nauki szkolnej młodzież spędza w świetlicach, dzięki czemu rodzice wiedzą gdzie są ich pociechy. W trosce o sportowców wspólnie ze Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy “Huragan” wspierany jest rozwój piłki nożnej.
Większość młodych zawodników pochodzi z rodzin patologicznych dla których gra zespołowa jest jedynym
sposobem oderwania się od szarej rzeczywistości i kształtowanie osobowości z wykluczeniem uzależnień od
środków szkodliwych dla życia i zdrowia.
W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostki, która jest samotną, schorowaną i starszą osobą
lub nieporadną życiową Gmina poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się takimi osobami. Pomoc
jaką świadczy OPS opiera się w szczególności na wielorakich działaniach mających na celu zadbanie o
zdrowie i życie osób będących w trudnej sytuacji. Pomoc taka obejmuje rodziny patologiczne, gdzie głównym czynnikiem szkodliwym jest alkohol. W sytuacjach gdy ktoś w znaczącym stopniu nadużywa alkoholu
sprawa jest kierowana do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie Gminy
Wilczyce działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. Jest to “Organ” pomocny
Gminnej Komisji. W 2015 r. do punktu zostało wezwanych ok.20 osób. Na terapię z Pedagogiem ds. Profilaktyki Uzależnień, która prowadzi Punk uczęszczają nie tylko osoby wezwane, ale także potrzebujące motywacji w walce z uzależnieniem alkoholowym własnym lub współmałżonka. Głównym celem i zadaniem
jest motywowanie takich osób aby choć ograniczyły spożywanie, a przede wszystkim dotarcie do nich aby
pod wpływem alkoholu nie poruszali się pojazdem mechanicznym lub w inny sposób zagrażali zdrowiu i
bezpieczeństwu swoim najbliższym.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 27 –
Poz. 473
Osobom znajdujących się w trudnej sytuacji udzielana jest pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych pozyskiwanych z „Banku Żywności” z pomocy w 2015 roku korzystało 100 osób. Na terenie
Gminy Wilczyce funkcjonuje także Zespół Interdyscyplinarny, którego głównym zadaniem jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie kroków mających wyeliminować zjawisko przemocy ze środowiska lokalnego. Od 2013 r. na terenie Gminy Wilczyce funkcjonuje „Klub Seniora”, którego
głównym celem jest pobudzenie aktywności osób starszych w lokalnej społeczności.
W 2015 r. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu sfinansowano konferencję dotyczącą zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz nadużywaniem mediów elektronicznych i internetu. Z tą inicjatywą wystąpili pedagodzy szkolni po doświadczeniach i codziennej obserwacji oraz pracy z uczniami i ich rodzicami. Pedagodzy również zauważyli brak profesjonalnej pomocy w postaci terapeutów uzależnień behawioralnych dla dzieci i młodzieży na terenie naszego powiatu. Również wychowawcy i nauczyciele potrzebowali dodatkowej wiedzy na temat zapobiegania uzależnieniom, zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz diagnozowania symptomów uzależnień. Jest to
szczególnie ważne zagadnienie w obliczu pojawienia się na rynku nowych narkotyków „dopalaczy” oraz
coraz powszechniejszego postępu cyfryzacji i dostępu do mediów elektronicznych od najmłodszych lat.
Konferencja metodyczna dla rodziców i nauczycieli odbyła się w PZSG w Sandomierzu, a warsztaty dla
młodzieży odbywały się w poszczególnych szkołach. Ponadto dofinansowaliśmy w ciągu roku Amazonki,
Stowarzyszenie Głuchoniemych i Diabetyków, PCK i „Kropelki Krwi” działające przy Seminarium Duchownym i Pilkingtonie. Przeznaczono środki w wysokości 45 955 zł dla Oddziału Ortopedii w Sandomierzu na zakup sprzętu i aparatury niezbędnej na tym oddziale.
W okresie wiosennym Starostwo Powiatowe sfinansowało zakup 500 sztuk plakatów „Nie! Wypalaniu
Traw”, które zostały rozwieszone na terenie naszego powiatu. Akcja miała na celu uświadomienie mieszkańcom naszego powiatu jakie szkody dla przyrody oraz jakie niebezpieczeństwo dla ludzi niesie wypalanie
traw.
W dniu 16 kwietnia 2015 w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu odbyło się wręczenie nagród na szczeblu powiatowym w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015. Organizatorem konkursu był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef
Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz
uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia), a także dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej, itp. z terenu powiatu sandomierskiego. Nagrody zostały wręczone przez Wicestarostę Sandomierskiego Wojciecha Dzieciucha laureatom konkursu na szczeblu powiatowym, których prace przeszły do etapu wojewódzkiego konkursu.
3. W ramach kontynuacji programu cząstkowego „Bezpieczne drogi powiatu sandomierskiego” mającego
na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych, Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
z siedzibą w Samborcu w roku 2015 zrealizował wiele zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na
terenie naszego powiatu.
W ramach programu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych przebudowano 8 dróg:
- ulica powiatowa Ożarowska w Sandomierzu (ułożenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników na
odcinku 716 mb),
- droga powiatowa Nr 0738 T w miejscowości Piekary (ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 600 mb),
- droga powiatowa Nr 0749 T w miejscowościach; Czermin (ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku
2015 mb), Nowy Garbów, Stary Garbów (ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 1072 mb)
- droga powiatowa Nr 0754 T w miejscowości Szczytniki (ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 658 mb),
- droga powiatowa Nr 0750 T w miejscowości Wilczyce (ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 548 mb,
wykonanie przepustu),
- droga powiatowa Nr 0777 T w miejscowości Byszów (ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 893 mb),
- droga powiatowa Nr 0801 T w miejscowościach Milczany, Andruszkowice (ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 990 mb),
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 28 –
Poz. 473
- droga powiatowa Nr 0853 T w miejscowości Świężyce (ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 911 mb).
Wartość zadań: 2 233 428, 26 zł w tym udział powiatu: 259 033,40 zł.
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowano 2 drogi:
- droga powiatowa Nr 0714 T w miejscowościach Pokrzywianka, Beradz (ułożenie nawierzchni bitumicznej na
odcinku 3700 mb),
- droga powiatowa Nr 0749 T w miejscowościach Romanówka, Nowy Garbów, Stary Garbów (ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 3259 mb, wykonanie chodników 420 mb).
Wartość zadań: 2 550 962, 22 zł w tym udział powiatu: 644 191,82 zł.
W ramach inwestycji wspólnych z udziałem gmin wykonano zadania:
a) z udziałem Gminy Obrazów przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Piekary
b) z udziałem Gminy Samborzec:
- umocniono rów w ciągu drogi powiatowej Nr 0800 T w miejscowości Samborzec
- wykonano chodniki w ciągu drogi powiatowej Nr 0803 T w miejscowościach Kobierniki, Koćmierzów,
- wykonano odwodnienie drogi powiatowej Nr 0803 T w miejscowości Bogoria Skotnicka,
- zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; bariery sprężyste (Koćmierzów, Bogoria
Skotnicka), poręcze ochronne (Koćmierzów, Zajeziorze), lustra drogowe (Bogoria Skotnicka, Andruszkowice, Chobrzany)
c) z udziałem Gminy Wilczyce odtworzono rowy w ciągach dróg powiatowych Nr 0735 T oraz 0750 T w miejscowości Wilczyce.
Wartość zadań: 166 053,01 zł, udział powiatu: 83 026,52 zł.
Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej Nr 0799 T w miejscowościach Bystrojowice, Wielogóra – wartość zadania: 17 220,00 zł. Wykonano również badania geologiczne osuwiska – droga
powiatowa Nr 0781 T w miejscowości Ulanowice - wartość zadania: 37 822,50 zł. W 2015 r. miało miejsce
wykonanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych na terenie powiatu sandomierskiego. Zostały
zamontowane znaki:
- ZNAKI OSTRZEGAWCZE TYP A: 247 szt.
- ZNAKI ZAKAZU TYP B: 155 szt.
- ZNAKI NAKAZU TYP C: 6 szt.
- ZNAKI INFORMACYJNE TYP D: 298 szt.
- ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI TYP E: 61 szt.
- ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE TYP F: 13 szt.
- URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO (LUSTRO DROGOWE, ZAPORA
DROGOWA, ZNAKI PROWADZĄCE) – 32 szt.
- DODATKOWE ZNAKI PRZED PRZEJAZDAMI KOLEJOWYMI: 2 szt.
- TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH: 238 szt.
Wartość zadania – 201 491, 22 zł
W 2015 r. wykonano oznakowanie poziome ulic powiatowych; Armii Krajowej, Koseły, Rokitek, Staromiejskiej, Zawichojskiej, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Mickiewicza, Ożarowskiej na terenie miasta
Sandomierza o łącznej powierzchni 1783,24 m².
Wartość zadania – 20 075, 03 zł.
Przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych z użyciem:
- emulsji asfaltowej i grysów dolomitowych w ilości 591,17 ton,
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 29 –
Poz. 473
- mieszanki mineralno-bitumicznej wytwarzanej i wbudowanej „na gorąco” w ilości 600 m²,
- masy mineralno-bitumicznej z recyklera w ilości – 599,88 m².
Wartość zadania – 364 971,13 zł.
Zarząd Dróg Powiatowych wykonał ścinkę nadmiaru ziemi z poboczy dróg, udrożnienie przepustów, odtworzenie rowów odwadniających oraz wycinkę gałęzi, krzewów w miejscach, które stwarzają zagrożenie
dla ruchu drogowego.
W celu właściwego zabezpieczenia stanu nawierzchni dróg w okresie zimowym, Zarząd Dróg Powiatowych zlecił Przedsiębiorstwu Usług Drogowych w Opatowie odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie
powiatu sandomierskiego. Do zwalczania śliskości w sezonie 2015/2016 zgromadzono 2210 ton 30% mieszanki piaskowo-solnej.
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego, Zarząd Dróg Powiatowych ściśle współdziała z policją, przeprowadzając objazdy dróg powiatowych pod kątem oznakowania dróg, określenia miejsc niebezpiecznych, ograniczenia prędkości i ograniczenia tonażu.
Niemniej jednak w roku 2015 na terenie działania KPP Sandomierz odnotowano łącznie 762 zdarzeń
drogowych, w tym 68 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 11 osób, a 84 osoby doznało obrażeń ciała. Doszło również do 694 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to zaistniało 742 zdarzeń drogowych, w związku z czym odnotowano wzrost ogólnej liczby
o 20 tj. o 2,7%.
Ponadto odnotowano:
- spadek wypadków drogowych o 3 tj. o 4,3% do 2014 r.
- wzrost liczby osób zabitych o 6 tj. o 120% do 2014 r.
- spadek liczby osób rannych o 10 tj. o 10,64% do 2014 r.
- wzrost kolizji drogowych o 25 tj. o 3,73% do 2014 r.
ZAGROŻENIE WYPADKAMI ZE WZGLĘDU NA GMINY:
- gm. Sandomierz - liczba wypadków 29, wzrost o 6 tj. o 26,08% do 2014 r.
- gm. Klimontów – liczba wypadków 8, spadek o 5 tj.38,47% do 2014 r.
- gm. Samborzec – liczba wypadków 6, wzrost o 2 tj. o 50% do 2014 r.
- gm. Łoniów – liczba wypadków 12, wzrost ilość 3 tj. ilość 33,33% do 2014 r.
- gm. Obrazów – liczba wypadków 5, spadek o 1 tj. o 16,67% do 2014 r.
- gm. Zawichost – liczba wypadków 2, spadek o 1 tj. o 33,34% do 2014 r.
- gm. Koprzywnica – liczba wypadków 1, spadek o 3 tj. o 75% do 2014 r.
- gm. Dwikozy – liczba wypadków 4, spadek o 1 tj. o 20% do 2014 r.
- gm. Wilczyce – liczba wypadków 1, spadek o 3 tj. o 75% do 2014 r.
4. Operacyjny nadzór nad bezpieczeństwem powiatu sandomierskiego sprawowany jest przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu poprzez:
- współpracę ze służbami ratowniczymi, tj. Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym, Pogotowiem Energetycznym, Jednostką Wojskową, Pomocą Drogową i innymi,
- bieżącą kontrolę stanu zaopatrzenia wodnego miejscowości,
- kontrolę stanu dróg dojazdowych do obiektów mieszkalnych, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych,
- organizowanie ćwiczeń i szkoleń na obiektach na terenie powiatu: szkolenia, ćwiczenia prowadzone są na
wybranych obiektach, które stwarzają duże zagrożenie pod względem pożarowym, gdzie występują utrudnienia w ewakuacji ludzi i mienia,
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 30 –
Poz. 473
- opracowywanie i wdrażanie planów zabezpieczenia miejscowości i miast w oparciu o analizy stanu zagrożenia pożarowego,
- wypracowanie skutecznych sposobów (algorytmów) postępowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w
zdarzeniach na terenie miasta (pożary, wypadki, awarie, utonięcia, zagrożenia chemiczne, ekologiczne),
- przedkładanie własnych opracowań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego władzom gmin i miast,
- organizowanie ćwiczeń i pokazów, udział w imprezach na terenie miejscowości,
- współpracę służb KP PSP z przedsiębiorstwami i zakładami na terenie miast i gmin w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego,
- kierowanie i dowodzenie związkami taktycznymi tj. jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych i zastępami
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej biorącymi udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu.
W 2015 r. na terenie powiatu sandomierskiego jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych wyjeżdżały 948 razy, w tym 509 razy do pożarów, 418 razy do miejscowych zagrożeń,
a 21 razy były to alarmy fałszywe.
Analizując sytuację w 2015 r. należy stwierdzić, że w porównaniu z 2014 r. zwiększyła się ogólna ilość zdarzeń o 234, w tym ilość powstałych pożarów o 90, miejscowych zagrożeń o 138, a alarmów fałszywych o 6.
Najwięcej pożarów powstało w marcu w związku z corocznym wypalaniem traw i pożarami lasów, natomiast najwięcej miejscowych zagrożeń wystąpiło w lipcu w związku z gwałtownymi burzami, które wystąpiły
na terenie powiatu sandomierskiego. W 2015 r. zanotowano 509 pożarów, to jest prawie 53% wszystkich wyjazdów, z czego pożary małe - 492 co stanowi ok. 97% pożarów, pożary średnie - 17 co stanowi ok. 3% pożarów. W 2015 r. największą liczbę pożarów - 121 - odnotowano się na terenie Miasta Sandomierza, co stanowi
24% wszystkich pożarów. Drugą gminą o największej ilości pożarów jest gmina Koprzywnica. Najmniej zdarzeń zanotowano na terenie gmin Wilczyce i Obrazów. W 2015 r. największą liczbę pożarów odnotowano w
dziale uprawy rolnictwo – 283 zdarzeń co stanowi 55% wszystkich pożarów, drugim miejscu znalazły się pożary w dziale Inne, łącznie 23% wszystkich pożarów. Podpalenie (409) było najczęstszą przyczyną powstania
pożarów.
Na ogólną liczbę 948 zdarzeń w 2015 r. odnotowano 418 miejscowych zagrożeń i tak:
- małe – 17 co stanowi ok. 4% ogółu miejscowych zagrożeń,
- lokalne – 394 co stanowi ok. 94% ogółu miejscowych zagrożeń,
- średnie – 6 co stanowi ok. 2% ogółu miejscowych zagrożeń,
- duże – 1.
Największą ilość miejscowych zagrożeń w 2015 r. odnotowano na terenie miasta Sandomierza (134), co stanowi 32% wszystkich miejscowych zagrożeń na terenie powiatu sandomierskiego. Najwięcej osób poszkodowanych podczas zdarzeń było na terenie miasta Sandomierza (30) oraz gminy Klimontów (30). Przy zdarzeniach na terenie powiatu sandomierskiego najwięcej strażaków brało udział na terenie miasta Sandomierza i
gminy Samborzec, co wiąże się również z największą ilością samochodów, które brały udział w zdarzeniach.
Najwięcej razy strażacy udzielali pomocy medycznej podczas zdarzeń na terenie miasta Sandomierza (11) oraz
gminy Łoniów (10). Najwięcej jednostek OSP spoza gminy dysponowane były do zdarzeń na terenie gminy
Samborzec oraz miasta i gminy Koprzywnica i gminy Łoniów. Największe straty pożarowe wystąpiły na terenie gminy Samborzec (360,5 tys). Największe straty powstałe w wyniku miejscowych zagrożeń (472,3 tys.)
odnotowano na terenie gminy Łoniów. Dzięki działaniom jednostek ochrony ppoż. uratowano najwięcej mienia
o łącznej wartości 21149 tys. złotych.
Powiatowe Stanowisko Kierowania powiatu sandomierskiego realizuje zadania zintegrowanego systemu kierowania działalnością operacyjną jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Systemu Ratowniczego w
zakresie:
a) przyjmowania, ewidencjonowania i analizowania oraz przekazywania do WSKR bieżących i okresowych
meldunków o zagrożeniach i innych zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez jednostki systemu ratowniczego,
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 31 –
Poz. 473
b) dysponowania sił i środków straży pożarnych, pogotowia ratunkowego oraz powiadamianie służb specjalistycznych przewidzianych do współdziałania przy likwidacji pożarów oraz skutków miejscowych zagrożeń
oraz innych zdarzeń wymagających interwencji służb ratowniczych z zachowaniem przyjętych procedur
działania,
c) utrzymywanie stałej łączności z jednostkami biorącymi udział w akcjach ratowniczych i z jednostkami nadrzędnymi,
d) koordynacji i współdziałania z dowódcę akcji lub koordynatorem medycznych działań ratowniczych w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do podjęcia zamiaru taktycznego,
e) śledzenia przebiegu akcji ratowniczej w aspekcie jej rozwoju oraz zapewnienie niezbędnych sił i środków do
jej przeprowadzenia, z równoczesnym współdziałaniem ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, innymi
grupami i formacjami ratowniczymi realizującymi także zadania w zakresie ochrony ludności,
f) uruchamiania i realizacji postanowień planów ratowniczych,
g) powiadamiania przełożonych oraz władz samorządowych o zdarzeniach powstałych na terenie powiatu,
h) dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń powstałych na terenie powiatu
i wg potrzeb w najbliższym sąsiedztwie powiatu,
i) współdziałanie i informowanie służby dyspozytorskiej pogotowia ratunkowego, policji podczas zaistniałych
zdarzeń,
j) oceniania gotowości systemu ratowniczego do podjęcia działań ratowniczych, ustalanie konieczności wspomagania powiatowego systemu ratowniczego poprzez wprowadzanie stanów podwyższonej gotowości,
alarmowanie odwodów operacyjnych i personelu wspomagającego (specjalistów branżowych) oraz zgłaszania do jednostek nadrzędnych potrzeb użycia sił i środków ratowniczych spoza terenu powiatu,
k) prowadzenia i aktualizowania Danych Operacyjnych, w tym dokumentacji operacyjnej.
Siłę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie sandomierskim stanowią: Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Sandomierzu, 23 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG oraz 61
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączonych do KSRG.
Terenem chronionym przez te jednostki jest obszar 9 jednostek administracyjnych stopnia podstawowego (w
tym miasto Sandomierz). Struktura KSRG jest podstawowym narzędziem starosty służącym do realizacji zadań
ratowniczych na obszarze powiatu w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub likwidacji innych miejscowych zagrożeń. Zapewnienie skutecznych warunków realizacji bieżących zadań ratowniczych przez podmioty KSRG
na obszarze powiatu leży w gestii starosty, który:
- uzgadnia wspólne działania podmiotów systemu;
- zatwierdza plany ratownicze oraz programy działania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie ich udziału w KSRG;
- określa zadania KSRG na obszarze powiatu oraz kontroluje ich realizację;
- uwzględnia w projekcie budżetu powiatu niezbędne środki finansowe na skuteczne działania ratownicze powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu oraz dysponuje rezerwą
budżetową powiatu;
- powołuje i przewodniczy powiatowemu zespołowi zarządzania kryzysowego.
W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska oraz stanach kryzysu starosta kieruje
krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym w zakresie:
- określenia celów do osiągnięcia i priorytetów działań ratowniczych;
- zabezpieczenia logistyki dla sił ratowniczych i pomocniczych;
- zapewnienie minimalnych wymogów przetrwania ludności na obszarach (lub z obiektów) dotkniętych zdarzeniem;
- nadzorowanie realizacji przydzielonych zadań oraz monitorowanie przebiegu działań ratowniczych.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 32 –
Poz. 473
Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu podpisała 23 porozumienia z Wójtami (Burmistrzami) oraz przedstawicielami jednostek OSP o włączeniu do KSRG. Konsekwencja podpisania tych porozumień było włączenie
tych jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Innym elementem poprawiającym prowadzenia działań na terenie powiat są podpisane umowy ze specjalistami, których umiejętności będą przydatne podczas prowadzonych działań o znacznych rozmiarach (zakres hydrologii wodnej oraz ochrony obiektów zabytkowych).
W ocenie operacyjnego zabezpieczenia powiatu sandomierskiego pod uwagę brane są następujące czynniki:
- zakres i możliwość realizacji zadań przez poszczególne instytucje, podmioty oraz pozarządowe organizacje
ratownicze,
- mobilność operacyjna jednostek z systemu i czas dysponowania w obszar chroniony,
- możliwości w zakresie nowych zadań ratowniczych w świetle wymaganego przygotowania – możliwości
sprzętowych.
Rozległy teren powiatu sandomierskiego chroniony jest 31 jednostkami OSP typu S. W większości są to jednostki posiadające samochody średnie i ciężkie. Z analiz i statystyk wynika, że około 50% zdarzeń jest likwidowana przez jednostki OSP, w szczególności jednostki włączone do KSRG. Na terenie powiatu sandomierskiego występuje gmina, która wprowadziła do systemu jedną jednostkę OSP (Miasto i Gmina Zawichost). Na
terenie powiatu sandomierskiego działa łącznie 84 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w związku z brakiem
posiadania wyposażenia osobistego, badań lekarskich oraz wymaganego przeszkolenia 43 jednostek z nich
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może być dysponowane do działań ratowniczych.
Na podstawie opracowanych założeń i po ustaleniu planu sieci Jednostek Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, oraz założeń ratownictwa specjalistycznego w stopniu podstawowym i rozmieszczeniu sprzętu
wynikają następujące wnioski:
a) Czasy dysponowania i przybycia na miejsce zdarzenia przez jednostki z KSRG
Na terenie powiatu sandomierskiego działa 23 jednostki OSP włączone do KSRG. Wszystkie jednostki
posiadają system DSP 50. Czas alarmu i zadysponowania OSP włączonych do KSRG zgodnie z przepisami
nie powinien przekroczyć 5 min. Analizując czasy dysponowania i przybycia na miejsce zdarzenia w przedziale 8, 15 minut nasuwają się następujące wnioski:
- Czas dysponowania i przybycia w ciągu 8 minut: Przy założonej prędkości 60 km/h z uwzględnieniem
warunków atmosferycznych, pory roku, pory dnia oraz czasu zbiórki każda jednostka OSP z KSRG jest w
stanie w tym czasie pokonać ok. 3 km. od miejsca siedziby. W tym czasie żadna z jednostek nie jest w
stanie zabezpieczyć chronionego obszaru własnej gminy a jedynie zabezpieczy teren własnej miejscowości i jej obrzeża. Najmniej chronionym terenem jest obszar Miasta i Gminy Zawichost, ze względu na
funkcjonowanie tylko jednej jednostki OSP włączonej do KSRG, co nasuwa wniosek włączenia do KSRG
przynajmniej jednej jednostki OSP z terenu tej gminy.
- Czas dysponowania i alarmu w ciągu 15 min: W przedziale czasowym 15 min jednostki OSP mogą zabezpieczyć teren własnej miejscowości i większość (80-90%) terenu gminy. Ze względu na zabezpieczanie terenu Miasta i Gminy Zawichost przez jedną jednostkę OSP z KSRG nie jest w pełni zabezpieczany
teren tej jednostki administracyjnej. Uwzględniając czasy dojazdu jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączone do KSRG nie jest w stanie w ciągu 15 minut zabezpieczyć 50% terenu tych gmin. Ze względu,
że na terenie Miasta i Gminy Zawichost do działań operacyjnych przygotowana są tylko dwie jednostki
OSP, nie są w stanie w ciągu 15 minut zabezpieczyć 100% terenu tej gminy.
b) Ratownictwo specjalistyczne w stopniu podstawowym
Każda jednostka KSRG samodzielnie podejmująca działalność ratowniczą, powinna docelowo posiadać
zdolność do przeprowadzenia podstawowego zakresu działań specjalistycznych, przez okres czasu niezbędny do usunięcia zagrożenia lub niezbędny do podjęcia działań przez specjalistyczny podmiot ratowniczy. W
chwili obecnej tylko Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Sandomierzu jest przygotowana do prowadzenia
działań w każdej dziedzinie ratownictwa w stopniu podstawowym. Po opracowaniu poziomu zagrożenia
powiatu został opracowany plan rozwoju dziedzin ratownictwa w stopniu podstawowy.
Poziom zagrożenia powiatu z zakresu wodnego jest wysoki, w związku z tym 14 jednostek OSP włączonych do KSRG wytypowano do prowadzenia specjalistki z zakresu ratownictwa wodnego, powinny one być
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 33 –
Poz. 473
przygotowane do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, aby w ciągu 15 minut mogły podjąć
działania na obszarze o powierzchni 56%, zamieszkały przez 83% mieszkańców powiatu. Poziom zagrożenia powiatu w ruchu drogowym i kolejowym jest średni, w związku z tym 8 jednostek OSP włączonych do
KSRG (OSP Łoniów, OSP Sulisławice, OSP Koprzywnica, OSP Klimontów, OSP Samborzec, OSP Winiary, OSP Łukawa, OSP Obrazów) powinny być przygotowane do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa
technicznego, aby w ciągu 20 minut mogły podjąć działania na obszarze o powierzchni 78%, zamieszkały
przez 92% mieszkańców powiatu. Poziom zagrożenia wysokościowego powiatu jest niski, w związku z tym
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Sandomierzu oraz OSP Klimontów powinny być przygotowane do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wysokościowego, aby w ciągu 25 minut mogły podjąć działania na
obszarze o powierzchni 75%, zamieszkały przez 90% mieszkańców powiatu. Poziom zagrożenia katastrofa
budowlaną powiatu jest niski, w związku z tym Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Sandomierzu oraz OSP
Klimontów powinny być przygotowane do prowadzenia działań z zakresu działań poszukiwawczoratowniczych, aby w ciągu 25 minut mogły podjąć działania na obszarze o powierzchni 75%, zamieszkały
przez 90% mieszkańców powiatu. Poziom zagrożenia chemicznego powiatu jest niski, w związku z tym
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Sandomierzu oraz OSP Klimontów powinny być przygotowana do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wysokościowego, aby w ciągu 25 minut mogły podjąć działania na
obszarze o powierzchni 75%, zamieszkały przez 90% mieszkańców powiatu.
c) Rozmieszczenie sprzętu
W oparciu o analizę wyposażenia jednostek OSP z KSRG oraz typu „S” oaz ich lokalizację, należy
stwierdzić, że na terenie powiatu sandomierskiego istnieją obszary, w których czas dotarcia ze sprzętem
specjalistycznym przekracza 15 minut. Występuje konieczność wyposażenia w sprzęt specjalistyczny wymagany w jednostkach OSP z KSRG. W okresie przejściowym na terenie każdej gminy powinna być minimum jedna jednostka OSP, która takowy sprzęt posiada. Jednocześnie należy doposażyć jednostki OSP z
KSRG, które znalazły się w planie rozwoju dziedzin ratownictwa. Analizując zagrożenia oraz rozmieszczenie sprzętu w poszczególnych gminach należy stwierdzić że:
- Na terenie powiatu sandomierskiego są zlokalizowane jednostki OSP z KSRG wyposażone w sprzęt
ochrony dróg oddechowych.
- Na terenie 7 gmin są zlokalizowane jednostki OSP z KSRG wyposażone w sprzęt hydrauliczny. Na terenie Miasta i Gminy Zawichost, ze względu na brak w/w sprzętu, w sytuacji konieczności jego wykorzystania czas dotarcia jednostek ochrony przeciwpożarowej posiadających sprzęt hydrauliczny przekracza
15 minut.
- Na terenie 6 gmin są zlokalizowane jednostki OSP z KSRG wyposażone w sprzęt pływający. Na terenie
Gminy Obrazów, Gminy Wilczyce, ze względu na brak w/w sprzętu, w sytuacji konieczności jego wykorzystania czas dotarcia jednostek ochrony przeciwpożarowej posiadających sprzęt pływający przekracza
15 minut.
- Na terenie 8 gmin są zlokalizowane jednostki OSP z KSRG wyposażone w sprzęt medyczny umożliwiający udzielenie pomocy medycznej. Należy podkreślić, że wśród jednostek OSP nadal są braki w ilości wyszkolonych ratowników.
- Na terenie powiatu sandomierskiego wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do KSRG
są wyposażone w pompy szlamowe. Ze względu na wydajność jest: 12 pomp szlamowych o wydajności
do 500l/min, 16 pomp szlamowych o wydajności od 501 l/min do 1000 l/min, 25 pomp szlamowych o
wydajności od 1001 l/min do 2000 l/min, 2 pomp szlamowych o wydajności od 2001 l/min do 4000 l/min,
1 pompa szlamowa o wydajności powyżej 4001 l/min do 1000 l/min. Analizując ilość wyjazdów do zdarzeń zastępów Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Sandomierzu poza teren Miasta Sandomierza oraz ilość
dysponowania jednostek OSP z KSRG na teren miasta należy stwierdzić, że wobec braku zlokalizowanych w Sandomierzu innych jednostek ochrony przeciwpożarowej czasy dotarcia do 15 minut jest czysto
teoretyczny.
d) Zabezpieczenie operacyjne na poszczególnych gminach powiatu sandomierskiego.
Na terenie Gminy Łoniów działa 8 jednostek OSP przygotowanych do prowadzenia działań ratowniczych, w tym 4 z nich są włączone do KSRG. Na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica działa 5 jednostek
OSP przygotowanych do prowadzenia działań ratowniczych, w tym 3 z nich są włączone do KSRG. Na terenie Gminy Klimontów działa 7 jednostek OSP przygotowanych do prowadzenia działań ratowniczych, w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 34 –
Poz. 473
tym 3 z nich są włączone do KSRG. Na terenie Gminy Samborzec działa 4 jednostek OSP przygotowanych
do prowadzenia działań ratowniczych, w tym 3 z nich są włączone do KSRG. Na terenie Gminy Obrazów
działa 4 jednostek OSP przygotowanych do prowadzenia działań ratowniczych, w tym 2 z nich są włączone
do KSRG. Żadna z jednostek OSP nie dysponuje sprzętem pływającym. Na terenie Miasta Sandomierza nie
działa żadna jednostka OSP przygotowanych do prowadzenia działań ratowniczych. W związku z rozpoczęciem działalności przez OSP Sandomierz należy podjąć działania, aby mogła ona uczestniczyć w działaniach ratowniczych. Na terenie Gminy Dwikozy działa 8 jednostek OSP przygotowanych do prowadzenia
działań ratowniczych, w tym 5 z nich są włączone do KSRG. Na terenie Gminy Wilczyce działa 3 jednostki
OSP przygotowanych do prowadzenia działań ratowniczych, w tym 2 z nich są włączone do KSRG. Żadna z
jednostek OSP nie dysponuje sprzętem pływającym. Na terenie Miasta i Gminy Zawichost działa 2 jednostki OSP przygotowana do prowadzenia działań ratowniczych, w tym 1 z nich jest włączona do KSRG. Nie
dysponuje ona sprzętem hydraulicznym.
e) Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa
Funkcjonariusze KP PSP w Sandomierzu wchodzą w skład SGW-N, grupa funkcjonująca w KP PSP
Sandomierz liczy 13 ratowników w tym 5 kierowników robót podwodnych. Grupa wyposażona jest w dostateczną ilość sprzętu niemniej jest to sprzęt wyeksploatowany wymagający wymiany.
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu realizuje zadania w zakresie zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Sandomierzu realizuje zadania na obszarze chronionym Komendy Powiatowej
PSP w Sandomierzu, do podstawowych zadań należy:
- Przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na obszarze chronionym,
- Koordynacja działań ratowniczych na obszarze chronionym w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń oraz przekazywanie tych informacji do WSKR,
- Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych
zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia,
- Przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSRG i przekazywanie tych informacji do WSKR,
- Współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania.
- Dysponowanie siłami i środkami PSP, jednostek wchodzących w skład KSRG oraz innych jednostek
na terenie powiatu wg ustalonych zasad dysponowania,
- Powiadamianie przełożonych oraz władz powiatu o zagrożeniach występujących na terenie powiatu,
- Prowadzenie komputerowych baz danych,
- Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKP,
- Obsługa urządzeń monitoringu pożarowego,
- Utrzymywanie stałej łączności z WSKR w Kielcach
na częstotliwości kanału Krajowej Sieci Współdziałania.
oraz prowadzenie
ciągłego
nasłuchu
W związku z narastającą ilością zdarzeń, które wystąpiły na terenie powiatu sandomierskiego na przełomie pięciu ostatnich lat możemy stwierdzić że:
a) W związku z rozbudową sprzętu teleinformatycznego wyposażenie Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Sandomierzu, a mianowicie zasilanie awaryjne nie w pełni zabezpiecza sprzęt teleinformatyczny, co skutkuje brakiem koordynacji działań ratowniczych w przypadku wystąpienia długotrwałych zdarzeń oraz zniszczeniem sprzętu.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 35 –
Poz. 473
b) Rozbudowa narzędzi teleinformatycznych na Stanowisku Kierowania Komendanta PSP w Sandomierzu oraz
pozyskane mapy cyfrowe GIS pozwoliłaby wykorzystać je podczas procesu decyzyjnego oraz obrazować zaistniałe zdarzenie na mapach cyfrowych co ułatwiłoby koordynacje zdarzeń.
c) Wyposażenie biurowe jakim dysponujemy na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w
Sandomierzu było projektowane w latach 90 ubiegłego wieku, często niepasujące do dzisiejszych potrzeb.
Występujące główne zagrożenia na terenie powiatu można podzielić m.in. na następujące grupy:
- Zakłady przemysłowe posiadające TSP (toksyczne substancje przemysłowe)
- Stacje dystrybucji paliw płynnych i gazowych, - jest ich łącznie na terenie powiatu sandomierskiego 38
(etylina, ON, gaz LPG, CNG)
- Ciągi komunikacji drogowej i kolejowej po których przewożone są materiały niebezpieczne,
- Obiekty o szczególnym zagrożeniu pożarowym.
Czynności kontrolno-rozpoznawcze w 2015 roku:
- Przeprowadzono kontroli ogółem – 94, w tym kontrole podstawowe – 38, kontrole sprawdzające – 42,
odbiory obiektów - 14.
Ogółem stwierdzonych nieprawidłowości – 110. Ilość wydanych decyzji administracyjnych: w sprawie
usunięcia uchybień - 16, w sprawie wstrzymania robót i zakazu eksploatacji – 0. Nałożono 9 mandatów karnych. Zastosowano 14 wystąpienia do innych organów. Wydano 20 opinii z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
Ilość przeprowadzonych kontroli wg rodzaju obiektów:
- Obiekty użyteczności publicznej (łącznie) - 57
- Obiekty zamieszkania zbiorowego – 9
- Obiekty produkcyjne i magazynowe – 26
- Lasy - 2.
Podstawowe grupy obiektów w których przeprowadzone zostały czynności kontrolno-rozpoznawcze
w 2015 roku:
- obiekty zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- obiekty krytych pływalni i basenów,
- obiekty sal (hal) widowiskowo-sportowych,
- obiekty kin,
- obiekty bibliotek.
W 2015 roku zgłoszono łącznie do odbioru 22 obiekty, w tym Komenda Powiatowa PSP zajmowała stanowisko dotyczące zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w przypadku
14 obiektów. Wydano 2 opinie negatywne - sprzeciwy na użytkowanie obiektów, 3 opinie z uwagami na
użytkowanie obiektu oraz 9 opinie bez uwag.
Skuteczność działań w dużej mierze zależy od sprawności i niezawodności technicznej pojazdów i sprzętu. Uzyskuje się to dzięki stałym zabiegom obsługowo-naprawczym. W chwili obecnej wyposażenie warsztatowe, niskie obsady etatowe zmian służbowych oraz duża ilość zdarzeń i zajęć doskonalących powodują,
że zaplecza techniczne nie działają w odpowiedni sposób. W obecnym stanie przy wykorzystaniu własnego
zaplecza wykonywane są tylko podstawowe czynności obsługowe i naprawy pojazdów i sprzętu silnikowego na własne potrzeby. Wykonywanie napraw nowoczesnych pojazdów we własnym zakresie, bez specjalistycznych narzędzi oraz fachowej kadry jest praktycznie niemożliwe. Naprawy i obsługa okresowa sprzętu
specjalistycznego, takiego jak: narzędzia hydrauliczne, narzędzia pneumatyczne, radiostacje, urządzenia
kontrolno-pomiarowe, aparaty powietrzne i ubrania gazoszczelne, wg zaleceń producentów, zlecane są firmom zewnętrznym dysponującym odpowiednią kadrą, sprzętem i uprawnieniami. Powoduje to niestety
zwiększenie kosztów eksploatacyjnych oraz przedłużanie czasu wycofania z działań operacyjnych. Aby
przynajmniej częściowo temu przeciwdziałać i obniżyć koszty eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddecho-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 36 –
Poz. 473
wych, dzięki współpracy KP PSP w Sandomierzu z samorządami z terenu powiatu sandomierskiego w roku
2012 utworzono w naszej jednostce warsztat obsługi sprzętu ODO. Przeszkolono serwisantów, zakupiono
niezbędne wyposażenie i warsztat realizuje swoje zadania, polegające na świadczeniu nieodpłatnych usług
bieżących i okresowych na rzecz PSP i OSP z terenu naszego powiatu. Aparaty ODO kierowane są do zewnętrznego serwisu tylko na naprawy główne – co 6 lub 10 lat. Dzięki środkom przekazanym w 2013 r.
przez Starostę Sandomierskiego warsztat został wyposażony w nową sprężarkę do napełniania butli powietrznych. W 2014 r. dzięki wsparciu Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wyposażenie
warsztatu poszerzyło się o półautomatyczny tester Quaestor 5000 do badania statycznego i dynamicznego
aparatów powietrznych, masek i ubrań gazoszczelnych.
Ważnym elementem gotowości do działań jednostek ratowniczych jest wyposażenie techniczne w sprzęt i
pojazdy. Obecny stan wyposażenia użytkowanego przez jednostki organizacyjne PSP i OSP został osiągnięty przez wieloletnią działalność planistyczną i zaopatrzeniową. Obowiązujące normatywy oraz osiągnięty
poziom ilościowy i jakościowy wyposażenia pozwalają na określenie stopnia przygotowania jednostek organizacyjnych PSP i OSP do wykonywania zadań ustawowych i ustalenie najważniejszych potrzeb. Specyfika wykorzystania tego sprzętu, tj. intensywne użytkowanie i pozostawanie w stałej gotowości, powoduje
jego szybkie zużycie, a to pociąga za sobą konieczność jego stałej wymiany. Sprzęt, który osiągnął normy
eksploatacyjne i jest sprawny technicznie, może być przekazany jednostkom OSP do dalszego użytkowania.
Zakres zadań ustawowych bezpośrednio określa rodzaj i ilość wyposażenia w jednostkach organizacyjnych
PSP, na które składają się:
- pojazdy pożarnicze: gaśnicze i specjalne,
- sprzęt specjalistyczny,
- sprzęt łączności przewodowej i bezprzewodowej,
- sprzęt informatyczny,
- obiekty techniczne i wyposażenie warsztatowe.
Pojazdy pożarnicze stanowią zasadnicze i niezbędne wyposażenie jednostek organizacyjnych PSP. Ilość
oraz stan techniczny środków transportu ma wpływ na mobilność i szybkość działań jednostek ratowniczogaśniczych. W 2015 r., w ramach realizowanych na terenie kraju i naszego województwa programów mających na celu doposażenie jednostek PSP, do KP PSP w Sandomierzu trafiły:
- quad z przyczepą (do wykorzystania np. podczas działań przeciwpowodziowych);
- przewoźna pompa wysokiej wydajności;
- amfibijny pojazd gąsienicowy z silnikiem zaburtowym i przyczepą;
- przyczepa specjalna ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego z dozowarką materiałów sypkich.
Jednostka użytkuje ponadto m.in.:
- 9 przyczep (3 podłodziowe; 2 z pompami wysokiej wydajności; 1 z zaporami przeciwolejowymi; 1 do
przewozu quada; 1 do przewozu amfibijnego pojazdu gąsienicowego; 1 przyczepkę lekką do przewozu
różnego rodzaju sprzętu)
- 36 szt. różnorodnego sprzętu silnikowego (zestawy narzędzi hydraulicznych, pompy, pilarki, przecinarki,
agregaty prądotwórcze, łodzie z silnikami zaburtowymi)
- inny sprzęt ratowniczy (m.in. skokochron, namiot ewakuacyjny, podnośniki/poduszki pneumatyczne, generator piany, agregat proszkowy, aparaty powietrzne ODO (16), ubrania gazoszczelne (4), ubrania żaroodporne (4), zestawy ratownictwa medycznego (3), sprzęt do ratownictwa wodnego, wysokościowego, lodowego itp.).
Grupy sprzętowe wyposażenia specjalistycznego stanowią asortyment o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu, konstrukcji i sposobie użycia. Ilość, rodzaj grup oraz sprzętu w nich występującego obrazuje zakres i
złożoność zadań realizowanych przez jednostki PSP. Ratownicy obsługujący te urządzenia winni wykazywać się szczególnymi umiejętnościami i kulturą techniczną. Minimalne stany obsad JRG uniemożliwiają
tworzenie specjalizacji wśród załogi. Dlatego koniecznym jest, aby każdy ratownik potrafił prawidłowo obsługiwać sprzęt będący na wyposażeniu jednostki, co wymaga długich, wieloetapowych procesów szkolenia. Doposażenie w nowoczesny sprzęt jest niezbędne ze względu na ciągłe pojawianie się nowych zagrożeń
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 37 –
Poz. 473
oraz rozwój techniczny w transporcie i infrastrukturze przemysłowej. Dlatego też nie tylko pojazdy, ale i
sprzęt przewożony w nich stanowi bardzo kosztowny element wydatków jednostek PSP. W wielu przypadkach wartość wyposażenia przewyższa cenę pojazdu.
Nasycanie sprzętem specjalistycznym jednostek ratowniczo-gaśniczych winno stanowić priorytet w planowaniu zakupów. Dodatkowym ważnym elementem wpływającym na wydatki ponoszone przy zakupie
wyposażenia są koszty jego eksploatacji, obsługi technicznej, przeglądów, napraw. Każda grupa sprzętowa
wymaga innych zabiegów i różnych czasookresów ich wykonywania. Analiza stanów wskazuje, iż istnieją
rozbieżności między stanem faktycznym, a normatywnym. Spowodowane jest to niedostatkiem środków finansowych, które umożliwiałyby zaplanowanie wymiany sprzętu. Kolejność zakupów powinna obejmować
przede wszystkim uzupełnienie braków ilościowych, a następnie wymianę sprzętu wyeksploatowanego, zachowując przy tym zasadę unifikacji sprzętu. Jest to konieczne ze względu na przygotowanie szkoleniowe
załóg, wymienność podzespołów, części i materiałów eksploatacyjnych, a w konsekwencji zmniejszenie
kosztów eksploatacji i szybsze wdrożenie sprzętu do działań. Budżet jednostki corocznie jest pochłaniany na
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, a w 2015 r. w znacznej części na naprawy i remonty po uszkodzeniach podczas burzy. Nie pozwala to na dokonywanie znaczących zakupów nowego sprzętu. Poważniejsze zakupy mogą być realizowane tylko przy wsparciu finansowym uzyskanym z zewnątrz.
Wśród sprzętu i wyposażenia pozyskanego lub odnowionego w 2015 r. należy wymienić:
- radiotelefon stacjonarny Motorola DM-3600;
- zestawy łączności podhełmowej;
- asortyment uzupełniający wyposażenie zestawów ratownictwa medycznego;
- sprzęt na wyposażenie specjalistycznej grupy wodno-nurkowej (kombinezon do pracy w wodzie, ubrania
po nurkowaniu, maska, butla powietrzna, latarka podwodna, rękawice, liny pływające);
- sprzęt i armatura pożarnicza (pożarnicze węże tłoczne, linki strażackie ratownicze, itp.);
- elementy ekwipunku osobistego strażaka (ubrania, hełmy, buty i rękawice specjalne, pasy bojowe).
W powiecie sandomierskim łącznie funkcjonują 84 jednostki OSP, 53 typu „S” (z tego 23 włączone do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego) i 31 typu „M”. W 53 jednostkach OSP typu „ S ” eksploatowanych jest 65 samochodów pożarniczych i 17 przyczep (w tym 35 samochodów i 16 przyczep w 23 jednostkach włączonych do KSRG). Samochody użytkowane w jednostkach OSP na terenie naszego powiatu charakteryzuje znaczne zróżnicowanie pod względem ich wieku i stanu technicznego. Średni wiek pojazdu OSP
w naszym powiecie wynosi obecnie:
- w jednostkach włączonych do KSRG - 15,97 lat;
- w pozostałych jednostkach typu „S”: - 23,57 lat.
Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu przekazała w br. do jednostek OSP z terenu powiatu m.in.:
- lekki samochód operacyjny
- 5 uszkodzonych samochodów osobowych pozyskanych z Policji - do przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie ratownictwa technicznego
- przyczepę specjalną
- myjkę ciśnieniową
- przedmioty ekwipunku osobistego.
Ochotnicze Straże Pożarne powiatu sandomierskiego eksploatują łącznie ponad 270 szt. (w tym 242 szt.
w jednostkach włączonych do KSRG) różnego sprzętu specjalistycznego (motopompy i pompy, zestawy
hydrauliczne ratownictwa technicznego, agregaty prądotwórcze ze sprzętem oświetleniowym, pilarki i przecinarki spalinowe, łodzie ratownicze z silnikami zaburtowymi). Jednostki OSP włączone do KSRG corocznie otrzymują środki finansowe w ramach dotacji budżetowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek
ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG. W ciągu ostatnich 5 lat jednostki OSP włączone do
KSRG z terenu powiatu sandomierskiego otrzymały łącznie 1 339 734, 00 zł tych dotacji. W ciągu ostatnich
lat, w ramach dotacji, realizowano zakupy hydraulicznych narzędzi ratowniczych, aparatów powietrznych i
zestawów ratownictwa medycznego. W ich wyniku wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG z terenu
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 38 –
Poz. 473
powiatu sandomierskiego posiadają w użytkowaniu po 4 kpl. aparatów powietrznych ODO i min. 1 zestawie
ratownictwa medycznego PSP-R1, a 18 z nich posiada zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych (sprzęt
nowy bądź przekazany z innych jednostek).
W ubiegłym roku położono nacisk na uzupełnienie wyposażenia wymaganego według zadeklarowanej
specjalizacji jednostek (głównie ratownictwo wodne i techniczne). W 2015 r. środki z dotacji przyznanych
przez Komendanta Głównego PSP dla jednostek OSP włączonych do KSRG (łącznie dla 22 jednostek –
238630,00 zł) pozwoliły na zakup m.in.:
- 1 zestawu narzędzi hydraulicznych
- 10 sań lodowych z wyposażeniem
- 1 pompy do wody zanieczyszczonej
- 1 defibrylatora
- 1 przecinarki do stali i betonu
- 24 zestawów wyposażenia indywidualnego strażaka do działań ratowniczych na wodzie
- armatury pożarniczej i sprzętu ratowniczego
- przedmiotów ochrony osobistej strażaka
- naprawy i remonty samochodów pożarniczych
- remonty garaży jednostek OSP
Ze względu na położenie powiatu sandomierskiego nad rzeką Wisłą i zmianami klimatycznymi powodującymi anomalie pogodowe należy dbać, aby jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu były wyposażone w odpowiednią ilość sprawnego sprzętu do usuwania skutków tego rodzaju zdarzeń. Wielokrotnie pokazały to powodzie oraz ulewne opady i wichury, podczas których działalność ratownicza jednostek OSP odegrała bardzo znaczącą rolę.
Nasilenie ruchu komunikacyjnego i stan polskich dróg powoduje ciągły wzrost liczby miejscowych zagrożeń na drogach i udziału jednostek PSP i OSP w ich usuwaniu. Ze względu na niski stan osobowy zmian
służbowych JRG wskazane jest zapewnienie wymaganego wyposażenia jednostek OSP leżących przy głównych trasach komunikacyjnych w specjalistyczny sprzęt ratownictwa drogowego i medycznego oraz o jego
właściwy stan. Należy również położyć nacisk na szkolenia strażaków z jednostek OSP wyposażonych
w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.
5. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Odział w Sandomierzu /ŚZMiUW
RO/ w 2015 roku kontynuował inwestycje w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa powodziowego na
terenie powiatu sandomierskiego.
Zadania inwestycyjne zakończone w 2015 roku:
1) Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła - Koćmierzów msc.
Sandomierz – etap II w km 1+500-3+350 - wartość zadania całkowita 8 268 639,91 zł (2015 r.
3 673 005,67 zł)
2) Opracowanie dokumentacji „Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km
wraz z dopływami" - Wartość zadania: 1 100 850,00 zł.
3) Opracowanie dokumentacji „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu” Wartość zadania: 388 680,00 zł.
4) Opracowanie dokumentacji „Budowa przepompowni wody w msc. Szewce" - Wartość zadania:
359 000,00 zł.
5) Opracowanie dokumentacji „Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorze" - Wartość zadania:
327 000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 39 –
Poz. 473
Zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2015 roku:
1) Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki – wartość zadania:
887 841,21 zł (2015 r. 750 000,00 zł)
2) Ponadto przystąpiono do realizacji I etapu procedur przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy robót realizowanych w ramach Banku Światowego tj:
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówka, budowę nowej
przepompowni Koćmierzów i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału
doprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”,
- Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle
mieszkaniowe w msc. Sandomierz
- Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000- 12+900, wał prawy 0+000 –
14+400
- Budowa przepompowni wody w msc. Szewce
- Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorze
Razem do realizacji w ramach Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy: 71 mln Euro.
Zadania konserwacyjne:
Razem poniesione koszty w robotach konserwacyjnych ok. 1 100 000 zł.
Ogółem poniesione koszty w robotach inwestycyjnych i konserwacyjnych w roku 2015 wyniosły –
7 698 536 zł.
Stany magazynowe - magazyn p.powodziowy w Kępie Chwałowskiej i w Sandomierzu.
Na stanie magazynów przeciwpowodziowych w Kępie Chwałowskiej i w Sandomierzu zgromadzony
jest ważniejszy sprzęt i materiały m.in:
- worki - 537 849 szt.,
- pochodnie - 1 822 szt.,
- folia - 3 140 m².
6. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu w 2015 r. zrealizował następujące zadania
mające wpływ na zapobieganie przestępczości oraz ochronę obywateli i porządek publiczny w powiecie sandomierskim:
a) Rozpoczęto „Budowę lądowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala
Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13, nr ewid. działki 960/16”. W 2015 r
wykonano I-etap zadania – polegający na wybudowaniu płyty lądowiska z odwodnieniem liniowym.
b) Przeprowadzono remont oświetlenia zewnętrznego na terenie szpitala wymieniono część opraw oświetleniowych oraz zużytych w istniejących oprawach źródeł światła na energooszczędne sodowe.
c) Wymieniono wyeksploatowane i zużyte okna oraz drzwi zewnętrzne stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa
dla personelu w Kuchni i Pralni.
d) Wykonano remont bieżący zespołów prądotwórczych eksploatowanych w szpitalu zapewniających w 100%
zabezpieczenie mocy i zasilanie w energię elektryczną dla wszystkich obiektów szpitala w przypadku awarii
i braku zasilania z sieci energetyki zawodowej.
e) Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków „A” i „B” Szpitala w Sandomierzu do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony P. pożarowej tj. zaprojektowanie wydzieleń przeciwpożarowych z podziałem na strefy pożarowe i wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz rozbudowa instalacji pożarowej o osterowanie drzwiami pożarowymi na działce nr ewid. 960/16 przy ul. Schinzla w Sandomierzu”.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 40 –
Poz. 473
Realizując zadania przyjęte w harmonogramie wykonawczym w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym społeczeństwa powiatu sandomierskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w 2015 roku szczególną uwagę zwracał na:
1) Zapobieganie zagrożeniom epidemiologicznym ludności powiatu sandomierskiego
a) Nadzorowanie przestrzegania standardów higienicznych w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej
Podobnie jak w latach ubiegłych głównym zadaniem Inspekcji Sanitarnej było zmniejszenie powstawania chorób zawodowych związanych z wykonywaną pracą. Do zakresu działań w 2015 roku, między
innymi, należało:
- nadzór nad pracodawcami pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji rządowego „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”,
- prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników narażonych na rtęć i jej związki,
- nadzór nad prekursorami narkotyków kat. 2 i 3,
- prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników zatrudnionych w zakładach produkujących
artykuły spożywcze,
- prowadzenie nadzoru nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu produkty biobójcze, zawierające
substancje czynne, których pozwolenia na ich obrót uległy wygaśnięciu lub straciły ważność,
- nadzór nad produktami (środkami zastępczymi) stwarzającymi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
- prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne,
- prowadzenie działań związanych z nadzorem nad detergentami.
Ponadto bieżącym nadzorem zostały objęte zakłady, w których występują czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym, podmioty gospodarcze zajmujące się magazynowaniem i dystrybucją środków ochrony roślin. Przeprowadzone kontrole wykazały, że pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie, wyposażeni są w odzież roboczą i ochronną, zapoznani z wynikami badań czynników
szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, z kartami charakterystyk substancji chemicznych i ich mieszanin oraz z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Wzorem lat ubiegłych prowadzono nadzór w podległych obiektach użyteczności publicznej w
związku z zagrożeniami zdrowia czynnikami biologicznymi. W czasie przeprowadzonych kontroli
zwracano szczególną uwagę na sprawność i czystość systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
oraz częstotliwość wymiany filtrów, m.in. w obiektach sportowych, pływalni krytej, hotelach w Sandomierzu. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
Nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji sprawowano m.in. poprzez: kontrolę i wykonywanie badań laboratoryjnych z pływalni krytej oraz basenów napowierzchniowych. Z w/w obiektów pobrano ogółem 104 próbki (z pływalni - 92, z basenów napowierzchniowych - 12 próbek). W 2
próbkach stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne wody – bakteriami Pseudomonas aeruginosa
oraz ogólną liczbą bakterii. Zanieczyszczenie wody miało miejsce w basenie napowierzchniowym dla
dorosłych i było chwilowe. Na polecenie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej administrator przeprowadził działania naprawcze, które skutkowały pozytywnymi wynikami badania wody. Jak w roku
poprzednim na terenie powiatu sandomierskiego były zorganizowane 2 miejsca wykorzystywane do
kąpieli. Organizatorzy w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzili badania jakości wody (jedno
przed sezonem oraz 2 w trakcie sezonu). Na podstawie przekazanych sprawozdań z badań Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydawał oceny bieżące o jakości wody. Pod względem
organoleptycznym (zakwity sinic) woda w jednym akwenie (w gminie Klimontów) nie spełniała stawianych wymagań, co skutkowało wydaniem oceny bieżącej o nieprzydatności wody do kąpieli. Jednocześnie została wydana decyzja administracyjna o zakazie kąpieli i podjęciu działań naprawczych.
Podejmowane działania naprawcze, które miały wyeliminować zanieczyszczenie zbiornika sinicami nie
przyniosły oczekiwanych efektów i do końca sezonu kąpielowego akwen nie został dopuszczony do
kąpieli.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 41 –
Poz. 473
W celu zachowania higieny wypoczynku i rekreacji ruchowej najmłodszej społeczności w 2015 r.
kontynuowano nadzór nad terenami rekreacyjnymi (m.in. placami zabaw na terenach odkrytych).
W minionym roku przeprowadzono 32 kontrole sanitarne. Podczas kontroli zwracano szczególną uwagę na to: czy administratorzy tych obiektów systematycznie wymieniają piasek w piaskownicach, czy
te obiekty są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem zwierząt, czy wyposażone są w tablice zakazujące wstęp na ten teren opiekunom ze zwierzętami. Najczęściej stwierdzane uchybienia to: zły stan
techniczny infrastruktury placów zabaw (uszkodzone bądź zniszczone elementy huśtawek, siedziska
wokół piaskownic, brak wymiany piasku, nieczytelne tablice zakazujące wstęp na ten teren zwierząt).
Wszystkie przypadki naruszeń wymogów sanitarnych zostały wyegzekwowane.
Dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przeprowadzały w 2015 r. czynności kontrolne związane z egzekwowaniem poprawy stanu sanitarnego
oraz dostępności ustępów publicznych wolno stojących oraz zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej, mieszczących się min. na stacjach paliw oraz w miejscach wypoczynku. Łącznie przeprowadzono 21 kontroli. Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że bieżący stan sanitarny w skontrolowanych obiektach nie budził większych zastrzeżeń. Standard niektórych obiektów nie
zmienił się w porównaniu do lat ubiegłych. W dalszym ciągu, do obiektów bardzo niskim standardzie,
spełniającym minimalne wymagania, zaliczono ubikacje przy Dworcu PKS w Sandomierzu oraz ustęp
publiczny w parku przy ul. Słowackiego, który od kilku lat jest wyłączony z użytkowania ze względu
na bardzo zły stan techniczny. W celu zachowania bezpieczeństwa sanitarnego turystów nadzorem sanitarnym objęto 27 obiektów noclegowych: (8 – hoteli, 3 – motele i 16 innych obiektów świadczących
usługi noclegowe), w których przeprowadzono 54 kontrole sanitarne. Na poprawę stanu sanitarnotechnicznego wydano 2 decyzje administracyjne. Nakazy zawarte w decyzjach zostały wykonane w
jednym obiekcie, a w drugim termin wykonania był ustalony na dzień 31.12.2015 r.
W roku minionym nadzorem sanitarnym objęto środki transportu (autobusy komunikacji publicznej,
autobusy turystyczne, statki pasażerskie żeglugi śródlądowej, samochody do przewozu zwłok i szczątków). Kontrole sanitarne przeprowadzono w 23 obiektach - uchybień nie stwierdzono. W 2015 r. wydano 9 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji. Przedstawiciele organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej uczestniczyli w przeprowadzaniu czynności ekshumacyjnych nadzorując zachowanie bezpieczeństwa środowiska oraz pracowników firmy wykonującej czynności związane z wydobyciem zwłok/szczątków z pierwotnego miejsca pochówku oraz transportu do miejsca nowego pochówku. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
b) Kontrola urządzeń do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody do spożycia przez ludzi
Zadaniem priorytetowym organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2015 r. była, jak w roku poprzednim, kontrola urządzeń do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zadanie to było prowadzone w ramach kontynuowanego monitoringu kontrolnego i
przeglądowego, a uzyskane dane służyły jako źródło informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dla zachowania bezpieczeństwa ludności powiatu utrzymano na poziomie ubiegłego roku ilość wykonanych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w nadzorowanych wodociągach, które
wykonywane były przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach prowadzonej kontroli urzędowej
oraz przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej. W roku 2015 badaniami jakości wody objęto 14 wodociągów sieciowych, z których pobrano łącznie 113 próbek wody do badań
laboratoryjnych, w tym 98 próbek w ramach monitoringu kontrolnego (analizy laboratoryjne wykonane
przez Oddział Laboratoryjny Pracownia Badania Wody Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Sandomierzu), 15 próbek w ramach monitoringu przeglądowego (analizy laboratoryjne wykonane przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach).
Wzorem lat ubiegłych podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych
zwracano uwagę na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów systemu zaopatrzenia w wodę,
począwszy od ujęcia poprzez urządzenia do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Kontrole
oceny stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych obejmowały m.in. zagadnienia w kontekście zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość wody, tj.:
- nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa w strefach ochrony sanitarnej ujęć wody,
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 42 –
Poz. 473
- usytuowanie wodociągu na terenach rolniczych i ewentualny wpływ nawożenia na jakość wody,
- prawidłowość zabezpieczenia ujęć wody przed dostępem osób postronnych w warunkach pokojowych
oraz w przypadku zagrożenia bioterroryzmem bądź powodzią,
- prawidłowość eksploatacji urządzeń wodnych.
W 2015 r. badania wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzane były w wyznaczonych
95 punktach monitoringowych, rozmieszczonych równomiernie na całym obszarze zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. W niektórych wodociągach stwierdzono wahania w składzie fizykochemicznym wody ze względu na podwyższoną wartość mętności oraz zanieczyszczeń chemicznych spowodowanych głównie żelazem oraz manganem. Na administratorów urządzeń wodociągowych zaopatrujących ludność w wodę o nieodpowiedniej jakości Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał 3 decyzje administracyjne o warunkowej przydatności wody do spożycia, biorąc pod
uwagę małe ryzyko zdrowotne konsumentów, z nakazami podjęcia działań naprawczych doprowadzających kwestionowane parametry jakości wody do norm zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w
wyniku których wyegzekwowano poprawę jakości wody w nadzorowanych wodociągach. Odnotowano
problemy związane z chwilowym pogorszeniem się jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli terenowo-laboratoryjnych ustalono, iż skażenia mikrobiologiczne były spowodowane niewłaściwą eksploatacją urządzeń wodociągowych bądź stagnacją wody w
instalacji wewnętrznej obiektów na skutek przerw wakacyjnych bądź świątecznych (dot. placówek
oświatowych).
Problemy związane z ryzykiem zdrowotnym spowodowanym dostarczaniem ludności wody o nieodpowiedniej jakości pod względem mikrobiologicznym, które mogą być przyczyną epidemii wodnej,
chorób przewodu pokarmowego i innych chorób zakaźnych organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
traktują priorytetowo i natychmiast je rozwiązują w celu wyeliminowania zagrożeń zdrowotnych z tym
związanych. Na poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał 4 decyzje administracyjne - wszystkie zostały wyegzekwowane w ustalonych terminach. Dla zwiększenia ochrony zdrowia konsumentów Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmowała działania, podczas których nakładała na producentów wody obowiązek systematycznego informowania wszystkich konsumentów o planowanych i nieplanowanych przerwach w dostawie wody, spowodowanych awariami lub pogorszeniem się jej jakości (stwierdzonymi w wyniku
prowadzonych kontroli wewnętrznych). Podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu
zwracali szczególną uwagę na prawidłowość prowadzenia kontroli wewnętrznych pod względem wywiązywania się z terminów badań wody oraz posiadania procedur określających sposób postępowania
przedsiębiorstwa w sytuacji stwierdzenia złej jakości wody, jak również odpowiedniego zastosowania
tych procedur w sytuacjach kryzysowych. Na poprawę stanu technicznego ujęć wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał 1 decyzje administracyjną. Nakazy zawarte w decyzji zostały częściowo wyegzekwowane, na pozostałe termin nie upłynął.
W celu ochrony zdrowia ludzkiego Państwowa Inspekcja Sanitarna w dalszym ciągu będzie egzekwowała od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dobrą praktykę higieniczną w dostarczaniu
konsumentom wody do spożycia. Podczas kontroli będzie zwracała uwagę przede wszystkim na minimalizację zagrożeń skutkujących zanieczyszczeniem źródeł wody, zredukowanie lub wyeliminowanie
zanieczyszczeń poprzez odpowiednie procesy uzdatniania oraz zapobieganie zanieczyszczeniom sieci
dystrybucyjnej wody.
W 2015 r. kontynuowano badania wody ciepłej użytkowej w kierunku wykrywania obecności bakterii z rodzaju Legionella, w związku z wprowadzeniem przepisów związanych z ograniczeniem potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych wywoływanych przez te bakterie. Ze względu na zagrożenie jakie niesie dla zdrowia skażenie wody bakteriami Legionella, zwraca się obecnie dużą uwagę na występowanie tych bakterii w instalacjach ciepłej wody i możliwość infekcji spowodowanej korzystaniem z
natrysków wodnych, pryszniców, perlatorów itp. Do zakażenia bakteriami Legionella dochodzi na skutek wdychania skażonego aerozolu powietrzno-wodnego lub powietrzno-pyłowego. Do groźnych w
skutkach zakażeń dochodzi tam, gdzie występują podstawowe czynniki zwiększające ryzyko infekcji:
znacznie podwyższona koncentracja bakterii Legionella (np. w instalacjach ciepłej wody i klimatyzacji)
w stosunku do ilości tych bakterii występujących w środowisku naturalnym. W okresie sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto 23 obiekty użyteczności publicznej, w których dokonano badań la-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 43 –
Poz. 473
boratoryjnych na obecność bakterii Legionella sp. (8 hoteli, 3 motele, 8 innych obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie: 1 internat, 1 pływalnia, 1 zakład opiekuńczo-leczniczy, 1 dom pomocy społecznej). Wyniki przeprowadzonych badań w w/w obiektach nie były w pełni zadawalające, ale
w porównaniu do roku ubiegłego znacznie uległy poprawie. W 3 stwierdzono ponadnormatywną ilość
pałeczek Legionella sp., przy czym w 1 obiekcie skażenie wody ciepłej użytkowej pałeczkami Legionella oceniono jako średnie, w 2 jako wysokie. Na poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał 3 decyzje administracyjne.
Poprawę jakości wody wyegzekwowano we wszystkich obiektach.
c) Ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych, warunków produkcji i obrotu oraz sposobu żywienia.
Do badań laboratoryjnych, w celu oceny jakości zdrowotnej produkowanych i znajdujących się
w obrocie środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także kosmetyków, pobrano w 2015 roku 209 prób, w tym 136 prób do badań mikrobiologicznych. W zakresie parametrów chemicznych żywność badana była w następujących kierunkach:
- zanieczyszczenia metalami szkodliwymi dla zdrowia (wędliny, konserwy drobiowe, sery twarogowe,
ziarna zbóż, pieczywo, świeże owoce i warzywa, herbata owocowa, środki specjalnego przeznaczenia
żywieniowego dla dzieci),
- pozostałości pestycydów (pomidory, sałata, papryka, kapusta, jabłka, brzoskwinie, sok pomarańczowy),
- zawartość substancji dodatkowych (wędliny, przetwory rybne, przetwory mleczne, wyroby cukiernicze, przetwory owocowe i warzywne, owoce suszone, majonezy, sosy, wyroby garmażeryjne, suplementy diety, koncentraty spożywcze, przekąski typu snack),
- WWA (wędliny wędzone tradycyjnie, oleje roślinne, przyprawy),
- furan (piwo),
- skażenia promieniotwórcze (mleko, pomidory),
- obecność organizmów modyfikowanych oraz identyfikacji modyfikacji genetycznej GMO (soja, ryż),
- zanieczyszczenia azotanami (środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla dzieci),
- poziom mikotoksyn (przetwory zbożowe, napój winogronowy, preparaty do początkowego żywienia
niemowląt),
- jod w soli kuchennej (sól jodowana),
- zawartość witamin i składników mineralnych w środkach spożywczych wzbogaconych (przetwory
mleczne, koncentraty spożywcze, desery, kawy zbożowe),
- napromienianie (zioła, przyprawy),
Ponadto oceniane były inne parametry, jak:
- znakowanie środków spożywczych, w tym środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, surowych wyrobów mięsnych,
- cechy organoleptyczne (sok jabłkowy),
- zawartość glutenu (środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby cukiernicze i
ciastkarskie),
- badanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych (mięso wołowe i wieprzowe).
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wykonane z poliamidu badane były w
zakresie migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych, a wyroby szklane i ceramiczne zdobione- w zakresie migracji ołowiu i kadmu. W kosmetykach oznaczana była zawartość formaldehydu. Próby pobierane były do badań podczas kontroli nadzorowanych zakładów obrotu żywnością,
produkcji żywności, w tym u producentów produkcji pierwotnej i zakładów żywienia zbiorowego.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 44 –
Poz. 473
Zakwestionowaniu uległy 2 próby ze względu na nieprawidłowe oznakowanie:
- brak informacji o modyfikacji genetycznej w oznakowaniu ziarna soi, w której podczas badań stwierdzono obecność DNA roślinnego,
- niewłaściwe oznakowanie graficzne znaku weterynaryjnego i używanie w oznakowaniu wędliny
sformułowań niezgodnych z wymogami prawa.
Kwestionowana soja została wycofana z obrotu i oznakowana zgodnie z obowiązującymi wymogami
prawa. O nieprawidłowościach w oznakowaniu wędliny poinformowano Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie - właściwego z punktu widzenia lokalizacji producenta. W odniesieniu do 2014 roku nie stwierdzono znaczącego pogorszenia jakości zdrowotnej produkowanych i wprowadzanych do
obrotu środków spożywczych. W dalszym ciągu podkreślenia wymaga brak kwestionowanych prób
badanych w zakresie parametrów mikrobiologicznych, w tym artykułów spożywczych znajdujących się
w grupie największego ryzyka, tj. ciast z kremem, artykułów nabiałowych, przetworów mięsnych. Nie
były również kwestionowane świeże owoce i warzywa pobierane u producentów produkcji pierwotnej
z terenu powiatu sandomierskiego. W 2015 roku badane były: truskawki i porzeczki czarne w kierunku
bakterii Escherichia coli, truskawki, jabłka, kalafiory - w kierunku metali ciężkich, pomidory, brzoskwinie, papryka, kapusta i jabłka w kierunku pozostałości pestycydów. Prawidłowa jakość zdrowotna
środków spożywczych jest efektem wdrożenia i utrzymywania w zakładach systemów kontroli wewnętrznej oparciu o procedury dobrej praktyki higienicznej GHP, dobrej praktyki produkcyjnej GMP i
zasad systemu HACCP. W kontrolowanych zakładach poprawie ulegają również warunki umożliwiające przestrzeganie ciągłości łańcucha chłodniczego, w tym na etapie transportu. W roku 2015 nie były
kwestionowane badane materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym pochodzące
z importu.
W zakładach żywności i żywienia przeprowadzono 512 kontroli sanitarnych i sprawdzających, podczas których nałożono 24 mandaty karne na kwotę 4250 zł. (w sklepach spożywczych, ruchomych
punktach sprzedaży mięsa i przetworów mięsnych na targowiskach, restauracjach, zakładach małej gastronomii), głównie za nieprawidłowy stan sanitarny pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, nieprawidłowe
warunki przechowywania środków spożywczych, wprowadzanie do obrotu przeterminowanych artykułów spożywczych, niewłaściwą higienę pracowników. Właściciele zakładów zostali zobowiązani do
usunięcia nieprawidłowości. W każdym przypadku uchybienia zostały usunięte, co potwierdziły przeprowadzone kontrole sprawdzające. O przypadkach obrotu na targowiskach mięsem i przetworami
mięsnymi pochodzącymi z uboju zwierząt dla celów prywatnych, głównie w gospodarstwach rolników,
poinformowano Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Sandomierzu, Opatowie, Staszowie i Kolbuszowej - właściwych z punktu widzenia lokalizacji miejsca produkcji ww. przetworów mięsnych. W letnim sezonie turystycznym nasilono działania kontrolne w odniesieniu do obiektów zlokalizowanych w
miejscowościach turystycznych, przy głównych drogach komunikacyjnych, na stacjach paliw i na
dworcach autobusowych. Kontrolami objęte były również miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży.
Stan sanitarno-higieniczny zakładów żywienia w obiektach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
był prawidłowy.
Na przestrzeni roku kontynuowano działania mające na celu objęcie nadzorem i wpisanie do rejestru
zakładów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną producentów produkcji pierwotnej i
firm zajmujących się obrotem świeżymi owocami i warzywami. Na koniec 2015 roku zarejestrowanych
było 667 gospodarstw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych i 55 firm, w tym eksporterów owoców i
warzyw. W 2016 roku istnieje nadal potrzeba kontynuowania tych działań ponieważ ciągle zbyt mała
liczba ww. podmiotów dopełniła wymaganego prawem obowiązku. W styczniu 2015 r. zawarte zostało
porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i
Nasiennictwa, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie współdziałania ww. Inspekcji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego i opracowano plan działania na 2015 r. W ramach realizacji tego planu, na terenie powiatu sandomierskiego przeprowadzono
wspólnie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa kontrole 4 producentów produkcji pierwotnej i pobrano 2 próby owoców i warzyw bo badań w kierunku metali ciężkich. Stan sanitarno-higieniczny gospodarstw oceniono jako prawidłowy, a badane próby nie uległy zakwestionowaniu. Podczas kontroli przeprowadzanych u producentów produkcji pierwotnej szczególną
uwagę zwracano na zapewnienie prawidłowych warunków higienicznych podczas zbioru owoców,
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 45 –
Poz. 473
szczególnie miękkich w związku z możliwością zakażenia ich drobnoustrojami patogennymi. W zakresie tym konieczne są działania zmierzające do poprawy higieny zbioru. Ponadto w związku z otrzymywanymi powiadomieniami w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach
żywnościowych oraz środkach żywienia zwierząt RASFF podejmowano działania mające na celu kontrolę prawidłowości wycofywania z obrotu środków spożywczych o nieprawidłowej jakości zdrowotnej. W obiektach na terenie powiatu sandomierskiego dotyczyły one:
- ryżu, w których stwierdzono obecność substancji alergennej-glutenu,
- łososia wędzonego w plastrach, w którym stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes,
- mięsa rekina mrożonego - w związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu rtęci,
- pasty tahini wyprodukowanej w Niemczech, w której stwierdzono obecność bakterii Salmonella,
- makreli wędzonej, w której stwierdzono obecność bakterii Salmonella Albany,
- kubków szklanych pochodzących z Chin kwestionowanych ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji metali ciężkich – ołowiu i kadmu,
- śliwek suszonych pochodzących z Chile z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego limitu substancji
konserwującej - kwasu sorbowego,
- suplementu diety, w którym stwierdzono siarczan agmatyny - zaliczany do nowej żywności,
- substancji dodatkowej w której stwierdzono obecność arsenu,
- marchwi kwestionowanej z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów.
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w wycofywaniu z obrotu ww. produktów o nieprawidłowej jakości zdrowotnej. W obiektach handlowych nakazywano umieszczać informacje dla
klientów o możliwości zwrotu zakupionych, kwestionowanych środków spożywczych, materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Powiadomienia w systemie RASFF dotyczyły
również innych kwestionowanych środków spożywczych i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością, w odniesieniu do których nie podejmowano działań kontrolnych, ponieważ nie były dystrybuowane na terenie powiatu sandomierskiego. Przedmiotem powiadomień w systemie RASFF są w
dalszym ciągu są wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością pochodzące z Chin. W roku 2015 odnotowano spadek liczby powiadomień alarmowych dotyczących kwestionowanych środków spożywczych oznakowanych jako bezglutenowe, w których stwierdzano jednak obecność substancji alergennej
– glutenu. W ramach systemu RASFF wycofywane były również z obrotu suplementy diety i środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w których stwierdzono obecność niedozwolonych substancji. Na przestrzeni roku rozpatrzono 30 interwencji klientów, dotyczących głównie:
wprowadzania do obrotu środków spożywczych przeterminowanych i o nieprawidłowej jakości zdrowotnej oraz złego stanu sanitarnego obiektów. Szesnaście interwencji zostało uznanych jako zasadne.
W wyniku podjętych działań nieprawidłowości zostały usunięte i uzyskano poprawę stanu sanitarnego
zakładów. W 2015 roku nie wydawano decyzji wstrzymujących działalność lub produkcję nadzorowanych zakładów. Na terenie powiatu sandomierskiego nie wystąpiły przypadki zatruć pokarmowych po
spożyciu grzybów.
d) Nadzór nad uodpornieniem ludności przeciwko chorobom zakaźnym, realizacją programu szczepień
ochronnych oraz propagowanie uodpornienia drogą szczepień.
Szczepienia ochronne to najbardziej bezpieczny i skuteczny sposób zabezpieczenia przed wieloma
ciężkimi chorobami. Obowiązujący w Polsce program szczepień ochronnych przewiduje poddawanie
dzieci i młodzieży czynnemu uodpornieniu przeciwko ośmiu chorobom: gruźlicy, błonicy, tężcowi,
krztuścowi, nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
odrze oraz różyczce.
W roku 2015 Inspekcja Sanitarna kontynuowała na terenie powiatu nadzór nad realizacją obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych. W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją obowiązkowych
szczepień we wszystkich publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich oraz placówkach wykonujących szczepienia kontrolowano wykonawstwo szczepień ochronnych.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 46 –
Poz. 473
W czasie przeprowadzanych kontroli szczególną uwagę zwracano na:
- wykonawstwo szczepień ochronnych, właściwe ich dokumentowanie (terminowość zgodną z PSO,
kwalifikację lekarską przed szczepieniem),
- sposób organizacji przeprowadzania szczepień ochronnych,
- stan sanitarny punktów szczepień, oraz przestrzeganie procedur higieniczno-sanitarnych,
- propagowanie przez lekarzy szczepień zalecanych,
- dokonywano analizy dokumentacji szczepień tj. kart szczepień, rejestrów osób szczepionych, sprawozdań, rozliczeń z gospodarki preparatami szczepionkowymi.
Szczególny nadzór sprawowano nad sposobem przechowywania i transportowania preparatów
szczepionkowych. Niezwykle ważnym jest stały całodobowy monitoring przechowywania preparatów
szczepionkowych u świadczeniodawców realizujących szczepienia ochronne. W celu zapewnienia skuteczności szczepień jak również ich bezpieczeństwa zarówno przechowywanie jak i transport szczepionek powinien odbywać się przy zachowaniu tzw. „zimnego łańcucha”. Wykonawstwo szczepień
ochronnych obowiązkowych wśród dzieci i młodzieży w 2015 roku na terenie powiatu sandomierskiego utrzymuje się niezmiennie na wysokim poziomie.
e) Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w celu ukierunkowania działań przeciwepidemicznych
Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych objętych obowiązkiem zgłaszania monitorowano na
podstawie zawiadomień o rozpoznaniu (podejrzeniu) zachorowań na chorobę zakaźną otrzymywanych od lekarzy, oraz zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych
czynników chorobotwórczych z ośrodków diagnostycznych. W 2015 r. zgłoszono do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu z terenu powiatu sandomierskiego ogółem 658 potwierdzeń i podejrzeń chorób zakaźnych. Ponadto zgłoszono 38 podejrzeń zachorowań na grypę.
W 2015 roku na terenie powiatu sandomierskiego wystąpiło jedno duże zbiorowe zatrucie pokarmowe (w imprezie brało udział 120 osób z tego 67 osób wykazywało objawy chorobowe). Czynnikiem etiologicznym który spowodował w/w zatrucie był najprawdopodobniej wirus (sugerują o tym
objawy chorobowe - szybkie, gwałtowne - szybko ustępujące). W 2015 roku wystąpił też 1 przypadek
zatrucia jadem kiełbasianym. Nie wystąpiły w 2015 r. na terenie powiatu sandomierskiego, szczególnie niebezpieczne odmiany grypy, wirusowe zapalenie wątroby typu A, ostre wirusowe zapalenia wątroby typu B i C. Liczba przypadków salmonellozy utrzymywała się na tym samym poziomie co w
roku ubiegłym. W porównaniu do lat ubiegłych wzrosła liczba osób zaszczepionych przeciwko
wściekliźnie (pokąsanych przez zwierzęta) w 2013 – 22 osoby, w 2014 – 17 osób, w 2015 roku
34 osoby.
W ramach nadzoru nad wybranymi chorobami zakaźnymi i zakażeniami:
- prowadzono stałą ocenę i analizę zachorowań oraz zakażeń mającą na celu wczesne wykrywanie epidemii, wykrywanie i zwalczanie szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych i zakażeń, wykrywanie chorób nie występujących naturalnie w Polsce, wykrywanie chorób które mogą potencjalnie zostać
zawleczone na teren powiatu sandomierskiego przez osoby powracające z zagranicznych podróży,
- uaktualniono plany gotowości zwalczania ww. zdarzeń,
- przeprowadzano na bieżąco dochodzenia epidemiologiczne mające na celu określenie, wykrycie i
unieszkodliwienie: przyczyn, rezerwuarów, źródeł oraz dróg szerzenia się chorób zakaźnych i zakażeń
(opracowano 210 ognisk chorób zakaźnych),
- w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych wykonywano badania sanitarnoepidemiologiczne osób, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi lub
chorymi. W związku z tym zgodnie z obowiązującymi procedurami, od określonych osób z kontaktu
pobierano próby materiałów do badań laboratoryjnych. Nosicieli i ozdrowieńców po salmonellozie
badano w ramach nadzoru epidemiologicznego. Od ww. osób pobrano łącznie 94 próby do badań kontrolnych. (w roku 2014 – 51prób)
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 47 –
Poz. 473
- udzielano instruktażu dotyczącego postępowania przeciwepidemicznego: w środowiskach osób chorych na określone choroby zakaźne w celu zainicjowania zachowań prozdrowotnych u mieszkańców
naszego powiatu (w około 150 przypadkach),
- kontynuowano współpracę z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie zapobiegania chorobom odzwierzęcym,
- przeprowadzano kontrole sanitarne podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wykrywano
uchybienia i monitorowano usuwanie zaniedbań sanitarnych w czasie wykonywania świadczeń zdrowotnych.
W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych (w tym wirusowego zapalenia
wątroby) w 2015 r., kontynuowano nadzór nad jakością procesów dezynfekcji i sterylizacji wielorazowego sprzętu medycznego. W omawianym okresie przeprowadzano kontrole stanu sanitarnotechnicznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, kontrole przestrzegania wymagań higienicznych w zakresie prowadzonej działalności, w tym kontrole wdrożenia procedur zapobiegających
zakażeniom i chorobom zakaźnym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, przeprowadzano kontrole postępowania z odpadami medycznymi.
f) Organizowanie badań profilaktycznych w zakresie mikrobiologii i parazytologii
Oddział Laboratoryjny PSSE w Sandomierzu posiada Certyfikat Akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Jest on potwierdzeniem wdrożonego systemu zarządzania
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 +Ap1:2007– „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Dodatkowym potwierdzeniem kompetencji Oddziału Laboratoryjnego jest udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych, organizowanych
przez referencyjne laboratoria w Polsce i na świecie. Badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie
z polskimi normami, normami europejskimi i własnymi procedurami badawczymi.
W Oddziale Laboratoryjnym wykonuje się:
– badania jakości zdrowotnej środków spożywczych.
W 2015 r. wykonano badania 191 próbek żywności w ramach kontroli urzędowej i monitoringu.
Próbki badano w dwóch kierunkach: mikrobiologia i znakowanie. W zakresie mikrobiologii próbki
badano na wykrywanie bakterii chorobotwórczych takich jak: Salmonella, Listeria monocytogenes,
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli. Niektóre próbki badano również w kierunku
wykrywania bakterii wskaźnikowych takich jak: bakterie z grupy coli, pleśnie, drożdże, ogólna liczba
drobnoustrojów, obecność i liczba Enterobacteriaceae. Do badań pobierano próbki krajowe oraz
próbki pochodzące z importu.
Przebadano według asortymentu:
- mięso i przetwory mięsne 10 próbek
- drób i produkty drobiarskie 10 próbek
- ryby i owoce morza i ich przetwory 5 próbek
- mleko i przetwory mleczne 25 próbek
- wyroby cukiernicze i ciastkarskie 30 próbki
- owoce 75 próbek
- napoje bezalkoholowe 5 próbek
- zioła, przyprawy 10 próbek
- wyroby garmażeryjne i kulinarne 10 próbek
- próbki z podejrzenia zatrucia pokarmowego 11 próbek
- badania bakteriologiczne wykrywające czynniki etiologiczne chorób zakaźnych oraz monitorujące
skuteczność procesów sterylizacji
W ramach badań profilaktycznych do książeczki zdrowia w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella
przebadano 2919 próbek od 973 osób. Ponadto u 156 osób chorych przebadano 156 próbek w kierunku
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 48 –
Poz. 473
Salmonella i Shigella w tym 86 próbek od 86 dzieci do lat 2 w kierunku Proteus, Klebsiella, Pseudomonas,
Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Citrobacter, Enterobacter i inne. Wykonano również badania
144 próbek od 58 osób ze styczności ze źródłem zakażenia, ozdrowieńców i nosicieli w kierunku Salmonella i Shigella. W Pracowni Bakteriologii wykonano ponadto 167 badania skuteczności sterylizacji urządzeń
sterylizujących stosowanych w obiektach służby zdrowia.
– badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody
Wykonano badania 405 próbek: wody do spożycia, wody w basenach kąpielowych, naturalnych wód butelkowanych, wody powierzchniowej wykorzystywanej jako kąpielisko, ciepłej wody ze szpitali i domów
opieki społecznej w ramach monitoringu kontrolnego. Badania prowadzono w zakresie analiz chemicznych
(amoniak, żelazo, azotany, mangan, twardość) oraz fizycznych (mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność). Pod względem mikrobiologicznym sprawdzano parametry takie jak: ogólna liczba bakterii w
36°C, bakterie z grupy coli, E. coli, Legionella, Pseudomonas aeruginosa, Clostridia, paciorkowce).
g) Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych w celu przerwania łańcucha zakażeń
Opracowanie ogniska choroby zakaźnej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie tej choroby
w otoczeniu osoby chorej lub zakażonej. W ognisku choroby zakaźnej przeprowadzane jest epidemiologiczne dochodzenie tj. ustalenie przyczyny, źródła oraz mechanizmu wystąpienia zachorowania w celu zapewnienia skutecznej likwidacji tego ogniska. Opracowanie ogniska choroby zakaźnej polega na:
- ustaleniu w trakcie przeprowadzanego wywiadu epidemiologicznego rezerwuaru zarazka, okresu wylęgania choroby, źródła zakażenia, drogi i mechanizmu szerzenia się, wrót zakażenia, okresu zaraźliwości (badania kontrolne po przeprowadzonym leczeniu),
- określeniu populacji osób zakażonych i podatnych na zakażenie z uwzględnieniem wieku oraz płci, występowania geograficznego i czasowego (poprzez wykonanie badań u osób narażonych na zakażenie, ocenę stanu uodpornienia osób z kontaktu),
- unieszkodliwieniu źródła zakażenia i przecięciu dróg szerzenia (np. nadzór lekarsko-pielęgniarski, nadzór
epidemiologiczny, izolacja osoby zakażonej/podejrzanej o zakażenie),
- zwiększeniu odporności u osób podatnych na zakażenie (skierowanie na szczepienia przeciwko określonej
chorobie zakaźnej),
- udzieleniu instruktażu w zakresie profilaktyki zakażeń i postępowania przeciwepidemicznego w ognisku,
- nawiązaniu współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Inspekcją Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z
ludzi na zwierzęta w celu dokonania oceny rodzaju i stopnia zagrożenia, oraz podjęcia skutecznych wspólnych działań (eliminacja nośnika zakażenia).
W celu przerwania łańcucha zakażeń opracowano 210 ognisk chorób zakaźnych. W związku z tym:
- wykonano w ramach nadzoru 94 badania kontrolne u osób po przebytej salmonellozie lub wykrytym nosicielstwie pałeczek Salmonella oraz u osób z kontaktu podejrzanych o zakażenie.
- nadzorowano szczepienia przeciwko wściekliźnie u 34 osób narażonych na pokąsania przez zwierzęta
nieznane.
2) Działania w celu ochrony zdrowia ludności przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych w tym chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy
a) Sprawowanie z nadzoru nad warunkami: higieny pracy w zakładach, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny środowiska, higieny wypoczynku i rekreacji
Podczas sprawowania bieżącego nadzoru nad warunkami pracy w zakładach oceniano stan sanitarnotechniczny pomieszczeń produkcyjnych, technologicznych, sanitarno-socjalnych, sprawdzano dokumentację dotyczącą:
- profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
- ewidencji wydania odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości i sprzętu ochrony osobistej,
- rejestru rozchodu i przychodu stosowanych prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 49 –
Poz. 473
- kart charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin,
- ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy z uwzględnieniem szkodliwych czynników biologicznych i
czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym występujących w środowisku pracy,
- rejestry prac i pracowników - w zakładach w których występują czynniki biologiczne i czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Podjęte działania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w nadzorowanych zakładach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydano decyzje nakazujące ich usunięcie w ustalonych terminach. W 2015 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu
wpłynęło 5 zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych. Wszystkie zostały rozpatrzone. Wydano 9 decyzji
dotyczących chorób zawodowych, w tym 5 decyzji stwierdzających chorobę zawodową i 4 decyzje o
braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
W 2015 r. nadzorowano 120 stałych placówek nauczania i wychowania, pracy pozaszkolnej oraz
13 sezonowych placówek wypoczynku zimowego/ letniego dzieci i młodzieży, w tym 44 przedszkola i
inne formy wychowania przedszkolnego, 2 żłobki, 31 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 2 szkoły policealne, 15 zespołów szkół, 2 wyższe uczelnie, 2 internaty, 1 warsztat szkolny, 8 placówek opiekuńczowychowawczych z pobytem dziennym, 7 placówek wychowania pozaszkolnego, 13 placówek sezonowych wypoczynku zimowego/letniego dzieci i młodzieży.
W nadzorowanych placówkach oświatowo-wychowawczych przeprowadzono 202 kontrole sanitarne.
Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące:
- stanu higieniczno-sanitarnego oraz technicznego budynków i otoczenia, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, boisk sportowych,
- ochrona placów zabaw, terenów rekreacyjnych i sportowych przed zanieczyszczeniami środowiskowymi,
- ocena warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
- higieny procesu nauczania, w tym szczególnie dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, ocena rozkładów zajęć szkolnych, zapewnienie uczniom miejsca na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych, posiadanie certyfikatów na sprzęt sportowy i meble,
- nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
- warunków do utrzymania higieny osobistej w placówkach nauczania i wychowania,
- ocena warunków sanitarno-higienicznych dla dzieci 5-6-letnich w tzw. oddziałach „0”,
- ocena warunków sanitarno-higienicznych w żłobkach,
- prowadzenie dożywiania w szkołach.
Wydano 35 decyzji merytorycznych dotyczących poprawy stanu sanitarno-higienicznego i technicznego placówek oświatowo-wychowawczych. W 96-ciu jednostkach systemu oświaty wykonano 885 badań dotyczących rozkładów zajęć lekcyjnych oraz ergonomii mebli szkolnych i przedszkolnych. Podczas
oceny mebli szkolnych zwracano uwagę na stan techniczny oraz posiadane przez meble certyfikaty, na
oznakowanie mebli oraz odpowiednie ich zestawienie. W dwóch placówkach oświatowych wydano decyzje administracyjne na : dostosowanie mebli do wymogów ergonomii, oraz poprawy stanu sanitarnotechnicznego. Posiadanie przez szkoły i placówki certyfikatów na meble szkolne oceniono w 98 placówkach:
- 74 placówki posiada 100% mebli z certyfikatami
- 18 placówek posiada powyżej 50% mebli z certyfikatami
- 4 placówki posiada do 50% mebli z certyfikatami
- 2 placówki posiadają do 25% mebli z certyfikatami
Podczas oceny rozkładu zajęć lekcyjnych w placówkach oświatowych nieprawidłowości nie stwierdzono. Oświetlenie sztuczne w placówkach oświatowo-wychowawczych spełnia wymagania określone w
Polskiej Normie PN-EN-12464-1. We wszystkich skontrolowanych placówkach nauczania w pomiesz-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 50 –
Poz. 473
czeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów
szkolnych. W obszarze dożywiania dzieci i młodzieży, w placówkach oświatowo-wychowawczych nadzorowano przestrzeganie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r., w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. W 2015 r. powstały trzy nowe placówki oświatowowychowawcze i pozaszkolne, tj. Żłobek w Sandomierzu, Gimnazjum w Słupczy oraz Ognisko Muzyczne
w Sandomierzu. Dwie placówki zakończyły swoją działalność, tj. Punkt Przedszkolny w Niedźwicach
oraz Przedszkole „Dolina Smerfów” w miejscowości Chwałki.
Na terenie powiatu sandomierskiego w elektronicznej bazie danych wypoczynku zima/lato zarejestrowano 13 wypoczynków dzieci i młodzieży. Zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku skontrolowano na 13 turnusach wypoczynku zimowego/letniego. Z różnych form wypoczynku skorzystało 387 uczestników. Stan sanitarny wypoczynku nie
budził zastrzeżeń. W czasie przeprowadzonych kontroli sanitarnych nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Sandomierzu podejmowali działania w zakresie
promocji zdrowia w formie prezentacji multimedialnych, oraz materiałów edukacyjnych w formie ulotek. Podczas nadzoru nad wypoczynkiem letnim szczególną uwagę poświecono działaniom profilaktycznym dotyczącym nowych narkotyków – „dopalaczy”. Podczas kontroli bezwzględnie sprawdzano, czy
przestrzegane są zapisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Na stronie internetowej Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Sandomierzu w zakładce Higiena Dzieci i Młodzieży umieszczono istotne informacje promujące zdrowie dzieci i młodzieży tj.:
- Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – wytyczne PZH-NIZP.
- Używanie e-papierosów przez dzieci i młodzież.
- Szczotkowanie zębów przez dzieci w przedszkolu.
- Tornistry szkolne.
Wspólnie ze Stanowiskiem Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej prowadzono działania
promujące zachowania prozdrowotne w formie prezentacji multimedialnych oraz stoisk edukacyjnych.
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu co miesiąc informowano o stanie sanitarno-higienicznym placówek oświatowo-wychowawczych. Samorządy miast i gmin informowano na bieżąco o stanie sanitarnym
placówek oświatowo-wychowawczych poprzez przesyłanie wystąpień o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przesyłania decyzji administracyjnych do wiadomości. Na prośbę zarządzających lub
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za przestrzeganie wymagań wydano 18 decyzji przedłużających terminy wykonania zaleceń. Decyzje dotyczyły przede wszystkim remontów i konserwacji sal
lekcyjnych, sali gimnastycznej, urządzeń i wyposażenia szkolnego, dostosowania budynku i pomieszczeń do niepełnosprawności. Przyczyną przedłużania terminów realizacji zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych był brak środków finansowych. Wszystkie wykonywane w 2015 r. działania miały na celu uzyskanie poprawy warunków sanitarno-higienicznych i technicznych w jednostkach
systemu oświaty i pracy pozaszkolnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego uczniom i pracownikom.
b) Nadzór nad zgodnością realizacji nowych przedsięwzięć budowlanych z wymaganiami higienicznymi i
zdrowotnymi
Zaopiniowano 27 wniosków w ramach prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko, w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 51 –
Poz. 473
- zaopiniowano 25 wniosków co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla 3 przedsięwzięć wyrażono opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z
uwagi na zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski dotyczyły: budowy przetwórni owoców w msc. Bilcza, budowy zakładu produkcji soków w msc. Węgrce
Panieńskie oraz budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 600kW w msc. Żurawica. Przedmiotowe
przedsięwzięcia projektowane były w obrębie gminy Obrazów, na terenie której obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr XLVIII/273/06 z dnia 13 czerwca
2006 r. gminy Obrazów w granicach sołectw gminy. Z analizy przedłożonych dokumentów wynikało,
ze planowane inwestycje są niezgodne z ustaleniami ww. planu. Zgodnie z art. 80 ust.2 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – właściwy organ wydaje decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Wobec
powyższego, brak było podstaw do podejmowania dalszych czynności w sprawie, w tym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W 3 przypadkach umorzono postępowanie; z analizy dokumentów wynikało bowiem, że planowane inwestycje nie należą do kategorii przedsięwzięć, o których w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wnioski dotyczyły: budowy wodociągu w msc. Ułanowice gm. Klimontów, budowy wodociągu w msc. Adamczowice i Przybysławice gm. Klimontów raz rewaloryzacji
parku miejskiego w Sandomierzu. W 2 przypadkach Państwowy Powiatowy Inspektor w Sandomierzu
po analizie przedstawionych dokumentów poinformował, że nie jest właściwy do wydawania opinii co
do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – dot. przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych w miejscowości Sulisławice w gm. Łoniów,
przy czym postępowanie prowadzone było o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
niezbędnej do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy o odpadach oraz
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa ze złoźa kruszywa naturalnego „Samborzec”
w postępowaniu prowadzonym o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej
do uzyskania koncesji na wydobywanie ww. kopaliny. Dla 17 przedsięwzięć (dotyczy m.in. dróg
gminnych, studni bisowych dla wodociągu Samborzec - Szewce, gazociągu, rozbudowy istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, montażu paneli fotowoltaicznych, przebudowy
węzła betoniarskiego, modernizacji stacji paliw) po przeanalizowaniu materiałów, odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Analiza przedstawionego materiału
dowodowego pozwoliła na ustalenie, że przedsięwzięcia te nie będą mieć niekorzystnego wpływu na
zdrowie ludzi,
- zaopiniowano 2 wnioski dotyczące warunków realizacji przedsięwzięcia – na etapie przed wydawaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przy czym postępowanie w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej prowadzone było dla inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: rozbudowy i modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków dla zakładu przetwórstwa owoców T.B. Fruit w Dwikozach oraz budowy budynku handlowousługowego „Galeria Królewska” w Sandomierzu. W powyższych sprawach wydano opinie pozytywne; uznano, że po uwzględnieniu warunków określonych w opiniach – przedmiotowe przedsięwzięcia
nie będą mieć niekorzystnego wpływu na życie i zdrowie ludzi. Opinię wydawano w formie postanowienia, przy czym opiniowano przedłożone dokumenty wyłącznie w zakresie ochrony zdrowia i życia
ludzi.
Zaopiniowano 9 wniosków w ramach prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym:
- zaopiniowano 1 wniosek o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w
prognozie oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- zaopiniowano 1 wniosek o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w
prognozie oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzania zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 52 –
Poz. 473
- zaopiniowano 2 projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- zaopiniowano 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Oceniano zasady ochrony środowiska
określone w planie, w celu zapobiegania, ograniczenia lub kompensacji przyrodniczej negatywnych
oddziaływań na środowisko, przeciwdziałania potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływań, wynikających z ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego - dotyczące aspektów
w zakresie zdrowia ludzi,
- wydano 1 opinię w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie dotyczyło zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia. Z analizy przedmiotowego projektu wynikało, że wprowadzona zmiana stanowi niewielką modyfikację istniejącego już dokumentu, dotyczy jednej gminy. i w
ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu ustalenia zmiany Nr 1 planu nie będą mieć negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi.
Zaopiniowano 1 projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oceniano zasady ochrony środowiska
określone w planie, w celu zapobiegania, ograniczenia lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, przeciwdziałania potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływań, wynikających z ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego - dotyczące aspektów w zakresie zdrowia ludzi.
Uzgodniono 18 projektów pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Wszystkie dokumentacje uzyskały akceptacje Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydane opinie dotyczyły głównie inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną, tj. budową sieci wodociągowych; ponadto wydano opinie
dla salonu kosmetycznego i rozbudowy istniejącej przechowalni owoców z zapleczem socjalnobiurowym. Dokonano odbiorów 73 obiektów, wśród których ok. 40% stanowiły obiekty żywieniowe.
Podczas czynności kontrolnych ustalono, że obiekty wykonane zostały zgodnie z wymaganiami sanitarnymi i zdrowotnymi.
3) Inicjowanie działalności oświatowo-zdrowotnej
W 2015 roku głównym kierunkiem działalności oświatowo-zdrowotnej było:
a) promowanie zdrowego stylu życia poprzez inicjowanie i koordynowanie zadań wynikających z celów
Narodowego Programu Zdrowia, a w szczególności Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeń HIV oraz realizacja projektu
pt: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
b) realizacja zadań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia wynikających z zapisów ustawy o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz podejmowanie działań wynikających z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących
potrzeb zdrowotnych,
c) realizacja zadań w zakresie kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa dotyczących
prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w oparciu o założenia programu edukacyjnego
pt. „Trzymaj Formę!”,
d) integrowanie działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia we współpracy z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej powiatu oraz potrzeb zdrowotnych w społecznościach lokalnych.
Światowy Dzień Zdrowia w 2015 roku odbył się pod hasłem „Z pola na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym”. W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia zorganizowano imprezę prozdrowotną w ramach
obchodów Światowego Dnia Zdrowia pt: „Dzień dla zdrowia” w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Re-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 53 –
Poz. 473
habilitacyjno-Edukacyjnym „Radość Życia” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu.
W programie odbyło się:
- prezentacja multimedialna pt: „Co to znaczy być zdrowym?” - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
w Sandomierzu,
- projekcja filmu pt. ,,Pięć kluczy bezpiecznej żywności”,
- prezentacja multimedialna na temat bezpieczeństwa żywności pt: „Z pola na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym,
- dyskusja na temat bezpiecznej żywności,
- przedstawienie pt: „Ruch i dieta to zdrowie” w wykonaniu uczniów gimnazjum Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnego „Radość Życia” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu.
Na miejscu pozostawiono materiały edukacyjne - ulotki pt. ,,Pięć kroków do bezpiecznej żywności”.
Liczba uczestników 70 osób.
Odbyły się spotkania edukacyjne:
- dla mieszkańców internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, w tym
prezentacja multimedialna na temat bezpieczeństwa żywności pt: „Z pola na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym” oraz projekcja filmu pt: ”Pięć kluczy bezpiecznej żywności”. Na miejscu pozostawiono materiały edukacyjne - ulotki pt; ”Pięć kroków do bezpiecznej żywności”. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób
(mieszkańcy internatu i wychowawcy),
- dla mieszkańców Bursy Szkolnej w Sandomierzu. Odbyła się prezentacja multimedialna na temat bezpieczeństwa żywności pt: „Z pola na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym” oraz projekcja filmu pt: ”Pięć
kluczy bezpiecznej żywności”. Na miejscu pozostawiono materiały edukacyjne- ulotki pt; ”Pięć kroków
do bezpiecznej żywności”. W spotkaniu uczestniczyło 23 osoby (mieszkańcy bursy i pracownicy).
Na stronie internetowej PSSE Sandomierzu zamieszczono informacje dotyczącą obchodów ŚDZ w
2015 r.
Świętokrzyskie Dni Profilaktyki w 2015 roku odbyły się pod hasłem: „Rodzina wspólną troską”.
Podczas obchodów Święta Kwitnącej Jabłoni w Samborcu zorganizowano stoisko informacyjnoedukacyjne gdzie tematem przewodnim była profilaktyka uzależnień oraz promocja zdrowego stylu życia.
Prowadzono rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.
W ramach interwencji nieprogramowej „Zdrowe Wakacje” Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sandomierzu w okresie wypoczynku wakacyjnego skierowała swoje działania do
dzieci i młodzieży korzystającej z wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatu sandomierskiego.
Spotkania edukacyjne dotyczące profilaktyki „dopalaczy - nowych narkotyków” organizowane były
wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu. Ponadto organizowano stoiska informacyjnoedukacyjne podczas IV Pikniku Rycerskiego w Ossolinie, Wojewódzkiego Święta Plonów w Sandomierzu. Informacje dot. zdrowego stylu życia udzielane były uczestnikom imprez przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu. Zainteresowani otrzymywali materiały edukacyjne między innymi nt. szkodliwości palenia, szkodliwości nadmiernego promieniowania UV, profilaktyki HIV/AIDS, dopalaczy-nowych narkotyków oraz zagrożeń związanych z toksycznym działaniem barszczu Sosnowskiego. Wykonywano pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy.
Ponadto na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu zamieszczono informacje nt: „Zasad Bezpieczeństwa Podczas Upałów”, utworzono gazetkę tematyczną w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu pt: „Zdrowe wakacje”, odbyła się dystrybucja materiałów edukacyjnych do instytucji organizujących wypoczynek letni oraz zajęcia wakacyjne
na terenie powiatu sandomierskiego.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu w 2015 roku realizowała następujące
programy profilaktyczne we wszystkich typach placówek oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu
sandomierskiego:
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 54 –
Poz. 473
Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”
Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi on
pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede
wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach gdy
są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Celem priorytetowym jest ochrona dzieci przed szkodliwym
wpływem dymu tytoniowego. Na terenie powiatu program realizowany był w przedszkolach oraz klasach „0”
szkół podstawowych. W realizacji programu uczestniczyło 22 placówki z terenu powiatu sandomierskiego,
edukacją objęto 792 dzieci i 509 rodziców i opiekunów. Pracownik stanowiska pracy ds. Promocji Zdrowia i
Oświaty Zdrowotnej PSSE w Sandomierzu przeprowadził 2 pogadanki w Przedszkolu Sióstr Imienia Jezus w
Klimontowie i Szkole Podstawowej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu nt szkodliwości palenia. W Szkole Podstawowej w Obrazowie w Zespole Szkół dnia 12.06.2015 r. odbyła się impreza
szkolna „Dzień Zdrowia” podczas której dzieci uczestniczące w realizacji programu „Czyste powietrze wokół
nas” wykonały piosenkę o Dinku oraz prezentowane były prace plastyczne o tematyce antytytoniowej. Pracownik stanowiska pracy ds. PZ i OZ rozdał wszystkim uczestnikom imprezy zakładki o tematyce antytytoniowej.
rogram realizowany był w placówkach przedszkolnych i szkolnych z dużym zaangażowaniem koordynatorów
przedszkolnych. Odbyło się wiele pogadanek, konkursów, wystaw, inscenizacji, spotkania z zaproszonymi
strażakami, personelem medycznym, odbyły się imprezy środowiskowe, wycieczki edukacyjne, marsze antytytoniowe, przygotowywano prace plastyczne i wystawy pokonkursowe. Kilka placówek nawiązało współpracę z
władzami lokalnymi oraz uzyskano wsparcie finansowe na nagrody dla dzieci w konkursach. odzice angażowali się w proponowane działania. Prowadzone działania często owocowały deklaracją zasady nie palenia papierosów przy dziecku kierując się troską o ich zdrowie. Dużym sukcesem jest to, że dorośli podejmują próby i
walkę z nałogiem, żałują że zaczęli palić, przyrzekają że nie dopuszczą aby ich dzieci popełniły ten sam błąd.
W efekcie realizacji programu rodzice zaangażowali się na rzecz gier i zabaw na świeżym powietrzu, uczestniczyli w zajęciach otwartych, uczestniczyli w konkursach, happeningu. Zwiększyli świadomość na temat szkodliwości palenia w obecności ich dzieci, a dwoje z nich oświadczyło że rzuciło palenie. Zarówno w szkole jak i
przedszkolu istnieją sprzyjające warunki do przeprowadzania zajęć w zakresie edukacji antytytoniowej. Większość placówek kontynuuje realizację programu.
„Nie pal przy mnie proszę” - program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i
młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na
celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą
przy nich papierosy. W realizacji programu uczestniczyło 1059 uczniów i 626 rodziców. Program w szkołach
realizowany z dużym zaangażowaniem, pozytywnie odebrany przez uczniów jak również uzyskał pozytywną
opinię rodziców. Celem działań prozdrowotnych w społeczności szkolnej było uświadomienie dzieciom potrzeb dbałości o zdrowie a tym samym unikanie chorób poprzez zdrowe odżywianie tj. ograniczanie spożycia
słodyczy i napojów sztucznie barwionych, czytanie etykiet na produktach spożywczych i „rozszyfrowywanie”
oznaczeń „E”, dbałości o czyste środowisko życia, uświadomienie ruchu na świeżym powietrzu, dbałość o higienę psychiczną, dostateczna ilość snu i aktywnego wypoczynku, w tym spędzanie czasu z rodziną oraz ograniczenie oglądania telewizji i korzystania z komputera. Dzieci poznały sposoby radzenia sobie w sytuacjach
codziennych, w których narażone są na kontakt z osobami palącymi. Dzieci poznały prawo do oddychania czystym powietrzem, wiedzą że należy zwracać uwagę nawet najbliższym na to aby nie palili w obecności dzieci.
Dzieci poszerzyły informacje na temat zdrowia własnego jak i osób im najbliższych. Zostali uwrażliwieni również na szkodliwe działanie dymu tytoniowego, w tym biernego palenia. Wiewiórka Wiki została potraktowana
przez dzieci jako przyjaciel, którego nie można zawieść w związku z tym składane deklaracje o niepaleniu w
przyszłości papierosów będą bardziej wiarygodne i dzieci dotrzymają słowa. Dzieci w młodszym wieku szkolnym są wspaniałym „narzędziem” do wywierania wpływu na dorosłych. W wyniku czego dwoje rodziców podjęło decyzję o rzuceniu palenia a kolejni obiecali dzieciom, że będą ograniczać palenie. Przy realizacji programu wsparcia udzielali: higienistka i pielęgniarki szkolne, kościół, samorządy lokalne, stowarzyszenia, rodzice.
Program jest kontynuowany przez większość placówek.
„Znajdź właściwe rozwiązanie” - jest to program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas
szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród
uczniów. Do programu przystąpiło 5 szkół gimnazjalnych i 16 szkół podstawowych. W realizacji programu
uczestniczyło 1200 uczniów i 388 rodziców.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 55 –
Poz. 473
PSSE w Sandomierzu uczestniczyła w dodatkowej imprezie prozdrowotnej happening „Bezpieczna Szkoła”
pod hasłem „Dopalaczom narkotykom-STOP” – w Gimnazjum w Klimontowie dniu 1 czerwca 2015 r. – pracownik ds. PZiOZ i pracownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Sandomierzu brali udział w Happeningu oraz przemarszu uczestników imprezy ulicami Klimontowa jako znak wsparcia ogólnokrajowej akcji
promowania MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEZNIEŃ. W trakcie przemarszu prowadzono rozdawnictwo ulotek z POZNPT oraz kalendarzyki o tematyce antytytoniowej wydane przez PSSE w Sandomierzu.
Uczestnicy - 500 osób. Zorganizowano stoisko informacyjno-edukacyjne podczas Festynu Zdrowotnego w dniu
11 czerwca 2015 r. w Gimnazjum w Samborcu - pracownik ds. PZiOZ i pracownik HDiM PSSE w Sandomierzu prowadzili rozdawnictwo ulotek z POZNPT oraz kalendarzyki o tematyce antytytoniowej wydane przez
PSSE w Sandomierzu, w którym uczestniczyło 135 osób. Odbyła się pogadanka podczas szkolnej imprezy
prozdrowotnej pt: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu. Pogadankę na
temat szkodliwości palenia prowadzili pracownik ds. PZiOZ i pracownik HDiM PSSE w Sandomierzu oraz
prowadzono rozdawnictwo ulotek z POZNPT i kalendarzyków o tematyce antytytoniowej wydanych przez
PSSE w Sandomierzu, w której uczestniczyło 18 osób. Wśród 86 uczniów gimnazjalnych oraz 224 uczniów
szkól podstawowych przeprowadzono ankietę oceniającą słabe i mocne strony programu. Uczniowie poszerzyli
wiedzę na temat składników dymu tytoniowego, dowiedzieli się więcej o negatywnym wpływie palenia na
zdrowie oraz na temat szkodliwości biernego palenia oraz nauczyli się radzić sobie z presją otoczenia, stresem
oraz nauczyli się pozytywnego myślenia o sobie.
Światowy Dzień bez Tytoniu w 2015 roku obchodzony był pod hasłem: „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi” na rzecz zatrzymania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. Zjawisko to stanowi
poważny globalny problem – nie tylko zdrowotny, ale także prawny i ekonomiczny. Komisja Europejska oceniła, że handel nielegalnymi papierosami kosztuje Unię Europejską i jej państwa członkowskie ponad 10 miliardów Euro wskutek utraconego podatku akcyzowego i wpływów z opłat celnych. W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu zorganizowano stoisko informacyjno-edukacyjne – podczas Dnia Rodziny w Zespole
Szkoły i Przedszkola Czyżowie Szlacheckim - dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin. Prowadzono rozdawnictwo materiałów edukacyjnych na temat szkodliwości palenia oraz kalendarzyki o tematyce antytytoniowej,
udzielano porad metodycznych oraz wykonywano pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
W imprezie brało udział ok.300 osób.
Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu – w ramach obchodów w 2015 zorganizowano:
- stoisko informacyjno-edukacyjne w dniu 19.11.2015 r. podczas obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia w Zespole Szkól Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Dla społeczności szkolnej odbyła się
promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogu palenia, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych dot.
szkodliwości palenia, porady indywidualne, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących.
Ogółem uczestników - 190 osób.
- spotkanie edukacyjne w dniu 20.11.2015 r. dla pracowników i uczestników zajęć w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Kleczanowie. Odbyła się promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogu palenia, emisja
filmu edukacyjnego z serii „Nie zamykaj oczu-PALENIE”, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych, porady
indywidualne, emisja spotu „Nie zawsze wędzone trzyma dłużej”, quiz antytytoniowy dla wszystkich uczestników spotkania edukacyjnego. Uczestnicy quizu otrzymali dyplomy uczestnictwa. W spotkaniu edukacyjnym uczestniczyło 20 osób.
W 2015 roku realizowano projekt pt: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od
alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy. Działania skierowane były do osób dorosłych do których docierano organizując stoiska informacyjno-edukacyjne podczas Święta Kwitnącej Jabłoni w Samborcu, IV Pikniku Rycerskiego
w Ossolinie, XV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Sandomierzu, Europejskiego Święta Jabłka –
Obrazów 2015 oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i Zakładach
Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Prowadzono rozdawnictwo materiałów edukacyjnych jak również udzielano
informacji gdzie można otrzymać porady dotyczące profilaktyki uzależnień. Ponadto wykonywano pomiary
zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy. W ramach w/w projektu realizowano program
edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich. Program realizowany był w 7 placówkach
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sandomierskiego. Edukacją objęto 161 uczniów i 98 rodziców.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 56 –
Poz. 473
Program edukacyjny „Podstępne WZW” -program adresowany jest do uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych. Celem tych działań było: upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na
temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV,
uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie oraz pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością dot. zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi. W roku szkolnym 2014/2015 program profilaktyki
wirusowego zapalenia wątroby pt: „Podstępne WZW” realizowany był wśród 70 uczniów w 2 szkołach ponadgimnazjalnych. Dodatkowo objęto edukacją 237 uczniów.
Profilaktyka HIV/AIDS - w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu odbył się Happening oraz spotkania edukacyjne w Gimnazjum nr 2 im.
2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. Celem spotkań było uświadomienie zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami oraz poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki HIV/AIDS. W dniu 20 października
2015 r. w PSSE w Sandomierzu odbył się etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W
etapie powiatowym wzięło udział 22 uczestników z 4 szkół gimnazjalnych. Laureaci uczestniczyli w etapie
wojewódzkim Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS gdzie zajęli zaszczytne miejsca. Zwycięzcy
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów z projektu dofinansowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Propagowano kampanię edukacyjną „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, zachęcającą do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS
i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia. Ponadto w ramach realizacji programu prowadzono rozdawnictwo
materiałów edukacyjnych podczas imprez masowych w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Program edukacyjny „Trzymaj Formę” - w programie edukacją objęto 1661 uczniów w 11 szkołach gimnazjalnych i 20 podstawowych ponadto sporadyczne w programie brało udział 215 uczniów. Głównym celem
programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Skierowany do szkół gimnazjalnych klas I-III i szkół podstawowych klas V-VI oraz ich rodziców. Program dotyczy
promocji zdrowego stylu życia powinien wdrażać zasady zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez dokonywanie właściwych wyborów. W 2015 r. Świętokrzyski Oddział
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach wraz ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym ogłosił konkurs pod hasłem: „Korzystając ze zdrowej żywności tworzymy zdrowe
dania” dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego biorących
udział w programie „Trzymaj Formę”. Na konkurs wpłynęło 6 prac z czego 2 prace nie spełniały wymogów
regulaminowych. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę poprawność merytoryczna, walory
estetyczne przygotowanych dań oraz wartości artystyczne i oryginalność pracy. Zadanie realizowane było w
ramach projektu dofinansowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
PSSE w Sandomierzu przeprowadziła spotkania edukacyjne – w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandomierzu, Przedszkolu Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie i Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Sandomierzu. Podczas spotkań dzieci przedszkolne uczestniczyły w prezentacji multimedialnej pt: ”Jak zachęcić dzieci
by jadły warzywa i owoce”. Dodatkowo dzieci uczestniczyły w rozwiązywaniu zagadek na temat znajomości
owoców i warzyw. Pozostawiono na miejscu kserokopie ulotki dla rodziców z programu „Trzymaj Formę!”
oraz ulotki pt: Sól i „Bezpieczeństwo żywności”,
Dopalacze - nowe narkotyki - działania skierowane były w 2015 roku zarówno do młodzieży podczas prowadzonej akcji letniej jak również do rodziców i nauczycieli. Odbywały się spotkania edukacyjne oraz konferencja pt: „Etiologia współczesnych uzależnień i problemów wychowawczych”. zorganizowanej w Zespole
Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Ponadto prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz informowano o zagrożeniach związanych z zażywaniem tzw. „dopalaczy” na stoiskach informacyjno-edukacyjnych podczas imprez masowych.
Promocja zasad zdrowego stylu życia
PSSE w Sandomierzu wielokrotnie uczestniczyła w spotkaniach edukacyjnych, których tematem były zasady
zdrowego odżywiania, choroby cywilizacyjne, higiena osobista, zdrowy styl życia. Spotkania edukacyjne organizowane były do szerokiej społeczności tj. dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Celem spotkań było propagowanie higieny osobistej, zasad zdrowego odżywiania, umiejętności radzenia sobie ze stresem, profilaktyka
chorób cywilizacyjnych oraz profilaktyka uzależnień.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wielokrotnie podejmował wspólne działania ze
Starostwem Powiatowym w Sandomierzu z Urzędami Miast i Gmin, Zarządem Rejonowym PCK w Sandomie-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 57 –
Poz. 473
rzu, Komendą Powiatowa Policji w Sandomierzu, placówkami oświatowo-wychowawczymi i podmiotami
leczniczymi w ramach prowadzonych programów edukacyjnych i akcji prozdrowotnych. W budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu przygotowywano gazetki tematyczne na tematy prozdrowotne, zamieszczono informacje na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Sandomierzu na temat prowadzonych akcji profilaktycznych oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wielokrotnie uczestniczył w prowadzonych działaniach profilaktycznych udzielając zarówno wsparcia merytorycznego jak i finansowego np. wydruk
materiałów edukacyjnych.
Działania podejmowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu polegają na ochronie
zdrowia publicznego i wynikają głównie z zagrożenia wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt przenoszących
się na ludzi, oraz chorób zwierząt o dużym znaczeniu ekonomicznym. W związku z tym Powiatowy Lekarz
Weterynarii podejmował następujące działania profilaktyczno-zapobiegawcze oraz monitoringowe:
a) Gruźlica, białaczka, bruceloza bydła
Badaniami kontrolnymi obejmuje się corocznie 1/5 pogłowia bydła z terenu powiatu. W roku 2015 poddano badaniom monitoringowym w kierunku:
- gruźlicy - 655 sztuk bydła w 144 stadach
- białaczki - 295 sztuk bydła w 125 stadach
- brucelozy - 295 sztuk bydła w 125 stadach
Nie stwierdzono wyników dodatnich, ponadto badaniami kontrolnymi objęto między innymi:
- bruceloza owiec i kóz 17 szt. w 5 stadach
- choroba niebieskiego języka: bydła 28 szt. w 8 stadach i owiec 24 szt. w 2 stadach
- klasyczny pomór świń: u świń 15 szt. w 15 stadach, a u dzików 15 szt.
b) Wścieklizna zwierząt
W roku 2015 przeprowadzono dwukrotne szczepienie lisów wolnożyjących w akcji wiosennej i jesiennej.
W 2015 zaszczepiono 6087 szt. psów i 80 kotów, poddano badaniom monitoringowym 49 sztuk lisów po
odstrzeleniu celem określenia stopnia przyjęcia szczepionki oraz skuteczności szczepienia, przeprowadzono
dochodzenie epizootyczne i pobrano materiał do badań w l przypadku podejrzenia zwierzęcia o wściekliznę
- wykluczono obecność wirusa wścieklizny. Poddano obserwacji po pogryzieniu człowieka 98 zwierząt
(97 psów, l kot) w celu wykluczenia wścieklizny u zwierząt i wstrzymania szczepień zapobiegawczych pokąsanych osób. Podejmowane coroczne działania przyczyniły się do tego, że w 2015 roku nie stwierdzono
żadnego przypadku tej choroby u zwierząt na terenie powiatu.
c) BSE- gąbczasta encefalopatia bydła
W celu ograniczenia zagrożenia wystąpienia tej choroby podejmowane są następujące działania:
- zakazane jest stosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich
- badanie w kierunku BSE wszystkich sztuk ubijanego bydła powyżej 72 m-ca życia
- badanie padłego bydła powyżej 24 m-ea życia.
Ogółem w roku 2015 w powiecie sandomierskim zgłoszono do utylizacji 35 sztuk bydła w tym 11 podlegały badaniom na BSE. U wszystkich badanych sztuk stwierdzono wynik negatywny. Materiał szczególnego ryzyka pochodzący z ubojni jest w 100% utylizowany.
d) Grypa ptaków - HPAI - influenza ptaków
W 2015 r. nie stwierdzono przypadków grypy ptaków w Polsce.
e) Choroba Aujeszky'ego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu informuje, że na terenie powiatu sandomierskiego
wszystkie zarejestrowane stada świń uzyskały status stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszky'ego. Po spełnieniu w/w warunków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu wydał decyzje administracyjne o uznaniu stad za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszky'ego u świń i zakazał w tych sta-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 58 –
Poz. 473
dach szczepienia świń przeciwko chorobie Aujeszky'ego. W 2016 roku kontynuowany będzie monitoring
dotyczący chorób zakaźnych zwierząt.
Dzięki uchwalonemu i wdrożonemu w życie „Powiatowemu Programowi Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” jest możliwe zaangażowanie wielu instytucji w program poprawy szeroko rozumianego ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Szczególny
nacisk jest kładziony na akcję edukacyjno-profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży. Po przeprowadzeniu tej akcji udało się dotrzeć do świadomości większości dzieci i młodzieży szkolnej z pełną informacją
nt. szkodliwości palenia papierosów, używania alkoholu, zagrożenia narkomanią, radzenia sobie ze stresem,
trudnościami, przemocy rówieśniczej i w rodzinie, a także zagrożenia sektami. Dzięki zrozumieniu wielu instytucji, organizacji społecznych i samego społeczeństwa było możliwe osiągnięcie założonych celów. Ponadto w realizacji tego programu wiele uwagi, działań i poczynań inwestycyjnych ukierunkowano na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, sanitarnego i weterynaryjnego powiatu
sandomierskiego. Należy podkreślić, że na wypadek zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia i ewentualnie
powstałych klęsk żywiołowych, organizacją i koordynacją działań ratowniczych zajmuje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku
Stanisław Masternak

Podobne dokumenty