Regulamin konkursu - Beztroski pokój marzeń

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu - Beztroski pokój marzeń
Regulamin Konkursu Konsumenckiego „Stwórz beztroski pokój marzeń” 2016.
I. Postanowienia ogólne:
1.
Konkurs jest urządzany pod nazwą „Stwórz beztroski pokój marzeń” 2016 (dalej:
„Konkurs”).
2.
Organizatorem Konkursu jest Agencja „COLI Kuliberda Małgorzata” z siedzibą
w Tychach pod adresem: ul. Starokościelna 2/25 , wpisaną do ewidencji działalności
gospodarczej pod nr 36475 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tychy
NIP: 646-258-35-07, (dalej: „Organizator”).
3.
Organizator działa na rzecz spółki Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa, dalej „AkzoNobel”.
4.
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu,
a także nadzór nad jego przeprowadzeniem.
5.
Konkurs jest prowadzony na stronie www.beztroskipokojmarzen.pl dalej „Strona
Internetowa”.
6.
Konkurs odbędzie się w okresie od 29 czerwca 2016 do 31 sierpnia 2016r., dalej
„Czas trwania konkursu” w wybranych sklepach Castorama i Brico Depot, dalej
zwane „Sklepami”. Listę Sklepów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
7.
Sprzedaż produktów objętych Konkursem rozpocznie się 29 czerwca 2016 r. roku
i potrwa do 31 sierpnia 2015 roku dalej „Czas promocji”. Konkursem objęte będą
produkty AkzoNobel pod marką:
•
•
•
•
„Dulux Kolory Świata”, we wszystkich wariantach kolorystycznych
oraz w opakowaniach o poj. 2,5 litra i 5 litrów,
„Dulux Home” we wszystkich wariantach kolorystycznych oraz w opakowaniach
o poj. 2,5 litra i 5 litrów,
„Dulux Easy Care” we wszystkich wariantach kolorystycznych
oraz w opakowaniach o poj. 2,5 litra i 5 litrów,
„Dulux Easy Care Kuchnia i Łazienka” we wszystkich wariantach
kolorystycznych oraz w opakowaniach o poj. 2,5 litra
dalej zwane „Produktami Promocyjnymi” znajdujący się w ofercie handlowej
Sklepów.
8.
W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy zakupią odpowiednią ilość Produktów
Promocyjnych, zgodnie z warunkami Regulaminu w dniach 29 czerwca 2016 do dnia
31 sierpnia 2016 r.
9.
Poza okresem od 29 czerwca 2016 do dnia 31 sierpnia 2016 r. Produkty Promocyjne
mogą być dostępne w sprzedaży, jednakże wówczas ich zakup nie uprawnia do
wzięcia udziału w Konkursie.
10.
Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora poniżej nie
jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).
11.
Konkurs jest realizowany przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne
w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
12.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja. Regulamin
dostępny jest na stronie www.beztroskipokojmarzen.pl/regulamin.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.
W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia
i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, posiadają obywatelstwo polskie,
miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz spełniły pozostałe warunki Konkursu
opisane w punkcie II ust. 6 Regulaminu (dalej: „Uczestnik”).
2.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie
kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy firmy Coli Kuliberda Małgorzata,
AkzoNobel, spółki Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.
Krakowiaków 78, 02-555 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS za numerem 0000024785, kapitał zakładowy 54.808.000 zł, NIP 526-10-09-959, a
także
osoby
im
najbliższe.
Przez
osoby
najbliższe,
o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
4.
Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien w Czasie Promocji dokonać zakupu
w dowolnym Sklepie Produktu Promocyjnego w łącznej ilości przynajmniej 5 litrów
(np. 2 opakowania o poj. 2,5 litra albo 1 opakowanie o poj. 5 litrów).
5.
Konkurs polega na wyłonieniu najlepszych zdjęć pokojów dziecięcych, na których
widoczne są pomalowane ściany, które to zdjęcia cechuje kreatywność oraz ciekawa
aranżacja i wykończenie
6.
Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
a) zakupić Produkt Promocyjny w Czasie Promocji w dowolnym Sklepie zgodnie
z pkt II ust. 4 Regulaminu;
b) umieścić w Czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej Zdjęcie zgodnie
z pkt. II ust. 5 Regulaminu, oraz
c) zachować oryginał dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury VAT),
potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt II ust. 6 lit. a)
Regulaminu.
7.
W Konkursie biorą udział wyłącznie Produkty Promocyjne zakupione w Sklepach
w Czasie Promocji. Zakup Produktu Promocyjnego przed lub po ww. terminie oraz
w innych punktach sprzedaży niż Sklepy nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
8.
Dowód zakupu, o którym mowa w pkt II ust. 6 lit. c) powinien być oryginalny, czytelny,
wystawiony przez Sklep w Czasie Promocji oraz wskazywać na pojemność
zakupionego Produktu Promocyjnego. Data i godzina dowodu zakupu powinna być
wcześniejsza niż data zgłoszenia Zdjęcia na Stronie Internetowej.
9.
Jeśli na jednym dowodzie zakupu znajdują się co najmniej dwa opakowania Produktu
Promocyjnego o pojemności 5 litrów lub w innej konfiguracji dowolna ilość Produktów
Promocyjnych, których łączna objętość wyniesie co najmniej 10 litrów
(np. 4 opakowania Produktów Promocyjnych po 2,5 l lub jedno opakowanie Produktu
Promocyjnego o pojemności 5 l i dwa opakowania o pojemności 2,5 l) Uczestnik
uprawniony jest do zgłoszenia dwóch Zdjęć, pod warunkiem że przedstawiają
metamorfozy dwóch różnych pokojów dziecięcych. Każda odpowiednio większa liczba
litrów zakupiony Produktów Promocyjnych objętych jednym dowodem zakupu zwiększa
liczbę możliwych do zgłoszenia Zdjęć zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu
powyżej (łącznie 15 l Produktów Promocyjnych – 3 Zdjęcia, 20 l – 4 Zdjęcie itd.).
10.
Przez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu, Uczestnik potwierdza:
a)
że posiada prawa autorskie, osobiste i majątkowe do Zdjęcia,
b) wyraża zgodę na publikację Zdjęcia, w związku z przeprowadzonym Konkursem na
następujących stornach internetowych:
•
www.dulux.pl,
www.homebook.pl,
www.castorama.pl,
•
na profilach FB DuluxletscolorPolska oraz CastoramaPolska,
•
na profilach w aplikacji Instrgram: Dulux Polska oraz Castorama Polska
www.beztroskipokojmarzen.pl/galeria,
c) jeśli Zdjęcie przedstawia wizerunek osób innych niż Uczestnik, Uczestnik zgłaszając
swój udział w Konkursie oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na wykorzystanie ich
wizerunku przez Organizatora zgodnie z pkt. II ust. 10 lit b) i d) Regulaminu;
d) w przypadku wygranej wyraża zgodę na publikacje zwycięskiego Zdjęcia na liście
zwycięzców umieszczonej na Stronie Internetowej.
11.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i AkzoNobel za
niezgodność oświadczeń, o których mowa w ust. 10 lit a) i lit c). Jednocześnie
Uczestnik zobowiązuje się w sytuacji opisanej w zdaniu powyżej zwolnić Organizatora
i AkzoNobel od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi
oświadczeniami w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze
sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im
praw.
III. Zgłoszenie i przebieg Konkursu
1.
Zgłoszenie udziału w Konkursie, dalej „Zgłoszenie”, wymaga:
a) wejścia na Stronę Internetową, wypełnienia formularza zgłoszeniowego poprzez
podanie
i
potwierdzenie
następujących
danych
osobowych:
imię
i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu oraz. adres e-mail.
b) załączenia zdjęcia dowodu zakupu,
c) załączenia Zdjęcia,
d) dokonania wyboru miejsca realizacji Nagrody wskazanej w pkt III ust. 7 Regulaminu,
poprzez wskazanie Parku Rozrywki lub Parku Wodnego
e) złożenia oświadczenia, że Uczestnik jest osobą pełnoletnią,
f) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez AkzoNobel danych osobowych,
o których mowa w pkt III ust. 1 lit a) Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu,
w tym w celu ogłoszenia wyników poprzez publikację imienia
i nazwiska zwycięzców na Stronie Internetowej, wydania nagród oraz
przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego,
g) zapoznania się z treścią i akceptacji Regulaminu.
2.
Uczestnik dokonując Zgłoszenia w Konkursie może wyrazić także inne zgody, w tym
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych
i otrzymywanie od AkzoNobel informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie
powyższych zgód jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do prawidłowego
dokonania zgłoszenia w Konkursie.
3.
Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma potwierdzenie dokonanego Zgłoszenia.
4.
Organizator zastrzega, że niedozwolone jest przesyłanie Zdjęć:,
a) zawierającej wizerunek obiektów prywatnych, co, do których Uczestnik Konkursu nie
uzyskał zgody właściciela na wykonywanie zdjęć/filmów oraz rozpowszechnianie
w celach komercyjnych,
b) niezgodnych z tematyką Konkursu,
c) zawierającej treści wulgarne lub obraźliwe,
d) naruszającej dobra osobiste osób trzecich,
e) naruszającej prawa własności intelektualnej osób trzecich,
f) nawołującej do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność
państwową, orientację seksualną, obrażającą uczucia religijne lub kwestionujące
bezwyznaniowość,
g) zawierającej inne treści zakazane przez bezwzględnie obwiązujące przepisy prawa
lub dobre obyczaje.
5.
W przypadku Zdjęcia naruszającego postanowienia Regulaminu, Organizator
zastrzega sobie prawo do jego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do niego, lub
wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
6.
W ramach Zgłoszenia Uczestnik zobligowany jest przesłać Zdjęcie w formie cyfrowej,
spełniające łącznie następujące warunki:
• minimalny rozmiar zdjęcia 800x600 px
• format zdjęcia: JPG, PNG lub TIF.
Nagrodami w Konkursie są jednorazowe bilety wstępu dla rodziny 2+2 (dwoje
dorosłych + dwójka dzieci) do Parków Rozrywki i Parków Wodnych na terenie kraju
(Uczestnik ma prawo wyboru) według listy z załącznika nr 2, dalej „Nagroda”. Nagroda
może zostać zrealizowana przez Zwycięzcę w dowolnym czasie (do 31.12.2016r w
przypadku Parków Wodnych lub do końca sezonu 2016 w przypadku Parków
Rozrywki) W przypadku gdy Zwycięzca nie będzie mógł zrealizować Nagrody z uwagi
na całkowite zamknięcie i zaprzestanie działalności danego Parku Rozrywki albo Parku
Wodnego przysługuje mu prawo do ponownego wyboru miejsca realizacji Nagrody
zgodnie z pkt III ust. 1 lit. d) Regulaminu. .
Fundatorem nagród jest AkzoNobel.
7.
8.
9.
Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna
w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób
fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny
podatek dochodowy wartości nagrody, uzależnionej od wartości biletu w danym Parku
Rozrywki lub Parku Wodnym (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody)
Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu
wygranej w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy,
pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowy należny z tytułu wygranej.
10.
Nagrody przyznawane będą w
etapach dalej zwane ”Etapami”, zgodnie z
poniższymi zasadami:
a) dla Zgłoszeń nadesłanych w dniach 29 czerwca 2016 do 05 lipca 2016 r. do
godz. 23:59 ogłoszenie wyników nastąpi:
• 12 lipca 2016 r – 100 nagrodzonych Zdjęć
b) dla Zgłoszeń nadesłanych w dniach 06 lipca 2016 od godz. 00:00 do 12 lipca
2016 r. do godz. 23:59 ogłoszenie wyników nastąpi:
• 13 lipca 2016 r – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 15 lipca 2016 r. – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 18 lipca 2016 r. – 40 nagrodzonych Zdjęć
c) dla Zgłoszeń nadesłanych w dniach 13 lipca 2016 od godz. 00:00 do 19 lipca
2016 r. do godz. 23:59 ogłoszenie wyników nastąpi:
• 20 lipca 2016 r – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 22 lipca 2016 r. – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 25 lipca 2016 r. – 40 nagrodzonych Zdjęć
d) dla Zgłoszeń nadesłanych w dniach 20 lipca 2016 od godz. 00:00 do 26 lipca
2016 r. do godz. 23:59 ogłoszenie wyników nastąpi:
• 27 lipca 2016 r – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 29 lipca 2016 r. – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 01 sierpnia 2016 r. – 40 nagrodzonych Zdjęć
e) dla Zgłoszeń nadesłanych w dniach 20 lipca 2016 od godz. 00:00 do 26 lipca
2016 r. do godz. 23:59 ogłoszenie wyników nastąpi:
• 27 lipca 2016 r – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 29 lipca 2016 r. – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 01 sierpnia 2016 r. – 40 nagrodzonych Zdjęć
f) dla Zgłoszeń nadesłanych w dniach 27 lipca 2016 od godz. 00:00 do 02
sierpnia 2016 r. do godz. 23:59 ogłoszenie wyników nastąpi:
• 03 sierpnia 2016 r – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 05 sierpnia 2016 r. – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 08 sierpnia 2016 r. – 40 nagrodzonych Zdjęć
g) dla Zgłoszeń nadesłanych w dniach 03 sierpnia 2016 od godz. 00:00 do 09
sierpnia 2016 r. do godz. 23:59 ogłoszenie wyników nastąpi:
• 10 sierpnia 2016 r – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 12 sierpnia 2016 r. – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 15 sierpnia 2016 r. – 40 nagrodzonych Zdjęć
h) dla Zgłoszeń nadesłanych w dniach 10 sierpnia 2016 od godz. 00:00 do 16
sierpnia 2016 r. do godz. 23:59 ogłoszenie wyników nastąpi:
• 17 sierpnia 2016 r – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 19 sierpnia 2016 r. – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 22 sierpnia 2016 r. – 40 nagrodzonych Zdjęć
i) dla Zgłoszeń nadesłanych w dniach 17 sierpnia 2016 od godz. 00:00 do 23
sierpnia 2016 r. do godz. 23:59 ogłoszenie wyników nastąpi:
• 24 sierpnia 2016 r – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 26 sierpnia 2016 r. – 30 nagrodzonych Zdjęć
• 29 sierpnia 2016 r. – 40 nagrodzonych Zdjęć
j) dla Zgłoszeń nadesłanych w dniach 24 sierpnia 2016 od godz. 00:00 do 31
sierpnia 2016 r. do godz. 23:59 ogłoszenie wyników nastąpi:
• 02 września 2016 r – 100 nagrodzonych Zdjęć
11.
12.
Jedno Zdjęcie może zostać nagrodzone tylko jeden raz.
W przypadku gdy w danym Etapie określonych w pkt III ust. 9 lit. od a) do i) liczba
Zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba przewidzianych na dany Etap Nagród, nagrodzeni
zostaną wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszeń w terminach określonych
odpowiednio w pkt III ust. 9 lit od a) do i), a pula niewykorzystanych Nagród przechodzi
do następnego Etapu. Pula niewykorzystanych nagród zostanie przyznana w pierwszej
dacie wyboru Zwycięzców w danym Etapie.
13.
W przypadku gdy w Etapie określonym w pkt III ust. 9 liczba Zgłoszeń będzie mniejsza
niż liczba przewidzianych na ten Etap Nagród, nagrodzeni zostaną wszyscy
Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszeń w terminach określonych odpowiednio w pkt III
ust. 9 lit. j), a pozostała pula Nagród nie będzie podlegać wydaniu.
14.
Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju lub
ekwiwalent pieniężny.
IV. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najlepsze Zdjęcia dalej „Zwycięzcy” wyłoni jury
składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz dwóch przedstawicieli
AkzoNobel (dalej: „Jury”). Jury dokona wyboru według własnego uznania,
uwzględniając kryteria, o których mowa w pkt II ust. 5. Regulaminu w sposób
i w terminach określonych w pkt III ust. 9 – ust. 12 Regulaminu.
W przypadku, gdy różni Uczestnicy nadeślą identyczne Zdjęcia, w Konkursie zostanie
wzięte pod uwagę to Zdjęcie, które zostało wcześniej umieszczone na Stronie
Internetowej.
Wyniki Konkursu publikowane będą w dniu wyboru Zwycięzców z danego Etapu
stosownie do pkt III ust. 9, na Stronie Internetowej w zakładce Zwycięzcy.
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej w formie
wiadomości e-mail na adres podany przy Zgłoszeniu w terminie 5 dni roboczych od
dnia wyboru Zwycięzców.
Nagrody zostaną wydane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez
Organizatora informacji o których mowa w pkt IV ust. 4 Regulaminu. Nagrody zostaną
wysłane pocztą
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres do
korespondencji podany przy Zgłoszeniu i na koszt Organizatora.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z
udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody,
w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne
z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego
dokonanie naruszeń.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody
Zwycięzcy na skutek podania nieprawdziwych lub błędnych danych wskazanych w pkt
III ust. 1 lit. a)do doręczeń Nagrody przez Zwycięzcę.
V. Prawa autorskie
1.
Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Zwycięzca przenosi na Organizatora wszelkie
majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia jako utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalej określanego jako „Utwór” na podstawie art. 921
§ 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz z prawami za-
leżnymi do niego w zakresie korzystania i rozporządzania nimi na następujących polach eksploatacji:
a)
utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów za pomocą dowolnych technik drukarskich oraz
wszelkich innych technik, w tym cyfrowych, poligraficznych;
b) zapisywanie w pamięci komputerów lub sieci komputerowych, w tym w szczególności
za pośrednictwem internetu lub baz danych, upublicznianie w sieci internet, wykorzystywanie i zapisywanie na stronach www;
c)
utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów na dowolnych nośnikach elektronicznych, magnetycznych, optycznych;
d) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu,
z prawem dokonywania zmian i modyfikacji Utworów;
e)
wykorzystywanie Utworów w ramach innych utworów;
f)
wykorzystywania Utworów do produkcji lub zlecenia produkcji materiałów reklamowo
– promocyjnych (w tym opakowań oraz spotów i filmów reklamowych) i ich rozpowszechniania, w tym za pośrednictwem TV i sieci Internet (wykorzystywanie
i zapisywanie na stronach www);
g) przeprowadzanie prezentacji publicznej, w tym w szczególności dla celów marketingowych, promocyjnych, reklamowych, produkcyjnych, artystycznych oraz w celach
charytatywnych;
h) najem lub użyczanie Utworów lub jego egzemplarzy;
i)
udzielanie wyłącznych i niewyłącznych licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych, odpłatnie lub nieodpłatnie;
j)
nadawaniu za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych;
k)
eksploatację polegającą na wykorzystywaniu części lub całości Utworu, albo każdego
z utworów wchodzących w skład utworu, dla celów reklamowych i/lub promocyjnych,
niezależnie od formy materiałów reklamowych i ich wielkości, materiałów, z których
zostały sporządzone, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji oraz w broszurach,
ulotkach, wizytówkach reklamowych i katalogach niezależnie od ich ilości, nakładu,
techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji;
l)
wszelką eksploatację części lub całości Utworu, albo każdego z utworów wchodzących w jego skład, polegającą na utrwalaniu i rozpowszechnianiu w ramach ekspozycji reklamowych albo zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu wszelkiego rodzaju
publikacji i innych materiałów reklamowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z
reklamowanym produktem lub kampanią reklamową;
m) eksploatacje Utworów na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. dyskietki,
CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);
n) eksploatacje wynikającą z treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:
•
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
•
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;
•
w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
2.
Przeniesienie praw autorskich majątkowych do Utworu następuje w zamian za wydaną
Nagrodę, przy przyjęciu, że te świadczenia są względem siebie ekwiwalentne.Z chwilą
wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu następuje przeniesienie na Organizatora również praw zależnych do nagrodzonego Zdjęcia, do wykorzystywania go na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej , w tym prawo do adaptacji, przeróbki lub modyfikacji danego utworu i wprowadzania w nim zmian, w tym za pośrednictwem osób
trzecich, a także do stworzenia innego utworu oraz prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych oraz na korzystanie z utworów zależnych oraz rozporządzenia nimi wedle swobodnego uznania Organizatora.
3.
Od dnia nabycia praw do Utworów, podmiotem uprawnionym do opracowania Utworów, w tym także do dokonywania skrótów, podziału na części i łączenia Utworów z innymi utworami i/lub dziełami nie będącymi utworami, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest Organizator lub podmioty przez niego upoważnione.
4.
Uczestnik zezwala na nieoznaczanie utworu jego nazwiskiem oraz niewskazywanie
jego autorstwa utworu.
VI. Przetwarzanie danych osobowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Akzo Nobel
Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków
48, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000020951,
NIP 118-00-47-014, REGON 010413361, kapitał zakładowy w wysokości 70 874
000,00 zł („AkzoNobel”)
Dane osobowe Uczestników Konkursu obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail oraz
adres do korespondencji będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, a pod warunkiem uzyskania od
uczestników Konkursu odrębnych zgód - także w celach marketingowych
administratora danych osobowych.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub
usunięcia. Może tego dokonać poprzez oświadczenie wysłane listem poleconym na adres AkzoNobel.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
w Konkursie.
W odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik ma
prawo wniesienia do AkzoNobel pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania
jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
AkzoNobel zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zasadami określonymi w regulaminie.
VII. Postępowanie reklamacyjne
1.
Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 30 listopada 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje dostarczone po 30
listopada 2016 roku nie będą rozpatrywane.
2.
Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Stwórz beztroski pokój marzeń 2016 – reklamacja”. Reklamacja
powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail, numer telefonu,
jak
również
wskazanie
przyczyny
reklamacji
i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
3.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.
4.
Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty
rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego
VIII. Postanowienia końcowe.
1.
Regulamin Konkursu może ulec zmianie w Czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie będzie prowadzić do pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a tym bardziej , naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz wysłanie informacji do wszystkich Uczestników Konkursu na adresy e-mail podane przez nich przy Zgłoszeniu z co najmniej 14dniowym wyprzedzeniem i będzie im przysługiwało prawo niezaakceptowania zmian
Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
2.
Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez
Uczestnika na osobę trzecią.
3.
Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny.
4.
W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
5.
Treść regulaminu Konkursu będzie dostępna u Organizatora.
Załączniki:
2.
Załącznik 1. – Lista sklepów Castorama oraz Brico Depot
Załącznik 2. - Lista Parków Rozrywki

Podobne dokumenty