JU320_PL - Moulinex

Komentarze

Transkrypt

JU320_PL - Moulinex
RUS
UA
LT
LV
EST
PL
CZ
SK
SLO
SR
HR
BIH
RO
BG
H
A
B
C
M
D
E
I
F
K
G
H
L
J
2
1
1
F
2
3
4
6
5
1. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
• Przed użyciem należy zawsze
sprawdzić stan sitka z tarczą
rozdrabniającą (D).
• Nie wolno w żadnym wypadku używać
sokowirówki, gdy sitko jest połamane lub
uszkodzone, gdy znajdują się na nim
widoczne pęknięcia lub rysy lub gdy sitko
jest rozerwane. W takich wypadkach
należy zwrócić się do Autoryzowanego
Punktu Serwisowego lub do sprzedawcy
sokowirówki. Ostrożnie posługiwać się
sitkiem (niebezpieczeństwo skaleczenia).
• Tarczą rozdrabniającą (D) należy
posługiwać się bardzo ostrożnie,
ponieważ zęby i nóż środkowy są bardzo
ostre. Do czyszczenia tarczy
rozdrabniającej, użyć szczoteczki
dołączonej do urządzenia.
• Aby zapewnić bezpieczeństwo,
urządzenie odpowiada normom i przepisom.
• Sprawdzić czy napięcie zasilania podane
na tabliczce znamionowej na spodzie
urządzenia jest zgodne z napięciem w
sieci. Każde nieprawidłowe podłączenie
do sieci powoduje utratę gwarancji.
• Nie należy ustawiać ani używać tego
urządzenia na gorących płytach
grzejnych lub w pobliżu otwartego ognia
(kuchenka gazowa).
• Nie zanurzać korpusu silnika i nie myć go
pod bieżącą wodą.
• Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony,
jego wymianę należy zlecić producentowi,
autoryzowanemu serwisowi lub
specjaliście, aby uniknąć
niebezpieczeństwa.
• Urządzenia tego należy używać
wyłącznie na stabilnych powierzchniach,
nie narażonych na zalanie wodą. Nie
odwracać do góry nogami.
• W żadnym wypadku nie demontować
urządzenia. Do obowiązków użytkownika
należy wyłącznie mycie sokowirówki.
• Sokowirówkę należy odłączyć od sieci:
- W razie stwierdzenia jej
nieprawidłowego działania,
- Przed każdym składaniem,
rozkładaniem lub myciem urządzenia.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
21
PL
sieciowego ciągnąc za przewód.
• Przedłużacza używać tylko po uprzednim
upewnieniu się, że jest on w idealnym
stanie.
• Elektrycznego urządzenia gospodarstwa
domowego nie należy używać:
- Jeśli upadło ono na ziemię,
- Jeśli jest uszkodzone lub niekompletne
• W powyższych wypadkach lub w celu
dokonania jakiejkolwiek innej naprawy,
NALEŻY OBOWIĄZKOWO zwrócić się
do Autoryzowanego Punktu
Serwisowego.
• Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane do użytku domowego, i
nie powinno w żadnym wypadku być
wykorzystywane do celów
przemysłowych, na które nie udzielamy
gwarancji i za które nie bierzemy
odpowiedzialności.
• Urządzenie nie może być używane przez
osoby (w tym również dzieci) z
ograniczeniem fizycznym, czuciowym lub
mentalnym, nie posiadające
doświadczenia lub wiedzy chyba, że
zostały na początku przyuczone i
poinstruowane w zakresie obsługi
urządzenia przez osoby odpowiedzialne
za ich bezpieczeństwo.
• Należy dopilnować, aby dzieci nie
wykorzystywały urządzenia do zabawy.
• Nie należy nigdy używać akcesoriów lub
elementów urządzenia innych niż
oryginalne. Nie bierzemy na siebie żadnej
odpowiedzialności w razie
nieprzestrzegania tego zalecenia.
• Podczas pracy urządzenia, do komina nie
należy pod żadnym pozorem wkładać
palców ani jakichkolwiek przedmiotów.
Posługiwać się w tym celu wyłącznie
specjalnie do tego przeznaczonym
popychaczem.
• Nigdy nie otwierać pokrywy (C) przed
całkowitym zatrzymaniem sitka z tarczą
rozdrabniającą (D).
• Nie wyjmować pojemnika na miąższ (I) w
czasie pracy urządzenia.
• Po zakończeniu pracy zawsze wyjmować
wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. OPIS URZĄDZENIA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Popychacz
Komin
Pokrywa
Filtr z tarczą rozdrabniającą (lub sitko)
Miska sokowa
Rynienka odpływu soku
Korpus silnika
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Przycisk uruchomienia on/off
Zbiornik na miąższ
Schowek na przewód
Separator piany
Dzbanek
Szczoteczka do czyszczenia
3. SYSTEM BLOKAD
Urządzenie to jest wyposażone w blokadę
bezpieczeństwa. Aby uruchomić
sokowirówkę, pokrywa (C) musi być
ustawiona prawidłowo (rys. 4). Pod koniec
cyklu pracy ustawić wyłącznik (H) w
położeniu "0" i odczekać do całkowitego
zatrzymania sitka z tarczą rozdrabniającą
(D) przed zdjęciem pokrywy (C). Pokrywę
(C) można otworzyć dopiero po
zatrzymaniu urządzenia.
4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
• Rozpakować urządzenie, a następnie
położyć na stabilnym blacie, zdjąć
pokrywę (C), wyjąć karton
zabezpieczający, który znajduje się na
sitku z tarczą rozdrabniającą (D).
• Przed pierwszym użyciem urządzenia
zalecamy umycie wszystkich jego
zdejmowanych elementów (elementy A,
C, D, E, F, I, K, L - patrz rozdz. 7).
5. URUCHAMIANIE
• Umieścić rynienkę odpływu soku (F) w
misce sokowej (E) (rys. 1).
• Umieścić miskę sokową (E) na korpusie
silnika (G), odchylając ją lekko do przodu
i wsuwając rynienkę odpływu soku (F) w
specjalnie przeznaczony do tego celu
otwór (rys. 2).
• Umieścić filtr z tarczą rozdrabniającą (D)
w misce sokowej (E). Upewnić się czy
sitko z tarczą rozdrabniającą jest
prawidłowo zablokowane na wałku
napędowym (rys. 3).
• Założyć pokrywę (C) na korpusie silnika
(G) (rys. 4).
• Ustawić zbiornik na miąższ (I) z tyłu
urządzenia (rys. 5).
• Podstawić dzbanek lub szklankę pod
znajdującą się z przodu urządzenia
rynienką odpływu soku (F). Aby otrzymać
sok bez piany, ustawić separator (K) w
zbiorniku na sok (L) (rys. 6).
22
Separator pozwala zatrzymać pianę w
zbiorniku na sok podczas przelewania do
szklanki.
• Pociąć owoce lub warzywa na kawałki,
usuwając w razie potrzeby gniazda
nasienne.
• Włączyć urządzenie do sieci. Miejsce na
przewód zasilający (J) pozwala
dopasować jego długość przewodu.
• Uruchomić urządzenie poprzez
wciśnięcie wyłącznika (H).
• Wkładać owoce lub warzywa przez komin
(B).
• Za pomocą popychacza (A) można
dociskać produkty. Nie używać żadnych
innych akcesoriów.
Owoce i warzywa należy wkładać do
urządzenia przy pracującym silniku.
Nie naciskać popychacza (A) ze zbyt
dużą siłą. POD ŻADNYM POZOREM nie
popychać produktów palcami.
• Jeśli pojemnik na miąższ (I) jest pełen lub
jeśli strumień soku staje się słaby, należy
opróżnić pojemnik i oczyścić filtr z tarczą
rozdrabniającą (D).
• Po zakończeniu pracy wyłączyć
urządzenie poprzez wciśnięcie
wyłącznika (H) i odczekać do
całkowitego zatrzymania filtra z tarczą
rozdrabniającą (D).
Przybliżona waga
(w kg)
Ilość otrzymanego soku w ml
(*) 1 szklanka = 200 ml (w przybliżeniu)
Jabłka
1
65
Gruszki
1
60
Marchew
1
60
1 (około 2 ogórki)
60
Ananasy
1
30
Winogrona
1
45
Pomidory
1
60
Seler
1
60
Rodzaj produktu
Ogórki
(*) Jakość i ilość otrzymanego soku może się znacznie wahać w zależności od daty zbioru i
użytych odmian warzyw lub owoców. Ilości soku wymienione powyżej należy zatem traktować
wyłącznie orientacyjnie.
6. PRAKTYCZNE RADY
winogrona, granaty, ananasy itp. oraz do
takich warzyw jak marchew, ogórki,
pomidory, buraki, seler itp.
• W razie przerabiania owoców zbyt
dojrzałych może dojść do szybszego
zatkania się sitka.
• Ważne : Każdy rodzaj otrzymanego soku
musi być niezwłocznie wypity. Albowiem
w zetknięciu z powietrzem ulegają one
bardzo szybkiemu utlenianiu, co może
doprowadzić do zmiany ich smaku,
barwy, a przede wszystkim do
zmniejszenia ich wartości odżywczej.
Ponieważ sok z jabłek oraz z gruszek
bardzo szybko przybiera ciemną barwę,
można dla spowolnienia procesu
ciemnienia dodać do niego kilka kropel
soku z cytryny.
• Owoce należy starannie umyć i usunąć z
nich pestki.
• Zasadniczo nie ma potrzeby
zdejmowania skór lub łupin. Obierać
należy jedynie owoce o grubej skórze (z
powodu goryczki): cytrusy, ananasy
(usunąć również część środkową).
• Otrzymywanie soku z takich produktów
jak banany, avocado, morwy, figi,
bakłażany, maliny może być kłopotliwe.
• Odradza się używanie sokowirówki do
otrzymywania soku z trzciny cukrowej
oraz z owoców zbyt twardych lub zbyt
włóknistych.
• Wybierać należy owoce i warzywa
dojrzałe i świeże, ponieważ dają one
więcej soku. Urządzenie to jest
przystosowane do przerabiania takich
owoców jak jabłka, gruszki, pomarańcze,
23
7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Wszystkie zdejmowane części
sokowirówki są przystosowane do mycia
w zmywarce.
• Mycie tego urządzenia jest łatwiejsze
jeśli zostanie wykonane niezwłocznie
po jego użyciu.
• Do mycia sokowirówki nie należy używać
ostrych gąbek, acetonu, alkoholu itp.
• Ze szczególną ostrożnością należy
obchodzić się z sitkiem z tarczą
rozdrabniającą (D). Unikać wszelkich
niewłaściwych czynności mogących
doprowadzić do jego uszkodzenia.
Wymienić sitko z chwilą zauważenia
pierwszych oznak zużycia lub
uszkodzenia.
• Do mycia korpusu silnika używać
wilgotnej szmatki.
8. CO ROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE DZIAŁA?
PROBLEM
Urządzenie nie działa.
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie jest podłączone, Podłączyć urządzenie do
wyłącznik nie jest w położeniu gniazdka o tym samym
"1".
napięciu, włączyć wyłącznik.
Pokrywa (C) jest nieprawidłowo Sprawdzić prawidłowe
zablokowana.
położenie pokrywy (C).
Urządzenie wydziela dziwny
zapach lub jest bardzo gorące,
jeśli dymi lub wytwarza
nietypowy hałas.
Sok cieknie zbyt wolno.
Sitko z tarczą rozdrabniającą (D) Sprawdzić prawidłowe
jest nieprawidłowo założone.
położenie sitka z tarczą
rozdrabniającą (D).
Ilości wprowadzanych
produktów są zbyt duże.
Odczekać, aż urządzenie
ostygnie i zmniejszyć ilości
przerabianych produktów.
Miska sokowa (E) jest
nieprawidłowo założona.
Sprawdzić położenie miski
sokowej (E).
Brak rynienki odpływu soku (F)
lub jest źle ustawiona w misce
sokowej (E).
Sprawdzić prawidłowe
położenie rynienki odpływu
soku (F).
Sitko z tarczą rozdrabniającą (D) Wyczyścić sitko z tarczą
jest zapchane.
rozdrabniającą (D).
W sprawie wszelkich innych stwierdzonych problemów lub nieprawidłowości prosimy skontaktować
się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
9. WYEKSPLOATOWANE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE LUB
ELEKTRONICZNE
Bierzmy udział w ochronie środowiska!
Urządzenie zbudowane jest z licznych materiałów nadających się do
powtórnego wykorzystania lub recyklingu.
Należy oddać je do punktu zbiórki odpadów, a w przypadku jego braku do
autoryzowanego serwisu w celu jego przetworzenia.
24

Podobne dokumenty