Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu

Komentarze

Transkrypt

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu
Informacje do sprawozdania z działalności naukowej
Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2005
Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej
Wspólne publikacje dotyczące problematyki niezawodności systemu elektroenergetycznego. Realizacja
grantu KBN.
Józef Paska
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Politechnika Wroclawska
Organizowanie wspólnych seminariów
Antoni Dmowski
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademia Morska w Gdyni
Organizowanie wspólnych seminariów
Antoni Dmowski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uniwersytet Zielonogórski
Organizowanie wspólnych seminariów
Antoni Dmowski
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademia Górniczo-Hutniczo w Krakowie
Organizowanie wspólnych seminariów
Antoni Dmowski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Grant badawczy MNiI NR 3T10A 014 29, Wojciech
śagan – kierownik grantu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Monografie, podręczniki, skrypty
1.1. KsiąŜki, monografie autorskie
1. Józef Paska, „Niezawodność systemów elektroenergetycznych”, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005, ISBN 83-7207-552-2, 218 stron.
2. Wojciech śagan, „Podstawy techniki świetlnej”, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2005, ISBN 83-72-07-541-7, stron 211.
1.2. Rozdziały w ksiąŜkach innych autorów
1. Ryszard Kowalik "Systemy telekomunikacyjne w elektroenergetyce" Rozdz. 7.76 w
"Poradniku inŜyniera elektryka, Tom 3”, WNT, 2005, Nr ISBN 83-204-2939-0, 15
stron.
2. Irena Domaszewska, Paweł Piotrowski, Paweł Ryttel, Dariusz Stefaniuk, rozdział XII
pt. „Praktyczne aspekty integracji internetowego systemu zapisów na Politechnikę
Warszawską z innymi współpracującymi systemami”, w ksiąŜce „Społeczeństwo
informacyjne”, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005, 2005, ISBN
83-922624-3-3, str. 173-180.
3. Piotr Helt, Dariusz Baczyński, Tomasz Gulczyński, rozdział nr XII pt.
„Charakterystyka zagroŜeń dotyczących wdraŜania systemów GIS w spółkach
dystrybucyjnych”, w ksiąŜce Z. Olejniczak, J. Nowak, J. Oleński (red) –
„Informatyka. Strategie i zarządzanie wiedzą”, PTI, Katowice 2005, ISBN 83922624-6-8, str. 209-217.
4. Dariusz Baczyński, Piotr Helt, rozdział nr XII pt. „System GIS jako hurtownia
danych technicznych w spółce dystrybucyjnej”, w ksiąŜce M. Goliński, J. Grabara, J.
Nowak (red), – „Informatyka i efektywność systemów”, PTI, Katowice 2005, ISBN
83-922624-5-X, str. 203-209.
2
1.3. Skrypty
1.
2.
Józef Paska, „Wytwarzanie energii elektrycznej”, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej 2005, ISBN 83-7207-537-9, 284 strony.
Stefan Niestępski, Mirosław Parol, Janusz Pasternakiewicz, Tadeusz Wiśniewski:
„Instalacje elektryczne. Budowa, Projektowanie i Eksploatacja”, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005, ISBN 83-7207-251-5, str. 435,
wydanie II poprawione.
2. Rozprawy doktorskie i habilitacyjne
2.1. Habilitacyjne (obronione)
Nie było
2.2. Doktorskie (obronione)
1. Wojciech Szweicer: „Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej typy LOLIMOT do
poprawy działania algorytmu zabezpieczenia odległościowego”. Politechnika
Warszawska, 2005 r. promotor: prof. dr hab. Jan Machowski.
3. Artykuły w czasopismach międzynarodowych
1. Wojciech śagan, „Lichtplanungen für die Anstrahlung von Kirchen“, Licht
11,12/2005, Pflaum Verlag, ISSN 0024-2861, str. 884-887.
4. Artykuły w czasopismach krajowych
1.
Jerzy Marzecki, “Methods of optimal arrangement of 110 kV to middle voltage
transformer distribution substations on the area of urban agglomeration”, Archives of
Electrical Engineering, ISSN 0004-0746, Vol. LIV, No. 2, 2005, pp. 143-157.
2. Jerzy Marzecki, „Wybrane zagadnienia z problematyki terenowych sieci
elektroenergetycznych”, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, Nr 1, 2005,
str. 62-67.
3. Jerzy Marzecki, „Analiza ekonomiczna terenowych sieci elektroenergetycznych”,
Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, Nr 4, 2005, str. 66-74.
4. Jerzy Marzecki, „Analiza struktur głównych punktów zasilających i ich optymalne
rozmieszczenie w miastach”, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN 0043-5112, Nr 1,
2005, str. 3-9.
5. Jerzy Marzecki, „Planowanie inwestycji elektroenergetycznych”, Wiadomości
Elektrotechniczne, ISSN 0043-5112, Nr 9, 2005, str. 3-6.
6. Jerzy Marzecki, Piotr Sawicki, „Zastosowanie metody kosztów rocznych do
obliczania kosztu energii elektrycznej sieci elektroenergetycznych”, Wiadomości
Elektrotechniczne, ISSN 0043-5112, Nr 10, 2005, str. 18-21.
7. Sylwester Robak, „Analiza interakcji układów regulacji w wielomaszynowym
systemie elektroenergetycznym – przegląd metod”, Energetyka, ISSN 0013-7294,
Zeszyt tematyczny, nr VII, czerwiec 2005, str. 78-82.
8. Zbigniew Zdun, Andrzej Detkiewicz, Paweł Rodo, „Budowa modeli połączonych
systemów UCTE oraz metody oceny zagroŜeń pracy systemu europejskiego”,
Energetyka, ISSN 0013-7294, Zeszyt tematyczny nr VII, czerwiec 2005, str. 38-40.
9. Jan Machowski “Closed -Loop Control of Shunt FACTS Devices in Power System
Using Phasor Measurements" Archives of Electrical Engineering No 1, Vol. LIV,
2005, str.51-70, ISSN 0004 – 0746.
10. Jan Machowski "Zastosowanie rozległych systemów pomiarowych w automatyce
przeciwawaryjnej systemu elektroenergetycznego", Przegląd Elektrotechniczny, Nr 2,
2005, str. 1- 15, ISSN 0033-2097.
3
11. Jan Machowski "Rozległe systemy pomiarów synchronicznych w automatyce
elektro-energetycznej. Część I. Synchroniczny Pomiar Fazorów", Automatyka
Elektroenergetyczna, Nr 2, 2005, str.26-34, ISSN 1230-7815.
12. Jan Machowski "Rozległe systemy pomiarów synchronicznych w automatyce
elektro-energetycznej. Część II. Przykłady zastosowań i kierunki badań",
Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 3, 2005, str.11-19, ISSN 1230-7815.
13. Jan Machowski "Rozległe synchroniczne systemy pomiarowe w sieciach
elektroenergetycznych", Wiadomości Elektrotechniczne, Nr 7-8/2005, ISBN 00435112.
14. Jan Machowski "Automatyka przeciwkołysaniowa APK przeciwdziałająca pracy
asynchronicznej generatorów synchronicznych. Część I. Algorytmy restytucyjne",
Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 4, 2005, str.29-37, ISSN 1230-7815.
15. Jan Machowski "Automatyka przeciwkołysaniowa APK przeciwdziałająca pracy
asynchronicznej generatorów synchronicznych. Część II. Algorytmy prewencyjne",
Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 4, 2005, str.31-37, ISSN 1230-7815.
16. Andrzej Magdziarz, Zbigniew śagan, „Eliminacja składowej aperiodycznej z
sygnałów
pomiarowych
automatyki
elektroenergetycznej”,
Przegląd
Elektrotechniczny Nr 1’2005, ISSN 0033-2097, 2005, str. 67 – 71.
17. Adam Smolarczyk, Ryszard Kowalik: „Urządzenia do wykonywania badań
przekaźników elektroenergetycznych, część 2”, ElektroInfo, Nr 3 (2005), ISSN 16428722, str. 2-6.
18. Piotr Biczel, Mariusz Kłos, „CzyŜby renesans układów tyrystorowych?”, Nowaelekttrotechnika, ISSN 1732-937X, nr 5, 2005, str. 8-9.
19. Antoni Dmowski, Mariusz Kłos, Tomasz Dzik, „Wpływ rozwiązań technicznych
UPS-ów na ich własności - część 1”, Elektroinfo, nr 6, 2005, ISSN 1642-8722, str.
20-24.
20. Antoni Dmowski, Mariusz Kłos, Tomasz Dzik, „Wpływ rozwiązań technicznych
UPS-ów na ich własności - część 2”, Elektroinfo, nr 7/8, 2005, ISSN 1642-8722, str.
44-46.
21. Antoni Dmowski, Tomasz Dzik, Michał Przybyszewski, „Układy z ogniwami
paliwowymi w systemach zasilania potrzeb własnych”, Automatyka
elektroenergetyczna, 2, 2005, ISSN 1230-7815, str. 5-10.
22. Antoni Dmowski, Tomasz Dzik, Mariusz Kłos, "UPS jako przykład zaawansowanej
technologii urządzeń energoelektronicznych", Mechanizacja i Automatyzacja
Górnictwa, ISSN 0208-7448, 2005, nr 11/418, str.33-41.
23. Andrzej
Kądzielawa,
„Uwarunkowania
rynkowe
bezpieczeństwa
elektroenergetycznego”, Elektroenergetyka, ISSN 1230-039X, nr 1, 2005, str. 1-16.
24. Mariusz Kłos, Mirosław Stępnień, Paweł Pośpiech, Tomasz Kubera, Michał
Sobczak, „UPS’y o podwyŜszonej czynności działania”, Elektroinfo, nr 12, 2005,
ISSN 1642-8722, str. 66-68.
25. Józef Paska, Mariusz Sałek, Tomasz Surma, „Wytwarzanie energii elektrycznej z
wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii - Charakterystyka odnawialnych
źródeł energii”, Energetyka, ISSN 0013-7294, 2005, nr 3, str. 154-159.
26. Józef Paska, Mariusz Sałek, Tomasz Surma, „Wytwarzanie energii elektrycznej z
wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii - Elektrownie wiatrowe”,
Energetyka, ISSN 0013-7294, 2005, nr 3, str. 160-166.
27. Józef Paska, Mariusz Sałek, Tomasz Surma, „Wytwarzanie energii elektrycznej z
wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii - Elektrownie słoneczne”,
Energetyka, ISSN 0013-7294, 2005, nr 3, str. 167-172.
28. Józef Paska, Mariusz Sałek, Tomasz Surma, „Wytwarzanie energii elektrycznej z
wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii - Elektrownie geotermiczne,
4
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
maremotoryczne i maretermiczne, oraz elektrownie wykorzystujące biomasę”,
Energetyka, ISSN 0013-7294, 2005, nr 5, str. 312-319.
Józef Paska, Mariusz Sałek, Tomasz Surma, „Wytwarzanie energii elektrycznej z
wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii - Obecna rola i perspektywy
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej
świata”, Energetyka, ISSN 0013-7294, 2005, nr 5, str. 320-326.
Józef Paska, „Analiza niezawodności systemu elektroenergetycznego”,
Elektroinstalator, ISSN 1231-2355, 2005, nr 10, str. 20-23.
Józef Paska, Mariusz Sałek, Tomasz Surma, „Wytwarzanie rozproszone energii
elektrycznej i ciepła”, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN 0043-5112, 2005, nr 12,
str. 3-13.
Andrzej Pawlęga „Problematyka przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
odbiorcom końcowym”, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN 0043-5112, Nr 11
2005, str. 3-9.
Dariusz CzyŜewski; „Oświetlenie wnętrz - wymagania i procedury weryfikacyjne
według normy PN-EN 12464-1”, Elektrosystemy, ISSN 1509-2100; Nr 10 (69)
październik 2005; str.:55-59.
Andrzej Wiśniewski „Skywhite, świetlówki liniowe nowej generacji –
czteropasmowe”. Elektroinstalator, ISSN 1231-2355, październik 2005, str. 42-44.
Andrzej Wiśniewski „śarówki halogenowe firmy OSRAM”, Elektrosystemy, ISSN
1509-2100, grudzień 2005, str. 124-126.
Sławomir Zalewski „Światło jako źródło zanieczyszczenia środowiska”,
Elektrosystemy, ISSN 1509-2100, 2(61) 2005, str 76 – 83.
Ryszard Niedbała, „Przenoszenie energii i masy przez wyładowanie jarzeniowe w
technologiach cieplno-chemicznych”. Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097,
2005, nr 11, s. 62-65.
5. Referaty w materiałach konferencji międzynarodowych
1. Dariusz Baczyński, Piotr Helt, „Rozszerzenia modelu GIS dla obliczeń
elektroenergetycznych”, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne
Problemy w Elektroenergetyce” (APE’05), Gdańsk-Jurata, ISBN 83-909885-3-6, 810 czerwca 2005 r., tom IV, str. 137-143.
2. Dariusz Baczyński, Piotr Helt, Tomasz Gulczyński, „Wnioski z procesu wdroŜenia
systemu GIS i systemu obliczeń technicznych w spółce dystrybucyjnej”, XII
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce”
(APE’05), Gdańsk-Jurata, ISBN 83-909885-3-6, 8-10 czerwca 2005 r., tom IV, str.
145-152.
3. Krzysztof KsięŜyk, Tomasz Zdun, „Program PLANS_SN do analizy stanów sieci
rozdzielczych średnich napięć”, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Aktualne Problemy w Elektroenergetyce”, Gdańsk - Jurata, ISBN 83-909885-3-6, 810 czerwca 2005, tom IV, str. 123 – 130.
4. Jerzy Marzecki, „Ocena ryzyka w procesie planowania rozwoju stacji
transformatorowo-rozdzielczych 110 kV/SN oraz sieci SN i 110 kV w miastach”, XII
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce”
(APE’05), Gdańsk-Jurata, ISBN 83-909885-3-6, 8-10 czerwca 2005 r., tom III, str.
41-46.
5. Mirosław Parol, „Metody optymalizacji rozpływu mocy w systemie
elektroenergetycznym”, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne
Problemy w Elektroenergetyce” (APE’05), Gdańsk-Jurata, ISBN 83-909885-3-6, 810 czerwiec 2005 r., tom I, str. 187-195.
5
6. Mirosław Parol, „Zaawansowane systemy sterowania w przyszłościowych
strukturach elektroenergetycznych sieci rozdzielczych”. VIII Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne urządzenia zasilające w
energetyce”, Kozienice, ISBN 83-918709-6-0, 2-4 marca 2005, str. 33.1-33.9.
7. Paweł Piotrowski, Ryszard Wilk, „Optymalny dobór danych ekonomicznych,
demograficznych oraz pogodowych w średnioterminowych predykcjach
zapotrzebowania na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej jako znaczący
element poprawy jakości predykcji”, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” (APE’05), Gdańsk-Jurata, ISBN 83909885-3-6, 8-10 czerwiec 2005 r., tom III, str. 3-9.
8. Sylwester Robak, „Analiza interakcji układów regulacji w wielomaszynowym
systemie elektroenergetycznym – przegląd metod.”, XII Międzynarodowa
Konferencja Naukowa “Aktualne Problemy Elektroenergetyce”, Gdańsk - Jurata,
ISBN 83-909885-3-6, 8-10 czerwca 2005, tom II, str.61-70.
9. Zbigniew Zdun, Andrzej Detkiewicz, Paweł Rodo, „Budowa modeli połączonych
systemów UCTE oraz metody oceny zagroŜeń pracy systemu europejskiego”, XII
Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Aktualne Problemy Elektroenergetyce”,
Gdańsk - Jurata, ISBN 83-909885-3-6, 8-10 czerwca 2005, tom II, str.47-49.
10. Stanisław Ziemianek, “Mathematical Models od Some Phase Shifting Transformers
for Power System Analyses”, 15 th International Symposium on High Voltage
Engineering, PortoroŜ, Słowenia, ISBN 961-90234-7-1, 7 – 8 listopada 2005, pp. 110.A. Smolarczyk, Desire.Rasolomampionona, Ryszard Kowalik: “Testing
methodology of modern digital power system protections”, IEEE International
Conference PowerTech 2005, St. Petersburg, Russia, June 27-30, 2005, ISBN 593208-034-0 (stron 7).
11. Jan Machowski, Janusz Białek: "Closed -Loop Stability-Enhancing Control of Shunt
FACTS Devices Using Phasor Measurements" IEEE International Conference Power
Tech 2005, St. Petersburg, Russia, June 27-30, 2005, ISBN 5-93208-034-0 (stron 7).
12. Jan Machowski: „Power system stability enhancement by state variable control of
shunt facts devices based on phasor measurements” Referat na XII Międzynarodowej
Konferencji Naukowej APE’2005, Gdańsk, Jurata 8-10 czerwca 2005, ISBN 83909885-3-6, Tom I, str. 173-185.
13. Jan Machowski: "Zastosowanie rozległych systemów pomiarowych w automatyce
przeciwawaryjnej systemu elektroenergetycznego" VIII Międzynarodowa
Konferencja Naukowo Techniczna "Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce"
Kozienice, 2-4 marca 2005, ISBN 83-918709-6-0, str. 9.1- 9.28.
14. Jan Machowski: „Stabilność, niezawodność, awarie i restytucja” Referat generalny
(zapraszany) na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej APE’2005, Gdańsk,
Jurata 8-10 czerwca 2005, ISBN 83-909885-3-6, Tom V, str. 47-52.
15. Adam Smolarczyk: „Testery mikroprocesorowe do wykonywania badań
przekaźników elektroenergetycznych”, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
– APE’05, Gdańsk-Jurata 8-10 czerwca 2005r., ISBN: 83-909885-3-6 (tom 2, str.
143-150).
16. Adam Smolarczyk, Ryszard Kowalik: „Sposoby badania nowoczesnych
przekaźników cyfrowych”, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – APE’05,
Gdańsk-Jurata 8-10 czerwca 2005r., ISBN: 83-909885-3-6 (tom 2, str. 151-158).
17. Antoni Dmowski, Michał Przybyszewski, „Mikrosieć prądu stałego w odnawialnej
energetyce rozproszonej”, II Międzynarodowa Konferencja Procesów Energii ECOEURO-ENERGIA Bydgoszcz, ISBN 83-88066-30-7,7-8 czerwca 2005, str. 221-225.
18. Antoni Dmowski, Tomasz Dzik, Mariusz Kłos, „UPS jako przykład zawansowanej
technologii urządzeń energoelektronicznych”, XIII Międzynarodowa Konferencja
6
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN „Telekomunikacja i Systemy
Bezpieczeństwa w Górnictwie”, Szczyrk, ISBN 89-922498-0-1, 1-3.06.2005, str. 6174.
Dmowski Antoni, Kłos Mariusz, Dzik Tomasz, „UPS – mity i rzeczywistość”, VIII
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne urządzenia
zasilające w energetyce” , Elektrownia „Kozienice” S.A. w ŚwierŜach Górnych,
ISBN 83-918709-6-0, 2-4.03.2005, str. 1.1-1.13.
Andrzej Kądzielowa, „Oddziaływanie rozwiązań rynkowych w elektroenergetyce na
niezawodność i bezpieczeństwo pracy systemów elektroenergetycznych”, VIII
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne urządzenia
zasilające w energetyce” , Elektrownia „Kozienice” S.A. w ŚwierŜach Górnych,
ISBN 83-918709-6-0, 2-4.03.2005, str. 27.1-27.6.
Józef Paska, Tomasz Surma, Piotr Wójcik „Analiza niezawodności systemu
elektroenergetycznego jako narzędzie zapobiegania wielkim awariom systemowym”,
VIII Międzynarodowa Konferencja N-T „Nowoczesne urządzenia zasilające w
energetyce” Elektrownia „Kozienice” S.A., 2-4 marca 2005, str. 5.1-5.12, ISBN 83918709-6-0, Referat zamawiany.
Józef Paska, Renata Dzik, Mariusz Klos, Mariusz Sałek „Hybrydowe układy
wytwórcze energii elektrycznej – zintegrowane podejście techniczno-ekonomicznoekologiczne”, VIII Międzynarodowa Konferencja N-T „Nowoczesne urządzenia
zasilające w energetyce”, Elektrownia „Kozienice” S.A., 2-4 marca 2005, str. 12.112.9, ISBN 83-918709-6-0, Referat zamawiany.
Józef Paska, Piotr Biczel, “DC Voltage Micro Grid in the Distributed Generation”,
4th International Workshop on Compatibility in Power Electronics – CPE 2005,
Gdynia, Poland, 1-3 June 2005 (under auspices of IEEE Poland section), 4 str., ISBN
83-7421-075-3.
Józef Paska, Andrzej Kłos, “Ochrona systemu elektroenergetycznego przed wielkimi
awariami systemowymi – zarys koncepcji”, XII Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce – APE’05”, Gdańsk-Jurata, 8-10
czerwca 2005, Tom I, str. 97-107, ISBN 83-909885-3-6, TakŜe w: Energetyka, zeszyt
tematyczny nr VII, str. 21-25, ISSN 0013-7294.
Józef Paska, Mariusz Kłos, „Hybrydowe systemy wytwórcze energii elektrycznej”,
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w
elektroenergetyce – APE’05”, Gdańsk-Jurata, 8-10 czerwca 2005, Tom IV, str. 7583, ISBN 83-909885-3-6.
Józef Paska, Piotr Biczel, “Hybrid Photovoltaic - Fuel Cell Power Plant”, IEEE St.
Petersburg PowerTech‘2005, St. Petersburg-Russia, June 27-30, 2005, Paper 536, 5
p, ISBN 5-93208-034-0.
Józef Paska, Mariusz Sałek, Tomasz Surma, „Next Step in Application of
Transmission and Distribution System Reliability Analysis”, IEEE St. Petersburg
PowerTech‘2005, St. Petersburg-Russia, June 27-30, 2005, Paper 539, 7 p, ISBN 593208-034-0.
Józef Paska, “Tool for Evaluation of Generating System Reliability and its
Applications”, IEEE St. Petersburg PowerTech‘2005, St. Petersburg-Russia, June 2730, 2005, Paper 537, 7 p, ISBN 5-93208-034-0.
Józef Paska, Joachim Bargiel, Wiesław Goc, Paweł Sowa, “Forecast of Reliability
Factors of Transmission, Distribution and Generation Components of Network”, VII
Congreso Latinoamericano y IV Iberoamericano en alta Tensón y Aislamiento
Electrico - ALTAE’05. (under auspices of IEEE) Panama City, Panama, 26-30 July
2005, 7 p.
7
30. Józef Paska, Joachim Bargiel, Wiesław Goc, Paweł Sowa, Piotr Wójcik, “Data for
Electric Power System Reliability Calculations”, 8th International Conference
„Electrical Power Quality and Utilization - EPQU’05” (under auspices of IEEE, KE
PAN, SEP), Cracow-Poland, September 21-23, 2005, pp. 469-476, ISBN 83-9142965-6.
31. Józef Paska, Piotr Biczel, Mariusz Kłos, “Experience with Hybrid Power Generating
Systems”, 8th International Conference „Electrical Power Quality and Utilization EPQU’05” (under auspices of IEEE, KE PAN, SEP), Cracow-Poland, September 2123, 2005, pp. 561-568, ISBN 83-914296-5-6.
32. Józef Paska, Piotr Biczel, “DC Voltage Hybrid Generation Systems”, Int. Conference
on Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation – PELINCEC
2005 (under auspices of IEEE, PAN, SEP), Warsaw-Poland, October 16-19, 2005, 6
p.
33. Józef Paska, “Renewable Energy Sources, Distributed Generation and Hybrid Power
Systems in Works of WUT Institute of Electrical Power Engineering”, 8th
International Symposium “Höfler’s Days”, Portoroz-Slowenia, 6-8 November, 2005,
10 p., ISBN 961-90234-7-1, Invited paper.
34. Andrzej Pawlęga „Reprezentatywne profile obciąŜeń elektrycznych jako narzędzie
rozliczeń odbiorców detalicznych” XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Aktualne problemy w elektroenergetyce” Gdańsk – Jurata, ISBN 83 – 909885 – 3 –
6, czerwiec 2005, tom 3 str. 187- 196.
35. Eugeniusz Tomaszewicz, „Metody oceny wpływu lokalnych producentów i
największych odbiorców na koszt bilansowania obciąŜeń w spółkach
dystrybucyjnych”, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce” , Elektrownia „Kozienice” S.A. w
ŚwierŜach Górnych, ISBN 83-918709-6-0, 2-4.03.2005, str. 30.1-30.8.
36. Cieśliński J.T., Kras B., Biczel P., Dzik T., Przybyszewski M., Kwiatkowski M.,
Irzmański P.: The Methanol Fuel Cell System. Power Electronic and Inteligent
Control for Energy Conservation PELINCEC 2005. Warsaw, Poland, 16-19.10.2005.
37. Bugyi R., Biczel P. , Kłos M., Jasiński A. „Przetwornice częstotliwości duŜej mocy.
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urządzenia
zsilające w energetyce". Elektrownia Kozienice S.A. ŚwierŜe Górne 2-4.03.2005, str.
1-8.
38. Piotr Pracki, Barbara Matusiak, „Sustainable lighting design in school buildings”,
LUX Europa 2005, ISBN 3-927787-27-2, 19.09 – 21.09.2005, str. 418 – 422.
39. Wojciech śagan, „Die Anstrahlung der modernen Gebäude“, XIV polsko- niemieckie
seminarium, Kolonia 27-28 czerwiec 2005, CD-room.
40. Wojciech śagan, Müller Frank, Gornik Werner, „PC gestützte Beleuchtungsvisualisierung der Kölner Rheinmessehallen“- XIV polsko- niemieckie seminarium,
Kolonia 27-28 czerwiec 2005, CD-room.
41. Wojciech śagan, „Four Conceptions for Floodlighting of Architectural Objects –
referat na konferencji Svetlo 2005, Jasna-Nizkie Tatry 19 październik 2005, ,
Słowacja, CD-room.
42. Wojciech śagan, Grzegorz Glinko, „Lichttechnische Eigenschaften des Reflektors
mit der Sinus-Profilkurve“, referat na konferencji LUX Europa 2005, Berlin wrzesien
2005, str 350-352, ISBN 3-927787-27-2.
43. Mieczysław Hering, 33 Years ago in Warsaw. In: The ninth International Conference
“Research in Electrotechnology and Applied Informatics”, 31.8-3.9.2005, KatowiceKraków, s. 9-12., ISBN 83-88415-40-9.
6. Referaty w materiałach konferencji krajowych
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Szczęsny Kujszczyk, Referat generalny grupy tematycznej Nr.3, „Metody
optymalizacyjne w procesach zarządzania infrastrukturą sieci przesyłowej i
rozdzielczej”, Konferencja „Optymalizacja w Elektroenergetyce” OPE 2005,
Jachranka, ISBN 83-87519-00-6, 29 – 30 września 2005.
Tomasz Koźbiał, „Optymalizacja struktury rozdzielczej sieci elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia za pomocą algorytmów ewolucyjnych”, Konferencja
„Optymalizacja w Elektroenergetyce” OPE 2005, Jachranka, ISBN 83-87519-00-6,
29 – 30 września 2005, str 167-175.
Jerzy Marzecki, „Zarządzenie ryzykiem i ocena ryzyka przy planowaniu inwestycji
elektroenergetycznych”, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna
„Postępy w Elektrotechnice Stosowanej”, PES-5, Zakopane – Kościelisko, ISBN 83917161-5-5, 20-24 czerwca 2005, PTETiS, Wydział Elektryczny Politechniki
Warszawskiej, Ośrodek Promocji Badań z/z Energoelektroniki PW, Polska Sekcja
IEEE, tom II, str. 155-162.
Artur Sikora, „Optymalizacja kosztów bilansowania w mikrosieciach”, Konferencja
„Optymalizacja w Elektroenergetyce” OPE 2005, Jachranka, ISBN 83-87519-00-6,
29 – 30 września 2005, str 177-184.
Stanisław Ziemianek, „Zespoły transformatorowe z regulacją przekładni poprzecznej
w optymalizacji stanów pracy systemu elektroenergetycznego”, Konferencja
„Optymalizacja w Elektroenergetyce” OPE 2005, Jachranka, ISBN 83-87519-00-6,
29 – 30 września 2005, str 205-214.
Jan Machowski: "Automatyka przeciwkołysaniowa APK przeciwdziałająca pracy
asynchronicznej generatorów synchronicznych" Referat na VIII Ogólnopolskiej
Konferencji „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” Łódź 19-21 października
2005, ISBN 83-919332-7-X.
Piotr Biczel, “Wykorzystanie mikrosieci prądu stałego do integracji źródeł
rozproszonych w lokalnych systemach rozdzielczych”, VII Konferencja NaukowoTechniczna “Elektrownie Cieplne. Eksploatacja – Modernizacja-Remonty”,
Bełchatów, 1-3.06.2005, str. 301-307.
Piotr Biczel, Mariusz Kłos „CzyŜby renesans układów tyrystorowych” Podstawowe
Problemy Elektrotechniki i Elektromechaniki PPEE'05. Wisła.
Antoni Dmowski, Renata Dzik, Tomasz Dzik, Mariusz Kłos, „Źródła odnawialne
pracujące w układzie hybrydowym”, Seminarium nt.: „Jakość energii elektrycznej –
obowiązki dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej”, Bielsko – Biała, ISBN 8388309-21-8,17.05.2005, str. 93-106.
Antoni Dmowski, Mariusz Klos, Tomasz Dzik, „Układy UPS z sinusoidalnym
prądem wejściowym”, VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Elektrownie Cieplne
Eksploatacja – Modernizacja – Remonty”, Bełchatów, 1-3.06.2005, str.257-266.
Mariusz Kłos, Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii”, VII Konferencja
Naukowo-Techniczna „Elektrownie Cieplne Eksploatacja – Modernizacja –
Remonty”, Bełchatów, 1-3.06.2005, str. 309-318.
Józef Paska, Joachim Bargiel, Wiesław Goc, Paweł Sowa, „Dane do obliczeń
niezawodnościowych – moŜliwości uzyskania”, XI Konferencja N-T „Rynek energii
elektrycznej: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w strukturze Unii Europejskiej –
REE’2005”, Kazimierz Dolny, 25-27 kwietnia 2005, Tom II, str. 95-102, ISBN 8389246-53-8.
Józef Paska, Referat generalny grupy tematycznej nr 2: „Metody optymalizacyjne w
zakresie eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni”, Konferencja NaukowoTechniczna „Optymalizacja w Elektroenergetyce – OPE’05”, Jachranka, 29-30
września 2005, Tom: Referaty generalne, ss. 13-19, ISBN 83-87519-00-6, Referat
zamawiany.
9
14. Józef Paska, Piotr Biczel, Mariusz Kłos, „Magazynowanie energii a wytwarzanie
rozproszone”, Seminarium PELINCEC, Warszawa, 7 grudnia 2005.
15. Józef Paska, Antoni Dmowski, Piotr Biczel, „Projekt HYPOS-DILETR – platforma
kształcenia na odległość w zakresie Hybrydowych Systemów Wytwórczych”,
Seminarium PELINCEC, Warszawa, 7 grudnia 2005.
16. Andrzej Pawlęga, „Zagadnienie pomiarów i oceny przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej odbiorcom końcowym” Konferencja Naukowo – Techniczna OPE’ 05
„Optymalizacja w elektroenergetyce”, Jachranka, ISBN 83-87519-00-6, 29-30
września 2005, str. 277-286.
17. Andrzej Wiśniewski „Diody elektroluminescencyjne większej mocy” VII Krajowe
sympozjum kolorymetryczne, 8-10 czerwiec 2005. str. 57-62. (ISBN 83-88229-92-3).
18. Andrzej Wiśniewski „Świetlówki liniowe czteropasmowe” XIV Krajowa konferencja
oświetleniowa z udziałem gości zagranicznych 2-3 czerwiec 2005. str. 258-262.
(ISSN 1506-6223).
19. Wojciech śagan, „Dostosowanie pomiarów fotometrycznych do nowych wymagań
normalizacyjnych oświetlenia wnętrz" – seminarium Praktyka pomiarowa i
projektowa w aspekcie wymagań zawartych w normie PN-EN 12464-1: 2004. w
Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, 18.04.2005, Warszawa.
20. Wojciech śagan, „RozwaŜania o moŜliwości iluminacji obiektów nowoczesnych” –
Konferencja Polskiego Komitetu Oświetleniowego Technika Świetlna 2005,
Warszawa, czerwiec 2005, ISSN 1506-6223, str 154-165.
21. Wojciech śagan, „Iluminacja zespołów obiektów architektonicznych” – referat na
Sesji Oświetleniowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 9 maja 2005.
22. Ryszard Niedbała, „Sposoby przenoszenia energii i masy przez wyładowanie
jarzeniowe”. V Krajowa Konferencja „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej”.
PTETiS O/Warszawski. Kościelisko ISBN 83-917161-5-5, 2005, 20-24 czerwca
2005, t.I, s. 251-258.
7. Inne publikacje, w tym o charakterze popularyzatorskim
1. Mieczysław Hering, Międzynarodowy Dzień Elektryki 2005. Spektrum. 2005. Nr 89, s.1. ISSN 1426-1847.
2. Mieczysław Hering, VII Międzynarodowy Kongres Elektrotermii. Śląskie
Wiadomości Elektryczne. 2005. R XII, Nr 5, s. 25-26, ISSN 1426-1847.
3. Mieczysław Hering, Prof. mgr inŜ. Tadeusz Skrzypek (1915-2001). Śląskie
Wiadomości Elektryczne. 2005. R XII, Nr 5A, s. 14-15, ISSN 1426-1847.
4. Mieczysław Hering, Prof. dr hab. inŜ. Ludwik Michalski (1927-2005). Śląskie
Wiadomości Elektryczne. 2005. R XII, Nr 5A, s. 16-17, ISSN 1426-1847.
5. Mieczysław Hering, „O potrzebach i moŜliwościach konstruowania bardziej
precyzyjnych modeli radiacyjnej wymiany ciepła”. Biuletyn Oddziału Białostockiego
SEP. 2005, Nr 23, s. 10-16.
8. Opracowanie norm
1. Szczęsny Kujszczyk (współautor), PN-EN 50341-1:2005: Elektroenergetyczne linie
napowietrzne prądu przemiennego powyŜej 45 kV - Część 1: Wymagania ogólne Specyfikacje wspólne, norma międzynarodowa, 2005.
2. Szczęsny Kujszczyk (współautor), PN-EN 50160:2002/Ap1:2005 Parametry
napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych, norma międzynarodowa,
2005.
3. Szczęsny Kujszczyk (współautor), PN-EN 61921:2005 Kondensatory energetyczne Baterie kondensatorów niskiego napięcia do poprawy współczynnika mocy, norma
międzynarodowa, 2005.
10
4. Szczęsny Kujszczyk (współautor), PN-EN 60252-2:2005 Kondensatory silnikowe
prądu przemiennego -- Część 2: Kondensatory rozruchowe silnika, norma
międzynarodowa, 2005.
5. Szczęsny Kujszczyk (współautor), PN-EN 50423-1:2005 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne prądu przemiennego powyŜej 1 kV do 45 kV włącznie - Część 1:
Wymagania ogólne -Specyfikacje wspólne, norma międzynarodowa, 2005.
6. Szczęsny Kujszczyk (współautor), PN-EN 50423-2:2005 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne prądu przemiennego powyŜej 1 kV do 45 kV włącznie - Część 2:
Wykaz normatywnych warunków krajowych, norma międzynarodowa, 2005.
7. Szczęsny Kujszczyk (współautor), PN-EN 50423-3:2005 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne prądu przemiennego powyŜej 1 kV do 45 kV włącznie - Część 3: Zbiór
normatywnych warunków krajowych, norma międzynarodowa, 2005.
8. Szczęsny Kujszczyk (współautor), PN-EN 60652:2005 Badania obciąŜeniowe
konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych, norma
międzynarodowa, 2005.
9. Szczęsny Kujszczyk (współautor), PN-EN 60143-1:2005 Kondensatory energetyczne
do szeregowej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych - Część
1: Wymagania ogólne, norma międzynarodowa, 2005.
10. Szczęsny Kujszczyk (współautor), PKN-CLC/TR 50422:2005 Przewodnik
stosowania normy EN 50160, norma międzynarodowa, 2005.
11. Mieczysław Hering, Jan Kabata et all: Norma Międzynarodowa IEC Nr 60050-841
Ed.2 – International Electrotechnical Vocabulary. Industrial Electroheating. Maj
2005.
9. Realizowane prace badawcze ze środków budŜetowych lub zagranicznych
9.1. Projekty badawcze własne (granty MNiI)
1. Szczęsny Kujszczyk – kierownik projektu; wykonawcy: prof. Szczęsny Kujszczyk, dr
hab. Mirosław Parol, dr inŜ. Dariusz Baczyński, dr inŜ. Paweł Piotrowski, dr inŜ.
Irena Domaszewska, dr inŜ. Piotr Helt, dr inŜ. Stefan Niestępski; „Metody
projektowania komputerowego miejskich sieci elektroenergetycznych nn i SN z
wykorzystanien sztucznej inteligencji”; nr umowy: 1242T10/2003/25; nr projektu:
4T10B04725; nr księgowy: 511/G/1041/0679; umowa podpisana w dn. 15.11.2003
(2003-2005).
2. Jerzy Marzecki – kierownik projektu; wykonawcy: dr hab. Jerzy Marzecki, dr inŜ.
Dariusz Baczyński, dr inŜ. Wiesław Myrcha; „Optymalizacja i modernizacja
terenowych sieci elektroenergetycznych”; nr umowy: 1289T10/2005/28; nr projektu:
3T10B03128; nr księgowy: 505/G/1041/0706; umowa podpisana w dn. 10.03.2005
(2005-2007).
3. Sylwester Robak – kierownik projektu; wykonawcy: dr inŜ. Sylwester Robak, mgr
inŜ. Edward ŁyŜwa; „Badanie stabilności lokalnej systemu elektroenergetycznego
zawierającego urządzenia FACTS przy niepełnej informacji dotyczącej parametrów
systemu”; nr umowy 1173T10/2003/24; nr projektu: 4T10B02724; nr księgowy
511/G/1041/0669; umowa podpisana w dn. 28.03.2003 (2003-2005).
4. Marcin Januszewski, Leszek Boruszewski, „Integracja stacyjnych systemów nadzoru
zabezpieczeń przy wykorzystaniu technologii WEB”; nr umowy: 1287T10/2005/28;
nr projektu: 3T10B02728, nr księgowy: 505/G/1041/0707; umowa podpisana w dn.
9.03.2005 (2005-2008).
5. Jan Machowski, Desire Rasolomampionona; „Interakcje automatyk regulacyjnych w
systemie elektroenergetycznym z uwzględnieniem urządzeń FACTS”; nr umowy:
0760T10/2002/23; nr projektu 4T10B01423; nr księgowy: 515/G/1041/0664; umowa
podpisana w dn. 22.11.2002 (2002-2005).
11
6. Jan Machowski, Adam Smolarczyk; „Zastosowanie rozległych systemów
pomiarowych
WAMS
w
automatyce
przeciwawaryjnej
systemu
elektroenergetycznego”; nr umowy: 1470T10/2005/29; nr projektu: 3T10B01029; nr
księgowy: 505/G/1041/0732; umowa podpisana w dn. 6.12.2005 (2005-2008).
7. Wojciech śagan – kierownik projektu; wykonawcy: prof. Wojciech śagan, mgr inŜ.
Michał Kołodziej; „Iluminacja neogotyckich obiektów architektury sakralnej” – grant
promotorski; nr umowy: 1446T10/2005/29; nr projektu: 3T10A01329; nr księgowy:
505/G/1041/0733; umowa podpisana w dn. 6.12.2005 (2005-2006).
9.2. Kontrakty międzynarodowe finansowane ze środków zagranicznych
Projekt ”Development of a Distance Learning Training Structure on the Design and
Operation of Hybrid Power Systems – HYPOS-DILETR”, wspomagany przez
Komisję Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci. Nr kontraktu
EL/03/B/F/PP-148227. Koordynator ze strony Instytutu Elektroenergetyki - prof. dr
hab. Antoni Dmowski.
9.3. Działalność statutowa
1. Dariusz Baczyński, Mirosław Parol; wykonawcy: Dariusz Baczyński, Mirosław
Parol; „Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w wyznaczaniu stanów pracy
elektroenergetycznych sieci rozdzielczych”; działalność statutowa, nr umowy:
504/G/1041/0130.
2. Ryszard Kowalik, Mirosław Maliszewski; „Systemy i urządzenia do transmisji
sygnałów mowy i danych stosowane w elektroenergetyce”; działalność statutowa; nr
umowy: 504/G/1041/0132.
3. Antoni Dmowski – kierownik grantu; wykonawcy: Antoni Dmowski, Mariusz Kłos;
„Układy energoelektroniczne umoŜliwiające współpracę elektrowni wiatrowej z
bateryjnym zasobnikiem energii”, działalność statutowa; nr umowy:
504/G/1041/0131.
4. Wojciech śagan - kierownik grantu, wykonawcy: Wojciech śagan, Radosław
granicy
Buczkowski;
„Badania
reflektorów
zwierciadlanych
poniŜej
fotometrowania”; działalność statutowa; nr umowy: 504/G/1041/0134.
5. Ryszard Niedbała – kierownik grantu; wykonawcy: Ryszard Niedbała; „Racjonalne
gospodarowanie energią elektryczną w piecach jarzeniowych”; działalność statutowa;
nr umowy: 504/G/1041/0133.
9.4. Granty rektorskie
1. Józef Paska, Mariusz Kłos, „Aspekty techniczne i ekonomiczne magazynowania
energii elektrycznej na przykładzie elektrowni wiatrowej”, grant rektorski
(promotorski), umowa nr 503/R/1041/0714/005.
2. Józef Paska, „Ekonomika i planowanie w elektroenergetyce” – monografia, grant
rektorski, nr umowy 503/R/1041/0715/005.
9.5. Granty dziekańskie
1. Szczęsny Kujszczyk, Krzysztof KsięŜyk; „Nowoczesne analizy technicznoekonomiczne w projektowaniu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych”; grant
dziekański, nr umowy: 503/G/1041/0708/005.
2. Ryszard Kowalik, Robert Gazarkiewicz; „Implementacja języka C w dydaktycznym
systemie mikroprocesorowym DSM 51”, grant dziekański; nr umowy:
503/G/1041/0709/005
3. Antoni Dmowski, Mariusz Kłos; „Analiza techniczno-ekonomiczna budowy
elektrowni wiatrowych z zasobnikami energii i ich miejsca na rynku energii
elektrycznej”; grant dziekański; nr umowy: 503/G/1041/0710/005.
12
4. Wojciech śagan, Radosław Buczkowski; „Badanie właściwości świetlnych
reflektorów poniŜej granicznej odległości fotometrowania”; grant dziekański; nr
umowy: 503/G/1041/0712/005.
5. Piotr Ostrowski; „Automatyzacja obliczeń pionowych pieców elektrycznych do
monokrystalizacji materiałów półprzewodnikowych”; grant dziekański; nr umowy:
503/G/1041/0711/005.
10. Prace umowne realizowane w ramach Politechniki Warszawskiej
10.1. Jednorazowe umowy na prace B+R
1. Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Leszek Boruszewski; „Wykonanie i
uruchomienie koncentratora do zdalnego nadzoru stacji zabezpieczeń 400/110/15 kV
Ostrów”; Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów; nr umowy 501/H/1041/0720; 2005-2008.
2. Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Leszek Boruszewski; „Wykonanie i
uruchomienie koncentratora do zdalnego nadzoru stacji zabezpieczeń Łośnice”;
SIEMENS Sp. z o.o., ul. śupnicza 11, 03-821 Warszawa; nr umowy 501H10410690.
3. Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Cezary Pawlicki, Leszek Boruszewski;
„Nowe rozwiązania obwodów wtórnych stacji z wykorzystaniem sieci
komputerowych”; PSE Operator S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa; nr umowy
501/H/1041/0705; 2005.
4. Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Leszek Boruszewski; „Wykonanie i
ruchomienie koncentratora komunikacyjnego dla stacji 220/110 kV Gdańsk”; ABB
Sp. z o.o.; ul. Bitwy Warszawskiej 1920/18, 02-366 Warszawa; nr umowy
501/H/1041/0695; 2004-2005.
5. Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Leszek Boruszewski; „Wykonanie i
uruchomienie koncentratora komunikacyjnego dla stacji 400/110 kV Olsztyn Mątki”;
VOLTEON S.A., Widełka 873, 36-145 Widełka; nr umowy 501/H/1041/0719; 2005.
6. Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Leszek Boruszewski; „Wykonanie i
uruchomienie koncentratora komunikacyjnego dla stacji GPZ Węgrowo”; Koncern
Energetyczny ENERGA S.A., Oddział Zakład Energetyczny Toruń, ul. Gen Bema
128, 87-100 Toruń; nr umowy 501/H/1041/0721; 2005-2006.
7. Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Leszek Boruszewski; „Wykonanie i
uruchomienie koncentratora komunikacyjnego dla stacji elektroenergetycznej
400/110 kV Tarnów”;, Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego
ELBUD WARSZAWA Sp. z o.o., Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa; nr umowy
501/H/1041/0723; 2005-2006.
8. Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Leszek Boruszewski; „Opracowanie systemu
przesyłu danych dla układów zabezpieczeń przez system SDH”; PSE Operator S.A.,
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa; nr umowy 501/H/1041/0724; 2005-2006.
9. Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Leszek Boruszewski; „Modernizacja
koncentratora zabezpieczeń KS 96 - dostosowanie do nowych urządzeń
zamontowanych w trakcie rozbudowy stacji”; Przedsiębiorstwo Budownictwa
Elektroenergetycznego ELBUD WARSZAWA Sp. z o.o., Al. Krakowska 264, 02210 Warszawa; nr umowy 501/H/1041/0726; 2005.
10. Jan Machowski, Adam Smolarczyk; „Opracowanie zasad nastaw blokad
przeciwkołysaniowych zabezpieczeń pod kątem odbudowy systemu”; PSE Operator
S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa; nr umowy 501/H/1041/0725; 2005-2006.
11. Antoni Dmowski; „Usługi eksperta dla zadań inwestycyjnych wg harmonogramu
podanego przez Zleceniodawcę”; Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21,
Warszawa; nr umowy 501/H/1041/0704; 2005.
13
12. Antoni Dmowski, Piotr Biczel, Józef Paska; „Analiza stanu technicznego,
przeprowadzenie badań i przedstawienie wniosków dotyczących układu pracy
rozdzielnic zasilania technologicznego budynku przy Mysiej 2”; PSE Operator SA,
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa; nr umowy 501/H/1041/0727; 2005.
13. Józef Paska, Janusz Bartczak, Andrzej Kłos, Andrzej Momot, Elzbieta Nowakowska,
„Wykorzystanie kryteriów niezawodnościowych do wyznaczania niezbędnego
poziomu bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego dla
potrzeb długoterminowego planowania rozwoju działalności przesyłowej”; PSEOperator SA, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa; nr umowy 501/E/1041/0728; 20052006; Etap I: Przegląd wskaźników (kryteriów) niezawodnościowych stosowanych w
Polsce i wybranych krajach UCTE oraz opracowanie załoŜeń metodyki określania
poziomu niezawodności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dla potrzeb
długoterminowego planowania rozwoju działalności przesyłowej; 2005
14. Józef Paska, Grzegorz Parciński; „Opracowanie metodologii prognozowania
zapotrzebowania, bilansu i rezerw mocy dla potrzeb PKR i PKM”; PSE-Operator
SA, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa; nr umowy 501/E/1041/0730; 2005.
15. Józef Paska; „Opracowanie i przygotowanie prezentacji nt. Infrastruktura techniczna
rynku”; EPC SA, ul. Górskiego 9, Warszawa; nr umowy 501/H/1041/0729; 2005.
16. Zygmunt Pawełkowicz; „Analiza moŜliwości zmiany lokalizacji i modernizacji stacji
elektroenergetycznej 110/15 kV i RPZ Powisle”; Menolly Poland Sp. z o.o., ul.
Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; nr umowy 501/H/1041/073; 2005.
17. Zygmunt Pawełkowicz; „Projekt elektroenergetyczny stacji 110/15 kV RPZ
Powiśle”; Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associate Sp. z o.o., ul.
Berczyńska 25, Warszawa; nr umowy 501/H/1041/0731; 2005-2006.
18. Dariusz CzyŜewski ; „Badanie własności świetlnych lamp nahełmnych ELM 01-PD”;
Elektrometal SA, ul. Stawowa 74, 43-300 Cieszyn; nr umowy 501/H/1041/0716;
2005.
19. Dariusz CzyŜewski; „Wykonanie badań zgodności listew oświetleniowych z
certyfikatami CE”; Arando Sp. z o.o., ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok; nr
umowy 501/H/1041/0722; 2005.
20. Piotr Pracki; „Ocena oświetlenia sali sprzedaŜy perfumerii SEPHORA Kraków
Galeria Kazimierz”; Sephora Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 92, 00-807
Warszawa; nr umowy 501/H/1041/0717; 2005.
10.2. Umowy na stałe lub wieloletnie świadczenie usług badawczych
1. Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Leszek Boruszewski; „Umowa na
świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie
badania cyfrowych terminali
zabezpieczeniowych w laboratorium Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu
Elektroenergetyki PW”; PSE Centrum Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39a, 02-672
Warszawa; nr umowy 501/H/1041/0718; 2005-2007.
10.3. Inne prace umowne
1. Zbigniew Zdun (kierownik pracy), Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt:
„Programowanie w języku EPCL pakietu PSLF”, Praca wykonana na zlecenie PSEOpertator, Umowa Nr O/UO/50/2005.
2. Antoni Dmowski, Piotr Biczel; „Koreferat do audytu projektu urządzeń i obwodów
AC i DC zasilania w energię elektryczną systemów teleinformatycznych
telekomunikacyjnych Operatora Systemu Przesyłowego Bielawa”; nr umowy:
501/H/1041/0734; 2005-2006.
11. Patenty, wdroŜenia, licencje
14
11.1. WdroŜenia
1.
-
Zygmunt Pawełkowicz, Projekt Budowlany EC Powiśle - rozdzielnia 30 kV.
modernizacja budynku na potrzeby stacji 110/15 kV, Warszawa ul. Elektryczna2:
słowa kluczowe: stacja elektroenergetyczna 110/15/15 kV RPZ Powiśle;
jedn. WdraŜajaca - Menolly Poland Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113
Warszawa, STOEN SA , Warszawa, ul. WybrzeŜe Kościuszkowskie 41;
forma przekazania – umowa o realizacje projektu celowego;
opis efektów – projekt został przyjęty i zakceptowany jako załącznik do wniosku o
„pozwolenie na budowę”, co stanowi spełnienie pierwszego warunku formalnego w
procesie modernizacji stacji elektroenergetycznej RPZ Powiśle. Lata wdrozenia 2005
– 2006. Efektem wdroŜenia będzie podniesienie niezawodności sieci rozdzielczej
110 kV i sieci 15 kV w rejonie Śródmieścia Warszawy oraz rewaloryzacja terenów
po byłej EC Powiśle z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i komercyjną.
12. Udziały w towarzystwach, organizacjach naukowych, komitetach redakcyjnych
czasopism
12.1. Udziały w towarzystwach i organizacjach naukowych międzynarodowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kujszczyk Szczęsny – członek Komitetu Wielkich Sieci Elektroenergetycznych
CIGRE
Kujszczyk Szczęsny – członek IEEE
Parol Mirosław– członek IEEE (od 2005)
Ziemianek Stanisław – członek IEEE (od 2005)
Machowski Jan - członek Komitetu Wielkich Sieci Elektroenergetycznych CIGRE
Machowski Jan - członek IEEE (od 2005)
Machowski Jan - członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji
Naukowej APE – cykliczna (od 1999)
Rasolomampionona Desire - członek IEEE (od 2005)
Paska Józef, World Scientific and Engineering Academy and Society (od 1999).
Grzonkowski Jan, członek Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Komisji
Oświetleniowej CIE.
Pracki Piotr, przedstawiciel Polskiego Komitetu Oświetleniowego w dywizji 3
(Interior Environment and Lighting Design) Międzynarodowej Komisji
Oświetleniowej (CIE).
Wiśniewski Andrzej, członek komitetu technicznego Międzynarodowej Komisji
Oświetleniowej (CIE), TC 3-40, Maintenance of indoor lighting systems.
śagan Wojciech, Członek JURY Międzynarodowego konkursu European Ministar
Contest 2005 na projekt wykorzystania nowego źródła światła OSRAM
Hering Mieczysław - Przewodniczący Zespołu Technicznego MT 20 Komitetu
Technicznego TC 27 opracowującego Międzynarodowy Słownik Elektrotermiczny
(IEV – Chapter No. 841 „Industrial Electroheating”).
Kabata Jan - członek zespołu MT 20 w International Electrotechnical Commision,
Technical Committee 27 (od 1994)
12.2. Członkostwo z wyboru w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych
czasopism naukowych o zasiegu światowym
1.
2.
Rasolomampionona Desire - Członek Międzynarodowego Komitetu Redakcyjnego
(International Review Board) czasopisma “The International Journal of Modern
Engineering” USA.
Paska Józef, International Journal of Emerging Electric Power Systems, od 2005.
15
12.3. Udziały w towarzystwach i organizacjach naukowych krajowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Kłos Andrzej - członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i
Stosowanej.
Kujszczyk Szczęsny – członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej (od 1982 r.)
Kujszczyk Szczęsny – kierownik działu „Sieci Elektroenergetyczne SEP” od 1981r
Kujszczyk Szczęsny – przewodniczący Komitetu Technicznego nr 80 do spraw
ogólnych w sieciach elektroenergetycznych
Marzecki Jerzy - członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i
Stosowanej (od 1995 r.)
Marzecki Jerzy - ekspert sejmowy, współpraca z Sejmową Komisją Edukacji
Narodowej, Nauki i MłodzieŜy
Marzecki Jerzy - rzeczoznawca – audytor, Stowarzyszenie Polskich Energetyków,
leg. nr 53/2000 (od 1999)
Marzecki Jerzy - rzeczoznawca, SEP, dział 15 „Sieci elektroenergetyczne” (od 1981)
Momot Andrzej - członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i
Stosowanej (od 2001 r.)
Parol Mirosław – członek PTETiS (od 2005)
Zdun Zbigniew - Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
(od 1987)
Machowski Jan - członek Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP (od
1996).
Machowski Jan - członek Komitetu Elektrotechniki PAN (od 2004r)
Machowski Jan - członek Opiniodawczo – Doradczego Zespołu Ministra Nauki i
Informatyzacji do Spraw Projektów Badawczych (2000-2005).
Machowski Jan - członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Przegląd
Elektrotechniczny” od 2002 r.
Machowski Jan - Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Automatyka
Elektroenergetyczena” od 2003 r.
Machowski Jan - Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Tele - i
Radiotechnicznego od 1999 r. (2003-2006).
Machowski Jan - Sekcja Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki
PAN (1990-2003).
Machowski Jan – członek Zespołu Doradczego ds.PBZ Ministra Nauki i
Informatyzacji (2000-2006)
Magdziarz Andrzej - członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i
Stosowanej (od 1973).
Myrcha Wiesław - Skarbnik Oddziału Warszawskiego PTETiS od 1996 r.
śagan Zbigniew - członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i
Stosowanej.
Dmowski Antoni - Członek Komitetu Elektrotechniki PAN od 1987
Dmowski Antoni - Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Paska Józef - Komitet Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, członek w
kadencji 2003-2006
Paska Józef - Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (od
1985)
Paska Józef - Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (od 1992)
Paska Józef, Rynek Energii, od 2004.
Paska Józef, Elektroinstalator, od 2003.
Pawlęga Andrzej– Stowarzyszenie Elektrykow Polskich
16
31. Sutkowski Tadeusz – Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu,
członek (od 1996 r.)
32. Sutkowski Tadeusz – Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członek (od 1978r.)
33. Sutkowski Tadeusz– Izba Projektowania Budowlanego, członek (od 1996 r.)
34. Sutkowski Tadeusz– Izba Rzeczoznawców SEP, rzeczoznawca: dział 08 „Instalacje i
Urządzenia Elektryczne”, dział 15 „Sieci elektroenergetyczne”, dział 26 „Dydaktyka
w Elektryce (od 2003 r.)
35. Sutkowski Tadeusz– Okręgowa Mazowiecka Izba InŜynierów Budownictwa, członek
(od 2003 r.)
36. Sutkowski Tadeusz– Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i
Stosowanej, członek (od 1985 r.)
37. Bąk Jerzy – Członek Technicznej Grupy Roboczej nr 2 Ministerstwa Infrastruktury,
WdraŜanie dyrektywy Unii Europejskiej 2002/91/EC w Polsce nt. charakterystyki
energetycznej budynków.
38. Bąk Jerzy - Polski Komitet Normalizacyjny.
39. Bąk Jerzy - Polski Komitet Oświetleniowy.
40. Bąk Jerzy - Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
41. Bąk Jerzy – ZAiKS.
42. CzyŜewski Dariusz - Polski Komitet Oświetleniowy.
43. Grzonkowski Jan - Izba Rzeczoznawców SEP.
44. Grzonkowski Jan - Polski Komitet Oświetleniowy.
45. Grzonkowski Jan - Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
46. Pracki Piotr – Członek Technicznej Grupy Roboczej nr 2 Ministerstwa
Infrastruktury, WdraŜanie dyrektywy Unii Europejskiej 2002/91/EC w Polsce nt.
charakterystyki energetycznej budynków.
47. Pracki Piotr - Polski Komitet Oświetleniowy od 1995 r.
48. Wiśniewski Andrzej – członek, Polski Komitet Oświetleniowy.
49. Wiśniewski Andrzej– członek, Polski Komitet Normalizacyjny.
50. Zalewski Sławomir – członek, Polski Komitet Oświetleniowy
51. śagan Wojciech – członek, Bemowskie Towarzystwo Fotografii od 2000 r.
52. śagan Wojciech– członek, Polski Komitet Oświetleniowy od 1977 r.
53. śagan
Wojciech
–
czlonek
Kolegium
Redakcyjnego
„Wiadomości
Elektrotechnicznych”
54. Hering Mieczysław - członek Komitetu Elektrotechniki PAN, członek jego
prezydium i przewodniczący Sekcji Elektrotermii od 1984.
55. Hering Mieczysław - członek zwyczajny Akademii InŜynierskiej w Polsce od 1992.
56. Hering Mieczysław - Przewodniczący Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu
Elektroniki od 2002.
57. Hering Mieczysław - Członek Centralnej Komisji Wydawnictw SEP od 2002 r.
58. Hering Mieczysław - Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 78 ds.
Elektrotermii Przemysłowej od 1994 r.
59. Hering Mieczysław - Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i
Stosowanej od 1967 r.
60. Hering Mieczysław - członek Prezydium Polskiego Komitetu Elektrotermii od 1971.
61. Hering Mieczysław - członek Rady Programowej czasopisma „Jakość i UŜytkowanie
Energii Elektrycznej” od 1995.
62. Hering Mieczysław - Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1961 r i członek Zarządu Głównego SEP od 2002.
63. Hering Mieczysław - Kierownik działu nr 17 „Elektrotermia przemysłowa” Izby Rzeczoznawców SEP od 1996 r.
17
64. Hering Mieczysław – członek Komisji Kwalifikacyjnej Rady Izby Rzeczoznawców
SEP od 2000r.
65. Hering Mieczysław - Przewodniczący Jury Konkursu im. Profesora Mieczysława
PoŜaryskiego na najlepsze prace publikowane w czasopismach SEP od 1996.
66. Hering Mieczysław - Przewodniczący Rady Nadzorczej Centralnego Ośrodka
Szkolenia i Wydawnictw SEP od 2000 r.
67. Hering Mieczysław - Przewodniczący Rady Programowej ds. Szkoleń przy COSiW
SEP od 2002.
68. Hering Mieczysław - Przewodniczący Rady Programowej Wydawnictw COSiW SEP
od 2002.
69. Hering Mieczysław - Przewodniczący Zespołu Technicznego MT 20
Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC „Industrial Electroheating”) od
1997 r.
70. Hering Mieczysław - Sekretarz Naukowy Rady Redakcyjnej i członek Komitetu
Redakcyjnego „Archives of Electrical Engineering” od 1988.
71. Hering Mieczysław - Sekretarz Rady Fundacji im. Gabriela Narutowicza na Rzecz
Twórczości Technicznej i Przedsiębiorczości od 1999 r.
72. Kabata Jan - Polski Komitet Elektrotermii – członek od 1976 r.
73. Kabata Jan - Polski Komitet Normalizacyjny – członek Normalizacyjnej Komisji
problemowej nr 78 do spraw Elektrotermii Przemysłowej od 1994 r. Od 2003 r.
wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego nr 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
74. Kabata Jan - Sekretarz Sekcji Elektrotermii Komitetu Elektrotechniki PAN (od 1981)
75. Kabata Jan - Stowarzyszenie Elektryków Polskich – członek od 1963 r.
76. Niedbała Ryszard - członek Polskiego Komitetu Elektrotermii od 1983.
77. Niedbała Ryszard - Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
członek Zarządu Głównego, (1993-1996), (od 2002)
78. Niedbała Ryszard - Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
(wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego); od 1996.
79. Ostrowski Piotr – członek, Stowarzyszenie Elektryków Polskich od 1997 r.
80. Ostrowski Piotr– członek, Polski Komitet Elektrotermii od 1997r.
13. Organizowanie i współorganizowanie konferencji
13.1. Zorganizowanie konferencji międzynarodowych
1.
Nowoczesne urządzenia zasilajace w energetyce; Elektrownia Kozienice, 2-4 marca
2005; Instytut Elektroenergetyki PW – Elektrownia Kozienice – APS-Energia; 33
referaty.
13.2. Zorganizowanie konferencji krajowych
1.
2.
Ryszard Niedbała, Wiesław Myrcha (współorganizatorzy) - V Krajowa Konferencja
„Postępy w Elektrotechnice Stosowanej”, Kościelisko, 20-24 czerwca 2005, PTETiS
O/Warszawski, Wydział Elektryczny PW, 82 referaty.
Wojciech śagan (współorganizator) - XIV Krajowa Konferencja Polskiego Komitetu
Oświetleniowego, Warszawa, 2-3 czerwca 2005, 31 referatów.
13.3. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji
1.
2.
Szczęsny Kujszczyk, referent generalny i członek Komitetu Naukowego Konferencji,
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa APE/2005, Gdańsk-Jurata, 8-10
czerwca 2005.
Szczęsny Kujszczyk, referent generalny i członek Komitetu Naukowego Konferencji,
VI Konferencja Naukowo-techniczna OPE’05, „Optymalizacja w elektroenergetyce”,
Jachranka, 29-30 września 2005.
18
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Stanisław Ziemianek, członek Rady Programowej oraz członek Komitetu
Organizacyjnego, Konferencja „Optymalizacja w elektroenergetyce – OPE 2005”,
Jachranka, 29-30 września 2005.
Jan Machowski: Komitet Naukowy VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo
Technicznej "Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce" Kozienice 2-4 marca
2005.
Jan Machowski: Komitet Naukowy XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
APE’2005 Gdańsk, Jurata 8-10 czerwca 2005.
Wiesław Myrcha, członek Komitetu Organizacyjnego V –tej Ogólnopolskiej
Krajowej Konferencji PES-5 „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej”, Kościelisko,
20-24 czerwca 2005.
Antoni Dmowski, Komitet Naukowy, VIII Międzynarodowa Konferencja NaukowoTechniczna „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce” , Elektrownia
„Kozienice” S.A. w ŚwierŜach Górnych, 2-4.03.2005.
Antoni Dmowski, Komitet Naukowy, VII Konferencja Naukowo-Techniczna
„Elektrownie Cieplne Eksploatacja – Modernizacja – Remonty”, Bełchatów, 13.06.2005.
Józef Paska, Komitet Naukowy, „Nowoczesne urządzenia zasilajace w energetyce”;
Elektrownia Kozienice, 2-4 marca 2005.
Józef Paska, Rada Programowa, „Rynek energii elektrycznej: Bezpieczeństwo
energetyczne Polski w strukturze Unii Europejskiej – REE’2005”, Kazimierz Dolny,
25-27 kwietnia 2005.
Józef Paska, Komitet Naukowy, „Optymalizacja w elektroenergetyce - OPE’2005”,
Jachranka, 29-30 września 2005.
Andrzej Pawlęga, praca w Radzie Programowej Konferencji naukowo – technicznej
OPE’05 „ Optymalizacja w elektroenergetyce” Jachranka, 29-30 września 2005.
Iwona Sadurska, Komitet Organizacyjny, VIII Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”,
Elektrownia „Kozienice” S.A. w ŚwierŜach Górnych, 2-4.03.2005.
Wojciech śagan, członek Międzynarodowego Komitetu Programowego Cyklicznej
Konferencji „SVETLO” Czeskiego i Słowackiego Komitetu Oświetleniowego, od
2003.
Mieczysław Hering - przewodniczący Komitetu Naukowego The ninth International
Conference “Research in Electrotechnology and Applied Informatics”, , KatowiceKraków. Organizatorzy: IEEE, SEP, Politechnika Śląska, KE PAN. 31.8-3.9.2005.
Mieczysław Hering - członek 6th International Scientific Conference „Electric Power
Engineering 2005”. Kouty nad Desnou (Republika Czeska) 30.5-01.6.2005
Mieczysław Hering - przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego
Międzynarodowego Dnia Elektryki „Problemy Rozwoju Polskiej Elektryki”
Warszawa, Organizator SEP, pod patronatem Premiera RP. 29.6.2005.
Ryszard Niedbała, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, V Krajowa
Konferencja „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej”, Kościelisko, 20-24 czerwca
2005.
13.4. Przewodniczenie sesjom
1.
2.
3.
Szczęsny Kujszczyk, Grupa tematyczna Nr 3, VI Konferencja Naukowo-techniczna
OPE’05, „Optymalizacja w elektroenergetyce”, Jachranka, 29-30 września 2005.
Zbigniew Zdun, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w
Elektroenergetyce - APE 2005”, Jurata, 8-10 czerwca 2005.
Jan Machowski: XII Międzynarodowa Konferencjia Naukowa APE’2005 Gdańsk,
Jurata 8-10 czerwca 2005
19
4.
5.
6.
7.
8.
Antoni Dmowski, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce” , Elektrownia „Kozienice” S.A. w
ŚwierŜach Górnych, 2-4.03.2005
Antoni Dmowski, XIII Międzynarodowa Konferencja Sekcji Cybernetyki w
Górnictwie KG PAN „Telekomunikacja i Systemy Bezpieczeństwa w Górnictwie”,
Szczyrk, 1-3.06.2005
Antoni Dmowski, VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Elektrownie Cieplne
Eksploatacja – Modernizacja – Remonty”, Bełchatów, 1-3.06.2005
Józef Paska, „Optymalizacja w elektroenergetyce - OPE’2005”, Jachranka, 29-30
września 2005
Wojciech śagan, XIV Krajowa Konferencja Polskiego Komitetu Oświetleniowego,
Warszawa, 2-3 czerwca 2005,
13.5. Referaty plenarne na konferencjach międzynarodowych na zaproszenie
1.
2.
Szczęsny Kujszczyk, Referat generalny Sekcji IV.3, Urządzenia i sieci rozdzielcze –
część B, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Aktualne problemy w
elektroenergetyce”, APE 2005, Gdańsk-Jurata, 8-10 czerwca 2005
Jan Machowski: „Stabilność, niezawodność, awarie i restytucja” Referat generalny
(zapraszany) na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej APE’2005, Gdańsk,
Jurata 8-10 czerwca 2005, ISBN 83-909885-3-6, Tom V, str. 47-52
14. Udział w programach naukowych, sieciach naukowych lub konsorcjach naukowych
14.1. Udział w międzynarodowych programach naukowych
Desire Rasolomampionona - Udział w międzynarodowym projekcie naukowobadawczym pod tytułem „Wymagania stawiane nowym urządzeniom
zabezpieczeniowym w warunkach generacji rozproszonej” sponsorowanym przez
Konsorcjum składające się z EDF, Schneider oraz Instytut Politechniczny w
Grenoble (INPG)
2. Piotr Pracki, wykonawca, Sustainable Redevelopment of Buildings in Poland,
współpraca pomiędzy Politechniką Warszawską i Norwegian University of Science
and Technology w Trondheim.
1.
14.2. Udział w konsorcjach naukowych
1.
2.
Desire Rasolomampionona – współpracownik naukowy Konsorcjum Naukowego
IDEA z siedzibą w Grenoble (Francja) – skład konsorcjum: EDF, Schneider, Institut
Polytechnique de Grenoble
Desire Rasolomampionona – doradca Stowarzyszenia „Carolus Magnus” z siedzibą
w Béthune (Francja) – skład stowarzyszenia 16 uczelni z 11 krajów europejskich.
15. Doktoranci
15.1. Pobierający stypendium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Anna Maria Stankowska, opiekun prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk
Sławomir Bielecki, opiekun dr hab. Mirosław Parol
Wojciech Szweicer, opiekun prof. dr hab. Jan Machowski
Cezary Pawlicki, opiekun prof. dr hab. Jan Machowski
Tomasz Dzik, opiekun prof. dr hab. Antoni Dmowski
Mariusz Kłos, opiekun prof. nzw. dr hab. inŜ. Józef Paska
Mariusz Sałek, opiekun prof. nzw. dr hab. inŜ. Józef Paska
Tomasz Surma, opiekun prof. nzw. dr hab. inŜ. Józef Paska
20
9. Agnieszka Ziemianek, opiekun prof. dr hab. Wojciech śagan
10. Piotr Kaźmierczak, opiekun prof. dr hab. Wojciech śagan,
11. Radosław Buczkowski, opiekun prof. dr hab. Wojciech śagan
12. Marcin Ciupak, opiekun prof. dr hab. Wojciech śagan
13. Michał Załęcki, opiekun prof. dr hab. Wojciech śagan
14. Sebastian Słomiński, opiekun prof. dr hab. Wojciech śagan
15.2. Niepobierający stypendium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Marcin Białek, opiekun prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk
Paweł Ziółek, opiekun prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk
Karol Pawlak, opiekun prof. dr hab. Szczęsny Kujszczyk
Mariusz Brzywczy, opiekun dr hab. Mirosław Parol
Tomasz Koźbiał, opiekun dr hab. Mirosław Parol
Artur Sikora, opiekun dr hab. Mirosław Parol
Piotr Konarzewski, opiekun dr hab. Stanisław Ziemianek
Michał Przybyszewski, opiekun prof. dr hab. Antoni Dmowski
Andrzej Kryszyłowicz, opiekun prof. dr hab. Antoni Dmowski
Arkadiusz Sadowski, opiekun prof. dr hab. Antoni Dmowski
Ireneusz Kamieński, opiekun prof. dr hab. Antoni Dmowski
Paweł Łabudziński, opiekun prof. dr hab. Antoni Dmowski
Robert Samborski, opiekun prof. dr hab. Antoni Dmowski
Michał Zbroch, opiekun prof. dr hab. Antoni Dmowski
Paweł Ozimek, opiekun prof. dr hab. Antoni Dmowski
Michał Kołodziej, opiekun prof. dr hab. Wojciech śagan
Grzegorz Glinko, opiekun prof. dr hab. Wojciech śagan
Norbert Wasserfurth, opiekun prof. dr hab. Wojciech śagan
Arkadiusz Krutkiewicz, opiekun prof. dr hab. Wojciech śagan
Frank Müller, opiekun prof. dr hab. Wojciech śagan
16. Istotniejsze opracowane recenzje (podręczniki, rozprawy, artykuły, referaty)
1. Wojciech Szweicer, rozprawa doktorska pt. „Zastosowanie sztucznej sieci
neuronowej typu LOLIMOT do poprawy działania algorytmu zabezpieczenia
odległościowego”, recenzent: Mirosław Parol.
2. Mirosław Parol, recenzja artykułu do Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej SłuŜby
PoŜarniczej.
3. Andrzej Momot, rozprawa doktorska pt. „Metoda macierzowa wyznaczania
ekwiwalentu sieci elektroenergetycznej”, recenzent: Stanisław Ziemianek.
4. Jan Machowski: Uwagi dotyczące opracowania "Studium badawcze moŜliwości
zastosowania w KSE nowych rozwiązań APKO. Raport z wykonania Etapu 1
wykonanego przez Instytut Energetyki O/Gdańsk" Koreferat opracowany na zlecenie
EPC z dnia 15.05.2005.
5. Jan Machowski: Uwagi dotyczące opracowania "Studium badawcze moŜliwości
zastosowania w KSE nowych rozwiązań APKO. Raport z wykonania Etapu 2
wykonanego przez Instytut Energetyki O/Gdańsk" Koreferat opracowany na zlecenie
EPC z dnia 15.05.2005.
6. Jan Machowski: Uwagi dotyczące opracowania "Studium badawcze moŜliwości
zastosowania w KSE nowych rozwiązań APKO. Raport z wykonania Etapu 3
wykonanego przez Instytut Energetyki O/Gdańsk" Koreferat opracowany na zlecenie
EPC z dnia 15.05.2005r.
7. Jan Machowski recenzja “Słownik Angielsko-Polski Elektroenergetyki” Bogusław
Szewc Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2005.
21
8. Adam Kempski, „Elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone w układach napędów
przekształtnikowych” – rozprawa habilitacyjna, Uniwersytet Zielonogórski, 2005,
recenzent: Antoni Dmowski.
9. Adam Noculak, „Analiza i badanie przekształtników matrycowych w układach
elektroenergetycznych” – rozprawa doktorska, Uniwersytet Zielonogórski, 2005,
recenzent: Antoni Dmowski.
10. Jacek Rąbkowski, „Analiza pracy równoległej trójfazowych przekształtników
sieciowych PWM o wyjściu stałoprądowym” – rozprawa doktorska, Politechnika
Warszawska, 2004, recenzent: Antoni Dmowski.
11. Recenzja 1 wniosku o projekt badawczy finansowany przez MENiS, Antoni
Dmowski
12. Recenzja 3 referatów na VII Krajową Konferencje Naukową „Sterowanie w
energoelektronice i Napędzie Elektrycznym” – 23-25.11.2005 Łódź, Antoni
Dmowski
13. Recenzja 2 artykułów do Zeszytów Naukowych Politechniki Świetokrzyskiej, Antoni
Dmowski.
14. Recenzja artykułu do czasopisma International Journal of Power and Energy
Systems, luty 2005, Józef Paska.
15. Recenzja 3 referatów na konferencję „Rynek energii elektrycznej: Bezpieczeństwo
energetyczne Polski w strukturze Unii Europejskiej – REE’2005”. Kazimierz Dolny,
25-27 kwietnia 2005, Józef Paska.
16. Recenzja artykułu do czasopisma Archives of Electrical Engineering, marzec 2005,
Józef Paska.
17. Recenzja 8 referatów (sekcja “Reliability of Supply”) 8th International Conference
„Electrical Power Quality and Utilization - EPQU’05. (under auspices of IEEE, IEE,
KE PAN) Cracow-Poland, September 21-23, 2005, Józef Paska.
18. Recenzja artykułu do czasopisma International Journal of Emerging Electric Power
Systems, wrzesień 2005, Józef Paska.
19. Recenzja 7 wniosków projektów badawczych KBN, 2005, Józef Paska.
20. Antoni RóŜowicz. „Wpływ częstotliwości prądu zasilającego lampy fluorescencyjne
na ich wybrane parametry eksploatacyjne”, rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo
Politechniki Świętokrzyskiej – recenzent Wojciech śagan.
21. Maciej Rafałowski, recenzja wniosku profesorskiego na zlecenie Politechniki
Białostockiej – recenzent Wojciech śagan.
22. Recenzja 4 referatów na
X konferencję „Zastosowania Komputerów w
Elektrotechnice” 18-20 kwietnia 2005 Poznań,– recenzent Wojciech śagan.
23. Recenzja 2 artykułów do Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskiej – recenzent
Wojciech śagan.
24. Recenzja grantu badawczego MNiI – recenzent Wojciech śagan.
25. Andrzej Frączyk „Wielowymiarowy model matematyczny pieca do dyfuzji
półprzewodników dla celów precyzyjnej regulacji temperatury (rozprawa doktorska)
– Politechnika Łódzka, 2005 – Mieczysław Hering.
26. Roman Kieroński: Analiza pracy i sposób sterowania dwułącznikowego falownika
napięcia do nagrzewania indukcyjnego (rozprawa doktorska) – Akademia Górniczo
Hutnicza, 2005 – Mieczysław Hering.
27. Recenzja referatu, Elsevier 2005 – Mieczysław Hering.
28. Recenzja 3 referatów w Research in Electrotechnology and Applied Informatics,
UIE-SEP 2005 – Mieczysław Hering.
17. Uzyskane nagrody, wyróŜnienia i odznaczenia
17.1. Nagrody krajowe za działalność naukową
22
1. Jerzy Marzecki, nagroda indywidualna I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za
osiagnięcia naukowe w roku 2004.
2. Mirosław Parol, nagroda indywidualna I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za
osiagnięcia naukowe w roku 2004.
3. Stanisław Ziemianek, nagroda indywidualna I stopnia Rektora Politechniki
Warszawskiej za osiagnięcia naukowe w roku 2004.
17.2. Medale i odznaczenia
1. Andrzej Pawlęga, Srebry KrzyŜ Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczno-naukowe, 2005.
2. Wojciech śagan, medal im. Prof. M. PoŜaryskiego, 2005.
18. NajwaŜniejsze osiągnięcia naukowe (wdroŜone / zakończone prace badawcze)
1. Jerzy Marzecki, Zakończenie prac nad podręcznikiem: „Terenowe sieci
elektroenergetyczne”, str 228, Warszawa 2005.
2. Jan Machowski, Ryszard Kowalik, Adam Smolarczyk, Marcin Januszewski, Lech
Brzeszczak, Leszek Boruszewski: Wykonanie 10-ciu prac badawczo - rozwojowych.
3. Désiré Rasolomampionona - Główny wykonawca grantu zakończonego w 2005r.
„Interakcje automatyk regulacyjnych w systemie lektroenergetycznym z
uwzględnieniem urządzeń FACTS”, grant KBN, nr 4T10B01423, Warszawa 20022005.
4. Wojciech Szweicer: zakończenie i obrona rozprawy doktorskiej „Zastosowanie
sztucznej sieci neuronowej typy LOLIMOT do poprawy działania algorytmu
zabezpieczenia odległościowego”. Politechnika Warszawska, 2005, promotor: prof.
dr hab. Jan Machowski.
5. Józef Paska, Przygotowanie i wydanie podręcznika akademickiego (skryptu) pt.
„Wytwarzanie energii elektrycznej”.
6. Józef Paska, Przygotowanie i wydanie monografii pt. „Niezawodność systemów
elektroenergetycznych”.
19. Międzynarodowa współpraca naukowa (nazwa placówki, kraj, czas trwania umowy,
tematyka, wspólne projekty, wspólne publikacje, patenty, inne osiągnięcia) :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Konnex Association, Belgia – Bruksela,
Członkostwo Instytutu Elektroenergetyki PW w Konnex Association Scientific Partnership
Forum,
Tematyka – instalacje inteligentne; wymiana doświadczeń
Koordynator – dr hab. Mirosław Parol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Niemcy, „Energoelektronika w
źródłach odnawialnych“, Prof. Dr-Ing. Rik De Doncker,
koordynator ze strony polskiej: prof. dr hab. Antoni Dmowski.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Branderburgische Technische Universität Cottbus, Niemcy, „Nowe metody modelowania
procesów elektroenergetycznych”, Prof. Dr-Ing. H.J. Krautz,
koordynator ze strony polskiej: prof. dr hab. Antoni Dmowski
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otto –Von-Guericke-Universität Magdeburg, Niemcy, „Współpraca źródeł odnawialnych z siecią
energetyczną”, Prof. Dr-Ing. Zbigniew Styczyński,
koordynator ze strony polskiej: prof. dr hab. Antoni Dmowski
------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.R.E.S. (Centre for Renewable Energy Sources), Grecja, realizacja wspólnego programu
europejskiego ”Development of a Distance Learning Training Structure on the Design and
Operation of Hybrid Power Systems – HYPOS-DILETR”,
koordynator ze strony polskiej: prof. dr hab. Antoni Dmowski
23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institut
Universitaire de Technologie Béthune + Politechnika WarszawskaWymiana doświadczeń w
dziedzinie programowania mikroprocesorowego, symulacji komputerowej, programowania
komputerowego oraz sieci komputerowych, tworzenie międzynarodowego konsorcjum
naukowego. koordynator ze strony polskiej: dr inŜ. Desire Rasolomampionona.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institut Universitaire de Technologie Béthune + Politechnika Warszawska, Wymiana
doświadczeń w dziedzinie programowania mikroprocesorowego, symulacji komputerowej,
programowania komputerowego oraz sieci komputerowych, tworzenie międzynarodowego
konsorcjum naukowego. koordynator ze strony polskiej: dr inŜ.Desire Rasolomampionona.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fachhochschule Köln (Niemcy)
Badania metod iluminacji obiektów
koordynator ze strony polskiej: prof. dr hab. Wojciech śagan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fachhochschule Hildesheim (Niemcy)
Badania kreowania klimatu świetlnego przez barwę światła
koordynator ze strony polskiej: prof. dr hab. Wojciech śagan
20. StaŜe i wyjazdy zagraniczne pracowników
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Piotr Biczel, udział w III spotkaniu pilotaŜowego Leonardo da Vinci, Wielka
Brytania – Basingstone Haust, 27-31.01.2005.
Józef Paska, udział w III spotkaniu pilotaŜowego Leonardo da Vinci, Wielka
Brytania – Basingstone Haust, 27-31.01.2005.
Józef Paska, udział w konferencji IEEE Power Tech’2005 i prezentacja 3 referatów,
Rosja – Petersburg, 27-30.06.2005.
Józef Paska, udział w konferencji, prezentacja wykładu, rozmowy NT. współpracy,
Słowenia – Ljubljana, 6-11.11.2005.
Andrzej Wójciak, udział w III spotkaniu pilotaŜowego Leonardo da Vinci, Wielka
Brytania – Basingstone Haust, 27-31.01.2005.
Mieczysław Hering, ustalenie programu wspólnych przedsięwzięć naukowych;
wygłoszenie wykładu nt.: „Związki elektrotechniki teoretycznej z elektrotermią”;
przygotowanie umowy o współpracy między Instytutem Elektroenergetyki; Czechy –
Praga, 18-21.01.2005.
Desire Rasolomampionona, staŜ zawodowy, Francja – Bethune, 12.05-9.06.2005.
Desire Rasolomampionona, udział w opracowaniu programu naukowego
Stowarzyszenia Carolus Magnus, Francja – Bethune, 28-29 paźdz. 2005 r.
Desire Rasolomampionona, udział w spotkaniu naukowym w siedzibie Areva
Montpellier (Francja) podczas staŜu naukowego w Grenoble
Desire Rasolomampionona, dyskusja nt. moŜliwości współpracy naukowej i
wysyłania praktykantów do firmy Cedrat – Grenoble (Francja) podczas staŜu
naukowego w Grenoble
Desire Rasolomampionona, staŜ zawodowy, Francja – Grenoble 05.09-21.12.2005.
Ryszard Kowalik, RFL Electronic Inc., całodniowy cykl wykładów
dotyczącychprzesyłania danych z urządzeń zabezpieczeniowych przez sieć SDH,
Wielka Brytania – Birmingham, 26-28.09.2005.
Adam Smolarczyk, udział w konferencji IEEE Power Tech’2005 i prezentacja 1
zgłoszonego referatu, Rosja – Petersburg, 26-30.06.2005.
Mirosław Parol, wyjazd w ramach programu Sokrates w celu wygłoszenia wykładów,
Niemcy – Magdeburg, 18-21.05.2005.
Mirosław Parol, wyjazd w ramach programu Sokrates w celu wygłoszenia wykładów,
Dania – Aalborg, 1-4.06.2005.
24
16. Piotr Pracki, okresowe spotkanie robocze związae z realizacją projektu badawczego
SUREBUILD (projekt sponsorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Królestwa Norwegii), Norwegii – Trondheim, 15-20.06.2005.
17. Piotr Pracki, udział w międzynarodowej konferencji LUX EUROPA i wygłoszenie
referatu, Niemcy – Berlin, 18-22.09.2005.
18. Andrzej Wiśniewski, wizyta w fabryce OSRAM, Firmie LMT i Uniwersytecie
Berlińskim, 19-21.12.2005.
19. Sławomir Zalewski, wizyta w fabryce OSRAM, Firmie LMT i Uniwersytecie
Berlińskim, 19-21.12.2005.
20. Wojciech śagan, udział w polsko – niemieckim seminarium naukowym i
wygłoszenie 2 referatów, Niemcy – Kolonia, 26.06-1.07.2005.
21. Wojciech śagan, udział w międzynarodowej konferencji LUX EUROPA i
wygłoszenie referatu, Niemcy – Berlin, 18-22.09.2005.
22. Wojciech śagan, udział w konferencji międzynarodowej „FOUR CONCEPTIONS
FOR FLODLIGHTING OF ARCHITECTURAL OBJECTS”, przedstawienie 1
referatu, członek Komitetu Programowego Konferencji, Słowacja – Jasna, 1921.10.2005.
23. Jan Kabata, wyjazd w ramach programu Sokrates w celu wygłoszenia wykładów,
Portugalia – Lizbona, 17-23.09.2005.
24. Jerzy Marzecki, udział w seminariach dotyczących nowych technologii
teleinformatycznych, Niemcy, Hanower, 10-16 marca 2005.
21. StaŜe i wyjazdy zagraniczne studentów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wasilewski Jacek, wyjazd w ramach programu Sokrates, Dania (Aalborg), 3 m-ce.
Zdyb Joanna, wyjazd w ramach programu Sokrates, Francja (Grenoble), 5 m-cy.
Kolasiński Daniel, w ramach programu Sokrates, Finlandia (Helsinki), 3 m-ce.
Kozłowska Anna, w ramach programu Sokrates, Włochy (La Sapienza), 3 m-ce.
Rokosz Marcin, wyjazd w ramach programu Sokrates, Niemcy (Magdeburg), 5 m-cy.
Wyjazd 18 studentów w celu zwiedzania fabryk OSRAM, LMT i Uniwersytetu
Berlińskiego, Niemcy (Berlin).
22. StaŜe i przyjazdy studentów z zagranicy
1. Devassine Sylvain i Queagebeur Samuel - studenci IUT Bethune (Francja) - praktyka
w Zakładzie Automatyki Elektroenergetycznej pod opieką dr Desire
Rasolomampionona i dr Ryszarda Kowalika, 3 m-ce.
23. Wizyty gości zagranicznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rado Isakovič, Elektroinstitut Milan Vidmar, Słowenia, 26-28.09.2005, realizacja
umowy o współpracy pomiędzy Instytutami.
Andreas König, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Niemcy –
Aachen, 01-02.03.2005 (prof. Dmowski)
Knut Kasper, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Niemcy –
Aachen, 01-02.03.2005 (prof. Dmowski)
Matthias Klatt, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Niemcy –
Cottbus, 01-02.03.2005 (prof. Dmowski)
Olaf Höhne, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Niemcy – Cottbus,
01-02.03.2005 (prof. Dmowski)
Charalambos Malamatenios, C.R.E.S. (Centre for Renewable Energy Sources) –
Grecja, 14.10.2005, udział w spotkaniu w ramach realizacji programu Leonardo da
Vinci (prof. Antoni Dmowski)
25
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Klaus Grepmeier, Z.R.E.U. (Centrum für rationale Energieanwendung und Umwelt
GmbH) – Niemcy, 14.10.2005, udział w spotkaniu w ramach realizacji programu
Leonardo da Vinci (prof. Antoni Dmowski).
Dimitris Fidaros, University of Thessaly – Grecja, 14.10.2005, udział w spotkaniu w
ramach realizacji programu Leonardo da Vinci (prof. Antoni Dmowski).
Katerina Baxevanou, University of Thessaly – Grecja, 14.10.2005, udział w
spotkaniu w ramach realizacji programu Leonardo da Vinci (prof. Antoni Dmowski).
Laurentiu Fara, NARE (Romanian National Agency for Solar and Renewable
Energy) – Rumunia, 14.10.2005, udział w spotkaniu w ramach realizacji programu
Leonardo da Vinci (prof. Antoni Dmowski).
Silvian Fara, S.C. IPA S.A. – R&D, Engineering and Production for Autmoation –
Rumunia, 14.10.2005, udział w spotkaniu w ramach realizacji programu Leonardo da
Vinci (prof. Antoni Dmowski).
Dumitru Finta, S.C. IPA S.A. – R&D, Engineering and Production for Autmoation –
Rumunia, 14.10.2005, udział w spotkaniu w ramach realizacji programu Leonardo da
Vinci (prof. Antoni Dmowski).
Antonio Zangrilli, Innova S.p.A. – Włochy, 14.10.2005, udział w spotkaniu w
ramach realizacji programu Leonardo da Vinci (prof. Antoni Dmowski).
Adriana Ruteskova – SEA (Slovenska Energeticka Agentura), 14.10.2005, udział w
spotkaniu w ramach realizacji programu Leonardo da Vinci (prof. Antoni Dmowski).
Marian Honaizer - SEA (Slovenska Energeticka Agentura), 14.10.2005, udział w
spotkaniu w ramach realizacji programu Leonardo da Vinci (prof. Antoni Dmowski).
Frédéric Sokol (Francja), udział w obronie i odbiór projektu zakończenia studiów
panów Devassine Sylvain i Queagebeur Samuel, dyplomantów Desire
Rasolomampionona i Ryszarda Kowalika, 1 tydzień.
Gornik Werner- Fachhochschule Koeln- 24-25 11.2005 (prof. W. śagan)
Przygotowanie i dostarczenie informacji z poszczególnych zakładów:
E. Wróblewska
M. Karska
I. Sadurska
J. Miszczak
J. Miszczak
Automatyka Elektroenergetyczna
Sieci i Systemy Elektroenergetyczne
Elektrownie i Gospodarka Elektroenergetyczna
Elektrotermia
Technika Świetlna
Opracowanie całościowe: Katarzyna Klang – sekretariat Instytutu Elektroenergetyki