ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości poniżej

Komentarze

Transkrypt

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości poniżej
Czartajew 15.12.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO
na zakup pomocy dydaktycznych: zestawu - fotowoltaika, zestawu- energii
wiatru oraz zestawu - kolektora słonecznego
I. ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie zaprasza do złożenia oferty dla
zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych: zestawu fotowoltaika, zestawu- energii wiatru oraz zestawu- kolektora słonecznego.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ( 3 części):
1. Część zamówienia:
Zakup dotyczy jednego zestawu „fotowoltaika”, w skład którego wchodzi:
3× Ogniwo słoneczne 0,5 V; 420 mA; QC
1× Ogniwo słoneczne 5,22 V; 380 mA
1× Moduł diodowy
1× Moduł potencjometryczny
1× Regulator bocznikowy
1× Moduł silnika
1× Moduł żarówkowy
1× Płyta główna zestawu
1× Moduł diodowy (dioda LED wysokiej jasności)
1× Moduł zabezpieczający przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
1× Regulator szeregowy
1× Modułu kondensatora
1× Moduł radia
1× Moduł inwertera DC/AC
1× Moduł wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej (MPP-tracker)
1× Moduł regulatora PWM
1× Rezystor wtykowy 33 Ohm
3× Rezystor wtykowy 100 Ohm
2× Rezystor wtykowy 10 Ohm
3× Ogniwo słoneczne 0,5 V; 840 mA
1× Moduł zasilacza
2× Moduł oporu elektrycznego
3× Moduł oświetleniowy
1× Podstawa do ogniwa słonecznego
1× Moduł śmigła
1× Obudowa lampy
1× Aluminiowa walizka
1x Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego
1× leXsolar DVD-Professional
2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm
2× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm
2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm
2× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm
3× Wtyczka zwierająca
3× Adapter bezpieczeństwa SA 4000 czerwony
3× Adapter bezpieczeństwa SA 4000 czarny
1× Wyściółki
1× Źródło światła 80W
1× Czujnik temperatury
Zestaw powinien zawiera bardzo dobrze opracowany materiał dydaktyczny w
języku polskim dla nauczycieli i uczniów.
2. Część zamówienia:
Zakup dotyczy jednego zestawu „energia wiatru”, w skład którego wchodzi:
1× Moduł silnika elektrycznego
1× Moduł turbiny wiatrowej
1× Moduł potencjometryczny
1× Moduł turbiny rotorowej Savoniusa
1× Zestaw łopatek wirnika
1× Płyta główna
1× Moduł do tworzenia podmuchu powietrza
1× Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru
2× Moduł oporu elektrycznego
3× Rezystor wtykowy 100 Ohm
2× Rezystor wtykowy 10 Ohm
1× Rezystor wtykowy 33 Ohm
1× Moduł zasilacza
1× Moduł śmigła
1× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm
1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm
1× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm
1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm
3× Wtyczka zwierająca
1× Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego
1× Urządzenie do pomiaru liczby obrotów wirnika
1× Aluminiowa walizka
1× Wyściółki
1 x leXsolar DVD-Professional
Zestaw powinien zawiera bardzo dobrze opracowany materiał dydaktyczny w
języku polskim dla nauczycieli i uczniów.
3. Część zamówienia:
Zakup dotyczy jednego zestawu „kolektor słoneczny”, w skład którego wchodzi:
1x Płyta główna
1x Moduł potencjometryczny
1x Moduł silnika elektrycznego bez przekładni
1x Kolektor słoneczny
1x Kolektor lustrzany
1x Rurka absorpcyjna
1x Moduł soczewkowy
1x Moduł absorpcyjny dla soczewek
1x Moduł absorpcyjny czarny / biały
1x Moduł pompy
1x Moduł Peltiera
1x Wymiennik ciepła - woda
1x Wymiennik ciepła - parafina
1x Zestaw rurek
1x Zasilacz
1x Obudowa lampy
1x Źródło światła 120W, 12°
2x Miernik uniwersalny
1x Termometr laboratoryjny
1x Aluminiowa walizka
1x Wyściółka do aluminiowej walizki
1x Poduszka chłodząca
1x Czujnik pomiaru temperatury
2x Części gumowe
1x Śmigło
1x Zlewka ze szkła borokrzemowego
2x Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm
2x Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm
1× Instrukcja obsługi i przeprowadzania eksperymentów w języku polskim
Zestaw powinien zawiera bardzo dobrze opracowany materiał dydaktyczny w
języku polskim dla nauczycieli i uczniów.
III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: dostawa zamówionych pomocy dydaktycznych do
28.12.2016 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania załącznik nr 1.
2. Oferta powinna:
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
 podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
3. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca przy
realizacji zamówienia (podatek VAT, transport/koszt wysyłki).
4. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do
dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ( 3 części).
6. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Oferent zostaje związany
ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty.
7. Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do 22.12.2016 r. do godz. 10:00, osobiście, pocztą tradycyjną, faksem,
poczta elektroniczną, z opisem: Oferta- zakup pomocy dydaktycznych- zestawu- fotowoltaika,
zestawu- energii wiatru oraz zestawu- kolektora słonecznego.
VI. SPOSÓB OCENY OFERT:
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte
kryterium oceny ofert.
Najniższa cena brutto- 100%
VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH:
Informacja z wyboru zostanie podana:
 na stronie internetowej www.zsr-czartajew.pl
 na tablicy ogłoszeń
 przesłane emailem do oferentów
VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:
Dyrektor ZSR: Alfred Bajena, tel. 85 655 28 70
Załączniki:
1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Alfred Bajena
Dyrektor ZSR w Czartajewie

Podobne dokumenty