nionych nagrod? Travellers` Choice 2014 w kategorii hotele

Komentarze

Transkrypt

nionych nagrod? Travellers` Choice 2014 w kategorii hotele
Strona nr
Cztery wskazówki udzielone przez przedstawicieli
obiektów wyró?nionych nagrod? Travellers'
Choice 2014 w kategorii hotele
Opublikowane przez:
Helen Anne Travis
Podró?uj?ca blogerka
Przeczytaj not? not? biograficzn?
Opublikowano: 27 lutego 2014 r.
Udost?pnij:
Co ??czy obiekty wyró?nione nagrod? Travellers’ Choice w kategorii hotele? Blogerka i dziennikarka
pisz?ca o podró?ach udziela odpowiedzi na to pytanie.
W styczniu serwis TripAdvisor przedstawi? list? obiektów uhonorowanych nagrod? Travellers' Choice 2014
w kategorii hotele. Miliony recenzji napisanych przez podró?nych przeanalizowano pod ró?nym k?tem, aby
wybra? najwy?ej oceniane hotele, pensjonaty i kwatery na ?wiecie. Zach?camy do zapoznania si? z list?
zwyci?zców.
Nagrod? wyró?niono zarówno przydro?ne rodzinne obiekty, jak i o?rodki all-inclusive po?o?one w
s?siedztwie najpi?kniejszych pla? ?wiata. Jednak niezale?nie od wielko?ci firmy oraz rocznego bud?etu
promocyjnego w wielu recenzjach wyró?nionych obiektów powtarza?y si? opinie na temat obs?ugi klienta
oraz stosunku ceny do jako?ci.
Poni?ej zamieszczamy cztery wskazówki przygotowane przez przedstawicieli uhonorowanych obiektów.
Je?eli si? Pa?stwo do nich zastosuj?, by? mo?e ju? w przysz?ym roku Pa?stwa obiekt b?dzie figurowa? na
li?cie uhonorowanych nagrod? Travellers’ Choice 2015 w kategorii hotele.
1) Informacje dotycz?ce okolicy s? na wag? z?ota.
Wszyscy przedstawiciele nagrodzonych obiektów byli chwaleni za gruntown? wiedz? na temat okolicy.
Recenzentom podoba?o si? to, ?e personel udziela? im rad, gdzie warto zje??, jak si? porusza? po okolicy
oraz co mo?na zobaczy?.
„(…) ju? kilka tygodni przed naszym przyjazdem (w?a?ciciel) poleci? nam restauracje i dokona?
rezerwacji!” - The Mission Inn, Cape May, New Jersey. Trzecie miejsce na li?cie pensjonatów w Stanach
Zjednoczonych.
„Ogromne wra?enie zrobi? na nas fakt, ?e w?a?ciciele, Brian i Helen, po?wi?cali swój czas, ?eby omówi? z
nami nasze plany i zasugerowa? miejsca, które warto odwiedzi?, gdzie mo?na co? zje?? i dobrze si?
zabawi?. Wykazali si? troskliwo?ci?, go?cinno?ci? i niezwyk?? wr?cz uprzejmo?ci?”.- Castlewood House,
Dingle, Irlandia. Pierwsze miejsce na li?cie tanich hoteli na ?wiecie. Pierwsze miejsce na li?cie
romantycznych i ma?ych hoteli w Irlandii.
„Gdy z okazji urodzin mojej ?ony poprosi?em o dokonanie rezerwacji w wyj?tkowej restauracji, wys?uchali
z uwag? moich ?ycze? i do?o?yli stara?, ?eby zarezerwowa? nam stolik w najpopularniejszym miejscu w
okolicy”. - The Upper House, Hongkong, Chiny. Drugie miejsce na li?cie hoteli na ?wiecie.
Wskazówka: nale?y poprosi? ka?dego cz?onka personelu, od sprz?taczki do portiera, aby zapami?tali list?
najpopularniejszych atrakcji i restauracji w okolicy na wypadek, gdyby go?cie spytali ich o rad?. Nie nale?y
przy tym ba? si? zdecydowanych opinii. To Pa?stwo najlepiej znaj? swoj? okolic?!
2) Podró?ni lubi? dosta? co? za darmo.
Recenzenci obiektów wyró?nionych nagrod? Travellers’ Choice 2014 w kategorii hotele byli zachwyceni, ?e
nie pobierano w nich op?at za bonusowe udogodnienia.  By?y to wydarzenia typu „happy hour”
organizowane w przedsionkach hoteli nale??cych do du?ych sieci czy bezp?atne biblioteki p?yt DVD, które
mo?na ogl?da? w pomieszczeniu dla go?ci w pensjonatach. W obu tych przypadkach odwiedzaj?cy mieli
poczucie, ?e dostaj? co? ekstra.
„W ofercie s? bezp?atne rowery oraz limuzyna z kierowc? (powa?nie!), który zawozi Ci? do restauracji i z
powrotem. Oprócz tego koszyk z przek?skami w pokoju, napoje gazowane oraz woda w minilodówce —
WSZYSTKO w cenie pokoju, która wcale nie jest wygórowana… Szkoda, ?e nie mo?emy przyzna? sze?ciu
gwiazdek!” - Hotel California, Palm Springs, Kalifornia. Trzecie miejsce na li?cie tanich hoteli oraz czwarte
miejsce na li?cie romantycznych hoteli w Stanach Zjednoczonych.
„(…) gor?cy, ?wie?y popcorn dost?pny przez ca?y dzie? z maszyny stoj?cej obok basenu, piwo i wino
serwowane wczesnym wieczorem oraz rowery, którymi mo?na by?o porusza? si? po okolicy (wszystko w
cenie pobytu!), sprawi?y, ?e La Maison sta?o si? naszym ulubionym obiektem w Palm Springs”. - La
Maison Hotel, Palm Springs, Kalifornia. Pierwsze miejsce na li?cie ma?ych hoteli w Stanach Zjednoczonych.
„Obs?uga klienta by?a na najwy?szym poziomie. Otrzymywali?my bezp?atnie kaw? i ciastka z dostaw? do
pokoju, pracownik obiektu kupi? dla nas bilety na prom, a podczas wymeldowywania dostali?my dwie
tabliczki czekolady” - SeaCoast Inn, Hyannis, Massachusetts, czwarte miejsce na li?cie tanich hoteli na
?wiecie.
Wskazówka: warto oferowa? go?ciom dodatkowe udogodnienia, nie pobieraj?c za nie op?aty. Pa?stwa
obiekt jest po?o?ony w regionie, w którym cz?sto pada? Dobrym pomys?em b?dzie przygotowanie dla go?ci
parasoli i ponczo przeciwdeszczowych. A mo?e nad wod?? Warto zaopatrzy? si? w zapas kremu z filtrem
przeciws?onecznym oraz zawsze mie? pod r?k? wiaderko z zabawkami pla?owymi dla dzieci. Zach?camy
do zwi?kszania warto?ci pobytu w ka?dy mo?liwy sposób.
3) Ka?dy chce czu? si? wyj?tkowo w wyj?tkowe dni.
Jak wynika z recenzji go?ci, w wielu obiektach uhonorowanych nagrod? Travellers’ Choice w kategorii
hotele dok?adano wszelkich stara?, aby uczci? wyj?tkowe okazje.
„Gdy dowiedzieli si? o tym, ?e ?wi?tujemy rocznic? ?lubu, przys?ali nam gratisow? butelk? szampana” Casa Gangotena, Quito, Ekwador. Pierwsze miejsce na li?cie romantycznych hoteli w Ekwadorze oraz w
Ameryce Pó?nocnej.
„Ogarn??o mnie niezwykle mi?e uczucie, gdy po wej?ciu do pokoju okaza?o si?, ?e czeka na mnie butelka
szampana oraz kartka z ?yczeniami z okazji moich urodzin. (To si? nazywa indywidualne traktowanie
klienta!)” - Arbor Guest House, Napa, Kalifornia. Drugie miejsce na li?cie pensjonatów w Stanach
Zjednoczonych.
„(…) jeden z kierowników (…) do?o?y? wszelkich stara?, ?eby uprzyjemni? nam rocznic? ?lubu. Zadba? o
pi?kne udekorowanie zajazdu, usypanie ?cie?ki z p?atków ró? prowadz?cej do naszego ?ó?ka i u?o?enie na
nim serca, a tak?e dostarczenie nam sch?odzonego prosecco i kosza z podarunkami. To by?o wspania?e” French Quarter Inn, Charleston, Karolina Po?udniowa. Drugie miejsce na li?cie hoteli w Stanach
Zjednoczonych.
Wskazówka: Pragnienie bycia w centrum uwagi w dniu urodzin czy rocznicy jest cz??ci? ludzkiej natury.
Przyjmuj?c rezerwacj?, warto zapyta?, czy pobyt nie zbiega si? w czasie z wa?n? okazj?. Je?li szampan i
?cie?ka usypana z p?atków ró? nie mie?ci si? w Pa?stwa bud?ecie, wystarczy zakupi? kartki
okoliczno?ciowe. Mo?na je zostawi? w pokoju, aby go?cie wiedzieli, ?e Pa?stwo o nich pami?taj?.
4) Diabe? tkwi w szczegó?ach.
Przedstawiciele wyró?nionych obiektów zyskali uznanie za drobne gesty, które przewy?szy?y oczekiwania
go?ci.
„Po burzy ?nie?nej pracownik obiektu wyczy?ci? okna w moim samochodzie” - Hampton Inn & Suites St.
Louis/South I-55, Saint Louis, Missouri. Czwarte miejsce na li?cie tanich hoteli w Stanach Zjednoczonych.
„Gdy wyje?d?ali?my, zadzwoni? mój telefon. Dzwoni? jeden z kierowników, ?eby mnie poinformowa?, ?e
w pokoju zosta?y moje pantofle. To bardzo mi?e z jego strony! Na pewno tam wrócimy” - Super 8 Motel,
Las Vegas, Nowy Meksyk. Pi?te miejsce na li?cie tanich hoteli w Stanach Zjednoczonych.
„Wszyscy s? niezwykle mili i zawsze mówi? dzie? dobry” - Iberostar Grand Hotel Paraiso, Playa del
Carmen, Meksyk. Pierwsze miejsce na li?cie o?rodków all-inclusive, czwarte miejsce na li?cie
romantycznych hoteli, ósme miejsce na li?cie hoteli i dziewi?te miejsce na li?cie luksusowych hoteli w
Meksyku.
Wskazówka: obs?uga klienta nie musi by? trudna. Nie trzeba stawa? na g?owie. Wystarczy dba? o
indywidualne potrzeby ka?dego go?cia, ?eby znale?? si? na li?cie zdobywców nagrody Travellers’ Choice
2015 w kategorii hotele.
Informacje o stronie TripAdvisor
TripAdvisor® to najwi?ksza na ?wiecie strona turystyczna**, która pozwala podró?nym w pe?ni
wykorzysta? ka?d? podró?. Mo?na na niej znale?? sprawdzone porady milionów podró?nych, szeroki
wachlarz us?ug u?atwiaj?cych planowanie wyjazdu, a tak?e zintegrowane narz?dzia pozwalaj?ce
dokonywa? rezerwacji i przeszukiwa? setki witryn w celu znalezienia najlepszych cen obowi?zuj?cych w
hotelach. Witryny wspó?pracuj?ce ze stron? TripAdvisor tworz? najwi?ksz? spo?eczno?? podró?nych na
?wiecie. S? one odwiedzane ?rednio 390 milionów razy miesi?cznie* i mo?na na nich znale?? 435 milionów
recenzji oraz opinii na temat 6,8 miliona obiektów zakwaterowania, restauracji i atrakcji. Nasze witryny s?
dost?pne na 49 rynkach na ca?ym ?wiecie. TripAdvisor: Dowiedzcie si? wi?cej. Rezerwujcie lepiej.
Podró?ujcie ?atwiej.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) za po?rednictwem swoich spó?ek zale?nych obs?uguje witryny 24
innych marek z bran?y turystycznej:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (w tym www.lafourchette.com,
www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com i www.dimmi.com.au), www.gateguru.com,
www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com
, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com, www.tripbod.com,
www.vacationhomerentals.com, www.viator.com oraz www.virtualtourist.com.
*?ród?o: Pliki dziennika strony TripAdvisor, ?rednia miesi?czna liczba u?ytkowników, 3. kwarta? 2016 roku
**?ród?o: comScore Media Metrix na zlecenie strony TripAdvisor, zasi?g ogólno?wiatowy, lipiec 2016 roku

Podobne dokumenty