Mobilith SHC

Komentarze

Transkrypt

Mobilith SHC
Mobilith SHC
Smary plastyczne
Opis produktu
Smary Mobilith SHC są produktami o wyjątkowym działaniu zaprojektowanymi, dla szerokiego
zastosowania w ekstremalnych temperaturach. Łączą one unikalne właściwości syntetycznego
bazowego oleju polialfaolefinowego (PAO) z właściwościami wysokiej jakości zagęszczacza
zawierającego kompleks litowy. Bezparafinowy charakter oleju bazowego PAO oraz niski
współczynnik trakcji
(w porównaniu z olejami mineralnymi) zapewniają doskonałą pompowalność w niskich
temperaturach i bardzo niski moment obrotowy przy uruchamianiu i podczas pracy. Produkty te
oferują potencjalną oszczędność energii oraz mogą obniŜyć temperatury pracy
w strefie elementu tocznego łoŜysk. Zagęszczacz z kompleksem litowym przyczynia się do
doskonałego przylegania, stabilności strukturalnej i wodoodporności. Smary wykazują wysoki
poziom stabilności chemicznej, a ich formuła zawiera specjalne dodatki zapewniające doskonałą
ochronę przed zuŜyciem, rdzą i korozją zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach. Smary
Mobilith SHC dostępne są w sześciu rodzajach, róŜniących się lepkością oleju bazowego od ISO
VG 100 do 1500 oraz w klasie NLGI od 2 do 00.
Smary Mobilith SHC mają niezwykle szerokie zastosowanie oraz mogą pracować w duŜym
zakresie temperatur. UŜywa się ich nie tylko w róŜnorodnych zastosowaniach przemysłowych, ale
takŜe w sektorze motoryzacyjnym, okrętowym i lotniczym.
Smary Mobilith SHC stały się produktami wybieranymi przez wielu uŜytkowników z róŜnych branŜ
przemysłu na całym świecie. Ich reputacja oparta jest na ich wyjątkowej jakości, niezawodności,
uniwersalności oraz korzyściach wynikających z ich zastosowania.
Zalety
Smary i oleje marki Mobil SHC są rozpoznawane i uznawane na całym świecie dzięki swojej
nowoczesności i wyjątkowemu działaniu. Te molekularne, polialfaolefinowe produkty syntetyczne
PAO, będące pionierską pracą naukowców ExxonMobil, są wynikiem stosowania tylko najbardziej
zaawansowanych technologii w celu zapewnienia wyjątkowych produktów smarowania.
Kluczowym czynnikiem w przygotowaniu serii Mobilith SHC były bliskie kontakty naszych
naukowców i specjalistów od zastosowań z kluczowymi producentami oryginalnego sprzętu
(OEM), tak aby nasze oferty produktów zapewniały wyjątkowe działanie coraz nowszego sprzętu
przemysłowego.
Nasza współpraca z producentami sprzętu pomogła nam potwierdzić wyniki z naszych badań
laboratoryjnych, pokazujące wyjątkowe działanie smarów serii Mobilith SHC. Korzyści te to między
innymi dłuŜsza Ŝywotność smaru, zwiększona ochrona i dłuŜsza Ŝywotność łoŜysk, praca w
szerokim zakresie temperatur oraz moŜliwość zwiększenia wydajności mechanicznej i
oszczędność energii.
Aby zwalczyć znaczne naraŜenie smaru na temperaturę, nasi naukowcy zajmujący się formułą
produktu wybrali oryginalne oleje bazowe dla serii Mobilith SHC ze względu na ich wyjątkową
odporność termiczną na utlenianie. Opracowali oni nowoczesny zagęszczacz z kompleksem
litowym i zastosowali specjalny pakiet dodatków uszlachetniających, aby poprawić działanie
kaŜdego produktu z rodziny Mobilith SHC. Smary serii Mobilith SHC oferują następujące
właściwości i korzyści:
Strona 1 z 4
Własności
Doskonała skuteczność zarówno w
niskich, jak i wysokich temperaturach
Doskonałe zabezpieczenie przed
zuŜyciem, rdzą i korozją
Wyjątkowa stabilność cieplna i
odporność na utlenianie
Niski współczynnik trakcji
Wysoki wskaźnik lepkości oleju
bazowego, brak parafin
Doskonała stabilność strukturalna w
obecności wody
Niska lotność
Zalety
Szeroki zakres temperatur, z doskonałą ochroną przy
wysokich temperaturach i niskim momencie obrotowym,
łatwy start przy niskich temperaturach
NiŜsze koszty przestojów i konserwacji dzięki
zmniejszonemu zuŜyciu, rdzewieniu i korozji
DłuŜszy okres eksploatacji oraz dłuŜsze przerwy
pomiędzy wymianą smaru, lepsza Ŝywotność łoŜysk
MoŜliwość poprawienia Ŝywotności mechanicznej i
mniejszego zuŜycia energii
Wyjątkowa ochrona wolnobieŜnych, wysoko wydajnych
łoŜysk
Zachowuje doskonałą skuteczność smaru w
nieprzychylnych środowiskach wodnych
Pomaga zapobiegać wzrostowi lepkości przy wysokich
temperaturach, wydłuŜając okresy pomiędzy
smarowaniem oraz Ŝywotność łoŜysk
Zastosowanie
Uwagi dotyczące zastosowania: ChociaŜ seria Mobilith SHC jest kompatybilna z większością
produktów opartych na mineralnych olejach, domieszka moŜe spowodować pogorszenie ich
działania. W konsekwencji zaleca się, aby przed zmianą środka smarującego
w układzie na Mobilith SHC, został on dokładnie oczyszczony dla osiągnięcia maksymalnych
korzyści eksploatacyjnych.
Podczas gdy wszystkie smary serii Mobilith SHC charakteryzują się podobnymi właściwościami,
ich zastosowania powinny być opisane dla kaŜdej klasy produktu z osobna:
•
Mobilith SHC100 jest smarem typu AW, zalecanym do zastosowań w wysokoobrotowych
silnikach, takich jak silniki elektryczne, gdzie wymagane jest zmniejszone tarcie, niskie zuŜycie
i dłuŜsza Ŝywotność. Jest to smar klasy NLGI 2/ISO VG 100 z syntetycznym olejem bazowym
PAO. Jego temperatura działania wynosi od –50 °C do 180 °C.
•
Mobilith SHC 220 jest smarem uniwersalnym typu EP zalecanym do wymagających
zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych. Oparty na syntetycznym oleju bazowym ISO
VG 220 (PAO) i chociaŜ jest produktem klasy NLGI 2, charakteryzuje się pompowalnością przy
niskich temperaturach jak większość smarów klasy NLGI 0 opartych na oleju mineralnym.
Mobilith SHC 220 najlepiej działa w przedziale temperatur od –40 °C do 180 °C.
•
Mobilith SHC 460 jest smarem klasy NLGI 1.5 z olejem bazowym syntetycznym ISO VG 460,
stosowanym przy wysokich obciąŜeniach, zalecanym do cięŜkich zastosowań przemysłowych.
Zapewnia on wyśmienitą ochronę łoŜysk dla duŜych obciąŜeń przy prędkościach od niskich do
średnich, gdzie odporność na wodę jest czynnikiem krytycznym. Mobilith SHC 460 wykazał się
wyjątkowym działaniem w stalowniach, fabrykach papieru i zastosowaniach okrętowych.
Zalecany zakres temperatur pracy od
–40 °C do 180 °C.
Strona 2 z 4
•
Mobilith SHC 1000 Special jest smarem klasy NLGI 2 z syntetycznym olejem bazowym ISO
VG 1000 oraz został wzmocniony wypełniaczami, włączając rozdrobniony grafit i dwusiarczek
molibdenu dla maksymalnej ochrony elementów ślizgowych i tocznych łoŜysk pracujących w
granicznych warunkach smarowania. Produkt ten został zaprojektowany, aby wydłuŜyć
Ŝywotność łoŜysk w warunkach wyjątkowo małych prędkości, duŜych obciąŜeń i wysokich
temperatur. Mobilith SHC 1000 Special pracuje w zalecanym zakresie temperatur od –30 °C to
180 °C ze stosownymi okresami wymiany smaru. Bezparafinowy bazowy olej syntetyczny
zapewnia doskonałą mobilność/pompowalność w niskich temperaturach.
•
Mobilith SHC 1500 jest to smar klasy NLGI 1/ISO VG 1500 z syntetycznym olejem bazowym
PAO. Zalecany jest do stosowania w łoŜyskach z elementami ślizgowymi i tocznymi
pracujących przy wyjątkowo niskich prędkościach, przy duŜych obciąŜeniach i wysokich
temperaturach. Mobilith SHC 1000 pracuje w zalecanym zakresie temperatur od –20 °C do 180
°C ze stosownymi okresami wymiany smaru. Ciągłe smarowanie przy uŜyciu Mobilith SHC
1500 skutecznie przedłuŜa Ŝywotność łoŜysk w prasach walcowych. Mobilith SHC 1500
zapewnia takŜe doskonałą pracę łoŜysk pieca obrotowego i łoŜysk wagonów transportujących
ŜuŜel.
•
Mobilith SHC 007 jest smarem klasy NLGI 00/ISO VG 460 z syntetycznym olejem bazowym;
jego zalecana temperatura pracy od -50° C do 180 °C z odpowiednimi dosmarowywaniami.
Jego podstawowym zastosowaniem są piasty kół w naczepach o duŜym obciąŜeniu. Nadaje
się takŜe do skrzyń biegów wypełnionych smarem, które pracują w wysokich temperaturach,
gdzie konwencjonalne półpłynne smary nie są w stanie zapewnić odpowiedniej Ŝywotności
smaru.
Typowe charakterystyka fizykochemiczna
Mobilith SHC
Klasa penetracji NLGI
Rodzaj zagęszczacza
Kolor
Penetracja Robocza w
temp.25 ºC, [0.1mm]
ASTM D 217
Temperatura kroplenia,
[ºC], ASTM D 2265
Lepkość oleju
bazowego w temp.
40ºC, [cSt], ASTM D
445
Test Timken,
[funty],ASTM D 2509
Aparat czterokulowy,
ASTM D 2266
ObciąŜenie
zespawania [kg]
Odporność na
wymywanie wodą,
[%spadek masy],
ASTM D 1264,
Ochrona przed rdzą,
ASTM D 6138
"US Steel Mobility" test
w temp. -18°C
1000
Special
2
Kompleks
Litowy
Szaroczarny
100
220
460
007
1500
2
Kompleks
Litowy
2
Kompleks
Litowy
1.5
Kompleks
Litowy
00
Kompleks
Litowy
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Czerwony
280
280
305
415
280
325
255
255
255
NA
255
255
100
220
460
460
1000
1370
(1500 olej
+ polimer)
-
50
55
55
45
40
250
250
250
250
620
250
6
4
10
-
5
2
0
0
0
-
0
0
-
6
5
27
-
4
1
Kompleks
Litowy
Czerwony
Strona 3 z 4
Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych
pomieszczeniach. JeŜeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być naraŜone
na opady atmosferyczne, naleŜy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemoŜliwić dostęp wody
oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w
temperaturze wyŜszej niŜ 60ºC, ani teŜ naraŜone na działanie promieni słonecznych lub bardzo
niskich temperatur.
Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego
wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu
zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze
swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.
Logo Mobil, a takŜe wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji
naleŜących do Exxon Mobil Corporation.
Strona 4 z 4

Podobne dokumenty