Projekt aktualizacji systemu Empower do wersji 3 z uwzględnieniem

Komentarze

Transkrypt

Projekt aktualizacji systemu Empower do wersji 3 z uwzględnieniem
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt aktualizacji systemu Empower do wersji 3 z uwzględnieniem wprowadzenia
niezbędnych zmian w systemie informatycznym Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w
Warszawie
Zamawiający w niniejszym dokumencie przedstawił przykładowy projekt rozwiązania, który
pozwala zapewnić prawidłową realizację jego potrzeb.
Zamawiający wymaga aby rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę były tak
zaawansowane technicznie jak przedstawione w dokumencie lub lepsze.
A. Postanowienia ogólne:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
wprowadzenie zmian w systemie informatycznym Zamawiającego celem aktualizacji systemu
Empower do wersji 3, obejmująca w szczególności:
a) modernizację, migrację i rozbudowę infrastruktury IT,
b) aktualizację użytkowanych u Zamawiającego systemów Empower 2 do wersji Empower 3 w
zakresie, który nie jest ujęty w Umowie pomiędzy IBA i Waters Sp. z o.o. (aktualna Umowa Nr
39/103/2015 obowiązująca do 31.03.2016)
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń i
oprogramowania oraz dostarczenie dokumentacji i wykonanie testów kwalifikacyjnych zgodnie z
załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji czynności wskazanych w
punkcie 3 do przygotowania szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia określającego
w szczególności:
a) podział okresu realizacji zamówienia na etapy. Na etap składać się ma część zamówienia
którą można wyodrębnić pod względem funkcjonalnym i dokonać odbioru częściowego – np.
dostarczenie sprzętu.
b) terminy wykonania etapów oraz poszczególnych czynności w ramach etapów, ze szczególnym
uwzględnieniem planowanych terminów dostaw, instalacji i konfiguracji. Wykonawca winien
przewidzieć konieczność przeprowadzenia prac bez przerywania prac wykonywanych u
Zamawiającego.
c) sposób i propozycje terminów odbioru dla poszczególnych etapów.
a) plan wdrożenia uwzględniający fakt wykonania wdrożenia z jak najmniejszym przerywaniem
bieżącej działalności Zamawiającego oraz przewidującego rozwiązania dla sytuacji
kryzysowych wdrożenia O planowanych przerwach Zamawiający winien być informowany z
minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
b) plan testów zawierający sprawdzenie poprawności działania modernizowanej infrastruktury.
c) projekt zmian w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.
d) określenie zasad współpracy Zamawiającego i Wykonawcy w związku z realizacją
zamówienia, z uwzględnieniem zasobów Zamawiającego które winny być oddelegowanie do
współpracy z Wykonawcą.
1
4. Harmonogram realizacji zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych
od daty ich zgłoszenia.
5. W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje, iż zostanie zmodernizowana posiadana
przez niego infrastruktura informatyczna, w szczególności poprzez aktualizację oprogramowania
Empower do wersji 3. Obowiązkiem Wykonawcy jest współpraca z Zamawiającym w zakresie
kwalifikacji zmodernizowanych systemów oraz ich walidacji. Zamawiający zwraca Wykonawcy
uwagę, iż posiadane przez niego środowisko informatyczne podlega walidacji dla systemów
skomputeryzowanych zgodnie z wymaganiami GMP. Niniejsze zamówienie zostać musi
zrealizowane w sposób który pozwoli Wykonawcy wykazać i udokumentować że:
a)
urządzenia lub instalacje pomocnicze są odpowiednio zainstalowane, pracują właściwie, a
ich działanie rzeczywiście prowadzi do uzyskania oczekiwanych wyników,
b) obiekty, systemy i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, są zgodne z zatwierdzonym
projektem i zaleceniami producenta,
c) obiekty, systemy i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, funkcjonują tak, jak
zamierzono w przewidywanych zakresach operacyjnych,
d) obiekty, systemy i urządzenia, jako całość, działają skutecznie i w sposób powtarzalny w
odniesieniu do zatwierdzonego procesu i specyfikacji produktu.
6. Zamówienie zrealizowane zostać musi zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawodawstwem
aktualnym na dzień odbioru tj.:
a) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z
późn. zm.)
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
7. Mając na uwadze powyższe do obowiązków Wykonawcy w związku z realizacją niniejszego
zamówienia należy:
a) opracowanie dokumentacji na potrzeby późniejszej kwalifikacji i walidacji w uzgodnieniu z
Zamawiającym,
b) Przygotowania do migracji serwerów
c) Przygotowanie i instalacja serwerów fizycznych i wirtualnych
d) Instalacja przełączników, konfiguracja sieci
e) Przełączenie infrastruktury sieciowej do nowych przełączników
f) Wirtualizacja obecnych serwerów i migracja do nowej platformy sprzętowej
g) Wykonanie dokumentacji wszystkich systemów
h) Kwalifikacja instalacyjna (plan testów, przygotowanie scenariuszy testowy, testowanie,
przygotowanie raportu IQ)
i)
Kwalifikacja Operacyjna (plan testów, przygotowanie scenariuszy testowych, testowanie,
przygotowanie raportu OQ)
8. Zamawiający przedstawia w lit. B opis posiadanej infrastruktury – Wykonawca zobowiązany jest
zapoznać się z zawartym opisem celem uwzględnienia wszelkich kosztów niezbędnych do
poniesienia dla realizacji celu zamówienia tj. modernizacji infrastruktury informatycznej
Zamawiającego w tym na potrzeby aktualizacji Empowera do wersji 3.
2
9. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w dniu 25.06.2015 r. o godz. 12:00.
Zamiar wzięcia udziału w wizji lokalnej należy zgłosić na nr faxu: 22 37 86 334 w celach
organizacyjnych. W trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania
Wykonawców. Procedura wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia została
zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
B. Opis istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego.
1.1 Opis funkcjonalny
1.1.1 Obecna infrastruktura sieciowa opiera się o serwerownię na parterze i punkt
dystrybucyjny na piątym piętrze połączone 4 światłowodami wielomodowymi.
1.1.2 Lista obecnie używanych urządzeń aktywnych w sieci :
TYP
NAZWA
URZĄDZENIA
LOKALIZACJA
Switch
IBA0648
Szafa 02 - Parter
Switch
IBA0792
Szafa 01 - 5 piętro
Uszkodzony
wiatrak
48/48
Switch
IBA0793
Szafa 01 - 5 piętro
Uszkodzony
wiatrak, restarty
48/48
Switch
IBA0794
Szafa 01 - 5
piętro
Uszkodzony
wiatrak
37/48
Switch
IBA0755
Szafa 03 - 5 Piętro
Uszkodzony
wiatrak
48/48
6
Switch
IBA0754
Szafa 03 - 5 Piętro
34/48
7
Switch
IBA 0621
Szafa 04 - Parter
7/24
8
Switch
CORE
Szafa 04 - Parter
14/24
9
FireWall
FireWall
Szafa 02 - Parter
3/8
10
Switch
-
Szafa 02 - Parter
4/4
11
Switch
IBA0709
Szafa 02 - Parter
34/48
12
Switch
IBA0753
Szafa 02 - Parter
12/24
LP
1
2
3
4
5
UWAGI
ZAJĘTE
PORTY
24/48
1.1.3 IBA podłączony jest łączem do internetu o przepustowości 15 Mbps / 15 Mbps
1.1.4 Infrastruktura serwerowa oparta jest o serwery Fujistu Siemens będące obecnie
po gwarancji.
1.1.5 Lista używanych obecnie serwerów :
Sysytem
LP
Nazwa
Model
Pamięć (%)
CPU
HDD
Rola/Opis
Operacyjny
1 ibaadc01
Windows
Server 2008
Fujitsu
Primergy
4GB
2 x Xeon
E5530
RAID1 C:
Kontroler
domeny 1
3
32b
2 ibabck01
Windows
Server 2008
64b
RX300 S5
Fujitsu
Primergy
RX300 S5
2,4GHz
12GB
2 x Xeon
E5530
2,4GHz
131GB,
DNS 1
108GB wolnego
DHCP1
RAID1 C:
Kontroler
domeny 2
131GB,
DNS 2
5GB wolnego
RAID5: D:
2720GB,
388GB wolnego
RAID1 C:
278,46GB,
3 Ibabck02
Windows
Server 2008
R2
Supermicro
x9dri
16GB
2x Xeon e5- 245GB wolnego
2609
RAID5 D:
2.5GHz
2792,44GB
Backup
700GB wolnego
RAID1 C:
131GB,
4 ibaexc01
Windows
Server 2008
64b
Fujitsu
Primergy
RX300 S5
12GB
2 x Xeon
E5530
2,4GHz
76GB wolnego
RAID5: D:
Server Exchange
2010
272GB,
118GB wolnego
RAID1 C:
131GB,
5 ibafls01
Windows
Server 2008
32b
Fujitsu
Primergy
RX300 S5
4GB
2 x Xeon
E5530
2,4GHz
100GB wolnego
RAID5: D:
Serwer Plików
2720GB,
1880GB wolnego
6 ibasql02
Windows
Server 2008
32b
Fujitsu
Primergy
RX300 S5
4GB
2 x Xeon
E5530
2,4GHz
RAID1 C:
Serwer baz
danych
131GB,
MS SQL Server
2008
76GB wolnego
RAID1: D:
136GB,
54GB wolnego
RAID1: E:
136GB,
111GB wolnego
RAID1 C:
7 ibaem01
Windows
Server 2003
R2
Fujitsu
Primergy
RX300 S5
4GB
2 x Xeon
E5530
2,4GHz
131GB,
125GB wolnego
RAID1: D,E:
Serwer dla
oprogramowania
Empower
D: 253GB,
4
D: 229GB wolnego
E: 165GB,
E: 155GB wolnego
RAID1: F:
418GB,
347GB wolnego
8
Ibazach2
Windows
Server 2008
9
Ibahv01
Hyper-v
Windows
4GB
RAID6: C:272 GB
217 Wolnego
RAID1 C,D: 1000G
Zewn: 500GB
Serwer pod
oprogramowanie
LBX-monitoring
temperatury w
pomieszczeniach
maszyna z
hyper-v na której
są 2
zwirtualizowane
serwery: RedHat
i Windows 7 - na
obu
uruchomione są
usługi Sykof’a
1.1.6 Lista używanych obecnie zasilaczy awaryjnych UPS
typ
marka
model
ups
APC
SURT10000XLI
ups
APC
SURT10000XLl
ups
APC
SURT3000
ups
Active
Power
ups
APC
SURT3000
ups
APC
SURT3000
ups
APC
SURT10000XLI
ups
APC
SURT10000XLI
ups
APC
SURT3000
ups
APC
SURT3000
ups
APC
SURT3000
5
ups
APC
SURT10000XLI
ups
APC
SURT3000
ups
APC
SURTD3000XLlX322
ups
APC
SURTD3000XLlX322
ups
APC
SURTD3000XLlX322
ups
APC
SURTD3000XLlX322
ups
APC
SURTD3000XLlX322
ups
APC
SURTD3000XLlX322
ups
APC
SU700INET
ups
APC
SU3000INET
ups
APC
SU3000INET
ups
APC
SU3000INET
ups
APC
SU3000INET
ups
APC
SU3000INET
ups
APC
SUA3000I
ups
APC
Smart UPS 1500 RM
ups
APC
SUA750l
ups
APC
SUA750l
ups
APC
SUA750l
ups
APC
SUA3000I
ups
APC
SUA3000I
ups
APC
SUA3000I
ups
APC
SUA3000I
ups
APC
SUA3000I
ups
APC
SUA3000I
ups
APC
SUA3000I
ups
APC
SUA3000I
6
ups
APC
SUA3000I
ups
APC
SUA3000I
ups
APC
SUA3000I
ups
APC
BR1500l
ups
APC
Back UPS CS 650
ups
APC
Back UPS CS 650
ups
APC
Back UPS CS 650
ups
APC
Back UPS CS 650
ups
APC
Back UPS CS 650
ups
APC
Back UPS CS 650
ups
APC
Back UPS CS 650
ups
APC
Back UPS CS 650
ups
APC
Back UPS CS 650
ups
APC
Back UPS CS 650
ups
APC
Back UPS CS 650
ups
APC
SURT10000XLI Rack
1.2 Opis zidentyfikowanych problemów i ograniczeń
Obecna infrastruktura :
1.2.1 Używane obecnie przełączniki sieciowe w przeważającej większości ze względu na
swój wiek oraz uszkodzenia wymagają wymiany.
1.2.2 Używany firewall Cisco ASA nie ma gwarancji
1.2.3 Używane serwery Fujitsu-Siemens są po gwarancji, a serwer backup jest
uszkodzony.
Zamawiający zakłada, iż w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona w szczególności:

modernizacja rdzenia sieci

konsolidacja przełączników sieciowych w punktach dystrybucyjnych oraz podniesienie
poziomu zabezpieczeń przed przerwą w działaniu

zwiększenie wydajności infrastruktury poprzez zapewnienie podniesienie dostępności
infrastruktury poprzez zastosowanie modułowych przełączników sieciowy z N+1 zasilaczami
7

wprowadzenie monitorowania dostępu do konfiguracji przełączników oraz wprowadzanych
zmian we wszystkich urządzeniach z użyciem technologii RADIUS oraz centralnej bazy
danych.

segmentacja sieci z użyciem technologii VLAN ( sieci wirtualne)
Zamawiający zakłada więc, iż w ramach niniejszego zamówienia dokona zakupu trzech przełączników,
które:
- umożliwią skalowanie do 288 aktywnych portów
- posiadają redundantne zasilacze typu hot-plug
- zbudowane są w oparciu o niezależne moduły typu hot-plug
Porty
zajęte
Wszystkie
porty
Przełącznik
zakupiony w
ramach
niniejszego
zamówienia
po migracji
Liczba
wolnych
portów
po
migracji
Liczba
wszystkich
portów
Liczba
Liczba
zajętych
wolnych
modułów modułów
po
migracji po migracji
LP.
Piętro
Szafa
obecnie
Obecnie
Porty
wolne
obecnie
1
Parter
2
77
108
31
2
Parter
4
21
48
27
Nr 1
136
38
6
3
3
Piętro 5
1
133
144
11
Nr 2
140
7
6
0
4
Piętro 5
3
82
96
14
Nr 3
116
34
4
2
W proponowanym rozwiązaniu wszystkie serwery znajdujące się w szafie nr 4 zostaną podłączone
bezpośrednio do przełącznika sieciowego zainstalowanego w szafie nr 2. W tym celu koniecznym jest
wybudowanie kanału kablowego między szafami oraz zakup odpowiedniej liczby 10 metrowych
patchcord’ów komputerowych kategorii minimum 5e.
Powyższa realizacja pozwoli zapewnić lepszą wydajność w dostępie do serwerów oraz wymienić
switch 2910 z jednym zasilaczem na rozwiązanie o wyższym poziomie dostępności.
Szczegółowy wykaz potrzebnych elementów zawarto w dalszych częściach opisu przedmiotu
zamówienia.
W celu uniknięcia „wąskiego gardła” jakim jest link światłowodowy między serwerownią, a punktem
dystrybucyjnym na 5 piętrze (aktualnie o przepływności 1 Gbps) zastosowane zostanie połączenie
2x10Gbps skonfigurowane jak trunk active-active. Każdy z linków światłowodowych zostanie
podłączony do innego modułu w celu zapewnienia odporności na pojedynczą awarię.
8
Link 10 Gbps
42U Rack
Piętro 5
Szafa 1
42U Rack
Piętro 5
Szafa 3
Link 10 Gbps
Link 10 Gbps
42U Rack
Parter
Szafa 2
Rysunek 1 Podglądowy schemat połączeń
W celu zapewnienia monitorowania wszelkich zmian w urządzeniach aktywnych należy wdrożyć
serwer radius (wraz z bazą danych zainstalowaną na serwerze SQL IBA)
Rozwiązanie to umożliwić ma :

Centralną autoryzację użytkowników logujący się do przełączników w usłudze katalogowej
firmy IBA

Wszystkie komendy wydawane przez użytkowników po zalogowaniu się do urządzenia są
logowane do bazy danych w celach archiwizacji wprowadzanych zmian.
Ograniczenie dostępu poprzez wdrożenie VLAN oraz list dostępowych
Dzięki zastosowaniu wydajnych urządzeń sieciowych wdrożone zostaną listy dostępowe, których
zadaniem będzie ograniczenie ruchu między vlanowego do niezbędnego .
W celu zapewnienia separacji ruchu sieciowego dotyczącego środowiska Emprower wdrożone
zostanie rozwiązanie wirtualnych sieci lokalnych VLAN w następującej konfiguracji :
LP
Numer VLAN
Przeznaczenie
1
1
Sieć komputerowa pracowników instytutu z dostępem do internetu
2
2
Sieć komputerowa środowiska Empower bez dostępu do internetu
3
100
Sieć do zarządzania infrastrukturą komputerową bez dostępu do internetu
4
110
Sieć komputerowa środowiska backup oraz replikacji Hyper-v
9
4. Zmodernizowana infrastruktura serwerowa
4.1 Założenia projektowe
Zgodnie z wymogami dostawcy systemu Empower nowe środowisko serwerowe musi być
zainstalowane na wirtualizacji Vmware, jednak w celu redukcji kosztów dopuszcza się użycia
darmowej wersji.
Analizując powyższe wymagania przyjęto :
- na potrzeby środowiska Empower dedykować jedną maszynę ibaVM3
- na potrzeby pozostałych serwerów dedykować dwie maszyny ibaVM1 oraz ibaVM2
- na serwer ibabck2 przenieść i zaktualizować obecny system backupu oraz skonfigurować na nim
zapasowy kontroler domeny Active Directory.
- wszystkie serwerowe systemy operacyjne firmy Microsoft pochodzą z istniejącej umowy grupowej
zawartej między IBA i firmą Microsoft
- licencje oprogramowania Symantec BackupExec będą pochodzić z przedłużonej umowy na
maintenance podpisanej między IBA i Symantec.
4.2 Konfiguracja platformy serwerowej
Dostarczony sprzęt serwerowy należy skonfigurować zgodnie z poniższą specyfikacją :
Serwer wirtualizacji ibaVM1
Procesory : 2 sztuki
Pamięć operacyjna 96 GB
Dysk 1 (System): 2 x 300 GB RAID1
Dysk 2 (VM) : 6 x 1,2 TB RAID 10
System operacyjny zainstalowany na dyskach systemowych : Microsoft Hyper-v Server 2012 R2
Serwer wirtualizacji ibaVM2
Procesory : 2 sztuki
Pamięć operacyjna 96 GB
Dysk 1 (System): 2 x 300 GB RAID1
Dysk 2 (VM) : 6 x 1,2 TB RAID 10
System operacyjny zainstalowany na dyskach systemowych : Microsoft Hyper-v Server 2012 R2
Serwer wirtualizacji ibaVM3
Procesory : 2 sztuki
Pamięć operacyjna 96 GB
Dysk 1 (System): 2 x 300 GB RAID1
Dysk 2 (VM) : 2 x 1,2TB RAID1
Dysk 3 (Database) 2x300 GB RAID1
System operacyjny zainstalowany na dyskach systemowych : Vmware vSphere Hypervisor
Serwer backup ibabck2
Procesory : 1 sztuki
10
Pamięć operacyjna 24 GB
Dysk 1 (System): 2 x 450 GB RAID1
Dysk 2 (Backup) : 10 x 3 TB RAID 6
System operacyjny zainstalowany na dyskach systemowych : Windows 2012 R2 Standard
Wykorzystując wbudowane funkcjonalności systemów operacyjnych należy na każdym z serwerów
stworzyć dwie grupy kart sieciowych ( tzw teaming) po dwie karty sieciowe w każdym.
4.3 Podłączenia serwerów do sieci LAN
Skonfigurowane serwery należy połączyć okablowaniem sieciowym zgodnie z rysunkiem nr 2
IbaVM3
2 x 1 Gbps
IbaVM2
2 x 1 Gbps
2 x 1 Gbps
IbaVM1
2 x 1 Gbps
Ibabck2
2 x 1 Gbps
2 x 1 Gbps
2 x 1 Gbps
2 x 1 Gbps
Przełącznik
sieciowy
Parter Szafa nr 4
VLAN 1
untagged
VLAN 110
untagged
VLAN 2
untagged
Rysunek 2 Podłączenie serwerów do sieci LAN
4.4 Migracja i lokalizacja maszyn
Na tak skonfigurowane maszyny ibaVM1 i ibaVM2 należy zmigrować obecne fizyczne i wirtualne
systemy operacyjne, przy czym dla każdego z serwerów należy skonfigurować replikację maszyny
wirtualnej na serwer przeciwny zgodnie z poniższą tabelą :
LP Nazwa serwera
Główny serwer
wirtualizacyjny
Replikacyjny serwer
wirtualizacyjny
1
ibaadc01
ibaVM2
ibaVM1
2
ibaexc01
ibaVM2
ibaVM1
3
ibafls01
ibaVM2
ibaVM1
4
ibasql02
ibaVM1
ibaVM2
5
ibazach02
ibaVM1
ibaVM2
6
ibashr01
ibaVM1
ibaVM2
7
Ibasyk0
ibaVM1
ibaVM2
8
ibaWin7
ibaVM2
ibaVM1
11
Replikacja maszyn wirtualnych na host zapasowy powinna być skonfigurowana z częstotliwością 15
minut
4.5 Migracja i aktualizacja środowiska backupu.
W ramach zamówienia przeprowadzona zostanie migracja środowiska Symantec BackupExec na
nowy serwer oraz podniesienie jego wersji do najnowszej dostępnej w dniu realizacji projektu. Ta
część projektu realizowana będzie w oparciu o przysługujące w ramach istniejącej umowy z Symantec
na „maintenance” IBA licencje oprogramowania do backupu.
Zmodernizowana infrastruktura Empower
1.1 Infrastruktura serwerowa
Na potrzeby nowego środowiska dedykowany został pojedynczy serwer ibaVM3, który zgodnie z
wymogami dostawcy oprogramowania Empower będzie działał pod kontrolą darmowego
wirtualizatora Vmware vsphere.
1.2 Wdrożenie środowiska Citrix
Na potrzeby środowiska Empower koniecznym jest stworzenie środowiska pracy zdalnej składającego
się z dwóch dedykowanych maszyn wirtualnych z zainstalowanym oprogramowaniem Citrix XenApp
Enterprise 6.5 oraz licencją na 30 jednoczesnych połączeń.
1.3 Migracja środowiska Empower
Migracja, aktualizacja oraz walidacja nowej wersji systemu Empower zostanie wykonana
przez dostawcę oprogramowania firmę Waters.
Prace podzielone zostaną na dwa etapy :
- migracja i aktualizacja sieciowego środowiska Empower, która zostanie wykonana w
ramach istniejącej umowy serwisowej.
- migracja i aktualizacja wolnostojących środowisk Empower Personal.
1.4 Komputery Empower LACE oraz Empower Personal
Dostawca oprogramowania Empower wymaga wymiany komputerów dedykowanych do pełnienia w
systemie Empower funkcji LACE.
Minimalne parametry komputerów to:
- przynajmniej jedno, pełnowymiarowe gniazdo PCI na kartę BusLace
- procesor Intel (jedyny dopuszczalny)
- system operacyjny Windows 7 Professional SP1 64-bit English
- 4 GB RAM
- dwie karty sieciowe 1 Gbps
Wykonawca gwarantuje, że zaproponowane komputery będą współpracować z kartami BusLace i
umożliwią ich poprawną instalację ze względu na wymiary karty BusLace o standardowej wysokości
PCI oraz długości 20,2 cm.
W ramach zamówienia zakupione zostanie :
- 7 komputerów LACE używanych przez wersję sieciową produktu Empower
- 6 komputerów używanych do wolnostojącej wersji produktu Empower
12
1.5 Komputery Empower Client
W związku z tym, że rozbudowa i aktualizacja 15 komputerów używanych obecnie przez
użytkowników systemu Empower jako końcówki klienckie jest finansowo nieopłacalne w
ramach zamówienia zakupiona zostanie adekwatna liczba komputerów o następujących
parametrach:
- obudowa micro tower
- pamięć 4 GB
- dysk 500 GB
- Windows 8.1 Professional 64 bit z prawem downgrade do windows 7.
2. Zmodernizowana infrastruktura UPS
Analizując stan infrastruktury zasilania oraz zasilania awaryjnego w ramach projektu :
- wymienione zostaną wszystkie baterie zasilaczy awaryjnych o mocy pozornej 3000 i 10000
- wszystkie zasilacze awaryjne zostaną wyposażone w karty monitorujące
Na podstawie w/w listy używanych obecnie UPS-ów do wymiany baterii oraz dodania karty
zarządzającej zakwalifikowano :
LP Model UPS
1
Liczba
Liczba
modułów UPSw UPS
ów
RBC55
1
Suma Opis
12
12 APC wymienny moduł bateryjny RBC55
1
12
APC SmartSlot Network Management Card 2
12 10/100BaseT (RJ45)
3 SU3000INET RBC11
1
5
5 APC wymienny moduł bateryjny RBC11
4 SU3000INET AP9630
1
5
APC SmartSlot Network Management Card 2
5 10/100BaseT (RJ45)
5 SURT10000 RBC44
2
6
2
SUA3000I
Model
Baterii
SUA3000I
AP9630
6 SURT10000 AP9630
1
12 APC wymienny moduł bateryjny RBC44
6
APC SmartSlot Network Management Card 2
6 10/100BaseT (RJ45)
7 SURT3000
AP9630
1
13
APC SmartSlot Network Management Card 2
13 10/100BaseT (RJ45)
8 SURT3000
RBC44
1
13
13 APC wymienny moduł bateryjny RBC44
13
Podłączenia kart do zarządzania ups-ami wymaga zapewnienia w miejscu ich montażu zasilania oraz
jednego gniazda sieci komputerowej LAN. Na potrzeby połaczeń sieciowych kart zarządzających w
przełączniku sieciowym w serwerowni oraz na 5 piętrze przewidziano dodatkowe 24 porty.
Projektowane zmiany o znaczeniu strategicznym dla infrastruktury IT powodują wymaganie
przeprowadzenia procesu rekwalifikacji. Oznacza to konieczność ponownego wykonania i
udokumentowania wszystkich etapów kwalifikacji Infrastruktury IT.
Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia planuje zakup:
LP Nazwa
Ilość
Infrastruktura sieciowa
1.
Moduł światłowodowy typu GBIC
HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver
4
2.
Zasilacz modułowego przełącznika sieciowego
HP 1500W PoE+ zl Power Supply
4
3.
Moduł przełącznika sieciowego
HP 24-port Gig-T PoE+ v2 zl Module
6
4.
Moduł przełącznika sieciowego
HP 20-port Gig-T PoE+ / 4-port SFP v2 zl Module
3
5.
Modułowy przełącznik sieciowy
HP 5406-44G-PoE+-4G-SFP v2 zl Switch with Premium Software
2
6.
Modułowy przełącznik sieciowy
HP 5412-92G-PoE+-4G v2 zl Switch with Premium Software
1
7.
Kabel łączeniowy
HP X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable
2
8.
Światłowód krosowy, duplex MM 62.5/125 OM3, LC-ST, 5m 5m
4
9.
Konwerter przewodu zasilania
MicroConnect JUMPER CABLE 2.5M,C14-C15,
8
Infrastruktura serwerowa
Wewnętrzny konrtoler dyskowy
10. HP Smart Array P212/Zero Memory Controller
1
Dysk twardy
HP 450GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard
13. Drive
2
14.
Dysk twardy
10
14
HP 3TB 3 TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard
Drive
Serwer typu rack
17. HP DL380e Gen8 E5-2420v2 LFF Stor EU Svr
1
Zmieniarka napędów taśmowych
18. HP 1/8 G2 LTO-5 3000 SAS Autoloader
1
Kabeł łączeniowy zmieniarki napędów taśmowych
19. 2M external SAS cable mSASx4 (SFF-8088) to mSASx4 (SFF-8088)
1
KOMPUTERY DLA 15 UŻYTKOWNIKÓW
Jednostka centralna komputera stacjonarnego z klawiaturą i myszką
HP ProDesk 600 G1 SFF / Intel i3-4130 3,4GHz / 4GB / 500GB / Intel HD /
20. DVD / W8:
15
Przewód połączeniowy sieci komputerowej
21. Equip patchcord RJ45, kat. 6, UTP, 10m, szary
24
Oprogramowanie do autoryzacji typu Radius/Tacacs
22. KaplanSoft TekRadius
1
Nośniki systemu backup
Taśma do system backup
23. Tandberg Data Cartridge LTO-5 (Ultirium 5, LTO5) with case
12
Taśma czyszcząca do system backup
24 Universal Cleaning Cartridge for LTO with case
1
W specyfikacji technicznej zamawiającego występuje ścisły wymóg techniczny dotyczący :
 dostawcy procesora w jaki wyposażony będzie serwer oraz komputery LACE na
których będzie zainstalowane oprogramowanie Empower. Dostawca Empower
waliduje tylko system zainstalowany na procesorach Intel.
 Środowiska pracy zdalnej Citrix. Dostawca Empower do pracy zdalnej na swoim
systemie dopuszcza użycie tylko w/w rozwiązania.
LP Nazwa
Ilość
Infrastruktura sieciowa
Moduł pamięci
HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11
11. Memory Kit
3
12.
8
Dysk twardy
15
HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
Moduł pamięci
HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11
15. Memory Kit
12
Dysk twardy
HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Dual Port Enterprise 3yr Warranty
16. Hard Drive
14
Serwer typu rack
18. HP DL380e Gen8 E5-2450v2 Perf EU Svr
3
KOMPUTERY DLA 15 UŻYTKOWNIKÓW
Jednostka centralna komputera stacjonarnego z klawiaturą i myszką
HP ProDesk 600 G1 SFF / Intel i3-4130 3,4GHz / 4GB / 500GB / Intel HD / DVD /
21. W8:
15
KOMPUTERY POD LACE ORAZ EMPOWER PERSONAL
Jednostka centralna komputera stacjonarnego z klawiaturą i myszką
Komputer stacjonarny Core i5-4570 3.2 GHz 2x4GB nECC 1TB DVDRW Win8.1
22. Pro 64 / Win7
13
Cisco Asa
Opieka serwisowa producenta Cisco ASA 5505 SmartNet 24x7x4 3 lata (SW, UL
23. Users, 8 ports, DES)
1
Dodatkowe
Wewnętrzna karta sieciowa
24. HP Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC PCIe x1 + Low Profile Bracket
13
Citrix XenApp
Środowisko pracy zdalnej na serwerze
Citrix XenApp Enterprise - x1 Concurrent User Connection with Subscription
25. Advantage Wersja 7,6 – możliwość downgrade’u do wersji 6,5
30
Aktualizacja Empower Personal
Specjalistyczne oprogramowanie pomiarowe
26. Waters Software Upgrade W/PLAN Personal
1
16
Dodatkowo zamówienie obejmuje także zakup:
1) komputer – sztuk 12
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
nazwy producenta.
Procesor
Procesor o wydajności osiągającej w teście PassMark PerformanceTest co
najmniej wynik 4000 punktów PassMark CPU Mark na dzień 14.03.2013 (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net).
Chipset
dostosowany do oferowanego procesora
Pamięć operacyjna
4 GB UDIMM, PC3-XXX XXXMHz DDR3,
Parametry pamięci
masowej
500 GB SATA HDD, 7200 obr./min.
Karta graficzna
zintegrowana
Wyposażenie
multimedialne
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.
Obudowa i wyposażenie
dodatkowe
Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu:
- 1 x PCI Express x 16,
- 2 x PCI Express x 1,
Wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” i 2 szt. 3,5” z możliwością
zainstalowania dwóch dysków twardych
Zasilacz o mocy maksymalnej 180 W.
Suma wymiarów nie może przekroczyć: 957 mm
Wbudowane porty:
- 1 x VGA,
- 1 x DVI-D,
- 6 x USB w tym: 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu obudowy
- port sieciowy RJ-45,
- port szeregowy RS-232
- port równoległy
- porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy.
- czytnik kart 9 in 1
- głośnik wewnętrzny
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów
USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek
itp.
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną
wspierająca obsługę technologii WoL. Płyta główna z wbudowanymi: 2 złącza
DIMM z obsługą do 16 GB DDR3 1600MHz pamięci RAM, 3 złącza SATA
Klawiatura USB w układzie polskim programisty z przyciskami multimedialnymi
zamiennymi z klawiszami F1-F12 (z możliwością trwałego ustawienia kolejności),
odporna na zachlapanie (z kanałami drenażowymi)
Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll).
Nagrywarka DVD +/-RW.
17
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu
przetworzeniu.
BIOS
Obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszki.
Możliwość odczytania z Bios informacji o:
- modelu komputera,
- numerze seryjnym,
- AssetTag,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datą produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni
- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,
- wybranej karcie graficznej,
- stanie wentylatorów (procesora, systemowego)
- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA1-SATA3
Możliwość z poziomu Bios:
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA
- monitoringu parametrów termicznych wraz z alertowaniem
- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, przy update Biosu,
- zarządzania czytnikiem linii papilarnych,
- wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów
Zgodność z systemami
operacyjnymi i
standardami
Dodatkowe
oprogramowanie
Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit, zainstalowany System operacyjny
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.
Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie
dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego).
Konieczna jest również możliwość dostępu do internetu z poziomu w/w
podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory.
Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD.
Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu
zabezpieczeń poprzez Internet.
Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i
danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie
oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby
jego reinstalacji.
Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej
Możliwość monitorowania na poziomie sprzętu poprzez mechanizm watchdog
pracy co najmniej jednego programu np. programu antywirusowego
W przypadku wykrycia braku działa monitorowanego programu narzędzie
zarządzające wysyła alert w postaci wiadomości email lub SNMP PET (Platform
Event Trap) na wybrany komputer
Możliwość sprzętowego uruchamiania komputera (ze stanu pełnego wyłączenia soft off S5) o zadanej godzinie innej dla każdego dnia tygodnia.
Przechowywanie logów operacji zarządzania z możliwością zdalnego
przeglądania
Możliwość zdalnego przejęcia konsoli graficznej systemu operacyjnego
18
Możliwość zdalnego zablokowania obsługi urządzeń dołączanych do portów USB
Ergonomia
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do
założenia kłódki). Wyposażona w rączkę dla łatwego przenoszenia jedną ręką.
Wentylator umieszony w obudowie zamocowany na elastycznych złączkach
Certyfikaty i standardy
Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są
zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do
oferty.
Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są
zgodnie z normą ISO-14001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do
oferty.
Deklaracja zgodności CE. Dokument należy załączyć do oferty.
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oświadczenia producenta jednostki
Gwarancja
Minimum 36 miesięcy. Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu. Czas
reakcji serwisu maksymalnie w następnym dniu roboczym od czasu zgłoszenia
awarii.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty
potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie Wykonawcy lub inny dokument potwierdzający, że w
przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków
gwarancyjnych lub przez firmę serwisującą, producent przejmie na siebie
wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
2) Monitor – 14 sztuk
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ panela LCD
LED
Wielkość Ekranu
Nie mniej niż 24 cale
Rozdzielczość nominalna
1920 x 1200 pikseli
Jasność
Nie mniejsza 250 cd/m2
Kontrast
• 1000:1
• 20000000:1
Złącza wejściowe
Nie mniej niż jeden 15-stykowe D-Sub, jeden 24 –stykowe DVI-D
Kąt widzenia w poziomie
Nie mniejszy niż 170 stopni
Kąt widzenia w pionie
Nie mniejszy niż 160 stopni
Czas reakcji matrycy
5 ms
19
Certyfikaty
CE; TCO 6.0; TCO edge; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy
Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL lub CSA; ISO 9241-307 (pixel failure class
I); MPR III; RoHS
Głośniki
Tak
Regulacja wysokości
monitora
Tak
Waga
Nie większa niż 8 kg
3) Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Technologia druku
Druk laserowy
drukarka
Kopiarka
Skaner
Faks
Podstawowe funkcje
urządzenia
Druk w kolorze
Tak
Średnia wydajność
1000-2500 stron miesięcznie
Wyświetlacz LCD
Tak
Złącze zewnętrzne
USB 2.0 Hi-Speed
1 x RJ45 (karta sieciowa)
Jakość druku w czerni
Do 600 x 600 dpi
Jakość druku w kolorze
Do 600 x 600 dpi
Pamięć
Minimum 256MB
Zasilanie
Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
Automatyczny Dupleks
Tak do wszystkich funkcji urządzenia
Gwarancja
36 miesięcy (wymagane gwarancją przeglądy zapewnia Wykonawca w ramach
niniejszej oferty, w całym okresie obowiązywania)
Szerokość
Nie większa niż 420 mm
Głębokość
Nie większa niż 484 mm
Wysokość
Nie większa niż 500 mm
Waga
Nie większa niż 30 kg
4) notebook – 2 sztuki
Lp.
Nazwa
komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
20
1.
Ekran
Matryca 14,0” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna AntiGlare- rozdzielczość FullHD 1920x1080
2.
Obudowa
Matowa, wzmocniona konstrukcja
3.
Chipset
Dostosowany do zaoferowanego procesora
4.
Płyta główna
Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub na zlecenie
producenta komputera wyposażona w interfejsy S-ATA III (6 Gb/s)
5.
Procesor
Procesor klasy x64, 2 lub 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenośnych,
6.
Pamięć operacyjna
Min 8GB z możliwością rozbudowy co najmniej do 16GB,
7.
Dysk twardy
Min 250GB SSD
8.
Karta graficzna
Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM.
9.
Audio/Video
Zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa
mikrofony umożliwiający zmianę charakterystyki kierunkowej zestawu, sterowanie
głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych,
wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz
mikrofonu (mute), kamera HD720p
10.
Karta sieciowa
10/100/1000 – RJ 45
11.
Porty/złącza
3xUSB 3.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, , VGA, Display Port, RJ-45, czytnik
kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC/MMC), złącze dokowania
12.
Klawiatura
Podświetlana, czarna, bez klawiatury numerycznej
13.
WiFi
Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie a/b/g/n/ac,
14.
Czytnik linii
papilarnych
Wbudowany czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem działający na
poziomie Bios
15.
Bluetooth
Wbudowany moduł Bluetooth 4.0
16.
Modem LTE
Wbudowany
17.
Napęd optyczny
Brak
18.
Bateria
Bateria – 6 ogniw – maksymalny czas pracy co najmniej 10 godzin
19.
Zasilacz
Zasilacz zewnętrzny
20.
System operacyjny
System operacyjny ma być 64 bitowy i musi być zgodny z wykorzystywanymi w
instytucie rozwiązaniami:
- Domena active directory,
- Serwer plików oparty na uprawnieniach użytkowników AD,
- Microsoft Office 2010 proffesional ,
21
- Symantec Desktop and Laptop Option 7.0,
- Symantec Endpoint Protection.
Dostawca ponosi koszty przystosowania sprzętu do wykorzystywanych
rozwiązań/programów, jeżeli dostarczy inny system operacyjny.
21.
BIOS
22.
Oprogramowanie
dodatkowe
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych
Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie
producenta sprzętu pozwalające na:
-
Tworzenie profili użytkownika w zależności od lokalizacji komputera (sieć
przewodowa, bezprzewodowa, 3G)
Możliwość ustawienia notebooka w tryb mobilnego accespointa (przy
wykorzystaniu modemu 3G)
Automatyczne przełączanie się między profilami w zależności od lokalizacji
komputera
Definiowanie w profilu elementów t.j.: VPN, uruchamianie dowolnej aplikacji,
zmiana drukarki podstawowej włącz/wyłącz firewall, udostępnianie plików,
internetu i drukarek, ustawienie serwera proxy i strony domowej, adresu IP
Zdalna implementacji unikatowych profili zaprojektowanych przez
administratora sieci na komputerach klienckich
Pokazuje procentowy wskaźnik poziomu sygnału sieci bezprzewodowej
Możliwość tworzenia pliku z wydarzeniami dotyczącymi połączeń sieciowych
Ochrona dysku twardego poprzez parkowanie głowicy dysku przy wykryciu
przeciążenie w dowolnej płaszczyźnie
Możliwość włączenia/wyłączenia parkowania głowicy oraz definiowania poziomu
czułości systemu ochrony
Samouczący się system bazujący na charakterystykach wcześniejszych przeciążeń
Aplikacja umożliwiająca automatyczne zachowywanie oraz szyfrowanie za
pomocą wbudowanej platformy TPM haseł systemowych jak i użytkownika (także
z przeglądarki)
Wbudowany odporny na ingerencje system operacyjny niezależnie działający od
głównego systemu na dysku, funkcjonalność systemu: kompatybilny z MS
ActiveDiecory (zarządzany przez sieć), dostęp do zasobów sieciowych i internetu
Możliwość backupu metodą: całościową, przyrostową
Zintegrowana przeglądarka internetowa na poziomie BIOSu
Narzędzie umożliwiające bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego (9999
krotnie nadpisanie losowymi danymi)
Asystent Migracji Systemu operacyjnego
Funkcjonalność umożliwiająca transfer danych użytkownika pomiędzy starym a
nowym komputerem z wykorzystaniem USB lub LAN
Z miana bilansu wydajność/zużycie energii jednym kliknięciem
Dzienna lub tygodniowa agenda schematu energetycznego (także godzina
wyłączenia komputera)
Możliwość zdefiniowania przedziału ładowania baterii (górny i dolny próg)
Informacja o parametrach baterii (poj. Rzeczywista, ilość cykli ładowania, PN,
producent)
Narzędzie do automatycznej aktualizacji sterowników i BIOSu komputera
Automatyczne blokowanie konta po określonym przez użytkownika czasie
22
odejścia od komputera
-
Możliwość monitorowania na poziomie sprzętu poprzez mechanizm watchdog
pracy co najmniej jednego programu np. programu antywirusowego
W przypadku wykrycia braku działa monitorowanego programu narzędzie
zarządzające wysyła alert w postaci wiadomości email lub SNMP PET (Platform
Event Trap) na wybrany komputer
Możliwość sprzętowego uruchamiania komputera (ze stanu pełnego wyłączenia soft off S5) o zadanej godzinie innej dla każdego dnia tygodnia.
Przechowywanie logów operacji zarządzania z możliwością zdalnego przeglądania
Możliwość zdalnego przejęcia konsoli graficznej systemu operacyjnego
Możliwość zdalnego zablokowania obsługi urządzeń dołączanych do portów USB
23.
Certyfikaty i
standardy

-
24.
Inne
-
25.
Bezpieczeństwo
26.
Gwarancja
-
27.
Wsparcie
techniczne
producenta
-
Certyfikat ISO9001:2000 (należy załączyć do oferty)
ENERGY STAR 5.0
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww.
systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oświadczenia producenta jednostki
Waga urządzenia z baterią podstawową max 2kg, wymiary 35cm x 250cm x
2,5cm
Złącze typu Kensington Lock
Czytnik smart card
3lata w serwisie
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie
wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu,
a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw
urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego.
5) licencje – 100 sztuk
Nazwa: Windows Server CAL Single License/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level
Device CAL - Part Number: R18-00200
23

Podobne dokumenty