specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
BZP-4.271.1.34.2016.GC
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości powyżej 209 tys. euro,
na zasadach określonych w ustawie
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) na:
Dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Koszalinie,
sieciowego, wielodostępnego systemu do prowadzenia spraw z zakresu państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
udostępniania w sieci Internet danych przestrzennych i opisowych za pośrednictwem
portalu mapowego oraz portalu metadanych wraz z niezbędnymi do jego prawidłowego
funkcjonowania licencjami, w tym bazą danych, migracją i dostosowaniem danych z
obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego baz danych wraz z konserwacją.
CPV: 48000000-8,
CPV: 72250000-2
ZATWIERDZIŁ:
PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński
Koszalin, dn. 20.12.2016 r.
Spis treści:
Rozdział I
Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział II
Załącznik nr 1
Określenie przedmiotu zamówienia
Wymagania funkcjonalne w zakresie prowadzenia powiatowej części
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Koszalinie –
SYSTEM PZGiK oraz w zakresie migracji i dostosowania danych z
istniejących baz.
Wymagania funkcjonalne w zakresie obsługi Wydziału Architektury i
Urbanistyki – SYSTEM MPZP oraz w zakresie migracji i dostosowania
danych z istniejących baz.
Wymagania funkcjonalne w zakresie prowadzenia obsługi referatu
administracji architektoniczno-budowlanej oraz w zakresie migracji i
dostosowania danych z istniejących baz.
Wymagania funkcjonalne w zakresie Portalu Mapowego Miasta
Koszalina „PMK”
Wymagania Techniczne
Harmonogram Szkoleń
Integracja z Systemem Gospodarki Nieruchomościami – SGN.
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Rozdział III
1.Oświadczenie w formie JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU
ZAMÓWIENIA
2. Wykaz wykonanych usług
3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Rozdział IV
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Formularz ofertowy
Wykaz infrastruktury systemowej, niezbędnej do działania systemu
Wykaz infrastruktury sprzętowej i systemowej, niezbędnej do
prawidłowego i wydajnego działania systemu
Rozdział V
Projekt umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ lub
Specyfikacją.
2
Rozdział I
Instrukcja dla Wykonawców
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75 – 007 Koszalin
NIP 669-10-11-103
strona internetowa: www.bip.koszalin.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek - piątek 7.15-15.15
Postępowanie prowadzi:
Biuro Zamówień Publicznych
ul. A. Mickiewicza 26
75 - 004 Koszalin
tel. +48 943488655
fax +48 943488655
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o szacunkowej wartości powyżej 209 tysięcy euro prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) zwanej w dalszej treści PZP.
UWAGA!!
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury określonej w dyspozycji art.
24aa PZP, tzw. „procedura odwrócona”.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie w
Urzędzie Miejskim w Koszalinie, sieciowego, wielodostępnego systemu do
prowadzenia spraw z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania w sieci Internet
danych przestrzennych i opisowych za pośrednictwem portalu mapowego oraz
portalu metadanych wraz z niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania
licencjami, w tym bazą danych, migracją i dostosowaniem danych z obecnie
eksploatowanych przez Zamawiającego baz danych wraz z konserwacją, przedmiot
określony wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 48000000-8, 72250000-2.
2) Określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II niniejszej SIWZ wraz z
Załącznikami.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji: 43 miesiące od dnia podpisania umowy w tym:
a) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale II SIWZ punkty od 1)
do 14) - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy,
3
b) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale II SIWZ w punkcie 15)36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru SYSTEMU.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w tym okresie co najmniej
jednej usługi, której przedmiotem było wdrożenie lub rozbudowa sieciowego
wielodostępnego systemu obejmującego realizację spraw z zakresu obsługi i
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla
powiatowego w tym między innymi ewidencji gruntów i budynków, obsługi
zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenia mapy
zasadniczej w zakresie obejmującym dane o charakterze graficznym i
opisowym, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto
b) dysponuje co najmniej 5 osobami w tym:
- 1 osobą - Kierownika Projektu posiadającą doświadczenie zawodowe z zakresu
kierowania lub koordynowania wdrożenia systemu informatycznego do
prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie
obejmującym dane o charakterze graficznym i opisowym. Osoba ta będzie pełniła
funkcje Kierownika Projektu w ramach realizacji niniejszego zamówienia,
- minimum 1 osobą – specjalisty ds. relacyjnych baz danych, posiadającą
doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania baz danych przestrzennych,
potwierdzonego świadectwem o ukończonym kursie w tym zakresie w
autoryzowanym ośrodku szkoleniowym autora oprogramowania bazodanowego,
oraz posiadającej doświadczenie zawodowe poparte udziałem w minimum 1
zrealizowanym projekcie związanym z opracowaniem, instalacją i konfiguracją
systemu informatycznego w oparciu o system zarządzania relacyjną bazą danych,
- minimum 2 osobami – projektantów/programistów, posiadającymi doświadczenie
zawodowe z zakresu projektowania i programowania wielodostępnych systemów
bazodanowych, przy czym każda z tych osób musi posiadać doświadczenie
zawodowe w realizacji minimum 1 projektu informatycznego dotyczącego
serwisu sieciowego wielodostępnego systemu obejmującego realizację spraw z
zakresu obsługi i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego szczebla powiatowego w tym między innymi ewidencji gruntów
i budynków, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
prowadzenia mapy zasadniczej,
- minimum 1 osobą – specjalisty ds. geodezji i kartografii, posiadającą uprawnienia
geodezyjne z zakresu 1 i 2 o których mowa w art. 43 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4
2.2) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,00 zł.
UWAGA!
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny
spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca
przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5.1. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale I
pkt 5 ppkt 2.1 i ppkt 2.2) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach, może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE* tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy PZP oraz spełniania w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu składa JEDNOLITE EUROPEJSKIE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dotyczące
tych podmiotów.
5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6b niniejszej SIWZ.
* TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO:
powinna określać:
- kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5
WZÓR ZOBOWIĄZANIA
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….…….................………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
…………………………….………………………………….……………………………………………......................................................................…..……
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....………………...........................................................................…………….…………….…….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji niezbędne zasoby: ……………..............................................................………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. ………………………………………….…...............………………………….....
(nazwa zamówienia publicznego)
przez ...................... okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to: …….......................................…….
……………………………………………………………………………………………………….......................................................................………….......
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)
………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
Do zobowiązania załączam:
1. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.
6.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1) Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w formie JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ.
2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza (w przypadku skorzystania z możliwości
zastosowania procedury odwróconej) , do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
wymienionych w punktach 6a i 6b niniejszej SIWZ.
6a. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
6
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - złożony na formularzu
zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III pkt 2.
2) Dowody określające, czy usługi wymienione przez Wykonawcę w wykazie, zostały
wykonane należycie.
UWAGA!
Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - złożony na formularzu
zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III pkt 3 .
4) Informacja banku lub oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wymaganą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
6b. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
3) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
6c. W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU Z POWODU OKOLICZNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1
pkt 23 PZP WYKONAWCA
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7
6.1. WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ w pkt 6b
ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 2 stosuje się odpowiednio.
UWAGA !
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ w pkt 6b, ppkt. 1)
Wykonawca składa dokument, o którym mowa w SIWZ w pkt. 6.1. ppkt 1), w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
UWAGA !
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
8
6.3. FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
1) Oświadczenia (w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), o których mowa
w SIWZ dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
2) Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt 1,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
7) W przypadku, o którym mowa w pkt 5) Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
7. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument, z
którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2).
4) Zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców, o których mowa w ppkt 1).
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDNOLITY
EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszej
SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
8. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę w Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia - części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
9
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy,
informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDNOLITE EUROPEJSKIE DOKUMENTY
ZAMÓWIENIA dotyczące podwykonawców.
9.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
A. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615)
Zawsze obowiązuje pisemna forma porozumiewania się.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji
(pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie
przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub
komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji.
B. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Grażyna Czyż - Biuro Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Koszalinie,
ul. A. Mickiewicza 26, I piętro, pokój 22; tel. +48 943488655/ fax +48 943488655
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium
w wysokości: 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione
w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
10
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240)
3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto:
Urząd Miejski w Koszalinie Nr rachunku: 41 1140 1137 0000 2444 4400 1003
z dopiskiem:
Dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Koszalinie,
sieciowego, wielodostępnego systemu do prowadzenia spraw z zakresu państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
udostępniania w sieci Internet danych przestrzennych i opisowych za pośrednictwem
portalu mapowego oraz portalu metadanych wraz z niezbędnymi do jego prawidłowego
funkcjonowania licencjami, w tym bazą danych, migracją i dostosowaniem danych z
obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego baz danych wraz z konserwacją - WADIUM
Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego
IBAN : PL41114011370000244444001003
BIC/SWIFT: BREX PL PW
4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert.
Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.
5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie
dokumenty należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek
Staromiejski 6 - 7, 75-007 Koszalin a kserokopię dołączyć do oferty.
6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć
wraz z ofertą.
UWAGA!:
Zgodnie z zapisami w PZP, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.”
Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez
Zamawiającego – gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką
okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania
ofertą zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Ofertę stanowi Formularz ofertowy zamieszczony w Rozdziale IV SIWZ wraz
z niżej wymienionym załącznikami:
a) Wykaz infrastruktury systemowej, niezbędnej do działania systemu (zał. nr 1)
b) Wykaz infrastruktury sprzętowej i systemowej, niezbędnej do prawidłowego i wydajnego
działania systemu, którą Zamawiający zakupi we własnym zakresie (zał. nr 2)
UWAGA! Nie dołączenie do formularza ofertowego ww. załącznika będzie skutkowało
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP jako, że jej treść nie
odpowiada treści SIWZ.
2) Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone
wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii
pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5) Oferta winna być napisana czytelnie i trwale np. w postaci wydruku komputerowego.
Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami powinna być zszyta,
zbindowana itp. tak aby uniemożliwić ewentualną utratę stron oferty i załączonych
do niej dokumentów.
6) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub uprawomocnionego pełnomocnika.
7) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane
przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Przy dokonanych zmianach należy także
zapisać datę ich naniesienia.
8) Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności „Formularz
ofertowy”, należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ.
W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy
wpisać „nie dotyczy”.
9) Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ
graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ.
10) Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami
należy umieścić w kopercie oznaczonej:
„OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I KOMPLEKSOWE WDROŻENIE W URZĘDZIE MIEJSKIM W
KOSZALINIE SIECIOWEGO, WIELODOSTĘPNEGO SYSTEMU DO PROWADZENIA SPRAW Z
ZAKRESU PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO, PLANOWANIA
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, UDOSTĘPNIANIA W SIECI INTERNET DANYCH
12
PRZESTRZENNYCH I OPISOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU MAPOWEGO ORAZ
PORTALU METADANYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYMI DO JEGO PRAWIDŁOWEGO
FUNKCJONOWANIA LICENCJAMI, W TYM BAZĄ DANYCH, MIGRACJĄ I DOSTOSOWANIEM
DANYCH Z OBECNIE EKSPLOATOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO BAZ DANYCH
WRAZ KONSERWACJĄ
następnie przesłać lub dostarczyć na adres Zamawiającego:
URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UL. A. MICKIEWICZA 26
75-004 KOSZALIN
I PIĘTRO, POKÓJ NR 22
11) Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z treścią oferty i dokumentów załączonych do oferty.
12) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
13) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu
kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ppkt 10), z dodaniem słowa „Zmiana”
lub „Wycofanie”
14) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.
12.1 TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
2) Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy), adresu, a także informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
3) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł nie później
niż w terminie składania ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4) W celu udowodnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Wykonawca musi wykazać, że:
a) zastrzeżone informacje nie zostały upublicznione,
b) zastrzeżone informacje stanowią wartość techniczną, technologiczną,
organizacyjną przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą,
c) Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
5) W przypadku nie wykazania w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni informacje objęte
„Tajemnicą przedsiębiorstwa”.
13
6) Jeżeli w ofercie i dokumentach z nią złożonych zawarte są informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej
kopercie zatytułowanej jak w pkt 12 ppkt 10), z dodaniem słów „Tajemnica
przedsiębiorstwa”.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Koszalinie
Biuro Zamówień Publicznych
ul. A. Mickiewicza 26
75-004 Koszalin
I piętro, pokój nr 22
2) Termin składania ofert: do dnia 31.01.2017 r., do godziny 09:00
3) Termin otwarcia ofert: 31.01.2017 r., godzina 09:15
4) Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. A. Mickiewicza 26, I piętro,
pokój 30
5) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.
6) Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
7) O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę,
któremu przekazano SIWZ.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Wykonawca poda w Formularzu ofertowym cenę w PLN, w cenie należy uwzględnić
należne podatki w tym podatek od towarów i usług - VAT (kwoty należy podawać
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) – zgodnie z Formularzem cenowym.
2) Cena musi obejmować wykonanie całego zamówienia.
3) Ceny powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę
(nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
4) W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem całego
przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone
rozliczenia w innych walutach niż PLN.
6) Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając
ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Uwaga:
W przypadku, o którym mowa w artykule 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
14
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów
i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium
1) Cena – 60 %
2) Termin na usunięcie błędu SYSTEMU przez Wykonawcę – 6 %
3) Ilość wdrożeń systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie obejmującym dane o charakterze
graficznym i opisowym przez kierownika projektu – 24 %
4) Posiadanie Majątkowych praw autorskich graficznego oprogramowania
narzędziowego służącego do edycji map – 10 %
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.
Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = P1 + P2 + P3 + P4
1) Kryterium – cena (P1) – 60 %
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za
kryterium „cena” wynosi 60 pkt.
Cena najniższa
--------------------------- x 100 pkt x 60 %
Cena oferty badanej
2) Kryterium – termin na usunięcie błędu SYSTEMU przez Wykonawcę (P2) - 6 %
- usunięcie błędu Systemu w terminie 5 dni roboczych – 0 pkt.
- usunięcie błędu Systemu w terminie 4 dni roboczych – 4 pkt.
- usunięcie błędu Systemu w terminie 3 dni roboczych – 6 pkt.
3) Kryterium – Ilość wdrożeń systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie obejmującym dane
o charakterze graficznym i opisowym przez kierownika projektu (P3) –
24 %
– wdrożenia w ilości od 1 do 3 wdrożeń – 0 pkt
– wdrożenia w ilości od 4 do 10 wdrożeń – 10 pkt.
– wdrożenia w ilości 11 i więcej wdrożeń – 24 pkt.
15
4) Kryterium - Posiadanie Majątkowych praw autorskich graficznego oprogramowania
narzędziowego służącego do edycji map (P4) – 10 %
– za wykorzystanie graficznego oprogramowania narzędziowego służącego do edycji map,
do którego majątkowe prawa autorskie przysługują podmiotowi trzeciemu
– 0 pkt
– za wykorzystanie graficznego oprogramowania narzędziowego służącego do edycji map,
do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Wykonawcy
– 10 pkt
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie, przedłoży Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy:
1) kserokopie uprawnień geodezyjnych z zakresu 1 i 2 geodezji i kartografii. Przez
uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 2 rozumie się uprawnienia, o których mowa w
art. 43 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2) świadectwa o ukończonym kursie w zakresie projektowania baz danych
przestrzennych w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym autora oprogramowania
bazodanowego,
3) w przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum wykonawców należy złożyć
umowę regulującą współpracę członków konsorcjum.
4) wykaz wszystkich osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.
18. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Zostały określone w projekcie umowy – Rozdział V SIWZ.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej
w formie:
1) odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu – wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy PZP.
a) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16
b) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2) skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby.
Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198 g.
17
Rozdział II
Określenie przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie
Miejskim w Koszalinie, zwanym dalej „Urzędem”, sieciowego, wielodostępnego systemu do
prowadzenia spraw z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, planowania
i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania w sieci Internet danych przestrzennych i
opisowych za pośrednictwem portalu mapowego oraz portalu metadanych, zwanego dalej
„SYSTEMEM”, wraz z niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania licencjami, w tym bazą
danych, migracją i dostosowaniem danych z obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego baz
danych wraz z konserwacją.
2. Zakres funkcjonalny SYSTEMU określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej
„OPZ”, zamieszczonym w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do Rozdziału II Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia, obejmuje:
1) udzielenie Zamawiającemu pisemnej licencji na korzystanie z dostarczonego przez Wykonawcę
SYSTEMU oraz wszelkiej dokumentacji do niego wraz z możliwością zainstalowania kopii
SYSTEMU przez Zamawiającego na serwerze zapasowym, który podejmie pracę w przypadku
awarii serwera podstawowego, oraz dostawę licencji (sublicencji), umożliwiających korzystanie
z każdego niezbędnego do funkcjonowania SYSTEMU oprogramowania dostarczonego przez
Wykonawcę, w tym systemu bazodanowego, do którego majątkowe prawa autorskie
przysługują podmiotom trzecim; w skład SYSTEMU wchodzi także graficzne oprogramowanie
narzędziowe służące do edycji map; dostawa nie obejmuje licencji na systemy operacyjne
serwerów, które Zamawiający zakupi we własnym zakresie, na podstawie przekazanych przez
Wykonawcę wymagań, zawartych w załączniku do Formularza Ofertowego na dostawę
przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 ust. 1
2) instalację i konfigurację SYSTEMU, bazy danych jak i infrastruktury systemowej, na zakupionej
przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej, według wymagań Wykonawcy, zawartych w
załączniku do Formularza Ofertowego na dostawę przedmiotu zamówienia, określonego w § 1
ust. 1, zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 5 do Rozdziału II SIWZ,
3) dostawę SYSTEMU wraz z dokumentacją:
a) techniczną, zawierającą pełny opis tablic wraz z graficznym przedstawieniem relacji między
nimi w zakresie struktury bazy danych w modelu klas UML oraz tabelarycznie, opisem tablic
pośrednich, widoków wirtualnych, pól i ról,
b) administratora, zawierającą szczegółowe zasady instalacji, obsługi oraz konserwacji
wszystkich składników SYSTEMU, opisującą również procedury naprawcze na wypadek
wystąpienia awarii poszczególnych elementów celem przywrócenia stanu normalnej pracy,
w tym sposobu przywrócenia kopii awaryjnej, konfigurację SYSTEMU na serwerze i stacjach
roboczych, oraz szczegółową listą zdefiniowanych uprawnień, które można nadać
użytkownikom wraz z ich szczegółowym opisem zawierającym powiązanie uprawnień z
funkcjami SYSTEMU,
c) użytkownika, zawierającą pełny opis funkcji wdrażanego SYSTEMU,
4) utworzenie przez Wykonawcę zadań backupowania baz danych oraz systemów operacyjnych
SYSTEMU,
18
5) migrację danych z dotychczas eksploatowanych baz danych w Wydziale Geodezji, Kartografii i
Katastru i w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz Systemu
Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina, zwanego dalej „SIPMK", wraz z dostosowaniem
danych do nowych struktur danych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
6) zaimportowanie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w formatach ESRI
SHAPEFILE, MAPINFO TAB, DWG/DXF, TIF) oraz rejestru zabytków,
7) dostosowanie eksploatowanego przez Zamawiającego portalu metadanych poprzez
zapewnienie mechanizmu tworzenia, aktualizacji oraz publikowania metadanych; dopuszcza się
zastąpienie portalu metadanych Zamawiającego przez portal metadanych Wykonawcy,
realizujący co najmniej wszystkie funkcje zastępowanego portalu; w przypadku zastąpienia
portalu metadanych, czynność ta musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego,
8) migrację słowników z dotychczas eksploatowanych systemów, tj. słowników miejscowości, ulic,
podatników itp.,
9) uzupełnienie przez Wykonawcę, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, słowników
systemowych oraz sparametryzowanie SYSTEMU,
10) integrację SYSTEMU z funkcjonującymi w Urzędzie programami dziedzinowymi: elektronicznym
obiegiem dokumentów i systemem gospodarki nieruchomościami,
11) instalację niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania SYSTEMU oprogramowania na
stanowiskach roboczych,
12) prezentację zgodności dostarczonego i zainstalowanego przez Wykonawcę SYSTEMU
z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”,
13) przeszkolenie użytkowników SYSTEMU obejmujące:
a) przeszkolenie użytkowników oraz administratorów dla potrzeb eksploatacji SYSTEMU –
zgodnie wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 6 do Rozdziału II SIWZ,
b) przeszkolenie dwóch administratorów w zakresie administrowania serwerem bazy danych i
bazą danych w ośrodku autoryzowanym przez autora oprogramowania bazodanowego;
szkolenia muszą zakończyć się uzyskaniem stosownych świadectw.
14) uruchomienie produkcyjne, obejmujące w szczególności:
a) usunięcie zawartości danych szkoleniowych z SYSTEMU,
b) ponowne wgranie zmigrowanych danych, zgodnie z pkt. 5-10,
c) weryfikację poprawności instalacji oprogramowania SYSTEMU na stacjach roboczych,
d) wykonanie testów wydajnościowych SYSTEMU zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ,
e) weryfikacja zgodności dostarczonego i zainstalowanego SYSTEMU z wymaganiami OPZ.
15) udzielenie 36 miesięcznego wsparcia technicznego i serwisu SYSTEMU, licząc od dnia
obustronnego podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy.
2. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU co najmniej 12 miesięcznej gwarancji
jakości na prawidłowo działający SYSTEM, licząc od daty upływu terminu udzielania
przez Wykonawcę wsparcia technicznego i serwisu SYSTEMU.
2. WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na
elementy infrastruktury informatycznej (serwery, macierz dyskowa, urządzenie do
19
wykonywania kopii zapasowych) dostarczone w trybie § 5 ust.2 projektu umowy , licząc
od obustronnego podpisania protokołu ich odbioru.
3. Zamawiający wymaga, aby termin na usunięcie przez Wykonawcę błędu SYSTEMU był
nie dłuższy niż 5 dni roboczych.
3. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż
określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
20
Rozdział III
1. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
2. Wykaz wykonanych usług
3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
21
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
1
2
zamówienia . Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego3
Odpowiedź:
Nazwa:
GMINA MIASTO KOSZALIN
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy
dokument?
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4:
Odpowiedź:
Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
5
(jeżeli dotyczy) :
Dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie w
Urzędzie Miejskim w Koszalinie, sieciowego,
wielodostępnego systemu do prowadzenia spraw z
zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, planowania i zagospodarowania
przestrzennego, udostępniania w sieci Internet
danych przestrzennych i opisowych za pośrednictwem
portalu mapowego oraz portalu metadanych wraz z
niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania
licencjami, w tym bazą danych, migracją i
dostosowaniem danych z obecnie eksploatowanych
przez Zamawiającego baz danych wraz z konserwacją
BZP-4.271.1.34.2016.GC
1
Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu
dokumentowi zamówienia.
2
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
3
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
4
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
5
Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
22
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:
Odpowiedź:
Nazwa:
[ ]
Numer VAT, jeżeli dotyczy:
[ ]
Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.
[ ]
Adres pocztowy:
[……]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:
[……]
Telefon:
[……]
Adres e-mail:
[……]
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):
[……]
Informacje ogólne:
Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7?
[] Tak [] Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem
9
społecznym” lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
należą dani pracownicy.
[] Tak [] Nie
NIE DOTYCZY
[…]
[….]
6
Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
8
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
9
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
7
23
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
wykonawców
lub
posiada
równoważne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?
[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy
NIE DOTYCZY
Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Rodzaj uczestnictwa:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami11?
NIE DOTYCZY
b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]
d) [] Tak [] Nie
e) [] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
Odpowiedź:
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
10
11
Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
24
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:
a): [……]
Części
Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.
[ ]
b): [……]
c): [……]
NIE DOTYCZY
B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile Odpowiedź:
istnieją:
Imię i nazwisko,
[……],
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
[……]
wymagane:
Stanowisko/Działający(-a) jako:
[……]
Adres pocztowy:
[……]
Telefon:
[……]
Adres e-mail:
[……]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
[……]
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:
Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych
[] Tak [] Nie
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych
poniżej w części V?
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć –
12
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V .
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW , NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
12
Odpowiedź:
[] Tak [] Nie
Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
25
podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]
Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.
26
Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
13
1.
udział w organizacji przestępczej ;
2.
korupcja14;
3.
nadużycie finansowe15;
4.
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością
16
terrorystyczną
5.
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
6.
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.
17
Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z
jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym okres wykluczenia określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
Jeżeli tak, proszę podać20:
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody)
skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio
ustalone w wyroku:
Odpowiedź:
[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]19
a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]
b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
13
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
14
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu
zamawiającego) lub wykonawcy.
15
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
16
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji
ramowej.
17
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
18
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
19
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
20
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
27
W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia22
(„samooczyszczenie”)?
23
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki :
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]21
[] Tak [] Nie
[……]
B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne:
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne
niż państwo siedziby?
Odpowiedź:
[] Tak [] Nie
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
Podatki
Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:
a) [……]
a) [……]
b) [……]
b) [……]
c1) [] Tak [] Nie
c1) [] Tak [] Nie
–
[] Tak [] Nie
–
[] Tak [] Nie
–
Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiążąca?
–
[……]
–
[……]
–
Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.
–
[……]
–
[……]
–
W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio
określona,
długość
okresu
wykluczenia:
2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:
c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]
c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
24
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
21
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
24
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
22
23
28
C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI
25
Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.
Informacje dotyczące ewentualnej
Odpowiedź:
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
[] Tak [] Nie
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
środowiska, prawa socjalnego i prawa
26
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
pracy ?
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie
Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych27; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
NIE DOTYCZY
Jeżeli tak:
–
Proszę podać szczegółowe informacje:
–
Proszę podać powody, które pomimo
powyższej
sytuacji
umożliwiają
realizację
zamówienia,
z
uwzględnieniem
mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
działalności gospodarczej28.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego29?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:
–
[……]
–
[……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
25
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
27
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
28
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f)
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
29
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
26
29
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów30 spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
inny sposób zaangażowany(-e) w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w
sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:
Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?
30
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie
[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie
NIE DOTYCZY
[…]
[] Tak [] Nie
[…]
[] Tak [] Nie
NIE DOTYCZY
[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
30
D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Podstawy wykluczenia o charakterze
wyłącznie krajowym
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:
Odpowiedź:
W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
[] Tak [] Nie
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
31
[] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
31
[……][……][……]
[……]
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
31
Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:
: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów Odpowiedź
kwalifikacji
[] Tak [] Nie
NIE DOTYCZY
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:
A: KOMPETENCJE
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje
Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
[…]
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
NIE DOTYCZY
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
[] Tak [] Nie
NIE DOTYCZY
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
status członkowski chodzi, i wskazać, czy
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
wykonawcy?
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
zamówienia jest następujący:
i/lub
NIE DOTYCZY
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w stosownym (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
następujący33 ():
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
32
Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
33
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
32
obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
34
następujący :
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za
cały wymagany okres, proszę podać datę
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35
określonych w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci)
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są)
następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
NIE DOTYCZY
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]
NIE DOTYCZY
(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X
do Y36 – oraz wartość):
[……], [……]37
NIE DOTYCZY
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……] […] waluta
NIE DOTYCZY
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa
Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
Liczba lat (okres ten został wskazany w
publicznych na roboty budowlane:
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
38
W okresie odniesienia wykonawca wykonał
zamówienia): […]
następujące roboty budowlane określonego
Roboty budowlane: [……]
NIE DOTYCZY
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
34
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
36
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
37
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
38
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
35
33
zadowalającego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najważniejszych robót
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
39
W okresie odniesienia wykonawca zrealizował
następujące główne dostawy określonego
rodzaju lub wyświadczył następujące główne
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców,
zarówno publicznych, jak i prywatnych40:
2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników technicznych lub służb
41
technicznych , w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z następujących urządzeń
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:
5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków kontroli
jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach są następujące
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Opis
Kwoty
Daty
Odbiorcy
[……]
[……]
NIE DOTYCZY
[……]
NIE DOTYCZY
[……]
NIE DOTYCZY
[] Tak [] Nie
NIE DOTYCZY
a) [……]
b) [……]
[……]
NIE DOTYCZY
Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……] NIE DOTYCZY
[……], [……]
39
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
40
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
41
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
42
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
34
9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
podwykonawcom43 następującą część
(procentową) zamówienia:
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
[……]
NIE DOTYCZY
[……]
[] Tak [] Nie
NIE DOTYCZY
[] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie
NIE DOTYCZY
[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
Odpowiedź:
zarządzania środowiskowego
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
NIE DOTYCZY
niepełnosprawnych?
[……] [……]
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
43
Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
35
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów
lub norm zarządzania środowiskowego mogą
zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie
NIE DOTYCZY
[……] [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
36
Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów
Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i
[….]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
45
W przypadku gdy wymagane są określone
[] Tak [] Nie
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
NIE DOTYCZY
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
każdego z nich:
[……][……][……]46
Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków,
w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w
dowolnym państwie członkowskim47, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]
44
Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
46
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
47
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
48
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
45
37
.......................................
(Miejscowość i data)
..................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Rodzaj i zakres
rzeczowy
wykonanej usługi
(należy szczegółowo
rozpisać posiadane
i spełniające warunek
Zamawiającego
Wartość usługi
Data
wykonania
Podmiot,
na rzecz którego
usługa została
zrealizowana
Nazwa (firm, osób)
podwykonawców, na
których zasoby wiedzę i doświadczenie
wykonawca powołuje
się na zasadach
określonych w art. 22a
ust. 1
(wypełnić jeżeli dotyczy)
UWAGA
Przedmiot dostawy wykazany w tabeli powinien być opisany precyzyjnie i jednoznacznie odpowiadać warunkowi
postawionemu przez Zamawiającego w pkt 5 ppkt 2.1) litera a) SIWZ.
.....................................................
podpis upoważnionego
przedstawiciela
38
.......................................
Miejscowość i data
..................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
L.p.
1
Imię
i
nazwisko
2
Podstawa do
dysponowania
wymienioną
osobą
3
Posiadane
kwalifikacje,
doświadczenie,
uprawnienia
w wymaganym przez
Zamawiającego
w pkt 5 ppkt 2.1) lit. b SIWZ
zakresie)
4
Nazwa (firm)
podwykonawców,
na których zasoby
wykonawca powołuje się
na zasadach określonych
w art. 22a
(wypełnić jeżeli dotyczy)
5
1.
2.
UWAGA:
Posiadane kwalifikacje (kol. 4 w tabeli) muszą dokładnie odpowiadać wymaganiom
postawionym przez Zamawiającego w pkt 5 ppkt 2.1) lit. b) SIWZ
.....................................................
podpis upoważnionego
przedstawiciela
39
Rozdział IV
Formularz ofertowy wraz z Załącznikami:
- Załącznik nr 1 - Wykaz infrastruktury systemowej, niezbędnej do działania systemu
- Załącznik nr 2 - Wykaz infrastruktury sprzętowej i systemowej, niezbędnej do prawidłowego
i wydajnego działania systemu, którą Zamawiający zakupi we własnym
zakresie
40
Pieczęć Wykonawcy
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów),
nr telefonu i faxu
(w przypadku braku faxu adres e-mail)
Formularz ofertowy
Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Koszalinie,
sieciowego, wielodostępnego systemu do prowadzenia spraw z zakresu państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
udostępniania w sieci Internet danych przestrzennych i opisowych za pośrednictwem
portalu mapowego oraz portalu metadanych wraz z niezbędnymi do jego prawidłowego
funkcjonowania licencjami, w tym bazą danych, migracją i dostosowaniem danych z
obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego baz danych wraz z konserwacją.
1. Składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia,
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
za cenę:..............................................zł,
słownie: ......................................................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości .......% o wartości............................ zł
słownie: ......................................................................................................................................
Na powyższą kwotę składają się:
A. wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale I SIWZ punkty od 1) do
14) za cenę*:......................................................zł
słownie: ....................................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości .......% o wartości............................ zł
słownie: ......................................................................................................................
B. udzielanie trzyletniego wsparcia technicznego i serwisu SYSTEMU, licząc od dnia
obustronnego podpisania protokołu odbioru za cenę ………………….. zł (słownie:
……………………………..................)
w tym podatek VAT w wysokości .......% o wartości............................ zł
słownie: ...............................................................................................................
41
płatne co miesiąc 1/36 wyżej wymienionej kwoty, w równych ratach miesięcznych w
kwocie …………....... zł (słownie: …………………..................) w tym podatek VAT w
wysokości .......% o wartości............................ zł
słownie: ...................................................................................................................zł
po upływie każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ……… miesięcy od dnia
podpisania umowy w tym:
a) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale I SIWZ punkty od 1) do
14) – w terminie ………… miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale I SIWZ w punkcie 15)- w
terminie ……….. miesięcy od podpisania protokołu odbioru.
3. Oświadczamy, że usuniemy błędy SYSTEMU (należy zaznaczyć „X”):
w terminie 5 dni roboczych
lub
w terminie 4 dni roboczych
lub
w terminie 3 dni roboczych
4. Oświadczamy, że posiadamy Majątkowe prawa autorskie graficznego oprogramowania
narzędziowego służącego do edycji map (należy zaznaczyć „X”)
tak
lub
nie
5. Oświadczamy, że osoba przewidziana na stanowisko kierownika projektu:
...........................................................................................
(podać imię i nazwisko)
- posiada doświadczenie we wdrożeniu ………………. systemów informatycznych do prowadzenia
(należy podać liczbę wdrożeń)
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie obejmującym dane
o charakterze graficznym i opisowym
TABELA W CELU WYKAZANIA DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA PROJEKTU:
Wykaz wdrożeń systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego w zakresie obejmującym dane o charakterze graficznym i opisowym, na które
osoba przewidziana na stanowisko
Kierownika projektu zdobyła określoną w pkt 4 niniejszego Formularza liczbę doświadczenia
Lp.
Przedmiot projektu i jego zakres
Podmiot na rzecz którego była
realizowana usługa
1
2
3
42
4
5
6
7
8
9
10
11
UWAGA!
Imię i nazwisko Kierownika projektu musi być zgodne z tym podanym w „Wykazie osób
skierowanych do realizacji zamówienia”, składanym po ocenie ofert na wezwanie
Zamawiającego.
6. Udzielamy gwarancji jakości na prawidłowo działający SYSTEM, licząc od daty upływu
terminu udzielania przez Wykonawcę wsparcia technicznego i serwisu SYSTEMU na okres
………………….. miesięcy.
7. Udzielamy ……… miesięcznej gwarancji na elementy infrastruktury informatycznej
dostarczonej dostarczone w trybie § 5 ust.2 projektu umowy, licząc od obustronnego
podpisania protokołu ich odbioru.
8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi
w projekcie umowy.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni od daty
wyznaczonego terminu składania ofert.
12. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)
14. Oferta wraz z dokumentami zawiera ............... ponumerowanych stron.
15. Do formularza ofertowego załączono:
zał.1 …………..
zał. 2…………….
_________________________________
podpis upoważnionego przedstawiciela
miejscowość, dnia __________________________
43
Załącznik nr 1do Formularza ofertowego
..................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
..................................................
(Miejscowość i data)
WYKAZ INFRASTRUKTURY SYSTEMOWEJ, NIEZBĘDNEJ DO DZIAŁANIA SYSTEMU
1. Baza danych (nazwa, zastosowana licencja, ilość):
Parametr
Charakterystyka (wymagania minimalne)
Producent
Identyfikator produktu
Ilość
Funkcje oprogramowania
Całość informacji obsługiwanej przez SYSTEM
ma być przechowywana i zarządzana za
pośrednictwem relacyjnej bazy danych. Baza
danych wykorzystywana przez system ma być
w pełni otwarta i dostępna za pośrednictwem
standardowych narzędzi bazy danych:
1) w bazie danych znajdą się informacje
geometryczne i opisowe. Struktura
zapisu geometrii musi spełniać wymogi
standardu OpenGIS (OGC),
2) baza danych musi zapewnić kontrolę
spójności danych geometrycznych z
opisowymi,
sprawdzanie
reguł
poprawności, długoterminowe transakcje
realizowane
z
wykorzystaniem
standardowej
funkcjonalności
bazy
danych,
3) dane opisowe i geometryczne muszą być
ściśle ze sobą powiązane, nie dopuszcza
się zapisu geometrii obiektów w plikach.
Całość informacji zarówno graficznych
jak i opisowych musi być zapisana w
bazie danych,
4) architektura musi być oparta na
relacyjnej bazie danych, posiadać
wsparcie
dla
funkcji
danych
geometrycznych (np. Oracle Lokator lub
równoważny),
oraz
wykorzystywać
system operacyjny 64bit,
5) baza danych musi zapewniać dostęp dla
użytkowników
identyfikowanych
(login/hasło) i anonimowych,
6) baza
danych
musi
umożliwiać
Oferowane parametry
Licencje
Suport
przechowywanie
pełnej
historii
informacji
o
eksploatacji
przez
użytkowników końcowych (informacje
dotyczące kto, kiedy oraz w jakim
zakresie eksploatował zaoferowane
oprogramowanie),
7) baza
danych
musi
dysponować
narzędziami
administracyjnymi
zapewniającymi bieżące utrzymanie
systemu (w szczególności w zakresie
wprowadzania nowych użytkowników,
nadawania/ograniczania uprawnień do
danych/funkcji, dodawania nowych
warstw do mapy itp.),
8) baza danych musi posiadać możliwość
aktualizacji oraz wsparcia pomocy
technicznej przez producenta bazy
danych.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu licencje
na nieograniczone czasowo użytkowanie bazy
danych wraz z dokumentacją:
1) umową zakupu licencji wraz z co
najmniej
36-miesięczną
gwarancją
producenta bazy danych,
2) umową serwisową na okres co najmniej
kolejnych 36 miesięcy od daty zakupu
licencji,
Suport zapewniający asystę techniczną
producenta bazy danych, polegającej w
szczególności na:
1) dostarczaniu aktualizacji programów,
poprawek, ostrzeżeń o zagrożeniach
bezpieczeństwa i aktualizacji programów
korygujących o znaczeniu krytycznym,
2) dostarczaniu
ważniejszych
wersji
produktów i technologii obejmujących
ogólne wersje serwisowe,
3) całodobowej
obsłudze
zgłoszeń
serwisowych we wszystkie dni tygodnia świadczeniu pomocy technicznej w
zakresie obsługi zgłoszeń, w formie
elektronicznej (poprzez stronę www) lub
telefonicznej, w dni robocze w godzinach
9:00-17:00 w języku polskim oraz przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w
języku angielskim,
4) elektronicznym dostępie do informacji na
temat
posiadanych
produktów,
biuletynów technicznych, poprawek
programistycznych, oraz bazy danych
zgłoszonych problemów technicznych
45
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu
poprzez
serwis
www
producenta bazy danych,
5) obsłudze
klientów
w
kwestiach
pozatechnicznych w standardowych
godzinach pracy,
6) dostarczaniu nośników, na których
zapisane są najnowsze, udoskonalone,
rozpowszechniane wersje programów,
poprawek, ostrzeżeń o zagrożeniach
bezpieczeństwa i aktualizacji programów
korygujących
2. Graficzne oprogramowanie narzędziowe służące do edycji map
(nazwa, zastosowana licencja, ilość):
Parametr
Oferowane parametry
Producent
Identyfikator produktu
Ilość
3. Serwer raportów do generowania wydruków / zestawień
(nazwa, zastosowana licencja, ilość):
Parametr
Oferowane parametry
Producent
Identyfikator produktu
Ilość
.....................................................
podpis upoważnionego
przedstawiciela
46
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego
..................................................
.................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
(Miejscowość i data)
WYKAZ INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ I SYSTEMOWEJ,
NIEZBĘDNEJ DO PRAWIDŁOWEGO I WYDAJNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU, KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY
ZAKUPI WE WŁASNYM ZAKRESIE
1. Platforma wirtualizacyjna:
Parametr
Cechy charakterystyczne
2. System operacyjny serwerów:
Parametr
Cechy charakterystyczne
3. Serwer fizyczny:
Parametr
Cechy charakterystyczne
4. Macierz dyskowa:
Parametr
Cechy charakterystyczne
5. Urządzenie do wykonywania kopii zapasowych (urządzenie taśmowe)
Parametr
Cechy charakterystyczne
6. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych:
Parametr
Cechy charakterystyczne
Opis infrastruktury sprzętowej i systemowej jest zgodny z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), oraz spełnia wymagania minimalne określone w Załączniku nr 5
do Rozdziału II SIWZ.
...............................................
podpis upoważnionego
przedstawiciela
47
Rozdział V
Projekt umowy
48
Projekt umowy
UMOWA
zawarta w dniu .......................... w Koszalinie pomiędzy Gminą Miasto Koszalin - Urząd
Miejski w Koszalinie, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez
Piotra Jedlińskiego – Prezydenta Miasta Koszalina,
a
..................
zwanym dalej WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:
1) ………………………………………………………..,
2 ) ……………………………………………………….,
o treści następującej:
Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór WYKONAWCY w przeprowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie
Miejskim w Koszalinie, zwanym dalej „Urzędem”, sieciowego, wielodostępnego systemu
do prowadzenia spraw z zakresu powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania w sieci
Internet danych przestrzennych i opisowych za pośrednictwem portalu mapowego oraz
portalu metadanych, zwanego dalej „SYSTEMEM”, wraz z niezbędnymi do jego
prawidłowego funkcjonowania licencjami, w tym bazą danych, migracją i dostosowaniem
danych z obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego baz danych.
2. Zakres funkcjonalny SYSTEMU określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym
dalej „OPZ”, zamieszczonym w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do Rozdziału II Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
§2
Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, obejmuje:
1) udzielenie Zamawiającemu pisemnej licencji na korzystanie z dostarczonego przez
Wykonawcę SYSTEMU oraz wszelkiej dokumentacji do niego wraz z możliwością
zainstalowania kopii SYSTEMU przez Zamawiającego na serwerze zapasowym, który
podejmie pracę w przypadku awarii serwera podstawowego, oraz dostawę licencji
(sublicencji), umożliwiających korzystanie z każdego niezbędnego do funkcjonowania
SYSTEMU oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę, w tym systemu
bazodanowego, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim;
w skład SYSTEMU wchodzi także graficzne oprogramowanie narzędziowe służące do
edycji map; dostawa nie obejmuje licencji na systemy operacyjne serwerów, które
Zamawiający zakupi we własnym zakresie, na podstawie przekazanych przez
49
Wykonawcę wymagań, zawartych w załączniku do Formularza Ofertowego na dostawę
przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 ust. 1
2) instalację i konfigurację SYSTEMU, bazy danych jak i infrastruktury systemowej, na
zakupionej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej, według wymagań
Wykonawcy, zawartych w załączniku do Formularza Ofertowego na dostawę przedmiotu
zamówienia, określonego w § 1 ust. 1, zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku
nr 5 do Rozdziału II SIWZ,
3) dostawę SYSTEMU wraz z dokumentacją:
a) techniczną, zawierającą pełny opis tablic wraz z graficznym przedstawieniem relacji
między nimi w zakresie struktury bazy danych w modelu klas UML oraz tabelarycznie,
opisem tablic pośrednich, widoków wirtualnych, pól i ról,
b) administratora, zawierającą szczegółowe zasady instalacji, obsługi oraz konserwacji
wszystkich składników SYSTEMU, opisującą również procedury naprawcze na
wypadek wystąpienia awarii poszczególnych elementów celem przywrócenia stanu
normalnej pracy, w tym sposobu przywrócenia kopii awaryjnej, konfigurację
SYSTEMU na serwerze i stacjach roboczych, oraz szczegółową listą zdefiniowanych
uprawnień, które można nadać użytkownikom wraz z ich szczegółowym opisem
zawierającym powiązanie uprawnień z funkcjami SYSTEMU,
c) użytkownika, zawierającą pełny opis funkcji wdrażanego SYSTEMU,
4) utworzenie przez Wykonawcę zadań backupowania baz danych oraz systemów
operacyjnych SYSTEMU,
5) migrację danych z dotychczas eksploatowanych baz danych w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru i w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w
Koszalinie oraz Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina, zwanego dalej
„SIPMK", wraz z dostosowaniem danych do nowych struktur danych, zgodnych z
obowiązującymi przepisami prawa,
6) zaimportowanie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w formatach ESRI
SHAPEFILE, MAPINFO TAB, DWG/DXF, TIF) oraz rejestru zabytków,
7) dostosowanie eksploatowanego przez Zamawiającego portalu metadanych poprzez
zapewnienie mechanizmu tworzenia, aktualizacji oraz publikowania metadanych;
dopuszcza się zastąpienie portalu metadanych Zamawiającego przez portal metadanych
Wykonawcy, realizujący co najmniej wszystkie funkcje zastępowanego portalu; w
przypadku zastąpienia portalu metadanych, czynność ta musi zostać zaakceptowana
przez Zamawiającego,
8) migrację
słowników z dotychczas eksploatowanych systemów, tj. słowników
miejscowości, ulic, podatników itp.,
9) uzupełnienie przez Wykonawcę, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego,
słowników systemowych oraz sparametryzowanie SYSTEMU,
10) integrację SYSTEMU z funkcjonującymi w Urzędzie programami dziedzinowymi:
elektronicznym obiegiem dokumentów i systemem gospodarki nieruchomościami,
50
11) instalację niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania SYSTEMU oprogramowania na
stanowiskach roboczych,
12) prezentację zgodności dostarczonego i zainstalowanego przez Wykonawcę SYSTEMU
z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”,
13) przeszkolenie użytkowników SYSTEMU obejmujące:
a) przeszkolenie użytkowników oraz administratorów dla potrzeb eksploatacji
SYSTEMU – zgodnie wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 6 do Rozdziału II SIWZ,
b) przeszkolenie dwóch administratorów w zakresie administrowania serwerem
bazy danych i bazą danych w ośrodku autoryzowanym przez autora
oprogramowania bazodanowego; szkolenia muszą zakończyć się uzyskaniem
stosownych świadectw.
14) uruchomienie produkcyjne, obejmujące w szczególności:
a) usunięcie zawartości danych szkoleniowych z SYSTEMU,
b) ponowne wgranie zmigrowanych danych, zgodnie z pkt. 5-10,
c) weryfikację poprawności instalacji oprogramowania SYSTEMU na stacjach
roboczych,
d) wykonanie testów wydajnościowych SYSTEMU zgodnie z wymaganiami
określonymi w OPZ,
e) weryfikacja zgodności dostarczonego i zainstalowanego SYSTEMU z
wymaganiami OPZ.
15) udzielenie 36 miesięcznego wsparcia technicznego i serwisu SYSTEMU, licząc od dnia
obustronnego podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3.
1.
2.
3.
4.
5.
§3
Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1 – 14, Wykonawca wykona w terminie
………….. miesięcy do dnia zawarcia umowy.
Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 pkt 15, Wykonawca wykonywać będzie w
terminie 36 miesięcy od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru Systemu.
Protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1 – 14, zostanie
podpisany po jego wykonaniu i odbiorze prawidłowo działającego SYSTEMU.
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu, w formie pisemnej lub drogą
mailową, gotowość do odbioru prawidłowo działającego SYSTEMU. Zamawiający
wyznaczy termin odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
Odbiór SYSTEMU, którego dokonuje Zamawiający w obecności upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, powinien trwać nie dłużej niż
10 dni roboczych. Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że SYSTEM nie został
zrealizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ, odbiór zostanie przerwany.
Decyzję o przerwaniu odbioru podejmuje z-ca Prezydenta ds. Planowania i Cyfryzacji,
na wniosek kierownika zespołu projektowego.
Jeżeli w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie odbioru SYSTEMU odbiór nie
zostanie przeprowadzony z powodu niestawiennictwa upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z
51
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odbiór
ten miał się rozpocząć.
W przypadku przerwania czynności odbioru SYSTEMU, o którym mowa w ust. 4,
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, w formie pisemnej lub drogą mailową, w
ciągu 7 dni roboczych od dnia przerwania odbioru o kolejnym terminie rozpoczęcia
odbioru SYSTEMU wyznaczonym najpóźniej na 14 dzień roboczy licząc od dnia
przerwania odbioru. Kolejnego odbioru SYSTEMU, który nie może trwać dłużej niż 10
dni roboczych, Zamawiający dokona w obecności Wykonawcy w siedzibie
Zamawiającego. Jeżeli w trakcie czynności kolejnego odbioru SYSTEMU okaże się, że
SYSTEM nie został zrealizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ, odbiór
zostanie przerwany. Decyzję o przerwaniu odbioru SYSTEMU podejmuje z-ca
Prezydenta ds. Planowania i Cyfryzacji, na wniosek kierownika zespołu projektowego.
W razie przerwania kolejnego odbioru SYSTEMU Zamawiający może odstąpić od
niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
przerwania drugiego odbioru.
Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia przerwania odbioru Wykonawca nie
zawiadomi Zamawiającego o kolejnym terminie odbioru przedmiotu umowy,
wyznaczonym zgodnie z ust. 6 – Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia, w
którym upłynął termin 7 dni roboczych na zawiadomienie Zamawiającego.
Jeżeli w wyznaczonym przez Wykonawcę kolejnym terminie odbioru SYSTEMU odbiór
nie zostanie przeprowadzony z powodu niestawiennictwa upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy – Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odbiór
ten miał się rozpocząć.
Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 5 – 8 Zamawiający może odstąpić od
umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu odbioru SYSTEMU,
jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, o których mowa
w § 2 pkt 1-14, dłuższej niż 14 dni roboczych - w terminie 14 dni roboczych licząc od
dnia, w którym upłynął 14 dniowy czas zwłoki.
§4
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1-14,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto, w wysokości …………………. zł (słownie:
…………………………. złotych 00/100).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne na podstawie faktury VAT
wystawionej po obustronnym podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 pkt 15,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto, w wysokości …………....... zł (słownie:
…………………), płatne z dołu w równych ratach miesięcznych w kwocie …………....... zł
(słownie: ..................) po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie
faktury VAT wystawionej za dany miesiąc kalendarzowy w ostatnim dniu roboczym
miesiąca, z zastrzeżenie ust. 5 i 6.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeśli
umowa zostanie rozwiązana przed terminem określonym w § 3 ust. 2.
Jeżeli rozpoczęcie i zakończenie wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 2 pkt 16, nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym
52
mowa w ust. 3, za te miesiące nalicza się w wysokości proporcjonalnej do czasu
wykonywania usługi.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 i 3 jest ostateczne i obejmuje wszystkie
koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy określonego
w § 2, a w szczególności podatek VAT, robociznę, koszty dojazdu specjalistów
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego i wszystkie pozostałe koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z realizacją umowy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 i 3 będzie płatne na konto wskazane na
fakturze przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
§5
1. Zamawiający zakupi elementy infrastruktury informatycznej, zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Wykonawcę, określonymi w załączniku do Formularza Ofertowego na
dostawę przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 4 miesięcy od
dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 12.
2. Jeżeli elementy infrastruktury informatycznej, zakupione przez Zamawiającego zgodnie z
wymaganiami Wykonawcy, zawartymi w załączniku do Formularza Ofertowego na
dostawę przedmiotu zamówienia, w okresie wsparcia technicznego i serwisu SYSTEMU
(§ 2 pkt 15) przestaną spełniać którekolwiek z wymagań opisanych w § 9 ust. 10 w zakresie
wydajnej pracy SYSTEMU, Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w § 4 ust. 1, dostarczyć Zamawiającemu, zainstalować i skonfigurować w
Urzędzie dodatkowe elementy tej infrastruktury oraz dostarczyć wymagane licencje lub
certyfikaty tak, aby SYSTEM spełniał wymagania opisane w § 9 ust. 10, w terminie 20 dni
roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, zgodnie z § 9 ust. 12. W
szczególności, jeżeli dla wykonania zadań określonych w § 9 ust. 2 pkt 1 wymagane jest
zastąpienie przez Wykonawcę oprogramowania będącego przedmiotem dostawy i
wdrożenia, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują podmiotowi trzeciemu,
innym oprogramowaniem (wersją oprogramowania) tego rodzaju, Wykonawca dostarczy
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w wyżej wymienionym terminie
takie oprogramowanie wraz z niezbędnymi licencjami (sublicencjami) w zakresie
wskazanym w § 7 ust. 3. Z odbioru dodatkowych elementów infrastruktury zostanie
sporządzony protokół podpisany przez wyznaczonych przedstawicieli obu stron, po
wcześniejszym potwierdzeniu usunięcia błędów, o których mowa w § 9 ust. 11.
3. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w szczególności poprzez udostępnienie Wykonawcy wszelkich
posiadanych informacji mających znaczenie dla prawidłowej i kompletnej realizacji
umowy.
4. Wszelkie elementy infrastruktury informatycznej (sprzęt jak i systemy operacyjne
serwerów), zakupione przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu umowy jak
i dostarczone, zgodnie z ust. 2, wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby bieżącej
eksploatacji SYSTEMU. Wszelka instalacja innego oprogramowania niż wynika to z
wymagań SYSTEMU, będzie odbywała się wyłącznie za zgodą Wykonawcy, na podstawie
dostarczonej dokumentacji.
§6
53
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zakresem oraz
wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w OPZ.
2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tak, aby
działanie SYSTEMU było zgodne z obowiązującym prawem.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 2 pkt 1 – 14, SYSTEM musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Warunek poniższy uznaje się za spełniony także wtedy, gdy SYSTEM jest zgodny
z przepisami prawa, które weszły w życie najpóźniej na 30 dni kalendarzowych
poprzedzających dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru SYSTEMU.
W takim przypadku Wykonawca dostosuje SYSTEM do zmian przepisów prawa, które
weszły w życie po wyżej wymienionej dacie, w terminie 14 dni od daty odbioru SYSTEMU.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony wszelkich informacji, które pozyskał w trakcie
realizacji niniejszej umowy, a w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych.
5. Zamawiający przewiduje realizację umowy poprzez udzielenie Wykonawcy dostępu
zdalnego, którego szczegółowe zasady zostaną określone w odrębnej umowie o
powierzenie przetwarzania danych osobowych, wraz z wykazem upoważnionych do
realizacji niniejszej umowy osób.
6. Wykonawca wyznacza ………………………………….. jako kierownika projektu uprawnionego
do kontaktów z Zamawiającym, podejmowania merytorycznych decyzji związanych z
wykonaniem przedmiotu umowy, do podpisywania protokołów, o których mowa w § 3
ust. 3 i § 5 ust. 2, oraz do podpisywania raportów, o których mowa w § 9 ust. 8 pkt 1.
7. Zamawiający wyznacza ………………………………….. - kierownika zespół projektowego do
kontaktów z Wykonawcą, którego zadaniem będzie kierowanie zespołem projektowym
Zamawiającego oraz podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 3
i § 5 ust. 2.
8. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą, podejmowania merytorycznych
decyzji związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, jak i podpisywania raportów,
o których mowa w § 9 ust. 8 pkt 1:
1) ………………….… , w sprawach informatycznych oraz portalu mapowego – Wydział
Informatyki (tel. …………………, e-mail: ………………………),
2) …………………… , w sprawach z zakresu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego oraz portalu metadanych - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(tel. …………………, e-mail: ……………………… ),
3) ………..............., w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
wydawania pozwoleń na budowę i rozbiórkę oraz rejestru zabytków - Wydział
Architektury i Urbanistyki (tel. …………………, e-mail: ……………………… ).
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia profesjonalnego poziomu szkoleń. Błędy
we wdrażanym SYSTEMIE lub niedostateczna wiedza osoby szkolącej, przejawiająca się
w szczególności w nieumiejętności udzielania odpowiedzi na pytania związane
z wdrażaniem, spowodują przerwanie szkolenia. Decyzję o przerwaniu szkolenia
podejmie z-ca Prezydenta ds. Planowania i Cyfryzacji na pisemny wniosek dyrektora
wydziału Urzędu, którego pracownicy są szkoleni. O przerwaniu szkolenia Zamawiający
zawiadomi kierownika projektu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6.
10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty
zabezpieczające go przed roszczeniami osób trzecich, dotyczącymi naruszenia praw
54
autorskich, praw z patentu, homologacji, znaku towarowego lub firmowego albo z
licencji w związku z korzystaniem z SYSTEMU.
11. Wszelkie dostawy i usługi będą się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. Wykonawca, w razie naruszenia praw autorskich, choćby nieumyślnie, zobowiązuje się
bezwarunkowo zwolnić Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań
lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich do SYSTEMU lub dokumentacji
do SYSTEMU, jak również pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty zasądzonych
przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń oraz koszty
poniesione przez Zamawiającego w związku z podniesieniem przez osobę trzecią
powyższych roszczeń.
§7
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnych licencji na SYSTEM oraz dokumentację do
SYSTEMU, o których mowa w § 2 pkt 1, na czas nieoznaczony, dla nieograniczonej liczby
stanowisk roboczych, na korzystanie na terenie Miasta Koszalina - w obiektach Urzędu
Miejskiego w Koszalinie oraz w obiektach jednostek organizacyjnych Zamawiającego:
1) z SYSTEMU – na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci
komputera, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie wersji SYSTEMU w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także tłumaczenie,
przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany (modyfikacje) wersji
SYSTEMU, z zastrzeżeniem ust. 2,
2) z dokumentacji do SYSTEMU – na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 666 z późn. zm.).
2. W przypadku dostarczenia graficznego oprogramowania narzędziowego służącego do
edycji map, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują podmiotowi trzeciemu,
Wykonawca udzieli licencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem tego
oprogramowania. W takim wypadku do wyżej wymienionego oprogramowania stosuje się
ust. 3.
3. Wykonawca dostarczy licencje (udzieli sublicencji) na czas nieoznaczony, dla
nieograniczonej liczby stanowisk roboczych, na oprogramowania będące przedmiotem
dostawy i wdrożenia z jego strony, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
SYSTEMU, do których majątkowe prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim,
umożliwiające Zamawiającemu korzystanie na terytorium Polski z oprogramowań na
warunkach określonych przez te podmioty, co najmniej w zakresie takim, jaki jest
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania SYSTEMU, z zastrzeżeniem ust 4.
4. Na graficzne oprogramowanie narzędziowego służące do edycji map, o którym mowa w §
2 pkt 1, Zamawiający dostarczy co najmniej 100 licencji (pełna edycja map wraz z edycją
obiektów bazy danych będących w „zmianie”).
5. Wykonawca udzieli licencji na SYSTEM tak, że nie będzie ona ograniczała ilości osób, które
będą jednocześnie korzystać z SYSTEMU.
6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca udziela
Zamawiającemu bezwarunkowej oraz nieodwołalnej zgody na korzystanie z praw
zależnych do SYSTEMU i dokumentacji do niego, w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, tj. na dokonywanie opracowań SYSTEMU
i dokumentacji SYSTEMU oraz na korzystanie z nich. W szczególności, w ramach
udzielonej licencji Zamawiający jest uprawniony do rozbudowy i rozwoju SYSTEMU przez
55
podmioty trzecie po upływie okresu wsparcia technicznego i serwisu w zakresie
rozszerzenia lub rozbudowy struktur baz danych nienaruszających reguł spójności
opracowanych przez Wykonawcę schematów bazy danych, projektowania i konfiguracji
serwisów mapowych, rozbudowy warstwy usług (WebServices), oraz do udostępniania
dokumentacji SYSTEMU ww. podmiotom trzecim w zakresie związanym z rozbudową
SYSTEMU lub budową i rozbudową innego oprogramowania Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nieskorzystania z przysługującego mu prawa
wypowiedzenia licencji na SYSTEM i na dokumentację SYSTEMU, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Wykonawca może wypowiedzieć licencję na SYSTEM i na dokumentację do SYSTEMU,
o których mowa w ust. 1, z zachowaniem 3 letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem
na koniec roku kalendarzowego, wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający dopuścił się
istotnego naruszenia warunków licencji i pomimo pisemnego – pod rygorem nieważności
– wezwania do zaniechania określonych działań stanowiących istotne naruszenie licencji,
nie zaniechał wskazanych działań w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym
jednak niż 14 dni, licząc od otrzymania wezwania przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu,
o którym mowa w § 3 ust. 3, do zdeponowania u Zamawiającego wersji instalacyjnej
SYSTEMU, włącznie z przekazaniem koniecznej dokumentacji uruchomieniowej
zawierającej szczegółowy opis instalacji oraz określenie wszelkich parametrów
instalacyjnych.
10. Warunki licencji są jednakowe dla każdej nowej wersji SYSTEMU, oraz dokumentacji
dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę w okresie trwania niniejszej umowy.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania tajemnicy służbowej, w
której posiadanie wejdzie w związku z realizacją umowy.
2. Prawa autorskie do dostarczonego przez Wykonawcę SYSTEMU należą do Wykonawcy, a
Zamawiającemu nie wolno ujawniać ani dostarczać osobom trzecim otrzymanych wersji
SYSTEMU, ani ich dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 7 ust.
6 zdanie drugie.
3. Zamawiający zachowa w poufności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ujawnione Zamawiającemu
w trakcie realizacji umowy, jeżeli w dacie ich ujawnienia Wykonawca zastrzegł, że nie
mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
§9
1. Obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonego wsparcia technicznego i serwisu, o którym
mowa w § 2 punkt 15, obejmują:
1) usunięcie błędów krytycznych SYSTEMU - w dniu zgłoszenia, albo w następnym dniu
roboczym po dacie zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 13:00.
2) usunięcie błędów SYSTEMU – w terminie nie dłuższym niż w terminie …. dni
roboczych od dnia zgłoszenia, włączając w to dzień zgłoszenia; jeżeli zgłoszenie
nastąpiło po godz.13.00 termin do usunięcia błędu rozpoczyna bieg od następnego
dnia kalendarzowego,
56
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3) poprawienie danych - w terminie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia, włączając w to dzień zgłoszenia; jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godz.13.00
termin na poprawienie danych rozpoczyna bieg od następnego dnia roboczego,
4) pomoc co najmniej 2 pracowników Wykonawcy na miejscu w siedzibie
Zamawiającego w pierwszych 5 dniach roboczych od dnia odbioru prawidłowo
działającego SYSTEMU,
5) umożliwienie zasięgania konsultacji telefonicznych u autorów SYSTEMU, dotyczących
jego eksploatacji,
6) pomoc w rozwiązywaniu problemów napotykanych przy obsłudze SYSTEMU
i administrowaniu bazą danych,
7) pomoc i doradztwo w sprawach użytkowania bazy danych, jej konfigurowania i
optymalizacji,
8) zapewnienie optymalnej pracy bazy danych jak i całego systemu.
W okresie wsparcia technicznego i serwisu Wykonawca zobowiązuje się także, w ramach
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, do:
1) aktualizacji SYSTEMU, struktur bazy danych oraz danych, wynikającej ze zmiany
przepisów prawnych, nie później niż 14 dni od daty ich ogłoszenia – w przypadku
przepisów wchodzących w życie z dniem ogłoszenia, bądź nie później niż z dniem ich
wejścia w życie – w przypadku przepisów, które wchodzą w życie po upływie 14 dni
od ich ogłoszenia lub w terminie późniejszym,
2) dostarczania Zamawiającemu kolejnych wersji SYSTEMU, na nośniku informacji,
pocztą elektroniczną lub szyfrowanym połączeniem internetowym, wraz z instrukcją
instalacyjną oraz suplementami do dostarczonych dokumentacji,
3) dwóch wizyt w roku (roku świadczenia usługi wsparcia technicznego) przedstawicieli
Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w sprawach związanych z eksploatacją
SYSTEMU; koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
Za błąd krytyczny SYSTEMU rozumie się niedziałanie SYSTEMU lub nieprawidłowe
działanie SYSTEMU, uniemożliwiające wykonywanie procesów realizowanych przez
SYSTEM zgodnie z jego funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi SYSTEMU bądź
powodujące utratę danych uniemożliwiającą korzystanie z funkcji SYSTEMU niezbędnych
do bieżącej pracy, powstałe przy obsłudze SYSTEMU przez użytkownika lub bez jego
udziału.
Za błąd SYSTEMU rozumie się nieprawidłowe działanie SYSTEMU, utrudniające
wykonywanie procesów realizowanych przez SYSTEM zgodnie z jego funkcjami opisanymi
w instrukcji obsługi bądź powodujące uszkodzenie lub utratę danych w bazie danych,
powstałe przy obsłudze SYSTEMU przez użytkownika lub bez jego udziału.
Poprzez poprawianie przez Wykonawcę danych w bazie danych rozumie się usuwanie
niepoprawnych zapisów w bazie danych na skutek błędnego działania SYSTEMU,
niejednoznacznego określenia w posiadanych instrukcjach obsługi funkcji SYSTEMU bądź
SYSTEM nie umożliwia poprawienia ewentualnych pomyłek.
Zgłaszanie błędów SYSTEMU, błędów krytycznych SYSTEMU, niepoprawnych zapisów
danych w bazie danych, jak i świadczenie pomocy i doradztwa zgodnie z ust. 1, odbywać
się będzie w formie pisemnej, drogą telefoniczną, mailową, lub na stronie helpdesku,
którą Wykonawca udostępni Zamawiającemu na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
Dane dostępowe do strony helpdesku Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 3 dni
roboczych od dnia obustronnie podpisanego protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
57
8. Strony umowy postanawiają, że każdorazowe usunięcie zgłoszonego błędu SYSTEMU lub
błędu krytycznego SYSTEMU, jak i poprawienie danych w bazie danych, zgodnie z ust.1
pkt 1 - 3:
1) zgłoszone w formie mailowej lub pisemnej, zostanie potwierdzone podpisanym przez
Wykonawcę raportem, który zatwierdzi, w imieniu Zamawiającego, osoba wskazana
w § 6 ust. 8, zgodnie z merytorycznym zakresem spraw,
2) zgłoszone na udostępnionej przez Wykonawcę stronie helpdesku, będzie
potwierdzone przez Wykonawcę statusem „rozwiązany”, a strona helpdesku będzie
umożliwiała w dowolnym czasie sprawdzenie statusu zgłoszenia wraz z informacją o
jego realizacji, oraz załączenie komentarza.
9. Jeżeli błąd krytyczny SYSTEMU lub błąd SYSTEMU ma swoje źródło w dostarczonym przez
Wykonawcę graficznym oprogramowaniu narzędziowym służącym do edycji map, do
którego majątkowe prawa autorskie przysługują podmiotowi trzeciemu albo jest
oprogramowaniem typu „open source”, Wykonawca obowiązany jest zapewnić usunięcie
błędów tego oprogramowania przez podmioty do tego uprawnione bądź - w przypadku
błędów oprogramowań typu „open source” - usuwać je samodzielnie w okresie
obowiązywania umowy, począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 3 ust. 3, oraz w okresie gwarancji, w terminach określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i
2. Wykonawca, na mocy art. 473 k.c., przyjmuje odpowiedzialność za zwłokę w usunięciu
błędów krytycznych SYSTEMU oraz błędów SYSTEMU mających swoje źródło w
graficznym oprogramowaniu narzędziowym służącym do edycji map, do którego
majątkowe prawa autorskie przysługują podmiotowi trzeciemu. W przypadku zwłoki w
usunięciu ww. błędów przez podmioty uprawnione Wykonawca zostanie obciążony
karami, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3.
10. Zadanie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 7, Wykonawca będzie realizował poprzez
zapewnienie wydajnej pracy SYSTEMU na każdym stanowisku pracy w okresie
obowiązywania niniejszej umowy na poziomie nie niższym niż w dacie jej zawarcia, tj.
spełniającym następujące minimalne parametry w zakresie wydajności działania przy
równoczesnej pracy minimum 70 użytkowników:
1) w zakresie edycji i modyfikacji mapy zasadniczej:
a) odświeżanie widoku mapy o pełnej treści w skali 1:300 obejmującej obszar
intensywnie zurbanizowany nie powinno przekraczać 4 sek.,
b) odświeżanie treści wyświetlanego widoku mapy nie powinno występować podczas
wstawiania dowolnego nowego obiektu, modyfikacji lub usuwania istniejącego,
c) czas reakcji programu na zaznaczenie adnotacji w celu jej przesunięcia nie powinien
przekraczać 1 sek.,
d) czas generowania eksportu arkusza mapy w skali 1:500 do pliku graficznego o
rozdzielczości min. 300dpi nie powinien przekraczać 2 min.,
e) czas eksportu danych z jednego dowolnego (intensywnie zainwestowanego) arkusza
mapy w skali 1:500 do formatu *.DXF,*.SHP,*.GML, nie powinien przekraczać 2 min.,
f) czas eksportu do *.DXF,*.SHP,*.GML, danych dotyczących całego miasta nie
powinien przekraczać 5 godz.,
2) w zakresie edycji i modyfikacji warstw planistycznych z podglądem mapy zasadniczej :
a) odświeżanie treści wyświetlanego widoku mapy z podłączonymi warstwami
planistycznymi (rysunki planów miejscowych w formacie rastrowym i wektorowym
lub rysunki decyzji o warunkach zabudowy; celu publicznego) o pełnej treści w skali
1:500 obejmującej obszar mocno zurbanizowany, nie powinno przekraczać 4 sek.,
58
b) czas reakcji programu przy wprowadzaniu nowych obiektów planistycznych (np.:
terenów elementarnych, linii i punktów z opisami) nie powinien przekraczać 1 sek.,
c) czas generowania eksportu arkusza mapy w skali 1:500, 1:1000, 1: 10000 do pliku
graficznego o rozdzielczości min. 300dpi nie powinien przekraczać 2 min.,
d) czas eksportu danych z jednego dowolnego (intensywnie zainwestowanego)
arkusza mapy w skali 1:500 do formatu *.DXF, *.SHP, *.GML, nie powinien
przekraczać 2 min.
e) czas eksportu do *.DXF, *.SHP, *.GML, danych dotyczących całego miasta nie
powinien przekraczać 5 godz.,
3) w zakresie edycji i modyfikacji danych architektoniczno-budowlanych:
a) odświeżanie widoku mapy o pełnej treści w skali 1:300 obejmującej obszar
intensywnie zurbanizowany nie powinno przekraczać 4 sek.,
b) czas reakcji programu na zaznaczenie działki nie powinien przekraczać 1 sek.,
c) czas generowania eksportu arkusza mapy w skali 1:500 do pliku graficznego nie
powinien przekraczać 2 min.,
4) w zakresie obsługi ewidencji gruntów i budynków:
a) wyszukiwanie działki po nr księgi wieczystej i innej podstawie władania w czasie
do 3 sek.,
b) wyszukiwanie działki po numerze ewidencyjnym w czasie do 3 sek.,
c) wyszukiwanie działki po adresie w czasie do 3 sek.,
d) wyszukiwanie działki po nazwisku i imieniu lub nazwie firmy właściciela w czasie
do 3 sek.,
5) w pozostałym zakresie :
a) czas przechodzenia pomiędzy oknami nie powinien przekraczać 1 sek.,
b) czas generowania prostych raportów nie powinien przekraczać 1 sek.,
c) czas wyszukiwania zgłoszenia pojedynczej pracy geodezyjnej po dowolnym atrybucie
nie powinien przekraczać 1 sek.,
d) czas wyszukiwania decyzji i zgłoszeń architektoniczno-budowlanych w bazie danych
po dowolnym atrybucie nie powinien przekraczać 1 sek.
e) czas oczekiwania na wygenerowanie listy zeskanowanych dokumentów z danego
obszaru ( do 10 ha) nie powinien przekraczać 6 sek.,
f) czas niezbędny do wyszukania wszystkich materiałów zasobu do obszaru (do 10 ha)
zgłoszonej pracy geodezyjnej nie powinien przekraczać 6 sek.
11. Niezachowanie któregokolwiek z minimalnych parametrów, o których mowa w ust. 10,
uznaje się za błąd SYSTEMU, który podlega usunięciu przez Wykonawcę w terminie
określonym w ust. 1 pkt 2 na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8.
12. Nieusunięcie przez Wykonawcę lub podmioty trzecie (ust. 9) któregokolwiek z błędów, o
których mowa w ust. 11, w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia jego zgłoszenia,
uprawnia Zamawiającego do zgłoszenia potrzeby, o której mowa w § 5 ust. 2.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zgłoszeń potrzeby, o której mowa
w § 5 ust. 2, za każdym razem, gdy termin, o którym mowa w ust. 12 zostanie
przekroczony.
§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na prawidłowo
działający SYSTEM, licząc od daty upływu terminu udzielania przez Wykonawcę wsparcia
technicznego i serwisu SYSTEMU, o którym mowa w § 2 pkt 15.
59
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje bezpłatne usuwanie błędów SYSTEMU,
błędów krytycznych SYSTEMU oraz poprawianie danych, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1-3.
3. Na elementy infrastruktury informatycznej dostarczonej w trybie § 5 ust. 2, Wykonawca
udziela gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od dnia obustronnego podpisania
protokołu ich odbioru.
§ 11
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących wypadkach
i wysokościach:
1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy - w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
2) za zwłokę w usunięciu błędu krytycznego SYSTEMU w okresie wsparcia technicznego i
serwisu SYSTEMU oraz w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu błędu SYSTEMU w okresie wsparcia technicznego i serwisu
SYSTEMU oraz w okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
4) za zwłokę w poprawieniu danych w okresie wsparcia technicznego i serwisu
SYSTEMU oraz w okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
5) za zwłokę w aktualizacji SYSTEMU, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 0,1
% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
6) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt 1-15 – w wysokości
0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w
stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1,
7) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w § 5 ust. 2 - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do
terminu określonego w § 5 ust. 2,
8) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 3 zdanie trzecie - w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w
stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 3, zdanie trzecie,
9) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 9 - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do
terminu określonego w § 7 ust. 10,
10) w przypadku wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy, w części określonej
w § 2 pkt 15 bez ważnego powodu - w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust. 3.
2. Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w przypadku wypowiedzenia przez
Zamawiającego umowy w części określonej w § 2 pkt 15 bez ważnego powodu – w
wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3.
3. Kary umowne wymienione w ust. 1 przysługują Zamawiającemu niezależnie od siebie,
jednak nie mogą być wyższe łącznie niż 100 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa kwotę
naliczonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
60
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody
§ 12
1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w części objętej
przedmiotem umowy, o którym mowa w § 2 pkt 15, ze skutkiem natychmiastowym z
ważnych powodów, w szczególności:
1) Zamawiającemu, gdy Wykonawca pomimo pisemnego wezwania, nie wykonuje
przyjętych zadań bądź wykonuje swoje zobowiązania umowne nienależycie, w
szczególności opóźnia się z usunięciem błędów systemu, błędów krytycznych systemu
lub poprawieniem danych w bazie danych przez okres dłuższy niż 10 dni
kalendarzowych,
2) Wykonawcy, gdy Zamawiający nie reguluje na bieżąco należności wynikających z
faktur i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy opóźnia się z zapłatą o więcej niż
30 dni
2. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona
sam / sam, za wyjątkiem dostaw/usług w zakresie …..........................................................,
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§14
Wszelkie modyfikacje, powiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony muszą być
pisemne. WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO
o każdej zmianie adresu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zaniedbanie
powyższego obowiązku powoduje, że korespondencję wysłaną pod ostatni znany adres
WYKONAWCY, dwukrotnie awizowaną, uznaje się za skutecznie doręczoną.
§15
Wykonawca w związku z realizacją umowy zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania
przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
§16
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.
2.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
polegających na:
61
1) zmianie osób realizujących umowę (w tym przypadku Wykonawca musi delegować
do realizacji przedmiotu zamówienia osoby o takim samym doświadczeniu jak
opisane w SIWZ) - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) zmianie sposobu i terminu przeprowadzenia szkoleń opisanych w SIWZ, za zgodą
Zamawiającego,
3) zmianie sposobu zgłaszania błędów SYSTEMU, błędów krytycznych SYSTEMU, oraz
poprawienia danych w bazie danych,
4) zmianie kontaktu i sposobu porozumiewania się z Zamawiającym,
5) zmianie podwykonawców, o których mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych; jeżeli nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
6) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 z uwagi
na zależność realizacji przedmiotu umowy od wykonania innych prac po stronie
Zamawiającego, w tym opóźnienia w zakupie infrastruktury informatycznej, o okres
dłuższy, niż wskazany w § 5 ust. 1.
3.
W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy w części objętej przedmiotem umowy, o
którym mowa w § 2 pkt 15:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę,
nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany,
wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, ulegnie odpowiednim
zmianom.
4.
Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której
mowa w ust. 3, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie
wpływ zmiany stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia
oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzonych powołaniem się na stosowne
przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o
których mowa w niniejszym paragrafie, następują po uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
62
§17
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć
będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§18
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Koszalinie.
§19
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
§20
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale II SIWZ wraz z Załącznikami:
1) Załącznik nr 1 do Rozdziału II SIWZ,
2) Załącznik nr 2 do Rozdziału II SIWZ,
3) Załącznik nr 3 do Rozdziału II SIWZ,
4) Załącznik nr 4 do Rozdziału II SIWZ,
5) Załącznik nr 5 do Rozdziału II SIWZ – Warunki Techniczne,
6) Załącznik nr 6 do Rozdziału II SIWZ – Harmonogram Szkoleń,
7) Załącznik nr 7 do Rozdziału II SIWZ – Integracja z Systemem Gospodarki Nieruchom.
2. Oferta Wykonawcy.
Zamawiający:
Wykonawca:
63

Podobne dokumenty