Przewodnik eksportera po rynku USA

Komentarze

Transkrypt

Przewodnik eksportera po rynku USA
Przewodnik eksportera
po rynku USA
1
1. Współpraca gospodarcza Polski z USA
a) Wymiana towarowa Polski z USA
Eksport z Polski towarów konsumpcyjnych na rynek amerykański w 2011 roku
wzrósł w porównaniu do wyników z 2010 roku o 46,7% i osiągnął poziom 4,312 miliard
w USD (wg. danych United States International Trade Commision – USITC.)
Polska na koniec 2011 r. uplasowała się na 51 miejscu na liście krajów eksportujących
towary na rynek USA. Wśród wiodących grup towarów eksportowanych z Polski do Stanów
Zjednoczonych o zdecydowanym wzroście kwotowym i procentowym znalazły się:
- srebro – o wartości 793 mln USD - 304,4% wzrostu,
- silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe o wartości 445 mln USD –
49,5% wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku,
- pozostałe meble drewniane i ich części o wartości 287 mln. USD – 25,4% wzrostu
w porównaniu do 2010 r.
- aparaty telefoniczne, w tym aparaty do sieci komórkowych i ich części, procentowa wartość
polskiego eksportu w 2011 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 77,8%
osiągając kwotę 141 mln USD.
Wśród kolejnych grup towarowych eksportowanych przez Polskę do USA w 2011r. były części
do traktorów i specjalnych pojazdów mechanicznych (HTS 8708), ich eksport z Polski wzrósł
o 75,1% osiągając wartość 117 mln USD. Kolejne grupy towarowe o znaczących wzrostach
wartości eksportu to przyrządy ortopedyczne, których eksport z Polski wzrósł rekordowo
o 615,2% osiągając wartość 88 mln USD, alkohole etylowe – wódki, likiery oraz pozostałe
napoje spirytusowe o wartości 84 milionów USD – 7,2% wzrost oraz drut izolowany, kable
i pozostałe izolowane przewody elektryczne o wartości 75 mln USD i 55,9% wzroście.
W 2011 roku zwiększył się także eksport z Polski do USA następujących grup towarowych
w porównaniu z 2010 r.:
- części statków powietrznych o 22,5% osiągając wartość 74 mln USD,
- wały napędowe, obudowy łożysk i łożyska ślizgowe, mechanizmy i przekładnie zębate – wzrost
o 44,0% do wartości 64 mln USD.
2
- ponad 63,6% wzrost eksportu nastąpił w przypadku w eksporcie pozostałych statków
powietrznych takich jak śmigłowce lub samoloty osiągając wartość 59 mln USD.
Grupy towarowe zawierające się w przedziale od 793 mln USD do 46 mln USD należące
do wiodących artykułów eksportowanych z Polski na rynek amerykański (15 grup), stanowiły
83,9% całego polskiego eksportu na rynek amerykański. Sytuacje obrazują poniższe tabele:
Eksport z Polski do USA w 15-tu wiodących grupach towarowych.
2009 2010 2011
Numer HTS
(w milionach
USD)
7106
Srebro, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną, w
stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku
%
zmiany
10 - 11
3 196 793
304.4%
8411
Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe
120 298 445
49.5%
9403
Pozostałe meble drewniane i ich części
190 229 287
25.4%
8517
Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych
lub dla innych sieci bezprzewodowych; pozostała aparatura do
transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych,
włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub
bezprzewodowej [takiej jak lokalna lub rozległa sieć
komputerowa], ich części (z wył. aparatury nadawczej i odbiorczej
objętej pozycją 8443, 8525, 8527 lub 8528)
37 79 141
77.8%
8708
Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych objętych
pozycjami 8701 (ciągniki) oraz 8705 (pojazdy mechaniczne
specjalnego przeznaczenia, np. Pojazdy pogotowia technicznego,
dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki
samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewożone warsztaty,
ruchome stacje radiologiczne).
40 67 117
75.1%
9021
Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami
chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy
stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne
przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu
skorygowanie wady lub kalectwa
9 12 88
615.2%
71 78 84
7.2%
2208
Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu
mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje
spirytusowe.
3
8544
Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable
(włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane
przewody elektryczne nawet wyposażone w złączniki; przewody z
włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien,
nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub
wyposażone w złączki.
23 49 75
53.9%
8803
Części statków powietrznych i statków kosmicznych, objętych
pozycją 8801 lub 8802, gdzie indziej niesklasyfikowane
47 60 74
22.5%
8483
Wały napędowe, włączając wały krzywkowe i wały wykorbione i
korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i
przekładnie zębate;
50 44 64
44.0%
8802
Pozostałe statki powietrzne (na przykład śmigłowce, samoloty);
statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne
i pojazdy nośne statków kosmicznych
14 36 59
63.6%
9032
Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli (z
wył. kranów, kurków, zaworów, objętych pozycją 8481)
28 43 58
34.1%
9018
Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii lub
weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę
elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku.
49 49 58
17.0%
9999
Inne towary o niskiej wartości
28 46 54
17.8%
9401
Meble do siedzenia, nawet przekształcalne w miejsca do spania,
oraz ich części, gdzie indziej niesklasyfikowane (inne niż
lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne, objęte
pozycją 9402)
20 41 46
13.2%
RAZEM 731 1,329 2,443 83.9% Pozostałe 1,287 1,610 1,869 16.0% SUMA 2,018 2,939 4,312 46.7% Źródło: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.
W eksporcie z USA do Polski w 2011 r. dominującą kategorią towarową były samoloty cywilne
(silniki, wyposażenie i części zamienne), których wartość w polskim imporcie ze Stanów
Zjednoczonych według danych publikowanych przez amerykański Departament Handlu
4
i amerykańską Komisję Handlu Międzynarodowego, wyniosła 454 mln USD stanowiąc wzrost
o 18.9% w stosunku do poziomu z 2010 r.
Kolejne pozycje na liście w grupach towarów importowanych do Polski z USA to metalurgiczny
węgiel bitumiczny nieaglomerowany o wartości 325 mln USD (spadek o 18.4%), pozostałe
części do samolotów lub śmigłowców, których wartość w imporcie osiągnęła poziom 112 mln
USD i wzrosła o 82,0%
Poniższa tabela obrazuje listę 15-tu wiodących grup towarowych, które wraz z pozostałymi
grupami stanowiły polski import zamykający się na koniec 2011 r. kwotą 2.965 mln USD,
co stanowiło przyrost o 6,8% w stosunku do stanu z 2010 r. Eksport z USA do Polski
2009 2010 2011
Pozycja w amerykańskiej taryfie celnej (HTS)
w 1.000.000,00
USD
%
zmiany
2010 2011
8800 – Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
292
382
454
18.9%
2701 - Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe
wytwarzane z węgla
130
399
325
-18.4%
8803 - Pozostałe części do samolotów lub śmigłowców
26
62
112
82.0%
2921 - - Poliaminy aromatyczne i ich pochodne; ich sole
20
43
72
69.2%
4703 - Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna
niż masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej
59
69
69
-0.3%
9880 - Części składowe kompletnych obiektów przemysłowych
w ramach handlu zagranicznego (rozporządzenie Komisji WE nr
113/2010 z dnia 9.02.2010 r. )
45
73
66
-10.4%
2401 - Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany
24
18
44 137.7%
8703 - Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy silnikowe
przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte
pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, o pojemności
skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 3
000 cm3
60
39
37
-3.8%
8708 – Pozostałe części i akcesoria do pojazdów mechanicznych
objętych pozycjami od 8701 do 8705
18
18
33
86.0%
4002 - Kauczuk butadienowy
35
33
32
-4.6%
8413 -Pozostałe obrotowe pompy wyporowe
3
12
27 120.3%
3822 - Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach,
gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na
podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006;
certyfikowane materiały wzorcowe
6
10
26 156.7%
5
2304 - Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w
postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego
48
100
25
-75.4%
9
16
24
50.9%
17
25
24
-4.7%
792 1,299 1,369
5.4%
POZOSTAŁE : 1,388 1,478 1,595
8.0%
SUMA : 2,181 2,777 2,965
6.8%
4011 - Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju
stosowanych w pojazdach samochodowych (włączając osobowotowarowe (kombi) i wyścigowe)
3919 - Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne
płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach
RAZEM :
Żródło: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. b) Możliwości eksportowe branż i towarów
Stany Zjednoczone są największym rynkiem importowym świata (wartość amerykańskiego
importu, zgodnie ze statystykami udostępnianymi przez U.S. Bureau of Economic Analysis,
ogółem na koniec grudnia 2011 r. wynosiła 227.6 miliardów USD).
Biorąc pod uwagę obecny poziom konkurencyjności polskiej gospodarki, najbardziej
perspektywiczne dla polskich eksporterów na rynek amerykański wydają się być następujące
branże:
A. Wyroby przemysłu maszynowego i elektromaszynowego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
maszyny i sprzęt dla górnictwa węgla, rud i minerałów,
maszyny i sprzęt do wierceń ropy naftowej i gazu ziemnego,
urządzenia, części i elementy dla kolejnictwa,
maszyny do obróbki metali,
armatura przemysłowa i domowa, łożyska toczne, maszyny drogowe i budowlane, wały
napędowe,
maszyny i urządzenia elektryczne (kable i przewody, głośniki, żarówki, świetlówki
i reflektory, elektryczna aparatura rozdzielcza,
samochody, komponenty i części,
samoloty i sprzęt lotniczy
przyrządy, instrumentu i aparatura kontrolno-pomiarowa,
B. Wyroby przemysłu spożywczego
•
•
•
•
•
produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mięso i przetwory, sery i twarogi,
produkty pochodzenia roślinnego, w tym przetwory warzywne i owocowe, soki
warzywne i owocowe,
gotowe produkty spożywcze (kiełbasy i wędliny, konserwy mięsne i rybne)
czekolada i wyroby czekoladowe
napoje alkoholowe
6
•
żywność ekologiczna (organic)
C. Wyroby przemysłu chemicznego
•
•
•
nawozy mineralne
preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe
tworzywa sztuczne (opakowania, artykuły gospodarstwa
budowlane)
domowego,
artykuły
D. Wyroby przemysłu lekkiego
•
•
•
•
•
•
meble, pościel,
zabawki, gry,
artykuły świąteczne i karnawałowe
odzież (głównie markowa)
artykuły wyposażenia mieszkań,
sprzęt sportowy, rekreacyjny, jachty
c) Organizacja rynku
Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w USA
Działalność gospodarcza powinna zostać zarejestrowana w odpowiednim urzędzie stanowym,
którym na ogół jest stanowy (nie federalny) Departament Stanu. Prawo poszczególnych stanów
różni się tym, co określa, jako prowadzenie działalności gospodarczej. Na ogół, jeżeli firma ma
biura, pracowników, konta bankowe i zawiera umowy na miejscu, oznacza to, że prowadzi
działalność gospodarczą w tym stanie.
Proces rejestracji jest zwykle prosty i polega na wypełnieniu formularza, przedłożeniu dowodu
zarejestrowania firmy w Polsce, mianowania przedstawiciela do otrzymywania pism
procesowych w imieniu firmy i uiszczeniu opłaty, która wynosi od stu do kilkuset dolarów,
zależenie od stanu oraz formy prawnej spółki polskiej.
Podstawowymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w USA są:
•
•
•
•
•
działalność na podstawie wpisu do ewidencji (sole proprietorship),
spółka cywilna (general partnership),
spółka komandytowa (limited partnership),
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company),
korporacja/spółka akcyjna (corporation)
Przedsiębiorca, który będzie prowadził działalność pod nazwą inną niż jego nazwisko lub
oficjalna nazwa jego spółki, powinien również zarejestrować przybraną nazwę (fictious name lub
assumed name), pod którą będzie prowadził swoje przedsiębiorstwo.
W przypadku większych inwestycji, należy skontaktować się w władzami lokalnymi na szczeblu
miasta czy powiatu, w którym przedsiębiorca chce rozpocząć działalność. Władze te mogą
zaoferować udogodnienia obejmujące korzystniejsze opodatkowanie, współfinansowanie
niektórych inwestycji, pomoc w znalezieniu pracowników, itp.
7
Prawo imigracyjne ogranicza Polakom możliwość pracy w USA, co zmniejsza atrakcyjność tych
form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, które opierają się na pracy właścicieli
(czyli działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji, oraz spółek osobowych)
i sprzyja tworzeniu spółek kapitałowych, w których można zatrudnić Amerykanów. Jednak
nawet w przypadku spółek kapitałowych, firma będzie musiała uzyskać wizę dla kadry
zarządzającej. Zwykle występuje się o wizę typu L lub H.
Więcej informacji na temat poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej w USA na
stronie: http://www.washington.trade.gov.pl/pl/Przewodnik_po_rynku_USA
System podatkowy
Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników powinno zarejestrować się w federalnym
Urzędzie Podatkowym (Internal Revenue Service) i otrzymać NIP (Federal Tax Identification
Number lub Employer Identification Number). Jeżeli przedsiębiorstwo oferuje pracownikom
świadczenia socjalne, zwykle musi uzyskać National Standard Employer Identifier w federalnym
Departamencie Zdrowia (Department of Health and Human Services).
Prawo stanowe może również wymagać, aby przedsiębiorca zarejestrował się w stanowych
urzędach podatkowych. Przepisy podatkowe poszczególnych stanów różnią się i prowadzenie
danej działalności w jednym stanie może opłacać się bardziej niż w innym. Wyróżnia się dwa
typy opodatkowania przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych:
•
opodatkowanie osób prawnych (corporate taxation)
Spółka płaci podatek dochodowy. Ponieważ po opodatkowaniu, zysk jest nadal w spółce, jeżeli
wspólnik/udziałowiec/akcjonariusz chce skorzystać z przypadającego na niego zysku, musi go
wyprowadzić ze spółki (np. jako dywidendę). Wówczas zysk podlega ponownemu
opodatkowaniu na szczeblu wspólnika/udziałowca/akcjonariusza. Ten typ opodatkowania stosuje
się przede wszystkim w przypadku spółek akcyjnych i niektórych spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością (LLC).
•
"przepuszczenie" zysku bądź strat bezpośrednio do wspólników /udziałowców
/akcjonariuszy (tzw. pass-through taxation)
Spółka osobowa, jako taka nie płaci podatku dochodowego. Spółka informuje urząd podatkowy
o dochodzie i stratach przypadających na każdego wspólnika/udziałowca/akcjonariusza, którzy to
uwzględniają przypadający na nich dochód lub straty wynikające z działalności spółki we
własnych zeznaniach podatkowych. Temu typowi opodatkowania podlegają głównie spółki
osobowe, tj. spółka cywilna (general partnerhip), spółka komandytowa (limited partnership),
spółka partnerska (limited liability partnership), oraz spółka partnersko-komandytowa (limited
liability limited partnership)
Polscy przedsiębiorcy muszą uwzględnić nie tylko regulacje amerykańskiego prawa
podatkowego, którym podlegać będzie prowadzona w USA działalność, ale również wziąć pod
uwagę, jaki będzie miała ona wpływ na ich opodatkowanie w Polsce. Konieczne jest, zatem
zapoznanie się z Umową między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
Uregulowania prawne
8
Podmioty gospodarcze działające na terytorium USA muszą spełniać szereg wymagań
federalnych i stanowych regulujących standardy bezpieczeństwa, ochrony środowiska, prawa
pracy, prawa antymonopolowego i praw konsumenta. Uwarunkowania te nakładane są przez
organizacje rządowe, takie jak:
•
•
•
•
•
Food and Drug Administration (FDA, www.fda.gov)
Consumer Product Safety Commission (CPSC, www.cpsc.gov)
US Department of Agriculture (USDA, www.usda.gov)
Environmental Protection Agency (EPA, www.epa.gov)
Federal Trade Commission (FTC, www.ftc.gov)
USA są nastawione na przyjmowanie inwestycji zagranicznych i w zasadzie, poza kilkoma
sektorami (np. linie lotnicze), ich nie ograniczają. Przed nabyciem firmy amerykańskiej
prowadzącej działalność w sektorach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo narodowe
(np. obronność, technologie, energia, czy infrastruktura), nabywca powinien uzyskać zgodę
federalnego międzyresortowego komitetu ds. inwestycji zagranicznych w USA (Committee on
Foreign Investment in the United States) tzw. CFIUS.
Ochrona własności przemysłowej
Do własności przemysłowej w USA są zaliczane:
•
patenty na wynalazki
United States Patent and Trademark Office (USPTO http://www.uspto.gov/) jest agencją
udzielającą praw wyłącznych (patentów) na przedmioty ochrony własności przemysłowej
(inventions), oraz prowadzenie rejestru znaków handlowych (Trademarks Register). Patent trwa
dwadzieścia lat od daty zarejestrowania wynalazku w USPTO, a warunkiem jego trwania jest
uiszczanie okresowych opłat. Wynalazki opatentowane w Stanach Zjednoczonych są objęte
ochroną prawną jedynie na terytorium USA.
Większość wynalazców korzysta z usług Patent Attorneys i Patent Agents. Są to osoby
uprawnione przez USPTO do prowadzenia działalności z zakresu doradztwa patentowego.
Oficjalna lista rzeczników i agentów patentowych dostępna jest na stronie internetowej:
https://oedci.uspto.gov/OEDCI/
•
znaki handlowe
Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, należy zweryfikować bazy USPTO pod kątem
możliwości zarejestrowania znaku towarowego. Korzysta się w tym celu z systemu TEAS
(Trademark Electronic Aplication System): http://www.uspto.gov/teas/index.html
Ochrona prawna znaków towarowych zarejestrowanych w USPTO, co do zasady nie jest
ograniczona w czasie. Niemniej jednak okresowo właściciel znaku towarowego jest zobowiązany
do złożenia dokumentów potwierdzających jego używanie w obrocie handlowym. Formularze
dostępne są na stronach internetowych USPTO http://www.uspto.gov/teas/eTEASpageC.htm
•
oznaczenia geograficzne
9
Ponieważ oznaczenie geograficzne może być rozumiane jako pochodna znaku towarowego,
amerykańska regulacja prawna poświęcona oznaczeniom geograficznym, została zintegrowana
z systemem ochrony znaków towarowych. Wynikiem tego rozwiązania jest stosowanie tych
samych procedur rejestracyjnych przed tym samym urzędem.
d) Regulacje celne – dostęp do rynku USA
e) Certyfikaty i inne wymogi w dostępie do rynku
USA mają bardzo niskie taryfy celne (średnia stawka 4%), a inne instrumenty ochrony rynku, jak
kontyngenty taryfowe (stosowane jedynie w przypadku kilku grup produktów, tj. mleko
w proszku, ser, cukier), czy licencje i pozwolenia importowe mają stosunkowo nieduże
znaczenie. Za regulacje związane z wprowadzaniem poszczególnych grup towarowych na rynek
amerykański odpowiedzialne są przede wszystkim instytucje wymienione w punkcie
„Uregulowania prawne”, które nakładają na producentów i importerów obowiązek posiadania
określonych certyfikatów i zaświadczeń. Amerykańscy importerzy korzystają zazwyczaj z usług
agentów celnych, którzy informują, jakie zaświadczenia przy imporcie danego towaru do USA są
wymagane. W przypadku importu do USA towarów rolno – spożywczych istotne jest
zastosowanie się do regulacji ustawy The Bioterrorism Act of 2002, która nakłada na importerów
i producentów obowiązek rejestracji w FDA.
Wszystkie produkty importowane do USA muszą przejść procedurę oclenia. Agencją
odpowiedzialną za pobieranie cła jest US Customs and Border Protection (CBP, www.cbp.gov ).
CBP nie weryfikuje posiadania odpowiednich licencji czy pozwoleń (w przypadku konieczności
posiadania takowych), ale o dokumenty takie mogą poprosić inne urzędy. Stawki celne naliczane
są zazwyczaj jako procent od wartości handlowej importowanego towaru. Spis stawek celnych
oraz wytyczne klasyfikacji towarów znajdują się w Harmonised Tariff Schedule
(www.usitc.gov/tata/hts/index.htm ). Zgodnie z amerykańskami regulacjami prawnymi
odpowiedzialność za właściwą klasyfikację towarów i wycenę stawek celnych ponosi importer.
Jeżeli na dokumentach handlowych nie ma podanej transakcyjnej wartości importowanych
towarów, CBP ma prawo do wyceny towaru np. poprzez wycenę takiego samego lub podobnego
towaru.
Rozstrzyganie sporów, windykacja należności
Zasadnicze znaczenie dla osób zawierających umowy na terenie Stanów Zjednoczonych ma fakt,
że każdy kontrakt o wartości powyżej 500 USD powinien być zawarty na piśmie. W nim strony
szczegółowo określają swoje prawa i obowiązki, aby w przyszłości uniknąć sporów sądowych.
Fakt ten ma kluczowe znaczenie w późniejszym dochodzeniu roszczeń pieniężnych zarówno na
drodze polubownej jak i sądowej.
Aby uniknąć kosztów sądowych, które obciążają powoda w przypadku wniesienia sprawy do
sądu, warto najpierw próbować samemu dotrzeć do dłużnika, aby upomnieć się o dług pisemnie
lub telefonicznie. Już na tym etapie można zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej lub firmy
windykacyjnej, która zajmie się odzyskaniem długu dla wierzyciela. Rynek windykacyjny
w USA jest jednym z największych na świecie, co oznacza, że wierzyciel ma do wyboru
olbrzymią liczbę firm specjalizujących się w odzyskiwaniu przeterminowanych wierzytelności
(Collection Agencies), a także agencji zajmujących się zbieraniem, przekazywaniem
i udostępnianiem informacji dotyczących dłużników (Credit Reporting Agencies). W przypadku
braku pozytywnego zakończenia sprawy w ciągu kilku miesięcy, firma taka z reguły kończy
działania windykacyjne, zalecając przy tym klientowi skierowanie sprawy na drogę sądową.
Należy pamiętać, że za ściągnięcie wierzytelności agencje pobierają prowizję około 28 - 33%
kwoty długu, w zależności od okresu, w którym długi nie są regulowane (dolna granica dotyczy
10
długów krótszych niż 120 dni). Wierzyciel nie ponosi kosztów zlecania sprawy w przypadku,
gdy długu nie udało się firmie windykacyjnej odzyskać.
W przypadku negatywnego zakończenia postępowania polubownego, kolejnym rozwiązaniem
jest wszczęcie postępowania sądowego. Struktura amerykańskiego sądownictwa rożni się od
struktury sadów polskich, dlatego przed skierowaniem sprawy na drogę sądowa warto zasięgnąć
rady adwokata, który będzie reprezentował stronę.
f) Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze (ujecie tabelaryczne najważniejszych imprez)
Ważniejsze targi i wystawy w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku
1. Branża meblarska (wyposażenie wnętrz)
Targi & Wystawy
Miejsce
Merchandise Mart,
Chicago, Illinois
Informacja
http://www.shopchicagomarket.com/
16.03 - 18.03.2012
AmericasMart Atlanta,
Atlanta, Georgia
http://www.americasmart.com/market
s/gift/mar2011
21.04 – 26.04.2012
High Point, North Carolina
http://www.highpointmarket.org/
Int'l Contemporary
Furniture Fair
Lightfair
International
19.05 - 22.05.2012
http://www.icff.com
Atlanta
International Gift &
Home Furnishing
Market
The Atlanta
International Area
Rug Market®
International Casual
Furniture &
Accessory Market
11.07 – 19.07.2012
New York, Jacob K. Javits
Convention Center
Pennsylvania Convention
Center, Philadelphia,
Pennsylvania
AmericasMart Atlanta,
Atlanta, Georgia
12.07 - 15.07.2012
AmericasMart Atlanta,
Atlanta, Georgia
http://www.americasmart.com/market
s/rug
20.09 - 23.09.2012
Merchandise Mart,
Chicago, Illinois
http://www.casualmarket.com/
Nazwa
The Chicago Market
Living & Giving
Termin
25.03 - 27.03.2012
19.07 - 25.07.2012
21.07 - 24.07.2012
The Atlanta Spring
Gift, Home
Furnishings &
Holiday Market
International Home
Furnishings Market
Authority
07.05 - 08.05.2012
http://www.lightfair.com/
http://www.americasmart.com/market
s/market-dates/gift-home/1442birding-backyard
2. Branża jubilerska (bursztynicza)
Nazwa
SMART Jewelry
Show
JA New York
Winter Show
ASD Gift & Toy
Expo Las Vegas
The Whole Bead
Show-New York
Boston Gift Show
Termin
08.10 - 10.09.2012
22.01 - 24.01.2012
25.03 – 28.03.2012
23.03 - 25.03.2012
24.03 - 27.03.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Navy Pier, Chicago,
Illinois
Jacob K. Javits Convention Center, New York Sands Expo & Convention
Center, Las Vegas, Nevada
Metropolitan Pavilion,
New York
Boston Convention &
Exhibition Center (BCEC),
Boston, Massachusetts
11
Informacja
http://www.smartjewelryshow.com/
http://www.janewyork.com/jany/jany-winter/
http://www.asdonline.com/
http://www.wholebead.com/
http://www.bostongiftshow.com/Cont
ent/23.htm
Nazwa
International Gem
& Jewelry Show Dallas
Gem & Jewellery
Show-Las Vegas
Luxury & Premiere
Las Vegas Antique
Jewelery & Watch
Show
Couture Show
NYC Antique
Jewelry & Watch
Show
JA New York
Summer Show
Atlanta
International Gift &
Home Furnishing
Market
San Francisco Int.
Gift Fair
New York Int.Gift
Fair
Termin
27.04 - 29.04.2012
28.05 - 31.05.2012
29.05 - 31.05.2012
01.06 - 04.06.2012
31.05 - 03.06.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Dallas Market Hall (Dallas
Market Center), Dallas, TX
Mirage Casino Hotel, Las
Vegas, Nevada
Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas, Nevada Paris Las Vegas Hotel &
Casino, Las Vegas, Nevada
Informacja
http://www.intergem.com/
http://www.intergem.com/
http://www.luxuryatjck.com/
http://www.lasvegasantiquejewelryan
dwatchshow.com/
31.05 - 04.06.2012
20.07 - 23.07.2012
Wynn Hotel, Las Vegas, Metropolitan Pavilion,
New York
http://www.couturejeweler.com/cj/
http://www.newyorkantiquejewelryan
dwatchshow.com/
29.07 - 31.07.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
AmericasMart Atlanta,
Atlanta, Georgia
http://www.janewyork.com/jany/jany-summer/
http://www.americasmart.com/market
s/market-dates/gift-home/1442birding-backyard+
04.08 – 07.08.2012
Moscone Center, San
Francisco, California
http://www.sfigf.com/
18.08 – 22.08.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
http://www.nyigf.com/
11.07– 19.07.2012
3. Usługi IT & ICT
Nazwa
Interwire
Termin
22.05 - 23.05.2012
World Floral Expo
08.03 - 10.03.2012
Int. Wireless
Communication
Expo
Web 2.0 Expo San
Francisco
22.02 - 23.02.2012
HDI Conference &
Expo
24.04 - 27.04.2012
International
Powder Bulk Solids
08.05 - 10.05.2012
EASTEC 2011
Exposition
08.05 - 10.05.2013
East Pack
22.05 - 24.05.2012
Automation
Technology Expo
East
Atlantic Design &
Manufacturing
22.05 - 24.05.2012
28.03 - 31.03.2012
22.05 - 24.05.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia Miami Mart Airport Hotel
& Convention Center,
Miami, Florida
Las Vegas Convention
Center, Las Vegas, Nevada
Informacja
http://www.wirenet.org/
http://www.hppexhibitions.com/floric
ulture/2011/wfe/
http://www.iwceexpo.com/
Moscone Convention
Center, San Francisco,
California
Las Vegas Convention
Center, Las Vegas, Nevada
http://www.web2expo.com/webexsf20
11
Donald E. Stephens
Convention Center,
Rosemont, Chicago,
Illinois
Eastern States Exposition,
West Springfield, MA
www.canontradeshows.com/expo/ptxi
10
Pennsylvania Convention
Center, Philadelphia,PA
Pennsylvania Convention
Center, Philadelphia,PA
http://www.canontradeshows.com/exp
o/epack11/
http://www.canontradeshows.com/exp
o/atxe11/
Pennsylvania Convention
Center, Philadelphia,PA
http://www.canontradeshows.com/exp
o/atl11/
12
http://www.hdiconference.com/
http://www.easteconline.com/
Nazwa
Green
Manufacturing
Expo-New York
International
Manufacturing
Technology Show
Assembly
Technology Expo
MINExpo
INTERNATIONAL
® 2012
3D World
Conference & Expo
Termin
22.05- 24.05.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Pennsylvania Convention
Center, Philadelphia,PA
Informacja
http://www.canontradeshows.com/exp
o/gmx11/
10.09 - 15.09.2012
McCormick Place,
Chicago, Illinois
http://www.imts.com/
22.05 - 23.05.2012
Pennsylvania Convention
Center, Philadelphia,PA
Las Vegas Convention
Center, Las Vegas, Nevada
http://www.canontradeshows.com/
14.11 - 15.11.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
http://www.ccwexpo.com/
Satellite & Content
Delivery Conference
& Expo
14.11 - 15.11.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
http://www.satconexpo.com/
HD World
Conference & Expo
14.11 - 15.11.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
http://www.ccwexpo.com/
Content &
Communications
World
Fabtech,
International and
the AWS Welding
Show
14.11 - 15.11.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
http://www.ccwexpo.com/
12.11 - 14.11.2012
Las Vegas Convention
Center, Las Vegas, Nevada
http://www.fabtechexpo.com/
METALCON
International
09.10 - 11.10.2012
Stephens Convention
Center, Chicago, Illinois
http://www.metalcon.com/
15th Annual Shared
Services Week
Shared Services and
Outsourcing Week
Global Technology
Symposium
01.03 - 03.03.2012
28.03 - 30.03.2012
Silicon valley, California
http://www.usrts.org/
BPO World Forum
03.12 - 04.12.2012
Hudson, Jersey City, NJ
http://www.marcusevans.com/marcuse
vans-summits-events.asp?sectorID=17
Gartner Symposium
IT xpo
12.03 - 14.03.2012
Orlando, Floryda
http://www.gartner.com/technology/sy
mposium/orlando/index.jsp
24.09 - 26.09.2012
Sympozja & Konferencje
Orlando, Floryda
http://www.minexpo.com/
http://www.sharedservicesweek.com/
Event.aspx?id=381630
4. Produkcja łodzi i jachtów rekreacyjnych.
Nazwa
Miami International
Boat Show &
Strictly Sail
The Fred Halls
Long Beach Boat
Show
Tampa Bay Boat
Show
Termin
16.02 - 20.02.2012
07.03 - 11.03.2012
09.03 - 11.03.2012
18.05 - 20.05.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Miami Beach Convention
Center, Miami, Florida
Long Beach Convention
Center, Long Beach,
California
Florida State Fairgrounds,
Tampa, Florida
13
Informacja
www.miamiboatshow.com/
http://www.fredhall.com/
http://www.tampabayexpos.com/
Nazwa
Maine Boat Show
Termin
16.03 - 18.03.2012
Fort Lauderdale
International Boat
Show
25.10 - 29.10.2012
New York Boat
Show
04.01 - 08.01.2012
New England Boat
Show
16.02 - 24.02.2013
Targi & Wystawy
Miejsce
Cumberland County Civic
Center, Portland, Maine
Greater Fort Lauderdale
Broward Convention
Center, Fort Lauderdale,
Florida
Jacob K. Javits Convention
Center
Boston Convention &
Exhibition Center (BCEC),
Boston, Massachusetts
Informacja
http://www.portlandcompany.com/boa
tShow/
http://www.showmanagement.com/for
t_lauderdale/event/
http://www.nyboatshow.com/
http://www.newenglandboatshow.com
/
5. Przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny.
Nazwa
International Vision
Expo - Trade
Pri-Med Access with
ACP - Spring
Termin
23.03 - 25.03.2012
BIOMEDevice
Boston
25.04 - 26.04.2012
Bio IT World
Conference & Expo
Bio International
Convention, Global
Event
Nantotech
Conference & Expo
24.04 - 26.04.2012
24.03 - 25.03.2012
18.06 - 21.06.2012
18.06 - 21.06.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Boston Convention &
Exhibition Center (BCEC),
Boston, Massachusetts
Boston World Trade Center,
Boston, Massachusetts
Boston Convention &
Exhibition Center (BCEC),
Boston, Massachusetts
Convention Center, Boston, MA Informacja
http://www.visionexpoeast.com/
http://www.primed.com/PMO/ViewEvent.aspx?Even
tCode=26NYC11A
http://www.canontradeshows.com/exp
o/bioboston11/
http://www.bio-itworldexpo.com/
http://convention.bio.org/
http://www.techconnectworld.com/
Nanotech2011/ (techniki i sposoby tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych‐czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek.) Nanotech
Commercialization
Conference
04.04 - 05.04. 2012
Convention Center, Boston, MA http://www.ctnanobusiness.org/NanoB
CA/our-conference/new-york-city2011/
6. Produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej.
Nazwa
Medical Design &
Manufacturing West
International Vision
Expo - Trade
Interphex - Trade
Termin
12.02 - 14.02.2012
Medical Design &
Manufacturing Trade
Clinical Lab Expo
22.05 - 24.05.2012
23.03 - 25.03.2012
01.05 - 03.05.2012
15.07 - 19.07.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Anaheim Convention
Center, Anaheim, California
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Pennsylvania Convention
Center, Philadelphia,PA
Convention Center, Los Angeles, California 7. Branża stolarki okiennej i drzwiowej.
14
Informacja
www.canontradeshows.com/expo/wes
t11
http://www.visionexpoeast.com/
http://www.interphex.com/
http://www.canontradeshows.com/exp
o/east10/
http://www.scherago.com/cle/
Nazwa
Southeast Building
Conference
International
Builders Show
Architectural Digest
Home Design Show
GlassBuildAmerica
International
Construction &
Utility Equipment
Exposition
22.01 - 24.01.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Convention Center,
Orlando, Florida
Las Vegas
http://www.buildersshow.com/
22.03 - 25.03.2012
Pier 94, New York
http://www.archdigesthomeshow.com/
12.09 - 14.09.2012
Las Vegas, Nevada
http://www.glassbuildamerica.com/
01.10 - 03.10.2012
Kentucky Exposition
Center, Louisville,
Kentucky
http://www.icuee.com/
Termin
26.07 - 28.07.2012
Informacja
http://www.sebcshow.com/
8. Branża budowlana i architektura.
Nazwa
Southeast Building
Conference
Termin
26.07 - 28.07.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Convention Center,
Orlando, Florida
Informacja
http://www.sebcshow.com/
International
Builders Show
22.01 - 24.01.2012
Las Vegas
http://www.buildersshow.com/
World of Concrete
05.02 - 08.02.2013
Las Vegas Convention
Center, Las Vegas, Nevada
www.worldofconcrete.com
Convention Center,
Orlando, Florida
Seaport World Trade
Center, Boston, MA
Miami Beach Convention
Center, Miami, Florida
Dallas Market Center,
Dallas, Texas
Maryland State Fairgrounds
Timonium, Maryland
www.theroofingexpo.com/
International
Roofing Expo
New England Home
Show Boston
MiaGreen Expo &
Conference
Home & Garden
Market-Dallas
Maryland Home,
Garden Show
International Home
+ Housewares Show
12.02 - 24.02.2012
23.02 - 26.02.2012
31.01 - 01.02.2013
08.09 - 09.09.2012
03.03 - 04.03.2012
09.03 - 11.03.2012
19.10 - 21.10.2012
10.03 - 13.03.2012
Elementy budowlane; beton.
www.newenglandhomeshows.com
www.miagreen.com
www.texashomeandgarden.com
McCormick Place
Convention Center,
Chicago, Illinois
www.mdhomeandgarden.com
Duża wystawa rzemiosła dla domu i
ogrodu. 15
www.housewares.org
AGD, wyroby szklane, wyposenie do
domu.
Architectural Digest
Home Design Show
CONEXPOCON/AGG
22.03 - 25.03.2012
Pier 94, New York
www.archdigesthomeshow.com
04.04 - 08.04.2014
Las Vegas Convention
Center, Las Vegas, Nevada
www.conexpoconagg.com
Home Design &
Remodeling Show
Miami
Buildings NY/Green
Buildings NY –Trade
31.08 - 04.11.2012
Miami Beach Convention
Center, Miami, Florida
www.homeshows.net/
02.05 - 03.05.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
http://buildingsny.com
Atlanta Home Show
21.09 - 23.09.2012
www.atlantahomeshow.com
INTEX Expo Las
Vegas
18.04 - 19.04.2012
Cobb Galleria Centre,
Atlanta, Georgia
Charlotte, NC Charlotte
Convention Center
Kitchen & Bath
24.04 - 26.04.2012
Chicago
www.kbis.com
Projektowanie nowoczesnych i
ekologicznych domów i budynków.
www.intexconstructionexpo.com/hotel
s.shtml
Największa w USA wystawa wyposażenia
15
Industry Show
SURTEX
Southeast Building
Conference
San Francisco
International Gift
Fair
Glass Build America
International
Construction &
Utility Equipment
Exposition
do kuchni i łazienek.
20.05 - 22.05.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
www.surtex.com
26.07 - 28.07.2012
Convention Center,
Orlando, Florida
Moscone Center, San
Francisco, California
http://www.sebcshow.com/
04.08 - 07.08.2012
12.09 - 14.09.2012
01.10 - 03.10.2013
Georgia World Congress
Center, Atlanta, Georgia
Kentucky Exposition
Center, Louisville,
Kentucky
www.sfigf.com
www.glassbuildamerica.com
Wystawa szkła budowlanego. 16
www.icuee.com
Targi prod. i usług dla domu.
9. Antyki; Branża ochrony i zachowania zabytków.
Nazwa
Marburger Farm
Antique Show
Brimfield Antique
Show
Walnut Antique
Show
44th Virginia Beach
Antiques Show
Sarasota Holiday
Antiques Show &
Sale
Targi & Wystawy
Miejsce
Round Top, Texas
Informacja
http://www.roundtop-marburger.com/
08.05 - 13.05.2012
10.07 - 15.07.2012
04.09 - 09.09.2012
15.06 - 17.06.2012
Brimfield, Massachusetts
http://www.brimfieldshow.com/
Walnut, Iowa
http://walnutantiqueshow.com/
10.08 - 12.08.2012
Virginia Beach Convention
Center, Virginia Beach, VA
Sarasota Municipal
Auditoriumm, Sarasota,CA
http://www.emgshows.com/avbant
Termin
03.04 - 07.04.2012
01.01.2012
http://www.jmkshows.com/20111230
_antique_sf.html
10. Branża kosmetyczna
Nazwa
Nazwa
Day Spa Expo &
Business Forum
Americas Beauty
Show
Termin
Termin
Jesień 2012
03.03 - 05.03.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Miejsce
Mirage Casino Hotel, Las
Vegas, Nevada
McCormick Place
Convention Center,
Chicago, Illinois
Informacja
Produkty / Informacja
www.dayspaexpo.com
www.americasbeautyshow.com
Int'l Beauty Show
04.03 - 05.03.2012
Miami Beach Convention
Center, Florida
http://southbeach.skincareshows.com/
HBA Global
19.06 - 21.06.2012
www.hbaexpo.com
Natural Products
Expo East
19.09 - 22.09.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Baltimore Convention
Center, Baltimore, MD
Nazwa
INTL Esthetics,
Cosmetics & Spa
Conference
Termin
22.04 - 24.04.2012
Konferencje & Sympozja
Miejsce
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
16
www.expoeast.com
Wystawa produktow pochodzenia
naturalnego.
Informacja
www.iecsc.com
The International
Congress of Esthetics
& Spa-Miami Beach
04.03 - 05.03.2012
Miami Beach Convention
Center, Florida
http://southbeach.skincareshows.com/
Day Spa Expo &
Business Forum
Jesień 2012
Mirage Casino Hotel, Las
Vegas, Nevada
www.dayspaexpo.com
11. Maszyny i urządzenia górnicze:
Nazwa
Longwall USA
Exhibition &
Conference
Termin
11.06 - 13.06.2012
Coal Handling and
Storage
16.10 - 18.10.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
David L. Lawrence
Convention Center,
Pittsburgh, Pennsylvania
St. Louis Hyatt Regency, St.
Louis, Missouri
Informacja
www.miningmedia.com/index.php/events/longwall.
html
http://www.miningmedia.com/index.php/events/coalhandling-a-storage.html
Zarzadzanie, kontrola jakości, spalanie,
kontrola pylow, przetwarzanie paliw,
bezpieczenstwo itp w górnictwie.
Nazwa
Global Mining Water Management Initiative Termin
30.03 - 31.03.2012
Mining Americas
Summit
05.06 - 06.06.2012
Konferencje i seminaria
Miejsce
Bally's Las Vegas,
Las Vegas, Nevada
Renaissance Denver Hotel,
Denver, Colorado
Informacja
www.mining-watermanagement.com
Sposoby zmniejszania ilosci I
zanieczyszczenia wody w procesie
wydobywania wegla.
www.miningamericas.com/program
Inwestycje, nowe technologie I
bezpieczenstwo w górnictwie.
12. Odzież, dodatki galanteria skórzana
Nazwa
World Shoe
Accessories
Termin
07.08 - 09.08.2012
Accessories
TheShow-Las Vegas
Project Las Vegas
21.02 - 23.02.2012
Moda Las Vegas
21.02 - 23.02.2012
Kid Show-Las Vegas
20.08 - 22.08.2012
Magic
20.08 - 22.08.2012
Womens Wear in
Nevada
Curve - NV
20.08 - 23.08.2012
The Train New York
21.08 - 23.08.2012
Fashion Coterie,
Sole Commerce,
Moda Manhattan,
Fame/Fashion 2 Go
21.02 - 23.02.2012
20.08 - 22.08.2012
15.02 - 17.02.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Sands Expo & Convention
Center, Las Vegas, Nevada
Venetian Resort Hotel
Casino, Las Vegas, Nevada
Mandalay Bay Convention
Center, Las Vegas, Nevada
Venetian Resort Hotel
Casino, Las Vegas, Nevada
Caesars Palace, Las Vegas,
Nevada
Las Vegas Convention
Center, Las Vegas, Nevada
Las Vegas RIO Hotel &
Casino, Las Vegas, Nevada
Venetian Resort Hotel
Casino, Las Vegas, Nevada
New York - Terminal
Stores, New York
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
17
Informacja
www.wsashow.com
www.accessoriestheshow.com
http://project.magiconline.com
www.modamanhattan.com/lasvegas/in
dex.html
www.kidshow.cc
www.magiconline.com
www.wwinshow.com
www.curvexpo.com/las-vegas/showinfo.php
www.thetrainnewyork.com/en
http://enkshows.com/coterie
http://enkshows.com
www.modamanhattan.com
www.fameshows.com
AccessoriesTheShow
21.02 - 23.02.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
www.accessoriestheshow.com
Curve Expo New
York
Children's club
05.08 - 07.08.2012
www.curvexpo.com
Dallas Apparel &
Accessories Market
International
Lingerie Show-Las
Vegas
KidsWorld-Dallas
Childrens Apparel &
Accessories
22.03 - 25.03.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Dallas Market Center,
Dallas, Texas
Las Vegas RIO Hotel &
Casino, Las Vegas, Nevada
03.06 - 07.06.2012
Dallas Market Center,
Dallas, Texas
www.uscodallas.com/market
MRKET New York
22.01 - 24.01.2012
www.mrketshow.com
Spinexpo New York
16.07 - 18.07.2012
ApparelSourcing
24.07 - 26.07.2012
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Nazwa
ITAA : International
Textile & Apparel
Association
Convention
Termin
14.11 - 18.11.2012
11.03 - 13.03.2012
26.03 - 38.03.2012
10.08 - 12.08.2012
Konferencje & Seminaria
Miejsce
Waikiki Beach Marriott Resort and Spa http://Enkshows.com/childrensclub
http://dallasmarketcenter.com
www.lingerieshow.cc
www.spinexpo.com
www.apparelsourcingshow.com
Informacja
www.itaaonline.org
Tekstylia & odzież.
13. Turystyka medyczna
Nazwa
Day Spa Expo &
Business Forum
Esthetique Spa
International-Las
Vegas
Termin
Jesień 2012
15.04 - 16.04.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Mirage Casino Hotel, Las
Vegas, Nevada
The Venetian & The Sands
Expo, Las Vegas, Nevada
Informacja
www.dayspaexpo.com
www.spa-show.com/8-spashow/
esthetic-show-LasVegas.html
14. Przemysł obronny
Nazwa
Soldier Equipment
Expo & Conference |
AUVSI's Unmanned
Systems North
America 2011
AUVSI's Unmanned
Systems Program
Review 2012
Termin
08.08.2012
Marine West
01.02 - 02.02.2012
Marine South
11.04 - 12.04.2012
Heli-Expo 2012
04.03 - 07.03.2012
16.08 - 19.08.2012
06.08 - 09.08.2012
Targi & Wystawy
Miejsce
Club Hood, Ft Hood, Texas
Walter E.Washington
Convention Center,
Washington DC
Las Vegas, NV
MCB Camp Pendleton,
California
MCB Camp Lejeune, North
Carolina
Las Vegas, NV
Konferencje i sympozja
18
Informacja
http://www.soldierequipmentexpo.co
m/Event.aspx?id=401532
http://symposium.auvsi.org/auvsi11/p
ublic/enter.aspx
http://www.auvsi.org/AUVSI/AUVSI/
EventDescription/Default.aspx?Calen
darEventKey=05915f49-bcae-44adb535-e84826805091
http://www.marinemilitaryexpos.com/
marine_west/show/about-the-show
http://www.marinemilitaryexpos.com/
www.rotor.com/Events/HELIEXPO20
12.aspx
Nazwa
MAST Americas
Termin
14.11 - 16.11.2012
SPIE Defense,
Security and
Sensing
ArmorCon Military
Armor Exhibition &
Conference
SMDC Space &
Missile Defense
symposium
23.04 - 27.04.2012
I/ITSEC 2011
03.12 - 06.12.2012
06.06 - 09.06.2012
15.08 - 18.08.2012
Miejsce
Marriott Wardman Park,
Washington DC
Baltimore Convention
Center
Baltimore, Maryland, USA
Sheraton Premiere at
Tysons Corner, Vienna,
Virginia
Von Braun Center,
Huntsville, Alabama
Orlando, Florida
Informacja
http://www.mastamericas.com/
http://spie.org/defense-securitysensing.xml
http://www.armorconexpo.com/Event.
aspx?id=443630
http://www.cvent.com/events/2011space-and-missile-defenseconference/event-summary74d9875b779c4471893b7506073bf28
2.aspx
http://www.iitsec.org/Pages/default.as
px
15. Specjalności żywnościowe.
Targi & Wystawy
Miejsce
Nazwa
Termin
International Poultry
Expo & International
Feed Expo
Meatxpo
Coffee Fest Chicago
Sweets & Snacks
EXPO 2011
New York Wine
Show - trade/public
Natural Products
Expo West 2011
New England Food
Show
24.01 - 26.01.2012
Georgia World Congress
Center, Atlanta, Georgia
http://www.ipe11.org/
10.02 - 13.02.2012
09.03 - 11.03.2012
08.05 - 10.05.2012
http://www.meatxpo.org/
http://www.coffeefest.com/
http://www.sweetsandsnacks.com/
The Bar & Wine
Show
Summer Fancy Food
Show
Florida Restaurant
& Lodging Show
World Dairy Expo
26.06 - 27.06.2012
TBA, Las Vegas, Nevada
Navy Pier, Chicago, Illinois
McCormick Place, Chicago,
Illinois
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Anaheim Convention
Center, Anaheim, California
Boston Convention &
Exhibition Center (BCEC),
Boston, Massachusetts
Jacob K. Javits Convention
Center, New York
Washington DC
Fresh Summit
International
Convention &
Exposition
26.10 - 28.10.2012
Worldwide Food
Expo 2011, AMI
International Meat,
Poultry & Seafood
Expo
01.05 - 03.05.2012
02.03 - 04.03.2012
09.03 - 11.03.2012
11.03 - 13.03.2012
17.06 - 19.06.2012
22.09 - 24.09.2012
02.10 - 06.10.2012
Orange County Convention Center, Orlando, Florida Alliant Energy Center,
Madison, Wisconsin
Anaheim, California, USA
Dallas Convention Center,
Dallas, Texas
2. Zamówienia publiczne
19
Informacja
http://www.wineexpos.com/Wine/NY/Default.asp
http://www.expowest.com/
http://www.nefsexpo.com/11/public/enter.aspx
http://www.thebarandwineshow.com/
http://www.specialtyfood.com/fancyfood-show/
http://www.flrestaurantandlodgingsho
w.com/
http://www.worlddairyexpo.com/
www.pma.com/freshsummit
http://www.worldwidefood.com/
System zamówień publicznych w USA jest uregulowany ustawą Federal Acquisition Regulations
(FPZP). Firmy zagraniczne, zainteresowane zamówieniami rządu amerykańskiego, muszą jednak
pamiętać o ograniczeniach, jakie nakładają na nie inne, regulacje.
Zgodnie z ustawą Buy American Act agencje federalne USA zachęcane są do nabywania
towarów krajowych. Produkt taki musi być albo wyprodukowany w USA albo składać się co
najmniej w 50% z komponentów amerykańskich. W innym przypadku produkt określa się jako
nie –amerykański (foreign-made). Zgodnie z prawem, wykonawca zobowiązany jest
odpowiedzieć na zapytanie ze strony instytucji federalnej, czy produkt jest krajowy czy
zagraniczny. Jeżeli inny wykonawca uważa, że wykonawca, któremu przyznany został kontrakt,
nieprawidłowo zaklasyfikował produkt jako „amerykański”, może oprotestować wynik
przetargu. Buy American Act nie zakazuje amerykańskim agencjom federalnym zakupu
produktów zagranicznych, jednak zniechęca do ich nabywania, doliczając do ich ceny „opłatę za
oszacowanie kosztów” (evaluation penalty). Jeżeli po dodaniu evaluation penalty do ceny
zagranicznego produktu, agencja oszacuje, że oferta zagraniczna jest nadal tańsza niż oferta
krajowa, może powierzyć realizację zamówienia koncernowi zagranicznemu.
W przypadku zamówień na dostawy i usługi o wartości powyżej 175 tys. USD i roboty
budowlane o wartości powyżej 7,134 mln USD obowiązują regulacje ustawy Trade Agreements
Act, która zobowiązuje agencje federalne do traktowania produktów pochodzący z krajów, które
podpisały GPA na tej samej zasadzie, jak produkty amerykańskie (Polska jest stroną GPA od
momentu wstąpienia do UE).
Do zamówień publicznych Departamentu Obrony USA dostęp mają „kraje kwalifikowane” czyli
takie, które podpisały z USA Memorandum of Understanding (dotyczy to tylko krajów
członkowskich NATO). Polska nie jest „krajem kwalifikowanym”.
3. Specyfika rynku
Przedsiębiorstwa działające na terytorium USA muszą spełniać wymagania zawarte jednocześnie
w prawie federalnym, stosowanym na terytorium całego kraju, prawie stanowym, stosowanym
na terytorium danego staniu i w prawie lokalnym, stosowanym na terytorium danego powiatu
(np. spółka akcyjna oprócz rejestracji w jednym stanie musi zgłosić prowadzenie działalności
gospodarczej osobno w każdym ze stanów, w których zamierza taką działalność prowadzić).
Kontrakty biznesowe podlegają prawu stanowemu tego stanu, w którym odbywa się transakcja
biznesowa, chyba, że prawo federalne ma pierwszeństwo przed prawem stanowym. Kontrakty te
w USA zazwyczaj są bardzo szczegółowe, przewidują wszelkie detale i możliwe scenariusze
współpracy jak również określają szczegółowo tzw. klauzule zabezpieczające. Przy sporządzaniu
tego typu kontraktów zazwyczaj skorzysta się z usług profesjonalnego doradcy prawnego.
W USA zakres napraw objętych gwarancją jest niemalże nieograniczony. Rozwiązania mówiące
o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie gwarancja może być ograniczona, znajdują się w prawie
stanowych poszczególnych stanów. Niektóre z nich nie pozwalają na żadne ustępstwa
w stosunku do gwarancji ustanowionych przez prawo.
Jeśli prawo amerykańskie wyraźnie nie ogranicza wysokości odszkodowań i kar za szkody
spowodowane przez wadliwe towary, wysokość tych odszkodowań i kar jest praktycznie
nieograniczona, dlatego sugeruje się, aby kontrakty zawierały ograniczenia powyższych
odszkodowań i kar przynajmniej w stosunku do stron podpisujących kontrakt.
4. Ważne linki
20
•
•
•
•
•
US Department of Commerce www.commerce.gov
US Chamber of Commerce http://www.uschamber.com/default
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie
www.washington.trade.gov.pl
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
www.newyork.trade.gov.pl
Prowadzenie działalności gospodarczej w poszczególnych stanach:
Alabama http://www.alabama.gov/portal/business/startbusiness.jsp
Alaska http://www.dced.state.ak.us/occ/home.htm
Arizona http://www.cc.state.az.us/corp/
Arkansas http://www.sos.arkansas.gov/corp_ucc_business.html
California http://www.calbusiness.ca.gov/cedpeybsb.asp
Colorado http://www.colorado.gov/colorado-doing-business/
Connecticut http://www.concord-sots.ct.gov/CONCORD/index.jsp
Delaware http://www.state.de.us/corp/
District of Columbia http://brc.dc.gov/planning/establishbiz/establishbiz.asp
Florida www.sunbiz.org
Georgia http://www.georgia.gov/00/channel_title/0,2094,4802_5033,00.html
Hawaii http://pahoehoe.ehawaii.gov/portal/business/starting.html
Idaho http://business.idaho.gov/Default.aspx?tabid=482
Illinois http://business.illinois.gov/startup.cfm
Indiana http://www.in.gov/sos/business/corps/guide.html
Iowa http://www.iowalifechanging.com/business/startup_business.html
Kansas https://www.accesskansas.org/businesscenter/index.html?link=start
Kentucky http://kentucky.gov/Portal/Category/bus_start
Louisiana
http://www.louisiana.gov/wps/wcm/connect/Louisiana.gov/Business+in+Louisiana/Starting+a+Business
Maine http://www.maine.gov/portal/business/starting.html
Maryland http://www.blis.state.md.us/BusinessStartup.aspx
Massachusetts
http://www.mass.gov/?pageID=mg2subtopic&L=4&L0=Home&L1=Business&L2=Getting+Started&L3=
Forming+a+Business%2c+Step-by-step&sid=massgov2
Michigan http://www.michigan.org/medc/services/startups/?m=12;7
Mississippi http://www.mississippi.gov/ms_sub_template.jsp?Category_ID=3
Missouri http://www.missouribusiness.net/startup/startup_doing_business.asp
Montana http://sos.mt.gov/BSB/New_Business.asp
Nebraska http://assist.neded.org/#startup
New Hampshire http://www.sos.nh.gov/corporate/Forms.html
New Jersey http://www.state.nj.us/njbusiness/start/biztype
New Mexico
http://www.rodey.com/documents/Rodey%20Guide%20to%20Doing%20Business%20in%20New%20M
exico.pdf
New York http://www.dos.state.ny.us/corp/formbus.html
Nevada http://www.sos.state.nv.us/comm_rec/crforms/crforms.htm
North Carolina http://www.investnc.com/pdf/corpman.pdf;
http://www.secretary.state.nc.us/Corporations
North Dakota http://www.nd.gov/businessreg/register/index.html
Ohio http://www.sos.state.oh.us/sos/publicAffairs/businessPubs.aspx?Section=101
Oklahoma
http://www.state.ok.us/launch.php?url=http://www.okcommerce.gov/index.php?option=content&
task=view&id=267&Itemid=336
21
Oregon http://www.filinginoregon.com/forms/pdf/business/1100.pdf
Pennsylvania http://www.revenue.state.pa.us/revenue/lib/revenue/rev-588.pdf
Rhode Island
http://www2.sec.state.ri.us/faststart;http://www.sec.state.ri.us/corps/fee%20schedule/newfee.html
6; http://www.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE7/INDEX.HTM
South Carolina http://www.sccommerce.com/teamscpdfs/StartABusiness.pdf;
http://www.scsos.com/corporations.htm
South Dakota http://www.sdreadytowork.com/community/resources/startup/index.asp;
http://www.sdreadytowork.com/community/resources/startup/step4.asp
Tennessee http://www.tennessee.gov/sos/bus_svc/corp_guides.htm;
http://www.tnanytime.org/osbr/precheck.html;
Texas http://www.sos.state.tx.us/corp/foreign_outofstate.shtml
Utah http://www.utah.gov/services/business.html;
Vermont http://www.sec.state.vt.us/corps/corpindex.htm ;
Virginia
http://www.virginia.gov/cmsportal2/business_4096/starting_a_business_4100/index.html;
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/EstablishingBusiness.pdf
Washington http://access.wa.gov/business/start.aspx
West Virginia
http://www.wv.gov/OffSite.aspx?u=http://www.wvsos.com/business/startup/startsteps.htm
Wisconsin http://www.wisconsin.gov/state/core/business_forms.html
Wyoming http://soswy.state.wy.us/corporat/corporat.htm
22

Podobne dokumenty