Regulamin świadczenia usługi indywidualnego rachunku

Komentarze

Transkrypt

Regulamin świadczenia usługi indywidualnego rachunku
15. Rachunek
16.
17.
REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUGI INDYWIDUALNEGO RACHUNKU
INTERNETOWEGO
ORAZ KORPORACYJNEGO RACHUNKU
INTERNETOWEGO
PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb, na jakich Bank
Spółdzielczy w Ustroniu oferuje system bankowości internetowej,
realizowany
przy
udziale
„Indywidualnego
Rachunku
Internetowego” lub „Korporacyjnego Rachunku Internetowego”.
Z systemu bankowości internetowej realizowanego przy udziale
„Indywidualnego Rachunku Internetowego” lub „Korporacyjnego
Rachunku Internetowego”, mogą korzystać Posiadacz rachunku
lub Klient posiadający w Banku Spółdzielczym w Ustroniu
rachunek bankowy.
§ 2.
Administrator Systemu KIRI – Samodzielne stanowisko obsługi
informatycznej w Banku Spółdzielczym w Ustroniu;
Bank – Bank Spółdzielczy w Ustroniu;
Dzień roboczy - dzień, w którym Bank prowadzi działalność
wymaganą do wykonania transakcji płatniczej;
eLokata – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej,
dostępny w systemie KIRI, przeznaczony do gromadzenia
środków pieniężnych, zakładany przez Użytkownika;
Hasło – ciąg znaków ustalany indywidualnie dla każdego
Użytkownika, który łącznie z loginem umożliwia dostęp do
Systemu KIRI i służy do zabezpieczenia dostępu;
I-BS.pl Sp. z o.o w Tarnobrzegu (producent) – Firma I-BS.pl
Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 4/62,
39-400 Tarnobrzeg;
Indywidualny Rachunek Internetowy – usługa polegająca na
zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji
transakcji płatniczych z rachunków bankowych Posiadacza
rachunku oraz dostępu do innych produktów bankowych z
wykorzystaniem
przeglądarki
internetowej
oraz
łącza
internetowego, przeznaczona dla osób fizycznych.
Klient - podmiot, który zawarł z Bankiem Umowę rachunku
bankowego i Umowę o świadczenie usługi Korporacyjnego
rachunku Internetowego;
Korporacyjny Rachunek Internetowy – usługa polegająca na
zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji
transakcji płatniczych z rachunków bankowych Klienta oraz
dostępu do innych produktów bankowych z wykorzystaniem
przeglądarki
internetowej
oraz
łącza
internetowego,
przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej;
Login - ciąg znaków generowany losowo, unikalny dla każdego
Użytkownika;
Placówka Banku - jednostka organizacyjna Banku prowadząca
bezpośrednią obsługę;
Posiadacz rachunku - osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem
Umowę rachunku bankowego i Umowę o świadczenie usługi
Indywidualnego rachunku Internetowego, Posiadaczem rachunku
jest również klient, który zawarł umowę o świadczenie usługi
Indywidualnego Rachunku Internetowego przed dniem wejścia w
życie postanowień niniejszego regulaminu;
Przeglądarka
internetowa
–
program
komputerowy
umożliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie HTML;
Rachunek – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy,
rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, rachunek
oszczędnościowy, rachunek rozliczeniowy, w tym bieżący
i pomocniczy;
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
wspólny
–
rachunek
prowadzony
dla
2 rezydentów lub 2 nierezydentów, rachunek wspólny dotyczy wyłącznie
osób fizycznych;
Regulamin – regulamin świadczenia usługi Indywidualnego Rachunku
Internetowego oraz Korporacyjnego Rachunku Internetowego przez Bank
Spółdzielczy w Ustroniu;
System KIRI (Indywidualny Rachunek Internetowy oraz Korporacyjny
Rachunek Internetowy) – usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do
informacji
i
składaniu
dyspozycji
z rachunków bankowych Posiadacza rachunku/Klienta oraz dostępu do
innych produktów bankowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej
oraz łącza internetowego;
Środki dostępu do Systemu KIRI – certyfikat dostępu i login wraz z
hasłem nadawane dla każdego Użytkownika oraz kody jednorazowe,
umożliwiające korzystanie z Systemu KIRI, stanowiące jednocześnie
zabezpieczenie dostępu do Systemu KIRI;
Tabela opłat i prowizji - “Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w
Ustroniu”;
Transakcja płatnicza – zainicjowany przez Użytkownika transfer środków
pieniężnych;
Umowa - umowa o świadczenie usług Indywidualnego Rachunku
Internetowego lub Korporacyjnego Rachunku Internetowego;
Umowa rachunku bankowego – umowa o prowadzenie przez Bank
rachunku bieżącego, pomocniczego lub oszczędnościowo rozliczeniowego
w złotych;
Użytkownik – osoba fizyczna będąca Posiadaczem rachunku korzystająca
z systemu bankowości internetowej lub w przypadku rachunku
bieżącego, osoba upoważniona przez Klienta w ustalonym przez niego
zakresie do dostępu Systemu KIRI;
Wniosek - wniosek o świadczenie przez Bank usług Systemu KIRI
składany w Banku przez Posiadacza rachunku lub Klienta;
Zabezpieczenia dostępu – login, hasło, karta kodów, kody SMS
przekazywane na wskazany telefon komórkowy.
Rozdział 2
Wymagania techniczne i funkcjonalność Systemu KIRI
§ 3.
W celu poprawnej współpracy z Systemem KIRI Użytkownik powinien korzystać
ze sprawnego sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego
następujące wymagania:
1) system Windows 98/NT/2000/XP/Vista/Windows7/ Windows8 lub inny
system operacyjny z dowolnym środowiskiem graficznym;
2) dostęp do sieci Internet;
3) przeglądarka internetowa z zainstalowaną obsługą języka JavaScript,
umożliwiająca
stosowanie
protokołu
SSL 3.0 128-bit.
System KIRI działa w każdej przeglądarce internetowej, jednak
producent gwarantuje prawidłowe działanie i zaleca korzystanie z
przeglądarki Mozilla Firefox;
4) wolne złącze USB, z zastrzeżeniem warunku, że dostęp do systemu
KIRI jest dodatkowo zabezpieczony przez Certyfikat, który jest
udostępniany na pendrivie.
§ 4.
W ramach Systemu KIRI, Bank udostępnia Użytkownikowi/Klientowi w
szczególności następującą funkcjonalność:
1) informacje o stanie środków pieniężnych na wyznaczonych rachunkach
(wyciągi bankowe);
2) możliwość składania zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie
krajowym, w złotych polskich, przeznaczonych do realizacji w
najbliższym możliwym terminie;
3) podgląd i wydruk dokumentów transakcji z wyznaczonego rachunku;
4) zamawianie karty kodów,
5) zakładanie lub likwidacja lokat,
6) spłaty kredytów.
§ 5.
System KIRI jest dostępny dla Użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu.
Rozdział 3
Tryb składania wniosku i zawierania Umowy
§ 6.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Warunkiem
korzystania
przez
Posiadacza
rachunku/Klienta
z usługi Systemu KIRI jest złożenie w Banku pisemnego wniosku.
Wniosek musi być podpisany przez Posiadacza rachunku lub osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta.
Jeżeli rachunek jest rachunkiem wspólnym, dyspozycję może złożyć
każdy ze współposiadaczy.
Placówka Banku rozpatruje złożony wniosek w maksymalnym
terminie do 7 dni roboczych od daty jego złożenia i powiadamia o
swojej decyzji Posiadacz rachunku/Klienta w sposób z nim
ustalony.
W przypadku negatywnej decyzji w sprawie udostępnienia
Posiadaczowi rachunku/Klientowi usługi Systemu KIRI, powody
odmowy należy przedstawić w formie pisemnej, w terminie 7 dni
roboczych od daty złożenia wniosku.
Zawarcie Umowy następuje w placówce Banku prowadzącej
rachunek Posiadacza rachunku/Klienta.
Umowa oraz wszystkie formularze i załączniki składane przez
Posiadacza rachunku/Klienta w związku z korzystaniem z Systemu
KIRI muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
9.
W celu zmiany opcji dostępu do Systemu KIRI Posiadacz
rachunku/Klient składa w placówce Banku odpowiedni wniosek.
Rozdział 4
Użytkowanie Systemu KIRI
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 7.
Użytkownik zobowiązany jest do:
1) Korzystania z udostępnionych mu zabezpieczeń dostępu
zgodnie z umową,
2) Przechowywania udostępnionych mu zabezpieczeń dostępu
w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym dostęp
do nich.
W przypadku utraty zabezpieczenia dostępu – celem dokonania
jego zastrzeżenia – Użytkownik zobowiązany jest do:
1) W przypadku utraty karty kodów - do niezwłocznego
poinformowania telefonicznie Banku o tym fakcie, lub
2) Samodzielnego dokonania zmiany statusu ważności
utraconej karty kodów.
W przypadku, gdy utrata dotyczy telefonu wskazanego do
przesyłania kodów SMS - do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie, telefonicznego lub osobiście w placówce Banku.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ustanowienie zakresu
uprawnień poszczególnych Użytkowników oraz za wszelkie
czynności dokonywane przez nich za pośrednictwem Systemu
KIRI.
Rozdział 5
Zakładanie lokat w systemie KIRI
§ 8.
eLokaty są lokatami dostępnymi tylko dla Posiadaczy
rachunków/Klientów, którzy podpisali z Bankiem Umowę.
Otwarcie eLokaty może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem
systemu KIRI.
Zasilenie eLokaty może być dokonywane w formie
bezgotówkowej z rachunku posiadacza rachunku/Klienta.
eLokata nie jest potwierdzona imienną książeczką.
Oferta eLakat jest dostępna w systemie KIRI.
Zasady funkcjonowania eLokaty oraz zasady jej oprocentowania
zawarte są w umowie rachunku bankowego, z zastrzeżeniem
warunku, że eLokata jest lokatą nieodnawialną.
W przypadku eLokaty Posiadacz nie ma możliwości dokonania
zmiany wcześniej złożonej dyspozycji dotyczącej przedłużenia
lokaty terminowej na kolejny okres, jak również zmiany rachunku
powiązanego.
Rozdział 6
Realizacja dyspozycji i transakcji płatniczych
§ 9.
Realizacja
transakcji
płatniczych
następuje
zgodnie
z
postanowieniami regulacji dotyczących otwierania i prowadzenia
rachunku bankowego z uwzględnieniem zapisów umowy rachunku
bankowego.
Użytkownik może składać dyspozycje przez 24 godziny przez 7 dni
w tygodniu, z wyłączeniem czasu na przerwy techniczne.
Wszelkie dyspozycje transakcji płatniczych składane za
pośrednictwem Systemu KIRI zgodnie z zapisem § 4 pkt 2
realizowane są tylko w dni robocze Banku, z wyłączeniem dni
wolnych od pracy, w godzinach pracy Banku.
Realizacja dyspozycji transakcji płatniczych określona jest
w Umowie o prowadzenie rachunków bankowych w złotych oraz
w Komunikacie Banku dostępnym we wszystkich placówkach
Banku, jak również na stronie internetowej Banku.
Jeżeli podane przez Użytkownika parametry dyspozycji powodują,
że nie może być ona zrealizowana, dyspozycja ta zostanie
odrzucona.
Za wszelkie szkody i straty spowodowane przez dyspozycje
złożone w sposób niewłaściwy, błędny lub niekompletny,
opatrzone nieprawidłowymi numerami rachunku, błędnie
wprowadzone kwoty zleceń etc., odpowiedzialność ponosi
Posiadacz rachunku/Klient. Dotyczy to przypadków, gdy:
1) kwota zlecenia przelewu przekracza bieżące saldo dostępne
na rachunku bankowym w chwili realizacji zlecenia;
2) podany został nieprawidłowy numer rachunku;
3) dyspozycja
jest
niekompletna,
zawiera
wewnętrzne
sprzeczności;
4)
zawiera błędne dane dotyczące płatności dokonywanych na
podstawie deklaracji do ZUS lub US.
W takim przypadku Bank powiadamia Posiadacza
rachunku/Klienta o niemożliwości realizacji zlecenia,
w terminie właściwym dla wykonania dyspozycji.
Klient/Posiadacz rachunku nie może podważać autentyczności
dyspozycji prawidłowo akceptowanej przez Użytkownika.
8. Przekazana do Banku dyspozycja przelewu nie może być
odwołana.
9. Wszystkie
dyspozycje
złożone
przez
Użytkownika
są
zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i stanowią dowody w
przypadku sytuacji spornych.
10. Bank nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
dyspozycji Użytkownika, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych
od Banku w wyniku:
1) korzystania przez Użytkownika
z nielicencjonowanego oprogramowania,
2) złożenia dyspozycji niezgodnej z obowiązującymi
przepisami prawa lub regulacjami Banku,
3) sytuacji nadzwyczajnych tj. klęsk żywiołowych oraz
działania pól magnetycznych i elektromagnetycznych,
błędów spowodowanych zakłóceniami połączenia
telekomunikacyjnego podczas przesyłania dyspozycji,
między Użytkownikiem a Bankiem lub odwrotnie,
4) zaniedbania przez Użytkownika obowiązku sprawdzenia
czy transakcja płatnicza została zrealizowana.
W
takim
przypadku
Bank
powiadamia
Posiadacza
rachunku/Klienta o niemożliwości realizacji zlecenia, w terminie
właściwym dla wykonania dyspozycji.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
Rozdział 7
Zasady korzystania i bezpieczeństwo Systemu KIRI
§ 10.
Dostęp do rachunków bankowych następuje poprzez podanie
loginu i osobistego hasła każdego Użytkownika oraz potwierdzenie
logowania kodem jednorazowym (w formie SMS lub z karty
kodów).
We wniosku o dostęp do systemu KIRI, Posiadacz rachunku/Klient
może zadeklarować chęć skorzystania z dodatkowych
zabezpieczeń dostępu, tj.
1)
Certyfikat zabezpieczający – Posiadacz rachunku/Klient
otrzymuje od Banku certyfikat, który należy zainstalować w
przeglądarce internetowej. Logowanie do systemu możliwe
jest w tym przypadku tylko z użyciem przeglądarki z
zainstalowanym certyfikatem. Certyfikat jest udostępniany
użytkownikowi na pendrivie lub na innym nośniku danych.
2)
Numer IP – Posiadacz rachunku/Klient we wniosku o dostęp
do systemu KIRI może zdefiniować numery IP komputerów,
z których możliwe będzie logowanie do systemu.
Dyspozycje transakcji płatniczych realizowane poprzez System
KIRI, które powodują zmianę stanu środków pieniężnych na
rachunkach bankowych wymagają dla ich realizacji akceptacji
przez Użytkowników poprzez użycie kodu jednorazowego.
W przypadku Korporacyjnego Rachunku Internetowego wymagane
jest podanie kodu osoby uprawnionej do podpisywania i
zatwierdzania przelewów w ramach Systemu KIRI wskazanej w
wykazie osób uprawnionych.
Posiadacz rachunku/Klient/Użytkownik zobowiązani są do
skutecznego chronienia udostępnionych im środków dostępu do
Systemu KIRI (loginu, haseł, certyfikatu, kodów jednorazowych
itp.) oraz nie ujawniania ich osobom trzecim.
W przypadku wejścia w posiadanie środków dostępu do rachunku
bankowego w ramach Systemu KIRI przez osobę nieuprawnioną:
1) Użytkownik/Klient
składa
dyspozycję
zablokowania
możliwości korzystania z Systemu KIRI telefonicznie lub
pisemnie.
2) Administrator Systemu KIRI lub upoważniony pracownik
niezwłocznie blokują dostęp do Systemu KIRI dla
Użytkownika składającego dyspozycję.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki dokonania przez
osoby trzecie operacji w ramach Systemu KIRI, powstałe w wyniku
udostępnienia przez Użytkownika/Klienta środków dostępu do
Systemu KIRI lub ich niedostatecznej ochrony.
§ 11.
Posiadacz rachunku jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać
prawidłowość transakcji płatniczych za pośrednictwem Systemu
KIRI i skontaktować się z placówką Banku w przypadku
wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie.
Zgłoszenia Użytkownika w sprawie nieprawidłowości działania
Systemu KIRI, przekazywane są do Administratora Systemu KIRI,
który samodzielnie albo po konsultacji z przedstawicielem I-BS.pl
Sp. z o.o w Tarnobrzegu udziela wyjaśnień lub rozpatruje
reklamacje.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Systemu KIRI
powinny być zgłaszane przez Użytkownika/Klienta w formie
pisemnej.
2
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
W przypadku osoby fizycznej będącej posiadaczem rachunku
oszczędnościowo rozliczeniowego reklamacje powinny być
składane nie później niż w ciągu 13 miesięcy od dnia wystąpienia
niezgodności.
Rozpatrzenie
reklamacji
przez
Bank
i
powiadomienie
Użytkownika/Klienta następuje w ciągu miesiąca od daty jej
otrzymania.
Nieprawidłowości działania Systemu KIRI Użytkownik/Klient może
zgłaszać również drogą telefoniczną. Autoryzacja osoby
dzwoniącej przeprowadzana jest za pomocą hasła wskazanego we
wniosku.
Rozdział 8
Opłaty i prowizje
§ 12.
Za czynności związanie z aktywacją i korzystaniem z Systemu
KIRI pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą
„Tabelą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Ustroniu”.
Użytkownik/Klient w Umowie upoważnia Bank do obciążania
swojego rachunku bankowego z tytułu opłat i prowizji za
udostępnienie i korzystanie z Systemu KIRI.
Tabela opłat i prowizji udostępniana jest Posiadaczowi rachunku w
sposób określony w umowie rachunku bankowego.
O zmianie opłat i prowizji placówka Banku powiadamia
Użytkownika/Klienta w sposób przyjęty w umowie rachunku
bankowego.
Bank zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości lub
wprowadzenia nowych opłat lub prowizji w czasie trwania umowy,
w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek:
1)
w przypadku obniżenia opłat lub prowizji lub uzupełnienia
o nowe produkty lub czynności bankowe – w każdym
czasie;
2)
w przypadku podwyższenia opłat lub prowizji – jeżeli
nastąpi jedna z poniższych przyczyn:
a) niezależny od Banku wzrost kosztu czynności
bankowej/funkcjonowania produktu,
b) podwyższenie standardu usługi,
c) zmiana zakresu i formy realizacji określonych czynności
i usług.
Użytkownik/Klient w umowie składa oświadczenie, że w pełni
wyraża zgodę tak na sposób powiadamiania o zmianie opłat i
prowizji, jak też na przesłanki pozwalające na zmianę opłat i
prowizji wskazane w niniejszym ustępie, uznając, że są to zapisy
indywidualnie uzgodnione między Bankiem a Posiadaczem
rachunku.
Rozdział 9
Rozwiązanie Umowy o świadczenie usługi Indywidualnego
Rachunku Internetowego
§ 13.
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.
Umowa może być rozwiązana:
1) za porozumieniem stron,
2) z upływem terminu wypowiedzenia
Posiadacz rachunku może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Bank może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2 miesięcznego
okresu wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności i jest liczony od następnego dnia po
doręczeniu zawiadomienia o wypowiedzeniu. O wypowiedzeniu
Umowy Bank powiadamia pisemnie Posiadacza rachunku
przekazując zawiadomienie listem poleconym za zwrotnym
poświadczeniem odbioru.
Umowa wygasa automatycznie z dniem rozwiązania z Bankiem
umowy o prowadzenie rachunku bankowego Posiadacza
rachunku.
Rozdział 10
Rozwiązanie Umowy o świadczenie usługi Korporacyjnego
Rachunku Internetowego
§ 15.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z
zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, przy czym
termin wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia
drugiej stronie. Za datę doręczenia wypowiedzenia uważa się
również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie
doręczonej, wysłanej na ostatni znany Bankowi adres.
2. Bank ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku:
1) niedotrzymania przez Klienta warunków niniejszej umowy oraz
umowy rachunku bankowego,
2) użytkowania Systemu KIRI niezgodnie z przeznaczeniem,
3) w innych uzasadnionych przypadkach
wymienionych w
umowie.
3. Umowa wygasa automatycznie z dniem rozwiązania z Bankiem
umowy o prowadzenie rachunku bankowego.
1.
§ 16.
Rozwiązanie Umowy, jak również Umowy o prowadzenie rachunku
bankowego, skutkuje zablokowaniem dostępu do Systemu KIRI.
1.
2.
1.
2.
3.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 17.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, placówka Banku
zawiadamia
o tym Posiadacza rachunku/Klienta w trybie właściwym dla umowy
rachunku bankowego. Zmienione postanowienia, obowiązują
strony Umowy od daty ich wejścia w życie.
Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia
w życie zmian, wypowiedzieć Umowę lub zgłosić sprzeciw w trybie
właściwym dla wypowiedzenia umowy, bądź zgłoszenia sprzeciwu
określonego w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych dla osób fizycznych.
§ 18.
Posiadacz rachunku/Klient upoważnia Bank do przekazywania IBS.pl Sp. z o.o w Tarnobrzegu danych Posiadacza
rachunku/Klienta oraz Użytkowników niezbędnych do serwisu
sprzętu i oprogramowania Systemu KIRI zgodnie z umową
serwisową zawartą pomiędzy Bankiem i I-BS.pl Sp. z o.o w
Tarnobrzegu.
Dane przekazane do I-BS.pl Sp. z o.o w Tarnobrzegu, które są
objęte tajemnicą bankową oraz zapisami ustawy o ochronie
danych osobowych, podlegają ochronie w takim zakresie i stopniu
jak w Banku.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają
zastosowanie odpowiednio regulaminy rachunków, dla których
uaktywniona zostaje usługa KIRI, powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności prawo bankowe, ustawa o
usługach płatniczych oraz kodeks cywilny.
§ 14.
Rozwiązanie Umowy, jak również Umowy o prowadzenie rachunku
bankowego, skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Systemu
KIRI.
Regulamin obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r.
3

Podobne dokumenty