Z/1/2016 - e-clo

Komentarze

Transkrypt

Z/1/2016 - e-clo
Lp
Nazwa materiału/Opis informacji
W nawiązaniu do przekazanej w Newsletterze nr Z/74/2015 informacji o
planowanym uruchomieniu nowej funkcjonalności w systemie ECS dotyczącej
zgłoszeń przed przedstawieniem, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje
o przesunięciu terminu jej udostępnienia z dnia 4.01.20146r. na dzień
21.01.2016r.
Począwszy od dnia 21.01.2016r. dla zgłoszeń celnych składanych przed
przedstawieniem towarów (status ZWU: „Oczekiwanie” oraz w polu P1b
zgłoszenia podana jedna z następujących wartości: „D”, „E”, lub „F”) przebieg
obsługi zgłoszenia zostaje poszerzony o dwa komunikaty:
- IE5TR - komunikat przekazywany przez organ celny, w którym wyznacza się
termin/miejsce przedstawienia towarów (termin jest obligatoryjnym elementem
komunikatu, a miejsce opcjonalnym). Komunikat ten może też zawierać
dodatkowe informacje dla podmiotu związane ze zgłoszeniem lub
przedstawieniem. Komunikat może być generowany wielokrotnie – a więc
przed wyznaczoną pierwotnie datą przedstawienia organ celny może
poinformować zgłaszającego o zmianie terminu/miejsca przedstawienia.
1
- IE5PT
- komunikat przekazywany przez zgłaszającego, w którym
informuje on organ celny o przedstawieniu towaru. Komunikat ma charakter
opcjonalny co oznacza, że bez względu czy był wysyłany IE5TR, czy nie to
podmiot decyduje czy przekaże organowi celnemu informację o
przedstawieniu w formie komunikatu IE5PT, czy też zastosuje inny, przyjęty w
oddziale celnym, sposób przekazania takiej informacji.
Nieprzesłanie przez organ celny komunikatu IE5TR oznacza, że towar należy
przedstawić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zgłoszenia.
Przesłanie przez zgłaszającego komunikatu IE5PT przed terminem 14 dni
(przypadek bez IE5TR) albo przed terminem wyznaczonym przez organ celny
(przypadek z IE5TR) przerywa bieg timera (ww. zadanego parametru
czasowego). W określonych w Instrukcji ECS przypadkach komunikat IE5PT
skutkować będzie albo automatycznym przyjęciem zgłoszenia wywozowego
albo przyjęcie zgłoszenia nastąpi na skutek czynności manualnej
funkcjonariusza celnego w systemie. W obu przypadkach podmiot jest
informowany o przyjęciu zgłoszenia komunikatem IE528.
Uwaga! Jeżeli podmiot nie zamierza zastosować komunikatu IE5PT to musi
pamiętać, że timer zostanie zatrzymany wyłącznie poprzez operację przyjęcia
zgłoszenia celnego. Może się więc zdarzyć taka sytuacja, że towar zostanie
przedstawiony bez zastosowania IE5PT przed upływem wyznaczonego
terminu ale ze względu np. na koniec godzin pracy urzędu nie będzie fizycznej
możliwości dokonania stosownych operacji w systemie, i w konsekwencji
Nazwa
załącznika/Link
system automatycznie wyśle komunikat IE516, wraz ze wskazaniem powodu
odmowy przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku gdy w wyznaczonym terminie (komunikat IE5TR)/terminie 14
dni (bez komunikatu IE5TR) zgłoszenie nie zostanie przyjęte/nie zostanie
przesłany komunikat IE5PT
- nastąpi odmowa przyjęcia zgłoszenia
(komunikat IE516).
I. Kontyngenty taryfowe i zawieszenia ceł
1) W Dzienniku Urzędowym UE L 333 z 19.12.2015 r. opublikowane zostało
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2405 z dnia 18 grudnia 2015
r. otwierające kontyngenty taryfowe UE na produkty rolne pochodzące z
Ukrainy i ustalające sposób zarządzania tymi kontyngentami. Zostają otwarte
kontyngenty taryfowe UE dla produktów wymienionych w załączniku i
pochodzących z Ukrainy, którymi zarządza Komisja zgodnie z art. 308a, 308b i
308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.
Rozporządzenie wchodzi w życie po dniu jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej i stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
2
2) W Dzienniku Urzędowym UE L 345 z 30.12.2015 r. opublikowane zostało
rozporządzenie Rady (UE) 2015/2448 z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania
autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i
przemysłowe. Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013 został
zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego
rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej i stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
3) W Dzienniku Urzędowym UE L 345 z 30.12.2015 r. opublikowane zostało
rozporządzenie Rady (UE) 2015/2449 z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej
taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej i stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. Jednakże
zawieszenie dotyczące produktu objętego kodem CN „ex 3824 90 92” i kodem
TARIC „88” stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.
II. Rozporządzenia klasyfikacyjne
1) W Dzienniku Urzędowym UE nr L 321 z 5 grudnia 2015 r. zostały
opublikowane trzy rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) z dnia 2
grudnia 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=CELEX:32015R2405&fr
om=PL
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=OJ:JOL_2015_345_R_00
01&from=PL
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=OJ:JOL_2015_345_R_00
02&from=PL
a) 2015/2253
Artykuł (tak zwana „osłona przed przeciągiem” lub „uszczelnienie dołu
drzwi”), składający się z aluminiowej bazy i szczeciny z tworzywa sztucznego
przyczepionej do bazy, zaklasyfikowano do kodu CN 3926 90 97. Bazę należy
przymocować do dolnej części drzwi za pomocą folii samoprzylepnej, a
szczecina wypełnia lukę między dolną częścią drzwi a podłogą, zapobiegając
przedostawaniu się prądu powietrza, brudu itd.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=OJ:JOL_2015_321_R_00
03&from=PL
b) 2015/2254
Artykuł oprawiony w twardą okładkę (tak zwana książka z fotografiami)
wykonany z papieru, zawierający osobiste, barwne, drukowane fotografie i
krótkie teksty odnoszące się do czynności, zdarzeń, osób itd., pokazanych na
poszczególnych fotografiach, zaklasyfikowano do kodu CN 4911 91 00.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=OJ:JOL_2015_321_R_00
04&from=PL
c) 2015/2255
Artykuł w kształcie krążka (tak zwany silniczek wibracyjny) z wbudowanym
silnikiem elektrycznym, przeznaczony do stosowania w tabletach, telefonach
komórkowych itp., w celu wytworzenia wibracji, zaklasyfikowano do kodu CN
8479 89 97.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=OJ:JOL_2015_321_R_00
05&from=PL
2) W Dzienniku Urzędowym UE nr L 328 z 12 grudnia 2015 r. zostało
opublikowane siedem rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) z dnia 8
grudnia 2015 r. dotyczących klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej.
a) 2015/2315
Artykuł składający się z obudowy z tworzywa sztucznego zawierający 4
metalowe przyłącza, diody i kable ze złączami (tak zwana „fotowoltaiczna
puszka przyłączeniowa”), zaklasyfikowano do kodu CN 8544 42 90.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=CELEX:32015R2315&fr
om=PL
b) 2015/2316
Artykuł o kształcie cylindrycznym, zasilany baterią, wykonany z tworzywa
sztucznego, z zakrętką (tak zwana „elektroniczna skarbonka”),
zaklasyfikowano do kodu CN 8470 90 00.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=CELEX:32015R2316&fr
om=PL
c) 2015/2317
Maszyna do szycia typu domowego, z wolnym ramieniem, z wbudowanym
silnikiem elektrycznym, wyposażona w płytkę ściegową, stopkę, bębenek,
kontrolki, wbudowane oświetlenie, pedał z okablowaniem i różne akcesoria
(np. szpulki, prowadnice, zestaw igieł, podwójne igły itp.), zaklasyfikowano do
kodu CN 8452 10 11.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=CELEX:32015R2317&fr
om=PL
d) 2015/2318
Artykuł (tak zwana „opaska na ramię do smartfona”) wykonany głównie
z materiałów włókienniczych, składający się z etui na telefon komórkowy z
elastyczną taśmą, która służy do przymocowania go na ramieniu,
zaklasyfikowano do kodu CN 4202 92 98.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=CELEX:32015R2318&fr
om=PL
e) 2015/2319
Artykuł (tak zwany „adapter” lub „prostownik”) zaprojektowany do
przekształcania prądu przemiennego na prąd stały, w obudowie z tworzywa
sztucznego, zaklasyfikowano do kodu CN 8504 40 82. Artykuł może być
podłączony poprzez kabel ze złączem do gniazda prądu przemiennego oraz
połączony poprzez inny kabel ze specjalnym złączem do konkretnej konsoli do
gier, objętej pozycją 9504.
f) 2015/2320
Tkaninę (100 % poliester) przezroczystą, błyszczącą, z wyhaftowaną
maszynową dekoracją, z jednym długim brzegiem wykończonym ściegiem
interlokowym zamykającym ołowianą linkę pokrytą tkaniną w obszytym
tunelu z tkaniny, prezentowaną na rolkach o długości 300 cm. zaklasyfikowano
do doku CN 6303 92 90.
g) 2015/2321
Kasetę kół łańcuchowych z metalu nieszlachetnego (tak zwana kaseta „wolnej
piasty”) bez mechanizmu wolnego koła, zaklasyfikowano do kodu CN 8714 93
00. Kaseta wolnej piasty składa się z siedmiu zamocowanych razem kół
łańcuchowych, dwóch oddzielnych kół łańcuchowych i podkładki.
Najmniejsze koło łańcuchowe ma 11 zębów, a największe 32 zęby.
3) W Dzienniku Urzędowym UE nr L 331 z 17 grudnia 2015 r. zostało
opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2351 z 14
grudnia 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej. Zestaw ogrodniczy przedstawiony w opakowaniu z
tworzywa sztucznego składający się z siedmiu artykułów indywidualnie
pakowanych w opakowanie ochronne z tworzywa sztucznego, którego
poszczególne artykuły zostały zaklasyfikowane następująco:
a) torba z tkanego materiału włókienniczego, z zewnętrzną powierzchnią z
materiałów włókienniczych, z jedną dużą kieszenią wewnętrzną oraz czterema
mniejszymi kieszeniami zewnętrznymi – kod CN 4202 22 90,
b) para rękawic głównie wykonanych z tkanego materiału włókienniczego, z
niewielkim powleczeniem z tworzywa sztucznego komórkowego po
wewnętrznej stronie dłoni – kod CN 6216 00 00,
c) sekator z metalu nieszlachetnego – kod CN 8201 50 00,
d) łopatka ogrodnicza z metalu nieszlachetnego – kod CN
8201 10 00,
e) dwanaście patyczków znacznikowych z tworzywa sztucznego – kod CN
3926 90 97,
f) ołówek z rdzeniem grafitowym – kod CN 9609 10 10.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=CELEX:32015R2319&fr
om=PL
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=CELEX:32015R2320&fr
om=PL
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=CELEX:32015R2321&fr
om=PL
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=OJ:JOL_2015_331_R_00
02&from=PL
4) W Dzienniku Urzędowym UE nr L 339 z 24 grudnia 2015 r. zostało
opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2455 z dnia 21
grudnia 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według
Nomenklatury scalonej. Produkt składający się z mięsa różnych skorupiaków i
mięczaków, z których część jest surowa, a część gotowana, a cały produkt
przedstawiany jest w stanie zamrożonym w workach o masie 1 kg, jest
klasyfikowany do kodu CN 1605 54 00.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri
=OJ:JOL_2015_339_R_00
04&from=PL
Wszystkie rozporządzenia klasyfikacyjne wchodzą w życie dwudziestego dnia
po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Zespół „Newsletter”

Podobne dokumenty