DSU sm42

Komentarze

Transkrypt

DSU sm42
UUżytkownik
żytkownik ppojazdu
ojazdu
OpracoData
wanieopracowania
Data opracowania Numer
Nudokumentacji
mer dokumentacji
Opracowanie
18.03.2015r.
Transoda/BDŻ/E/1
10.12.2015.
TRANSODA Sp. z o.o.
SM42/4
DOKUMENTACJA SYSTEMU
UTRZYMANIA DLA:
- LOKOMOTYWY SPALINOWEJ TYPU 6D,
- LOKOMOTYWY SPALINOWEJ
TYPU 6DH ZMODERNIZOWANEJ WG
DOKUMENTACJI NR WTWIO-0-1 S/SM42
AKCEPTACJA UŻYTKOWNIKA
data
10.12.2015
podpis
ZATWIERDZENIE
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
data
numer decyzji
Dokumentacja Systemu Utrzymania nadaje się do stosowania w zakresie utrzymania i eksploatacji
pojazdów kolejowych zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2013r. poz. 1594 z późn. zm.)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy spalinowej typu 6DH,
zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
2
SM42/4
SPIS TREŚCI:
1.
KARTA INFORMACYJNA .......................................................................................................................... 3
2.
KARTA ZMIAN ......................................................................................................................................... 4
3.
DANE TECHNICZNE .................................................................................................................................. 5
4.
OPIS OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ................................................................................................... 7
5.
WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU .................................................................... 8
6.
DEFINICJE ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU ...................................................................................... 21
7.
OPIS FUNKCJONALNY POJAZDU Z PODZIAŁEM NA JEGO ELEMENTY SKŁADOWE W PROCESIE
UTRZYMANIA ................................................................................................................................................. 24
8.
CYKL PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY ...................................................................................................... 26
8.1.
9.
SCHEMAT CYKLU PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZEGO .......................................................................................... 27
ARKUSZE PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZE ................................................................................................ 28
9.1.
9.2.
KARTY................................................................................................................................................. 109
PROTOKOŁY ......................................................................................................................................... 145
10.
INSTRUKCJE MONTAŻU I DEMONTAŻU ............................................................................................... 167
11.
WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH .......................................................................... 171
12.
TESTY WYKONYWANE W TRAKCIE UTRZYMANIA LOKOMOTYW SPALINOWYCH ................................. 180
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SPAWANIA I BADAŃ
NIENISZCZĄCYCH .......................................................................................................................................... 182
14.
INSTRUKCJA LOKALIZACJI I USUWANIA TYPOWYCH USTEREK ............................................................. 186
15. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I INTEROPERACYJNOŚCIĄ DLA ZESPOŁÓW LUB
PODZESPOŁÓW WRAZ Z LIMITAMI............................................................................................................... 189
16.
PODZESPOŁY I CZĘŚCI OBJĘTE DOZOREM TECHNICZNYM .................................................................... 195
17.
ZESTAW PARAMETRÓW MIERZONYCH ............................................................................................... 196
18.
USTALENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY .............................................................. 197
19.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA UTRZYMANIA STANU TECHNICZNEGO TABORU KOLEJOWEGO ........... 198
20.
SPIS TABLIC ......................................................................................................................................... 203
21.
SPIS RYSUNKÓW ................................................................................................................................. 204
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
3
SM42/4
1. KARTA INFORMACYJNA
RODZAJ POJAZDU KOLEJOWEGO
Lokomotywa spalinowa
TYP POJAZDU
6D
6DH
ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU KOLEJOWEGO
Numer świadectwa
Data wydania
T/99/0039
05 październik 1999 r.
T/2008/0116
25.11.2008 r.
DOKUMENTACJA BAZOWA
Autor
Warunki techniczne
wykonania
Warunki
techniczne
odbioru
Dokumentacja
Techniczno Ruchowa
Fabryka Lokomotyw
„FABLOK” w
Chrzanowie
PKP S.A.
Centralne Biuro
Konstrukcyjne w
Poznaniu
Fabryka Lokomotyw
„FABLOK” w
Chrzanowie
OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA
Oświadczenie o zgodności opracowanej dokumentacji systemu utrzymania z dokumentacją technicznoruchową, obowiązującymi Polskimi Normami, Przepisami i Regulaminami Międzynarodowymi.
Podpis Użytkownika
Pieczątka firmowa
…………………………………………………………
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
4
SM42/4
2. Karta zmian
Lp.
Zmiana z podaniem punktu dokumentacji
systemu utrzymania
Pismo zmian
użytkownika pojazdu
kolejowego
przekazywane do UTK
Znak
Data
Decyzja Prezesa UTK
Znak
Data
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
5
SM42/4
3. Dane techniczne
Dane ogólne
Fabryka Lokomotyw „FABLOK” w Chrzanowie
6D, 6DH
Bo’Bo’
1435 mm
elektryczna
75:17
Oerlikon
14240 mm
4400 mm
7500 mm
10100 mm
2600 mm
1100 mm
3170 mm
4285 mm
elektropneumatyczne
1LN
2
4
4
950,1
Producent
Typ
Układ osi
Szerokość toru
Rodzaj przekładni
Przełożenie przekładni głównej
System hamulca
Długość ze zderzakami
Wysokość lokomotywy
Rozstaw czopów skrętu
Rozstaw osi skrajnych
Rozstaw osi wózka
Średnica okręgu tocznego koła
Największa szerokość
Największa wysokość od główki szyny
Sterowanie lokomotywy
Typ wózka
Ilość wózków
Ilość silników trakcyjnych
Ilość osi napędnych
Średnica koła bosego
Masy
Zapas piasku
Zapas wody w układzie chłodzenia
Masa służbowa
Nacisk osi
Zapas paliwa
Ilość oleju w układzie smarowania
300 l
820÷940 litrów
74 000 kg
187 kN
2840 litrów (2500 kg)
218÷268 litrów
Właściwości trakcyjne
Prędkość maksymalna
90 km/h
Siła pociągowa przy rozruchu
228 kN (22 800 kG)
Siła pociągowa ciągła
114,6 kN
Najmniejsza prędkość przy pracy ciągłej
12,5 km/h
Silnik spalinowy
Typ silnika spalinowego
a8C22
Moc znamionowa silnika spalinowego
588 kW (800KM)
Znamionowa prędkość obrotowa
1000 obr/min
Ilość suwów
4
Ilość cylindrów
8
Średnica cylindra
220 mm
Skok tłoka
270 mm
Średnie ciśnienie użyteczne
0,88 MPa
Doładowanie
Turbosprężarka Napier HP 210/172
Uruchomienie silnika
Przy pomocy dodatkowego uzwojenia
szeregowego z prądnicy głównej, zasilanego
z baterii akumulatorów
Jednostkowe zużycie paliwa
224±5% g/kWh
Rodzaj smarowania silnika
Obiegowe pod ciśnieniem
Pompa oleju silnika spalinowego
Zębata
Wydajność pompy oleju silnika spalinowego
465 l/min
Pompa wody silnika spalinowego
Odśrodkowa
Wydajność pompy wody silnika spalinowego
1000-1100 l/min
Regulator silnika
Woodward
Masa silnika suchego
7400 kg
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
6
SM42/4
Układ chłodzenia silnika spalinowego
Z regulacją termostatem/napęd mechaniczny
wentylatorów
Typ elementów chłodnic
Cienkie, użebrowane rurki miedziane
Ilość sekcji
8
Powierzchnia wymiany ciepła
216,464 m2
Ilość wentylatorów chłodnic
1
Rodzaj wentylatora chłodnic
Osiowy
Ilość łopatek wentylatora chłodnic
8
Średnica łopatek wentylatora chłodnic
1200 mm
Prądnica główna
Typ prądnicy
LSPa-740
Praca ciągła przy napięciu niższym
512V; 1090A
Prędkość obrotowa
1000 obr/min
Praca ciągła przy napięciu wyższym
800V; 707A
Klasa izolacji
B
Wzbudnica
Typ
LSPa-22
Moc
8,8 kW
Napięcie
80 V DC
Prąd
110 DC
Prędkość obrotowa
1500 obr/min
Silniki trakcyjne
Typy silników
LSa 430
Moc przy pracy ciągłej przy napięciu niższym
173 kW; 703 V DC; 272,5 A; 475 obr/min
Moc przy pracy godzinowej
170 kW; 620 V DC; 310 A; 410 obr/min
Napięcie znamionowe
600 V DC
Największy prąd rozruchowy
556 A
Największa prędkość obrotowa
2200 obr/min
Klasa izolacji
B
Prądnica pomocnicza
Typ
LSPa-280
Napięcie
110 V
Prąd
91 A
Moc
10 kW
Prędkość obrotowa
1500 obr/min
Klasa izolacji
B
Hamulec
Rodzaj hamulca
Hamulec powietrzny typu Oerlikon, hamulec
ręczny typu korbowego
Ilość osi hamowanych
4
Ilość osi hamowanych hamulcem ręcznym
2
Ilość cylindrów na każdym wózku
2 o średnicy 9”
Pojemność zbiornika głównego
800 l
Sposób chłodzenia
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
7
SM42/4
4. Opis opracowania dokumentacji
Niniejsza Dokumentacja Systemu Utrzymania dotyczy lokomotywy spalinowej SM42.
Arkusze
przeglądowo-naprawcze
zawierają
wykaz
wszystkich
czynności
niezbędnych
do
prawidłowego utrzymania pojazdu kolejowego. Zaznaczono poziomy utrzymania zapobiegawczego
(poziom 1, 2, 3) i naprawczego (poziom 4, 5), na których należy wykonać poszczególne czynności.
Określono również szczegółowe wymagania dla niektórych czynności, które tego wymagają oraz
odniesienia do kart (pomiarowych, smarowania) i protokołów.
Przy odniesieniu do kart pomiarowych należy wykonać wszystkie określone w karcie pomiary. Jeżeli
w arkuszu odwołanie dotyczy karty smarowania – należy smarować wszystkie określone części
pojazdu kolejowego. Przy odwołaniu do protokołu należy wypełnić dany protokół.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
8
SM42/4
5. Wymagania prawne dotyczące realizacji projektu
a) obowiązujące przepisy prawne:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005r. w sprawie ogólnych
warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1771,wraz
z późn. zm.),

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity).
b) związane normy i przepisy międzynarodowe:

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności oraz normy mające zastosowanie dla systemu
kolei konwencjonalnych (CR), w tym:

-
Specyfikacja techniczna dla podsystemu Sterowanie ruchem kolejowym,
-
Specyfikacja techniczna dla podsystemu Ruch kolejowy,
-
Specyfikacja techniczna dla podsystemu Aplikacje telematyczne,
-
Specyfikacja techniczna w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych".
Katalog norm, kart UIC obowiązujących i zalecanych w budowie i naprawie lokomotyw
spalinowych oraz ich części i zespołów,
Poniższa tablica przedstawia normy techniczne dla poszczególnych elementów składowych
lokomotywy.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
9
SM42/4
Tablica 1. Normy techniczne dla poszczególnych komponentów.
Moduł
Komponenty - funkcje
Zgodność z wymaganiami dynamiki jazdy:
bezpieczeństwa jazdy,
oddziaływania na tor,
bezpieczeństwa jazdy
Bezpieczeństwo na wichrowatym torze
Bezpieczeństwo przy przejeździe przez łuki (siły wzdłużne)
Ochrona środowiska
Zbiorniki i instalacje rurowe dla paliw płynnych
Ochrona środowiska - emisja hałasu
Tabor kolejowy. Hałas. Ogólne wymagania i badania
Ocena ochrony przeciw pożarowej w oparciu o jej cele
Ochrona pracy. Przepisy ogólne i dokumentacyjne
potwierdzenie
Ochrona pracy - bezpieczne ukształtowanie stopni i
powierzchni stania
kompletny pojazd
Ochrona pracy - bezpieczna obsługa, obsługiwanie ręczne
Bezpieczne ukształtowanie kabiny maszynisty oraz
pomieszczeń pracy
Zachowanie wymaganej skrajni odniesienia
Obliczenia zwężeń
Urządzenia wytwarzające sygnały słyszalne
Odgarniacz torowy
Prędkościomierz
Czuwak aktywny (SIFA, CA)
Urządzenie łączności radiowej UIC
Oddziaływanie na pociąg
Wymagania prawne, normy
PN-EN 14363:2007
UIC 518
UIC 518-1
UIC 518-2
PN-EN 14363:2007
UIC 518-2
UIC 530-2
Dyr. Europejskie
przepisy TDT
PN-EN ISO 3095:2005
PN-EN ISO 3381:2005
PN-K-11000:1992
PN-K-02511:2000
PN-K-02512:2000
PN-K-02506:1998
PN-K-02507:1997
CEN/TS 45545-1
CEN/TS 45545-2 CEN/TS 45545-3
CEN/TS 45545-4 CEN/TS 45545-5
CEN/TS 45545-6
CEN/TS 45545-7
UIC 533
UIC 651
UIC 846
UIC 560
UIC 535-2
UIC 521, UIC 532
UIC 534, UIC 644
UIC 651, UIC 571-3
UIC 571-4, UIC 536
UIC 651
PN-EN 15273-1:2010
PN-EN 15273-3:2010
PN-EN 15273-2:2010
UIC 505-1
PN-EN 15273-1:2010
PN-EN 15273-3:2010
PN-EN 15273-2:2010
UIC 569
UIC 507
UIC 627-5
UIC 560
UIC 505-1
PN-K-88100:1991
PN-EN 15153-2:2007
UIC 644
wym. użytkownika
wym. użytkownika
UIC 641
UIC 751-3
wym. użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Moduł
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
10
SM42/4
Komponenty - funkcje
Koncepcja ewakuacji
Sygnały w pociągach
Zdalne sterowanie radiowe
Oznaczenia i napisy przeznaczone dla eksploatacji,
utrzymania i bezpieczeństwa pracy
Wystarczające zabezpieczenie jakości robót spawalniczych i
wystarczająca wytrzymałość połączeń spawanych przy
obciążeniach dynamicznych
kompletny pojazd
Wystarczające zabezpieczenie jakości klejenia
Wystarczająca obciążalność połączeń klejonych
Wystarczająca obciążalność połączeń nitowych zrywalnych.
Wystarczająca obciążalność połączeń gwintowo nitowanych
Wystarczająca obciążalność połączeń sworzniowych
Węże gumowe ogrzewcze taboru kolejowego
Węże gumowe hamulcowe taboru kolejowego.
Stal dla kolejnictwa. Gatunki. Ogólne wytyczne
Stal dla kolejnictwa. Koła bose.
Stal dla kolejnictwa. Odkuwki swobodnie kute. Gatunki.
Stal dla kolejnictwa. Osie zestawów kołowych do pojazdów
szynowych. Gatunki.
Stal dla kolejnictwa. Odkuwki urządzenia sprzęgowego.
Gatunki.
Stal dla kolejnictwa. Obręcze do kół pojazdów szynowych.
Gatunki.
Stal. Kęsiska, kęsy i pręty walcowane na gorąco dla
kolejowych urządzeń sprzęgowych.
Tabor kolejowy. Odlewy ze staliwa. Wymagania i badania
Próba wysokiego napięcia. Zgodność z wartościami
granicznymi.
Kompatybilność elektromagnetyczna. Zgodność z
wartościami granicznymi.
Akredytacja wszystkich laboratoriów (cały obszar badań).
Dobór gwintów ISO.
Dopuszczalne odchyłki dla wymiarów bez podanych
tolerancji dla odkuwek matrycowanych ze stali.
Dopuszczalne odchyłki dla wymiarów bez wskazania
tolerancji w konstrukcjach spawanych.
Wymagania prawne, normy
PN-EN 14752:2006
UIC 560
UIC 564-1
UIC 651
PN-K-88200:2002
PN-EN 15153-1:2007
UIC 532
UIC 534
PN-EN 50239:2002
PN-EN 50128:2002
PN-K-02040-13:1998/Az1:2001
UIC 640, UIC 580,
UIC 581, UIC 438-1,
UIC 545, UIC 552,
UIC 563
PN-EN 15085-1:2007
PN-EN 15085-2:2007
PN-EN 15085-3:2007
PN-EN 15085-4:2007
PN-EN 15085-5:2007
wym. użytkownika
Zasady techniki
Zasady techniki
Zasady techniki
wym. użytkownika
Zasady techniki
PN-C-94131:1976
PN-C-94134:1980
PN-H-84027-00:1984
PN-H-84027-1:1994
PN-84-H-84027-02:1984
PN-H-84027-03:1991/Az1:2003
PN-H-84027-04:1988
PN-H-84027-06:1984/Az1:1999
PN-H-93009:1996
PN-K-88202:1996/Az1:2001
PN-EN 50343:2003
PN-EN 50121-1:2008
PN-EN 50121-2:2010
PN-EN 50121-3-1:2010
PN-EN 50121-3-2:2009
PN-EN 50121-4:2008
PN-EN 50121-5:2008
PN-EN 55016-1-1:2007
PN-K-23011:2008
UIC 550-3
Zasady techniki
UIC 800-30
UIC 800-58
UIC 800-51
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Moduł
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
11
SM42/4
Komponenty - funkcje
Niedokładność obróbki przy wymiarach bez podawania
tolerancji części obrabianych przez usuwanie materiału.
Wykaz półfabrykatów normalizowanych przez UIC.
Zestawienie elementów złącznych znormalizowanych
Wykaz wymiarów nakrętek
kompletny pojazd
kompletny pojazd
Wymiary nitów stalowych o łbach kulistych oprócz nitów dla
kotłów
Wykaz wyboru sworzni zamykanych pierścieniem
Zestawienie połączeń przegubowych część l. Średnice
normalne wałków (8 - 80mm)
Wykaz wyboru sworzni z łbem
Wykaz wyboru sworzni bez łba
Wykaz wyboru tulejek wtłaczanych bez luzu
Zestawienie zawleczek wymiary podane dla śrub i sworzni
Zestawienie kołków cylindrycznych
Zestawienie tulei rozprężnych, grube
Wykaz wyboru dla kołków stożkowych
Wykaz wyboru dla podkładek zalecanych dla śrub z łbem
sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem
walcowym
Wykaz wyboru dla podkładek zalecanych dla śrub do
połączeń
Wykaz wyboru otworów dla elementów połączeniowych oraz
ich przeznaczenie dla średnic zewnętrznych tych elementów
połączeniowych
Własności mechaniczne dla śrub i nakrętek
Mechaniczne zamocowanie części ze stali nierdzewnej
(śruby i nakrętki z łbem sześciokątnym)
Zabezpieczanie połączeń śrubowych
Wykaz smarowniczek
Warunki techniczne na dostawę części ze staliwa do
pojazdów napędnych i wagonów
Warunki techniczne na dostawę materiałów malarskich
przeznaczonych do ochrony pojazdów kolejowych i
kontenerów
Warunki techniczne dla metod badań materiałów malarskich i
szpachli
Warunki techniczne dotyczące przygotowania powierzchni
materiałów metalowych i niemetalowych używanych przy
budowie pojazdów kolejowych i kontenerów
Wykonawcze warunki techniczne dotyczące zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz malowania wagonów osobowych i
pojazdów trakcyjnych
Warunki techniczne kontroli jakości systemów malowania
pojazdów kolejowych
Warunki techniczne dostawy płyt laminowanych o
powierzchniach dekoracyjnych na bazie tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych
Warunki techniczne na dostawę korpusów maźnic tocznych z
żeliwa sferoidalnego
Warunki techniczne dla dostawy blach na płyty prowadnicowe
ze stali manganowej
Warunki techniczne na dostawę przewodów izolowanych dla
pojazdów kolejowych
Wymagania prawne, normy
UIC 800-50
UIC 801-00
UIC 802-00
UIC 802-07
UIC 802-21
UIC 802-24
UIC 802-30
UIC 802-31
UIC 802-32
UIC 802-33
UIC 802-40
UIC 802-41
UIC 802-42
UIC 802-44
UIC 802-45
UIC 802-46
UIC 802-50
UIC 802-70
UIC 802-71
UIC 802-72
UIC 805-01
UIC 840-2
UIC 842-1
UIC 842-2
UIC 842-3
UIC 842-5
UIC 842-6
UIC 844-4
UIC 846
UIC 893
UIC 895
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Moduł
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
12
SM42/4
Komponenty - funkcje
Warunki techniczne dla kontroli jakości złącz
spawanych części pojazdów ze stali
Warunki techniczne dla wykonywania i badania połączeń
spawanych ze stali. Próbki robocze
Warunki techniczne badań jakości zespołów spawanych
pojazdów szynowych wykonanych z aluminium i stopów
aluminium
Warunki techniczne dla wykonania i badania połączeń
spawanych z aluminium i stopów aluminium (próbki
robocze)
Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów
Uziemienie ochronne części metalowych pojazdu
Tabor kolejowy. Intensywność dymienia materiałów podczas
spalania. Wymagania i badania
Tabor kolejowy. Pomiar sztywności skrętnej
Tabor kolejowy. Stężenie tlenku i dwutlenku węgla
wydzielanych podczas rozkładu termicznego lub spalania
materiałów. Wymagania i badania
Tabor kolejowy. Właściwości palne materiałów. Wymagania i
metody badań
Spalinowe pojazdy trakcyjne. Zabezpieczenie
przeciwpożarowe
Pojazdy trakcyjne. Syreny i gwizdawki
Sygnały i wsporniki sygnałowe lokomotyw, wagonów
trakcyjnych i zespołów trakcyjnych
Minimalne wartości promieni łuków w odniesieniu do gięcia,
zwijania brzegów na zimno i profilowania przez walcowanie
blach, taśm i płaskowników szerokich ze stali o
gwarantowanej zdolności do gięcia
Najmniejsze promienie zakrzywienia przy gięciu na zimno rur
metalowych
System tolerancji wymiarów dla części lanych
Dopuszczalne odchyłki wymiarów bez wskazania tolerancji
dla wykrawanych części metalowych
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych bez
wskazania tolerancji w konstrukcjach elementów spawanych
z aluminium
Dopuszczalne odchyłki dla wymiarów bez podanych
tolerancji części kutych z aluminium i stopów
Wymiary ceowników stalowych
Wymiary kątowników stalowych równoramiennych
Wymiary kątowników nierównoramiennych ze stali
Wykaz wymiarów prętów okrągłych ze stali o ø6÷100 mm
Wykaz wymiarów prętów kwadratowych ze stali o grubości
6÷50 mm
Wykaz wymiarów płaskowników gorąco walcowanych
Wybór wymiarów poprzecznych dla gorąco walcowanych
prętów żłobkowanych ze stali resorowej
Asortyment profili specjalnych ze stali walcowanej dla lekkich
konstrukcji
Zestawienie selektywne śrub z łbami sześciokątnymi
Wymiary śrub noskowych płaskich z łbami obrabianymi
zabezpieczonymi przed korozją
Wymiary śrub noskowych kulistych z łbami surowymi
zabezpieczonymi przed korozją
Wymiary śrub klamrowych z łbami wypukłymi
Wymagania prawne, normy
UIC 897-13
UIC 897-14
UIC 897-22
UIC 897-23
UIC 505-1
UIC 533
PN-K-02501:2000
PN-K-02504:1992
PN-K-02505:1993
PN-K-02508:1999
PN-K-02507:1997
PN-K-88100:1991
UIC 534
UIC 800-10
UIC 800-11
UIC 800-52
UIC 800-53
UIC 800-55
UIC 800-57
UIC 801-11
UIC 801-12
UIC 801-13
UIC 801-14
UIC 801-15
UIC 801-16
UIC 801-17
UIC 801-19
UIC 802-01
UIC 802-02
UIC 802-03
UIC 802-04
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Moduł
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
13
SM42/4
Komponenty - funkcje
Wymiary wkrętów o łbach cylindrycznych nacinanych lub o
wykroju krzyżowym dla metali lub bez ochrony
powierzchniowej
Wymiary wkrętów stożkowych płaskich i soczewkowych z
nacięciem prostym lub krzyżowym
Zestawienie wymiarów wkrętów do drewna z łbami kulistymi
z nacięciem prostym lub krzyżowym
Wkręty do drewna zagłębiane z nacięciem prostym lub
krzyżowym
Zestawienie wymiarów wkrętów do drewna ze łbami
soczewkowymi z nacięciem prostym lub krzyżowym
Zestawienie wymiarów wkrętów do drewna ze łbami
sześciokątnymi
Zestawienie wymiarów śrub z łbem cylindrycznym ze stali z
nacięciem wewnętrznym
Zestawienie wkrętów do blach z łbem płaskim z wycięciem
prostym lub krzyżowym lub z łbem sześciokątnym
Zestawienie wkrętów do blach z łbem wpuszczonym lub
soczewkowym o nacięciu prostym lub krzyżowym
Zestawienie wkrętów samogwintujących z łbem
cylindrycznym o nacięciu prostym z łbem soczewkowym lub
półkulistym o nacięciu krzyżowym z łbem sześciokątnym
Zestawienie wkrętów samogwintujących z łbem wpuszczanym
lub soczewkowym o nacięciu prostym lub krzyżowym
Wykaz asortymentu nitów rurkowych rdzeniem z aluminium i
ze stali
Asortyment nakrętek nitów rurkowych z łbem płaskim lub
wpuszczanym
Zestawienie rur i ich części przynależnych,
znormalizowanych przez UIC
Wymiary rur stalowych
Wymiary rur miedzianych
Wykaz opasek do rur z dwoma łącznikami typu normalnego
Wykaz wyboru połączeń sztywnych dla rur z miedzi
Wymiary prętów kwadratowych napędnych
Warunki techniczne dla dopuszczenia i dostawy elektrod do
ręcznego spawania łukiem elektrycznym stali niestopowych
lub niskostopowych o wytrzymałości na rozciąganie
mniejszej niż 610N/mm2
Warunki techniczne dotyczące oznaczenia symbolami
elektrod do ręcznego spawania łukiem elektrycznym stali
niestopowych lub niskostopowych o wytrzymałości na
rozciąganie mniejszej niż 610N/mm2
Warunki techniczne dotyczące dopuszczenia i dostawy
kombinacji drutów elektrodowych i topików do spawania
samoczynnego łukiem krytym stali niestopowych lub
niskostopowych o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej
niż 610N/mm2
Warunki techniczne dla znakowania symbolami elektrod
drutowych i proszków do spawania pod topikiem stali
niestopowych lub niskostopowych
Warunki techniczne dotyczące dopuszczenia i dostawy
kombinacji drutów elektrodowych pełnych i proszkowych
oraz gazu do spawania samoczynnego i półsamoczynnego w
osłonie gazowej stali niestopowych lub niskostopowych o
wytrzymałości na rozciąganie mniejszej niż 610N/mm 2
Wymagania prawne, normy
UIC 802-05
UIC 802-06
UIC 802-08
UIC 802-09
UIC 802-10
UIC 802-11
UIC 802-12
UIC 802-13
UIC 802-14
UIC 802-15
UIC 802-16
UIC 802-22
UIC 802-23
UIC 803-00
UIC 803-10
UIC 803-11
UIC 803-31
UIC 803-34
UIC 805-30
UIC 897-1
UIC 897-2
UIC 897-4
UIC 897-5
UIC 897-6
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Moduł
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
14
SM42/4
Komponenty - funkcje
Warunki techniczne przygotowania krawędzi do spawania
blach stalowych walcowanych niestopowych lub
niskostopowych o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej
niż 610N/mm2 w przypadku półautomatycznych spawanych
wyrobów walcowanych łukiem elektrodami otulonymi
Szczególne przepisy ochrony przeciwpożarowej wagonów
silnikowych i osobowych z kabiną sterowniczą,
przeznaczonych do eksploatacji w ruchu międzynarodowym
Warunki na łukach pojazdów napędnych w ruchu
międzynarodowym
Nadwozie. Opis
Wytrzymałość nadwozia pod obciążeniami.
Przekazywanie obciążeń na szynę, nacisk (masa)
nadwozie, ostoja
Wytrzymałość nadwozia. Oddziaływanie zabudowy ciężkich
elementów oraz ich elementów łączących pod obciążeniem
Wytrzymałość podłogi i jej elementów łączących pod
obciążeniem
Przejmowanie energii zderzeń
Szyba czołowa. Dokumentacja
Szyba czołowa właściwości mechaniczne
Szyba czołowa właściwości optyczne
Okna boczne, dokumentacja
Okno boczne, właściwości mechaniczne
Pozostałe szyby
Szyby bezpieczne hartowane dla kolejnictwa
Wykonanie szyb do okien w ścianach czołowych i
bocznych oraz innych szyb na stanowisku maszynisty
spalinowych pojazdów szynowych i wagonów sterujących
(dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi)
Przepisy dotyczące rozmieszczenia wskaźników kierunku
ruchu i typu zasadniczych urządzeń sterowniczych w trakcji
spalinowej
Przepisy dotyczące widoczności z kabin maszynisty
pojazdów spalinowych
nadwozie, ostoja
Drzwi wejściowe. Opis
Drzwi wejściowe.
Bezpieczeństwo w czasie obsługi
Drzwi wejściowe.
Wytrzymałość
Drzwi wejściowe maszynisty. Opis
Bezpieczeństwo obsługi i użytkowania. Drzwi maszynisty
Oprogramowanie - klasyfikacja
Wymagania prawne, normy
UIC 897-9
UIC 642
UIC 645
PN-EN 12663:2002
PN-EN 12663:2002
UIC 566, UIC 660, UIC 577, UIC
617-5, UIC 625-7, UIC 651
PN-EN 12663:2002
UIC 566
PN-EN 15227:2008
PN-EN 15152:2007
UIC 651
PN-EN 15152:2007
UIC 651
PN-EN 15152:2007
UIC 560
UIC 651
UIC 660
UIC 560
UIC 660
UIC 566
UIC 651
UIC 560
UIC 564-1
PN-B-13059:1985
UIC 625-2
UIC 625-5
UIC 625-6
PN-EN 14752:2006
UIC 560
PN-EN 14752:2006
UIC 560
PN-EN 14752:2006
UIC 560
UIC 566
UIC 651
UIC 651
Istotne zadania w zakresie bezpieczeństwa
Zgodność z normami
PN-EN 50128:2002
Doświadczenia tworzenia oprogramowania
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Moduł
nadwozie, ostoja
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
15
SM42/4
Komponenty - funkcje
Pojazdy trakcyjne. Napisy, znaki i oznakowanie
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Wymagania ogólne
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Pismo
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki klasyfikacyjne i numer
inwentarzowy pojazdu
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki dotyczące
okresowych napraw i przeglądów
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki hamulca
Wymagania prawne, normy
UIC 640
PN-K-02040-1:1996
PN-K-02040-2:1996
PN-K-02040-4:1997
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki miejsc podparcia przy
podnoszeniu pojazdu
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki na pojazdach
spełniających przepisy UIC
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki długości, rozstawu osi
skrajnych i czopów skrętnych pojazdu oraz rozstawu osi w
wózkach
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znak wytrzymałości sprzęgu
śrubowego na rozciąganie.
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Tablice zastępcze stosowane
do pojazdów nie mających tablicy firmowej.
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki przesuwności osi i
zakazu kursowania po torach z łukami o promieniach do 180
m oraz przestawności zestawów kołowych
Wagony kolejowe. Napisy i znaki. Rozmieszczenie
PN-K-02040-7:1996
Tabor kolejowy. Tablice i znaki ostrzegawcze przed
porażeniem prądem elektrycznym.
Ujednolicenie stopni i poręczy lokomotyw przetokowych
spalinowych i elektrycznych
Rama wózka wraz z połączeniem do podwozia, zestawów
kołowych, hamulca
Połączenie wózka z pudłem (elementy łączące)
Połączenie wózka z pudłem (elementy łączące)
Bezpieczeństwo funkcjonalne poprzez zachowanie
dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
Koncepcja uziemienia pojazdu
Tabor kolejowy. Sprężyny taśmowe stożkowe
Tabor kolejowy. Sprężyny taśmowe stożkowe. Wymagania i
badania
Tabor kolejowy. Sprężyny śrubowe walcowe
Tabor kolejowy. Sprężyny pierścieniowe. Pierścienie
Zestaw kołowy kompletny
Podpiaście i przejścia średnic
Tabor kolejowy. Osie zestawów kołowych. Nakiełki
Bilans masy i określenie środka ciężkości
układ biegowy
Oś i jej pozycja pod pojazdem, pewne przejścia prądowych
obwodów torowych, opór elektryczny między kołami,
maksymalny odstęp między kołami.
Bezpieczne prowadzenie w torze
Oś napędna zestawu kół
Udokumentowanie wytrzymałości zmęczeniowej osi
napędnej
PN-K-02040-5:1996
PN-K-02040-6:1996
PN-K-02040-8:1996
PN-K-02040-9:1996
PN-K-02040-10:1996
PN-K-02040-11:1996
PN-K-02040-12:1996/Az1:2000
PN-K-02040-13:1998/Az1:2001
PN-K-02059:1994/Az1:2000
UIC 646
PN-EN 13749:2005
UIC 510-3
PN-EN 12663:2002
UIC 577
UIC 515-1
PN-EN 12663:2002
UIC 615-1
Arkusz pomiarowy ramy wózka wg
WTO pojazdu
PN-EN 50153:2004
UIC 533
PN-K-88168:1977
PN-K-88170:1991/Az1:1998
PN-K-88171:1981
PN-K-88174:1961
PN-EN 13260:2009
PN-EN 13103:2009
PN-EN 13104:2009
PN-K-88158:1993
PN-EN 13103:2009
PN-EN 13104:2009
PN-EN 13260:2009
PN-EN 13260:2009
UIC 512
PN-EN 13260:2009
PN-EN 13104:2009
PN-EN 13261:2009
PN-EN 13104:2009
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Moduł
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
16
SM42/4
Komponenty - funkcje
Koło całowalcowane (pełne)
Udokumentowanie wytrzymałości zmęczeniowej koła
Koło obręczowane
Dodatkowe komponenty
Łożyska walcowe, wytrzymałość pod obciążeniem
Korpus maźnicy, wytrzymałość pod obciążeniem
Smarowanie obrzeża koła
Tabor kolejowy. Zestawy kołowe. Wymagania i badania
Tabor kolejowy. Zarys zewnętrzny obręczy i wieńców kół bez
obręczowych zestawów kołowych
Warunki techniczne na dostawę obręczy surowych ze stali
walcowanej niestopowej dla pojazdów napędnych i wagonów
Warunki techniczne na dostawę obręczy nieobrobionych
pojazdów szynowych napędnych i wagonów. Tolerancje
układ biegowy
Warunki techniczne na dostawę płaskowników i profili ze stali
niestopowej dla pierścieni zaciskowych obręczy
Warunki techniczne na dostawę osi zestawów kołowych dla
pojazdów trakcyjnych i wagonów
Warunki techniczne dostawy osi zestawów kołowych dla
nowo budowanych pojazdów trakcyjnych i wagonów.
Tolerancje
Warunki techniczne na dostawę kół bosych walcowanych lub
kutych dla wagonowych obręczowanych zestawów kołowych
Koła całowalcowane dla pojazdów trakcyjnych i wagonów.
Tolerancje
Ujednolicone oznaczanie układu osi w lokomotywach i
zespołach trakcyjnych
Warunki techniczne dostawy dla kół bezobręczowych z
walcowanej stali niestopowej dla pojazdów napędnych i
wagonów
Warunki techniczne dostawy kół obręczowanych dla
wagonów i pojazdów trakcyjnych. Obręczowanie i tolerancje
Warunki techniczne dostawy kół bosych walcowanych lub
kutych dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. Tolerancje i
chropowatość powierzchni
Warunki techniczne na dostawę zestawów kołowych dla
taboru trakcyjnego i wagonów. Tolerancje i montaż
Warunki techniczne dotyczące homologacji oraz dostawy
smarów przeznaczonych do smarowania maźnic tocznych
pojazdów szynowych
Warunki techniczne dostawy stali sprężynowej płaskiej dla
resorów piórowych i sprężyn stożkowych
Warunki techniczne dostawy resorów piórowych dla
pojazdów
Warunki techniczne dostawy sprężyn śrubowych
zaciskanych formowanych na gorąco lub na zimno dla
pojazdów trakcyjnych i wagonów
Warunki techniczne dostawy sprężyn stożkowych dla
pojazdów
Pojazdy trakcyjne. Wózki układy biegowe. Określenia ogólne
Wymagania prawne, normy
PN-EN 13715:2008
PN-EN 13262+A1:2009
PN-EN 13979-1+A1:2009
UIC 510-5
PN-EN 13979-1+A1:2009,
PN-EN 13715:2009,
UIC 510-5, UIC 810-1, UIC 810-2,
UIC 810-3, UIC 812-1, UIC 812-4,
UIC 812-5
dokumentacja techniczna wózka
PN-EN 12080:2008
PN-EN 12081:2008
PN-EN 12082:2008
UIC 510-3
PN-EN 15427:2009
PN-K-91045:2002
PN-EN 13715:2008
UIC 810-1
UIC 810-2
UIC 810-3
UIC 811-1
UIC 811-2
UIC 812-1
UIC 812-2
UIC 650
UIC 812-3
UIC 812-4
UIC 812-5
UIC 813
UIC 814
UIC 820
UIC 821
UIC 822
UIC 823
UIC 615-0
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Moduł
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
17
SM42/4
Komponenty - funkcje
Pojazdy trakcyjne. Wózki układy biegowe. Przepisy
ogólne dla części składowych
Pojazdy trakcyjne. Wózki i układy biegowe. Badanie
wytrzymałościowe struktur ram wózków
Tabor kolejowy. Obręcze nieobrobione do zestawów
kołowych
Tabor kolejowy. Pierścienie zaciskowe do zestawów
kołowych
Tabor kolejowy. Obręcze obrobione do zestawów
kołowych
Tabor kolejowy. Koła bose do zestawów kołowych.
Wymagania i badania
Tabor kolejowy. Obręcze nieobrobione do zestawów
kołowych. Wymagania i badania
Pojazdy trakcyjne. Osie zestawów kołowych. Wymagania i
badania
Tabor kolejowy. Koła bose obrobione do zestawów
kołowych
Pojazdy trakcyjne i wagony. Wózki. Układy biegowe.
Badanie maźnic zestawów kołowych
Urządzenia zderzakowe. Udokumentowanie dopuszczenia
Urządzenie zderzakowe.
Opis komponentów
Urządzenie zderzakowe.
Parametry urządzenia pochłaniającego energię
Urządzenie zderzakowe.
Rysunek z charakterystyką
urządzenia
cięgłowe i zderzne
Urządzenie zderzakowe.
Szczególne właściwości
Urządzenie zderzakowe.
Zestawienie wielkości tarcz zderzakowych
Urządzenie zderzakowe.
Synergia urządzeń pociągowo –zderzakowych
Urządzenie zderzakowe.
Koncepcja tarcz zderzakowych
Urządzenie pociągowe.
Utrzymanie
Urządzenie pociągowe.
Opis komponentów
Urządzenie pociągowe.
Charakterystyka urządzeń pochłaniania energii
Tabor kolejowy. Zderzaki. Rozmieszczenie i wymiary
zabudowy
Hak pociągowy.
Wytrzymałość pod obciążeniem
Tabor kolejowy. Sprzęg śrubowy
Sprzęg śrubowy: wytrzymałość pod obciążeniem
Haki cięgłowe
Płyta oporowa gniazda sprężyny cięgłowej
Warunki techniczne na dostawę haków cięgłowych dla
obciążeń nominalnych 250 kN, 600 kN lub 1000 kN dla
pojazdów trakcyjnych i wagonów
Wymagania prawne, normy
UIC 615-1
UIC 615-2
PN-K-91032:1991
PN-K-91033:1975
PN-K-91034:1991 /Az1:1996
PN-K-91034:1991/Az2:2001
PN-K-91041:1994
PN-K-91042:1993
PN-K-91046:1993
PN-K-91043:1992
UIC 515-5
PN-EN 15551:2009
UIC 526-1, UIC 526-3,
UIC527-1, UIC 528
UIC 526-1, UIC 526-3,
UIC527-1, UIC 528
PN-EN 15551:2009
UIC 526-1, UIC 526-3,
UIC527-1, UIC 528
PN-EN 15551:2009
UIC 526-1
UIC 526-3
UIC 526-1,
UIC 526-3
PN-EN 15551:2009
UIC 527-1
UIC 527-1
UIC 527-1
PN-EN 15566:2009
UIC 520
PN-EN 15566:2009
UIC 520
PN-EN 15566:2009
UIC 520
PN-K-88150:1985/Az2:1999
PN-EN 15566:2009
UIC 825
PN-K-88160:1999
PN-EN 15566:2009
UIC 826
PN-EN 15566:2009
PN-K-88173:1961
UIC 825
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Moduł
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
18
SM42/4
Komponenty - funkcje
Warunki techniczne na dostawę sprzęgów śrubowych dla
pojazdów napędnych i wagonów
Urządzenia cięgłowe nienawskrośne. Części i wymiary
montażowe
Warunki techniczne na dostawę elementów do zderzaków
Warunki techniczne na dostawę pierścieni stalowych sprężyn
zderzakowych
Warunki techniczne dostawy zderzaków ze spawanych
części składowych
Warunki techniczne dostawy głowic sprzęgu samoczynnego
typu UIC, dla pojazdów napędowych i wagonów
Warunki techniczne dostawy części odlewanych z żeliwa
szarego, z żeliwa ciągliwego lub z żeliwa sferoidalnego dla
sprzęgu samoczynnego typu UIC dla pojazdów napędnych i
wagonów
Tymczasowe warunki techniczne dostawy części ze stali
kutej lub walcowanej przeznaczonych dla sprzęgu
samoczynnego typu UIC dla pojazdów napędnych i wagonów
Tymczasowe warunki techniczne dostawy sprężyn
przeznaczonych dla sprzęgu samoczynnego typu UIC dla
pojazdów napędnych i wagonów
Tabor kolejowy. Sprzęg śrubowy
urządzenia
cięgłowe i zderzne
Przepisy dotyczące urządzeń zderzakowych pociągowych i
hamulca dla wagonów motorowych i pociągów motorowych
trakcji spalinowej zmierzające do umożliwienia w razie awarii
holowania przy pomocy dowolnego pojazdu napędnego
Warunki techniczne na dostawę części z elastomerów dla
sprzęgania sprzęgu samoczynnego – hamulec pneumatyczny
i inne elementy
Dokumentacja i doświadczenia weryfikacyjne
Komponenty
Komponenty (hamulec szynowy)
Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badań
Projekt systemu hamulca (hamulec EP)
UIC 826
PN-EN 15566:2009
UIC 827-1
UIC 827-2
UIC 828
UIC 829-1
UIC 829-2
UIC 829-3
UIC 829-4
PN-EN 15566:2009
UIC 627-4
UIC 829-6
PN-K-88177:1998/Az1:2002
PN-EN 286-3:2002
UIC 540
PN-K-88177:1998/Az1:2002
PN-K-88177:1998/Az1:2002
PN-K-88177:1998/Az1:2002
UIC 540
Hamulec. Przepisy dotyczące budowy różnych części
hamulca: urządzenie przeciwpoślizgowe.
Projekt systemu hamulca (współpraca tarcia koło-szyna)
Projekt systemu hamulca (hamulec postojowy)
Projekt systemu hamulca (sterowanie hamulca w kab. masz.)
PN-EN 15427:2009
UIC 544-2
PN-K-88177:1998/Az1:2002
Moc hamowania
PN-K-88177:1998/Az1:2002
Ocena systemu hamulca
instalacja
pneumatyczna
Wymagania prawne, normy
UIC 541-5
PN-EN 15020:2007
UIC 648
UIC 540
Zbiorniki ciśnieniowe.
Urządzenia wytwarzające ciśnienie
Węże gumowe hamulcowe taboru kolejowego
PN-EN 286-3:2002
Tabor kolejowy. Cylindry hamulcowe. Wymagania i badania
PN-C-94134:1980
Tabor kolejowy. Badania hamulca w ruchu
Warunki techniczne na dostawę węży elastomerowych dla
sprzęgów hamulców pneumatycznych
Warunki techniczne na dostawę pierścieni uszczelniających
dla głowic sprzęgów hamulcowych
PN-K-88181:1997
UIC 544-1
PN-C-94134:1980
UIC 830-1
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Moduł
instalacja
pneumatyczna
system
wentylacyjny
aparatura
elektryczna
silnik spalinowy
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
19
SM42/4
Komponenty - funkcje
Warunki techniczne dostawy główek sprzęgów hamulcowych
Warunki techniczne dostawy uszczelek gumowych do tłoków
cylindrów hamulcowych
Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych
z żeliwa fosforowego dla pojazdów trakcyjnych i wagonów
Warunki techniczne na dostawę trójkątów hamulcowych
Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na
płomień zbiorniki ciśnieniowe ze stali dla urządzeń
hamulcowych sprężonego powietrza i pneumatycznych
urządzeń pomocniczych w pojazdach szynowych
Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części
hamulcowych. Układ zaworu hamulcowego maszynisty
Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulca.
Samoczynna zmiana skuteczności hamowania w zależności
od obciążenia ładunkiem i samoczynne urządzenie
przestawcze „Próżny – Ładowny”
Hamulec. Przepisy dotyczące budowy różnych części
hamulca: urządzenie przeciwpoślizgowe
Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulca.
Zbiorniki ciśnieniowe pojedyncze ze stali, odporne na
płomień dla instalacji hamulcowych pneumatycznych i
urządzeń pomocniczych pneumatycznych w pojazdach
szynowych
Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części
hamulca
Hamulce. Hamowanie wstawkami klocków
hamulcowych z materiału syntetycznego
Hamulce. Elektropneumatyczne hamulce (ep –hamulce).
Elektropneumatyczne tłumienie sygnału hamowania nagłego
Hamulec. Przepisy dotyczące wyposażenia i użytkowania
pojazdów
Hamulec. Moc hamowania
Hamulec. Napisy, cechy i oznaczenia
Hamulec. Hamulce pneumatyczne. Program normalny prób
Tabor kolejowy. Obsady wstawki i kliny klocków
hamulcowych. Ogólne wymagania i badania
Tabor kolejowy. Sprzęgi hamulcowe
Tabor kolejowy. Cylindry hamulcowe. Wymagania i badania
Tabor kolejowy. Sprężyny cylindrów hamulcowych.
Wymagania i badania
Tabor kolejowy. Amortyzatory hydrauliczne. Wymagania i
badania
Tabor kolejowy. Zbiorniki sprężonego powietrza. Wymagania
i metody badań
Tabor kolejowy. Złączki do napełniania zbiorników wodnych
Urządzenia do pobierania paliwa i wody na pojazdach
spalinowych
Elektryczne urządzenia grzejne i oporowe. Urządzenia
grzejne do taboru kolejowego. Ogólne wymagania i badania
Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego.
Ogólne wymagania i badania
Określenia pojęcia mocy znamionowej lokomotyw i wagonów
spalinowych trakcyjnych
Metoda dopuszczenia silników spalinowych wysokoprężnych
do pojazdów trakcyjnych
Badania homologacyjne silników spalinowych
wysokoprężnych pojazdów trakcyjnych
Badania w produkcji seryjnej i warunki odbioru silników
spalinowych wysokoprężnych pojazdów trakcyjnych
Wymagania prawne, normy
UIC 830-2
UIC 830-3
UIC 831
UIC 832
UIC 833
UIC 834
UIC 541-03
UIC 541-04
UIC 541-06
UIC 541-07
UIC 541-3
UIC 541-4
UIC 542
UIC 543
UIC 544-1
UIC 545
UIC 547
PN-K-88151:2002
PN-K-88156:1993/Az2:2004
PN-K-88182:1997
PN-K-88183:1997
PN-K-88203:1996
PN-K-88207:1998
PN-K-38209:1997
UIC 544-2
UIC 551
PN-EN 50155:2007
UIC 622
UIC 623-1
UIC 623-2
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Moduł
instalacja
elektryczna
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
20
SM42/4
Komponenty - funkcje
Urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (np.
instalacje płynnego gazu, gazu ziemnego oraz baterie
akumulatorów)
Przepisy dotyczące układu, typu i kierunku manewrowania
głównych urządzeń sterujących elektrycznych pojazdów
napędnych
Zasilanie odbiorników elektrycznych pojazdów szynowych
na postoju z sieci lokalnej lub urządzeń: sieci zastępczej
220V lub 380V, 50Hz
Sprzęgi przewodów elektrycznych i pneumatycznych na
stronie czołowej lokomotyw i pasażerskich pojazdów
prowadzących
Przepisy dotyczące rezystorów omowych pracujących
w obwodach prądowych -siłowych elektrowozów
Pojazdy trakcyjne. Oporniki stosowane w obwodach
silników prądu stałego. Ogólne wymagania i badania
Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i
parametry
Przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych
stosowanych na jednostkach motorowych
Przepisy dotyczące wirujących maszyn pojazdów
kolejowych i drogowych
Wytwarzanie energii elektrycznej w pojazdach
trakcyjnych spalinowych przeznaczonej do zasilania
wagonów przez przewód główny wysokiego napięcia
Wymagania prawne, normy
UIC 623-3
przepisy TDT
UIC 552
UIC 554-1
UIC 648
UIC 649
PN-EN 60322:2002
UIC-854
UIC 616
UIC 619
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
21
SM42/4
6. Definicje zastosowane w opracowaniu
Zespół
dwa lub więcej podzespołów stanowiących funkcjonalnie jedną część np.
wózek, urządzenie cięgłowe, nastawiacz klocków hamulcowych itp.
Podzespół
grupa elementów tworzących konstrukcyjną całość np. zestaw kołowy,
zawór rozrządczy, maźnica.
Element
niepodzielna część składowa wchodząca w skład podzespołu lub zespołu
np. trójkąt hamulcowy, łożysko toczne itp.
Układ
zbiór elementów zależnych od siebie funkcjonalnie, lecz nie tworzących
odrębnej całości przy montażu np. układ hamulcowy.
Naprawa
doprowadzenie
wyeksploatowanego
lub
uszkodzonego
pojazdu
kolejowego, zespołu, podzespołu, elementu, układu do stanu technicznego
gwarantującego jego poprawne funkcjonowanie.
Naprawiający
wyspecjalizowany podmiot gospodarczy dokonujący naprawy pojazdów
kolejowych, ich zespołów i podzespołów, posiadających wykwalifikowanych
pracowników, zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne
gwarantujące prawidłowe wykonanie prac – w rozumieniu zgodnym
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005r. § 6
(Dz. U. nr 212, poz. 1771 z póź zm.).
Użytkownik
przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury eksploatujący pojazdy
kolejowe oraz przedsiębiorca wykonujący przewozy kolejowe w obrębie
bocznicy kolejowej – w rozumieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 października 2005r. § 8 (Dz. U. nr 212, poz. 1771
z póź zm.).
Posiadacz
zarówno ten, kto faktycznie włada pojazdem kolejowym jak właściciel
(posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik,
zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się
określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). (Art. 336
kodeksu cywilnego).
Dysponent
podmiot będący właścicielem pojazdu kolejowego lub posiadający prawo
do korzystania z niego jako środka transportu, wpisany do krajowego
rejestru pojazdów kolejowych.
Podmiot
podmiot obowiązany do zagwarantowania utrzymania pojazdu kolejowego,
odpowiedzialny za
wpisany do krajowego rejestru pojazdów kolejowych, w szczególności
utrzymanie
przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury lub dysponent.
Interoperacyjność
zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego
ruchu pociągów, spełniającego warunki techniczne, ruchowe,
eksploatacyjne i prawne, których zachowanie zapewnia dotrzymanie
zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei i
umożliwia efektywne poruszanie się po transeuropejskiej sieci kolejowej.
Wymiana
zastąpienie uszkodzonego zespołu, podzespołu, elementu nowym lub
zregenerowanym o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi
odbioru.
Dokonanie oględzin
określenie wzrokowe, słuchowe stanu technicznego pojazdu kolejowego,
zespołu , podzespołu lub elementu.
Dokonanie pomiaru
określenie za pomocą przyrządów pomiarowych rzeczywistych wielkości
(zmierzenie)
parametrów.
Próby działania
czynności w celu stwierdzenia prawidłowości działania pojazdu kolejowego,
zespołu lub podzespołu.
Sprawdzenie
ustalenie stanu technicznego pojazdu kolejowego, zespołu, podzespołu,
elementu poprzez dokonanie oględzin, pomiaru, próby działania.
Sprawdzenie kontrolne porównanie na stanowisku kontrolnym z przyrządem wzorcowym.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Regulacja
Wymagania
techniczne
Odbiór techniczny
Uszkodzenie
Zużycie
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
22
SM42/4
doprowadzenie pojazdu kolejowego, urządzenia do stanu zgodnego
z wartościami parametrów podanymi w wymaganiach technicznych.
warunki, jakie musi spełniać pojazd kolejowy, zespół, podzespół, element,
niezbędne do dopuszczenia go do eksploatacji.
zespół czynności kontrolnych mających na celu stwierdzenie czy spełnione
są określone wymagania techniczne.
utrata, w sposób nagły, własności użytkowych przez pojazd kolejowy,
zespół, podzespół lub element.
utrata
własności
fizycznych
(geometrycznych,
mechanicznych,
dielektrycznych itp.) przez zespół, podzespół lub element, w wyniku
normalnej eksploatacji i oddziaływania środowiska naturalnego.
Utrzymanie
zapobiegawcze
czynności z zakresu utrzymania
prawdopodobieństwa
wystąpienia
funkcjonowania pojazdu kolejowego.
Utrzymanie naprawcze
czynności wykonywane po stwierdzeniu niezdatności pojazdu kolejowego
lub jego części składowych do korzystania z pojazdu zgodnie
z przeznaczeniem.
składniki interoperacyjności wg załącznika Q do Decyzji Komisji
2006/861/WE z dnia 28 lipca 2006r. dotyczącą technicznej specyfikacji dla
interoperacyjności (TSI) odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy –
wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
wartość parametru, której przekroczenie kwalifikuje dany element do
kasacji, do naprawy lub regeneracji. Wymiar kresowy w eksploatacji nie
może być przekroczony.
wartość parametru uwzględniająca zużycie, przy której element może być
zamontowany do naprawianego pojazdu kolejowego. Dotyczy poziomu
utrzymania P4 i P5.
wartość parametru zgodna z dokumentacją konstrukcyjną
wartość parametru określona w wyniku wykonanych pomiarów.
badania umożliwiające uzyskanie informacji o stanie fizycznym, wadach
i własnościach badanego obiektu (materiału, wyrobu, konstrukcji)
niewpływający w istotny sposób na jego własności strukturalne
i powierzchniowe.
zjawisko wywołane działaniem sił natury lub człowieka, które powoduje, że
poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika.
Składnik
interoperacyjności
Wymiar kresowy
Wymiar naprawczy
Wymiar konstrukcyjny
Wymiar rzeczywisty
Badanie nieniszczące
Zagrożenie
Test
Urządzenie
specjalistyczne
Prace spawalnicze
Części szybko
ulegające zniszczeniu
System utrzymania
pojazdów kolejowych
Awaria
mające na
uszkodzenia
celu
lub
ograniczenie
pogorszenia
badanie umożliwiające wykrycie wad fizycznych i chemicznych elementów.
przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu.
czynności mające na celu utworzenie połączenia materiałów powstałego
przez ich miejscowe stopienie. Zwykle stosuje się dodatkowe spoiwo
stapiające się wraz z materiałem podstawowym, aby utworzyć spoinę i
poprawić jej własności.
elementy posiadające krótką żywotność eksploatacyjną.
przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym poprzez właściwe utrzymywanie
użytkowanych pojazdów kolejowych.
uszkodzenie pojazdu kolejowego lub jego zespołów, będące wynikiem:
działania siły wyższej, zderzeń, wykolejeń, pożarów, spaleń, zamrożenia
układów wodnych oraz zatarć części ruchomych wymagających ciągłego
smarowania w trakcie eksploatacji, a spowodowanych brakiem czynników
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Poziom utrzymania 1
(P1)
Poziom utrzymania 2
(P2)
Poziom utrzymania 3
(P3)
Poziom utrzymania 4
(P4)
Poziom utrzymania 5
(P5)
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
23
SM42/4
smarnych, Jako okoliczność siły wyższej rozumie się nadzwyczajne,
niemożliwe do przewidzenia okoliczności i zdarzenia, w szczególności:
katastrofy i wypadki komunikacyjne, działania sił przyrody; pożar, powódź,
trzęsienie ziemi, kataklizmy.
czynności sprawdzające wykonywane w określonym przeglądzie, mające
na celu zapobieganie powstaniu uszkodzeń. Niektóre z tych czynności
mogą być dokonywane przez uprawnionych pracowników lub przy użyciu
automatycznych urządzeń pokładowych lub przytorowych. Zakres:
 szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdu kolejowego przez
sprawdzenie działania jego obwodów, oględziny dostępnych bez
demontażu podzespołów, przewidziane w dokumentacji badania
diagnostyczne,
 ewentualne naprawy dokonywane przez wymianę niesprawnych
elementów.
czynności, które zapobiegają przekroczeniom limitów zużycia, wykonywane
na wydzielonych stanowiskach, w przerwach między planowanymi cyklami
eksploatacji pojazdu kolejowego. Zakres:
 szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdu kolejowego poprzez
sprawdzenie działania jego obwodów, oględziny dostępnych także po
demontażu określonych w dokumentacji podzespołów, a także
przewidziane w dokumentacji badania diagnostyczne.
Naprawy dokonywane przez wymianę niesprawnych elementów.
czynności z zakresu utrzymania, które zapobiegają przekroczeniom
limitów zużycia wykonywane na specjalistycznych stanowiskach, z
wyłączeniem pojazdu kolejowego z planowanej eksploatacji. Zakres:
 szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdu poprzez sprawdzenie
działania jego obwodów, oględziny dostępnych także po demontażu
określonych w dokumentacji podzespołów, a także przewidziane w
dokumentacji badania diagnostyczne,
 planowe wymiany podzespołów oraz niewielkie naprawy zespołów i
podzespołów funkcjonalnych wykonywane na wyspecjalizowanych
stanowiskach.
czynności wykonywane z zakresu utrzymania naprawczego wykonywane w
zakładach posiadających zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe.
Zakres:
 szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego przewidzianych w
dokumentacji podzespołów i zespołów połączone z ich demontażem z
pojazdu kolejowego,
 planowe wymiany podzespołów i zespołów,
 naprawy zespołów i podzespołów wykonywane w wyspecjalizowanych
warsztatach.
czynności mające na celu podniesienie standardu pojazdu kolejowego lub
jego odnowienie wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach lub u
producenta. Zakres:
 demontaż zespołów i podzespołów z pojazdów kolejowych i ich wymiana
na nowe lub zregenerowane,
 modyfikacje nadwozi pojazdów kolejowych i układów biegowych.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
24
SM42/4
7. Opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe
w procesie utrzymania
Na potrzeby uwzględnienia wszystkich czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu
kolejowego zastosowano metodę komponentowego podejścia do utrzymania (ang. Component Based
Maintenance), na podstawie której cały pojazd podzielono na:
 01 – kompletny pojazd kolejowy,
 02 – nadwozie, ostoja,
 03 – układ biegowy,
 04 – urządzenia cięgłowe i zderzne,
 05 – instalacja pneumatyczna,
 06 – system wentylacyjny,
 07 – aparatura elektryczna,
 08 – silnik spalinowy,
 09 – instalacja elektryczna.
Lokomotywa spalinowa SM42 jest przeznaczona jest do pracy manewrowej na bocznicy.
Lokomotywę spalinową SM42 podzielono na następujące elementy składowe:

kompletny pojazd kolejowy
Skompletowany pojazd z systemem przeciwpożarowym.

nadwozie, ostoja
Pudło lokomotywy i jego elementy. Rama zbudowana ze stalowych konstrukcji spawanych. Rama
oparta na wózkach.

układ biegowy
Wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne i ich zawieszenie

urządzenia cięgłowe i zderzne
Hak ze sprzęgiem śrubowym, zderzaki.

instalacja pneumatyczna
Układ pneumatyczny, sprężarka, cylinder hamulcowy.

system wentylacyjny
Wentylacja, ogrzewanie, system smarowania
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu

Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
25
SM42/4
aparatura elektryczna
Aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe

silnik spalinowy
Silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.

instalacja elektryczna
Prądnica główna, wzbudnica ,prądnica, bateria akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
26
SM42/4
8. Cykl przeglądowo-naprawczy
POZIOM 1
Czynności
wykonywane
przed
wyjazdem
pojazdu
kolejowego na
linię, w czasie
jazdy lub po
zjeździe
pojazdu
POZIOM 2
POZIOM 3
Utrzymanie
w przerwach
pomiędzy
planowaną
eksploatacją
Utrzymanie
wykonywane
na
specjalistycznych
stanowiskach,
z wyłączeniem
pojazdu
kolejowego z
planowanej
eksploatacji
POZIOM 4
Utrzymanie
wykonywane w
zakładach
posiadających
zaplecze
techniczne i
stanowiska
pomiarowe
POZIOM 5
Utrzymanie
wykonywane w
wyspecjalizowa
nych zakładach
lub u
producenta
2 lata
2 lata
2 lata
Poziom utrzymania 1 –
czynności sprawdzające lub
monitoring dokonywane
przed wyjazdem pojazdu
kolejowego na linię, w
czasie jazdy lub po zjeździe
pociągu. Czynności mogą
być dokonywane przez
pracowników przewoźnika
(maszynistę, rewidenta) lub
przy użyciu
automatycznych urządzeń
pokładowych lub
przytorowych.
Zakres prac:
1. Ocena stanu
zasadniczych zespołów,
podzespołów i układów
pojazdu kolejowego,
mających wpływ na
bezpieczeństwo ruchu
kolejowego
2. Zaopatrzenie pojazdu
kolejowego w materiały
eksploatacyjne
3. Ewentualna wymiana
zużytych w trakcie
eksploatacji elementów
szybko zużywających
się.
Poziom utrzymania 2 –
czynności, które
zapobiegają
przekroczeniom limitów
zużycia, wykonane
wzornikami w przerwach
między kolejną
planowaną eksploatacją
pojazdu kolejowego.
Zakres prac:
1. Ocena stanu
technicznego pojazdu
kolejowego przez
oględziny dostępnych
bez demontażu
podzespołów,
przewidziane w
dokumentacji badania
techniczne.
2. Naprawy dokonywane
przez wymianę
standardowych
elementów.
Poziom utrzymania 3 –
czynności z zakresu
utrzymania, które
zapobiegają
przekroczeniu limitów
zużycia wykonywane
wzornikami z
wyłączeniem pojazdu z
planowanej eksploatacji.
Zakres prac:
1. Szczegółowa ocena
stanu technicznego
pojazdu kolejowego
poprzez sprawdzenie
działania obwodów,
oględziny dostępnych
także po demontażu
określonych w
dokumentacji
podzespołów, a także
przewidziane w
dokumentacji badania
diagnostyczne.
2. Planowane wymiany
podzespołów oraz
niewielkie naprawy
zespołów i
podzespołów
funkcjonalnych
wykonywane na
stanowiskach.
Poziom utrzymania 4 –
czynności wykonywane
z zakresu utrzymania
naprawczego.
Zakres prac:
1. Szczegółowe
sprawdzenie stanu
technicznego
przewidzianych w
dokumentacji
podzespołów i
zespołów połączone
z ich demontażem z
pojazdu kolejowego.
2. Planowe wymiany
podzespołów i
zespołów.
3. Naprawy zespołów i
podzespołów
wykonywane w
wyspecjalizowanych
warsztatach.
Poziom utrzymania 5 –
czynności mające na
celu podniesienie
standardu pojazdu
kolejowego lub jego
odnowienie.
Zakres prac:
1. Demontaż zespołów i
podzespołów z
pojazdów kolejowych
i ich wymiana na
nowe lub
zregenerowane.
2. Modyfikacje nadwozi
pojazdów kolejowych
i układów biegowych.
Rys. 1. Model cyklu przeglądowo-naprawczego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 października 2005r.wraz z póź. zm.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
27
SM42/4
8.1. Schemat cyklu przeglądowo-naprawczego
Tablica 2. Teoretyczny przebieg lokomotywy spalinowej dla pracy manewrowej.
Średni dobowy przebieg
40 km
P5
P4
P3
P1
P2/1
P2/2
P2/3
110 h
60 dni
120 dni
1 rok
3 lata /100 000 km
6 lat / 200 000 km
18lat / 600 000 km
Rys. 2. Graficzne przedstawienie cyklu przeglądowo-naprawczego dla czasu pracy lokomotywy.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
28
SM42/4
9. Arkusze przeglądowo-naprawcze
Poniżej przedstawiono arkusze przeglądowo-naprawcze obejmujące 5 poziomów utrzymania, w tym
utrzymania zapobiegawczego (poziom 1, 2, 3) i naprawczego (poziom 4, 5) z podziałem na czynności
kontrolne, wymagania dla czynności kontrolnych, testy, narzędzia i stanowiska niezbędne do
wykonania tych czynności oraz załączniki stanowiące zapisy obejmujące: karty pomiarowe
i smarowania oraz protokoły.
Arkusze zaproponowano dla całego pojazdu kolejowego oraz poszczególnych elementów składowych
jego konfiguracji.
Dla każdego poziomu utrzymania zapobiegawczego i naprawczego należy wykonać wszystkie
zaznaczone czynności.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
29
SM42/4
Tablica 3. Arkusz przeglądowo-naprawczy kompletnego pojazdu kolejowego.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2 2/2 2/3 3 4 5
● ●
●
●
2.
● ●
●
● ● ● ●
3.
● ●
●
● ● ● ●
4.
● ●
● ●
●
●
●
●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
●
●
●
●
● ● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Czynności
Wymagania
Zapoznać się z aktualnymi wpisami w książce pokładowej pojazdu z
napędem oraz w książce przeglądów okresowych i napraw bieżących
lokomotywy.
Sprawdzić stan i wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych
Wykonanie przeglądów zgodnie z cyklem przeglądowo –
naprawczym. Wypełnić protokół (protokół P11 dotyczy
poziomów P4 i P5)
Załączniki
karty
P11
Str.163
Sprawdzić i usunąć nieszczelności przewodów i złączek w układach:
paliwowym, olejowym, wodnym i pneumatycznym.
Sprawdzić ilość, uzupełnić lub wymienić środki smarne zgodnie z
kartą smarowania lokomotywy.
Sprawdzić stan plomb.
Oczyścić nadwozie, podwozie i pomieszczenia wewnętrzne
lokomotywy.
Sprawdzić stan techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego.
Sprawdzić stan napisów i znaków.
Karta smarowania
Plomby nie mogą być uszkodzone.
Aktualny termin ważności gaśnic, brak widocznych
uszkodzeń oraz śladów wcześniejszego użycia.
Napisy i znaki powinny być widoczne i czytelne.
Wyposażyć lokomotywę w materiały eksploatacyjne.
Odnotować w książce pokładowej każdy poziom utrzymania.
Dokonać montażu lokomotywy po ukończeniu naprawy wszystkich
zespołów, podzespołów i części lokomotywy zgodnie z technologią
napraw oraz sprawdzeniu ich na stanowiskach próbnych.
Zabezpieczyć za pomocą podkładek, przeciwnakrętek, zawleczek itp.
wszystkie połączenia przewidziane w dokumentacji konstrukcyjnej.
11.
● ●
12.
● ●
Ustawić zespół prądotwórczy na podporach. Dokonać regulacji
ustawienia agregatu na metalostykach.
13.
● ●
Zamontować sprężarkę na amortyzatorach, ustawić odległości
odbijaka amortyzatora od korpusu.
Śruby, nakrętki, wkręty, nity, sworznie, kołki, kliny,
podkładki i zawleczki powinny być zgodne z
dokumentacją konstrukcyjną. Śruby, nakrętki, wkręty nie
mogą wykonywać skrzywień ani zerwań gwintu. Powinny
być dokręcone odpowiednim do ich wymiarów
momentem.
Wysokość amortyzatorów gumowo - metalowych po
ugięciu powinna być w granicach 106,3÷109,5 mm. Luz
dolny odbijaka od podstawy 3,95 mm.
Odległość odbijaka amortyzatora od podstawy 2 +0,5 mm.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
K10
str.124
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
30
SM42/4
Tablica 3. Arkusz przeglądowo-naprawczy kompletnego pojazdu kolejowego.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2 2/2 2/3 3 4 5
14.
● ●
15.
● ●
16.
● ●
17.
● ●
18.
● ●
Czynności
● ●
Załączniki
karty
Wstawić nadwozie z ostoją lokomotywy na wózki własne. Połączyć
przewody silników trakcyjnych i mieszki silników do kanałów
wentylacyjnych.
Sprawdzić kompletność oraz prawidłowość montażu i mocowania
zespołu napędowego, urządzeń pomocniczych, układu biegowego
lokomotywy oraz kabiny maszynisty.
Sprawdzić kompletność aparatów i urządzeń instalacji elektrycznej,
prawidłowość montażu instalacji pneumatycznej lokomotywy.
Nasmarować zespoły lokomotywy oraz zaopatrzyć zbiorniki w olej,
paliwo wodę i piasek.
Sprawdzić prawidłowość działania poszczególnych obwodów
instalacji i urządzeń elektrycznych, obwodów oświetleniowych i
reflektorów.
Dokonać regulacji wymiarów wózków obciążonych nadwoziem
lokomotywy.
Pomierzyć odległość:
-osi zderzaka od główki szyny,
19.
Wymagania
-rury piaskowej od główki szyny,
-zgarniacza od główki szyny.
protokoły
Odległość między ostoją a ramą wózka (odbijak
pionowy): - wymiar po naprawie 30 ± 2 mm.
Regulację reflektorów na lokomotywie przeprowadzić
zgodnie z protokołem. Wypełnić protokół.
Luz między maźnicą a odbijakiem ramy wózka:
dopuszczalny po naprawie 25 ±2 mm.
K4
Luz między wspornikiem maźnicy a ramą wózka:
str.115
+2/0
dopuszczalny po naprawie 32
mm.
Wypełnić protokół.
Odległość osi zderzaka od główki szyny:
• przy nowych obręczach 1050+10/-5 mm. Przy obręczach
starych odległość la może się różnić o wartość zużycia.
Odległość rury piaskowej od główki szyny: dla wózka
K5
1LN: 49+5/0 mm, dla wózka 1LNa: 57+5/0 mm; dla wózka
str.117
typu 6D: 90+5/0 mm.
Odległość zgarniacza od główki szyny: dla wózka 1LNa i
1LN: 55+5/0 mm, dla wózka 6D: 70+5/0 mm.
Wypełnić kartę pomiarową.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
P4
Str.149
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
31
SM42/4
Tablica 3. Arkusz przeglądowo-naprawczy kompletnego pojazdu kolejowego.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
21.
Wymagania w protokóle próby statycznej hamulca.
Dopuszczalny spadek ciśnienia powietrza:
•
z przewodu głównego przy 0,5 MPa:
do 0,01 MPa w ciągu 5 min,
● ●
● ●
Załączniki
karty
Przeprowadzić próbę statyczną hamulca. Sprawdzić szczelność
przewodu głównego i cylindrów hamulcowych przy odcięciu zasilania.
20.
Wymagania
•
Sprawdzić działanie zaworu nagłego hamowania.
z cylindrów hamulcowych przy pełnym hamowaniu
do 0,01 MPa w ciągu 5 min.
Wypełnić kartę pomiarową.
Siła potrzebna do zadziałania 0,07 ÷ 0,10kN.
Sprawdzić skuteczność działania hamulca ręcznego.
Siła potrzebna do zadziałania hamulca :
•
•
22.
● ●
23.
● ●
Sprawdzić prawidłowość załączania i wyłączania się sprężarki.
24.
● ●
Zbadać działanie zaworu bezpieczeństwa.
25.
● ●
Sprawdzić działanie urządzenia czuwakowego.
26.
● ●
Dokonać sprawdzenia instalacji radiotelefonicznej.
Sprawdzić działanie sygnalizacji przeciwpożarowej.
27.
● ●
28.
● ●
Dokonać pomiaru drgań w kabinie maszynisty.
29.
● ●
Próba na oporniku wodnym
Dokonać rozruchu agregatu prądotwórczego.
wstępna 0,10÷0,15 kN,
końcowa do 0,50 kN.
Długość wolnego gwintu w stanie zahamowania min. 75
mm.
Włączenie sprężarki winno odbywać się przy 0,7 -0,02
MPa a wyłączenie przy 0,8 +0,02 MPa.
Zawór winien otwierać się przy ciśnieniu 0,87 MPa, a
zamykać się przy 0,72 MPa.
Czas od zwolnienia przycisku czuwaka do rozpoczęcia
hamowania 5÷10s.
Instalacja sygnalizacji pożarowej musi być sprawna.
Powinny być założone czujniki:
90 °C w kabinie maszynisty i w szafie elektrycznej.
120 °C w przedziale silnikowym.
Czas rozruchu rozgrzanego silnika może wynosić 8 sek.
przy ciśnieniu oleju silnikowego min 0,05 MPa i
temperaturze oleju silnikowego 30 ± 2 °C.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
K16
str.141
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
32
SM42/4
Tablica 3. Arkusz przeglądowo-naprawczy kompletnego pojazdu kolejowego.
L.p.
30.
31.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2 2/2 2/3 3 4 5
● ●
● ●
Czynności
Sprawdzić obroty biegu jałowego, obroty i moc na poszczególnych
pozycjach.
Sprawdzić parametry dotyczące prawidłowości pracy silnika
spalinowego oraz działanie urządzeń zatrzymujących.
Ustawić temperatury działania termostatów chłodnicy oraz
termostatów maksymalnych wody i oleju. Sprawdzić prawidłowość
pracy układu chłodzenia silnika spalinowego.
32.
33.
● ●
● ●
34.
● ●
35.
● ●
36.
● ●
Załączniki
Wymagania
karty protokoły
Wyniki pomiarów powinny być zgodne z próby
K12
obciążeniowej agregatu na hamowni.
str.132
Wypełnić kartę pomiarową.
Parametry dotyczące prawidłowości pracy silnika jak i
K12
wartości ustawienia zabezpieczeń powinny być takie
str.132
same jak przy próbie obciążeniowej silnika na hamowni.
Wypełnić kartę pomiarową.
Temperatura:
-
załączania termostatu wentylatora chłodnicy 83
°C,
0/-2
-
wyłączania termostatu wentylatora chłodnicy 78 0/-2
°C. Wartość zadziałania termostatów:
Sprawdzić i wyregulować napięcie prądnicy głównej przy I = 0 oraz
prąd zwarcia prądnicy na 11 poz. nastawnika jazdy.
Zdjąć charakterystykę zewnętrzną prądnicy głównej U = f (I) w całym
zakresie obciążeń przy 11 poz. nastawnika jazdy i załączonych
wszystkich napędach pomocniczych.
Ustawić napięcie prądnicy głównej w pozycji PJM - jazda
manewrowa.
Sprawdzić moc znamionową na 11 pozycji nastawnika jazdy i 1090 A
oraz na 4 pozycji nastawnika jazdy przy 900 A przy włączonej
sprężarce i wentylatorze głównym.
•
•
maksymalny wody 85+3/0 oC,
maksymalny oleju 90+4/0 °C.
Napięcie prądnicy głównej przy odłączonym uzwojeniu
wzbudzenia własnego wzbudnicy 735 ± 3 V.
Prąd zwarcia prądnicy głównej 1900 ± 20 A.
Charakterystyka zewnętrzna prądnicy głównej U — f (I)
powinna być zbliżona do charakterystyki typowej
mieszczącej się w granicach tolerancji ±4%.
Opornik regulatora Woodwarda (biała plamka) przy
obciążeniu w granicach 600 ÷ 1500 A nie może
dochodzić do położenia „ min ".
Wartość max wzbudzenia na 11 poz. nastawnika jazdy
powinna wynosić 450 ± 20 V.
Moc przy prędkości obrotowej 1000 ± 15 obr / min i 1090
A: 528 kW ± 3 %.
Moc przy prędkości obrotowej 496 ± 20 obr /min i 900 A:
123kW±3%
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
33
SM42/4
Tablica 3. Arkusz przeglądowo-naprawczy kompletnego pojazdu kolejowego.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2 2/2 2/3 3 4 5
37.
● ●
38.
● ●
39.
● ●
40.
● ●
41.
● ●
42.
● ●
43.
● ●
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Sprawdzić i ustawić wartość zadziałania:
przekaźniki nadmiarowe,
przekaźnik bocznikowania,
przekaźnik ziemnozwarciowy
Zmierzyć stan izolacji obwodów wysokiego i niskiego napięcia.
Wyniki regulacji mocy, ustawienia przekaźników termostatów i
pomiaru stanu izolacji umieścić w karcie pomiarowej.
Przeprowadzić próbną jazdę.
Po przebyciu każdego odcinka drogi, należy dokonać przeglądu
zespołów, urządzeń, układów i wózka (temperatury maźnic i łożysk
silników trakcyjnych )
W czasie próby należy prowadzić obserwacje:
• pracy zespołów, maszyn, urządzeń, aparatów itp.
• wskazań wszystkich przyrządów kontrolnych i sygnalizacyjnych,
• pracy hamulca,
• spokojność biegli w całym zakresie prędkości,
• sprawdzenie wskazań prędkościomierza
Po próbnej jeździe dokonać szczegółowych oględzin całej
lokomotywy oraz jej urządzeń i zespołów. Dokonać oceny ich
działania.
Prąd rozruchu przekaźnika nadmiarowego 550A ±5%.
Prąd rozruchu przekaźnika bocznikowania 272A ±5%,
prąd opadania 180 A ± 5 %.
Napięcie działania przekaźnika max 40 V.
Minimalna wartość rezystancji izolacji przewodów:
0,5 MΩ dla obwodów NW (induktor 500 V)
1,0 MΩ dla obwodów WN (induktor 1000 V)
Wypełnić kartę pomiarową.
Protokół oględzin i prób statycznych lokomotywy.
Program badań lokomotywy podczas próbnej jazdy.
Wypełnić protokół.
Maksymalna droga hamowania na torze prostym i
poziomym przy prędkości 90 km/h i hamowaniu
nagłym 600 m. Lokomotywa winna mieć spokojny i
równomierny bieg bez stuków, uderzeń i tarć.
Prędkościomierz powinien wskazywać oraz rejestrować
poprawnie wszystkie parametry.
Połączenia układów wody, paliwa, oleju muszą być
szczelne. Przyrost temperatury ponad temperaturę
otoczenia nie może przekraczać:
▪ łożyska osiowe i zawieszenia silników trakcyjnych 40
°C,
▪ łożyska toczne maszyn elektrycznych 60 °C. Protokół
próbnej jazdy.
Wyniki obserwacji i badań w czasie próbnej jazdy i po jej zakończeniu W przypadku stwierdzenia wadliwego działania
należy wpisać w protokół próbnej jazdy.
głównych zespołów, których praca ma wpływ na
bezpieczeństwo ruchu, względnie pewność działania
lokomotywy, należy po usunięciu usterek powtórzyć
próbną jazdę. Wypełnić protokół.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
K12
str.132
P6
str.153
P6
str.153
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
34
SM42/4
Tablica 3. Arkusz przeglądowo-naprawczy kompletnego pojazdu kolejowego.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2 2/2 2/3 3 4 5
44.
● ●
45.
● ●
46.
● ●
47.
● ●
48.
● ●
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty protokoły
Dokonać ważenia lokomotywy.
Różnica nacisków kół na szynę jednego zestawu nie
P8
Ustalić nacisk kół na szyny. Ważenie powinno być wykonane przy 2/3 powinna przekraczać 3 %, a różnica nacisków dwóch kół
str.157
zapasach lokomotywy.
różnych zestawów nie powinna przekraczać 5 %.
Wypełnić protokół.
Po ważeniu lokomotywy należy dokonać następujących pomiarów:
Wysokość ramy wózka od główki szyny: wózek typu
• odległość osi zderzaka od główki szyny,
1LN: 995±5 mm;
K5
• odległość górnej płaszczyzny ramy wózka od główki szyny,
wózek typu 6D 985+5/0mm. Pozostałe wymiary jak przy
str.117
• odległość między maźnicą, a odbijakiem ramy wózka,
próbach postojowych.
• odległość między odbijakami ramy wózka i ostoi.
Wypełnić kartę pomiarową.
Poddać lokomotywę na próbę szczelności.
Cała lokomotywa nie może mieć przecieków wody do
wnętrza pomieszczeń.
Malowanie lokomotywy
Powłoka malarska powinna być zgodna z obowiązującą
Wykonać malowanie podwozia, wykonać zaprawki ubytków farby
kolorystyką, bez rys, zadrapań, odprysków, pęcherzy i
nadwozia lub pomalować nadwozie w całości. Poprawić lub wykonać zacieków. Kolor zaprawek powinien być dostosowany do
na nowo napisy i znaki.
koloru powłoki. Napisy i oznaczenia powinny być
czytelne i bez zacieków. Wielkość liter i cyfr,
umiejscowienie powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami i normami w zakresie opisów taboru
kolejowego.
Dla poziomu 5 należy usunąć całkowicie stare powłoki malarskie,
pomalować podwozie, nadwozie, wyposażenie oraz napisy i znaki.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
35
SM42/4
Tablica 3. Arkusz przeglądowo-naprawczy kompletnego pojazdu kolejowego.
L.p.
49.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2 2/2 2/3 3 4 5
● ●
Czynności
Wymagania
Końcowy odbiór
Po zakończeniu badań i prób z wynikiem pozytywnym, usunięciu
wszystkich usterek, sprawdzeniu zgodności wykonania naprawy oraz
wyposażenia z protokółem przekazania lokomotywy, skompletowaniu
wszystkich kart pomiarowych i protokołów odbiorczych, należy
przekazać lokomotywę użytkownikowi protokołem zdawczo odbiorczym. Datę podpisania protokołu, uważa się za datę odbioru
lokomotywy.
Zgodnie z protokołem przekazania lokomotywy do
naprawy. Protokół odbiorczy lokomotywy oraz pozostałe
protokoły. Przekazana lokomotywa powinna być w
stanie zdolnym do natychmiastowej pracy.
Protokół P9 dotyczy lokomotyw nowo wprowadzanych
do eksploatacji.
Załączniki
karty
Uwagi
protokoły
P1
str.146
P2
str.147
P3
str.148
P5
str.152
P7
str.156
P8
str.157
P9
str.160
Tablica 4. Arkusz przeglądowo-naprawczy nadwozie, ostoja.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
Czynności
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Wymagania
Załączniki
Uwagi
Użytkownik pojazdu
1
2/1 2/2 2/3 3
4
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
36
SM42/4
5
karty
NADWOZIE
1.
● ●
●
● ● ● ●
2.
● ●
●
● ● ● ●
3.
● ●
●
● ● ● ●
4.
● ●
●
● ● ● ●
5.
● ●
●
● ● ● ●
● ● ●
6.
7.
8.
9.
● ●
● ●
● ●
●
●
●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
10.
●
11.
●
12.
● ●
13.
● ●
14.
● ●
Dokonać oględzin poszycia: budki maszynisty i kabin maszynowych,
ścian działowych, drzwi, okien, skrzyń zewnętrznych, blach, podłóg.
Sprawdzić stan stopni wejściowych, uchwytów i poręczy.
Poręcze i stopnie powinny być bez uszkodzeń.
Dokonać oględzin drzwi zewnętrznych, sprawdzić działanie zamków.
Naprawić uszczelnienia drzwi i okien. Sprawdzić zamocowanie
wszystkich urządzeń nadwozia.
Wyczyścić oraz sprawdzić żaluzje chłodnic oraz filtru powietrznego
turbosprężarki.
Wyczyścić oraz nasączyć olejem wkład filtru powietrza.
Sprawdzić działanie wentylatora głównego. Sprawdzić stan
łożyskowania wirnika oraz stan hamulca wentylatora. Zużyte
elementy wymienić.
Sprawdzić włączanie i wyłączanie sprzęgła wentylatora głównego
pneumatyczne i awaryjne.
Sprawdzić drożność i szczelność kanałów wentylacyjnych.
Oczyścić układ wylotu spalin i tłumik wydechu, sprawdzić stan
elementów uszczelniających i ewentualnie je wymienić.
Dokonać demontaż kabiny maszynisty oraz kabiny przedniej i tylnej
kabiny maszynowej.
Blachy poszycia zewnętrznego kabiny maszynisty i masek czyścić z
zanieczyszczeń, farby i korozji.
Sprawdzić poszycie dachu, ścian bocznych i czołowych oraz szkielet
Części szkieletu stalowego pudła nie mogą wykazywać
kabin i drzwi. Skorodowane lub uszkodzone części poszycia i szkielety pęknięć wygięć lub innych uszkodzeń mechanicznych.
naprawić lub wymienić.
Przy naprawie głównej miejscowe zużycia nie mogą
przekraczać 0,2 grubości materiału. Poszycie ścian i
pokrycie dachu powinno być bez pęknięć, wgnieceń,
wybrzuszeń, wygięć lub innych uszkodzeń
mechanicznych.
Zweryfikować i naprawić zawiasy, zamki, klamki drzwi wejściowych,
Drzwi powinny płynnie się otwierać i zamykać, bez
drzwi bocznych, masek i klap dachowych.
zacięć przy zachowaniu szczelności.
Odbarwione lub wymienione części poszycia
i szkielety zabezpieczyć antykorozyjnie.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
37
SM42/4
Tablica 4. Arkusz przeglądowo-naprawczy nadwozie, ostoja.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
15.
● ●
16.
18.
●
●
●
19.
● ●
20.
● ●
21.
● ●
22.
● ●
23.
● ●
24.
● ●
25.
26.
● ●
●
27.
● ●
28.
● ●
17.
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić okna kabiny.
Porysowane szyby wymienić.
Szyby winny być bez zarysowań, szczelnie
zamocowane. Szyby przesuwne powinny otwierać się i
zamykać płynnie bez zacięć.
Wymienić uszczelki okien.
Wymienić podłogę w kabinie maszynisty.
Wymienić izolację akustyczną i termiczną kabiny
i masek.
Sprawdzić i naprawić żaluzje chłodnic, ich napędy
i urządzenia wentylacyjne.
Sprawdzić stan filtru powietrznego turbosprężarki. Wkład filtru
wyczyścić i nasączyć olejem lub wymienić. Żaluzje dyszowe filtru
naprawić
i wyczyścić.
Sprawdzić pulpit sterowniczy w kabinie. Uszkodzone elementy
wymienić.
Naprawić fotele maszynisty, mocowanie gaśnic
i pozostałe wyposażenie kabiny maszynisty.
Naprawić lub wymienić poręcze pomostów
i wejściowe do kabiny maszynisty.
Dokonać weryfikacji i selekcji podparć gumowych agregatu
prądotwórczego.
Dopuszczalna wysokość amortyzatorów gumowo metalowych po ugięciu powinna być w granicach 106,3 ÷
109,5 mm.
Sprawdzić stan amortyzatorów ustawienia sprężarki.
Elementy gumowe podparć agregatu prądotwórczego i
amortyzatorów sprężarki wymienić na nowe.
Rozmontować tłumik wylotu spalin, wyczyścić
i sprawdzić stan blach, spawów. Części uszkodzone, pęknięte lub
odkształcone naprawić.
Sprawdzić stan i w razie potrzeby naprawić kierownicę wlotową i
wylotową tłumika, komin wylotu spalin oraz kompensator tłumika.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
38
SM42/4
Tablica 4. Arkusz przeglądowo-naprawczy nadwozie, ostoja.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
29.
● ●
30.
● ●
31.
● ●
32.
● ●
33.
● ●
34.
● ●
35.
●
Czynności
Wymagania
karty
Zmontowany tłumik poddać próbie szczelności.
Sprawdzić stan części wentylatora głównego. Uszkodzenia naprawić.
W przypadku uszkodzeń łopatek aluminiowych wirnik wentylatora
wymienić.
Sprawdzić stan wału wirnika wentylatora, stan sprzęgła ciernego oraz
napęd pneumatyczny sprzęgła ciernego wentylatora. Naprawić lub
wymienić uszkodzone lub zużyte części. Sprawdzić szczelność
układu pneumatycznego.
Zweryfikować układ ręcznego załączania sprzęgła wentylatora.
Sprawdzić prawidłowość działania klapki na dachu maski wskazującej
załączenie wentylatora
Sprawdzić prawidłowość pracy wentylatora.
Układ wydechowy silnika spalinowego powinien być
szczelny.
Luz promieniowy między łopatkami wentylatora a
tunelem powinien wynosić 3+1,0/-0,5 mm.
Dopuszczalne ubytki powietrza w układzie sterowania
sprzęgłem -spadek ciśnienia powietrza nie powinien
przekraczać 0,03 MPa w ciągu 5 min. przy ciśnieniu
roboczym 0,8 MPa.
Wentylator powinien pracować bez zacięć i oporów.
Obroty wentylatora powinny mieścić się w granicach
1000÷1250 obr/min.
Wirnik wentylatora bez zagięć, wgnieceń i innych
uszkodzeń mechanicznych.
Zweryfikować stan wału i łopatek wirnika wentylatorów silników
trakcyjnych.
Sprawdzić stan osłony wirnika wentylatora i kanałów wylotu powietrza
do silników trakcyjnych, oraz stan miechów skórzanych. Wymienić
miechy skórzane na nowe.
Wyważyć statycznie wirnik wentylatora a po zmontowaniu sprawdzić
Obroty wentylatora 2800÷3000 obr./min. Wydajność
spokojność pracy wentylatora.
4200 m3/h. Praca bez stuków i drgań.
OSTOJA
36.
●
●
● ● ● ●
Załączniki
Sprawdzić ostoję czy nie posiada odkształceń, szczególnie na
czołownicach w okolicach urządzeń cięgłowo-zderznych, pęknięć na
wspornikach podwieszenia.
Elementy ostoi jak ostojnice, poprzecznice, czołownice
powinny być bez pęknięć wybrzuszeń lub wgnieceń.
Miejscowe zużycia nie mogą przekraczać 0,2 grubości
materiału.
Dopuszczalna wichrowatość na przekątnych punktach
ostoi 6 mm.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
39
SM42/4
Tablica 4. Arkusz przeglądowo-naprawczy nadwozie, ostoja.
L.p.
37.
38.
39.
40.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
●
●
● ● ● ●
●
●
● ●
41.
● ●
42.
● ●
43.
●
44.
●
45.
● ●
46.
● ●
● ●
47.
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Sprawdzić stan i zamocowanie odgarniaczy śniegu.
Zdemontować wszystkie elementy zdejmowalne z ostoi. Ostoję
lokomotywy odbarwić, oczyścić z zanieczyszczeń i korozji.
Sprawdzić stan wszystkich elementów ostoi i szwów spawalniczych.
Dokonać sprawdzenia wymiarów ostoi. Ustalić przy pomocy
penetrantów wielkości wykrytych pęknięć.
Ostoję krzywą lub zwichrowaną prostować doprowadzając wymiary do
wielkości konstrukcyjnych.
Dokonać naprawy uszkodzonych elementów ostoi nie
przekraczających Dopuszczalnych wielkości zużyć. Przy
uszkodzeniach przekraczających dopuszczalne, należy uszkodzone
elementy lub części ostoi wymienić.
Sprawdzić stan czołownic: powierzchnie pod zderzakami, otwory pod
zderzaki i urządzenia cięgłowe, zawiesia kurków końcowych.
Uszkodzone, wgniecione czołownice naprawić przez prostowanie lub
wygięcie wgniecionych części czołownicy i wstawienie nowych.
Niewymiarowe otwory regenerować przez napawanie i wykonanie
nowych.
Sprawdzić stan i naprawić prowadnice haka cięgłowego.
Dokonać pomiaru ostoi po wykonaniu jej naprawy i prostowania.
Odgarniacze śniegu powinny być ustawione na wysokości
150-10 mm od główki szyny.
Elementy ostoi jak ostojnice, poprzecznice, czołownice
powinny być bez pęknięć wybrzuszeń lub wgnieceń.
Miejscowe zużycia nie mogą przekraczać 0,2 grubości
materiału.
Dopuszczalna wichrowatość na przekątnych punktach
ostoi 6 mm
Dopuszczalne wgniecenie czołownicy pod zderzakami
do 5 mm podczas naprawy P4.
Średnice otworów powinny odpowiadać wymiarom
konstrukcyjnym.
Średnice otworów na śruby zderzaków powinny
odpowiadać wymiarom konstrukcyjnym.
Wypełnić kartę pomiarową.
Zdemontować kanały kablowe oraz skrzynki podłączeniowe kabli
silników trakcyjnych na ostoi. Wyczyścić i naprawić uszkodzenia.
Naprawić lub wymienić uszkodzone pomosty, poręcze, stopnie,
uchwyty i pozostałe wyposażenie zewnętrzne.
Sprawdzić zamontowanie i naprawić odgarniacze śniegu.
Odgarniacze śniegu powinny być ustawione od główki
szyny na wysokości 150-10 mm.
Sprawdzić stan elementów hamulca ręcznego na ostoi.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
K1
str.111
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
40
SM42/4
Tablica 4. Arkusz przeglądowo-naprawczy nadwozie, ostoja.
L.p.
48.
49.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
● ●
●
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Zweryfikować odbijaki na ostoi ograniczające wychylenie poprzeczne
wózka.
Ostoję zabezpieczyć antykorozyjnie.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
41
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
Poziomy utrzymania
napraL.p.
zapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
WÓZKI, SPRĘŻYNY NOŚNE I ICH ZAWIESZENIE
● ● ●
1.
2.
●
●
● ● ● ●
● ● ●
3.
4.
●
●
● ● ● ●
5.
● ●
●
● ● ● ●
6.
● ●
●
● ● ● ●
7.
● ●
●
● ● ● ●
8.
● ●
●
● ● ● ●
● ● ●
● ● ● ●
9.
10.
11.
12.
●
●
● ● ● ●
● ● ●
Podnieść nadwozie i wymontować wózki spod lokomotywy.
Wyczyścić ramy wózków z brudu i smaru metodą piaskowania lub
śrutowania. Sprawdzić główne wymiary wózka i wypełnić kartę
pomiarową.
Dokonać szczególnych oględzin ram wózków.
Wypełnić kartę pomiarową (karta wypełnić dla poziomu
P4 i P5).
Ramy wózków nie mogą posiadać pęknięć i
odkształceń.
Sprawdzić stan gniazda czopa skrętu.
Sprawdzić punkty podparcia lokomotywy na wózkach. Dokonać
oględzin belki skrętowej, wieszaków, sworzni, wahaczy.
Sprawdzić stan resorów i sprężyn śrubowych, prowadzenie maźnic.
Sprężyny śrubowe powinny mieć prześwit między
zwojami min. 4 mm.
Sprawdzić zawieszenie silnika trakcyjnego.
Sprawdzić stan, szczelność i zamocowanie amortyzatorów
hydraulicznych.
Amortyzatory nie powinny posiadać wycieków
oleju.
Dokonać oględzin osłon przekładni głównych.
Sprawdzić stan kół zębatych przekładni głównej.
Sprawdzić poziom oleju w przekładni głównej.
Sprawdzić i wyregulować skok tłoków hamulcowych.
Skok tłoka hamulca 60 ± 5 mm, dopuszczalny 40 ÷ 80
mm. Luz między klockiem a obręczą 8 ± 1 mm (kresowy
14 mm).
Sprawdzić i nasmarować cylindry i tłoki hamulcowe. W razie potrzeby
wymienić uszczelnienia cylindrów.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
K2
str.112
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
42
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
● ●
●
● ● ● ●
14.
●
●
●
●
●
●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
15.
16.
17.
●
●
Sprawdzić i wymienić zużyte wstawki klocków hamulcowych.
Sprawdzić i wyregulować luzy węzła przymaźniczego.
Wymagania w karcie pomiarowej.
Sprawdzić stan i wyregulować zawieszenie zgarniaczy i rur
piaskowych.
Odległość rur piaskowych od główki szyny: dla wózka
typu 6D- 90+5/0 dla wózka 1LN – 49+5/0mm dla wózka
1LNa – 57+5/0 mm. Wózek 1LN i 1LNa 49+5/0 mm odległość zgarniaczy od główki szyny 55+5/0 mm; Dla
wózka typu 6D odległość zgarniaczy od główki szyny
70+5/0 mm. Wypełnić kartę pomiarową.
Luz między odbijakami ram wózków (1LN) a ostoją
(dla wózka 6D luz między ramą wózka a ostoją) konstrukcyjny 30 ±2 mm, - wymiary kresowe (min.
28mm, max. 34 mm). Wypełnić kartę pomiarową.
Dopuszczalna różnica średnic kół na okręgu tocznym:
na jednym wózku max. 2mm,
między jednym a drugim wózkiem max. 5mm.
Dokonać sprawdzenia ustawienia ostoi na wózkach.
● ● ●
19.
● ●
20.
● ●
21.
● ●
Hamulec ręczny powinien być zgodny z dokumentacją
konstrukcyjną. Zaciskanie hamulca powinno umożliwiać
wykorzystanie maksymalnego skoku tłoka. Sił potrzebna
do zadziałania:
-wstępna 0,10÷0,15kN;
- końcowa 0,50kN;
- długość wolnego gwintu wrzeciona w stanie
zahamowanym powinna wynosić co najmniej 75mm.
Równomierne przyleganie klocka do obręczy w stanie
zahamowanym.
Grubość wstawki z dylatacjami min. 10 mm, bez
dylatacji min. 14 mm.
Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe wózka.
● ● ● ●
18.
Załączniki
karty
Dokonać przeglądu i regulacji układu dźwigniowego hamulca.
Sprawdzić mocowanie elementów układu i ich zabezpieczenia.
Nasmarować układ dźwigniowy hamulca.
13.
Wymagania
Zachować dopuszczalne różnice średnic kół na okręgu tocznym.
Wykonać wszystkie zabezpieczenia na wózku: zawleczki, podkładki
sprężynujące, zaczepy, podkładki odginane.
Sprawdzić szczelność przewodów powietrznych na wózku.
Szczelność przewodów hamulcowych i połączeń
sprawdzić ciśnieniem 0,5 MPa.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
K4
str.115
K5
str.117
K9
str.123
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
43
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
22.
23.
24.
● ●
● ●
● ●
Czynności
Wymagania
karty
Obciążyć wózek na stanowisku próbnym sprawdzić luzy
nadmaźnicze.
Dokonać regulacji układu hamulca.
Luz między odbijakiem maźnicy a ramą wózka 25 ± 2
mm.
Skok tłoku hamulca ustawić: 60 ± 5 mm.
Sprawdzić kompletność montażu i wózki pomalować natryskowo.
RAMA WÓZKA
25.
● ●
26.
● ●
27.
● ●
28.
● ●
29.
● ●
●
30.
Przeprowadzić oględziny ramy wózka zwracając szczególną uwagę
na miejsca zagrożone pęknięciami: połączenia ostojnic z
poprzecznicą, wsporniki prowadników maźnic, wieszaki i wsporniki
zawieszenia silnika trakcyjnego oraz układu hamulcowego. Sprawdzić
w przypadku podejrzenia pęknięć.
Przeprowadzić naprawę ramy wózka poprzez spawanie pęknięć,
usunięcie zwichrowań, wygięć i wybrzuszeń przez prostowanie.
Sprawdzić otwory mocowania dźwigni i wieszaków, w razie potrzeby
regenerować.
Sprawdzić stan wsporników przyspawanych do ramy wózka —
uszkodzone naprawić lub wymienić.
Zweryfikować gniazda prowadników maźnic. Uszkodzone lub z
przekroczonymi wymiarami zregenerować lub wymienić na nowe.
Zabezpieczyć ramę wózka antykorozyjnie.
Elementy ramy jak podłużnice, poprzecznice, wsporniki
nie mogą wykazywać pęknięć, wgnieceń, wybrzuszeń i
wygięć.
Dopuszczalna wichrowatość skrajnych punktów
podparcia ram wózka 3 mm.
Wymiar gniazd prowadników maźnic powinien mieć
wartość 46 +0,025/0 mm.
BELKA SKRĘTNA, WIESZAKI ,SWORZNIE
31.
●
32.
● ●
● ●
33.
34.
● ●
Załączniki
Oczyścić i odbarwić belkę skrętową metodą piaskowania lub
śrutowania.
Sprawdzić belkę skrętową czy nie posiada pęknięć lub innych
uszkodzeń mechanicznych.
Sprawdzić wsporniki przyspawane do belki skrętowej.
Zweryfikować otwory mocowania prowadników i wieszaków belki
skrętowej. Otwory zregenerować w razie potrzeby.
Belka po naprawie nie może posiadać żadnych pęknięć i
uszkodzeń.
Zregenerowane otwory należy rozwiercić w tolerancji
H11. Między sworzniem, a otworem wieszaka musi być
zachowany luz:
- konstrukcyjny 0,32 mm,
- po naprawie 0,8 mm
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
44
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
35.
36.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
● ●
●
Czynności
Wymagania
karty
Sprawdzić stan sworzni wieszaków. Sworznie nie spełniające
wymagań wymienić na nowe.
Zabezpieczyć belkę skrętową antykorozyjnie.
Sworznie wieszaków powinny mieć twardość
powierzchniową w granicach od 55 ÷ 58° HRC.
RESORY, SPRĘŻYNY, PROWADNIKI MAŹNIC
37.
● ●
38.
● ●
39.
● ●
● ●
40.
Sprawdzić stan piór resoru i opaski resorowej oraz jej zamocowanie
na resorze.
Sprawdzić charakterystykę resoru na stanowisku próbnym.
● ●
42.
● ●
43.
● ●
44.
● ●
Szczeliny między piórami nie mogą przekraczać przy
opasce 0,2 mm, w innych miejscach 1,2 mm.
Ugięcie resoru pod obciążeniem próbnym 72,20 kN.
Wymiar: konstrukcyjny 44,5 mm, po naprawie 44,5 ± 5
mm,
Ugięcie resoru pod obciążeniem próbnym max. 150,60
kN. Wymiar: konstrukcyjny max. 92,8 mm, po naprawie
max. 92,8-7 mm.
Resory uszkodzone lub o złej charakterystyce wymienić.
Sprawdzić stan sprężyn śrubowych zewnętrznych i wewnętrznych.
Dokonać sprawdzenia charakterystyki sprężyn śrubowych.
41.
Załączniki
Sprężyny pęknięte, wytarte, zblokowane oraz o parametrach
przekraczających wymagania wymienić na nowe.
Zweryfikować podkładki sprężyn. Sprawdzić ich twardość.
Sprawdzić stan prowadników maźnicy, dokonać pomiaru kwadratów
prowadników.
Ugięcie sprężyny zewnętrznej pod obciążeniem 57,32
kN. Wymiar: konstrukcyjny 129+13/-10 mm,
po naprawie 129±15 mm.
Ugięcie sprężyny wewnętrznej pod obciążeniem 24,21
kN. Wymiar: konstrukcyjny 133+14/-10 mm
- po naprawie 133+16/-10 mm.
Sprężyny śrubowe nie mogą w stanie zmontowanym
wykazywać zwojów zblokowanych. Najmniejszy prześwit
między zwojami 4 mm.
Twardość podkładek pod sprężyny powinna wynosić: 58÷63 HRC dla podkładki dolne, - 45÷55 HRC dla
podkładki górnej.
Kwadraty prowadników powinny posiadać wymiar
konstrukcyjny 46+0,050-0,034 mm.
TŁUMIK HYDRAULICZNY
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
45
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
45.
● ●
46.
● ●
47.
● ●
48.
● ●
Czynności
Wymagania
karty
Sprawdzić stan tłumika hydraulicznego: cylindra wewnętrznego,
cylindra zewnętrznego, głowicy, tłoka, łba dolnego i górnego, cylindra
osłaniającego, pierścieni oraz drożność otworu przepływowego
zaworu. Części zużyte, uszkodzone wymienić na nowe.
Wymienić na nowe wszystkie pierścienie uszczelniające i uszczelki
gumowe.
Sprawdzić stan łożysk metalowo - gumowych w łbach górnych i
dolnych amortyzatora. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń łożysko
metalowo - gumowe wymienić na nowe.
Sprawdzić szczelność i charakterystykę działania tłumika na
stanowisku próbnym.
Tłumik hydrauliczny musi być szczelny i działać
prawidłowo. Charakterystyka zdjęta na stanowisku
próbnym powinna być zgodna z wymaganiami
konstrukcyjnymi.
ZAWIESZENIE SILNIKÓW TRAKCYJNYCH
Sprawdzić stan cięgieł trakcyjnych. Cięgła nie nadające się do
49.
● ● naprawy wymienić.
50.
● ● Wymienić uszkodzone łożyska metalowo - gumowe (przeguby).
51.
● ● W razie potrzeby otwory pod łożyska napawać lub tulejować.
52.
● ●
53.
● ●
54.
● ●
55.
● ●
Załączniki
Sprawdzić stan elementów zawieszenia silnika trakcyjnego uszkodzone naprawić lub wymienić.
Dokonać defektoskopowego sprawdzenia wieszaków i śrub
zabezpieczających zawieszenie silnika trakcyjnego
Sprawdzić stan elementów gumowych oraz ich charakterystykę. W
razie potrzeby elementy gumowe wymienić.
Sprawdzić prowadnik boczny silnika oraz jego zamocowanie.
Uszkodzony naprawić lub wymienić.
Śruby zawieszenia silnika trakcyjnego powinny być
oznaczone w sposób trwały. Śruby po jednym okresie
naprawczym można dopuścić do dalszej eksploatacji
pod warunkiem przeprowadzenia badań
defektoskopowych.
Dopuszcza się dobór długości prowadnika bocznego
celem utrzymania dopuszczalnego przesunięcia kół
zębatych przekładni głównej. Wymiar: - konstrukcyjny ±
4 mm, - naprawczy ±5 mm.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
46
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
56.
● ●
57.
● ●
58.
● ●
59.
● ● ●
60.
61.
● ● ●
Czynności
Wymagania
karty
Sprawdzić osłonę przekładni głównej. Po usunięcia ewentualnych
pęknięć sprawdzić jej szczelność.
Wymienić wszystkie uszczelnienia filcowe, po zmontowaniu
sprawdzić szczelność całej obudowy przekładni.
Po montażu silnika na wózku sprawdzić ustawienie panewek na osi i
położenia kół zębatych względem siebie.
Stan uszczelek i labiryntów powinien zapewniać
utrzymanie należytej szczelności. Śruby muszą być
zabezpieczone przed odkręcaniem się.
Odległość między panwią, a piastą koła bosego i panwią
a kołem zębatym 16 mm, przy czym różnica na torze
prostym i poziomym nie powinna przekraczać 0,5 mm.
Wzajemne przesunięcie kół zębatych max. 4 mm.
Rozstaw osi kół zębatych: - wymiar konstrukcyjny
460+0,110/-0,107 mm,
wymiar po naprawie 460±0,15 mm LUZ międzyzębny: konstrukcyjny 0,33÷0,40mm, - naprawczy max. 0,80mm.
Sprawdzić korpusy maźnic silników trakcyjnych.
Sprawdzić łożyska zawieszenia silników trakcyjnych.
Panewki z przekroczonym luzem poprzecznym lub uszkodzone
wymienić.
Sprawdzić stan poduszek smarnych łożysk oraz uszczelnienia pokryw
smarownic.
Uzupełnić olej.
Sprawdzić pracę przekładni głównej
● ●
Luzy poprzeczne w panewkach silników trakcyjnych na
osi:
- konstrukcyjny 0,36 ÷ 0,51 mm,
- dopuszczalny 0,8 mm,
- kresowy 1,0 mm.
Praca przekładni powinna być równomierna bez
zgrzytów i stuków. Temperatura grzania się kół zębatych
nie powinna przekraczać 10°C ponad temperaturę
otoczenia.
CYLINDER HAMULCA, UKŁAD HAMULCA
62.
● ●
63.
● ●
Załączniki
Sprawdzić stan powierzchni wewnętrznej cylindra hamulcowego,
dokonać oględzin i pomiaru tłoka.
Zweryfikować i w razie potrzeby wymienić drąg tłokowy, sprężyny,
kołnierze uszczelniające tłoków. Wymienić na nowe wszystkie
uszczelnienia.
Gładź cylindra nie może wykazywać rys lub zataić.
Grubość ścianki cylindra min. 3 mm, a owalność cylindra
max. 1 mm.
Kołnierze uszczelniające tłoków nie mogą wykazywać
przetarć i pęknięć.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
47
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
64.
● ●
65.
● ●
66.
● ●
67.
●
68.
● ●
69.
● ●
70.
● ●
71.
● ●
72.
● ●
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Sprawdzić szczelność cylindra hamulcowego.
Dokonać oględzin dźwigni, wieszaków, cięgieł łączących i
gwintowanych, obsad klocków hamulcowych. Dokonać naprawy lub
wymienić na nowe.
Sprawdzić średnice otworów w dźwigniach i wieszakach hamulca
oraz średnice sworzni hamulcowych Doprowadzić otwory w
dźwigniach i wieszakach hamulca do wymiarów
Doprowadzić otwory w dźwigniach i wieszakach hamulca do
wymiarów konstrukcyjnych.
Zużyte sworznie hamulcowe wymienić na nowe.
Sprawdzić stan przewodów powietrznych hamulca. Wymienić zużyte
uszczelnienia i złączki.
. Sprawdzić mocowanie klocków w obsadach.
Sprawdzić elementy czopa skrętu z tuleją elastyczną. Naprawić lub
wymienić zużyte części.
Sprawdzić stan pozostałych elementów wózka jak: odbijaki,
zabezpieczenia, śruby regulacyjne, śruby mocujące, sworznie,
wieszaki. Części zużyte lub uszkodzone naprawić lub wymienić.
Dopuszczalny spadek ciśnienia przy próbie szczelności
cylindra hamulcowego o ciśnieniu 0,5 MPa może
wynosić max. 0,01 MPa w ciągu 5 minut.
Odległości pomiędzy osiami przegubów na dźwigniach,
cięgłach i wieszakach zgodnie z wymiarami
konstrukcyjnymi.
Dopuszczalne luzy w przegubach i sworzniach:
przy średnicy do 30 mm: 0,5 mm,
przy średnicy ponad 30 mm: 0,8 mm.
Tolerancja średnic sworzni i otworów tulejek przy
naprawie poziomu 4:
Określenie
do Ø30mm
ponad Ø30mm
pomiaru
Średnice
max. +0,2mm
max. +0,3mm
otworu
tulejek
Średnice
max. -0,3mm
max. -0,5mm
sworzni
Przy naprawie poziomu 5 obowiązują wymiary
konstrukcyjne.
Zamocowanie klocków w obsadach musi być bez luzu.
Luz między klockiem a obręczą koła powinien wynosić
8±1 mm.
Śruby, nakrętki nie mogą wykazywać pęknięć,
skrzywień ani zerwań gwintu.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
48
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
●
74.
Wymagania
Załączniki
karty
Sprawdzić stan elementów gumowych i metalowo - gumowych we
wszystkich podzespołach wózka. Elementy uszkodzone, zużyte
wymienić na nowe.
●
73.
Czynności
Wszystkie elementy gumowe i metalowo - gumowe wymienić na
nowe.
PIASECZNICA
75.
● ●
76.
● ●
Sprawdzić stan zbiorników piasecznic. Zbiorniki uszkodzone,
nieszczelne naprawić.
Zweryfikować dysze piasecznic oraz przewody powietrzne
podłączone do nich. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić.
Szczelność pokryw piasecznic, otworów wsypowych
oraz zbiornika.
Szczelność pokryw piasecznic, otworów wsypowych
oraz zbiornica.
ZESTAWY KOŁOWE
77.
● ●
●
● ● ● ●
78.
● ●
●
● ● ● ●
79.
●
●
● ●
80.
● ●
81.
● ●
82.
● ●
Sprawdzić stan obręczy zestawów kołowych zwracając uwagę na:
- przesunięcie się obręczy na kole bosym,
- przyleganie obręczy do koła bosego,
- pęknięcia, wyłuszczenia i zużycia obręczy na powierzchni tocznej.
Dokonać oględzin kół bosych i osi zestawów kołowych zwracając
uwagę na ewentualne pęknięci a osi i kół bosych, poluzowania lub
przesunięcia kół na osi.
Dokonać pomiarów zestawów kołowych.
Wymontować z wózka, ściągnąć maźnice. Umyć i wyczyścić zestawy
kołowe, maźnice i łożyska. Sprawdzić powierzchnie zewnętrzne osi.
Dokonać oględzin korpusów i pokryw maźnic łożysk osiowych
zestawów kołowych.
Dokonać oględzin łożysk tocznych i przeprowadzić badanie smaru
stałego łożysk
Wymagane parametry w karcie pomiarowej. Wypełnić
kartę pomiarową.
Oś nie może posiadać pęknięć wewnętrznych i
głębokich wgnieceń zewnętrznych przekraczających 2
mm
Smar łożysk tocznych zanieczyszczony lub zmieszany z
wodą wymienić.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
K13
str.135
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
49
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
83.
● ●
84.
● ●
85.
● ●
● ●
● ●
86.
87.
88.
Czynności
Wymagania
karty
Zweryfikować czopy łożysk osiowych, czopy zawieszenia silnika
trakcyjnego oraz sprawdzić stan nakiełków. Dokonać pomiaru średnic
oraz bicie i owalność czopów łożysk ślizgowych.
Zbadać czujnikiem strzałkę ugięcia osi. W przypadku negatywnych
wyników badań i pomiarów, oś wymienić na nową.
Czopy osiowe zarysowane przeszlifować z zachowaniem wymiarów w
ramach dopuszczalnych odchyłek.
Sprawdzić osadzenie kół bosych zestawu kołowego na osi.
Czopy osiowe:
średnica 160+0,068/+0,043 mm,
Czopy zawieszenia silnika trakcyjnego:
wymiar konstrukcyjny 175-0310/-0,410 mm,
wymiar dopuszczalny po naprawie 170,5mm.
Strzałka ugięcia osi w środku zestawu do 1 mm.
Sprawdzić rezystancję zestawu kołowego.
Maksymalna rezystancja zestawu kołowego 0,01 MΩ.
Wykonać pomiary geometryczne zestawu kołowego. Przeprowadzić
badanie defektoskopowe osi zestawów kołowych.
Dopuszczalne odchyłki zarysu zewnętrznego obręczy
nie powinny przekraczać:
na powierzchni tocznej 0,5 mm
K14
na wysokości obrzeża
1,0 mm
str.137
na grubość obrzeża
0,5 mm.
K15
Maksymalna różnica średnic okręgów tocznych obręczy str.139
jednego zestawu: 0,5 mm. Badanie defektoskopowe.
Wypełnić kartę pomiarową.
Koła bose sprawdzić na występowanie pęknięć na wieńcach,
tarczach i piastach.
Ogólna ilość pospawanych pęknięć wieńca koła bosego
może wynosić trzy, a ramion dwa o ile nie grożą one
oddzieleniem się części koła. Minimalna średnica koła
bosego 944 mm.
Obręcze dobrze przylegające do koła bosego, po
uderzeniu i młotkiem wydają dźwięk metalicznie czysty.
Maksymalna rezystancja: obręcz- koło bose 0,01 Ω.
● ●
KOŁA BOSE
89.
● ●
90.
● ●
91.
● ●
Załączniki
Sprawdzić stan obręczy ze względu na pęknięcia i wady materiałowe,
przyleganie obręczy do koła bosego. Zmierzyć rezystancję pomiędzy
obręczami, a koła ni bosymi.
Przetoczyć zarys zewnętrzny obręczy na profil 28 UIC.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
50
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
92.
● ●
93.
● ●
Czynności
Wymagania
karty
W przypadku gdy obręcz posiada pęknięcia, występują wady
materiałowe, jest luźna lub przesunięta na kole bosym, grubość
obręczy po przetoczeniu jest niższa od wymiaru naprawczego, bicie
boczne nie może być usunięte przez odtoczenie - obręcz należy
wymienić.
Grubość obręczy po naprawie nie powinna być niniejsza
niż 45 mm. Dopuszczalne bicie obręczy po naprawie:
- promieniowe 0,5 mm,
- boczne płaszczyzn obręczy 0,8 mm.
Sprawdzić stan zamocowania pierścieni zaciskowych.
Pierścień zaciskowy powinien przylegać do koła na
całym obwodzie. Odstęp między końcami pierścienia nie
może przekraczać 2 mm.
Koła zębate sprawdzić na wystepowanie (pęknięcie, wykruszenie,
wyłamanie, łuszczenia się zębów, pęknięcie lub nadpęknięcie wieńca
i piasty koła). Przy występowaniu wymienionych usterek- koło
wymienić na nowe.
Sprawdzić zarys i grubość zębów koła zębatego oraz bicie boczne
koła zębatego.
Koło nie powinno posiadać pęknięć, nadpęknięć,
wyłamań, wykruszeń i łuszczenia się zębów.
KOŁA ZĘBATE
94.
● ●
95.
● ●
96.
● ●
97.
● ●
Sprawdzić osadzenie koła zębatego na osi. Przy wymianie koła
zębatego wykonać wykres wtłaczania.
Wyważyć zestaw kołowy.
Dopuszczalne bicie boczne koła zębatego:
konstrukcyjne 0,3 mm,
po naprawie 0,5 mm.
Siła wtłaczania powinna przebiegać w sposób ciągły i
łagodny. Dopuszcza się jedynie odchylenia w
początkowej i końcowej fazie wtłaczania — po 15%
długości wtłaczania.
Dopuszczalne niewyważenie statyczne 0,250 kgm.
LOŻYSKA TOCZNE
Łożyska toczne zweryfikować. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
lub nadmiernych zużyć łożysko wymienić na nowe.
98.
● ●
Załączniki
Łożyska toczne nie mogą wykazywać zatarć, rys,
łuszczenia się lub śladów przegrzania.
Luz promieniowy w łożyskach przed zamontowaniem
powinien wynosić: 0,17÷0,22 mm, a po zamontowaniu
na czop osi 0,07÷0,17 dla łożysk nowych.
Luz promieniowy w łożyskach przed zamontowaniem
powinien wynosić: 0,17÷0,4 mm, a po zamontowaniu
0,07÷0,33 mm dla łożysk eksploatowanych.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
51
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
100.
● ● ●
● ●
101.
● ●
102.
● ●
99.
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Wymienić smar w łożyskach.
Sprawdzić stan gniazd prowadników maźnic i otworu pod sworzeń
resoru.
Sprawdzić wymiary korpusu maźnicy, pierścienia oporowego i
dociskowego.
Sprawdzić pokrywy maźnic i dopasować je do korpusu.
Wymiar gniazda prowadnika 46+0,025. Średnica otworu
sworznia opaski resoru powinien wynosić 50+0,1mm.
Średnica wewnętrzna cylindrycznej części korpusu:
wymiar konstrukcyjny 290+0,052 mm
wymiar dopuszczalny 290+0,1 mm
Pokrywy powinny szczelnie przylegać do kadłuba
maźnicy, a labirynty powinny posiadać luzy
konstrukcyjne.
MAŹNICA SILNIKA TRAKCYJNEGO
● ●
● ●
103.
104.
105.
● ●
106.
● ●
Sprawdzić korpusy maźnic, czy nie posiadają pęknięć i naderwań,
uszkodzeń powierzchni styku z kadłubem silnika.
Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić pokrywy, smarownice.
Sprawdzić, pomierzyć półpanewki górne i dolne zawieszenia silnika
trakcyjnego na osi.
Luzy poprzeczne w półpanewkach silników trakcyjnych
na osi:
konstrukcyjny
0,36 ÷ 51 mm,
naprawczy 0,8 mm,
kresowy 1,0 mm.
Wymienić poduszki smarne i poduszki ochronne na nowe.
SILNIK TRAKCYJNY
107.
●
●
● ● ● ●
108.
●
●
● ● ● ●
109.
110.
111.
●
● ● ●
● ● ●
Sprawdzić stan silników trakcyjnych oraz ich zamocowanie.
Zabrudzone komutatory przeczyścić.
Sprawdzić stan i zamocowanie szczotkotrzymaczy, wymienić zużyte
lub uszkodzone.
Dokonać pomiaru stanu izolacji silników trakcyjnych.
Sprawdzić stan łożysk silnika trakcyjnego.
Wymontować silnik, wyczyścić z zewnątrz i sprawdzić korpus silnika.
Powierzchnie komutatorów powinny być bez okopceń,
nadpaleń i zanieczyszczeń.
Minimalna wysokość szczotek silnika trakcyjnego 30mm.
Minimalna rezystancja silników trakcyjnych w stanie
zimnym: 5MΩ mierzona induktorem 1000V. Wypełnić
kartę pomiarową.
Praca łożysk powinna być spokojna bez nadmiernych
szumów i stuków.
Korpus nie może posiadać pęknięć.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
K3
str.114
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
52
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
112.
● ●
113.
115.
● ●
● ●
● ●
116.
● ●
117.
● ●
118.
120.
● ●
● ●
● ●
121.
● ●
122.
● ●
123.
● ●
114.
119.
Czynności
Sprawdzić uzwojenie na występowanie zwarć zwojowych i przerw w
uzwojeniu oraz jakość połączeń uzwojeń. Zmierzyć rezystancję
izolacji wirnika. Wysuszyć wirnik w przypadku stwierdzenia zaniżonej
izolacji wirnika. Przezwoić wirnik w przypadku wykrycia zwarć
zwojowych, przerw w uzwojeniu, zwarcia z masą, a także przy
zaniżonej wartości rezystancji izolacji.
Sprawdzić stan klinów żłobkowych. Obluzowane i uszkodzone kliny
wymienić na nowe.
Sprawdzić stan bandaży. W razie potrzeby wirnik przebandażować.
Sprawdzić stan komutatora, zmierzyć jego średnicę i owalizację
powierzchni roboczej.
Przeszlifować lub przetoczyć powierzchnię roboczą komutatora,
wyciąć izolację między działkową i sfazować krawędzie działek.
Wymienić komutator w przypadku nadmiernych zużyć lub uszkodzeń
izolacji.
Sprawdzić stan wału. W razie potrzeby dokonać jego naprawy lub
wymiany.
Pomalować wirnik lakierem elektroizolacyjnym.
Wymagania
karty protokoły
Minimalna rezystancja uzwojeń wirnika w stanie zimnym
5MΩ. Rezystancję zmierzyć induktorem o napięciu
1000V. Rezystancja uzwojenia wirnika 0,0575Ω.
K3
Wypełnić kartę pomiarową.
str.114
Minimalna średnica komutatora 345mm. Owalizacja
komutatora max. 0,04mm.
Powierzchnia komutatora gładka, a głębokość wycięcia i
izolacji między działkowej 1,0÷1,5mm.
Niedopuszczalne są miejscowe odkształcenia
poszczególnych działek komutatora.
Wyważyć wirnik dynamicznie w klasie G 1,6.
Dokonać oględzin stojana. Sprawdzić stan uzwojeń i połączeń między
nimi, nocowania biegunów i cewek, przewodów wyprowadzających.
Zmierzyć rezystancję izolacji uzwojeń.
Wymienić uszkodzone przewody wyprowadzające i ich końcówki,
przegrzane opalone elementy izolacyjne.
Przezwoić stojan częściowo lub całkowicie w przypadku stwierdzenia
zwarć lub przerw w uzwojeniach, przebić izolacji lub niemożliwości
uzyskania wymaganej wartości izolacji, pomimo wcześniejszego
suszenia w suszarce.
Załączniki
Rezystancja izolacji uzwojeń wzajemna i w stosunku do
korpusu silnika min 5 MΩ.
Końcówki przewodów wyprowadzających muszą być
pocynowane.
Rezystancja uzwojeń nie powinna się różnić więcej niż
10% od podanych: - szeregowe 0,0367 Ω, kompensacyjne 0,0536 Ω.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
53
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
124.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
● ●
125.
● ●
126.
● ●
● ●
127.
132.
●
●
●
●
●
133.
● ●
128.
129.
130.
131.
●
●
●
●
●
Czynności
● ●
135.
● ●
Załączniki
karty
Sprawdzić stan urządzenia szczotkowego. Oczyścić wszystkie
części urządzenia. Naprawić lub wymienić zużyte i uszkodzone
części.
Zmierzyć luzy między obsadami szczotek a szczotkami. Podczas
naprawy głównej, szczotki wymienić na nowe.
Podzespoły, części i elementy izolacyjne silnika a w
szczególności uzwojenia, komutator, końcówki
przewodów, urządzenia szczotkowe, tabliczka
zaciskowa, zaciski powinny być czyste i bez uszkodzeń.
Dopuszczalny luz między szczotką wysokość obsadą
szczotkową: 0,1÷0,2mm wzdłuż obwodu komutatora,
0,4÷0,9mm wzdłuż działek. Minimalna wysokość
szczotki 50% wysokości nominalnej.
Przeprowadzić weryfikację łożysk tocznych. Wymienić zużyty smar.
Sprawdzić stan tarcz łożyskowych i pozostałych elementów
ułożyskowania.
Sprawdzić stan osłon i pokryw inspekcyjnych. Wymienić
uszczelnienia.
Wyczyścić i naprawić skrzynki podłączeniowe silnika.
Pomalować stojan lakierem elektroizolacyjnym.
Sprawdzić koło zębate silnika. Uszkodzone lub zużyte wymienić.
Zmontować silnik. Dokonać mechanicznej regulacji poszczególnych
elementów silnika.
Sprawdzić ustawienie urządzenia szczotkowego i
szczotkotrzymaczy, typ szczotek, wielkość luzów i nacisk szczotek.
Zmierzyć rezystancję uzwojeń stojana i wirnika, rezystancję izolacji,
wielkość szczeliny powietrznej pod nadbiegunnikami.
134.
Wymagania
W przypadku częściowego lub całkowitego przezwojenia, silnik
należy poddać próbie napięciowej.
Odległość obsad szczotkowych od powierzchni
roboczej komutatora 2,0÷3,0mm. Nacisk szczotek na
komutator 1,0÷1,2N.
Rezystancja uzwojeń silnika zimnego nie powinna się
różnić więcej niż 10 % od podanych poniżej:
wirnika 0,0575Ω;
szeregowe 0,0367Ω;
kompensacyjne 3,0536Ω. Rezystancja uzwojeń
wzajemna i w stosunku do korpusu silnika zimnego min.
5MΩ.
Próba wytrzymałości elektrycznej w ciągu 1 min
napięcie 1950V.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
54
SM42/4
Tablica 5. Arkusz przeglądowo-naprawczy wózki, sprężyny nośne, zestawy kołowe z maźnicami, silniki trakcyjne.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
● ●
● ●
137.
Załączniki
karty
Sprawdzić silnik na stanowisku próbnym. Dotrzeć szczotki, sprawdzić
pracę łożysk i szczotek, temperaturę uzwojeń przy pracy godzinnej.
136.
Wymagania
Przeprowadzić próby i badanie silnika w zależności od zakresu
naprawy:
• wytrzymałości mechanicznej po wymianie bandaży, w stanie
nagrzanym,
• owalizacji komutatora,
• komutacji,
• sprawdzenie stanu izolacji w stanie nagrzanym,
• sprawdzenie charakterystyki zewnętrznej silnika n =f (I).
Uwagi
protokoły
Powierzchnia przylegania szczotek do komutatora
min. 75%. Przyrost temperatury ponad temperaturę
otoczenia po próbie nagrzewania przy pracy
godzinnej i obciążeniu U = 620V, I = 310A nie
powinien przekroczyć: łożyska 60°C, uzwojenie
wirnika 120°C, uzwojenie stojana 130°C, komutator
105°C.
Przy 2750obr./min. w ciągu 2 min. silnik po próbie nie
powinien wykazywać żadnych uszkodzeń i trwałych
odkształceń.
Owalizacja komutatora max. 0,04 mm (po próbie
wytrzymałości mechanicznej). Stopień iskrzenia max.
1,5 dla całego zakresu pracy silnika.
Rezystancja izolacji w stanie nagrzanym min. 1,6MΩ.
Charakterystyka n = f (I) w stanie nagrzanym przy
znamionowym napięciu U=703 V oraz znamionowym
wzbudzeniu nie powinna się różnić od charakterystyki
typowej, więcej niż o ± 3% dla obu kierunków obrotów.
Dla stopnia wzbudzenia mniejszego od znamionowego
dopuszczalna odchyłka może być powiększona o 1%.
Tablica 6. Arkusz przeglądowo-naprawczy urządzenia cięgłowe i zderzakowe.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
1.
● ●
●
●
●
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Sprawdzić i nasmarować urządzenia cięgłowo-zderzne bez ich
demontażu.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
55
SM42/4
Tablica 6. Arkusz przeglądowo-naprawczy urządzenia cięgłowe i zderzakowe.
L.p.
2.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
●
●
● ● ● ●
●
● ● ● ●
Czynności
Wymagania
Dokonać oględzin zderzaków, sprzęgu śrubowego oraz haka
cięgłowego – zużycia i luzy. Sprawdzić stan tarcz zderzaka, pochwy i
tulei oraz ich zamocowanie na czołownicy.
Tarcza zderzaka: -brak uszkodzeń mechanicznych. Nie
występują pęknięcia, połączenia z tarczą lub płytą
zderzakową prawidłowe (brak luźnych nitów lub śrub,
spoiny prawidłowe).
Tarcza i trzon zderzaka: - tarcza zderzaka jest w
całości (niezłamana), brak pęknięć, mocowanie do
trzonu lub pochwy jest prawidłowe (brak luźnych nitów
lub śrub, spoiny prawidłowe). Dopuszczalne zużycie
formy zderzaka ze sprężyną stożkową max. 8mm a ze
sprężyną pierścieniową max 4mm.
Sprzęg śrubowy : - nie brakuje części, części sprzęgu
nie są uszkodzone, nie uszkodzony hak do zawieszenia
sprzęgu.
Hak cięgłowy: nie przekroczone wartości wymiarów
dopuszczalnych w naprawie, brak pęknięć i złamań, hak
cięgłowy nie przekręcony.
Zmierzyć wysokość środka tarczy zderzaka od główki szyny.
Odległość zderzaka od główki szyny 1050+10/-5 mm przy
uwzględnieniu zużycia obręczy. Wypełnić kartę
pomiarową
Średnica wewnętrzna pochwy i zewnętrzna tulei
zderzaka ze sprężyną pierścieniową:
Wymiar
pochwy
tulei
konstrukcyjny
202+1,2
201-1,2
po naprawie
≤204,5
≥198,5
Dopuszczalne zużycie tarczy zderzaka ze sprężyną
pierścieniową po naprawie max 2 mm. Wytarcie na
średnicy trzonu zderzaka nie może przekraczać 2mm.
Załączniki
karty
ZDERZAK
3.
4.
● ●
Przeprowadzić pełny demontaż zderzaka i wyczyścić jego części.
Sprawdzić pochwę i tuleje zderzaka. W razie potrzeby pochwę lub
tuleje poddać naprawie lub wymienić
5.
● ●
Sprawdzić tarcze zderzakowe, zweryfikować płytę zderzakową, trzon
zderzaka, prowadniki. Części zużyte naprawić lub wymienić.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
K5
str.117
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
56
SM42/4
Tablica 6. Arkusz przeglądowo-naprawczy urządzenia cięgłowe i zderzakowe.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
6.
● ●
8.
● ●
9.
● ●
●
Wymagania
karty
Średnica wewnętrzna pierścienia dwudzielnego:
wymiar konstrukcyjny i po naprawie (P5) 191+0,5/0 mm
wymiar po naprawie (P4) - ≤192,0 mm.
Sprawdzić sprężyny pierścieniowe zderzaków. Sprężyny pęknięte
nadmiernie zużyte lub nie odpowiadające charakterystyce wymienić
na nowe.
Szczelina w pierścieniach przeciętych sprężyn
pierścieniowych w stanie wstępnego naprężenia nie
może być mniejsza od 2 mm. Charakterystyka sprężyny
pierścieniowej może odbiegać od wielkości
konstrukcyjnych o ± 10%.
Wymiary zderzaków oraz ich części nie mogą
K8
przekraczać wymiarów dopuszczalnych po naprawie.
str.121
Wypełnić kartę pomiarową.
Dopuszcza się podłożenie podkładki o grubości nie
większej niż 8mm.
Zmierzyć wymiary główne zderzaków montowanych do ostoi.
Zmontowane zderzaki poddać próbie ugięcia, celem sprawdzenia
charakterystyki. Dokonać dopuszczalnych regulacji
Przeprowadzić pełny demontaż urządzenia zderzakowego. Parametry Urządzenie zderzakowe: nie brakuje części, amortyzator
urządzenia doprowadzić do wielkości konstrukcyjnych.
działa prawidłowo, prawidłowy montaż podkładki
zabezpieczającej sworzeń w cięgle widłowym. Wymiary
K8
naprawcze zostały określone karcie pomiarowej.
str.121
Wypełnić kartę pomiarową.
HAK CIĘGŁOWY
11.
● ●
Załączniki
Sprawdzić pierścienie dwudzielne oporowe zderzaka.
● ●
7.
10.
Czynności
Sprawdzić stan haka cięgłowego ze względu na pęknięcia, zużycie na Grubość haka w płaszczyźnie działania siły pociągowej:
grubości haka, zwiększenie średnicy otworu sworznia. W przypadku
wymiar konstrukcyjny 74+1 mm
pęknięć lub niedopuszczalnych zużyć - hak wymienić.
po naprawie P4
min. 70 mm.
Średnica otworu sworznia haka cięgłowego:
wymiar konstrukcyjny 56+0,5/0 mm
po naprawie P4
<59 mm.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
57
SM42/4
Tablica 6. Arkusz przeglądowo-naprawczy urządzenia cięgłowe i zderzakowe.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
12.
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Sprawdzić sworzeń haka cięgłowego.
Średnica sworznia haka cięgłowego:
wymiar konstrukcyjny 55-0,5 mm
wymiar po naprawie P4 min 52 mm
Hak cięgłowy: nie przekroczone wartości wymiarów
dopuszczalnych w naprawie, brak pęknięć i złamań, hak
cięgłowy nie przekręcony.
Dokonać weryfikacji sprzęgu śrubowego. Sprawdzić jego części czy
nie ma pęknięć, wytarć ponad wielkości dopuszczalne. W razie
stwierdzenia takich usterek części sprzęgu wymienić na nowe.
● ●
SPRZĘG ŚRUBOWY
14.
● ●
15.
● ●
Dokonać pomiarów haka cięgłowego.
Sprzęg śrubowy : - brak uszkodzeń mechanicznych
elementów nie brakuje części, nie uszkodzony hak do
zawieszenia sprzęgu. Niedopuszczalne jest zakuwanie i
zaspawanie wad na sprzęgu Gwintu śrub nie regeneruje
się
Luz prowadnika haka cięgłowego:
wymiar konstrukcyjny: 2÷4 mm
po naprawie P4: max. 7 mm
Luz wzdłużny układu haka:
wymiar konstrukcyjny: 1÷14 mm
po naprawie P4: max. 16 mm
Wypełnić kartę pomiarową.
16.
● ●
Dokonać pomiarów sprzęgu śrubowego.
Wypełnić kartę pomiarową.
17.
● ●
Dokonać pomiaru urządzenia zderzakowego.
Wypełnić kartę pomiarową.
13.
● ●
Po zmontowaniu, sprawdzić luz wzdłużny haka oraz luz prowadnika
haka cięgłowego.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
K6
str.119
K7
str.120
K8
str.121
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
58
SM42/4
Tablica 7. Arkusz przeglądowo-naprawczy instalacja pneumatyczna.
Poziomy utrzymania
napraL.p.
zapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
1.
● ●
●
●
2.
● ●
●
● ● ● ●
3.
● ●
●
● ● ● ●
Sprawdzić wydajność oraz ciśnienia załączania i wyłączania
sprężarki.
4.
● ●
●
●
Wyczyścić filtr powietrza sprężarki.
● ● ●
5.
●
●
● ● ● ●
7.
● ● ●
8.
● ● ●
9.
● ● ●
● ● ● ●
10.
11.
● ●
●
● ● ● ●
12.
●
●
● ● ● ●
Wymagania
Załączniki
karty
Dokonać oględzin sprężarki i jej napędu. Sprawdzić umocowanie
sprężarki do podstawy.
Sprawdzić ciśnienie oleju smarowania sprężarki. W razie potrzeby
wyregulować.
6.
● ● ●
Czynności
Ciśnienie smarowania sprężarki W2P:
0,2÷0,3 MPa, A200 P: 0,2÷0,4 MPa.
Wydajność sprężarki:
Dla W2P powinna wynosić 203m3/h±10%
Dla A200 P powinna wynosić 190m3/h±10%
Wymienić wkład filtru powietrza.
Oczyścić filtr olejowy sprężarki.
Sprawdzić stan zaworów sprężarki, oczyścić z nagaru. Sprawdzić
nakrętki śrub korbowodów i ich zabezpieczenia.
Sprawdzić układ tłokowo — korbowy sprężarki.
Sprawdzić zamocowanie i stan wentylatora sprężarki.
Sprawdzić stan oraz mocowanie chłodnicy międzystopniowej.
Sprawdzić działanie głównego oraz dodatkowego zaworu maszynisty. Zawory powinny działać prawidłowo.
W razie potrzeby wyregulować, nieszczelności usunąć.
Sprawdzić działanie zaworu rozrządczego i zaworu redukcyjnego.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
59
SM42/4
Tablica 7. Arkusz przeglądowo-naprawczy instalacja pneumatyczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
Wymagania
karty
● ●
●
● ● ● ●
14.
● ●
●
● ● ● ●
15.
●
●
● ● ● ●
Sprawdzić szczelność układu hamulcowego i cylindrów hamulcowych. Dopuszczalny spadek ciśnienia:•
- z przewodu głównego 0,01 MPa w ciągu 5min.
- z cylindrów hamulcowych 0,01 MPa w ciągu 5 min.
Sprawdzić działanie zaworu przeciwpoślizgowego, odluźniacza
hamulca oraz przełącznika hamulca „osobowy – towarowy”.
16.
● ●
●
● ● ● ●
Sprawdzić zamocowanie oraz stan zbiorników powietrznych.
Sprawdzić aktualność rewizji zbiorników powietrznych.
Wymagania określają przepisy TDT.
17.
●
●
● ● ● ●
Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować wyłącznik WCS.
Zawór biegu luzem powinien: rozłączać się przy
ciśnieniu 0,8+0,02 MPa a zamykać przy 0,7-0,02 MPa.
18.
●
●
● ● ● ●
Sprawdzić stan i działanie zaworów: bezpieczeństwa, odcinających i
zwrotnych.
Zawór bezpieczeństwa powinien: otwierać się przy
ciśnieniu 0,87 MPa, a zamykać przy 0,72 MPa.
19.
●
●
● ● ● ●
20.
●
●
● ● ● ●
21.
●
●
● ● ● ●
22.
●
● ● ● ●
23.
●
● ● ● ●
●
●
● ● ●
25.
●
●
● ● ● ●
Uwagi
protokoły
Sprawdzić szczelność połączeń przewodów, złącza i ich
zamocowanie.
13.
24.
Załączniki
Sprawdzić działanie zaworów elektropneumatycznych.
Sprawdzić napęd pneumatycznego sprzęgła wentylatora chłodnic i
nawrotników.
Wyczyścić filtry sprężonego powietrza
Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować wyłącznik ciśnienia
rozrządu WCU
Działanie wyłącznika rozrządu: 0,35-0,02 ÷0,46+0,02 MPa.
W okresie zimowym sprawdzić poziom płynu w rozpylaczu alkoholu.
Sprawdzić poprawność wskazań manometrów.
Dokładność wskazań manometrów ± 2,5%.
Dokonać sprawdzenia stanu wężów i sprzęgów hamulcowych.
Okres eksploatacji węży do 6 lat łącznie z czasem
magazynowania, który nie może być dłuższy niż 1 rok.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
z prze
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
60
SM42/4
Tablica 7. Arkusz przeglądowo-naprawczy instalacja pneumatyczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
26.
●
●
● ● ● ●
27.
● ●
●
● ● ● ●
28.
●
●
● ● ● ●
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Sprawdzić działanie piasecznic.
Sprawdzić stan i działanie syren.
Sprawdzić stan i działanie wycieraczek.
Wycieraczki musza pracować skutecznie na całej
długości kątowej.
SPRĘŻARKA
29.
● ●
Zdemontować i oczyścić wszystkie części sprężarki (W2P-315,
A200P).
30.
● ●
Sprawdzić stan zaworów.. Zawory uszkodzone i nieszczelne
wymienić.
Dokonać sprawdzenia pompy oleju. Wyregulować zawór ciśnienia
oleju.
Zawór ciśnienia oleju powinien być wyregulowany na
ciśnieniu 0,3 ± 0,1 MPa. Ciśnienie smarowania sprężarki
W2P-315 0,2÷ 0,3 MPa, a sprężarki A200 P 0,2
÷0,4 MPa.
31.
● ●
32.
● ●
Oczyścić i sprawdzić filtr magnetyczno — siatkowy. Wymyć wkład
magnetyczny.
33.
● ●
Sprawdzić stan filtru powietrza. Wymienić uszkodzone wkłady
filtrujące.
34.
● ●
Sprawdzić stan łożysk tocznych. Łożyska wypracowane i uszkodzone
wymienić na nowe.
35.
● ●
Oczyścić i sprawdzić chłodnicę międzystopniową sprężarki.
Sprawdzić zawór bezpieczeństwa chłodnicy.
Ustawienie zaworu chłodnicy międzystopniowej 0,35
±0,015 MPa.
● ●
Dokonać weryfikacji koła pasowego napędzającego sprężarkę.
Wymienić zużyte pasy klinowe.
Ugięcie pasów 10 ÷ 20 mm pod siłą ok. 10N.
36.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
61
SM42/4
Tablica 7. Arkusz przeglądowo-naprawczy instalacja pneumatyczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
Sprawdzić parametry sprężarki na stanowisku. Próby sprężarki
obejmują: docieranie, sprawdzenie szczelności, sprawdzenie
wydajności. Wypełnić kartę pomiarową.
37.
● ●
Wymagania
karty protokoły
Nie dopuszcza się wycieków oleju na sprężarce oraz
przedmuchów powietrza. Wydajność sprężarki W2P
powinna wynosić 204 m3 /h ± 10 %, wydajność sprężarki
A200 P powinna wynosić 190 m3/h ± 10%.
K11
Zakres ciśnień podczas normalnej pracy sprężarki: 0,7 str.131
0,02 ÷0,8+0,02 MPa. Pozostałe wymagania określono w
karcie pomiarowej. Wypełnić kartę pomiarową.
Wymontować wszystkie przewody powietrzne i aparaturę
pneumatyczną Uszkodzone przewody powietrzne wymienić.
38.
Załączniki
●
ZAWÓR ROZRZĄDCZY
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
62
SM42/4
Tablica 7. Arkusz przeglądowo-naprawczy instalacja pneumatyczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
39.
40.
Czynności
Wymagania
Dokonać sprawdzenia, naprawy lub wymiany zużytych części zaworu
rozrządczego LST1. Dokonać próby działania zaworu na stanowisku
próbnym.
Zawór rozrządczy powinien być sprawdzony na
stanowisku ze zbiornikiem po wietrzą o ciśnieniu 0,8
MPa i zbiorniku rozprężnym 6dm3. Przy nastawieniu na
„Towarowy" i hamowaniu nagłym czas napełniania
cylindra hamulcowego do 95% swej największej wartości
powinien wynosić 20÷28s. Przy nastawieniu „Osobowy" i
hamowaniu nagłym, czas ten powinien wynosić 3÷5s.
Czas luzowania cylindra do ciśnienia końcowego
0,04MPa powinien wynosić: przy nastawieniu
„towarowy" 36÷50s.;- przy nastawieniu „Osobowy"
15÷20s.Zawór rozrządczy musi zachować ogólną
szczelność tak w stanie zahamowanym jak i
odhamowanym.
Na złączach dopuszcza się w czasie prób drobne
pęcherzyki mydlane utrzymujące się bez powiększania
w ciągu 15s.
Sprawdzić stan i działanie zaworu redukcyjnego.
Należy uzyskać redukcję ciśnienia sprężonego
powietrza z 0,8 na 0,5 ± 0,03 MPa. Zawór musi być
szczelny.
Załączniki
karty
● ●
● ●
ZAWÓR MASZYNISTY
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
63
SM42/4
Tablica 7. Arkusz przeglądowo-naprawczy instalacja pneumatyczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
● ●
Sprawdzić dodatkowy zawór maszynisty. Sprawdzić czas ustalania
ciśnienia w cylindrze hamulcowym.
42.
● ●
43.
● ●
44.
● ●
45.
● ●
46.
● ●
Załączniki
karty
Zweryfikować i sprawdzić szczelność , prawidłowość działania na
stanowisku prób.
41.
Wymagania
Dokonać przeglądu i naprawy zaworów zwrotnych. Sprawdzić
działanie zaworów.
Sprawdzić zawór bezpieczeństwa — uszkodzony wymienić na nowy.
Sprawdzić zawór bezpieczeństwa za zbiornikiem rozrządu uszkodzony naprawić lub wymienić.
Sprawdzić kurki odcinające i spustowe.
Główny zawór badany na stanowisku prób przy użyciu
zbiornika 95litrów. Ładowanie przewodu wysokim
ciśnieniem nie powinno trwać dłużej niż 15÷18s:
musi być zachowane samoczynne zmniejszanie
ciśnienia ładowania do wielkości 0,54MPa
zawór nie może zezwalać na stałe podnoszenie i
obniżanie ciśnienia w granicach 0,32+0,46MPa;
musi istnieć wyłączenie zaworu w położeniu „odcięcia"
rękojeści. Po wyłączeniu sprężarki i przestawieniu
zaworu głównego maszynisty w położenie „odcięcia",
otrzymany spadek ciśnienia nie powinien przekraczać
0,01MPa w ciągu 10 min.
Położenie hamowania: od 0 do 0,59 MPa (z wózkami
1LN; ciśnienie w cylindrze hamulcowym), lub od 0 do
0,38 MPa (z wózkami 6D) ustalone ciśnienie po 3÷5s.
Położenie luzowania: od 0,62 do 0,04 MPa lub od 0,4 do
0,04 (6D) MPa ustalone ciśnienie po 15÷20s.Zawór musi
być całkowicie szczelny i szczelnie zamykać dopływ
powietrza w położeniu całkowitego luzowania.
Zawory zwrotne muszą zadziałać przy różnicy ciśnienia
od 0,01 do 0,03 MPa.
Zawór bezpieczeństwa:
otwiera przy ciśnieniu 0,87 MPa,
zamyka przy 0,72 MPa.
Zawór bezpieczeństwa otwiera przy ciśnieniu 0,55 MPa.
Kurki muszą zachować należytą drożność i szczelność
na złączach. Próbę szczelności przeprowadzić pod
ciśnieniem 1,0MPa.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
64
SM42/4
Tablica 7. Arkusz przeglądowo-naprawczy instalacja pneumatyczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
karty
Dokonać naprawy i sprawdzenia wyłączników ciśnieniowych:
rozrządu, cylindra hamulcowego, sprężarki.
47.
● ●
48.
● ●
Sprawdzić filtry powietrza, rozpylacze alkoholu, odoliwiacze i
odwadniacze powietrza.
49.
● ●
Sprawdzić stan przewodów powietrznych, drożność, stan końcówek
gwintowanych. Przewody elastyczne i złączki wymienić na nowe.
50.
● ●
Sprawdzić osprzęt przewodów powietrza, jak kołnierze złączki,
kolanka, króćce, opaski.
51.
● ●
Dokonać weryfikacji zbiorników powietrznych
52.
● ●
53.
● ●
54.
● ●
● ●
55.
Załączniki
Wymagania
Sprawdzić stan sprzęgów hamulcowych i węży hamulcowych. Wy
mienić na nowe węże uszkodzone i mające powyżej 6 lat. Wymienić
uszczelnienia sprzęgów
Sprawdzić działanie syren i przeprowadzić regulację
Rodzaj
wyłącznika
ciśnieniowego
Wyłącznik
rozrządu
Wyłącznik
cylindra
hamulcowego
Wyłącznik
sprężarki
Zwieranie
styków przy
ciśnieniu MPa
0,46+0,02
Rozwieranie
styków przy
ciśnieniu MPa
0,35-0,02
0,21+0,02
0,35-0,02
0,8+0,02
0,7-0,02
Próbę ciśnieniową sprzęgu należy wykonać powietrzem
o ciśnieniu 1,2 MPa w ciągu 5 min. Sprzęg zanurzony w
wodzie.
Zawór syreny powinien się uruchamiać lekko bez zacięć
i musi być szczelny. Niezawodność działania, czysty ton,
doniosły dźwięk. Wymagane natężenie dźwięku
mierzone 5m od syreny 120÷125dB.
Sprawdzić stan części wycieraczek.
Wymienić pióra wycieraczek na nowe.
Wycieraczki muszą pracować skutecznie na całej
długości kątowej
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
65
SM42/4
Tablica 8. Arkusz przeglądowo-naprawczy wentylacja, chłodzenie, klimatyzacja i ogrzewanie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
● ●
●
●
● ● ●
Czynności
2.
● ● ● ●
3.
● ● ● ●
Wyczyścić albo wymienić wkład filtra paliwa.
4.
● ● ● ●
Sprawdzić układ wtrysku paliwa podgrzewacza. Części zużyte
wymienić.
5.
● ● ●
6.
●
●
● ● ● ●
7.
● ●
●
● ● ● ●
8.
●
●
● ● ● ●
Załączniki
karty
Sprawdzić stan i działanie podgrzewacza wody. Usunąć
nieszczelności paliwa i wody.
Sprawdzić działanie termostatów sterujących i ograniczających. W
razie potrzeby temperatury działania.
1.
Wymagania
Załączanie podgrzewacza 47°C.
Wyłączanie podgrzewacza 57°C.
Sprawdzić szczelność chłodnicy wody układu chłodzenia silnika oraz
stan agregatu chłodzącego.
Sprawdzić szczelność agregatu oraz przewodów i połączeń instalacji Zbiorniki wodne, chłodnice i przewody wodne nie
wodnej. W razie nieszczelności złącza dociągnąć lub wymienić powinny mieć wycieków.
uszczelnienia.
Sprawdzić grzejniki w kabinie maszynisty.
Sprawdzić poziom wody i uzupełnić w razie potrzeby.
9.
● ●
Dokonać weryfikacji płaszczy wodnych i komory spalania w
podgrzewaczu wody.
Średnia wydajność cieplna podgrzewacza 40000 kcal/h
± 5 %.
10.
● ●
Wykonać próbę szczelności płaszczy wodnych.
Ciśnienie wody podczas próby 0,15MPa.
11.
● ●
Sprawdzić układ paliwowy podgrzewacza: filtr, pompę podającą
paliwo, wtryskiwacz. Uszkodzone lub zużyte części wymienić.
Ciśnienie paliwa powinno wynosić 0,75 ± 0,05MPa.
12.
● ●
13.
● ●
Zweryfikować i w razie potrzeby dokonać naprawy lub wymiany
iskrownika i świecy zapłonowej.
Dokonać oględzin dmuchawy. Uszkodzenia naprawić, zużyte łożyska
wymienić.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
66
SM42/4
Tablica 8. Arkusz przeglądowo-naprawczy wentylacja, chłodzenie, klimatyzacja i ogrzewanie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
Wymagania
karty
15.
● ●
● ●
16.
● ●
Dokonać oględzin instalacji wodnej i paliwowej. Sprawdzić szczelność Ilość wody przepływającej przez podgrzewacz 2000
układów.
dm3/h ± 10%.
Sprawdzić stan aparatów elektrycznych sterujących podgrzewacza
uszkodzone części naprawić lub wymienić.
17.
● ●
Sprawdzić układ wydechowy podgrzewacza.
14.
Załączniki
Sprawdzić stan pompy obiegowej wody podgrzewacza.
Sprawdzić i wyregulować termostaty.
18.
● ●
19.
● ●
Dokonać próby działania podgrzewacza i działania termostatów:
sterującego, ograniczającego i kominowego.
20.
● ●
Zweryfikować obudowę zespołu chłodniczego. Naprawić uszkodzenia
i pęknięcia. Zbadać szczelność zbiorników wodnych.
21.
● ●
Sprawdzić stan sekcji chłodniczych. Usunąć nieszczelności rurek
wodnych. Wyprostować wygięcia i wgniecenia żeberek chłodnic.
Sprawdzić szczelność sekcji wodnych zanurzonych w kąpieli wodnej.
22.
● ●
23.
● ●
24.
● ●
25.
● ● ● ●
Zakres działania termostatu sterującego:
- włączanie 47ºC
- wyłączanie 52ºC
Temperatura zadziałania termostatu ograniczającego
82ºC. Termostat kominowy: temperatura max. 340°C,
min. 120°C.
Zbiornik powinien być czysty. Przy ciśnieniu 0,02MPa w
ciągu 10 min przecieki są niedopuszczalne.
Dopuszcza się zaślepienie 5% rurek wodnych po
naprawie P4. Wygięcia i wgniecenia żeberek chłodnic
oraz wgniecenia, zadziory na przekrojach rur są
niedopuszczalne.
Sprawdzić stan przewodów wodnych. Złączki gumowe wymienić na
Nie mogą występować przedmuchy w czasie 5 min. przy
nowe.
ciśnieniu powietrza 0,15MPa.
Sprawdzić stan i szczelność wężownicy podgrzewacza paliwa w
Szczelność wężownicy sprawdzić powietrzem o
pomocniczym zbiorniku paliwa. W razie uszkodzeń i nieszczelności — ciśnieniu 0,2 MPa.
wężownicę wymienić.
Dokonać sprawdzenia układu ogrzewania w kabinie maszynisty. W
przypadku stwierdzenia uszkodzeń, braku drożności rur grzejników
elementy grzejników wymienić.
Sprawdzić działanie zaworów i odpowietrzników grzejników.
Uszkodzone naprawić lub wymienić.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
67
SM42/4
Tablica 8. Arkusz przeglądowo-naprawczy wentylacja, chłodzenie, klimatyzacja i ogrzewanie.
L.p.
26.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
● ● ● ●
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Dokonać sprawdzenia sprawności i szczelności ogrzewania.
Ogrzewanie kabiny musi być sprawne i odpowiednio
wydajne bez wycieków wody.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
68
SM42/4
Tablica 9. Arkusz przeglądowo-naprawczy aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe.
Poziomy utrzymania
napraL.p.
zapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
Wymagania
karty
APARATY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
●
●
3.
● ●
●
●
●
● ● ● ●
● ● ● ●
4.
●
●
●
●
●
●
●
● ● ●
●
● ● ●
● ● ●
1.
2.
●
● ● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
12.
●
● ●
● ●
● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
13.
● ●
●
● ● ● ●
14.
● ●
● ●
●
●
●
●
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
15.
● ●
● ●
● ●
● ●
Załączniki
Sprawdzić stan i działanie nawrotnika. Dokonać konserwacji.
Dopuszczalne zużycie styków głównych nawrotnika 2
mm, docisk styków palcowych 40 ± 5 N.
Sprawdzić działanie napędu pneumatycznego nawrotnika.
Dokonać przeglądu styczników elektromagnetycznych. Sprawdzić
stan styków.
Sprawdzić stan i działanie przekaźników elektromagnetycznych oraz
zaworów elektropneumatycznych.
Sprawdzić działanie i ustawienie przekaźnika ziemnozwarciowego.
Dopuszczalne zużycie nakładek styków stycznika 2mm.
Sprawdzić stan i działanie regulatora napięcia.
Regulator powinien utrzymywać napięcie110 V ± 2,5%
lub 125 V ± 2,5%.
Napięcie zadziałania przekaźnika max.40V.
Dokonać przeglądu i zakonserwować nastawnik jazdy.
Sprawdzić termostaty, wyłączniki ciśnieniowe i rezystory.
Przerwa stykowa styków głównych min. 6mm. Styki
wolne od nadpaleń, okopceń.
Sprawdzić stan i działanie przycisków, wyłączników samoczynnych,
łączników i lampek sygnalizacyjnych.
Sprawdzić działanie elektrycznych sygnałów dźwiękowych.
Dokonać oględzin urządzeń elektrycznych w szafie i na pulpicie.
Sprawdzić stan połączeń śrubowych mocowania aparatów i urządzeń
elektrycznych.
Sprawdzić działanie czuwaka pasywnego.
Czas zadziałania urządzenia czuwaka od momentu
zwolnienia przycisku elektrycznego do rozpoczęcia
hamowania 5÷10s.
Ocenić poprawność pracy urządzeń elektrycznych.
Po zatrzymaniu silnika spalinowego sprawdzić nagrzewanie się
łożysk maszyn elektrycznych.
Dopuszczalna temperatura łożysk 60ºC ponad
temperaturę otoczenia.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
69
SM42/4
Tablica 9. Arkusz przeglądowo-naprawczy aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
● ●
●
● ● ●
17.
20.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
21.
● ●
●
● ● ● ●
18.
19.
22.
●
●
●
●
●
25.
●
●
●
26.
● ●
24.
Załączniki
karty
Sprawdzić stan komutatorów prądnic, w przypadku zabrudzenia
wyczyścić.
Sprawdzić stan i zamocowanie szczotkotrzymaczy prądnic.
● ● ●
23.
Wymagania
Otworzyć wzierniki maszyn elektrycznych: prądnicy głównej,
wzbudnicy i prądnicy pomocniczej, napędu wentylatorów silników
trakcyjnych i pompy wstępnego smarowania. Sprawdzić ich stan.
Oczyścić siatki otworów wentylacyjnych.
Dokonać oględzin prądnicy pomocniczej i wzbudnicy.
16.
●
●
●
●
Czynności
Zweryfikować stan i długość szczotek prądnicy pomocniczej i
wzbudnicy.
Sprawdzić stan silników: wentylatora silników trakcyjnych, pompki
oleju, pompki paliwa oraz silników elektrycznych podgrzewacza wody:
pompy wody, wentylatora, iskiernika i pompy paliwa.
Wymontować z lokomotywy: regulator napięcia, nawrotnik, zawory
elektropneumatyczne, przekaźniki nadmiarowe i bocznikowania
przekaźnik ziemnonozwarciowy, wyłączniki ciśnieniowe i termostaty
oraz wszystkie urządzenia i aparaty posiadające niewłaściwy stan
techniczny stwierdzony podczas weryfikacji, jeśli naprawa na
lokomotywie jest niemożliwa lub utrudniona. Oczyścić wszystkie
urządzenia i aparaty elektryczne. Sprawdzić ich stan, usunąć
stwierdzone usterki, wymienić części uszkodzone. Przeprowadzić
regulację aparatów nastawialnych.
Podczas naprawy głównej zdemontować wszystkie aparaty i
urządzenia elektryczne.
Sprawdzić stan konstrukcji metalowej szafy.
Minimalna długość szczotek prądnicy pomocniczej
16mm, wzbudnicy 20mm.
Wszystkie aparaty i urządzenia elektryczne powinny być
dokładnie wyczyszczone, ze szczególnym
uwzględnieniem powierzchni izolacyjnych oraz
stykowych.
Odnowić powlokę płyt izolacyjnych lakierem elektroizolacyjnym.
Sprawdzić stan konstrukcji i osłon pulpitu oraz elementów wspólnych
mocujących aparaty i urządzenia elektryczne. Usunąć stwierdzone
usterki i nieprawidłowości.
NASTAWNIK JAZDY
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
70
SM42/4
Tablica 9. Arkusz przeglądowo-naprawczy aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
27.
● ●
28.
31.
●
●
●
●
32.
● ●
29.
30.
●
●
●
●
33.
● ●
34.
● ●
35.
● ●
Czynności
Wymagania
karty
Sprawdzić stan wałów krzywkowych głównego i kierunkowego, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na krzywki napędowe i części
izolacyjne.
Sprawdzić stan przerywników mechanicznych.
Oczyścić i sprawdzić stan styków przerywników.
Sprawdzić przyleganie, docisk i rozwarcie styków.
Sprawdzić stan rezystorów tablic oporowych. Rezystory uszkodzone
wymienić.
Dokonać weryfikacji elementów napędu nastawnika: łożysk,
przegubów, dźwigni napędowych, kół napędowych. Uszkodzone,
zużyte części wymienić lub naprawić.
Sprawdzić działanie mechanizmu zapadkowego i uzależniającego
mechanicznie.
Sprawdzić stan zaworu pneumatycznego nastawnika jazdy.
Dokonać sprawdzenia prawidłowości programu łączeń nastawnika
jazdy.
Rozwarcie styków min. 6mm, docisk min. 1,0N.
Nastawione wartości rezystancji oporników tablic
oporowych zgodne z dokumentacją konstrukcyjną.
Siła napędowa do zmiany położenia wału głównego
max. 100N.
Działanie mechanizmu zapadkowego powinno ustalać
jednoznacznie położenie wału w każdej oznaczonej
pozycji oraz położeń końcowych wału kierunkowego.
Działanie mechanizmu uzależniającego musi
uniemożliwić uruchomienie dźwigni napędowych po
wyjęciu klucza z zamka.
Ciśnienie znamionowe zaworu nastawnika 0,5MPa, a
max. ciśnienie robocze 0,7MPa.
Połączenia elektryczne oraz program łączeń zgodne ze
schematem elektrycznym w dokumentacji
konstrukcyjnej.
NAWROTNIK
36.
● ●
37.
● ●
Załączniki
Sprawdzić stan wału ze stykami walcowymi. Uszkodzone i o
zaniżonej rezystancji pręty oraz elementy izolacyjne wymienić na
nowe wierzchnie segmentów miedzianych dokładnie wyczyścić, w
razie potrzeby wymienić.
Oczyścić i sprawdzić stan styków głównych i pomocniczych. Styki
uszkodzone i nadmiernie zużyte wymienić
Rezystancja izolacji:
min. 1,0MΩ dla torów głównych
0,5MΩ dla torów sterowniczych.
Dopuszczalne wyrobienie segmentów miedzianych max
0,3mm. Połączenia elastyczne bez pęknięć i uszkodzeń.
Dopuszczalne zużycie głównych max. 2,0 mm. Przechył
styków głównych 1,5÷2,0 mm.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
71
SM42/4
Tablica 9. Arkusz przeglądowo-naprawczy aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
40.
● ●
● ●
● ●
41.
● ●
38.
39.
Czynności
Wymagania
karty
Sprawdzić przyleganie styków głównych, ich docisk i przerwę
Docisk styków głównych 40±5 N. Wielkość przerwy
izolacyjną w stanie rozwarcia.
izolacyjnej min. 5mm.
Sprawdzić stan elementów napędu i ułożyskowania wałka nawrotnika.
Zweryfikować zawory elektropneumatyczne i łączniki pomocnicze
Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić.
Dokonać sprawdzenia prawidłowości działania nawrotnika.
Prawidłowe działanie przy ciśnieniu sterującym w
granicach 0,7÷1,2 ciśnienia znamionowego oraz przy
napięciu 0,6÷1,1 napięcia znamionowego bez zatrzymań
w położeniach pośrednich.
ZAWÓRY ELEKTROPNEUMATYCZNY
43.
● ●
● ●
44.
● ●
45.
● ●
42.
Oczyścić i sprawdzić stan poszczególnych części zaworu.
Rezystancja izolacji 0,5MΩ.
Sprawdzić stan elektromagnetycznej cewki napędowej. W przypadku
uszkodzeń, cewkę wymienić
Sprawdzić prawidłowość działania zaworu oraz jego szczelność
Tolerancja rezystancji uzwojenia cewki ± 10% w
stosunku do wartości nominalnej.
Skok zaworu (wysunięcie popychacza w stosunku do
kadłuba 0,9÷1,3mm. Prawidłowość działania zaworu
przy napięciu roboczym uzwojenia w granicach
66÷132V.
Nie powinno być ubytków powietrza na zaworach i
napędzie
Sprawdzić szczelność napędu elektropneumatycznego.
PRZEKAŹNIK POMOCNICZY PSF - 534
● ●
Oczyścić i sprawdzić stan części przekaźnika
Rezystancja izolacji 0,5MΩ.
47.
● ●
Zbadać cewkę elektromagnesu. W przypadku uszkodzeń, cewkę
wymienić
Tolerancja rezystancji uzwojenia cewki ±10% w
stosunku do wartości nominalnej.
48.
● ●
Wymienić uszkodzone lub zużyte styki łączników pomocniczych.
46.
49.
● ●
Załączniki
Sprawdzić i wyregulować działania przekaźnika, w razie potrzeby
wyregulować.
Prawidłowość działania przekaźnika przy napięciu w
granicach 0,6÷1,1 wartości napięcia znamionowego
Odległość zwory popychającej od elementów
napędowych łącznika pomocniczego 1,0 ± 0,5mm.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
72
SM42/4
Tablica 9. Arkusz przeglądowo-naprawczy aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
Wymagania
karty
REGULATOR NAPIĘCIA
50.
51.
● ●
● ●
Oczyścić i sprawdzić stan wszystkich części regulatora napięcia.
Sprawdzić działanie regulatora. Ustawić napięcia regulatora oraz
sprawdzić jego działanie na stanowisku próbnym.
Regulator w stanie zimnym powinien utrzymywać
napięcie prądnicy o wartości 110V±2,5% lub 125 V±
2,5%. W stanie nagrzanym napięcie może być wyższe o
2 V Przy obrotach malejących napięcie może się obniżyć
o 4 V.
STYCZNIKI ELEKTROPNEUMATYCZNE TYPU SE,SU
52.
● ●
53.
● ●
54.
● ●
55.
● ●
Sprawdzić stan części stycznika: podstawy jarzma napędu
elektromagnetycznego, kotwicy ruchomej, cewki wydmuchowej,
łączników pomocniczych sprężyn i elementów izolacyjnych.
Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić.
Zbadać cewkę napędową elektromagnesu. W przypadku uszkodzeń
lub złych parametrów, cewkę wymienić.
Oczyścić styki z nadtopień i zanieczyszczeń, usunąć rysy.
Nadmiernie zużyte wymienić. Po zmontowaniu ustawić docisk,
rozwarcie i przyleganie styków.
Rezystancja izolacji min. 1,0 MΩ.
Tolerancja rezystancji cewek ± 10 % w stosunku do
wartości nominalnej.
Dopuszczalne zużycie nakładek styków max. 2,0 mm.
Parametry znamionowe styków:
Parametr
SESESE222P
410SP
410AP
przechył styków [mm]
2,4±0,2 3,0±0,2 3,0±0,2
docisk wstępny [N]
5,5±1
35±3
35±3
docisk roboczy [N]
1,0±0,1 4,7±0,2 4,7±0,2
rozwarcie styków [mm] 12±2
17±2
17±2
Sprawdzić stan komory gasikowej. Komory uszkodzone, nadpalone i
o malej rezystancji izolacji wymienić.
Sprawdzić działanie stycznika na stanowisku próbnym.
56.
Załączniki
● ●
Działanie stycznika powinno być płynne przy pracy
elektromagnesu napędowego w granicach 0,6÷1,1
wartości napięcia znamionowego.
STYCZNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU SNF
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
73
SM42/4
Tablica 9. Arkusz przeglądowo-naprawczy aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe.
L.p.
57.
58.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
● ●
● ●
Czynności
● ●
60.
● ●
61.
● ●
Rezystancja izolacji min. 0,5MΩ.
Zweryfikować cewkę napędową stycznika
Tolerancja rezystancji cewek ±10% w stosunku do
wartości nominalnej.
Dopuszczalne zużycie nakładek styków max. 2,0mm.
Parametr
Styki
Styki
główne
pomocnicze
przerwa zestykowa min.
8,0
8,0
[mm]
min. docisk wstępny [N]
1,5
min. docisk roboczy zestyku 2
0,8
[N]
min.
nowych
3,0
1,5
przechył
zużytych
1,5
0,5
styków [mm] dopuszcz.
Uszkodzone komory gasikowe wymienić.
Sprawdzić prawidłowość działania stycznika.
Prawidłowe działania stycznika bez zacięć i zahamowań
przy na pięciu pracy cewki napędowej w granicach
0,6÷1,1 wartości napięcia znamionowego.
PRZEKAŻNIK NADMIAROWY I BOCZNIKOWANIA
62.
63.
● ●
● ●
Sprawdzić stan wyzwalacza elektromagnetycznego nadprądowego.
Rezystancja izolacji 1,0MΩ.
Zweryfikować elektromagnes blokujący.
Tolerancja rezystancji cewki ± 10 [%] w stosunku do
wartości nominalnej.
Parametry ustawienia styków:
przerwa stykowa min. 4,0mm
przechył min. 1,0mm
docisk roboczy 0,5÷1,2N.
Sprawdzić zespól styków pomocniczych
64.
● ●
Załączniki
karty
Sprawdzić części stycznika
Oczyścić z nad topień i zanieczyszczeń styki główne i pomocnicze.
Wyregulować docisk, przyleganie i rozwarcie styków.
59.
Wymagania
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
74
SM42/4
Tablica 9. Arkusz przeglądowo-naprawczy aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
● ●
Prąd rozruchu przekaźnika nadmiarowego 550A ± 5%.
Przekaźnik bocznikowania: prąd rozruchu 272A ± 5%,
prąd opadania 180A ± 5%. Odblokowanie przekaźnika
napięciem w granicach 66÷110V.
PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY
66.
● ●
Sprawdzić stan elementów przekaźnika. Uszkodzone i zużyte
elementy wymienić.
Wymienić zużyte styki. Ustawić parametry mechaniczne i elektryczne
przekaźnika.
67.
● ●
68.
● ●
Ustawić napięcie zadziałania przekaźnika.
● ●
Oczyścić i sprawdzić stan termostatów. Wymienić części uszkodzone
i zużyte. Wymienić na nowe termostaty niesprawne i uszkodzone.
Rezystancja izolacji 1,0MΩ
Parametry ustawienia styków:
przerwa stykowa min. 4,0mm
przechył min. 1,5mm
docisk roboczy min. 1,0N.
Napięcie zadziałania przekaźnika max. 40V.
TERMOSTATY
69.
Wyregulować temperatury zadziałania termostatów.
70.
● ●
Temperatury zadziałania termostatów:
• oleju minimalny
30±2 °C,
• oleju maksymalny
90+4 °C,
• wody maksymalny 85+3 ºC,
• chłodnicy: załączanie 83-2 °C, wyłączanie 79-2 °C.
WYŁĄCZNIKI SAMOCZYNNE WS
71.
72.
● ● ● ●
● ● ● ●
Załączniki
karty
Dokonać regulacji prądu zadziałania przekaźnika nadmiarowego i
bocznikowania Zaplombować przekaźniki po zakończeniu regulacji
65.
Wymagania
Dokonać weryfikacji wyłączników samoczynnych.
Sprawdzić stan styków wyłącznika: zweryfikować docisk, przechył i
rozwarcie styków.
Parametry mechaniczne styków:
• docisk roboczy 1,8÷3 N,
• rozwarcie styków min. 20 mm,
• przechył styków: nowych 2,5÷3,0 mm, graniczny 0,5
mm.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
75
SM42/4
Tablica 9. Arkusz przeglądowo-naprawczy aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe.
L.p.
73.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
●
● ● ● ●
Czynności
Wymagania
karty
Sprawdzić działanie wyłączników samoczynnych.
REZYSTORY
74.
75.
● ● ●
● ● ●
Oczyścić rezystory i sprawdzić stan elementów oporowych,
izolacyjnych, mocujących, zacisków i wyprowadzeń.
Rezystory bez uszkodzeń, dla rezystorów typu T — 412
dopuszcza się do 4 wyszczerbień w jednym elemencie.
Sprawdzić rezystancję rezystorów. Rezystory uszkodzone i nie
odpowiadające założonym parametrom wymienić.
Tolerancja rezystancji w stosunku do wartości
nominalnej:
±10% dla rezystorów typu DER,
±3% dla rezystorów typu T-412.
PRZYCISKI STEROWNICZE, ŁĄCZNIKI DŹWIGIENKOWE I KRZYWKOWE, WYŁĄCZNIKI SAMOCZYNNE
76.
● ● ●
77.
● ● ●
Oczyścić i sprawdzić stan łączników, przycisków sterowniczych,
wyłączników samoczynnych.
Sprawdzić prawidłowość działania przycisków i łączników.
Oporność izolacji min.:
2,0MΩ dla przycisków typu N,
0,5MΩ dla pozostałych łączników.
Program działania łączników powinien być zgodny ze
schematami ideowymi lokomotywy. Działanie sprawne i
bez zacięć.
URZĄDZENIE CZUJNOŚCI I RADIOŁĄCZNOŚCI
81.
●
●
● ●
● ●
82.
● ● ●
83.
● ● ●
84.
● ● ●
78.
79.
80.
●
●
●
●
Załączniki
Wymontować aparaty czuwaka pasywnego z lokomotywy.
Wymontować wyłącznik nożny czuwaka.
Oczyścić elementy czuwaka.
Sprawdzić stan podstawy, dźwigni napędowej, zespołu styku
dwuprzerwowego oraz pokrywy oraz pozostałych elementów.
Wymienić przewody elektryczne instalacji obwodów czuwaka.
Napięcie znamionowe izolacji 250V. Napięcie probiercze
izolacji (o częstotliwości 50Hz) 2000.
Sprawdzić przewody elektryczne instalacji obwodów czuwaka na
lokomotywie.
Sprawdzić i naprawić uszkodzone, zużyte części zaworu
elektropneumatycznego czuwaka. Dokonać regulacji.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
76
SM42/4
Tablica 9. Arkusz przeglądowo-naprawczy aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
85.
● ● ●
86.
● ● ●
87.
● ● ●
Sprawdzić prawidłowość działania układu czuwaka na lokomotywie
podczas postoju i podczas jazdy. Sporządzić protokół i zaplombować
urządzenia.
Wymontować urządzenia radiołączności. Oczyścić urządzenia.
88.
● ● ●
Sprawdzić stan elementów i usunąć ewentualne usterki. Sprawdzić
parametry na stanowisku serwisowym.
89.
● ● ●
Wymienić przewody elektryczne instalacji radiotelefonicznej.
90.
● ● ●
Sprawdzić instalację radiotelefoniczną na lokomotywie.
Czynności
Wymagania
karty
Przeprowadzić montaż aparatów na lokomotywie.
Znamionowe napięcie pracy (prąd stały) 110V.
Rozpoczęcie hamowania po czasie 5÷10 s od
zwolnienia nacisku na przycisk nożny czuwaka.
PRZYRZĄDY KONTROLNO-POMIAROWE
92.
● ●
93.
● ●
Sprawdzić prawidłowość wskazań woltomierzy, amperomierzy,
obrotomierza, prędkościomierza, termometrów i termostatów.
Niesprawne naprawić lub wymienić.
Oczyścić i sprawdzić stan mierników elektrycznych prądu stałego:
amperomierzy wysokiego i niskiego napięcia oraz woltomierzy
wysokiego i niskiego napięcia.
Wymienić uszkodzone elementy mierników i sprawdzić prawidłowość
ich wskazań na stanowisku probierczym z miernikami wzorcowymi.
94.
● ●
Sprawdzić stan boczników amperomierzy i posobników woltomierzy.
Wymienić na nowe uszkodzone i o zaniżonej klasie dokładności.
95.
● ●
96.
● ●
97.
● ●
91.
●
●
● ● ●
Załączniki
Mierniki elektryczne, obrotomierz, termometry powinny
wskazywać z dokładnością ± 2,5%.
Działanie mechanizmów powinno odbywać się bez
zacinania się wskazówek.
Dokładność wskazań mierników ±2,5%.Wszystkie
przyrządy powinny być sprawdzone na stanowiskach
pomiarowych przyrządami wzorcowymi.
Dopuszczalna tolerancja wartości rezystancji oporników
dodatkowych woltomierzy oraz spadków napięcia przy
prądach znamionowych boczników amperomierzy ±1%.
Sprawdzić stan prądniczki tachometrycznej obrotomierza oraz
instalacji elektrycznej do obrotomierza.
Dokonać naprawy i sprawdzenia wskazali obrotów przez obrotomierz. Prawidłowość działania obrotomierza - dokładność
±2,5%.
Zweryfikować manometry powietrza i oleju. Sprawdzić prawidłowość
Manometry sprawne o dokładności ± 2,5%.
wskazań.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
77
SM42/4
Tablica 9. Arkusz przeglądowo-naprawczy aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
98.
● ●
99.
● ●
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Sprawdzić stan termometrów wraz z czujnikami. Sprawdzić
prawidłowość wskazań.
Przyrządy pomiarowe z wypisaną datą kontroli należy zaplombować.
Zamontować przyrządy w lokomotywie w położeniu zgodnym z
dokumentacją i symbolem umieszczonym na przyrządzie.
Termometry sprawne o dokładności ±2,5%.
Wskazania wszystkich przyrządów muszą się mieścić w
wymaganej klasie dokładności.
PRĘDKOŚCIOMIERZ
100.
101.
102.
103.
104.
●
● ●
● ●
●
●
●
● ● ●
● ● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
106.
● ● ● ●
● ●
107.
● ●
105.
108.
● ●
Sprawdzić i nasmarować napęd prędkościomierza.
Dokonać oględzin nadajnika prędkościomierza, w razie konieczności
przeczyścić komutator, wymienić szczotki.
Sprawdzić i skorygować wskazania zegara prędkościomierza
Sprawdzić wskazania i rejestrację parametrów przez
prędkościomierzy.
Wykres na taśmie powinien być czytelny, taśma bez
uszkodzeń i porwań na brzegach Prędkościomierz
powinien rejestrować na ta- śmie wszystkie wymagane
parametry.
Dokonać demontażu nadajnika prędkościomierza
Wymienić zużyte i uszkodzone szczotki nadajnika
prędkościomierza.
Sprawdzić stan przekładni zębatej napędzającej wirnik nadajnika
prędkościomierza.
Wymienić przewody elektryczne instalacji prędkościomierza
Sprawdzić stan regulatora prądu prędkościomierza.
Dokonać przeglądu wszystkich części odbiornika prędkościomierza:
• sprawdzić stan silnika synchronicznego napędzającego
mechanizmy zegarowe odbiornika prędkościomierza,
• elektromagnes z pisakiem do rejestracji jazdy pod prądem
lokomotywy. Wymienić lub naprawić zużyte elementy.
Nadajnik prędkościomierza oraz prędkościomierz
rejestrujący wraz z instalacją i osprzętem muszą być
prawidłowo zmontowane i sprawne.
Prawidłowość działania prędkościomierza — dokładność
wskazań 1,5 %.
Dopuszczalne odchyłki wskazań prędkościomierza
wynoszą:
K17
• prędkość jazdy ± 4km/h,
str.143
• przebytej drogi ± 2,0 %,
• czasu ± 2 min/dobę.
Wypełnić kartę pomiarową.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
78
SM42/4
Tablica 9. Arkusz przeglądowo-naprawczy aparaty i urządzenia elektryczne WN i NN, urządzenia czujności, przyrządy kontrolno-pomiarowe.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
109.
● ●
110.
● ●
Czynności
Wymagania
Załączniki
protokoły
karty
Dokonać sprawdzenia działania prędkościomierza na stanowisku
próbnym i podczas próbnej jazdy. Sprawdzić przesuw taśmy na
postoju i podczas jazdy.
Sprawdzić rejestrację na taśmie:
• prędkości,
• jazdy pod prądem,
• czasu jazdy i postoju,
• czasu w godzinach i minutach,
• przebytej drogi,
• hamowania i działania czuwaka.
Uwagi
Przesuw taśmy na postoju powinien być równy 5mm/h,
podczas jazdy wielkość przesuwu taśmy 5 mm
odpowiada przebytej drodze równej 1 km.
Wykres na taśmie powinien być czytelny, taśma bez
uszkodzeń i porwań na brzegach.
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
Poziomy utrzymania
napraL.p.
zapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
Wymagania
karty
SILNIK SPALINOWY
1.
2.
●
● ●
●
●
●
●
● ●
Załączniki
Uruchomić silnik i osłuchać jego pracę oraz podzespołów przy
różnych prędkościach obrotowych
Zwrocie uwagę na „ barwę" spalin, sprawdzić temperaturę i ciśnienie
oleju.
Silnik powinien pracować równomiernie, bez
nienaturalnych stuków pochodzenia metalicznego,
detonacyjnego.
Minimalne ciśnienie oleju smarowania silnika 0,30MPa
przy 500 obr/min.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
79
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
3.
●
●
● ● ● ●
4.
●
●
● ● ● ●
5.
●
●
● ● ●
6.
● ●
●
● ●
●
● ● ● ●
● ●
● ● ●
7.
8.
9.
10.
● ● ●
11.
14.
●
●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ●
15.
●
●
● ●
16.
●
●
● ●
● ●
● ●
12.
13.
17.
18.
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Dokonać oględzin silnika, sprawdzić szczelność połączeń zespołów i
części silnika przewodów oraz złączek w układach: olejowym,
paliwowym, wodnym i wydechowym.
Sprawdzić śruby, nakrętki oraz ich zabezpieczenia
Sprawdzić ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach
Sprawdzić poziom oleju w misie olejowej silnika. Uzupełnić w razie
potrzeby.
Wykonać badanie laboratoryjne oleju. W razie negatywnego wyniku
próbki, usunąć przyczynę przecieku: paliwa, wody - wymienić olej.
Sprawdzić połączenie (sprzęgło) silnika z prądnicą
Oczyścić z zewnątrz cały zespół prądotwórczy wraz z urządzeniami
pomocniczymi.
Po oczyszczeniu silnika z zewnątrz, zdjąć pokrywy boczne skrzyni
korbowej, skontrolować wnętrze silnika, sprawdzić zabezpieczenie
śrub łożysk głównych i korbowodowych.
Sprawdzić śruby skręcenia korbowodów i przeciwciężarów oraz ich
zabezpieczenia.
Dokonać oględzin gładzi tulei cylindrowych, sprawdzić korbowody.
Ciśnienie sprężania powinno wynosić min 2,6MPa, a
różnica między cylindrami do 0,3MPa przy obrotach
silnika 500obr./min.
Poziom oleju w zakresie min. ÷ max. wskaźnika poziomu
oleju.
Przyleganie powierzchni czołowej otworu do powierzchni
czołowej nakrętki min ¾ obwodu.
Sprawdzić stan układu rozrządu.
Sprawdzić stan głowic: zaworów wlotowych i wylotowych, dźwigni
zaworowych oraz sprężyn zaworowych
Sprawdzić luzy zaworów wlotowych i wylotowych, w razie potrzeby
wyregulować.
Sprawdzić olejenie dźwigni zaworowych przez urządzenie do
hydraulicznego kasowania luzów zaworowych.
Sprawdzić stan popychaczy, wodzików i rolek wodzików.
Luz zaworu wlotowego i wylotowego0,50 mm.
Szczelność zaworka i swobodny przesuw tłoczka
hydraulicznego kasownika luzu.
Sprawdzić szczelność zaworów, w razie potrzeby zawory docierać.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
80
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
19.
20.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
●
●
21.
22.
23.
24.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
● ● ●
25.
26.
●
●
●
●
●
●
●
28.
Sprawdzić stan wymiennika ciepła olej – woda.
Sprawdzić stan pompy wstępnego olejenia oraz zębatej pompy
olejowej. Wyregulować ciśnienie oleju wstępnego olejenia.
Przepłukać misę olejową, oczyścić ssawę, dokonać wymiany oleju.
● ●
30.
● ●
●
● ●
31.
● ●
●
● ●
●
32.
33.
● ●
●
● ●
34.
● ●
●
● ●
● ● ●
35.
Załączniki
karty
Oczyścić filtry oleju. W razie potrzeby wymienić wkładkę filtrującą.
●
29.
Wymagania
Oczyścić filtry odśrodkowe oleju.
● ●
27.
Czynności
Oczyścić wkłady filtru paliwa.
Wkłady muszą być czyste.
Wymienić wkłady filtru paliwa.
Wkłady muszą być czyste.
Oczyścić przewody wtryskowe.
Wymontować wtryskiwacze i przemyć, sprawdzić na stanowisku
próbnym prawidłowość wtrysku i w razie potrzeby wyregulować
ciśnienie otwarcia.
Sprawdzić i wyregulować pompy wtryskowe na stanowisku próbnym
Przeprowadzić przegląd pompy paliwa, wymienić uszczelniania
pompy.
Sprawdzić ustawienie listew paliwowych i w razie potrzeby
wyregulować.
Przesmarować sworznie i przeguby w układzie dźwigni regulacyjnych
oraz uzupełnić smar w smarownicach na wspornikach łożysk listew
paliwowych.
Sprawdzić ustawienie dźwigni i cięgieł regulacyjnych.
Ciśnienie wtrysku paliwa 22 ± 0,5MPa.
Nie dopuszcza się przecieku paliwa przy ciśnieniu
niższym o 1,0MPa od ciśnienia wtrysku. Równomierność
wydatku pompy wtryskowej.
Przesuw listwy regulacyjnej bez wyczuwalnych oporów i
zacięć.
Sprawdzić stan zbiorników paliwa. Usunąć zanieczyszczenia z
osadników zbiorników paliwa.
Sprawdzić poziom oleju w regulatorze Woodwarda, uzupełnić w razie
potrzeby.
Wymienić olej w regulatorze obrotów
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
81
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
37.
●
●
● ●
38.
●
● ●
36.
40.
41.
42.
● ●
● ●
● ●
●
●
●
43.
44.
45.
46.
● ●
●
Sprawdzić prędkość obrotową silnika na poszczególnych pozycjach
nastawnika.
Sprawdzić śruby mocujące turbosprężarkę oraz śruby łączące
kadłuby turbosprężarki.
Sprawdzić pracę turbosprężarki i jej szczelność.
●
●
●
●
Spuścić olej i oczyścić misy olejowe turbosprężarki, olej wymienić.
Sprawdzić i oczyścić kanały przepływu wody w turbosprężarce.
Oczyścić siatki otworów wentylacyjnych turbosprężarki.
Sprawdzić pompę wody, w razie potrzeby wymienić uszczelnienia.
Sprawdzić awaryjne urządzenie wyłączające silnik przy spadku
ciśnienia oleju smarowania oraz przy wzroście obrotów. Próbę
zadziałania urządzenia przeciwrozbiegowego należy wykonać
trzykrotnie.
● ●
48.
● ●
Pomierzyć ciśnienia spalania silnika.
49.
● ●
Sprawdzić przedmuch (nadciśnienie do skrzyni korbowej).
50.
● ●
● ●
Wyregulować silnik z prądnicą oraz sprawdzić moc na oporniku
wodnym.
Sprawdzić ciśnienie smarowania temperaturę wody i oleju.
52.
Czas przejścia wskaźnika opornika od max. do min. i od
min. do max. wzbudzenia 8÷10 s.
Wytyczne dotyczące prędkości obrotowej zawarte są w
karcie pomiarowej K12.
Sprawdzić szczelność kolektorów wydechowych oraz ich połączenia z Obracanie się wirnika w turbosprężarce bez żadnych
turbosprężarką i głowicami silnika.
wyczuwalnych zacięć.
Sprawdzić poziom oleju w turbosprężarce.
Poziom oleju według wskaźnika
47.
51.
Wymagania
● ●
Załączniki
karty
Sprawdzić napęd regulatora Woodwarda.
Sprawdzić działanie regulatora Woodworda.
●
39.
Czynności
Zatrzymanie zespołu prądotwórczego musi od bywać się
przy:
- liczbie obrotów równej 1200±20obr/min
-spadku ciśnienia oleju silnikowego:
0,27÷0,30MPa przy 1000 obr/min., 0,16÷0,20MPa przy
500 obr./min.
Ciśnienie spalania w poszczególnych cylindrach nie
powinny się rożnie więcej 0,6MPa.
Dopuszczalne nadciśnienie w skrzyni korbowej 30mm
H2O.
Przeprowadzić demontaż silnika spalinowego.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
82
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
53.
● ●
Czynności
Wymagania
karty
Wszystkie wymontowane zespoły i części dokładnie umyć, osuszyć
suchym sprężonym powietrzem.
SKRZYNIA KORBOWA
54.
● ●
55.
● ●
Po dokładnym wyczyszczeniu dokonać oględzin skrzyni korbowej.
Wykonać próbę szczelności przestrzeni wodnej.
Sprawdzić średnice gniazd łożysk głównych, gniazd łożysk walka
rozrządu.
56.
● ●
Sprawdzić średnice otworów pod tuleje cylindrowe.
57.
●
58.
●
59.
●
60.
Sprawdzić szczelność kolektora olejowego.
Sprawdzić półpanewki łożysk głównych i oporowych.
●
Wymienić półpanewki łożysk głównych i oporowych na nowe.
Odchyłka płaskości powierzchni przylegania skrzyni z
misą olejową oraz powierzchni przylegania pokryw max.
0,5mm.
Szczelność przestrzeni wodnej sprawdzić przy ciśnieniu
próbnym 0,6 MPa w ciągu 10 min.
Średnica gniazd łożysk głównych:
• wymiar konstrukcyjny 192+0,029/0 , owalność 0,03mm,
• dopuszczalny po naprawie 202+0,029/0, owalność
0,05mm. Średnica gniazd łożysk wałka rozrządu :
• wymiar konstrukcyjny 120+0,054/0 mm,
• dopuszczalny po naprawie 121,554 mm.
Średnica otworu pod tuleje cylindrowe:
• w części górnej 260+0,081/0 mm,
• w części dolnej 246+0,046/0 mm. Dopuszczalna odchyłka
współosiowości otworów 0,05 mm.
Szczelność kolektora olejowego przy ciśnieniu próbnym
2,0 MPa w ciągu 10 min.
Średnica otworu panewki łożyska głównego:
- wymiar konstrukcyjny 185+0,229/0 mm,
- dopuszczalny po naprawie 181+0,229/-0,170 mm.
Wymagany stopień przylegania zewnętrznej skorupy do
gniazda 70%. Półpanewki nie mogą mieć
zanieczyszczeń w warstwie ślizgowej.
TULEJA CYLINDROWA
61.
●
Załączniki
Sprawdzić stan panewek łożysk walka rozrządu. Wymienić
uszkodzone i zużyte panewki.
Średnica czopa łożyska wałka rozrządu [mm]:
Wymiar:
I, II
III, IV
Konstrukcyjny
110,25+0,035
110+0,035
Po naprawie
110+0,36
110+0,12
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
83
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
62.
63.
● ●
Czynności
Wymagania
karty
Sprawdzić stan tulei cylindrowej. Zmierzyć średnicę wewnętrzną. W
razie stwierdzenia przekroczenia wymiarów dopuszczalnych, tuleję
doprowadzić do wymiarów naprawczych (nadwymiarów) lub wymienić
na nową.
Sprawdzić uszczelnienie zamontowanych tulei cylindrowych.
Głębokość wżerów kawitacyjnych na zewnętrznej
powierzchni max. 5mm. Powierzchnie gładzi cylindrów
nie mogą mieć uszkodzeń i progów.
Sprawdzić stan głowicy cylindra- szczelność, płaskość powierzchni,
średnice prowadnic zaworu. Uszkodzone lub zużyte prowadnice
zaworów naprawić lub wymienić.
Szczelność przestrzeni wodnej przy ciśnieniu próbnym
0,6 MPa w ciągu 10 min. Odchyłka płaskości
powierzchni dolnej głowicy max. 0,03mm, powierzchni
górnej max. 0,05 mm.
Dopuszczalna nierównoległość powierzchni górnej i
dolnej głowicy 0,03/100 mm.
● ●
Średnica otworu tulei:
• wymiar konstrukcyjny 220+0,46/0 mm, stożkowatość
0,05mm,
• po naprawie P4 220,15 mm, stożkowatość 0,15 mm,
• wymiar kresowy 221,65 mm.
GŁOWICA CYLINDRA
64.
● ●
65.
●
66.
● ●
67.
Sprawdzić równoległość płaszczyzn głowicy.
Sprawdzić stan dźwigni zaworów wlotowych i wylotowych.
Nadmiernie zużyte naprawić lub wymienić.
Zweryfikować zawory wlotowe i wylotowe Sprawdzić szczelność
grzybka zaworu z gniazdem głowicy.
● ●
Wysokość części cylindrycznej grzybka:
• zaworu wlotowego 4mm, po naprawie P4 min. 3mm
• zaworu wylotowego 2,5mm, po naprawie P4 2mm.
Szczelność przylgni grzybka zaworu i gniazda w
stanie zmontowanym w ciągu 5 min.
UKŁAD TŁOKOWO- KORBOWY
68.
● ●
Załączniki
Sprawdzić wał korbowy na występowanie pęknięć
Wał nie powinien posiadać pęknięć za wyjątkiem
mikropęknięć pochodzenia hartowniczego.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
84
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
● ●
70.
● ●
71.
● ●
Sprawdzić stan tłumika drgań skrętnych — uszkodzony naprawić lub
wymienić.
Sprawdzić przeciwciężary i ich zamocowanie. Zweryfikować luzy
między powierzchniami bazującymi wału i odpowiedniego
przeciwciężaru.
Wyważyć wal dynamicznie w przypadku wymiany przeciwciężaru.
72.
● ●
73.
● ●
Sprawdzić stan koła zamachowego i jego zamocowanie.
74.
● ●
Sprawdzić korbowód ze względu na pęknięcia, uszkodzenia ślub,
stan górnego i dolnego łba korbowodu.
Zmierzyć średnicę otworu dolnego łba korbowodu i otworu tulejki łba
górnego.
75.
● ●
76.
● ●
Załączniki
karty
Sprawdzić stan czopów wału. Naprawić drobne uszkodzenia metodą
docierania. Przy większych zużyciach wal szlifować.
69.
Wymagania
Sprawdzić stan półpanewek dolnego łba korbowodu. Panewki zużyte
i uszkodzone wymienić.
Średnica czopa głównego wału konstrukcyjna 185 0/-0,29
mm, dopuszczalna po naprawie 1810/-0,29 mm.
Średnica czopa korbowego konstrukcyjna 1750/-0,29 mm,
dopuszczalna po naprawie 1710/-0,29 mm. Bicie czopów
0,02mm, po naprawie P4 0,04mm. Twardość czopów
głównych wału 47÷50 HRC, po naprawie min. 40 HRC.
Nie może być karbów na powierzchni promienia
stanowiącego przejście czopów w ramię wykorbienia.
Przyleganie powierzchni oporowych śrub i nakrętek na
min ¾ obwodu. Luz pomiędzy powierzchniami
bazującymi wału i odpowiedniego przeciwciężaru max
0,03mm.
Moment dokręcenia śrub przeciwciężaru 1,5N.
Dopuszczalna odchyłka nie wyważenia w płaszczyznach
prostopadłych do osi I i V czopa 0,05 Nm przy 500
obr./min. wału.
Na powierzchni korbowodu nie może być żadnych
pęknięć powierzchniowych. Moment dokręcenia
nakrętek śrub 0,84 kNm.
Odległość osi otworów 530 ± 0,1 mm. Średnica otworu
dolnego łba:
• konstrukcyjna 198+0,029/0 mm, owalność 0,03 mm,
• po naprawie P4 198,529 mm, owalność 0,06 mm.
Średnica otworu tulejki łba górnego :
• konstrukcyjna 90+0,04/+0,03 mm,
• po naprawie P4 90+0,08 mm.
Średnica otworu panewki konstrukcyjna 175+0,215/+0,160
mm po naprawie 171,215 mm.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
85
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
77.
● ●
78.
● ●
79.
● ●
Czynności
● ●
81.
●
●
83.
● ●
84.
● ●
85.
● ●
Dopuszczalna różnica masy korbowodów nie może
przekraczać 0,3 kg.
Średnica części prowadzącej tłoka:
• wymiar konstrukcyjny 219,73+0,014/-0,015 mm,
• wymiar kresowy
221,23+0,014/-0,015 mm.
Średnica piasty tłoka:
wymiar konstrukcyjny 90-0,082/-0,092 mm,
dopuszczalny po naprawie P4 min. 89,93 mm.
Wysokość rowka uszczelniającego:
wymiar konstrukcyjny 5+0,08/+0/06 mm
dopuszczalny po naprawie 5,68 mm.
Luz wzdłużny:
po naprawie P5: 0,07÷0,102 mm,
po naprawie P4: 0,25 mm.
Wymienić pierścienie tłokowe na nowe.
Pierścienie tłokowe zużyte lub uszkodzone wymienić na nowe.
82.
Załączniki
karty
Wymienić panewki korbowodowe na nowe. Sprawdzić różnicę mas
korbowodów.
Dokonać oględzin tłoka ze względu na pęknięcia, wyłamania,
wykruszenia, nadtopienia, w przypadku wystąpienia takich uszkodzeń
tłok wymienić
Pomierzyć piasty sworznia. Tłok z przekroczoną średnicą piasty
wymienić.
Sprawdzić stan rowków pierścieniowych. Pomierzyć ich wysokość.
80.
Wymagania
Sprawdzić stan sworznia tłokowego. Pękniętej uszkodzone,
zużyte wymienić.
Sprawdzić różnicę masy tłoków kompletnych wraz z
pierścieniami i sworzniami.
Sprawdzić koła zębate napędu wałków rozrządu.
Luz w zamku pierścienia uszczelniającego
mierzony w tulei Ø220mm:
wymiar konstrukcyjny 0,8÷1,05 mm,
po naprawie P4 3,0 mm.
Twardość powierzchni sworznia tłokowego min.
58 HRC. Sworznie poddać badaniu
defektoskopem.
Dopuszczalna różnica masy tłoków kompletnych 0,15
kg.
Kola zębate powinny wykazywać ślad współpracy na
min 70% powierzchni zębów.
UKŁAD ROZRZĄDU
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
86
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
86.
● ●
87.
● ●
88.
● ●
Czynności
Wymagania
karty
Sprawdzić kota zębate napędu wałków rozrządu. Zużyte lub
uszkodzone naprawić albo wymienić. Sprawdzić stan walka
rozrządu, w przypadku zużycia krzywek i czopów łożyskowych,
uszkodzeń — wałek naprawić lub wymienić.
Zweryfikować luzy między czopami wałka a panewkami.
Sprawdzić stan popychaczy zaworów wlotowych i wylotowych,
popychaczy pompy wtryskowej. W przypadku nadmiernego zużycia
wodzików — popychacze wymienić.
Twardość czopów łożyskowych i bieżni krzywek min.
50HRC. Na powierzchni czopów i bieżni krzywek nie
może być pęknięć, łuszczeń i wgniotów.
Luz między czopem wałka a panewką:
• konstrukcyjny 0,14÷0,20 mm,
• po naprawie P4 do 0,35 mm.
Dopuszczalna korekta zarysu krzywki w granicach
0,25mm na promieniu.
UKŁAD PALIWOWY I WODNY
89.
● ●
Sprawdzić stan pomp wtryskowych i ich wydajność.
Dokonać sprawdzenia ciśnienia wtrysku pomp.
90.
● ●
91.
92.
● ●
● ●
93.
● ●
94.
● ●
95.
● ●
96.
● ●
● ●
97.
Załączniki
Wydajność pompy przy 500 obr / min dla pompy
PALL i BRYCE BERGER: 670 mm3 / wtrysk.
Ciśnienie wtrysku paliwa 22,0 ± 0,5 MPa. Nie
dopuszcza się przecieku wtryskiwacza przy ciśnieniu
niższym o 1,0 MPa od ciśnienia wtrysku. Dopuszcza
się spadek ciśnienia od 20,0 do 16,0 MPa w czasie 10
sek.
Sprawdzić wtryskiwacze przy pomocy próbnika
Sprawdzić stan przewodów wtryskowych i ich końcówek.
Sprawdzić stan filtrów paliwa. Wkłady filtrów wymienić na nowe.
Dokonać weryfikacji pomp paliwa odśrodkowej napędzanej
elektrycznie i ręcznej.
Sprawdzić stan zbiorników paliwa. Zbiorniki wewnątrz wyczyścić.
Sprawdzić przewody paliwowe i ich drożność. Pęknięte i uszkodzone
naprawić lub wymienić. Uszkodzone końcówki, kołnierze naprawić
lub wymienić.
Wszystkie złącza gumowe układu paliwowego wymienić na nowe.
Przewody i końcówki na całej długości muszą
mieć prawidłową, jednakową drożność.
Próba wodna zbiornika — przy ciśnieniu 0,02 MPa
w ciągu 10 min. Przecieki są niedopuszczalne.
Dopuszczalne wgniecenia przewodów do 10 %
przekroju.
Sprawdzić szczelność układu paliwowego.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
87
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
Wymagania
karty
UKŁAD SMAROWANIA
99.
● ●
● ●
100.
● ●
101.
● ●
102.
● ●
103.
● ●
98.
Sprawdzić stan pompy wstępnego smarowania.
Dokonać weryfikacji zębatej pompy oleju na silniku. Zużyte i
uszkodzone części pompy naprawić lub wymienić.
Sprawdzić stan wymiennika ciepła olej - woda. Dokonać próby
wodnej układu rurkowego wymiennika.
Sprawdzić i dokonać naprawy filtru oleju i odśrodkowego filtru oleju.
Zanieczyszczone wkładki filtrujące wymienić.
Sprawdzić stan przewodów olejowych. Wymienić złączki gumowe i
uszczelki w połączeniach.
Dokonać weryfikacji pompy wody na silniku. Sprawdzić napęd pompy
oraz stan jej części.
Podczas próby wodnej pod ciśnieniem 0,2 -s- 0,3 [MPa]
przecieki są niedopuszczalne.
UKŁAD DOŁADOWANIA I WYLOTY SPALIN
104.
● ●
105.
● ●
106.
●
107.
108.
● ●
●
109.
● ●
110.
● ●
Załączniki
Sprawdzić stan kadłubów turbosprężarki. Uszkodzone naprawić lub
wymienić.
Zweryfikować wał zespołu wirnika turbosprężarki.
Części przynależnych do wirnika nie należy zamieniać
bez wyważania.
Zweryfikować stan innych części turbosprężarki jak: wirnik sprężarki, Obracanie się wirnika w turbosprężarce powinno
wirnik turbiny, łopatka kierownicy, wirnik pompy oleju, tarcza kierująca odbywać się bez jakichkolwiek wyczuwalnych zacięć w
obieg oleju.
czasie 2 minut po zatrzymaniu silnika pracującego na
nocy znamionowej.
Sprawdzić stan łożysk kulkowych.
Wymienić łożyska kulkowe turbosprężarki.
Wyważyć dynamicznie wirnik w przypadku wymiany więcej niż dwóch
elementów mających zasadniczy wpływ na wyważenie.
Sprawdzić stan przewodów powietrza zasilającego. Wymienić zużyte
złącza gumowe z opaskami.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
88
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
111.
● ●
112.
● ●
113.
● ●
Czynności
Wymagania
karty
Sprawdzić stan kolektorów powietrznych, uszczelnienia wymienić.
Zweryfikować przewody wylotowe spalin. Naprawić uszczelnienia, na
złączach kołnierzowych, między przewodami oraz połączeń
przewodów z głowicami cylindrowymi i kadłubem turbiny.
Wymienić izolację cieplną przewodów wylotowych spalin.
REGULATOR OBROTÓW
Dokonać weryfikacji części regulatora obrotów i mocy typu PGEV
firmy Woodward. Uszkodzone i zużyte części naprawić lub wymienić.
114.
● ●
115.
● ●
Sprawdzić stan napędu regulatora.
116.
● ●
● ●
● ●
Sprawdzić stan części mechanicznego regulatora prędkości
obrotowej.
Zweryfikować układ wspomagający silnik.
117.
118.
Załączniki
Dokonać przeglądu mechanizmu nastawnego prędkości obrotowej.
Podczas odbioru regulatora obrotów należy zachować
następujące prędkości obrotowe.
Stopień
Prędkość
Dopuszczalna
regulacji
nominalna
odchyłka
silnika
[obr/min]
[obr/min]
I
422
±4
II
484
±15
III
545
±15
IV
606
±4
V
668
±15
VI
729
±4
VII
790
±4
VIII
853
±4
Różnica obrotów dla tych samych stopni przy kolejnym
włączeniu zwiększającym i zmniejszającym może być
max 2[obr/min].
Czas przejścia z prędkości obrotowej odpowiadającej
I stopniu regulacji do prędkości obrotowej
odpowiadającej VIII stopniowi regulacji 6÷8 s. Czas
przejścia wskaźnika opornika (biała plamka) od max
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
89
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
119.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
● ●
120.
● ●
121.
● ●
Czynności
Wymagania
karty
Sprawdzić stan mechanizmu regulacji mocy części sterującej i
wykonawczej — serwomotoru.
Sprawdzić awaryjne urządzenie włączające. Dokonać regulacji i
sprawdzenia działania urządzenia wyłączającego.
do min i od min do max. wzbudzenia 8÷10 s.
Zadziałanie wyłącznika urządzenia zabezpieczającego
przed spadkiem ciśnienia oleju silnikowego powinno
wystąpić przy ciśnieniu:
0,16÷0,2 MPa dla pozycji odpowiadającej I stopniu
regulacji (obroty jałowe)
0,27÷0,3 MPa dla pozycji odpowiadającej VIII
stopniowi regulacji ( obroty znamionowe).
Czas opóźnienia działania wyłącznika urządzenia
zabezpieczającego dla pozycji odpowiadającej I
stopniowi 1 0 ÷ 1 5s.
Sprawdzić działanie regulatora obrotów na stanowisku próbnym oraz
jego szczelność.
MONTAŻ I REGULACJA SILNIKA NA ZIMNO
122.
● ●
Montaż silnika przeprowadzić z zachowaniem bezwzględnej
czystości.
Zespoły i podzespoły montować z zachowaniem luzów określonych w
dokumentacji naprawczej.
123.
● ●
124.
● ●
Załączniki
Dokonać połączenia silnika spalinowego z prądnicą główną.
Kanały i otwory powinny być zabezpieczone przed
przedostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza. Montaż
silnika musi być dokonany zgodnie z wymogami
podanymi w dokumentacji naprawczej.
Nowe podzespoły i zespoły muszą współpracować
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną lub naprawczą.
Luz wzdłużny wału korbowego: konstrukcyjny 0,2÷0,604
mm, po naprawie P4 do 0,80 mm.
Luz poprzeczny łożyska głównego wału korbowego:
konstrukcyjny 0,17÷0,252 mm, po naprawie P4 do 0,30
mm.
Luz poprzeczny łożyska korbowego: konstrukcyjny
0,16÷0,24 mm, po naprawie P4 do 0,30 mm.
Śruby mocujące tarczę elastyczną z wirnikiem prądnicy
dokręcić momentem 100Nm.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
90
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
125.
126.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
● ●
● ●
Czynności
Sprawdzić sprężynowanie wykorbień wału korbowego po
połączeniu z prądnicą.
Dokonać regulacji silnika na zimno:
• wskaźnik skali kątowej musi wskazywać „0" przy GMP tłoka I
cylindra,
• ustawić luz zaworu wlotowego i wylotowego, wyregulować kąty
początku i końca otwarcia zaworu wlotowego i wylotowego.
• sprawdzić kąty wtrysku dla poszczególnych cylindrów.
• dokonać ustawienia listew regulacyjnych pomp wtryskowych po
połączeniu ich z cięgłami układu regulacyjnego i wymaganym
położeniu trzona regulatora obrotów.
Wymagania
Załączniki
karty protokoły
Dopuszczalne sprężynowanie ramion wykorbień wału
korbowego po połączeniu z prądnicą 0,06mm. Odległość
górnej krawędzi tulei cylindra od denka tłoka
ustawionego GMP max. 0,4mm.
Luz zaworu wlotowego i wylotowego 0,5mm.
Kąty początku i końca otwarcia zaworów zawarte w
tabeli 1 w karcie pomiarowej. Dopuszczalne odchyłki
otwarcia i zamknięcia zaworów od podanych w tabeli
wartości ± 1° 30'.
K12
Kąty wtrysku dla poszczególnych cylindrów zawarte są
str.132
w tabeli 2 w karcie pomiarowej. Dopuszczalna odchyłka
od podanych wartości 0° 30'.
Ustawienie listew regulacyjnych powinno być zgodne z
wartościami ustawionymi wcześniej na stanowisku.
Wypełnić kartę pomiarową.
PRÓBA ZDAWCZO-ODBIORCZA ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO
127.
● ●
128.
● ●
129.
● ●
Przed próbą zdawczo – odbiorczą silnik spalinowy zespołu
prądotwórczego powinien być dotarty i wyregulowany zgodnie z
programem docierania i regulacji.
Dokonać przeglądu silnika po docieraniu. Sprawdzić grzanie łożysk
głównych i korbowych, wałków rozrządu, filtrów olejowych.
Przeprowadzić kontrolę tulei cylindrowych, tłoków, korbowodów.
Próbę pracy silnika spalinowego pod obciążeniem przeprowadzić po
ustaleniu się równowago cieplnej w sposób nieprzerwany od biegu
luzem do pełnego obciążenia wg podanego programu.
Czas rozruchu rozgrzanego silnika może wynosić 8 sek.
przy ciśnieniu oleju silnikowego min 0,05 MPa i
temperaturze oleju silnikowego 30 ± 2°C.
Przerwa podczas próby odbiorczej nie powinna
przekroczyć 20 min.
Należy zachować liczbę obrotów, wielkość mocy oraz
czas pracy. Wymagania podane w tabeli 3 w karcie
pomiarowej.
Wypełnić kartę pomiarową.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
K12
str.132
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
91
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
130.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
● ●
Czynności
Podczas sprawdzania parametrów silnika należy kontrolować:
• czas pracy silnika,
• prędkość obrotową,
• moc silnika,
• temperatura oleju silnikowego, smarowanie łożysk głównych i
korbowodowych i chłodzenie tłoków,
• temperaturę wody chłodzącej silnik i turbosprężarkę, • ciśnienie
oleju silnikowego,
• ciśnienie wody chłodzącej,
• temperaturę spalin w przewodach przed turbosprężarką
• ciśnienie spalin za turbosprężarką,
• temperaturę powietrza w kolektorze,
• ciśnienie powietrza doładowującego.
Wymagania
Załączniki
karty protokoły
Karta próby odbiorczej silnika.
Prędkość obrotowa powinna być zgodna z kartą
pomiarowej.
Moc silnika na poszczególnych pozycjach zgodnie z
tabelą w karcie pomiarowej .
Wskaźnik położenia opornika (biała plamka) nie
powinien ustawić się w położeniach skrajnych.
Temperatura oleju silnikowego w czasie pracy zespołu
prądotwórczego przy mocy znamionowej 540 KW (w
°C):
• wlot: min 65, max 80, normalna 72,
• wylot : min 70 , max 90, normalna 80.
Temperatura wody chłodzącej (w °C):
K12
P12
• wlot: min. 70, max. 80, normalna 75,
str.132 str.165
• wylot: min. 75, max. 85, normalna 80.
Ciśnienie oleju:
• min. 0,30 MPa przy 500 obr/ min,
• max. 0,70 MPa przy 1000 obr/min.
Ciśnienie wody chłodzącej:
• min. 0,10 MPa, max. 0,20 MPa, normalne 0,15 MPa.
Różnica temperatur nie powinna być większa od ± 30 °C
od wartości średniej. Ciśnienie spalin za turbosprężarką
max. 200 mm słupa wody. Temperatura powietrza w
kolektorze ssącym max 85°C. Ciśnienie powietrza
doładowującego przy pełnym obciążeniu min. 0,054
MPa.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
92
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
131.
● ●
132.
● ●
133.
● ●
134.
● ●
135.
● ●
136.
● ●
137.
● ●
138.
● ●
Czynności
Wymagania
karty
Podczas próby silnika na hamowni pomierzyć następujące parametry:
• ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach,
• ciśnienie spalin w poszczególnych cylindrach,
• nadciśnienie w skrzyni korbowej,
• jednostkowe zużycie oleju napędowego przy mocy znamieniowej.
Ciśnienie sprężania powinno wynosić min 2,6 MPa przy
500 obr./min, a różnica między cylindrami nie powinna
przekroczyć 0,3 MPa. Dopuszczalna różnica ciśnienia
między cylindrami max 0,6MPa Dopuszczalne
nadciśnienie w skrzyni korbowej 30 mm H2O.
Jednostkowe zużycie oleju napędowego max 245 g/kWh
± 5%.
Sprawdzić zabezpieczenia silnika:
Zatrzymanie zespołu prądotwórczego powinna odbywać
• wzrost obrotów,
się przy 1200 ±20 obr/min.
• spadek ciśnienia oleju.
Zadziałanie wyłącznika Woodwarda:
• 0,16÷0,2 MPa przy 500 obr/min,
• 0,27 4-0,3 MPa przy 1000 obr / min.
Zmierzyć czas przejścia od biegu jałowego do znamionowej prędkości Czas przejścia do obrotów znamionowych max 8 sek.
obrotowej.
Sprawdzić pracę wirników turbosprężarki.
Czas obracania się wirników turbosprężarki po
zatrzymaniu silnika min 2 min.
Sprawdzić stabilność pracy zespoły prądotwórczego przy zmianach
Nie dopuszcza się cyklicznych wahań ilości obrotów,
obciążenia.
wartości prądów i napięć.
Sprawdzić równomierność pracy silnika.
Silnik powinien pracować równomiernie bez stuków
pochodzenia metalicznego, detonacyjnego lub szmerów.
Sprawdzić szczelność silnika spalinowego.
Wszystkie połączenia i złącza rurowe powinny być
szczelne.
Po próbie odbiorczej sprawdzić stan prądnicy:
Rezystancja izolacji prądnicy powinna wynosić min 1,6
MΩ, a wzbudzenia obcego 1,0MΩ. Bicie komutatora
• zmierzyć rezystancję izolacji prądnicy,
• sprawdzić owalizację komutatora. Wypełnić protokół odbioru silnika prądnicy połączonej z silnikiem max 0,06 mm.
spalinowego.
PRZEKŁADNIA ROZDZIELCZA
139.
● ●
●
●
140.
● ●
●
●
Załączniki
Dokonać oględzin skrzynki rozdzielczej. Sprawdzić głośność pracy
skrzynki bez wycieku.
Sprawdzić stan wszystkich wałów napędowych: wielowypusty,
przeguby, śruby mocujące.
Praca skrzynki powinna być równomierna bez
nadmiernego szumu i stuków oraz bez wycieku.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
93
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
karty
141.
● ●
Sprawdzić stan kół zębatych przekładni i luz międzyzębny.
142.
● ●
Sprawdzić stan sprzęgła elastycznego na końcówce wału silnika
spalinowego.
Dokonać sprawdzenia napędu sprężarki i stanu naprężacza pasów
sprężarki. Wyregulować naciąg pasów klinowych.
Zdemontować przekładnię rozdzielczą
143.
● ●
●
●
145.
● ●
● ●
146.
● ●
144.
147.
148.
● ●
● ●
Załączniki
Wymagania
Sprawdzić korpus przekładni i pokrywy, w przypadku pęknięć,
wypracowań - korpus naprawić, pokrywy wymienić.
Sprawdzić wal poziomy i pionowy. Wały z pęknięciami i uszkodzone
wymienić.
Dopuszczalne nagrzewanie przekładni 40°C ponad
temperaturę otoczenia.
Ugięcie pasów klinowych 10÷20 mm pod siłą ok. 100N.
Wały sprawdzić defektoskopem.
Dokonać weryfikacji kół zębatych. Kola ze zużytymi lub uszkodzonymi Luz międzyzębny kół zębatych:
zębami wymienić.
Wymiar w Konstrukcyjny
Po naprawie Kresowy
[mm]
P4
P5
Przekładni 0,15
0,40
0,20 0,45
typu 6D
Przekładni 0,018÷0,23
0,45
0,26 0,50
typu 1PM
Sprawdzić złącza napędowe i napędzające przekładni rozdzielczej. W Luzy połączeń wielowypustowych między
przypadku przekroczenia luzów wymienić.
wpustowym złącza a wpustem wałka:
Wymiar w Konstrukcyjny
Po naprawie
[mm]
P4
P5
Przekładni 0,098
0,25
0,1
typu 6D
5
Przekładni 0,018÷0,23
0,07
0,1
typu 1PM
2
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
rowkiem
Kresowy
0,3
0,50
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
94
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
149.
● ●
150.
● ●
Czynności
Załączniki
karty
Sprawdzić stan łożysk. Zużyte lub uszkodzone wymienić.
Dopuszczalne nagrzewanie się przekładni do 40 °C
ponad temperaturę otoczenia.
Wymienić uszczelnienia przekładni.
Dokonać sprawdzenia pracy skrzynki rozdzielczej. Sprawdzić jej
szczelność
151.
Wymagania
Praca skrzynki powinna być równomierna i spokojna,
bez wycieków oleju.
● ●
WAŁY NAPĘDOWE
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
95
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
karty
Zweryfikować wały: napędu skrzynki rozdzielczej, napędu wentylatora Dopuszczalne wielkości bicia i luzów:
Wymiar w [mm]
Konstr.
Po naprawie
chłodnic oraz napędu sprężarki. W przypadku pęknięć wał wymienić.
152.
Załączniki
Wymagania
Kresowy
P4
P5
Przy zastosowaniu przekładni typu 6D
Luz osiowy krzyżaka
0,04÷0,12 0,25
0,16
Luz między rowkiem
0,12
0,25
0,15
wpustowym złącza a
wpustem końcówki
wałka.
Luz kątowy pod
0,3
0,6
0,45
działaniem momentu
skręcającego równego
700Nm na promieniu
35mm.
Bicie wału kardana
1,3
2,0
1,6
Przy zastosowaniu przekładni typu 1PM
Bicie powierzchni
0,15
0,25
0,15
czołowej sprzęgła
elastycznego względem
osi wału.
● ●
Wały napędowe sprawdzić defektoskopem.
153.
● ●
154.
● ●
● ●
155.
Dokonać sprawdzenia stanu sprzęgła elastycznego. Części zużyte
lub uszkodzone naprawić.
Sprawdzić bicie powierzchni czołowej sprzęgła elastycznego.
Wymienić wkładki gumowe sprzęgła elastycznego.
Wkładki gumowe w sprzęgłach elastycznych bez
śladów starzenia lub rozpulchnienia gumy.
Kanały smarne wyczyścić, zniszczone smarowniczki wymienić.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
0,3
0,3
0,8
2,6
0,3
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
96
SM42/4
Tablica 10. Arkusz przeglądowo-naprawczy silnik spalinowy, wały napędowe, przekładnie.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
● ●
157.
● ●
158.
● ●
Załączniki
karty
Dokonać wyważenia dynamicznego wałów przy wymianie elementów
wirujących.
156.
Wymagania
Sprawdzić stan koła pasowego napędu sprężarki osadzonego na
końcówce wału napędowego. W przypadku uszkodzeń koła lub
wypracowania rowków, koło wymienić.
Zweryfikować stan naprężenia pasów sprężarki Wymienić paski
klinowe napędu sprężarki na nowe.
Dopuszczalne nie wyważenie dynami 0,50÷0,80Nm.
Dopuszczalne niewyważenie wałów ze sprzęgłami
elastycznymi:
- dla wałów głównego pośredniego i sprężarki 0,1Nm
- dla wału wentylatora 0,15Nm.
Kąt wychylenia wału w każdym z przegubów min. 20º w
obie strony.
Ugięcie pasów 10÷20mm pod siłą ok. 100N.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
97
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
Poziomy utrzymania
napraL.p.
zapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
Wymagania
karty
BATERIE AKUMULATORÓW
● ●
●
●
● ● ●
Dokonać przeglądu i oczyścić baterię akumulatorów.
1.
Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom elektrolitu w
poszczególnych ogniwach.
2.
● ●
●
● ● ● ●
3.
● ●
4.
● ●
5.
6.
7.
Skrzynie akumulatorów powinny być bez uszkodzeń
oraz muszą zabezpieczać ogniwa lub skrzynki przed
przesuwaniem się w obudowie. Powłoki Lakiernicze
muszą być bez uszkodzeń. Obudowa akumulatora nie
może mieć uszkodzeń mechanicznych.
Poziom elektrolitu powyżej górnej krawędzi płyt:
10÷15 mm. Gęstość elektrolitu w 20°C:
1,2 g/cm3 dla baterii kwasowych
1,22÷1,24 g/cm3 dla baterii zasadowych
Napięcie poszczególnych ogniw; - 2,0V dla baterii
kwasowych; 1,2 dla baterii zasadowych a całej
naładowanej baterii 96V.
Przeprowadzić ładowanie wyrównawcze baterii akumulatorów.
Sprawdzić rezystancję izolacji baterii względem masy lokomotywy
● ●
● ●
● ●
Załączniki
Przeprowadzić oględziny baterii.
Rozładować baterię. Wyczyścić, wysuszyć i pomalować skrzynki
emalią. Uszkodzone wymienić na nowe.
Wylać elektrolit z ogniw. Przepłukać ogniwa wodą destylowaną.
Napełnić Gęstość elektrolitu ogniwa świeżym elektrolitem.
Rezystancja izolacji baterii w czasie eksploatacji
względem masy min. 25kΩ.
Obudowa akumulatora nie może mieć uszkodzeń
mechanicznych
Skrzynie akumulatorów powinny być bez uszkodzeń
oraz muszą zabezpieczać ogniwa lub skrzynki przed
przesuwaniem się w obudowie. Powłoki lakiernicze
muszą być bez uszkodzeń.
Poziom elektrolitu powyżej górnej krawędzi płyt:
10÷15 mm. Gęstość elektrolitu w 20°C:
1,2 g/cm3 dla baterii kwasowych
1,22÷1,24 g/cm3 dla baterii zasadowych.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
98
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
Wymagania
karty
Przeprowadzić dwa cykle rozruchowe (ładowanie-rozładowanie).
Sprawdzić pojemność ogniw. Dokonać weryfikacji ogniw i baterii pod
względem pojemności.
Wymienić ogniwa o zaniżonej pojemności Naładować baterię.
8.
● ●
9.
● ●
10.
● ●
Zakonserwować ogniwa i pozostałe części baterii.
11.
● ●
Sprawdzić rezystancję izolacji (upływność baterii).
Rozrzut pojemności między ogniwami w baterii nie może
prze kroczyć 30%.
Napięcie na poszczególnych ogniw; - 2,0V dla baterii
kwasowych; 1,2 dla baterii zasadowych a całej
naładowanej baterii 96V.
Zaciski i łączniki międzyogniwowe bez uszkodzeń
pokryte smarem ochronnym
Rezystancja izolacji względem masy min 96kΩ
(1000Ω/V).
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
12.
13.
14.
15.
● ●
● ●
● ●
●
●
●
● ●
● ●
● ● ● ●
Sprawdzić stan obwodów wysokiego napięcia oraz ich połączeń z
aparatami i maszynami elektrycznymi.
Sprawdzić stan i działanie obwodów sterowania.
Połączenia końcówek przewodów z aparatami,
maszynami i urządzeniami nie powinny być poluzowane.
Wymienić uszkodzone zabezpieczenia obwodów.
Dokonać pomiaru rezystancji izolacji obwodów niskiego i wysokiego
napięcia.
● ●
Załączniki
16.
● ●
Oczyścić i sprawdzić stan rur instalacyjnych, kanałów kablowych i
innych osłon przewodów, uszczelnień elementów mocujących
17.
● ●
Oczyścić i sprawdzić stan puszek rozgałęzionych, skrzynek
przelotowych skrzynek zaciskowych itp. Wymienić uszczelnienia
Rezystancja izolacji obwodów:
WN min. 1,0 MΩ (induktor 1000V)
NN min. 0,5 MΩ (induktor 500V)
Rury stalowe bez pęknięć i wgnieceń. Dopuszcza się
owalność rur10 %. Promień gięcia rur min 3 średnice
rury
Skrzynki rozgałęzione i skrzynki zaciskowe wraz z
pokrywami winny być wodoszczelne.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
99
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
●
19.
●
20.
● ●
21.
● ●
22.
● ●
●
23.
24.
25.
●
● ●
Załączniki
karty
Sprawdzić stan przewodów. Przewody przecięte, przegrzane, z
uszkodzoną izolacją wymienić na nowe.
18.
Wymagania
Przewody elektryczne instalacji wysokiego i niskiego napięcia
wymienić na nowe
Wymienić uszkodzone i uzupełnić brakujące elementy mocujące
wiązki i przewody. Pomalować otamowanie ochronne lakierem
izolacyjnym.
Sprawdzić wzajemne i w stosunku do metalowych elementów
konstrukcyjnych, położenie nie izolowanych elementów wiodących
prąd.
Zmierzyć rezystancję każdego obwodu dającego się wydzielić
wysokiego i niskiego napięcia instalacji elektrycznej w stosunku do
konstrukcji loko motywy (masy).
Wykonać próbę napięciową( wytrzymałości elektrycznej izolacji)
obwodów wysokiego i niskiego napięcia oraz między obwodami
wysokiego i niskiego napięcia
Instalację elektryczną wymienioną częściowo podczas naprawy
poddać próbie napięciowej.
Podłączyć zgodnie ze schematem elektrycznym lokomotywy
przewody do urządzeń i aparatów elektrycznych.
Przewody przy zaciskach nie mogą być naprężone.
Izolacja gumowa bez pęknięć przy zginaniu przewodów
o 180°. Przekroje przewodów powinny być zgodne z
aktualną dokumentacją konstrukcyjną .Minimalny
przekrój przewodów obwodów sterowniczych 1,5 mm2.
Przewody nowo założone powinny mieć długość
umożliwiającą 3-krotną wymianę końcówek. Nie
dopuszcza się aby przewody były łączone z odcinków.
Wszystkie przewody oznakowane, zgodnie z
dokumentacją konstrukcyjną.
Przewody prowadzone w kanałach powinny być ułożone
równolegle bez skrzyżowań
Wiązki przewodów elektrycznych umocowane opaskami
lub otaśmowane.
Przewody przechodzące przez puszki i skrzynki
zaciskowe nie powinny być naprężone.
Przewody nowo założone powinny wytrzymać bez
przebicia przeskoków w ciągu 1 min napięcie probiercze
o częstotliwości 50 Hz i wartości: 1500 V dla obwodów
NN, a 2600 V dla obwodów WN.
Powierzchnie stykowe końcówek przewodów, zacisków,
listew podłączeniowych urządzeń i aparatów
elektrycznych powinny być gładkie i czyste. Wkręty i
nakrętki złącz powinny być zabezpieczone przed
obluzowaniem.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
100
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
26.
● ●
27.
● ●
28.
● ●
29.
● ●
● ●
30.
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
protokoły
Zamontować na lokomotywie wszystkie urządzenia elektryczne, które
zostały wymontowane przed naprawą.
Sprawdzić kompletność instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodność
ze schematem elektrycznym oraz parametry zainstalowanych
wyłączników samoczynnych, bezpieczników.
Zmierzyć rezystancję izolacji obwodów wysokiego i niskiego napięcia. Rezystancja izolacji obwodów:
WN -min. 1,0MΩ (induktor 1000 V), NN - min. 0,5MΩ
(induktor 500 V).
Sprawdzić działanie poszczególnych obwodów.
Sprawdzić działanie obwodów wielokrotnego sterowania.
OŚWIETLENIE
31.
● ●
●
32.
33.
● ●
●
● ● ● ●
● ●
● ●
34.
● ●
35.
● ●
36.
● ●
37.
● ●
38.
● ●
39.
● ●
Uzupełnić oświetlenie wewnętrzne lokomotywy oraz lampki
sygnalizacyjne.
Sprawdzić oświetlenie zewnętrzne lokomotywy. Dokonać regulacji.
Sprawdzić stan i działanie obwodów oświetlenia zewnętrznego
lokomotywy.
Sprawdzić stan reflektora; obudowy, odbłysku, oprawy obudowy
światła czerwonego, oprawki, żarówki listwy zaciskowej oraz
uszczelnień. Elementy uszkodzone i zużyte naprawić lub wymienić.
Sprawdzić i wyregulować układ przyciemniania reflektorów.
Dokonać regulacji reflektorów przy obciążeniu lokomotywy pełnymi
zapasami.
Sprawdzić stan oświetlenia wewnętrznego lokomotywy: kabiny
maszynisty, szafy elektrycznej, przedziałów maszynowych.
Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić i uzupełnić oświetlenie
przyrządów pomiarowych pulpitu w kabinie maszynisty.
Sprawdzić działanie i w razie potrzeby naprawić oświetlenie stopni
wejściowych.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Protokole P4.
Dopuszczalne uszkodzenie odbłysku reflektora wynosi
10% ich powierzchni.
Działanie obwodów przyciemniania reflektora musi być
sprawne. Wypełnić protokół.
Wypełnić protokół.
Działanie obwodów oświetleniowych musi być sprawne,
szklą reflektorów i lamp mają być czyste, bez uszkodzeń
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
P4
str.149
P4
str.149
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
101
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
40.
● ●
41.
● ●
Czynności
Wymagania
karty
Sprawdzić instalację i podłączenie gniazd wtykowych na pulpicie w
kabinie maszynisty i na czołownicach lokomotywy.
Dokonać weryfikacji lampek sygnalizacyjnych. Sprawdzić działanie
obwodów sygnalizacji świetlnej.
WZBUDNICA, PRĄDNICA POMOCNICZA, SILNIKI NAPĘDÓW POMOCNICZYCH
42.
● ●
43.
● ●
44.
● ●
45.
● ●
46.
● ●
47.
48.
● ●
● ●
49.
● ●
50.
● ●
Załączniki
Wymontować poszczególne urządzenia, wyczyścić z zewnątrz,
sprawdzić korpusy.
Zmierzyć rezystancję izolacji uzwojeń.
Sprawdzić uzwojenie wirnika urządzeń. Przezwoić wirnik w razie
zwarć zwojowych, przerw w uzwojeniu z korpusem maszyny lub
niemożliwości uzyskania odpowiedniej rezystancji izolacji.
Sprawdzić stan komutatora. W razie potrzeby przelutować połączenia
uzwojeń z komutatorem, przeszlifować lub przetoczyć powierzchnię
roboczą komutatora. Wyciąć izolację między działkową na
odpowiednią głębokość. Wymienić komutator w przypadku
nadmiernych zużyć lub uszkodzeń izolacji.
Korpus urządzeń nie może posiadać pęknięć.
Rezystancja izolacji uzwojeń wzajemna i w stosunku do
korpusu maszyny w stanie zimnym - min. 3,0MΩ.
Powierzchnia komutatora musi być gładka a głębokość
wycięcia izolacji miedzydziałkowej 0,5÷1,0mm.
Powierzchnie izolacyjne przy komutatorze pomalować
do połysku emalią przeciwiskrową. Minimalna średnica
komutatora wzbudnicy 165mm, prądnicy pomocniczej
240 mm.
Sprawdzić stan klinów żłobkowych. Uszkodzone lub obluzowane kliny
wymienić
Sprawdzić stan bandaży wirnika maszyny w razie potrzeby
przebandażować wirnik.
Sprawdzić wal wirnika. Wyważyć wirnik dynamicznie w klasie G 1,6.
Zweryfikować stojan. Sprawdzić stan połączeń między uzwojeniami.
Podzespoły, części i elementy izolacyjne maszyn
Dokonać pomiaru rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji. W razie
elektrycznych a szczególnie: uzwojenia, komutatory,
konieczności przezwoić stojan częściowo lub w całości.
przewody, końcówki przewodów urządzenia
szczotkowe, szczotki, tabliczki zaciskowe, zaciski, siatki
wentylacyjne powinny być czyste.
Sprawdzić stan urządzenia szczotkowego. Oczyścić elementy
urządzenia szczotkowego. Elementy izolacyjne powinny być bez
uszkodzeń nadpaleń i przegrzali.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
102
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
51.
● ●
52.
● ●
Wymienić uszkodzone przewody wyprowadzające i ich końcówki.
53.
● ●
● ●
● ●
Wyczyścić a w razie potrzeby naprawić skrzynkę zaciskową, siatki
wentylacyjne oraz klapy inspekcyjne.
Przeprowadzić weryfikację łożysk tocznych. Wymienić zużyty smar.
55.
56.
● ●
Załączniki
karty
Zmierzyć luzy między obsadami szczotek a szczotkami. Szczotki
wymienić na nowe.
54.
Wymagania
Sprawdzić stan tarcz łożyskowych i pozostałych elementów
ułożyskowania. Uszkodzone lub zużyte części naprawić lub wymienić.
Zmontować urządzenie i dokonać sprawdzenia i regulacji ustawienia
urządzenia szczotkowego i szczotkotrzymaczy, wielkości luzów i
nacisków szczotek.
Luz między szczotką a obsadą w kierunku w [mm].
Wzdłuż
Wzdłuż
obwodu
działek
Wzbudnica
0,1÷0,2
0,2÷0,4
Prądnica
0,1÷0,2
0,1÷0,3
pomocnicza
Silnik serii Pb
0,06÷0,2
0,08÷0,3
Silnik serii Bx
0,1÷0,2
0,1÷0,3
Końcówki przewodów wyprowadzających
powinny być pocynowane.
Wzbudnica Prądnica
Silnik
Silnik serii
pomocnicza serii Pb Bx
Nacisk szczotek na powierzchnię komutatora [N]
13÷16
7÷9
2÷4
1,0÷1,5
Odległości obsad szczotkowych od powierzchni
roboczej komutatora [mm]
2,0÷2,5
2,0÷2,5
1,5÷2,0
1,0÷1,5
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
103
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
● ●
Sprawdzić urządzenia na stanowisku próbnym. Dotrzeć szczotki,
sprawdzić pracę łożysk, temperaturę uzwojeń po próbie
obciążeniowej maszyny przy znamionowym obciążeniu w ciągu 15
min. i próbie przeciążeniowej przez 15 s prądem 1,5 znamionowego
dla prądnic i 1,6 prądu znamionowego dla silników.
58.
● ●
Załączniki
karty
Zmierzyć rezystancję uzwojeń stojana i wirnika oraz rezystancję
izolacji uzwojeń.
57.
Wymagania
Wartość rezystancji uzwojeń (oporności) maszyny w
stanie zimnym nie powinny się różnić więcej niż ± 10%
od wartości konstrukcyjnych.
Dla prądnicy pomocniczej typu LSPa-280 znamionowa
rezystancja uzwojeń przy temp. 20ºC wynosi:
• uzwojenie wirnika 0,065Ω,
• biegunów głównych 26,8Ω,
• biegunów pomocniczych 0,036Ω.
Dla wzbudnicy typu LSPa- 220 rezystancja uzwojeń w
temperaturze 20ºC wynosi:
• uzwojenie bocznikowe 6,06Ω,
• uzwojenie szeregowe od prądnicy głównej 0,123Ω,
• uzwojenie obce (dodatkowe) po 21,2Ω.
Rezystancja izolacji uzwojeń wzajemna i w stosunku do
korpusu maszyny w stanie zimnym min. 3,0MΩ.
Zwierzchnia pracująca szczotek powinna być gładka,
przylegająca do komutatora min.5% przekroju
roboczego. Praca łożyska powinna być spokojna bez
nadmiernych stuków i szumów.
Przyrost temperatury ponad temperaturę otoczenia po
próbie obciążeniowej nie powinien przekroczyć wartości
podanych niżej.
Część maszyny
Dopuszczalny przyrost temp. w [°C]
prądnice
silniki
Uzwojenie wirnika
120
80
Uzwojenie stojana
130
80
Komutator
105
80
Łożyska
60
60
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
104
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
59.
● ●
Czynności
Wymagania
Przeprowadzić próby i badanie maszyny w zakresie uzależnionym od
zakresu naprawy:
• wytrzymałości elektrycznej. Maszyna po częściowym lub całkowitym
przezwojeniu, w stanie nagrzanym;
• wytrzymałości mechanicznej po wymianie bandaży, lub wentylatora,
w stanie nagrzanym;
• komutacji;
» owalizacja komutatora;
• sprawdzenie stanu izolacji w stanie nagrzanym;
• sprawdzić napięcie prądnic i prędkość silników przy pracy
znamionowej maszyny.
Izolacja powinna wytrzymać w ciągu 1 min. napięcie
probiercze 1120[ V], a uzwojenie Is — Ks wzbudnicy
napięcie 1950 [V]. Próba wytrzymałości mechanicznej w
ciągu 2 min:
• 1875 obr./min. dla prądnicy
• 1740 obr./min. dla silnika PZBb 44a
• 8650 obr./min. dla silnika BZPOx 44 / 42
• 3420obr./min. dla silników PZBLb 32 b i PZMOb 44 b
Maszyna nie powinna wykazywać żadnych uszkodzeń i
trwałych odkształceń. Stopień iskrzenia nie powinien być
większy 1,5 przy obciążeniu znamionowym i 2 przy
próbie przeciążenia.
Owalizacja komutatora prądnic max. 0,04 mm w stanie
nagrzanym.
Oporność izolacji w stanie nagrzanym min. 1MΩ , a
uzwojenie Is – Ks wzbudnicy min. 1,6MΩ.
Dopuszczalna odchyłka napięcia prądnic w stanie
nagrzanym od wartości znamionowej przy znamionowej
pracy wynosi ± 5%. Dopuszczalna odchyłka prędkości
obrotowej silników w stanie nagrzanym od wartości
znamionowej przy znamionowej pracy wynosi ± 5%,
Dokonać przeglądu prądnicy głównej. Sprawdzić stan komutatora
oraz podłączenia kabli do prądnicy. W razie potrzeby komutator
przeczyścić.
Powierzchnia komutatora winna być bez okopceń
nadpaleń i zanieczyszczeń Powierzchnia komutatora
gładka, a głębokość wycięcia izolacji międzydziałkowej
1,0÷1,5 mm. Niedopuszczalne są miejscowe
odkształcenia poszczególnych działek komutatora.
Owalizacja komutatora do 0,06 mm.
Zużycie szczotki nie większe niż 50% wysokości
nominalnej min 20mm.
karty
PRĄDNICA GŁÓWNA
60.
● ●
61.
● ●
Załączniki
Sprawdzić stan szczotkotrzymaczy. Wymienić zużyte lub uszkodzone
szczotki.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
105
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
62.
●
●
● ●
63.
● ●
●
● ●
64.
● ●
● ●
● ●
●
●
●
● ●
● ●
● ●
65.
66.
Wymagania
Zweryfikować pracę łożyska prądnicy.
Minimalna rezystancja izolacji uzwojeń w stanie zimnym
(tj. w temperaturze 20°C - 5MΩ. Minimalna rezystancja
uzwojenia wzbudzenia I –K3 MΩ.
Praca łożyska powinna być spokojna bez nadmiernych
szumów i stuków temperatura pracy łożyska do 60ºC
ponad temperaturę otoczenia.
Uszkodzone pasy klinowe wymienić.
Sprawdzić zamocowania i stan koła pasowego prądnicy.
Sprawdzić napęd prądnicy pomocniczej i wzbudnicy.
68.
69.
● ●
70.
● ●
71.
● ●
72.
● ●
73.
● ●
Załączniki
karty
Sprawdzić stan rezystancji i izolacji.
● ●
● ●
67.
Czynności
Odłączyć prądnicę główną od silnika spalinowego.
Wyczyścić prądnicę z zewnątrz. Wymontować wirnik prądnicy.
Dokonać oględzin wirnika. Sprawdzić rezystancję izolacji uzwojenia
wirnika.
74.
● ●
Sprawdzić uzwojenie wirnika na występowanie zwarć zwojowych i
przerw w uzwojeniu oraz jakość połączeń uzwojenia z komutatorem.
Sprawdzić stan klinów żłobkowych. Obluzowane i uszkodzone kliny
wymienić na nowe.
W razie stwierdzenia uszkodzeń bandaży wirnika, należy je naprawić
lub wykonać nowe bandaże.
Sprawdzić stan komutatora, zmierzyć jego średnicę i owalizację
powierzchni roboczej. Wymienić komutator w przypadku nadmiernego
zużycia komutatora lub przebicia do masy.
Sprawdzić głębokość wycięcia izolacji między działkowej komutatora.
W przypadku stwierdzenia nierówności na powierzchni komutatora
lub zbyt dużej owalizacji, komutator przeszlifować lub przetoczyć.
75.
● ●
Sprawdzić stan wału w razie uszkodzeń dokonać naprawy lub
wymiany wału.
Minimalna rezystancja uzwojeń wirnika w stanie zimnym
5MΩ.Rezystancję zmierzyć induktorem o napięciu
1000V.
Minimalna średnica komutatora 580mm. Owalizacja
komutatora do 0,06mm.
Powierzchnia komutatora gładka, a głębokość wycięcia
izolacji międzydziałkowej 1,0÷1,5mm. Niedopuszczalne
są miejscowe odkształcenia poszczególnych działek
komutatora.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
106
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
L.p.
76.
77.
78.
79.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
●
●
●
●
●
●
●
●
80.
● ●
81.
● ●
82.
● ●
83.
● ●
84.
● ●
85.
●
●
●
●
86.
87.
88.
●
●
●
●
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Sprawdzić stan wentylatora, w przypadku stwierdzenia usterek
naprawić lub wymienić na nowy.
Pomalować uzwojenie wirnika lakierem elektroizolacyjnym.
Wyważyć wirnik dynamicznie w klasie G 2,5 , w przypadku
przezwojenia, wymiany komutatora, wentylatora, bandaży lub wału.
Dokonać oględzin korpusu stojana.
Sprawdzić stan uzwojeń stojana, stan połączeń między
poszczególnymi uzwojeniami, mocowanie biegunów. Zmierzyć stan
izolacji uzwojeń stojana. Przezwoić stojan całkowicie lub częściowo w
przypadku przebicia izolacji, zwarć międzyzwojowych, przerw w
uzwojeniach oraz zaniżonej wartości izolacji.
Wymienić uszkodzone przewody wyprowadzające, elementy
mocujące przewody oraz uszkodzone, przegrzane i opalone
elementy izolacyjne.
Oczyścić dokładnie wszystkie części urządzenia szczotkowego i
sprawdzić ich stan.
Korpus nie może posiadać pęknięć
Rezystancja izolacji uzwojeń wzajemna i w stosunku
do korpusu prądnicy zimnej min. 5 MΩ, a uzwojenie
wzbudzenia I- K min. 3,0 MΩ.
Końcówki przewodów wyprowadzających muszą być
pocynowane.
Podzespoły, części i elementy izolacyjne prądnicy a w
szczególności uzwojenia, końcówki przewodów,
urządzenia szczotkowe, szczotki, tabliczka zaciskowa
powinny być czyste bez uszkodzeń.
Zmierzyć luzy między obsadami szczotek a szczotkami, w razie
Luz między szczotką a obsadą szczotkową:
potrzeby naprawić obsady. Szczotki wymienić na nowe przy naprawie • w kierunku wzdłuż obwodu 0,2÷0,3mm,
głównej.
• w kierunku wzdłuż działek 0,2÷0,4mm.
Zużycie szczotki nie większe niż 50% (min. wysokość
50% wysokości nominalnej).
Zweryfikować łożysko toczne. Wymienić zużyty smar.
Pokrywy inspekcyjne powinny zapewniać dostateczną
szczelność.
Dokonać oględzin tarczy łożyskowej, tabliczki zaciskowej, siatek
wentylacyjnych i pokryw inspekcyjnych.
Pomalować uzwojenia stojana lakierem elektroizolacyjnym.
Zmontować prądnicę. Dokonać mechanicznych regulacji
poszczególnych elementów prądnicy.
Dokonać weryfikacji koła pasowego napędu prądnic pomocniczych.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
107
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
89.
● ●
90.
● ●
91.
● ●
Czynności
Wymagania
Załączniki
karty
Sprawdzić ustawienie urządzenia szczotkowego i szczotkotrzymaczy,
typ szczotek, wielkość luzów i nacisk szczotek. Zmierzyć rezystancję
uzwojeń stojana i wirnika, wielkość szczeliny powietrznej pod
nabiegunnikami.
W przypadku częściowego lub całkowitego przezwojenia, prądnicę
należy poddać próbie napięciowej.
Sprawdzić prądnicę na stanowisku próbnym. Dotrzeć szczotki,
sprawdzić pracę łożyska i szczotek, temperaturę uzwojeń przy pracy
godzinnej.
Odległość obsad szczotkowych od powierzchni
komutatora: 2,0÷3,0 mm.
Nacisk szczotek na komutator: 1,6÷2,14 daN.
Próba napięciowa w ciągu 1 min. napięcie 1950 V ,
dla uzwojenia wzbudzenia obcego I —K: 1120V.
Podczas próby biegu jałowego przy 1000 obr/min
przeprowadzonej w ciągu min. 1 godziny:
• praca łożysk powinna być spokojna, bez nadmiernych
szumów i stuków, smar łożyskowy nie powinien się
przedostawać do wnętrza lub na zewnątrz,
• przyrost temperatury łożysk ponad temperaturę
otoczenia łożyska max 60° C.
Przyrost temperatury ponad temperaturę otoczenia
łożyska i uzwojeń ( po naprawie połączonej z
przezwojeniem maszyny) po próbie nagrzewania przy
pracy godzinnej przy obciążeniu U=482V i I=1150A nie
powinien przekroczyć:
• 60 °C łożysko,
• 120 °C uzwojenie wirnika,
• 130 °C uzwojenie stojana,
• 105 °C komutator.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
108
SM42/4
Tablica 11. Arkusz przeglądowo-naprawczy prądnica główna, wzbudnica, prądnica pomocnicza, baterie akumulatorów, oświetlenie i instalacja elektryczna.
L.p.
Poziomy utrzymania
naprazapobiegawcze
wcze
1 2/1 2/2 2/3 3 4 5
Czynności
● ●
Załączniki
karty
W zależności od zakresu naprawy prądnicy przeprowadzić badania i
próby:
• wytrzymałości mechanicznej, przy wymianie bandaży lub
wentylatora,
• owalizacji komutatora,
• komutacji,
• sprawdzenie charakterystyki zewnętrznej U=f (I) przy znamionowej
prędkości obrotowej n=1000 obr / min.
92.
Wymagania
Rezystancja uzwojenia w stanie zimnym (tj, w
temperaturze 20ºC) stojana powinna wynosić:
• uzwojenie szeregowe 0,0062Ω±10%,
• uzwojenie obcowzbudne 0,536Ω±10%,
• uzwojenie szeregowe 0,003Ω±10%,
• uzwojenie zwrotne 0,001Ω±10%.
• uzwojenia wirnika 0,00663Ω±10%.
Przy 1250 obr /min podczas próby wytrzymałości w
ciągu 2 min. prądnica nie powinna wykazać żądnych
uszkodzeń i trwałych odkształceń. Próbę zwyżki obrotów
po wymianie bandaża wykonuje się w stanie nagrzanym,
a po wymianie wentylatora w stanie zimnym.
Owalizacja komutatora max 0,06 mm (po próbie
wytrzymałości mechanicznej). Stopień iskrzenia podczas
próby komutacji przeprowadzonej w stanie nagrzanym
max 1¼ dla U= 512 V i I=1090 A.
Rezystancja izolacji uzwojenia w stanie nagrzanym min.
1,6 MΩ, a uzwojenia wzbudzenia obcego min. 1,0 MΩ.
Charakterystyka powinna być zbliżona do
charakterystyki typowej z odchyłkami mieszczącymi się
w tolerancji:
±4 % wartości napięcia dla punktu pracy ciągłej,
± 5 % wartości prądu dla punktu zwarcia I=1900 A.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
protokoły
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
109
SM42/4
9.1. Karty
Spis treści
Karta pomiarowa K1 – Ostoja
Karta pomiarowa K2 – Rama wózka lokomotywy spalinowej
Karta pomiarowa K3 – Rezystancja izolacji silników trakcyjnych
Karta pomiarowa K4 – Luzy węzła przymaźniczego
Karta pomiarowa K5 – Zawieszenie zderzaków, sprzęgów czołowych, zawieszenia zgarniaczy
torowych i rur piaskowych
Karta pomiarowa K6 – Hak cięgłowy
Karta pomiarowa K7 – Pomiar sprzęgu śrubowego
Karta pomiarowa K8 – Urządzenie zderzakowe
Karta pomiarowa K9 – Ustawienia „ostoja lokomotywy – rama wózka”
Karta pomiarowa K10 – Karta smarowania
Karta pomiarowa K11 – Próba odbiorcza sprężarki powietrza
Karta pomiarowa K12 – Próba docierania silnika spalinowego a8C22
Karta pomiarowa K13 – Zużycie zarysu obręczy zestawów kołowych
Karta pomiarowa K14 – Komplet zestawów kołowych
Karta pomiarowa K15 – Zestaw kołowy
Karta pomiarowa K16 – Próba statyczna hamulca
Karta pomiarowa K17 – Próby i pomiary prędkościomierza
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
110
SM42/4
POJAZD KOMPLETNY 6D/6DH
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
111
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K1
OSTOJA
1. Rysunek poglądowy
2. Część pomiarowa
Wyniki pomiarów przed
naprawą w mm
Wymiary ostoi lokomotywy w mm
X1,X’1
100
X2,X’2
100
X3,X’3
100
X4,X’4
100
0
-6
0
-14
0
-6
±0,25
V,V’
100
±2,5
V1,V’1
100
±3,0
V2,V’2
100
±3,0
V3,V’3
100
±3,0
V4,V’4
100
±2,5
L-L’
12 955
≤10,0
M,M’
13 000
±12,0
Xn-X’n
-
≤3,0
Wyniki pomiarów po
naprawie w mm
Uwagi
Uwagi:
1.
2.
3.
Symbole X,V,L,M dotyczą strony lewej ostoi, a X’,V’,L’,M’ dotyczą prawej strony ostoi.
Wskazać pęknięcia ostoi.
Dopuszczalna różnica poziomu „W” (wichrowatość) punktów wskazanych strzałkami linii wymiarowych L i
L’: W = 6mm.
Data
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
112
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K2 STR.1/2
RAMY WÓZKA LOKOMOTYWY SPALINOWEJ
1. Rysunek poglądowy
Rama wózka typu 1LN
Rama wózka typu 6D
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
113
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K2 STR.2/2
RAMY WÓZKA LOKOMOTYWY SPALINOWEJ
2. Część parametryczna
Numer
wymiaru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Wymiar
konstrukcyjny w mm
Wózek
Wózek
typu 6D
typu 1LN
2232,3
2696,5
860±0,2
Wymiar naprawczy w mm
Wózek
Wózek
typu 6D
typu 1LN
Różnica wymiarów
|1-2|≤1,0
Różnica wymiarów
|3-4|≤1,0
Różnica wymiarów
|5-6|≤1,5
860±0,4
252±0,3
Wymiar rzeczywsty [mm]
Wózek 1
Nr.....................
Wózek 2
Nr.......................
860±0,5
252±0,6
252±0,5
190-0,2-0,4
190-0,2-0,4
1870±0,25
1870±0,25
46+0,0250
46+0,0250
Uwaga:
Dopuszczalna różnica poziomu „W” (wichrowatość) punktów I,II,III i IV wskazanych strzałkami linii wymiarowych
1,2,3,4 wynosi W=3mm. Pomiary wymiarów oznaczonych w tabeli numerami 21,22,23,24,29,30,31,32, a
zaznaczonych na rysunku ramy wózka, przeprowadzić analogicznie jak dla wwymiarów zaznaczonych
19,20,25,,26,27,28,33,34 tzn. nieparzyste na zewnątrz ramy a parzyste wewnętrz w zaproponowanym kierunku.
Uwagi:
Data
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
114
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K3
REZYSTANCJA IZOLACJI SILNIKÓW TRAKCYJNYCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nr lokomotywy
Miejsce
pomiaru
Lp.
Data
pomiaru
Nazwa zakładu
Kolejność silników trakcyjnych od czoła lokomotywy
I
grupa 1
II
III
IV
I÷II
Wyniki pomiarów rezystancji [MΩ]
grupa 2
III÷IV
Podpis
wykonującego
pomiar
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
stojan
wirnik
Wartości graniczne:
Jako wartości graniczne rezystancji izolacji należy przyjąć 1MΩ w stanie nagrzanym.
W stanie zimnym silnika, rezystancja powinna wynosić minimum 5MΩ.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
115
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K4 STR.1/2
LUZÓW WĘZŁA PRZYMAŹNICZEGO
1. Rysunek poglądowy
2. Część parametryczna
Numer lokomotywy
Parametr „A’ w mm
Typ
Wymiar
Wymiar kresowy
wózka
konstrukcyjny Maks
Min
25±2
6D
25±2
1LN
Parametr „B” w mm
Wymiar
Wymiar kresowy
konstrukcyjny Maks
Min
23
23,0
Parametr „C” w mm
Wymiar
Wymiar kresowy
konstrukcyjny
Maks
Min
29,0
7+1-2
29
32+2
0
30,0
4,0
37,0
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
9,0
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
116
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K4 STR.2/2
3
2
3
3
3
2
4
3
3
2
Data
pomiaru
Lp.
Nazwa Zakładu
1
„A”
Zestawu
4
1
2
Zestawu
„B”
Strona prawa
1
„C”
Zestawu
4
1
2
Zestawu
„A”
Wartość parametru w mm
4
1
2
Zestawu
„B”
Strona lewa
4
1
„C”
Zestawu
4
Numer lokomotywy
Podpis
wykonującego
LUZÓW WĘZŁA PRZYMAŹNICZEGO
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
117
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K5 STR.1/2
ZAWIESZENIE ZDERZAKÓW, SPRZĘGÓW CZOŁOWYCH, ZAWIESZENIA
ZGARNIACZY TOROWYCH I RUR PIASKOWYCH
1. Rysunek poglądowy





Oznaczenie punktów pomiarowych zawieszenia: zderzaków i sprzęgów czołowych (L), zawieszenia
zgarniaczy torowych (N) i rur piaskowych (P).
tości parametrów L, N, P dla lokomotywy
Wymiary eksploatacyjne parametru „L” mogą różnić się o wartość zużycia grubości obręczy zestawu
kołowego (po przeobręczowaniu obowiązuje wymiar konstrukcyjny).
Wymiary kresowe parametru „L”vwynikają z maksymalnego zużycia grubości obręczy zestawów kołowych
obręczy
Dopuszczalna w eksploatacji różnica zawieszenia zderzaków „L” wynosi:
 na jednej czołownicy ≤ 5 mm,
 na obu końcach lokomotywy ≤ 8 mm
2. Część parametryczna
Typ wózka
6D
1LN
1LNa
Odległość od główki szyny w mm
Środka geometrycznego tarcz
Końcówek rur piaskowych
zderzakowych i sprzęgu czołowego
„L” *
„P”
wymiar konstrukcyjny
(zestawy po przeobręczowaniu)
1050+10-5
90+5
Zgarniaczy torowych
„N”
0
70+50
49+50
57+50
55+50
55+50
*wymiar kresowy dolny 1000mm, wymiar kresowy górny 1060mm
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
118
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K5 STR.2/2
ZAWIESZENIE ZDERZAKÓW, SPRZĘGÓW CZOŁOWYCH, ZAWIESZENIA
II
I
N
I
II
III
IV
Strona prawa
Strona lewa
L
L
N
Strona
prawa
Strona
lewa
Podpis
Data
wykonującego pomiaru
pomiar
Lp.
Nazwa Zakładu
Przód lokomotywy
N
L
N
L
Strona
prawa
Strona lewa
Tył lokomotywy
Nr pojazdu
Parametr P (od przodu lokomotywy)
III
IV
ZGARNIACZY TOROWYCH I RUR PIASKOWYCH
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
119
SM42/4
Karta pomiarowa – K6
Hak cięgłowy
1. Rysunek poglądowy
2. Część parametryczna
Lp.
Określenie pomiaru
1
2
Oznaczenie
Wielkość
konstrukcyjna
[mm]
Wielkość naprawcza
[mm]
P4
P5
Wymiar
kresowy
[mm]
3
4
5
6
7
1
Grubość haka w
płaszczyźnie działania
siły pociągowej
„a"
74+10
≥70
74+10
Min 69
2
Grubość haka
„b”
120+20
≥116
120+20
Min 115
3
Szerokość paszczy haka
„c”
41+20
≤47
41+20
Max 48
4
Średnica otworu
sworznia haka
cięgłowego
„d”
56+0,50
≤59
56+0,50
Max 60
„e”
560-2
≤60
560-2
Max 62
„f”
2÷4
≤7
2÷4
Max 8
„g”
600-2
≥56
600-2
Min 55
5
6
7
Szerokość otworu haka dla
pałąka sprzęgu
Luz prowadnika haka
cięgłowego
Grubość trzonu haka
cięgłowego
8
Luz wzdłużny układu haka
„i”
1÷1 4
≤16
≤14
Max 16
9
Luz w skrzyni
sprzęgłowej
dostosowany do sprzęgu
samoczynnego
-
3÷5
≤8
3÷5
Max 9
Wielkość rzeczywista
[mm]
Przód
Tył
lokomotywy lokomotywy
8
Uwagi:
Data
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
120
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K7 STR.1/1
POMIAR SPRZĘGU ŚRUBOWEGO
1. Rysunek poglądowy
2. Część parametryczna
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Wymiar
Wymiar naprawczy
konstr.
[mm]
R
G
Średnica sworznia haka cięgłowego
d2
550-0,5
≥52
550-0,5
Średnica czopa nakrętki sprzęgu
d1
450-0,5
≥42,5
450-0,5
+0,5
D1
47 0
≤48,5
47+0,50
D2
57+0,50
≤59
57+0,50
W1
230-0,5
≥19
230-0,5
Pozostałe wymiary sprzęgu –
0
średnice otworów
W2
25 -0,5
≥21
250-0,5
0
W3
40 -1,0
≥37,5
400-1,0
W4
360-1,5
≥33
360-1,5
Sprzęg śrubowy o wytrzymałości na rozciągnie 0,85 MN
Określenie pomiary
Symbol
Wymiar
kresowy
[mm]
min 50
min 41,5
max 49
max 60
min 18
min 20
min 36,5
min 32
Wymiar rzeczywisty
[mm]
Przedni
Tylny
Uwagi:
Data
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
121
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K8 STR.1/2
URZĄDZENIE ZDERZAKOWE
Oznaczenie punktów pomiarowych stosowanych zderzaków elastomerowych (tuleja z płytą):
1. Rysunek poglądowy
2. Część parametryczna
Lp.
Symbol
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
D
d
H
L
Wymiar
konstrukcyjny [mm]
144±0,5
25-0,13
143±5
185,5-0,3
26+0,33
275±0,4
486±1,2
Wymiar naprawczy
[mm]
144,5
26
144,5
184
27
274
484
Wymiar kresowy
[mm]
147
28
146
183
28
273
482
Wymiar zmierzony
[mm]
Uwagi:
Data
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
122
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K8 STR.2/2
URZĄDZENIE ZDERZAKOWE
Oznaczenie punktów pomiarowych stosowanych zderzaków z amortyzatorem małym sprężynowym:
1. Rysunek poglądowy
2. Część parametryczna
Lp.
Symbol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
K
Wymiar
konstrukcyjny [mm]
202+1,20
2010-1,2
214+1,20
100-0,3
191+0,50
1910-0,5
20,6+0,30
20±0,3
0
Wymiar
naprawczy [mm]
≤204,5
≥198,5
≤216,5
≥9,25
≤192,0
≤189,5
≤21,5
≥18,5
≤2
Wymiar kresowy
[mm]
205
198
217
8
193
189
22
18
4
Wymiar zmierzony
[mm]
Uwagi:
Data
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
123
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K9
USTAWIENIA „OSTOJA LOKOMOTYWY – RAMA WÓZKA”
1. Rysunek poglądowy
2. Wartość luzu pomiędzy odbijakami ramy wózka i ostoi lokomotywy
Odbijak pionowy
Wartość parametru „H” w mm
Wymiar
Wymiar kresowy
konstrukcyjny
Minimalny
Maksymalny
Wartość parametru „K” w mm
Wymiar
Wymiar kresowy
konstrukcyjny
Maksymalny
Minimalny
Ls800
25±2
21,0
Nazwa zakładu
27,0
33,0
Seria i numer lokomotywy
Parametr „H”
Strona lewa
Lp.
30±2
29,0
Parametr „K”
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Wózek
Wózek
Wózek
Wózek
Wózek
Wózek
Wózek
Wózek
I
II
I
II
I
II
I
II
Podpis
wykonującego
Typ pojazdu
Odbijak boczny
Data pomiaru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uwaga: Wymiar „H” dla wózka typu 6D jest to luz między ramą wózka a belką bujakową, natomiast dla wózka
typu 1LN i 1LNa luz między ramą wózka a pudłem lokomotywy.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
124
SM42/4
KARTA SMAROWANIA – K10 STR.1/7
LOKOMOTYWY SPALINOWEJ 6D I 6DH
1. Rysunek poglądowy
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
125
SM42/4
KARTA SMAROWANIA – K10 STR.2/7
LOKOMOTYWY SPALINOWEJ 6D I 6DH
2. Część parametryczna
Nr
pkt.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Liczba
Produkty smarowe
pkt.
smarowa
rodzja
gatunek
nia
Silnik spalinowy a8c22
Superol
Skrzynia korbowa
1
olej
CD20/W50
Regulator Woodwarda
1
olej
Lux 10
olej
Turbosprężarka
1
T30
turbinowy
smar
Wspornik listew paliwowych
10
Łt-4S3
maszynowy
Filtry powietrzne
6
olej
Lux 10
turbosprężarki
Układ napędowy
Prądnica główna
1
smar
ŁT-43
Łożyska wirników
elektrycznych silników
8
smar
ŁT-43
trakcyjnych na osi
Łożyska zawieszenia
elektrycznych silników
8
olej osiowy
Pm30/50-0-20
trakcyjnych na osi
KZE-L lub
Przekładnia główna
4
olej
KZE-Z
Przekładnia napędu
1
olej
Hipol 15-6L4
wentylatora
Tuleje ślizgowe sprzęgła
2
smar
Maszynowy 2
elastycznego
Wal główny napędu urządzeń
2
Smar
ŁT2 lub ŁT43
pomocniczych -przeguby
Częstotliwość smarowania
Miejsce smarowania lub
sprawdzania
Poziom
P2/2 P2/3
P1
P2/1
S
S
S
S
S
S
S
S
Zużycie środków
smarnych
Dosmarowyw Wymiana
anie [kg]
[kg]
P3
P4
P5
S
S
W
W
15
240
S
W
W
W
W
0,3
2,3
S
S
W
W
W
0,5
1,0
S
S
S
W
W
0,1
0,2
W
W
W
W
W
-
1,0
S
S
W
W
0,01
1,0
S
S
W
W
0,008
1,3
S
S
S
W
W
W
0,3
3,0
S
S
S
S
W
W
0,5
8,0
S
S
S
S
W
W
0,04
0,06
S
S
S
S
W
W
0,1
1,3
S
S
S
S
W
W
0,1
0,2
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Uwagi
Mycie i
nasączanie
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
126
SM42/4
KARTA SMAROWANIA – K10 STR.3/7
LOKOMOTYWY SPALINOWEJ 6D I 6DH
Nr
pkt.
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Miejsce smarowania lub
sprawdzania
Liczba pkt.
smarowania
Produkty smarowe
rodzja
Wał główny napędu
urządzeń pomocniczych1
Smar
wielowypusty
Wał napędu wentylatora2
Smar
łożyska
Wał napędu wentylatora2
Smar
przeguby
Wał napędu wentylatora1
Smar
wielowypust
Wał napędu wentylatora1
Smar
łożysko
Wał napędu spręzarki 2
smar
przeguby
Wał napędu spręzarki 1
smar
wielowypust
URZADZENIA ELEKTRYCZNE
Prądnica pomocnicza
2
smar
Wzbudnica
2
smar
Silniki wentylatorów
2
smar
silników trakcyjnych
Silniki pompy podającej
2
smar
paliwo
Silniki pompy wstępnego
2
smar
smarowania
Silnik kotła ogrzewczego
2
smar
Silnik pompy krązenia
2
smar
wody
gatunek
ŁT-4S3
P1
Częstotliwość smarowania
Poziom
P2/1 P2/2
P2/3
P3
P4
S
S
ŁT-4S3
P5
Zużycie środków smarnych
Dosmarowywanie Wymiana
[kg]
[kg]
S
S
W
W
0,15
0,2
S
S
W
W
0,08
0,1
ŁT-4S3
S
S
S
S
W
W
0,05
0,1
Maszynowy 2
S
S
S
S
W
W
0,08
0,1
S
S
S
W
W
0,07
0,1
ŁT 43
ŁT 43
S
S
S
S
W
W
0,07
0,1
Maszynowy 2
S
S
S
S
W
W
0,07
0,1
ŁT 43S
ŁT 43S
S
S
S
S
W
W
W
W
0,02
0,01
0,8
0,2
ŁT 43S
S
S
W
W
0,01
0,3
ŁT 43S
W
W
W
-
0,01
ŁT 43S
W
W
W
-
0,01
ŁT 43S
W
W
W
-
0,01
ŁT 43S
W
W
W
-
0,01
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
KARTA SMAROWANIA – K10
Nr
pkt.
3.8
3.9
3.10
Miejsce smarowania lub
sprawdzania
Liczba
pkt.
smarowa
nia
2
2
2
Poziom
P2/3
P3
S
S
S
S
ŁT 43S
smar
smar
wazelina
techn.
wazelina
techn.
1
Smar
Maszynowy 2
kpl.
olej
L-AN46
smar
smar
smar
ŁT 43S
ŁT 43S
ŁT 43S
kpl.
smar
2x2
1
kpl.
3.15
Zaciki akumlatorów
kpl.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Częstotliwość smarowania
Produkty smarowe
P2/2
Styki elektryczne
3.17
127
SM42/4
gatunek
3.14
Regulator wzbudzeniałożysko ślizgowe
Wyłącznik samoczynnyukład dźwigniowy
10.12.2015.
rodzja
3.12
3.13
3.16
Strona / nr dokumentacji
STR.4/7 LOKOMOTYWY SPALINOWEJ 6D I 6DH
Pradica obrotomierza
Prądnica prędkościomierza
Silnik prędkościomierza
Nastawnik-łożyska, koła
zębate, krzywki
Nawrotnik-wał
Przekaźnik ciśnieniowy
3.11
Data opracowania
P1
S
S
P4
W
W
W
P5
W
W
W
S
S
W
W
0,02
0,05
Maszynowy 2
Aliten N
S
S
S
W
W
W
W
0,02
0,02
0,05
0,05
TW
S
S
W
W
0,15
0,2
S
S
W
W
0,15
0,2
W
W
W
-
0,01
S
W
W
0,05
0,02
W
W
-
1,4
TW
P2/1
Zużycie środków
smarnych
Dosmarowyw Wymia
anie [kg]
na [kg]
0,005
0,002
0,005
0,002
0,005
S
S
S
Podwozie i nadwozie
Łożyska toczne zestawów
kołowych
8
smar
ŁT 43S
Amortyzatory hydrauliczne
4
olej
Amortyzol 10
Czop skrętu
2
smar
Maszynowy 2
4
Olej
4
smar
Ślizgi oparcia bocznego
pudła
Zderzak-tarcza
S
S
W
W
0,1
0,6
S
S
S
W
W
0,2
0,3
L-AN46
S
S
W
W
W
0,1
0,4
Maszynowy 2
S
S
S
W
W
0,01
0,02
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
128
SM42/4
KARTA SMAROWANIA – K10 STR.5/7
LOKOMOTYWY SPALINOWEJ 6D I 6DH
Nr
pkt.
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.
Miejsce smarowania lub
sprawdzania
Zderzak-tarcza,pochwa
Resor piórowy
Sworzeń resora
Sprzęg śrubowy
śruba,czopy,sworzeń.
Wieszak belki bujakowej
Sworzeń amortyzatora
Liczba
pkt.
smarowa
nia
4
8
8
rodzja
gatunek
smar
smar
smar
Grafitowy
Grafitowy
Maszynowy 2
2
Olej
L-AN46
8
8
smar
smar
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Zawór maszynisty hamulca
samoczynnego
Pozostałe zawory i kurki
układu powietrznego
Cylinder hamulcowy
Cylinder powietrza urządzeń
elektrycznuch
Łożyska ślizgowe hamulca
ręcznego
Koło zębate hamulca
ręcznego
W
0,01
0,02
S
S
W
W
W
W
W
W
0,07
0,04
0,1
0,05
S
W
W
W
0,5
9
Superol
CD20/W50
S
W
W
W
0,3
0,5
TW
S
S
W
W
0,01
0,04
TW
S
S
W
W
0,01
0,04
W
W
W
-
0,015
S
S
W
W
0,01
0,04
S
S
W
W
0,05
0,08
S
S
W
W
0,04
0,05
Maszynowy 2
Maszynowy 2
Ukłąd powietrzny i różne
L-AN46
1
smar
Maszynowy 2
kpl.
S
W
Olej
1
S
W
2
1
S
S
Aliten N
Filtr powietrzny sprężarki
Poziom
P2/3
S
S
smar
5.2
P2/2
S
P5
W
W
W
4
1
P2/1
P4
W
W
W
8
Sprężarka
P1
Zużycie środków
smarnych
Dosmarowyw Wymia
anie [kg]
na [kg]
0,02
0,5
1,0
0,05
0,02
P3
W
W
W
Olej
sprężarko
wy
Olej
sprężarko
wy
Wazelina
techniczna
Wazelina
techniczna
smar
5.1
Częstotliwość smarowania
Produkty smarowe
Superol
CD20/W50
S
S
S
Aliten N
S
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
KARTA SMAROWANIA – K10
Nr
pkt.
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
6.
6.1
6.2
Miejsce smarowania lub
sprawdzania
Wciono gwintowanerze
Sworznie dźwigni
hamulcowych
Nakrętka rzymska ciegła
hamulcowego
Prędkościomierz rejestrujący
Przekładnia pr adnicy
predkościomierza
rejestrującego
Przyrządy pomiarowokontrolne
Wały hamulcowe
Pompa wodna
VAPOR- dławik dmuchawydźwignie
-dałwik dmuchawy-łożyska
-łożska koła pasowego
-układ dźwigni regulatora
paliwa i filtra wody
-pompa wodna –łożyska
silnika
-pompawody-przekładnia
-zawór odmulający-cylinder
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
129
SM42/4
STR.6/7 LOKOMOTYWY SPALINOWEJ 6D I 6DH
Liczba
pkt.
smarowa
nia
1
Częstotliwość smarowania
Produkty smarowe
P2/2
Poziom
P2/3
S
P3
S
P4
W
P5
W
S
S
S
W
W
0,005
0,01
W
W
W
-
0,005
S
W
W
0,03
0,05
W
W
W
-
0,05
S
W
W
0,01
0,015
S
W
W
0,1
0,2
W
W
W
-
0,01
S
S
W
W
0,01
0,02
S
S
S
S
S
S
W
W
W
W
0,08
0,04
0,1
0,05
S
S
S
W
W
0,05
0,08
S
S
W
W
0,07
0,08
S
S
S
S
W
W
W
W
0,2
0,05
0,4
0,1
rodzja
gatunek
smar
Maszynowy 2
80
smar
Maszynowy 2
8
smar
Maszynowy 2
1
Olej
Wazelinowy
biały
1
smar
Maszynowy 2
kpl.
Olej
8
smar
Wazelinowy
biały
Maszynowy 2
1
smar
ŁT 43S
kpl.
Olej
L-AN46
S
S
2
6
smar
smar
ŁT 43S
ŁT 43S
S
S
kpl.
Olej
L-AN46
S
2
smar
ŁT 43S
1
kpl.
Olej
Olej
L-AN46
L-AN46
P1
P2/1
S
S
S
Ogrzewanie
S
Zużycie środków
smarnych
Dosmarowyw Wymia
anie [kg]
na [kg]
0,02
0,03
S
S
S
S
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
130
SM42/4
KARTA SMAROWANIA – K10 STR.7/7
LOKOMOTYWY SPALINOWEJ 6D I 6DH
Nr
pkt.
6.2
6.3
Miejsce smarowania lub
sprawdzania
Częstotliwość smarowania
Produkty smarowe
rodzja
gatunek
P1
Zużycie środków
smarnych
Dosmarowyw Wymia
anie [kg]
na [kg]
P2/1
P2/2
Poziom
P2/3
P3
P4
P5
S
S
S
S
W
W
0,05
0,1
VAPOR-kurki stożkowe
zmiękczacza wody
kpl.
smar
Maszynowy
2
-termostat kominowy-łożsko
kpl.
Wazelinowy
biały
TW
S
S
S
W
W
0,03
0,05
2
Smar
ŁT 43S
S
S
S
W
W
0,005
0,008
2
1
Smar
Smar
ŁT 43S
ŁT 43S
W
W
W
W
W
W
-
0,01
0,015
1
olej
Transol 150
W
W
W
W
0,2
1,0
2
Smar
ŁT 43S
S
S
W
W
0,01
0,05
1
Smar
S
S
S
W
W
0,01
0,02
1
Smar
S
S
S
W
W
0,01
0,02
1
Smar
ŁT 43S
S
S
W
W
0,02
0,03
1
Olej
L-AN46
S
S
S
W
W
0,005
0,01
1
Smar
Maszynowy
2
S
S
S
W
W
0,005
0,01
Podgrzewacz wody P-4
-łożysko iskrownika
-łżysko pompy paliwa
-łożsko silnika wentylatora
Kócoł ogrzewczy WB
-pompa wody
-łożyska wentylatora
promieniowego
-dźwignia zaworu ZSW
6.4
Liczba
pkt.
smarowa
nia
-dżwignia napedu
przepustnicy powietrza
-łożysko przepustnicy
powietrza
-wewnętrzna powierzchnia
cylindra siłownika zaworu
AZO
-przycisk zaworu AZO
Objaśnienia:
S
Maszynowy
2
Maszynowy
2
S
S – sprawdzić, smarować w razie potrzeby W – wymienić
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Uwagi
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
131
SM42/4
KARTA – K11
PRÓBA ODBIORCZA SPRĘŻARKI POWIETRZA
Nazwa Zakładu ………………………………………………………………………………………
Typ naprawionej sprężarki: ………………………..
Nr fabryczny: …………………………………………
Wyniki prób: ………………………………………….
Wymagania wielkości
parametrów
W2P-315
A200P
Lp.
Parametry sprężarki
Jednostka
1
2
3
Prędkość obrotowa
Temperatura otoczenia
Temperatura po II stopniu sprężania
Temperatura oleju w skrzyni
korbowej sprężarki
Ciśnienie powietrza po II stopniu
sprężania
Ciśnienie oleju
Wydajność sprężarki
Czas napełniania układu
sprężonego powietrza od 0 do 0,8
MPa
[obr/min]
[°C]
[°C]
1500
180
1630
180
[°C]
70
70
[MPa]
1
1
[MPa]
[m3/h]
0,2÷0,3
204±10%
0,3±0,1
190±10%
[min]
5
5
4
5
6
7
8
Wynik rzeczywisty
Ocena oględzin zewnętrznych:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Uwaga: Dopuszcza się dokonywanie wydajności sprężarki na lokomotywie.
Uwagi:
Data
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
132
SM42/4
KARTA – K12 STR.1/3
PRÓBA DOCIERANIA SILNIKA SPALINOWEGO a8C22
Próba zespołu prądotwórczego pod obciążeniem
Poz.
nastawnika
Prędkość obrotowa wału
korbowego silnika spalinowego
Moc mierzona na zaciskach
prądnicy
Czas pracy zespołu
[obr/min]
500±4%
500±4%
570±4%
640±4%
710±4%
780±4%
860±1,5%
930±1,5%
1000±1,5%
[kW]
Bieg luzem
135±3%
182
234
286
348
408
474
540±3%
[h/min]
10
10
10
10
10
10
10
10
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Kąt wtrysku dla poszczególnych cylindrów
Nr cylindra
1
2
3
4
5
6
7
8
334°
154°
154°
334°
24°
204°
204°
24°
Kąty początku i końca otwarcia zaworu wlotowego i wylotowego
Nr cylindra
Położenie w ,,GMP,,
Zawory
Otwarte
wlotowe
Zamknięte
Zawory
Otwarte
wylotowe
zamknięte
1-4
2-3
5-8
6-7
0°
290°
230°
123°
63°
180°
110°
50°
303°
243°
50°
340°
280°
173°
113°
230°
160°
100°
353°
293°
Uwagi:
Data
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
133
SM42/4
KARTA – K12STR.2/3
PRÓBA DOCIERANIA SILNIKA SPALINOWEGO a8C22
Nr silnika spalinowego
Nr turbosprężarki
Stanowisko: HAMOWANIA
Kąt wyprzedzenia wtrysku
Nr regulatora
obr.
Moc znamionowa w [kW]
Prędkość znamionowa w [obr/min]
Uwagi: dotyczące pracy silnika i stanu wkładów filtrujących
………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………….
SPRAWDZENIE REGULATORA WOODWARA
Prędkość
obrotowa
silnika
Działanie
elektromagnesu
Napięcie
generatora
Natężenie
prądu
Moc
agregatu
Chwilowa
prędkość
obrotowa
Ustalona
prędkość
obrotowa
Średnica tłoka / skok tłoka
Nr prądnicy
Położenie listew zębatych 5
cylindra
Przejście z obrotów Temperatura
biegu jałowego do
otoczenia
znamionowego
w położeniu stop
570±23
710±28
860±13
A
AC
ABCD
[V]
[A]
[kW]
[obr/min]
[obr/min]
-
-
182
a)
570±23
-
-
-
-
286
286
710±28
860±13
ABC
-
-
540±16
1000±15
Ciśnienie
barometryczne
w [s]
w [°C]
w [hPa]
6-8
20
981
Opornosc izolacji
Wyłącznik K1
[V]
[A]
w stanie
zimnym
w stanie
nagrzanym
Otwarty
-
1500 ÷ 1900
w [MΩ]
w [MΩ]
min 5,0
min 1,6
Zamkniety
-
1100
0
13
Sprawdzenie automatycznych urządzeń zabezpieczających
Regulator bezpieczeństwa
1000±15
Sprawność
prądnicy
w położeniu
max
w [mm]
[obr/min]
Typ prądnicy
Regulator
Siłownik
w [obr/min]
w [MPa]
±20
1200
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
-
Wyłączenie przez regulator Woodwarda
w [MPa]
0,16 +0,4/0 0,27+0,3/0
Użytkownik pojazdu
182
640±26
234
710±28
286
d)
d)
-
85
[MPa]
[MPa]
mm H2O
mm Hg
[kg]
[s]
g/kWh
0,5 ÷ 0,7 e)
0,15 ±0,05
200
0,6
-
-
±12,5
b)
780±31
348
860±13
408
930±14
474
1000±15
540±16
Wzrost 10% od ustalonej prędkości obrotowej b) Moce wynikowe c) Nie może znajdować się w skrajnych położeniach d) Różnice ± 30 ̊C od wartości średniej e)Przy mocach częściowych i obrotach biegu jałowego 0,27÷0,3 MPa
data podpis…………………………………………………………..
data podpis…………………………………………………………….
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Jednostkowe
zużycie
570±23
72+8/+7
Czas pomiaru
135±3
80±10
Ustalona ilość
500±20
75±5
Powietrza w
kolektorze
80±5
[°C]
Olej napędowy
spalin za
turbosprężarką
c)
[°C]
wody
chłodzącej
-
[°C]
Powietrza
oleju
silnikowego
[°C]
Spalin
w
kolektorze
dz
Ciśnienie
za
turbosprz
ężarką
[kW]
Oleju
kolektor ¾
-
Wody
kolektor ½
-
134
SM42/4
za
chłodnicą
-
10.12.2015.
przed
chłodnicą
[A]
Strona / nr dokumentacji
Karta-K12 Silnika a8C22 str.3/3
za
chłodnicą
[V]
Data opracowania
Temperatura
przed
chłodnicą
obr/min
Położenie
wskaźnika
regulatora
Woodwarda
Moc zespołu
Natężenie
prądu
Napięcie
Prędkość obrotowa
Prądnica
Opracowanie
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
135
SM42/4
KARTA POMIAROWA K13 STR.1/2
ZUŻYCIE ZARYSU OBRĘCZY ZESTAWÓW KOŁOWYCH
1. Rysunek poglądowy
2. Część parametryczna
Lp.
Określenie parametru
1
Grubość obręczy „O” 3)
2
Wysokość obrzeża „Ow”
3
4
Grubość obrzeża „Og” 5)
Stromość obrzeża „qr” 5)
Suma grubości dwóch obrzeży
„Ogl” + „Ogp”
5
6
7
8
Średnica koła w okręgu tocznym
„D”
Odległość między wewnętrznymi
powierzchniami obręczy
zestawów „Az”
Odległość między zarysami
obrzeży obręczy zestawów „Ez” 2)
Ez = „Ogl” + „Ogp” + „Az”
Wielkość parametru [mm]
Wymiar konstrukcyjny 1) Wymiar naprawczy 1)
75+5-1
≥45
28,0±5
28,0±5
32,5+0,50
10,8+0,20
32,5+0,50
10,8+0,20
Wymiar kresowy
min 30,0
max 36,0
min 25,0
22,0
6,5
65,0+1,00
65,0+1,00
48,04)
1010±1,0
≥1040
Wynika w
maksymalnego
dopuszczalnego
zużycia obręczy
1360+20
1360+3-1
Az’ 1360±3
od 1410 do 1426
od 1410 do 1426
od 1410 do 1426
„Ogl” grubość obrzeża koła lewego, „Ogp” grubość obrzeża koła prawego
Dopuszczalna różnic średnic kół: - w zestawie ≤ 1,0 mm; - w wózku ≤ 2,0 mm; - między wózkami ≤ 5,0 mm
1)
Wymiary konstrukcyjne i naprawcze odnoszą się do pomiarów zestawów kołowych wymontowanych z pojazdów trakcyjnych (w
stanie swobodnym) natomiast wymiary kresowe do zestawów zabudowanych w pojeździe (pod obciążeniem)
2)
Przy obliczaniu odległości między zarysami obrzeży obręczy „Ez”, należy pomierzyć „Az” na wysokości główki szyny w zestawie
zabudowanym na pojeździe trakcyjnym ( pod obciążeniem)
3)
Dopuszcza się – na żądanie użytkownika – obniżenie wymiaru naprawczego grubości obręczy, jednak do wartości wyższej niż
wymiar kresowy
4)
W zależności od „Az” i w granicach „Ez”
5)
Maksymalna grubość i stromość nie może przekroczyć wymiarów konstrukcyjnych dla danego zarysu.
-Max wytarcie miejscowe obręczy w okręgu tocznym 1,5 mm
-Max wysokość nawisu materiału 6 mm
-Obręcze zestawu kołowego powinny mieć zarys 28UIC 140 (PN-EN 13715:2008)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
136
SM42/4
KARTA POMIAROWA K13 STR.2/2
ZUŻYCIE ZARYSU OBRĘCZY ZESTAWÓW KOŁOWYCH
Seria i numer lokomotywy
Wyniki pomiarów
Strona zestawu
Podpis wykonującego
pomiar
Data pomiaru i stan
licznika [km]
Lp.
Nazwa Zakładu
Grubość obręczy
„O”
Wysokość obrzeża
„Ow”
Grubość obrzeża
„Og”
1
1
1
2
3
4
2
3
4
2
3
4
Stromość obrzeża
„qr”
Średnica koła w
okręgu tocznym
„D”
Zestaw kołowy nr ( kolejny od czoła lokomotywy)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
L
1
Suma grubości
dwóch obrzeży
zestawów „Ogl” +
„Ogp”
P
L
2
P
L
3
P
L
4
P
L
5
P
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
2
3
4
Odległość między
wewnętrznymi
powierzchniami
obręczy
„Az”
Odległość między
zarysami obrzeży
obręczy
„Ez”
1
1
2
3
4
2
3
4
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
137
SM42/4
KARTA POMIAROWA K14 STR.1/2
KOMPLET ZESTAWÓW KOŁOWYCH
1. Rysunek poglądowy
UWAGA:
- W zestawach kołowych prawą stroną zestawu jest strona przeciwna do koła zębatego
- Różnica średnic kół mierzona na okręgu tocznym:
Jednego zestawu max – 1,0 mm
Między zestawami jednego wózka max – 2 mm
Między wózkami lokomotywy max – 5
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
138
SM42/4
KARTA POMIAROWA K14 STR.2/2
KOMPLET ZESTAWÓW KOŁOWYCH
2. Część parametryczna
Wymiary [mm]
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Określenie pomiarów
Średnica kół w okręgu tocznym D
Szerokość obręczy b
Grubość obręczy O
Bicie boczne powierzchni obręczy
Bicie promieniowe obręczy
Odległość między wewnętrznymi
powierzchniami obręczy Az
Grubość obrzeża Og
Suma grubości obrzeży 2Og
Odległość między zarysami obrzeży
obręczy Ez
Ez = Ogl + Ogp + Az’
Wysokość obrzeża Ow
stromość obrzeża qr
Średnica kół bosych D1
Symetria rozstawu kół C – C’
Średnica czopa łożyska zawieszenia
silnika
Rezystancja zestawu [Ω]
Wynik badania defektoskopowego
Konstrukcyjny
Naprawczy
1100±1
140±2
75+5-1
≤0,8
≤0,5
≥1040
140+2-3
≥45
≤0,8
≤0,5
1360+20
1360+3-1
32,5+0,50
65,0+10
32,5+0,50
65,0+10
Pomiary należy wykonać wg obowiązujących przepisów
Zestaw nr 1
Zestaw nr 2
Zestaw nr 3
Zestaw nr 4
L
P
L
P
L
P
L
P
od 1410 do 1426
Data
28,0±0,5
10,8+0,2
900+0,15
≤1
28,0±0,5
10,8+0,2
≥944
≤1
175-0,3-0,41
170,5
0,01
0,01
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
139
SM42/4
KARTA POMIAROWA K15 STR.1/2
ZESTAW KOŁOWY
1. Rysunek poglądowy
2. Część parametryczna
Lp.
1
2
3
Określenie pomiaru
średnica
stożkowość
owalność
bicie promieniowe
średnica
stożkowość
owalność
bicie promieniowe
średnica
bicie promieniowe
różnica średnic okręgów
tocznych
Wymiar
Wymiar
konstrukcyjny [mm]
naprawczy [mm]
Czopy osiowe
+0,068/+0,043
D2
160
160+0,068/+0,043
≤0,012
≤0,012
≤0,012
≤0,012
K
≤0,012
≤0,012
Czopy zawieszenia silnika trakcyjnego
D3
175-0,31/-0,41
≥170,5
≤0,015
≤0,02
≤0,015
≤0,02
L
≤0,015
≤0,02
Okręgi toczne
D, D’
1010±1
≥1040
H
≤0,5
≤0,5
Symbol
D-D’
≤0,5
Strona
A
B
Uwagi
≤0,5
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
140
SM42/4
KARTA POMIAROWA K15 STR.2/2
ZESTAW KOŁOWY
Obręcze
4
bicie boczne płaszczyzn
obręczy
grubość obręczy
szerokość obręczy
średnica koła bosego
odległości między
wewnętrznymi
płaszczyznami obręczy
wysokość obrzeża
grubość obrzeża
stromość obrzeża
symetria kół względem
pionowej osi zestawu
G
≤0,8
≤0,8
O
b
D1
75+5-1
140±2
9000-0,15
≥45
140+2-3
≥944
Az
1360+20
1360+3-1
Ow
Og
qr
28,0±0,5
32,5+0,50
10,8+0,20
28,0±0,5
32,5+0,50
10,8+0,20
C – C’
≤1,0
≤1,0
średnica
5
6
7
8
Szyjka osiowa
170+10
D4
≥165
w środku
osi
w środku
osi
strzałka ugięcia
-
≤1,0
≤1,0
bicie promieniowe
M
≤2,0
≤2,0
bicie promieniowe
bicie boczne wieńca koła
zębatego
N
Koło zębate
≤0,3
P
≤0,3
-
-
Typ 1
-
228,97÷229,02
≥228,77
Typ 2
-
228,86÷228,99
≥228,66
≤0,5
≤0,5
Oporność zestawu
0,01Ω
0,01Ω
Pomiar koła zębatego przez 8 zębów
z
otworem
Ø1861)
z
otworem
Ø2042)
Zarys obręczy 28 UIC – 140 (PN-EN 13715:2008)
1)
2)
dla lokomotyw do numeru fabrycznego 663
dla lokomotyw do numeru fabrycznego 664
Siłą wtłaczania
[kN]
oś / koło zębate
400÷600
oś / koło bez obręczy
930÷1320
oś / koło z obręczą
Oporność elektryczna
1080÷1420
Data
Maksymalna
(dopuszczalna)
[Ω]
po wymianie
obręczy
bez wymiany
obręczy
0,01
0,01
Wyważanie
statyczne
[kgm]
dopuszczalny
moment
niewyważenia
statycznego
0,250
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
141
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K16 STR. 1/2
PRÓBA STATYCZNA HAMULCA
Lokomotywa spalinowa nr ………………………………………………………………………………………….
1. Sprawdzenie działania hamulca przy hamowaniu i luzowaniu.
1.0 Szczelność układu pneumatycznego
Miejsce pomiaru
Przewód główny z 0,5 MPa
Zbiornik główny z
0,8 Mpa
W cylindrach hamulcowych
Spadek ciśnienia w układzie hamulcowym
dopuszczalny
rzeczywisty
0,01 MPa w ciągu 5 minut
0,02 Mpa w ciągu 5 minut
0,01 MPa w ciągu 5 minut
1.1 Hamulec niesamoczynny (przy użyciu zaworu dodatkowego)
-ciśnienie max 0,40±0,02MPa dla wózków 6D
-ciśnienie max 0,62±0,02MPa dla wózków 1LN
Nazwa czynności
Hamowanie -6D
-1LN
Luzowanie -6D
-1LN
Ciśnienie w cylindrach hamulcowych
[MPa]
założone
rzeczywiste
0 ÷ 0,38*
0÷
0 ÷ 0,59*
0÷
0,40 ÷ 0,04
÷ 0,04
0,62 ÷ 0,04
÷ 0,04
Czas [s]
założony
rzeczywisty
3÷5
15 ÷ 20
1.2 Hamulec samoczynny (przy użyciu głównego zaworu maszynisty)
Ustawiony na osobowy i towarowy:
-ciśnienie max 0,40±0,02MPa dla wózków 6D
-ciśnienie max 0,62±0,02MPa dla wózków 1LN
Czas [s]
Ciśnienie w cylindrach
hamulcowych [MPa]
Nazwa czynności
Wstępne hamowanie
(pierwszy stopień hamowania ,trzecie
położenie rączki zaworu)
Luzowanie
Pełne hamowanie
-6D
(czwarte położenie rączki zaworu) -1LN
Luzowanie
-6D
-1LN
Ponowne hamowanie
(po pełnym hamowaniu służbowym ,piąte
położenie rączki)
Hamowanie nagłe
-6D
(szóste położenie rączki zaworu) -1LN
założone
zmierzone
0 ÷ 0,10
0÷
0,10÷ 0,04
0 ÷ 0,38*
0 ÷ 0,59*
0,40 ÷ 0,04
0,62 ÷ 0,04
÷ 0,04
0÷
0÷
÷ 0,04
Założony
Rzeczywisty
osobowe
towarowe
-
-
6 ÷ 10
3÷5
-
Osobowe towarowe
20 ÷ 28
15÷20
36 ÷ 50
0 ÷ 0,12
0÷
-
-
0,4+0,02 -0,04*
0 ÷ 0,59
0÷
3÷5
20 ÷ 28
*)- 0,95 wartości ciśnienia ustalonego ( zmierzonego na manometrze ) po 90 sekundach licząc od chwili drgnięcia wskazówki
2. Sprawdzenie działania hamulca przeciw poślizgowego –ciśnienie max 0,11Mpa
Nazwa
Hamowanie
Luzowanie
Ciśnienia w cylindrze hamulcowym w [MPa]
Czas w [s]
0÷
÷ 0,04
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
142
SM42/4
KARTA POMIAROWA – K16 STR. 2/2
PRÓBA STATYCZNA HAMULCA
3. Sprawdzenie działania odluźniacza
Ciśnienia w cylindrze hamulcowym w [MPa]
od ciśnienia
do ciśnienia
0,04
0,04
Nastawienie
hamulca
Osobowy
Towarowy
Czas w [s]
4. Sprawdzenie działania urządzenia czuwakowego
Czas działania w [s] **
założony
5 ÷ 10
**)
rzeczywisty
- czas os momentu zwolnienia przycisku elektrycznego do rozpoczęcia hamowania
5. Pomiar skoku tłoka w cylindrach hamulcowych i odchodzenie klocków
Wózek przedni
Rodzaj lokomotywy
Cylinder
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Strona lewa
[mm]
[mm]
-
[mm]
[mm]
-
I
II
III
IV
I
II
Z wózkami typu 6D
Z wózkami typu 1LN
Wózek tylni
-
-
-
-
-
6. Pomiar odchodzenie klocków przy luzowaniu
Wózek przedni
Nr wózka
Wózek tylni
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Strona lewa
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
I
II
III
IV
7. Sprawdzenie wskazań i oznaczeń ciśnień maksymalnych na tarczach ciśnieniomierzy
Maksymalne ciśnienie [MPa]
założone
zmierzone
0,80
0,50
0,40
0,60
-
Rodzaj ciśnieniomierza
Ciśnieniomierz zbiornika głównego
Ciśnieniomierz przewodu głównego
Ciśnieniomierz cylindra hamulcowego
Na wózkach 6D
Na wózkach 1LN
Ciśnieniomierz zbiornika rozrządu
8. Sprawdzenie działania zaworu nagłego hamowania
Wynik próby:…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Uwagi:
Data
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
143
SM42/4
KARTA K17 STR. 1/2
PRÓBY I POMIARY PRĘDKOŚCIOMIERZA
Nazwa Zakładu………………………………………………………………………..
Protokół sprawdzenia prędkościomierza elektromechanicznego typu Hasler
Typ ……………….. Typ przyrządu: 5,1 ……………….. Nr fabryczny ……………………
1. Sprawdzenie wskazań i rejestracji prędkości
Prędkość zadana
Zakres
pomiarowy
prędkościomierza
[km/h]
Wartość
[%] zakresu
prędkości
pomiarowego
[km/h]
~30
~60
~90
~90
~60
~30
Błąd wskazania
Dopuszczalny Prędkość
prędkościomierza
błąd
wskazana
[km/h]
Prędkość
zarejestrowania na
taśmie
Błąd
Wartość
rejestracji
prędkości
prędkościo
[km/h]
mierza
[km/h]
±3 km/h
Ocena wyników: pozytywna – negatywna *)
2. Sprawdzenie wskazań rejestracji długości drogi
Liczba obrotów
(j≥25xk)
Wartość poprawna długości drogi
wg
Tolerancja
(błąd względny)
k=……..
j=………
licznika [km/h]
rejestracji na
taśmie [mm]
±1% dla
długości drogi
Wartość
zarejestrowana
długości drogi
[km/h]
[mm]
Błąd rejestracji
długości drogi
Ocena wyników: pozytywna – negatywna *)
3. Sprawdzenie pracy licznika
Sprawdzenie zmiany wskazań licznika
względem czasu przy v = 60 [km/h]
Wartość nominalna
co 1 minutę wzrost o 1 km
Ocena sprawdzenia*)
pozytywna – negatywna *)
4. Sprawdzenie parametrów pracy zegara
a) Względny przyrost błędu wskazania czasu pracy zegara prędkościomierza
bzw wynosi: ……………… [min/dobę] (dopuszczalny błąd wynosi ±2 [min/dobę]
b) Czas pracy zegara prędkościomierza wynosi: ……………………… [h] (minimum 30h)
c) Ocena wyników: pozytywna – negatywna *)
5. Sprawdzenie działania urządzeń przesuwu taśmy
Posuw taśmy
Wartość nominalna
Podczas postoju
5 [mm/h]
Równomierność przesuwu
40 nakłuć na 100
taśmy
[mm] taśmy
Praca sprzęgiełka
-
Tolerancja
±0,3 [mm]
1 nakłucie
Ocena sprawdzenia*)
pozytywna – negatywna
pozytywna – negatywna
-
pozytywna – negatywna
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
144
SM42/4
KARTA K17 STR. 2/2
PRÓBY I POMIARY PRĘDKOŚCIOMIERZA
6. Sprawdzenie zespołu stykowego (zależnego od prędkości)
Nr
zestyku
KI
K II
K III
K IV
KV
Stan zasadniczy
styków (
prędkościomierz nie
napędzany) **)
otwarty
otwarty
otwarty
otwarty
otwarty
Wymagana
prędkość zmiany
[km/h]
przy
przy
wzroście spadku
zamknięty
zamknięty
zamknięty
zamknięty
zamknięty
Pomierzona prędkość zmiany [km/h]
Tolerancja
przy wzroście
przy spadku
±1%
prędkości
maksymalnej
± ……….
[km/h]
Ocena wyników: pozytywna – negatywna *)
7. Sprawdzenie poprawności zapisów na taśmie
Zapis
Wartość
nominalna
Czasu
a = 20 [mm]
b = 69 [mm]
Prędkości
c = 24 [mm]
Dodatkowy
cyfrowy
(dwustawny)
analogowy
(ciśnienia)
Tolerancja
Ocena sprawdzenia *)
15 [s]
±0,3 [mm]
±0,4 [mm]
±0,3 [mm]
pozytywna-negatywna
pozytywna-negatywna
pozytywna-negatywna
pozytywna-negatywna
1,3 [mm]
±0,2 [mm]
pozytywna-negatywna
7 [mm]
±0,3 [mm]
pozytywna-negatywna
8. Sprawdzenie oświetlenia
Oświetlenie
Ocena sprawdzenia*)
tarczy
pozytywna-negatywna
wykresu
pozytywna-negatywna
Ogólny wynik sprawdzenia: pozytywny – negatywny *)
Uwagi:
Data
Podpis
Wykonujący pomiar
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
145
SM42/4
9.2. Protokoły
SPIS TREŚCI
PROTOKÓŁ P1 – ŚWIADECTWO ODBIORU JAKOŚCIOWEGO LOKOMOTYWY SPALINOWEJ
PROTOKÓŁ P2 – ODBIÓR PO NAPRAWIE LOKOMOTYWY SPALINOWEJ
PROTOKÓŁ P3 – ODBIÓR ROBÓT DODATKOWYCH
PROTOKÓŁ P4 – REGULACJA REFLEKTORÓW
PROTOKÓŁ P5 – KARTA GWARANCYJNA PO WYKONANEJ NAPRAWIE
PROTOKÓŁ P6 – JAZDA PRÓBNA LOKOMOTYWY
PROTOKÓŁ P7 – ZE SPRAWDZENIA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
PROTOKÓŁ P8 – OGLĘDZIN, POMIARÓW I PRÓB POSTOJOWYCH
PROTOKÓŁ P9 – Z BADANIA EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH DO ATMOSFERY - SILNIKA SPALINOWEGO
PROTOKÓŁ P10 – ZE SPRAWDZENIA ZAKŁÓCEŃ OD PRZETWORNICY (ZASILACZA) TYRYSTOROWEJ NA DZIAŁANIE
URZĄDZEŃ CZUJNOŚCI
PROTOKÓŁ P11 – PRZEKAZANIE LOKOMOTYWY DO NAPRAWY
PROTOKÓŁ P12 – REGULACJA UKŁADU WZBUDZEŃ: WZBUDNICA – PRĄDNICA GŁÓWNA
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
146
SM42/4
PROTOKÓŁ P1 – ŚWIADECTWO ODBIORU JAKOŚCIOWEGO LOKOMOTYWY
SPALINOWEJ
.......................................................
.......................................................................
Nazwa zakładu
Miejscowość, data
Potwierdza się, że lokomotywa spalinowa typu ..................................... nr ............................................
po naprawie ...................................................... wykonanej w ..................................................................
(rodzaj naprawy)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(nazwa zakładu wykonującego naprawę)
Została naprawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, Warunkami Technicznymi Odbioru po
naprawie oraz Dokumentacją Systemu Utrzymania użytkownika
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(nazwa właściciela)
...........................................................................................nr ...................................................................
.............................................................
Kontrola jakości
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
147
SM42/4
PROTOKÓŁ P2 – ODBIORU PO NAPRAWIE LOKOMOTYWY SPALINOWEJ
Lokomotywa spalinowa serii ................................ typu ............................ nr ............................................
Rodzaj dokonanej naprawy ......................................................................................................................
(poziom utrzymania)
Nazwa zakładu naprawiającego ...............................................................................................................
Stwierdzono wykonanie naprawy zgodnie z ustalonym zakresem i obowiązującymi przepisami.
Specyfikacja dokumentów przekazywanych z lokomotywą.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Data podpisania protokołu odbiorczego przez Przedstawiciela użytkownika jest datą ostatecznego
zakończenia naprawy.
(miejscowość i data)
....................................................
Przedstawiciel zakładu naprawiającego
.....................................................
Przedstawiciel użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
148
SM42/4
PROTOKÓŁ P3 – ODBIORU ROBÓT DODATKOWYCH
Sporządzony w .................................................................dnia ................................................................
(miejscowość)
Lokomotywa spalinowa serii ..............................................typu ......................... nr ...................................
rok budowy .......................................... r. rodzaj naprawy ................................................. wykonanej
(poziom utrzymania)
w ..............................................................................................................................................................
(nazwa zakładu wykonującego naprawę)
Lp.
Wyszczególnienie wykonanych robót
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wykonano wymienione roboty dodatkowe zgodnie z zamówieniem nr........................................................
Data
Podpis
Przekazujący
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
149
SM42/4
PROTOKÓŁ P4 – STR.1/3 – REGULACJI REFLEKTORÓW
1. Przygotowanie lokomotywy.
-
Dla sprawdzenia prawidłowego ukierunkowania osi
optycznych reflektorów, lokomotywę należy ustawić na torze prostym wypoziomowanym w położeniu
środkowym (przy obciążeniu lokomotywy pełnymi zapasami).
-
Obliczenie współrzędnych punktów A, B i C na ekranie.
Na ekranie należy wyznaczyć osie V i H oraz punkty, na które mają padać osie optyczne reflektorów.
-
Sposób przeprowadzenia regulacji.
Przed czołem lokomotywy w odległości e ≥7m (zaleca się odległość 25m) od powierzchni świetlnej
reflektorów należy ustawić ekran prostopadle do toru w ten sposób aby oś H - H przecinała oś toru.
Każdy reflektor powinien być sprawdzony indywidualnie przy wygaszeniu pozostałych. Oś optyczna
każdego reflektora powinna padać na ekran w punkcie wyznaczonym. W przypadku rozbieżności należy przeprowadzić korekcję poprzez odpowiednie ukierunkowanie ogniskowej reflektora.
Przy pomiarach wysokości reflektorów na lokomotywie należy uwzględnić zużycie obręczy.
gdzie: A, B, C - środki jasnych plam na ekranie
(a), (b), (c) - współrzędne usytuowania reflektorów na lokomotywie
a, b, c - współrzędne punktów A, B, C na ekranie,
a' = a
b' = b0,93
c'= c 0,93
gdzie: e - odległość mierzona od czoła reflektora do ekranu
(może ulegać zmianie w zależności od możliwości regulującego)
350 m - wymagana długość oświetlenia szlaku
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
150
SM42/4
PROTOKÓŁ P4 – STR.2/3 – REGULACJI REFLEKTORÓW
2. Wyniki pomiarów i sprawdzeń:
a) projektorów
Pomiar wysokości reflektorów (mierzony od
główki szyny) na lokomotywie
Wysokość
reflektora
górnego A
(b)
Wysokość
reflektora
dolnego B
(c)
Wysokość
reflektora
dolnego C
(c)
Rozstaw
reflektorów
Wymiar rzeczywisty w [mm]
Na lokomotywie
przód
tył
lokomotywy
lokomotywy
Na ekranie
przód
lokomotywy
tył
lokomotywy
Wymiar konstrukcyjny [mm]
Wymiar konstrukcyjny [mm]
Wymiar konstrukcyjny [mm]
Wymiar konstrukcyjny [mm]
b) sprawdzenie działania przyciemniania reflektorów
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
c) sprawdzenie osygnalizowania świetlnego lokomotywy
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
UWAGI:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Data
Podpis
Przekazujący
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
151
SM42/4
PROTOKÓŁ P4 – STR.3/3 – REGULACJI REFLEKTORÓW
3. Pomiary światłości projektorów i świateł sygnałowych (należy wykonywać tylko w przypadku braku
tych parametrów od dostawcy projektorów).
Światłość
Światłość projektorów głównych (dla każdej z
lamp) – stosunek natężenia projektora
światła górnego do projektora światła
dolnego może wynosić max. 1/3
Światłość projektorów świateł sygnałowych
przy napięciu minimalnym (dla każdej z
lamp)
Światłość projektorów świateł sygnałowych
przy przyciemnieniu (dla każdej z lamp)
Światłość świateł sygnałowych światła
białego (dla każdego ze świateł)
dolnych
Wielkość wymagana
(cd)
>12 000
górnych
12 000 ÷ 16 000
dolnych
górnych
300 ÷ 700
150 ÷ 350
dolnych
górnych
100
50
dolnych
górnych
Światłość świateł sygnałowych światła białego mierzona
pod kątem 45º z obu stron lamp względem ich osi
symetrii w płaszczyźnie poziomej
Światłość świateł sygnałowych dla filtra czerwonego lub
świateł barwnych
Światłość świateł sygnałowych barwnych przy
odchyleniu od osi 15º w płaszczyźnie poziomej i 5º w
płaszczyźnie pionowej
Ocena wyników
Data
Wielkość rzeczywista
(cd)
300 ÷ 400
150 ÷ 200
20 ÷ 40
≥ 15
≥7,5
Podpis
Przekazujący
Nadzór nad procesem (KJ)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
152
SM42/4
PROTOKÓŁ P5 – KARTA GWARANCYJNA PO WYKONANEJ NAPRAWIE
.........................................................
(nazwa firmy remontowej)
................................................
(miejscowość)
..............................
(data)
Pojazd trakcyjny nr .............................................. seria ..................................... typ .....................................
rok budowy : ........................ r. , numer fabryczny .......................................................................................
data i rodzaj ostatniej naprawy: ...................................................................................................................
Udziela się .......................... miesięcznej gwarancji na:
1.
..............................................................................................................................................................
2.
..............................................................................................................................................................
3.
..............................................................................................................................................................
4.
..............................................................................................................................................................
5.
..............................................................................................................................................................
6.
..............................................................................................................................................................
7.
..............................................................................................................................................................
8.
..............................................................................................................................................................
9.
..............................................................................................................................................................
10. ..............................................................................................................................................................
Zastrzeżenia:
1. ..............................................................................................................................................................
2.
..............................................................................................................................................................
3.
..............................................................................................................................................................
4.
..............................................................................................................................................................
5.
..............................................................................................................................................................
6.
..............................................................................................................................................................
7.
..............................................................................................................................................................
8.
..............................................................................................................................................................
9.
..............................................................................................................................................................
10. ..............................................................................................................................................................
Data
Podpis
Przedstawiciel zakładu
Przedstawiciel użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
153
SM42/4
PROTOKÓŁ P6 – STR.1/3 –JAZDY PRÓBNEJ LOKOMOTYWY
PROGRAM BADAŃ LOKOMOTYWY W CZASIE JAZDY PRÓBNEJ
1. Jazda luzem
1.1. Jazda na odcinku około 40 km z szybkością do 60 km/godzinę:
1.1.1.Obserwacja wskazań przyrządów kontrolno - pomiarowych.
1.1.2.Ocena spokojności biegu lokomotywy.
1.1.3.Obserwacja pracy agregatu prądotwórczego.
1.1.4.Obserwacja działania urządzeń pomocniczych.
1.1.5.Sprawdzenie działania hamulca.
1.1.6.Sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych.
1.1.7.Sprawdzenie działania oświetlenia.
1.1.8.Sprawdzenie działania urządzenia czuwakowego
1.2. Przegląd po przejechaniu około 40 km.
1.2.1.
Sprawdzenie szczelności układów: paliwowego, olejowego, wodnego i powietrznego.
1.2.2.
Sprawdzenie stanu maszyn elektrycznych i stopnia nagrzewania się łożysk tocznych oraz
łożysk ślizgowych zawieszenia silników trakcyjnych na zestawach kołowych.
1.2.3.
Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów.
1.2.4.
Sprawdzenie stanu i nagrzewanie się łożysk osiowych.
1.2.5.
Sprawdzenie stanu urządzeń hamulcowych.
1.2.6.
Sprawdzenie szczelności przekładni głównych, przekładni rozdzielczych, sprężarki
powietrza i kadłubów łożysk osiowych.
1.3. Dalsza jazda na odcinku około 40 km z maksymalnie dopuszczalną prędkością:
1.3.1.
Obserwacja działania zespołów i urządzeń jak podczas jazdy poprzedniej.
1.3.2.
Pomiar drogi hamowania na torze prostym i poziomym.
1.3.3.
Sprawdzenie prędkościomierzy.
2.
Jazda z obciążeniem na odcinku około 80km (dla poziomu P5).
3.
Po zakończonej próbnej jeździe należy dokonać oględzin całej lokomotywy oraz jej zespołów i
urządzeń.
4.
Usterki stwierdzone podczas próbnej jazdy powinny być zapisane w niniejszym protokole
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
154
SM42/4
PROTOKÓŁ P6 – STR.2/3 – JAZDY PRÓBNEJ LOKOMOTYWY
Lokomotywę spalinową typu................................................ numer .............................................................
po naprawie poziomu ............................... w ................................................................................................
(podać numer poziomu)
(nazwa zakładu wykonującego naprawę)
poddano jeździe próbnej bez obciążenia (z obciążeniem ........................................................t)* na odcinku
od .............................................................. do ...........................................................................i z powrotem
wynoszącym razem ................................. km, podczas której stwierdzono:
1.
Ciśnienie oleju a) przy ............................... obr/min - ......................... MPa
b) przy ............................... obr/min - ........................ MPa
2.
Temperatura oleju na wylocie .............................................................. ºC
3.
Temperatura wody chłodzącej na wylocie ........................................... °C
4.
Ciśnienie powietrza w zbiorniku głównym .......................................... MPa
5.
Ciśnienie powietrza w przewodzie głównym ....................................... MPa
6.
Szczelność układów:
paliwowego ..................................................................................................................................................
olejowego ....................................................................................................................................................
wodnego ......................................................................................................................................................
powietrznego ...............................................................................................................................................
7.
Ocena pracy silnika ..............................................................................................................................
8.
Sprawdzenie prędkościomierza wg „Warunków technicznych sprawdzania elektromechanicznych
prędkościomierzy typu HASLER" symbol P-066BK 0136-1 opracowanie CBK Poznań określonych w
karcie prób i pomiarów prędkościomierza.
Wynik sprawdzenia.......................................................................................................................................
9.
Droga hamowania na torze prostym, poziomym z prędkości maksymalnej w nastawieniu P
Hamowanie nagłe
Hamowanie hamulcem bezpieczeństwa
Hamowanie po zadziałaniu CA (od momentu włączenia sygnalizacji świetlnej)
Maksymalna droga hamowania
640
640
800
10. Droga hamowania
Droga hamowania na wzniesieniu (+) lub na spadku (-) w [m]
0‰
‰
‰
‰
‰
25‰
Służbowe z
..............km/h
Nagle z ..............km/h
Hamulcem
bezpieczeństwa z
..............km/h
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
155
SM42/4
PROTOKÓŁ P6 – STR.3/3 – JAZDY PRÓBNEJ LOKOMOTYWY
11. Stan i stopień grzania się łożysk osiowych
Strona lewa
Wózek I
1
Strona prawa
Wózek II
2
1
Wózek I
2
1
Wózek II
2
1
2
12. Stuki i szmery lokomotywy ....................................................................................................................
13. Spokojność biegu wózków ....................................................................................................................
14. Działanie urządzenia ogrzewczego kabiny ...........................................................................................
15. Stan napędów pomocniczych ...............................................................................................................
16. Stan baterii akumulatorów ....................................................................................................................
17. Niezależnie od stanu określonego wskazanymi wyżej wielkościami podczas jazdy próbnej
stwierdzono następujące usterki:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Po usunięciu w/w usterek konieczne jest poddanie lokomotywy ponownej jeździe próbnej **
18. Usterki wskazane w protokole, stwierdzone podczas jazdy próbnej zostały usunięte.
19. Powyższy stan lokomotywy uznaje się jako nadający się do eksploatacji i odpowiadający
wymaganiom technicznym.
** akapit skreślić jeżeli nie istnieje potrzeba przeprowadzania ponownej jazdy próbnej
Data
Podpis
Nadzorujący próbę
Przedstawiciel użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
156
SM42/4
PROTOKÓŁ P7 – ZE SPRAWDZENIA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
Miejsce i data przeprowadzenia oceny ........................................................................................................
1.
Sprawdzenie ilości i stanu gaśnic w kabinie maszynisty i przedziale maszynowym ............................
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
2.
Sprawdzenie stanu czujek przeciwpożarowych zainstalowanych na lokomotywie ..............................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3.
Sprawdzenie stanu i działania świetlnej i dźwiękowej sygnalizacji przeciwpożarowej .........................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4.
Sprawdzenie stanu stałej instalacji gaszącej *) ....................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5.
Sprawdzenie sprawności działania stałej instalacji gaszącej *) ...........................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6.
Ocena końcowa zabezpieczenia przeciwpożarowego .........................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
*) dokonać tylko w przypadku istnienia stałej instalacji gaszącej na lokomotywie
Data
Podpis
Nadzorujący (KJ)
Przedstawiciel użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
157
SM42/4
PROTOKÓŁ P8 – STR.1/3 – OGLĘDZIN, POMIARÓW I PRÓB POSTOJOWYCH
Lokomotywę spalinową typu ..........................................nr .. ..........................................................................
po dokonaniu naprawy dla poziomu .................................... w .......................................................................
(podać numer poziomu)
(nazwa zakładu naprawczego)
poddano próbom postojowym w poniższym zakresie:
CZĘŚĆ A
dokonywana przed jazdą próbną
1. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości montażu ogólnego .................................................................................
2. Sprawdzenie szczelności układów:
- ..........................................................................................................................................................
paliwowego .......................................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................................
olejowego ..........................................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................................
wodnego............................................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................................
wylotu spalin ......................................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................................
powietrza ...........................................................................................................................................................
3. Praca silnika spalinowego ..........................................................................................................................................
4. Stan prądnicy i stopień grzania ..................................................................................................................................
5. Próba działania elektrycznych maszyn i układów pomocniczych ...............................................................................
6. Próba działania instalacji oświetleniowej
-
ustawienie reflektorów.............................................................................................................................................
-
lampy oświetleniowe ...............................................................................................................................................
-
lampki sygnalizacyjne .............................................................................................................................................
-
gniazda wtykowe .....................................................................................................................................................
7. Stan baterii akumulatorów .........................................................................................................................................
8. Praca sprężarki:
- ..........................................................................................................................................................
sprężarka przełączana jest na bieg jałowy przy ciśnieniu 0,8+0,02 MPa .............................................................
- ..........................................................................................................................................................
sprężarka przełączana jest na bieg roboczy przy ciśnieniu 0,7-0,02 MPa ...........................................................
9. Próby hamulca i układu pneumatycznego zgodnie z protokołami ..............................................................................
10. Działanie hamulca ręcznego ......................................................................................................................................
11. Działanie piasecznic ..................................................................................................................................................
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
158
SM42/4
PROTOKÓŁ P8 – STR.2/3 – OGLĘDZIN, POMIARÓW I PRÓB POSTOJOWYCH
12. Sprawdzenie pozostałych urządzeń:
-
słyszalność sygnałów dźwiękowych ........................................................................................................................
-
działanie wycieraczek .............................................................................................................................................
-
działanie instalacji radiotelefonicznej ......................................................................................................................
-
działanie instalacji elektrycznej ...............................................................................................................................
-
działanie podgrzewacza ..........................................................................................................................................
-
sterowanie wielokrotne............................................................................................................................................
-
sprawdzenie ważności i wskazań manometrów, wyposażenie kabiny ....................................................................
13. Pomiar odległości części podwozia lokomotywy od główki szyny:
Określenie pomiaru
Lp.
1
Wymiar konstrukcyjny w [mm]
Odległość osi zderzaka od główki szyny
Odległość rury piaskowej od główki szyny:
a) Lokomotywy na wózkach 6D
2
b) Lokomotywy na wózkach 1LN
c) Lokomotywy na wózkach 1LNa
Odległość zgarniaczy torowych od główki szyny:
Wartość zmierzona w
[mm]
1050+10-5 *)
a)
90+50
b)
49+50
c)
57+50
a)
70+50
b)
55+50
a) Lokomotywy na wózkach 6D
3
b) Lokomotywy na wózkach 1LN i 1LNa
*) dla nowych obręczy zestawu kołowego
14. Podczas oględzin, pomiarów i prób postojowych stwierdzono poniższe usterki:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Po usunięciu wymienionych usterek można lokomotywę poddać próbnej jeździe.
Miejscowość
Data
Podpis
Nadzorujący (KJ)
Przedstawiciel użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
159
SM42/4
PROTOKÓŁ P8 – STR.3/3 – OGLĘDZIN, POMIARÓW I PRÓB POSTOJOWYCH
CZĘŚĆ B
dokonywana po jeździe próbnej i po regulacji odsprężynowania
WAŻENIE LOKOMOTYWY
(pomiar nacisków kół)
Wózek Zestaw
1
I
2
1
II
2
suma
nacisków
Naciski teoretyczne
Nacisk rzeczywisty
Kół [kN]
Kół [kN]
Zestawu
Zestawu [kN]
[kN] Strona prawa Strona lewa
Strona prawa Strona lewa
1. 171,5±3% 1. 85,75±3% 1. 85,75±3%
2. 176,5±3% 2. 88,25±3% 2. 88,25±3%
1. 171,5±3% 1. 85,75±3% 1. 85,75±3%
2. 176,5±3% 2. 88,25±3% 2. 88,25±3%
1. 171,5±3% 1. 85,75±3% 1. 85,75±3%
2. 176,5±3% 2. 88,25±3% 2. 88,25±3%
1. 171,5±3% 1. 85,75±3% 1. 85,75±3%
2. 176,5±3% 2. 88,25±3% 2. 88,25±3%
Masa służbowa (w tym 2/3 zapasów) [kg]
rzeczywista masa lokomotywy:
1.
Na wózkach 1LN – 70 000±2100 [kg]
2.
Na wózkach 6D – 72 000±2160 [kg]
………………………….kg
Lokomotywa powinna być ważona w stanie służbowym.
Odchyłki ciężaru rzeczywistego lokomotywy od ciężaru określonego w dokumentacji technicznej nie
powinny przekraczać ±3%.
Różnica nacisków kół na szynę w jednym zestawie kołowym nie powinna przekraczać 4%
z połowy sumy nacisków obu kół.
Nacisk każdego zestawu napędnego nie powinien różnić się więcej niż 2% średniego rzeczywistego
nacisku zestawu napędnego dla całej lokomotywy.
Różnica sumy nacisków kół stron lokomotywy nie powinna przekraczać 2% z połowy sumy nacisków kół
obu stron.
Miejscowość
Data
Podpis
Nadzorujący (KJ)
Przedstawiciel użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
160
SM42/4
PROTOKÓŁ P9 – STR.1/2 – Z BADANIA EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH DO
ATMOSFERY - SILNIKA SPALINOWEGO
1. Dopuszczalne limity emisji związków toksycznych do atmosfery
Stężenie [g/kWh]
ORE B13
4
16
1,6
CO – tlenek węgla
NOx – tlenki azotu
HC - węglowodory
Norma (przepis)
UIC 623
3
12
0,8
UIC 624
3
9,5
0,8
2. Warunki pomiarów
• test-wg ISO 8178-F
• fazy testu:
-
60% - bieg jałowy silnika (0 pozycja nastawnika),
-
15% - obroty pośrednie (dwie środkowe pozycje nastawnika),
-
25% - pełna moc, obroty max (ostatnia pozycja nastawnika),
• aparatura pomiarowa (analizator):
-
typ ..........................................................................................................
-
rok produkcji (legalizacji) ....................................................................
• warunki atmosferyczne:
-
temperatura zewnętrzna .......................................................................°C
-
ciśnienie atmosferyczne ....................................................................... hPa
• parametry napięciowo-prądowe dla wybranych pozycji nastawnika uzyskane na oporniku:
ciśnienie atmosferyczne ........................................................................................... hPa
lokomotywa przed naprawą i regulacja silnika
-
Pozycja nastawnika
Prędkość obrotowa
[obr/min]
Obciążenie prądnicy głównej
Natężenie prądu [A]
Napięcie prądu [V]
Moc [kW]
0
0
Data
Podpis
Nadzorujący (KJ)
Przedstawiciel użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
161
SM42/4
PROTOKÓŁ P9 – STR.2/2 – Z BADANIA EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH DO
ATMOSFERY - SILNIKA SPALINOWEGO
lokomotywa przed naprawą i regulacja silnika
-
Pozycja nastawnika
Prędkość obrotowa
[obr/min]
Obciążenie prądnicy głównej
Natężenie prądu [A]
Napięcie prądu [V]
Moc [kW]
0
0
3. Wyniki pomiarów
4.

CO – tlenek węgla ........................................................... g/kWh

NOx – tlenki azotu ............................................................ g/kWh

HC – węglowodory ........................................................... g/kWh
Ocena wyników, wnioski .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Uwaga: Badania wykonuje się dla silników lokomotyw sprowadzonych z zagranicy dla których
przeprowadzono naprawę główną w kraju. W innym przypadku wykorzystać należy wyniki badań, które
powinien dostarczyć sprzedający lokomotywę. Wyniki te winny być ocenione (wypełniony pkt. 4) przez
przeprowadzającego sprawdzenie.
Data
Podpis
Nadzorujący (KJ)
Przedstawiciel użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
162
SM42/4
PROTOKÓŁ P10 – ZE SPRAWDZENIA ZAKŁÓCEŃ OD PRZETWORNICY (ZASILACZA)
TYRYSTOROWEJ NA DZIAŁANIE URZĄDZEŃ CZUJNOŚCI
Parametry przetwornicy (zasilacza)
•
typ .........................................................................................................................................................
•
napięcie:
-
wejściowe ........................................................................................ V
-
wyjściowe ........................................................................................ V DC
•
obciążenie .................................................................................................... A
•
producent (dostawca) ...........................................................................................................................
•
rok produkcji..........................................................................................................................................
Trasa na której sprawdzono zakłócenia ......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ocena zakłóceń (natężenie pola zakłóceń elektromagnetycznych) - według zaleceń normy EN 55022A,
EN 550022:2006, PN-73/E-05108 .......................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Uwaga: Sprawdzenie wykonuje się tylko w przypadku zabudowy na lokomotywie przetwornic (zasilaczy)
wyposażonych w urządzenia tyrystorowe.
Sprawdzenie działania SHP i CA wykonać przyjeździe do przodu i do tyłu oraz po torze niewłaściwym.
Ogólny wynik sprawdzenia ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Data
Podpis
Nadzorujący (KJ)
Przedstawiciel użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
163
SM42/4
PROTOKÓŁ P11 – STR.1/2 – PRZEKAZANIA LOKOMOTYWY DO NAPRAWY
Miejscowość …………………………….
Data ……………………………..
Właściciel (użytkownik) ...............................................................................................................................
Lokomotywa: typ .............................. nr fabryczny..................................... nr inwent. ................................
rok produkcji ................................rok zakupu przez użytkownika ...............................................................
rodzaj naprawy ............................................................................................................................................
Firma remontująca ......................................................................................................................................
Opis stanu technicznego lokomotywy:
1. Pudło i podwozie .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. Wózki .......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(w tym zestawy) - wymagają / nie wymagają obręczowania
3. Agregat prądotwórczy .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Aparaty i instalacje elektryczne ...............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. Hamulec (instalacja pneumatyczna) .......................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. Inne .........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
7. Wykaz brakujących podzespołów (części)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
164
SM42/4
PROTOKÓŁ P11 – STR.2/2 – PRZEKAZANIA LOKOMOTYWY DO NAPRAWY
8. Wykaz podzespołów (części) uszkodzonych
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9. Załączone karty podzespołów
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
10. Data ważności odbioru (przez TDT) zbiorników powietrznych (na podstawie wpisu do karty)
.................................................................................................................................................................
11. Przedremontowe zalecenia (uwagi) użytkownika ...................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
12. Uwagi przedstawiciela firmy remontowej ................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
13. Wykaz pozostałych dokumentów przekazanych firmie remontowej .......................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
……………………………
(podpis przekazującego
pojazd do naprawy)
…………………………
(podpis przyjmującego
pojazd do naprawy)
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
165
SM42/4
PROTOKÓŁ P12 – STR.1/2 – REGULACJA UKŁADU WZBUDZEŃ:
WZBUDNICA – PRĄDNICA GŁÓWNA
Nr zespołu prądotwórczego .............................................................................................................................
Zabudowano na lokomotywie nr .......................................................................................................................
Obroty silnika spalinowego Czas przejścia silnika Czas przejścia opornika ,,biała plamka” regulatora
Poziom
spalinowego z obrotów
bez obciążenia w pozycji
Woodwarda
oleju w nastawnika jazdy w [obr/min]
jałowych do
z położenia do położenia w [s]
regulatorze
znamionowych bez
obciążenia w [s]
0
11
max÷min
max÷min
496±20
-
≤10,0
1000±15
8÷10
Moc zespołu prądotwórczego na
zaciskach prądnicy głównej przy
pozycjach nastawnika jazdy w [kW]
Napięcie
prądnicy
pomocniczej w
czasie pracy
w[s]
110±2,5
Wysunięcie listew paliwowych w [mm]
0
11
nabiegu jałowym 496 obr/min
123±3%
528±3%
-
Prąd wzbudzenia Napięcie prądnicy głównej w [V] przy I=0 na poz. 11
nastawnika jazdy oraz przy
obcego Io-Ko
wzbudnicy
w[A]
rozwarte styki
zwarte styki
zwarte styki
SWW
SWW
SB4
735±3
835±3
≤1,1
765+3
Wartości opornika obwodu wzbudzenia
wzbudnicy wyregulowane w czasie próby
w [Ω]
RW
ROL
RR2
RO
ROM
-
-
-
-
170±5
PB
PZ
w [A]
w [a]
550±5%
272±5%
w [V]
max40
przy obciążeniu
znamionowym 1000 obr/min
-
Prąd zwarcia prądnicy głównej na poz.11
nastawnika jazdy w [A]
1900±20
Napięcie prądnicy
Położenie opornika
Oporność izolacji prądnicy
głównej przy pracy
,,białej plamki,,
głównej w [MΩ]
manewrowej na 11 regulatora Woodwarda
poz. nast. jazdy przy przy I=1100[A],poz 11
I=0[A] w[V]
nast. jazdy
zimnej
nagrzanej
450±20
Wartość zadziałania przekaźników
PN1÷PN4
8÷10
7±2 kreski
5,0
1,6
Wartość zadziałania termostatów w [°C]
wentylator
załącz
83 -2/0
Data
wyłącz
79 -2/0
Max
wody
Min
oleju
Max
oleju
850 +3/0
30 ±2
90+4/0
Podpis
Nadzorujący (KJ)
Przedstawiciel użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
166
SM42/4
PROTOKÓŁ P12 – STR.2/2 – PRÓBY I REGULACJI ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO
NA OPORNIKU WODNYM
Pełne wzbudzenie silników
Prąd prądnicy I
Napięcie prądnicy U
Prąd wzbudzenia obcego Io-Ko
Położenie ,,plamki” regulatora Woodwarda
Położenie listew paliwowych
Data
Osłabione wzbudzenie silników
[A]
[V]
[A]
[dz]
[mm]
Podpis
Nadzorujący (KJ)
Przedstawiciel użytkownika
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
167
SM42/4
10. Instrukcje montażu i demontażu

Wymiana sprzęgu śrubowego
Rys. 3. Wymiana sprzęgu śrubowego
Kolejność wymiany sprzęgu śrubowego:

zawiesić pałąk 2 na wieszaku 1,

wybić zawleczkę 4 i zdjąć podkładkę 5,

wyjąć sworzeń 3 zdejmując jednocześnie łubki sprzęgu 6,

zdjąć pałąk 2 z wieszaka 1 i odłożyć sprzęg,

oczyścić elementy złączne 3,5,

sprawdzić zużycie otworu haka 7 i sworznia 3 wg. kart dopuszczalnych zużyć,

nasmarować powierzchnie elementów współpracujących (sworzeń 3) cienką warstwą smaru
stałego,
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
168
SM42/4
Montaż sprzęgu śrubowego przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

Wymiana prowadnika haka
Kolejność wymiany prowadnika haka:

odgiąć i wyjąć zawleczki, odkręcić nakrętki i wyjąć śruby,

odjąć prowadnik.
Montaż prowadnika haka przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

smarować powierzchnie nakładek prowadnika współpracujące ruchowo smarem stałym,

wymienić nakładki prowadnika,

odkręcić nakrętki i wyjąć śruby,

odjąć nakładki prowadnika.
Montaż nakładek prowadnika haka przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

Wymiana zderzaka
Rys. 4. Wymiana zderzaka
Kolejność wymiany zderzaka:

wyjąć zawleczki 6,

zluzować górną zewnętrzną nakrętkę 1 mocującą zderzak o jeden pełny obrót,

odkręcić pozostałe trzy nakrętki mocujące zderzak 2, 3, 4,

wprowadzić pod zderzak wózek do demontażu i podnieść łoże do oparcia o zderzak,

odkręcić zluzowana nakrętkę 1,

unieść zderzak łożem wózka,

opuścić zderzak do dolnego położenia wózka,
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
169
SM42/4

wycofać wózek poza skrajnię wagonu i składować zderzak,

wyjąć śruby 5 z czołownicy,

oczyścić powierzchnię pod zderzakową czołownicy,
Montaż zderzaka przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

Wymiana cylindra hamulcowego
Kolejność wymiany cylindra hamulcowego:

wybić zawleczkę i odłączyć cięgło hamulca,

odkręcić przewód hamulcowy,

odkręcić śruby trzymające cylinder hamulcowy,

zdjąć z wózka cylinder hamulcowy.
Montaż cylindra hamulcowego przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

Wymiana klocka hamulcowego
Kolejność wymiany klocka hamulcowego:

wyjąć klin zaczepiając jego łeb dźwignią lub specjalnymi widełkami i jednocześnie
uderzając
ręcznym młotkiem w jego dolny koniec

odłączyć ściągi śrubowe od dźwigni umieszczonych przy środkowym kole, usunąć
sworznie,
poluzować nakrętki ściągacza śrubowego

wyjąć klocek hamulcowy

założyć nowy klocek i załączyć odłączoną dźwignię ze ściągami śrubowymi

założyć klin w otwór klocka i wbić go ręcznym młotkiem

wyregulować przekładnię dźwigniową
Montaż klocka hamulcowego przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

Wymiana baterii akumulatorów
Kolejność wymiany baterii akumulatorów:

obejrzeć baterię ,

ogniwa posiadające wycieki elektrolitów wymienić ,

odkręcić obejmę trzymającą zespół akumulatorów ,
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
170
SM42/4

poluzować ogniwa połączone razem ze sobą ,

wymontować zepsutą baterię .
Montaż baterii akumulatorów przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

Wymiana silnika trakcyjnego
Kolejność wymiany silnika trakcyjnego (po zdjęciu silnika z zestawu kołowego i zdjęciu koła zębatego):

odkręcić śruby mocujące karter ,

odkręcić maźnicę ,

odkręcić opaski uszczelniające i osłonę ,

odłączyć silnik od osi .
Montaż silnika trakcyjnego przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

Wymiana prądnicy (prądnica zdjęta z lokomotywy)
Kolejność wymiany prądnicy:

oczyścić zewnętrzną powierzchnię prądnicy z zanieczyszczeń i zdjąć pokrywy tarczy,

podnieść szczotki i owinąć kartonem powierzchnię roboczą komutatora,

odłączyć przewody wyprowadzeniowe, zdjąć wyprowadzenia i zacisk,

odłączyć szynę zbiorczą od wyprowadzenia bieguna komutacyjnego,

zdjąć obejmę mocującą rurkę doprowadzenia smaru, wykręcić śruby i zdjąć pokrywę łożyska,

wykręcić nakrętkę , po uprzednim zdjęciu wpustu z końca wału,

wykręcić śruby , dwie z nich wkręcić w gwintowane otwory odciskowe. Podtrzymując za pomocą
suwnicy tarczę łożyskową. , za pomocą śrub wyprowadzić ją z zamka stojana i ostrożnie, aby nie
uszkodzić szczotkotrzymaczami komutatora, zdjąć z łożyska ,

wykręcić śruby i zdjąć osłonę ,

posługując się przedłużaczem wału, wyprowadzić twornik ze stojana 11 i ułożyć poziomo na
podstawie z miękką wykładziną.
Montaż prądnicy przeprowadza się w odwrotnej kolejności.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
171
SM42/4
11. Wykaz narzędzi i urządzeń specjalistycznych
W procesie utrzymania eksploatacyjnego pojazdu kolejowego, jego prób, przeglądów oraz napraw należy
stosować następujące narzędzia i przyrządy:

klucz do regulacji dźwigni hamulcowych,

oliwiarka,

przewód elastyczny do napełniania zbiornika kompensacyjnego pompą ręczną,

stacjonarny kompresor ze zbiornikiem,

mobilne agregaty czyszczące (Krenzle, Kerscher),

przewód do przedmuchiwania,

młotek ślusarski,

skrobaki,

dźwignia do otwierania żaluzji,

pilniki,

śrubokręty,

szczypce płaskie,

przebijaki,

przecinaki,

szlifierki kątowe, stojakowe, stołowe,

szlifierki do otworów, wiertarki,

suszarnia piasku, zbiorniki,

rękawice dielektryczne,

kalosze lub chodnik gumowy,

liny,

urządzenia do ustawiania na torach (Hoesch, Lukas lub porównywalne),

suwnice belkowe o odpowiedniej nośności,

dźwig kozłowy (min nośność 5t),

dźwig obok torów kolejowych (min nośność 5t),
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
172
SM42/4

zapadnia lokomotywowa,

kanał środkowy do wykonywania przeglądów przestrzeni pod pojazdem,

kanały boczne do przeglądów po obu stronach pojazdu,

oświetlenie kanałów przeznaczonych do wykonywania przeglądów,

pomosty boczne z wyjściem na dach pojazdu,

waga kolejowa,

zespół podnośników Kutruffa,

zawiesia i uchwyty do podnoszenia pudła, wózków, zestawów kołowych itp.,

wózki pomocnicze (specjalne) do transportu zestawów kołowych,

ściągacze hydrauliczne,

tokarka podtorowa,

nagrzewnica indukcyjna do montażu łożysk oraz kół zębatych,

podnośniki hydrauliczne,

podnośnik lokomotywy,

grubościomierz ultradźwiękowy,

defektoskop ultradźwiękowy,

suwmiarka specjalistyczna do pomiaru parametrów geometrycznych zestawów kołowych,

przyrząd do pomiaru odległości osi zderzaków i osi sprzęgu od główki szyny,

mierniki uniwersalne (cyfrowe, analogowe),

suwmiarki uniwersalne o zróżnicowanych zakresach pomiarowych,

zestaw kluczy: płaskich, oczkowych, nasadowych, nastawnych,

taśmy miernicze, stalowe, zwijane,

suwmiarki z pomiarem elektronicznym o zakresie pomiarowym 150 mm,

suwmiarki do pomiaru średnic tocznych kół,

suwmiarki elektroniczne do kontroli zarysu jezdnego kół,

szczelinomierze (0,25mm – 1,5mm),

manometry pneumatyczne, glicerynowe (testowe 10 bar),
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
173
SM42/4

przyrząd do pomiarów oporów przejściowych obręczy – gwiazda,

klucze dynamometryczne,

stopery,

dynamometry (do pomiarów docisku szczotek węglowych do 20kN),

zestawy spawalnicze oraz opalarki,

zestawy do lutowania,

tokarnia do obróbki drobnych elementów, frezowania,

smarownice (elektryczna smarownica ,ręczna).
Ostoje i wózki pojazdów kolejowych mierzone są narzędziami uniwersalnymi (np. liniałem, kątownikiem,
cyrklem oraz za pomocą specjalnych narzędzi pomiarowych i przyrządów pomiarowych jak sprawdziany
różnicowe, szablony itp.) na specjalistycznych, wypoziomowanych płytach pomiarowych. Sprawdzenie
wymiarów można również wykonać na specjalnym, zmechanizowanym stanowisku pomiarowym.
Podział narzędzi pomiarowych:

wzorce miar – narzędzia pomiarowe, które odtwarzają jedną lub wiele znanych wartości danej
wielkości, np. przymiary, odważniki, menzury,

przyrządy pomiarowe – narzędzia pomiarowe wyposażone w przetworniki, które spełniają różne
funkcje, np. przetwarzanie jednej wielkości w inną, powiększanie dokładności odczytania.
Definicje:

Przymiar – użytkowy wzorzec miary w postaci pręta, listwy, taśmy lub paska z naniesioną
podziałką kreskową, służący do bezpośredniego pomiaru długości lub kątów.

Przymiar taśmowy – wzorzec miary używany do pomiaru większych długości.

Szczelinomierz – przyrząd pomiarowy składający się z wielu płytek o znanych i określonych
grubościach. Sposób dokonywania pomiarów jest następujący: jeżeli np. płytka 0,2 łatwo wchodzi w
szczelinę tak, że wyczuwa się jeszcze luz, a płytka 0,3 nie wchodzi wcale, to grubość szczeliny
przyjmuje się jako wartość średnią.

Suwmiarka –
przyrząd pomiarowy z noniuszem, przystosowany do pomiaru wymiarów
zewnętrznych i wewnętrznych. Suwmiarka uniwersalna składa się z prowadnicy stalowej z
podziałką milimetrową, zakończonej dwiema szczękami. Na suwaku znajduje się noniusz. Suwak
jest wyposażony w dźwignię zacisku, za pomocą której ustala się położenie suwaka.

Mikrometr zewnętrzny – przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru długości, grubości
i średnicy z dokładnością do 0,01mm. Składa się on z kabłąka, którego jeden koniec jest
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
174
SM42/4
zakończony kowadełkiem, a drugi nieruchomą tuleją z podziałką wzdłużną i obrotowym bębnem z
podziałką poprzeczną. Poza tym mikrometr jest wyposażony we wrzeciono, zacisk ustalający
i pokrętło sprzęgła ciernego. Wrzeciono ma nacięty gwint o skoku 0,5 mm i jest wkręcone
w nakrętkę zamocowaną wewnątrz nieruchomej tulei z podziałką wzdłużną. Aby dokonać
właściwego pomiaru i uniknąć uszkodzenia gwintu, przez zbyt mocne dociśnięcie czoła wrzeciona
do powierzchni mierzonego przedmiotu, mikrometr jest wyposażony w sprzęgło cierne z pokrętłem.
Nieruchoma tuleja z podziałką jest wyposażona w kreskę wskaźnikową wzdłużną, nad którą jest
naniesiona podziałka milimetrowa. Pod kreską wskaźnikową są naniesione kreski, które dzielą na
połowy podziałkę milimetrową (górną).

Średnicówka mikrometryczna – przyrząd mierniczy przeznaczony do mierzenia wymiarów
wewnętrznych w miejscach oddalonych od krawędzi wgłębienia lub otworu. Rozróżnia się
średnicówki mikrometryczne z przedłużaczami i bez przedłużaczy. Przedłużacze w postaci prętów
odpowiedniej długości wkręca się zamiast jednej z końcówek pomiarowych 1 lub 2. Oprócz
przedłużaczy w skład wyposażenia średnicówek wchodzi pierścień nastawczy o znanej średnicy,
który umożliwia sprawdzenie prawidłowości wskazań przyrządu. Dzięki zastosowaniu przedłużaczy
można
wykorzystać
jedną
średnicówkę
mikrometryczną
do
pomiaru
odległości
między
powierzchniami wewnętrznymi w zakresie od 50 do 200 mm.

Głębokościomierz
–
przyrząd
pomiarowy
służący
do
pomiarów
głębokości
otworów
nieprzelotowych, zagłębień lub uskoków. Elementem pomiarowym głębokościomierza jest śruba
mikrometryczna. Umożliwia on dokonywanie pomiarów z dokładnością 0,01mm. W niektórych
przypadkach stosowane są noniusze, które umożliwiają zwiększenie dokładności odczytu do
0,001mm. Noniusz taki wykonany jest na odpowiednio dużej tulei mikrometru. Głębokościomierze
mikrometryczne mogą być z przedłużaczami wymiennymi lub bez przedłużaczy. Najczęściej
stosowane zakresy pomiarowe wynoszą 0-100 mm, a wartość działki elementarnej, podobnie jak w
mikrometrze, wynosi najczęściej 0,01mm.

Kątownik – wzornik służący do sprawdzania kąta prostego. Sprawdzając kąt prosty zewnętrzny
kątownik przykłada się wewnętrznymi bokami ramion do obrabianych płaszczyzn przedmiotu
prostopadle do krawędzi przedmiotu i obserwuje szczelinę świetlną.

Kątomierz – narzędzie pomiarowe przeznaczone do bezpośredniego pomiaru wymiarów kątowych.
W technice pomiarów warsztatowych spotyka się kątomierze:

zwykłe – mają wartość działki wynoszącą 1°. Jeżeli jednak dokonujący pomiaru ma odpowiednią
wprawę może odczytać wynik z dokładnością do ok. 20 minut,

uniwersalne – można nimi mierzyć kąty z dokładnością do ±10 lub ±5 minut. Kątomierz
uniwersalny ma dwie współśrodkowe na osi osadzone podzielnie. Podzielnia główna ma
podziałkę w stopniach. Noniusz kątowy znajduje się na podzielni mniejszej, która może się
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
175
SM42/4
obracać wokół osi. Mniejsza tarcza jest połączona sztywno ramieniem z linijką ze ściętymi
końcami. Linijka po zluzowaniu zacisku może być przesuwana i unieruchamiana zaciskiem
w dowolnym miejscu. Podzielnia główna stanowi całość z korpusem i jest podzielna na cztery łuki
po 90° każdy, działka odpowiada 1°. Łuk noniusza jest podzielony na dwanaście działek.
Oprócz narzędzi pomiarowych uniwersalnych stosuje się narzędzia kontrolno-pomiarowe specjalne oraz
specyficzne dla pojazdów kolejowych metody pomiarowe.
Rys. 5. Suwmiarka do pomiaru zarysu obręczy
Suwmiarka przeznaczona jest do pomiaru wymiarów charakterystyk zarysu zewnętrznego obręczy i kół
bezobręczowych. Przyrządem tym można zmierzyć następujące wielkości:
-
wysokości obrzeża Ow,
-
grubości obrzeża Og,
-
pochylenia boku obrzeża qR,
-
grubości obręczy.
Suwmiarka jest przyrządem noniuszowym wykonanym ze stali nierdzewnej.
Rys. 6. Przyrząd do pomiaru płaskich miejsc
Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru płaskich miejsc i nalepów na okręgu tocznym zestawu kołowego.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
176
SM42/4
Rys. 7. Przyrząd noniuszowy do pomiaru odległości osi zderzaka od główki szyny
Przyrząd przeznaczony jest do pomiaru odległości osi zamontowanego zderzaka od główki szyny.
Rys. 8. Przyrząd do pomiaru odległości osi zderzaków
Przyrząd pomiarowy jest przeznaczony do pomiaru odległości osi dwóch zderzaków Położenie przyrządu
podczas pomiaru jest pokazane na rysunku. Dopuszczalny jest również pomiar bezpośredni inną metodą.
Rys. 9. Szczelinomierz z klinem pomiarowym
Szczelinomierz z klinem pomiarowym jest przeznaczony do pomiaru wszelkich szczelin i luzów.
Rys. 10. Sprawdzian suwmiarki
Sprawdzian suwmiarki przeznaczony jest do kontroli wskazań suwmiarki MAS-40/01-1 oraz MAS-40/011/T
Dane Techniczne:
-
wymiar Ow 22 mm,
-
wymiar Oq 30 mm,
-
wymiar qR 10 mm.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
177
SM42/4
Rys. 11. Przyrząd do pomiaru zużycia tarczy zderzaka
Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru zużycia tarcz zderzakowych wypukłych o promieniu krzywizny R u
= 1500 mm:
-
okrągłych,
-
ściętych,
-
prostokątnych.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
178
SM42/4
Rys. 12. Przyrząd do zdejmowania i zakładania pierścieni tłokowych
Przyrząd ten służy do zdejmowania i zakładania pierścieni tłokowych.
Rys. 13. Przyrząd do wyjmowania i przenoszenia tłoków
Przyrząd ten służy do wyjmowania i przenoszenia tłoków.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
179
SM42/4
Rys. 14. Przyrząd do sprawdzania wtryskiwaczy;
1 – wspornik, 2 – sekcja pompy wtryskowej, 3 – przewód doprowadzający paliwo, 4 – przewód tłoczny, 5
– manometr, 6 – zbiornik paliwa, 7 – króciec, 8 – zacisk śrubowy, 9 – dźwignia
Przyrząd ten służy do sprawdzania wtryskiwaczy.
Dopuszcza się stosowania innych metod i przymiarów do wykonywania pomiarów.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
180
SM42/4
12. Testy wykonywane w trakcie utrzymania lokomotyw spalinowych
Testy wykonywane w trakcie utrzymania pojazdów kolejowych to przede wszystkim próby układu
hamulcowego, próby stanowiskowe wg zamieszczonych kart pomiarowych oraz jazdy próbne
wykonywane po naprawie. Poza tym wykonywane są przeglądy kontrolne przed jazdą.
Testy wykonywane w trakcie utrzymania:

próba hamulca

próba statyczna wózka,

badanie defektoskopowe (zestawu kołowego, haka cięgłowego),

badanie łożyska tocznego na stanowisku pomiarowym,

jazda próbna.
Należy zwrócić uwagę, by jazdy próbne odbywały się na liniach, gdzie pojazd może osiągnąć
wymagane parametry przy danej jeździe.
Warunki wykonywania jazd próbnych:
 jazdy próbne odbywa się po naprawach,
 jazda próbna przeprowadzana po naprawach okresowych powinna zostać wykonana na odcinku
minimum 40km dla każdego kierunku jazdy,
 w ramach jazdy próbnej należy
osiągnąć maksymalną prędkość pojazdu, przy której praca
pojazdu musi być stale spokojna (o ile parametry linii na to pozwalają),
 każdy uczestnik jazdy próbnej musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (podlegające ewidencji
i odnotowane na przykład w karcie ewidencyjnej pracownika) uzyskane w wyniku pozytywnego
zaliczenia egzaminu,
 technologia prowadzenia jazdy próbnej musi dzielić jazdę próbną na dwie części:
W pierwszej części jazda próbna jest przerywana, tak aby można było stwierdzić ewentualne usterki,
grzanie się elementów, wyciek produktów ropopochodnych itp.
Sprawdza się przede wszystkim:
- spokojność pracy pojazdu i działanie jego układu sprężynowania,
- działanie urządzeń oświetleniowych, sygnałowych i bezpieczeństwa,
- praca maszyn pomocniczych,
- działanie obwodów blokujących i sterujących,
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
181
SM42/4
- działanie wszystkich urządzeń hamulcowych, to jest wszystkich układów hamulcowych, które
zgodnie z obowiązującą dokumentacją muszą być w pojeździe zainstalowane.
W drugiej części prędkość jazdy zostaje dostosowana do wyników próby z pierwszej części, przy
czym należy zwracać uwagę czy:
-
praca pojazdu była spokojna,
-
czy nie nastąpiło nadmierne ogrzanie poszczególnych elementów,
-
czy działanie wszystkich urządzeń hamulcowych pojazdu było prawidłowe.
Czynności i operacje przewidziane dla pierwszej części jazdy próbnej można wykonać w trakcie
jazdy po tym odcinku linii, na którym zostały wyznaczone specjalne trasy dla jazd próbnych, na
którym prędkość szlakowa pozwala na przeprowadzenie drugiej części jazdy próbnej. W tej części
jazdy próbnej i po jej zakończeniu sprawdza się przede wszystkim:
-
spokojność pracy pojazdu przy maksymalnej dozwolonej prędkości i maksymalnym
osłabieniu wzbudzenia pola silników trakcyjnych,
-
grzanie łożysk wszystkich maszyn i grzanie wyposażenia elektrycznego,
-
po zakończeniu jazdy stan wałów kardanowych, przekładni osiowych, przekładni
trakcyjnych i wsporników kadłubowych,
-
brak wycieków substancji ropopochodnych i innych defektów ekologicznych,
-
działanie urządzenia smarowania obręczy (jeśli występuje).
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
182
SM42/4
13. Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników w zakresie spawania i badań
nieniszczących
Tablica 12. Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników w zakresie spawania i badań nieniszczących.
Obowiązujące akty
prawne regulujące
kwalifikacje personelu
Wymagane certyfikaty/
zaświadczenia
Kwalifikacje personelu w zakresie
spawania
- PN-EN 287-1:2007 „Egzamin
kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie.
Część 1:Stale
- PN-EN ISO 9606-2:2007 (U) „Egzamin
kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część
2: Aluminium i jego stopy.
- PN-EN ISO 9606-3:2001 „Egzamin
kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część
3: Miedź i stopy miedzi”
- PN-EN ISO 9606-4:2001 „Egzamin
kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część
4: Nikiel i stopy niklu”
- PN-EN ISO 9606-5:2002 „Egzamin
kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część
5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy
cyrkonu”
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
(Osoby wykonujące ręczne cięcie
termiczne, zgrzewanie, ręczne lutowanie,
zmechanizowane i automatyczne
wykonywanie prac spawalniczych, powinny
wykazać się co najmniej zaświadczeniem o
ukończeniu szkolenia)
- Świadectwo egzaminu spawacza
- Książka spawacza
Kwalifikacje personelu w zakresie
badań nieniszczących
- PN-EN 473:2008 „Badania
nieniszczące – Kwalifikacje i certyfikacja
personelu badań nieniszczących –
zasady ogólne.
- Certyfikat 1 stopień - osoby posiadające
kwalifikacje do wykonywania badań
nieniszczących zgodnie z instrukcją, pod
nadzorem osób mających 2 i 3 stopień
kwalifikacji,
- Certyfikat 2 stopień - osoby mające
kwalifikacje do wykonywania badań i
kierowania nimi według ustalonych lub
uznanych procedur,
-Certyfikat
3
stopień
osoby
dysponujące
kwalifikacjami
do
kierowania dowolną czynnością badań
nieniszczacych, dla których uzyskała
certyfikację.
Szkolenie i egzaminowanie spawaczy wg normy PN-EN 287-1:2007 dotyczy następujących metod:

spawanie łukowe elektrodą otuloną E (111),

półautomatyczne w osłonie MAG (135 ),

półautomatyczne drutem proszkowym w osłonach gazowych (136),

półautomatyczne drutem proszkowym samoosłonowym (114),

spawanie w osłonie gazów TIG (141),

spawanie acetylenowo - tlenowe (311) w grupach materiałowych: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11.
Grupy materiałowe wg. PN-CR ISO 15608: 2002:
1.1- stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2,
1.2- stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm 2,
1.3- drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm 2,
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
183
SM42/4
1.4- stale o podwyższonej odporności na korozję,
2-
drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności
ReH > 360 N/mm2,
3-
stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360
N/mm2,
4-
stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%,
5-
stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35%,
8-
stale austenityczne,
9.1- stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0%,
9.2- stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0%,
9.3- stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0%,
11- stale objęte grupą 1 oprócz zawartości 0,25% < C 0,5%.
Szkolenia personelu w zakresie badań nieniszczących wg normy PN-EN 473:2002 dotyczy
następujących badań nieniszczących:

MT – magnetyczno-proszkowych,

PT – penetracyjnych,

UT – ultradźwiękowych,

RT – radiograficznych,

VT – wizualnych,

ET – metoda prądów wirowych.
Podstawowe akty prawne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

PN-EN 287-1:2007 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie. Część 1:Stale.

PN-EN ISO 9606-2:2001 (U) „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 2: Aluminium i
jego stopy.

PN-EN ISO 473:2008 „Badania nieniszczące – Kwalifikacje i certyfikacja personelu badań
nieniszczących – zasady ogólne.

PN-EN ISO 9606-3:2001 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 3: Miedź i stopy
miedzi”.

PN-EN ISO 9606-4:2001 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 4: Nikiel i stopy
niklu”.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu

Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
184
SM42/4
PN-EN 9606- ISO 5:2002 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 5: Tytan i stopy
tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu”.

PN-EN ISO 14731:2008 „Nadzorowanie spawania. Zadania i odpowiedzialność”.
Pracownicy zajmujący się utrzymaniem i naprawami pojazdu kolejowego powinni posiadać wymagane
uprawnienia, powinni być dostatecznie wykształceni i wyszkoleni oraz powinni posiadać odpowiedni staż
pracy w wyuczonym zawodzie.
Do każdego stanowiska powinien być przypisany dokument określający zakres obowiązków pracownika,
jego odpowiedzialności i uprawnienia. Pracownik powinien potwierdzić swoim podpisem znajomość oraz
przyjęcie do stosowania tego dokumentu.
Dla pracowników powinny być prowadzone okresowe szkolenia specjalistyczne dla określonych
stanowisk pracy, BHP, przeciwpożarowe. Szkolenia powinny być odnotowane w dokumentach
personalnych pracownika.
Każdy zakład zajmujący się utrzymaniem pojazdów kolejowych powinien posiadać odpowiednią ilość
wykwalifikowanych pracowników o specjalnościach podanych w tablicy 14.
Tablica 13. Opis stanowisk specjalistycznych.
Stanowisko
Spawacz
Lakiernik
Ślusarz
ogólny
Operator
Stanowisko
Wyszczególnienie stanowiska
przeszkolony do spawania w osłonie gazu lub elektrycznie łukiem krytym. Zakres sprawdzenia
kwalifikacji spawaczy zgodny z: polską normą PN-EN 287-1, przepisami UIC 897-11 (warunki
techniczne dla dopuszczenia spawaczy, którzy są wykwalifikowani do spawania stali), dokumentami
dotyczącymi kwalifikacji spawaczy obowiązującymi w zakładzie wykonującym czynności spawalnicze
po odpowiednim przeszkoleniu, zajmujący się malowaniem pojazdu kolejowego, napisów i znaków
zgodnie z wymaganiami dokumentacji konstrukcyjnej
przeszkolony w zakresie napraw elementów spawanych ostoi i nadwozia taboru kolejowego
przeszkolony w zakresie napraw elementów spawanych ram wózków taboru kolejowego
maszyn skrawających przeszkolony do pracy na odpowiedniej obrabiarce uniwersalnej (tokarka,
frezarka, strugarka, szlifierka)
specjalnych maszyn skrawających przeszkolony do pracy na odpowiedniej obrabiarce
po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami, do obsługi
obrotnicy
po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami, do obsługi
wózków akumulatorowych
po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami do obsługi
dźwigników
po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami, do obsługi
suwnic
po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami, do obsługi
zapadni
po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami, do obsługi
podnośników Kutruffa
po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami, do obsługi i
konserwacji podnośników montażowych i elektrowciągów
po odpowiednim przeszkoleniu, zajmujący się pomiarem i kontrolą wymiarów pojazdu kolejowego
przed i po naprawie (wykonywanie pomiarów ostoi, pudła, ramy wózka i innych podzespołów i części
pojazdu kolejowego)
Wyszczególnienie stanowiska
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
185
SM42/4
lokomotywy z odpowiednimi uprawnieniami, dla obsługi lokomotywy podczas realizacji prac
Maszynista manewrowych na terenie zakładu
Specjalista
Elektromonter
specjalista
Konserwator
Rewident
taboru
zajmujący się nadzorem i realizacją badań nieniszczących elementów pojazdu kolejowego
(rentgenowanie, defektoskopowanie).
Personel badawczy wykonujący badania nieniszczące winien spełniać wymagania zgodnie z polską
normą: PN-EN 473 (styczeń 2002r.). Badania nieniszczące, kwalifikacja i certyfikacja personelu badań
nieniszczących. Zasady ogólne
po odpowiednim przeszkoleniu, zajmujący się pomiarem, badaniem i rewizją zestawów kołowych
po odpowiednim przeszkoleniu, zajmujący się pomiarem, badaniem i rewizją maźnic zestawów
kołowych
po odpowiednim przeszkoleniu, zajmujący się pomiarem badaniem i rewizją łożysk tocznych zestawów
kołowych
po odpowiednim przeszkoleniu, zajmujący się pomiarem, badaniem i naprawą sprężyn nośnych i
resorów piórowych
z uprawnieniami Transportowego Dozoru Technicznego, zajmujący się pomiarem, badaniem i rewizją
zbiorników ciśnieniowych
po odpowiednim przeszkoleniu, zajmujący się obsługą, rewizją i ewentualnie naprawą armatury
hamulcowej
po odpowiednim przeszkoleniu, zajmujący się obsługą rewizją i ewentualnie naprawą zderzaków i
urządzeń cięgłowych
specjalista elektryk, po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi
przepisami, zajmujący się pomiarem rezystancji w wymaganych miejscach pojazdu kolejowego
specjalista ds. kontroli jakości
specjalista z dziedziny metrologii warsztatowej ze znajomością technik pomiarowych występujących
przy naprawach taboru kolejowego
specjalista, po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami,
zajmujący się w zakładzie kontrolą i utrzymaniem w sprawności manometrów
specjalista, po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami,
sprawujący nadzór nad stanem oraz eksploatacją butli z gazami technicznymi
specjalista, po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami,
zajmujący się obsługą i konserwacją sprężarki i zakładowej instalacji sprężonego powietrza
specjalista, po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami,
zajmujący się obsługą dozorem i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych
po odpowiednim przeszkoleniu i z uprawnieniami wymaganymi stosownymi przepisami, zajmujący się
konserwacją i drobnymi naprawami sieci oraz urządzeń elektrycznych
urządzeń dźwigowych z uprawnieniami Dozoru Technicznego
pracownik kolei wykonujący prace związane z naprawą i badaniem stanu technicznego taboru
kolejowego pod kątem bezpieczeństwa ruchu pociągów posługując się przyrządami pomiarowymi
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
186
SM42/4
14. Instrukcja lokalizacji i usuwania typowych usterek
Tablica 14. Typowe usterki lokomotywy i sposoby ich usuwania.
Usterka, przyczyna uszkodzenia
Sposób usunięcia usterki
Nieprawidłowy bieg lokomotywy, głośne tarcie zespołów
Zmniejszyć prędkość jazdy lokomotywy,
Nieprawidłowe ustawienie sprzęgu poprzecznego
lokomotywę odstawić do lokomotywowni i
wózków
wyregulować sprzęg poprzeczny wózków
Zmniejszyć prędkość jazdy, lokomotywę odstawić
Uszkodzona wkładka tłumika elastycznego w
do lokomotywowni i wymienić uszkodzone
kolumnach prowadzących łożyska osiowego
wkładki
Zmniejszyć prędkość jazdy, lokomotywę odstawić
Zatarcie kolumny prowadzącej łożyska osiowego
do lokomotywowni i naprawić lub wymienić
uszkodzone części
Zmniejszyć prędkość jazdy, lokomotywę odstawić
Zatarcie łożyska czopa skrętu
do lokomotywowni i naprawić lub wymienić
uszkodzone części
Ustalić części uszkodzone i zabezpieczyć oparcie
przez podłożenie drewnianych klinów, wyłączyć
hamulce i silniki trakcyjne uszkodzonego wózka,
Pęknięcie części oparcia pudła na wózkach lub
zmniejszyć prędkość jazdy, lokomotywę jadącą z
sprężyn nośnych
małą prędkością odstawić do lokomotywowni i
naprawić lub wymienić uszkodzone części,
sprawdzić zestawy kołowe
Twarde uderzenia w czasie jazdy
Zmniejszyć prędkość jazdy, lokomotywę odstawić
Płaskie miejsca na obręczach zestawów kołowych
do lokomotywowni i obtoczyć obręcze zestawów
(zakleszczenie zestawu kołowego)
kołowych
Wyłączyć odpowiednią parę silników trakcyjnych i
hamulec wózka z uszkodzonym zestawem
Nadpęknięcie obręczy zestawu kołowego
kołowym, lokomotywę odstawić do
lokomotywowni i wyjąć zestaw kołowy, a
następnie wymienić obręcz
Zatrzymać lokomotywę, wyłączyć odpowiednią
parę silników trakcyjnych, wyłączyć hamulec
wózka z uszkodzonym zestawem kołowym,
Uszkodzenie napędu zestawu kołowego
podstawić wózek awaryjny pod uszkodzony
(zakleszczenie zestawu kołowego)
zestaw kołowy, zmniejszyć prędkość jazdy,
lokomotywę jadącą z małą prędkością odstawić
do lokomotywowni i naprawić lub wymienić
uszkodzone części
Przesunięcie względem siebie znaków kontrolnych wybitych na obręczy i kole bosym
Luźna obręcz zestawu kołowego
Wymienić obręcz zestawu kołowego
Nagrzewanie się łożyska osiowego bez widocznej zmiany barwy
Zmniejszyć prędkość jazdy, obserwować łożysko,
nie ma obawy o uszkodzenie łożyska, gdy
Nadmiar smaru w łożysku
temperatura spada, nie otwierać łożyska
(nadmiar smaru wypłynie samoczynnie)
Zmniejszyć prędkość jazdy, obserwować łożysko,
gdy temperatura nadal wzrasta, odstawić
Niedobór smaru w łożysku lub uszkodzenie
lokomotywę do lokomotywowni jadąc z małą
mechaniczne łożyska
prędkością, dokonać rewizji łożyska i uzupełnić
smar
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
187
SM42/4
Usterka, przyczyna uszkodzenia
Sposób usunięcia usterki
Łożysko osiowe nagrzewa się nadmiernie i dymi
Zmniejszyć prędkość jazdy do około 6km/h, a w
przypadku zablokowania zestawu kołowego –
zatrzymać lokomotywę i odpowiedni zestaw
kołowy ustawić na wózku awaryjnym, wyłączyć
Uszkodzenie łożyska osiowego
odpowiednią parę silników trakcyjnych oraz
hamulce wózka i odstawić lokomotywę do
lokomotywowni jadąc z minimalną prędkością,
wymienić łożysko i dokonać rewizji czopa osi
zestawu kołowego
Nadmiernie duże i nierówne zużycie obrzeży kół
Wyregulować ustawienie sprzęgu poprzecznego
Źle wyregulowany sprzęg poprzeczny wózków
wózków
Lokomotywa pracowała na liniach o dużej ilości
Obtoczyć zestawy kołowe na normalny profil
łuków i nie była okresowo „obracana”
Nierównomierne zużycie wstawek klocków hamulcowych
Źle wyregulowany układ dźwigniowy przekładni
Wyregulować odpowiednio układ dźwigniowy
mechanicznych hamulca
przekładni
Wskazania manometrów różnią się od normalnych wskazań i nie pokrywają się z ciśnieniem w
przewodach
Wskazania manometru porównać ze wskazaniami
odpowiedniego manometru w drugim przedziale
Uszkodzenie manometru
sterowniczym, jeżeli manometr użyty do
porównania wskazuje prawidłowe wartości, to
pierwszy jest uszkodzony i należy go wymienić
Niewłaściwe ustawienie kurków odcinających
Kurki ustawić we właściwym położeniu
Samoczynne zadziałanie hamulca w czasie jazdy – ciśnienie powietrza w przewodzie głównym
obniża się, a w cylindrze hamulcowym wzrasta
Odciąć kurkiem odcinającym wąż hamulcowy,
przewód główny połączyć za pomocą
Pęknięcie węża hamulcowego
równoległego węża hamulcowego, uszkodzony
wąż hamulcowy wymienić
Połączyć rozerwane części pociągu dodatkowym
Rozerwanie składu pociągu
sprzęgiem śrubowym i wężem hamulcowym,
uszkodzone części wymienić
Użyty został hamulec bezpieczeństwa przez
Zamknąć zawór hamulca bezpieczeństwa i ustalić
obsługę pociągu
przyczynę jego użycia
Zawór maszynisty hamulca samoczynnego działa
Wymienić membranę lub zawór
nieprawidłowo – przepuszcza powietrze
Powolne hamowanie pociągu – spadek ciśnienia powietrza w przewodzie głównym
W czasie jazdy przestawić okresowo dźwignię
zaworu maszynisty hamulca samoczynnego w
Nieszczelny przewód główny lokomotywy lub
położenie napełniania w celu utrzymania
wagonów
ciśnienia 5kG/cm2 w przewodzie głównym, na
najbliższej stacji przeprowadzić próbę
szczelności i usunąć stwierdzone nieszczelności
Samoczynne wyluzowanie hamulca obydwóch wózków – w układzie hamulca zespolonego
Zmniejszyć prędkość jazdy, na najbliższej stacji
dokonać próby szczelności układu hamulca.
Nieszczelny przewód powietrza lub odluźniacze
Usunąć nieszczelności w przewodach lub
zaworach
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
188
SM42/4
Usterka, przyczyna uszkodzenia
Sposób usunięcia usterki
Samoczynne wyluzowanie hamulca jednego wózka – w układzie hamulca zespolonego
Zmniejszyć prędkość jazdy, lokomotywę odstawić
Uszkodzone podwójne zawory zwrotne
do lokomotywowni i wymienić uszkodzony zawór
Uszkodzony odpowiedni zawór – zmieniacz
Zmniejszyć prędkość jazdy, lokomotywę odstawić
ciśnienia
do lokomotywowni i wymienić uszkodzony zawór
Nieszczelne odpowiednie zbiorniki pomocnicze
Nieszczelny cylinder hamulcowy
Zmniejszyć prędkość jazdy, na najbliższej stacji
dokonać próby szczelności układu hamulca,
Nieszczelne przewody elastyczne łączące
nieszczelności usunąć
przewody pudła lokomotywy z układem cylindrów
hamulcowych na wózkach
Hamulec dodatkowy nie działa
Lokomotywę odstawić do lokomotywowni i wymienić
Zakleszczenie podwójnych zaworów zwrotnych
uszkodzony zawór
Niewłaściwe ustawienie kurków odcinających
Kurki ustawić we właściwe położenie
Hamulec przeciwpoślizgowy nie działa
Lokomotywę odstawić do lokomotywowni i wymienić
Zakleszczenie podwójnych zaworów zwrotnych
uszkodzony zawór
Niewłaściwe ustawienie kurków odcinających
Kurki ustawić we właściwe położenie
Stuk w łożyskach
Usunąć nienormalne zużycie czopa wału drogą
Owalność i stożkowatość czopa wału korbowego
starannego szlifowania i polerowania
Powiększony luz między sworzniem tłokowym w
Wymienić sworzeń tłokowy lub tulejkę w górnym łbie
piastach tłoka lub w łbie korbowodu
korbowodu
Duży luz między czopem wału korbowego i
Wyregulować luz podkładkami lub wylać panewki
panewkami
Zużycie w eksploatacji łożysk wału korbowego
Wymienić łożysko
Stuk w zaworach
Pęknięcie płytek pierścieniowych
Wymienić pęknięte płytki
Osłabienie sprężyn zaworowych
Wymienić osłabione sprężyny
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
189
SM42/4
15. Ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla zespołów
lub podzespołów wraz z limitami
Tablica 15. Ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla zespołów lub
podzespołów.
Element
Wartości graniczne
Uwagi
wysokość osi urządzeń
zderzakowych nad
poziomem szyny
940 – 1065 [mm]
- we wszystkich warunkach
obciążenia,
-każdy koniec lokomotywy powinien
być wyposażony w dwa identyczne
zderzaki,
-zderzaki powinny być ściśliwe
standardowa odległość
między osiami
zderzaków
1750 [mm]
-odległość ta powinna być
rozłożona symetryczne w stosunku
do osi lokomotywy
50 [mm]
-zderzaki podczas jazdy na łukach
poziomych i wstecz po łuku nie
mogą się zablokować
Nazwa parametru
minimalna dopuszczalna
zakładka
-4 śruby M24 z zabezpieczeniem
przed odkręceniem,
-średnica otworów na śruby
mocujące – Φ26 [mm]
mocowanie do pasa
czołowego lokomotywy
Urządzenia
cięgłowe i
zderzne
100 – 105 [mm]
skok
zdolność absorpcji
energii dynamicznej
promień krzywizny
sferycznej części
wypukłej tarczy
minimalna wysokość
tarczy zderzaka
wymiary płyty wsporczej
zderzaka
odległość między
środkami otworów na
śruby mocujące
(w pionie)
odległość między
środkami otworów na
śruby mocujące
(w poziomie)
min 30 [kJ]
2700 – 2800 [mm]
370 [mm]
-tarcza rozłożona równomiernie
względem osi zderzaka
260 x 360 [mm]
159 – 161 [mm]
279 – 281 [mm]
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
siła ściskająca zderzaki
na łuku o promieniu
150m.
Element
Nazwa parametru
wysokość osi haka
cięgłowego
Urządzenia
cięgłowe i
zderzne
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
190
SM42/4
max 250 [kN]
Wartości graniczne
920-1045 [mm]
wysokość sprzęgu nad
poziomem szyny
140 [mm]
minimalna statyczna
zdolność absorbowania
energii systemu
sprężystego urządzenia
sprzęgowego
8 [kJ]
siła, jaką powinny
wytrzymać bez
rozerwania hak cięgłowy
i sprzęg
1000 [kN]
siła, jaką powinien
wytrzymać sprzęg
śrubowy bez rozerwania
maksymalna masa
sprzęgu śrubowego
850 [kN]
-lokomotywy powinny być
sprzęgane na prostym torze, ze
stykającymi się zderzakami
Uwagi
-we wszystkich warunkach
obciążenia
-gdy znajduje się w najniższym
położeniu ze względu na zużycie i
ugięcie zawieszenia
-wytrzymałość na rozerwanie
sprzęgu śrubowego powinna być
niższa niż innych części urządzenia
sprzęgowego
36 [kg]
długość sprzęgu
zmierzona od wnętrza
strony czołowej kabłąka
sprzęgu do osi trzpienia
dyszla
981-996 [mm] ze sprzęgiem
całkowicie wykręconym
740-760 [mm] ze sprzęgiem
całkowicie wkręconym
odległość między
przednią krawędzią
otworu haka cięgłowego
a powierzchnią czołową
całkowicie wysuniętych
zderzaków
335-400 [mm]
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
odległość od pionowej
płaszczyzny
umieszczonej na końcu
całkowicie ściśniętych
zderzaków, w której nie
mogą znajdować się
żadne części stałe
Element
Wózek i
podwozie
Nazwa parametru
współczynnik
bezpieczeństwa przed
wykolejeniem Y / Q dla
dużych łuków (R ≥ 250
[m])
współczynnik
bezpieczeństwa przed
wykolejeniem Y / Q dla
małych łuków (R < 250
[m])
rezystancja zestawu
kołowego
odległość pomiędzy
stykowymi
powierzchniami obrzeża
Zestawy
kołowe
odległość między
wewnętrznymi
powierzchniami
czołowymi
szerokość obręczy
grubość obrzeża
wysokość obrzeża
stromość obrzeża
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
191
SM42/4
40 [mm]
Wartości graniczne
Uwagi
0,8
1,2
max 0,01 []
-rezystancje należy mierzyć w
poprzek powierzchni tocznych
dwóch kół,
-dotyczy nowych zestawów jak i
ponownie zmontowanych z nowymi
komponentami,
-pomiaru należy dokonać z
napięciem o wartości z przedziału
od 1,8 do 2,0 [V] DC
średnica koła [mm]
 840
min 1410
max 1426
średnica koła [mm]
 840
min 1357
max 1363
średnica koła [mm]
 330
min 133
max 140 (1)
-(1) uzgodniona jest wartość
nawalcowania
średnica koła [mm]
 840
min 22
max 33
średnica koła [mm]
 760
min 28
max 36
średnica koła [mm]
 330
min 6,5
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Koła
Opracowanie
chropowatość
poszczególnych
obszarów koła (otwór,
tarcza i piasta, okręg
toczny, powierzchnie
czołowe)
niezrównoważenie
statyczne koła zestawu
kołowego
Element
Nazwa parametru
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
192
SM42/4
 12,5 [m]
-po obróbce wykańczającej
prędkość pojazdów v [km/h]
v  120
 125 [gm]
Wartości graniczne
górna granica
plastyczności
 320 [N/mm2]
wytrzymałość na
rozciąganie
 550 [N/mm2]
wydłużenie względne
 22 [N/mm2]
udarność KU (podłużne)
 30 [J]
udarność KU
(poprzeczne)
 20 [J]
Uwagi
-wartości jakie należy uzyskać dla
połowy promienia osi pełnych lub
dla połowy odległości między
zewnętrzną, a wewnętrzną
powierzchnią osi wydrążonych
-próbę udarności należy
przeprowadzić przy temperaturze
20oC,
-próby należy wykonać na trzech
próbkach, pochodzących z
przyległych obszarów każdego
badanego przekroju,
-poszczególne wartości nie powinny
być mniejsze niż 70 %
Osie
tłumienie echa
max 4 [dB]
amplituda echa
≤ 50% pełnej wysokości
ekranu defektoskopu
szum tła
< 10% pełnej wysokości
ekranu defektoskopu
-badanie ultradźwiękowe na
spójność wewnętrzną,
-osie nie powinny mieć żadnych
defektów wewnętrznych, których
echo byłoby większe lub równe
echu uzyskanemu dla defektów
standardowych, znajdujących się
na tej samej głębokości
-osie powinny być przepuszczalne
dla ultradźwięków
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
chropowatość
powierzchni
Element
Nazwa parametru
spadek ciśnienia w
przewodzie
hamulcowym dla
uzyskania pełnego
uruchomienia hamulca.
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
193
SM42/4
6,3 1) [m]
3,2 2) [m]
0,8 3) [m]
1,6 4) [m]
0,8/1,6 5) [m]
1,6 6) [m]
1,6 7) [m]
3,2 8) [m]
0,8/1,6 9) [m]
0,8 10) [m]
1,6 11) [m]
3,2 12) [m]
-dotyczy elementów wykończonych
i gotowych do montażu
1) koniec osi i faza,
2) powierzchnia centralnej części
osi,
3) czop osi,
4) występ oporowy,
5) średnica podpiaście,
6) stożek kierujący,
7) wew. promień przejścia do
podpiaścia,
8) średnica korpusu osi,
9) średnica gniazda tarczy hamulca,
10) średnica gniazda łożyska i
gniazda uszczelniacza,
11) promień przejścia między
dwoma gniazdami,
12) średnica wydrążenia
Wartości graniczne
Uwagi
1,4 – 1,6
[bar]
-powinna istnieć funkcja ręcznego
luzowania, która wymaga umyślnego i
zamierzonego wykonania ręcznie
czynności, mającej na celu odwołanie
uruchomienia hamulca (zwolnienia
zaworu rozrządczego).
ręczny odluźniacz
Rozdzielacz
(zawór
rozrządczy)
czułość zaworu
rozrządczego
nieczułość zaworu
rozrządczego
całkowite wyluzowanie
hamulca
-maksymalne ciśnienie wyjściowe
przy tym spadku wynosi 3,7 – 3,9
[bar]
zawór rozrządczy powinien
zadziałać w ciągu 1,2 [sek.]
-zawór zadziała jeżeli ciśnienie
wejściowe spadnie o 0,6 [bar ] poniżej
normalnego ciśnienia roboczego w
ciągu 6 [sek.]
zawór rozrządczy nie powinien
zadziałać
-zawór nie zadziała jeżeli ciśnienie
wejściowe spadnie o 0,3 [bar] poniżej
normalnego ciśnienia roboczego w
ciągu 60 [sek.]
zawór nie powinien się
uruchomić
-zawór nie powinien się uruchomić,
jeżeli ciśnienie w przewodzie
głównym wzrosło do 6 bar na 2
sekundy i zmalało do 5,2 bar w czasie
1 sekundy, po czym nastąpił powrót
do normalnego ciśnienia roboczego
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Element
Opracowanie
Nazwa parametru
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
194
SM42/4
Wartości graniczne
Uwagi
średnica cylindra
hamulcowego
406 [mm] (16”)
skok tłoka
230 [mm]
odległość między
środkami otworów
mocujących do ostoi
średnica otworów
mocujących
średnica cylindra
hamulcowego
406 [mm] (16”)
-zamienność cylindrów
hamulcowych nie jest wymagana
334 [mm]
średnica cylindra
hamulcowego
406 [mm] (16”)
27 [mm]
Cylinder
hamulcowy
średnica otworu cięgna
cylindra
średnica cylindra
hamulcowego
406 [mm] (16”)
31 [mm]
średnica cylindra
hamulcowego
szerokość cylindra
406 [mm] (16”)
476 [mm]
odległość od ostoi do
środka cylindra
hamulcowego
długość cylindra przy
wciśniętym tłoku
średnica cylindra
hamulcowego
406 [mm] (16”)
224 [mm]
średnica cylindra
hamulcowego
406 [mm] (16”)
890 [mm]
gwint przyłącza kurka
końcowego przewodu
głównego
gwint przyłącza kurka
końcowego przewodu
zasilającego
Sprzęgi
hamulcowe
G 1 ¼”
-wewnętrzny stożkowy gwint rurowy
Whitwortha
G 1 ¼”
-wewnętrzny ścięty gwint
Whitwortha
średnica wewnętrzna
przewodu sprzęgu
25 – 30
[mm]
-średnica taka sama dla przewodu
głównego jak i zasilającego
długość sprzęgu
przewodu głównego
700 – 1080
[mm]
długość sprzęgu
przewodu zasilającego
700 – 930
[mm]
cechy (wymiary, kształt,
itp.) główek sprzęgów
powinny zapewniać możliwość
sprzężenia
-sprzęgi stosowane z przechylną
głowicą sprzęgu automatycznego
-występują główki sprzęgów jedno- i
dwuelementowe, do których należy
stosować odpowiedniego rodzaju
uszczelki
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Element
Opracowanie
Nazwa parametru
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
195
SM42/4
Wartości graniczne
montowanie kurka
Kurki
końcowe
kąt obrotu rękojeści
90o – 100o
powierzchnia otworu
odpowietrzania
min 80
[mm2]
moment obrotowy
czas spadku ciśnienia
rodzaj materiału
Klocki
hamulcowe
-dla kurków z zapadką
max 6 [Nm]
-dla kurków z zatrzaskiem
-kanały powietrzne w kurku powinny
zapewniać jak najmniejsze straty
wewnątrz kurka, a przekrój
poprzeczny nie powinien być
mniejszy od przekroju poprzecznego
normalnego przewodu o średnicy
wewnętrznej 25 mm
-korpus kurka powinien mieć
wewnętrzny gwint Whitwortha do
łączenia z przewodem głównym lub
zasilającym
nie powinien być dłuższy, niż
dla równoważnego przewodu
o tej samej średnicy
nominalnej
G 1 ¼”
żeliwo, kompozyt, spiek
-musi być niezależny od prędkości
początkowej hamowania, nacisku
jednostkowego na powierzchnię
toczną koła, temperatury powierzchni
ciernej i warunków atmosferycznych
współczynnik tarcia
długość wstawek
hamulcowych

9 – 20 [Nm]
G 1”
przyłącza
Uwagi
-kurek montowany jest na przewodzie
i w położeniu otwartym zapewnia
przepływ powietrza,
-po zamknięciu uniemożliwia
przepływ powietrza przez przewód i
odpowietrza przewód po jednej ze
stron
-w celu zmiany położenia –
zamknięty/otwarty
320 [mm]
Wykaz podzespołów i części istotnych wraz z limitami:
Okres eksploatacji węży do 6 lat z czasem magazynowania max 1 rok.
Okres eksploatacji zbiorników hamulcowych maksymalnie 40 lat.
16. Podzespoły i części objęte dozorem technicznym
 zbiorniki powietrza,
 zawory bezpieczeństwa,
 manometry.
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
196
SM42/4
17. Zestaw parametrów mierzonych
Tablica 16. Wykaz parametrów mierzonych.
Karta pomiarowa / Protokół:
Karta pomiarowa K1 – Ostoja
Karta pomiarowa K2 – Rama wózka lokomotywy spalinowej
Karta pomiarowa K3 – Rezystancja izolacji silników trakcyjnych
Karta pomiarowa K4 – Luzy węzła przymaźniczego
Karta pomiarowa K5 – Zawieszenie zderzaków, sprzęgów
czołowych, zawieszenia zgarniaczy torowych i rur piaskowych
Karta pomiarowa K6 – Hak cięgłowy
Karta pomiarowa K7 – Pomiar sprzęgu śrubowego
Karta pomiarowa K8 – Urządzenie zderzakowe
Karta pomiarowa K9 – Ustawienia „ostoja lokomotywy – rama wózka”
Karta pomiarowa K10 – Karta smarowania
Karta pomiarowa K11 – Próba odbiorcza sprężarki powietrza
Karta pomiarowa K12 – Próba docierania silnika spalinowego a8C22
Karta pomiarowa K13 – Zużycie zarysu obręczy zestawów kołowych
Karta pomiarowa K14 – Komplet zestawów kołowych
Karta pomiarowa K15 – Zestaw kołowy
Karta pomiarowa K16 – Próba statyczna hamulca
Karta pomiarowa K17 – Próby i pomiary prędkościomierza
PROTOKÓŁ P1 – ŚWIADECTWO ODBIORU JAKOŚCIOWEGO LOKOMOTYWY
SPALINOWEJ
PROTOKÓŁ P2 – ODBIÓR PO NAPRAWIE LOKOMOTYWY SPALINOWEJ
PROTOKÓŁ P3 – ODBIÓR ROBÓT DODATKOWYCH
PROTOKÓŁ P4 – REGULACJA REFLEKTORÓW
PROTOKÓŁ P5 – KARTA GWARANCYJNA PO WYKONANEJ NAPRAWIE
PROTOKÓŁ P6 – JAZDA PRÓBNA LOKOMOTYWY
PROTOKÓŁ P7 – ZE SPRAWDZENIA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
PROTOKÓŁ P8 – OGLĘDZIN, POMIARÓW I PRÓB POSTOJOWYCH
PROTOKÓŁ P9 – Z BADANIA EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH DO
ATMOSFERY - SILNIKA SPALINOWEGO
PROTOKÓŁ P10 – ZE SPRAWDZENIA ZAKŁÓCEŃ OD PRZETWORNICY
(ZASILACZA) TYRYSTOROWEJ NA DZIAŁANIE URZĄDZEŃ CZUJNOŚCI
(DOTYCZY LOKOMOTYW Z PRZETWORNICAMI WYPOSAŻONYMI W URZĄDZENIA
TYRYSTOROWE)
PROTOKÓŁ P11 – PRZEKAZANIE LOKOMOTYWY DO NAPRAWY
PROTOKÓŁ P12 – REGULACJA UKŁADU WZBUDZEŃ: WZBUDNICA – PRĄDNICA
GŁÓWNA
P1
X
P2/1
P2/2
P2/3
P3
P4
X
X
X
P5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dotyczy lokomotyw nowo wprowadzanych do
eksploatacji
X
X
X
X
X
X
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
197
SM42/4
18. Ustalenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
a) zasady ogólne:

obsługiwanie, remont, regulacja i konserwacja lokomotyw mogą być przeprowadzane wyłącznie
przez specjalnie przeszkolony personel zapoznany teoretycznie i praktycznie z budową i zasadą
działania lokomotyw, przepisami bhp dotyczącymi prowadzenia prac przy budowie lub remoncie
lokomotyw,

przy obsłudze, remoncie i regulacji lokomotywy niezbędne jest zachowanie ścisłej dyscypliny
pracy-bezwzględne podporządkowanie się wszystkich pracowników kierownikowi zespołu, który
odpowiada za bezpieczeństwo podległych mu pracowników,

podczas prowadzenia remontu, regulacji i bieżącego obsługiwania lokomotywy nakazuje się
zachować szczególną ostrożność, ponieważ istnieje możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ludzi.
b) zasady bezpieczeństwa pracy przy obsługiwaniu, remoncie, regulacji i konserwacji lokomotyw:

Dla zachowania warunków bezpieczeństwa pracy nakazuje się:

bezwzględnie stosować się do: ogólnych przepisów BHP, przepisów szczegółowych BHP danego
rodzaju prac, wskazań kierownictwa

używać tylko w pełni sprawne technicznie lokomotywy z prawidłowo wyregulowanymi
mechanizmami, niezawodnym układem sterowania i szczelną siecią powietrzną,

stosować
prawidłową
organizację
pracy
w
pełni
zapewniającą
bezpieczeństwo
ludzi
i bezawaryjność urządzeń,

sprawdzić i wymagać zachowania ścisłej dyscypliny pracy,

przestrzegać ściśle podziału prac

sprawdzić czy dźwignie są w położeniu górnym.

W celu zachowania warunków bezpieczeństwa pracy zakazuje się:

przewożenia osób postronnych,

dopuszczania do obsługiwania lokomotyw osób niepowołanych ,

pozostawienia bez nadzoru lokomotyw z załadowanymi sprężonym powietrzem zbiornikami
roboczymi,

prowadzenia jakichkolwiek prac przy mechanizmach w wypadku, gdy zbiorniki powietrza
roboczego znajdują się pod ciśnieniem.

wkładania rąk, nóg lub innych części ciała w niebezpieczną strefę działania mechanizmów,
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
198
SM42/4

uderzania młotkiem lub innym ciężkim przedmiotem w rękojeści kurków, kółka pokrętne itp.,

podgrzewania otwartym ogniem zaworów kurków, zbiornika pod ciśnieniem i innych urządzeń
znajdujących się przy zbiorniku.
19. Struktura organizacyjna utrzymania stanu technicznego taboru kolejowego
START
…
Weryfikacja stanu technicznego
posiadanych pojazdów kolejowych
Dane na temat
posiadanego taboru
kolejowej, DSU, DTR
Informacje o naprawach
i przeglądach
NIE
Czy dalsza eksploatacja
pojazdu kolejowego?
…
Likwidacja pojazdu
kolejowego
TAK
NIE
…
Opracowanie planu
rocznego poziomów
utrzymania
PU3-PU5
Plan roczny
napraw
okresowych
Miesięczny
harmonogram
przeglądów
okresowych
..
Opracowanie miesięcznego
planu poziomów utrzymania
PU1-PU2
NIE
Czy akceptacja
Zarządu?
Czy akceptacja
TAK
TAK
Lista
kwalifikowanych
dostawców
…
Procedura oceny
dostawców
(P/13)
..
Przekazanie planu do
realizacji
…..
..
Dobór miejsca przeglądu
..
Dobór miejsca naprawy
…
Procedura oceny
dostawców
(P/13)
TAK
..
Polecenie odstawienia
Czy wykonuje
firma
zewnętrzna?
Lista
kwalifikowanyc
h dostawców
NIE
…
Odstawienie pojazdów
trakcyjnych
A
Protokół
zdawczoodbiorczy
..
Wyłączenie z eksploatacji
B
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
199
SM42/4
A
Wykonawca
Wykonanie naprawy
TAK
..
Ustalenie zakresu robót
Czy roboty
dodatkowe?
NIE
Protokół
..
Czynności odbiorcze pojazdu
kolejowego
TAK
..
Skierowanie pojazdu kolejowego
do usunięcia usterek
Czy ujawniono
usterki?
NIE
Książka pokładowa pojazdu z
napędem.
Dokumentacja naprawy okresowej
Karty zespołu pojazdu trakcyjnego
Komplet dokumentacji zbiorników
powietrza, Protokóły jazdy próbnej
…
Odbiór pojazdu kolejowego po
naprawie
Protokół Odbioru
Technicznego
…
Przekazanie pojazdu do eksploatacji
………..
..
Wystawienie świadectwa sprawności
pojazdu
..
Rejestracja przebiegu naprawy w wykazie
czynności pojazdów kolejowych
KONIEC
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
200
SM42/4
B
…
Odstawienie pojazdów kolejowych
…
Określenie zakresu naprawy bieżącej
Schemat
2
NIE
Wykonawca
Wykonanie przeglądu
Czy wykonuje bieżący
Wykonawca ?
TAK
Czy naprawa bieżąca
?
Wykonawca
Wykonanie naprawy
NIE
…
Przekazanie pojazdu do eksploatacji
Protokół robót
dodatkowych
..
Rejestracja przebiegu naprawy w wykazie
czynności pojazdów kolejowych
KONIEC
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
201
SM42/4
START
Informacja o
wystąpieniu awarii
lub usterki w
pracy pojazdu
kolejowego
…
Wyłączenie z eksploatacji
pojazdu kolejowego
pismo
…
…
Analiza przyczyn usterek i
awarii pojazdów kolejowych.
Zgłoszenie reklamacji.
TAK
Gwarant
Czy okres
gwarancyjny?
Rozpatrzenie reklamacji.
NIE
NIE
..
Określenie zakresu naprawy.
Czy uznanie
reklamacji?
Schem
at 1
TAK
..
Określenie miejsca i sposobu
naprawy.
..
Określenie zakresu naprawy.
NIE
..
Polecenie wykonania
naprawy w oddziale
Gwarant
Czy wykonuje
firma
zewnętrzna?
Określenie miejsca i sposobu
naprawy.
TAK
Wykonawca
Wykonanie naprawy
Procedura oceny dostawców
(P/13)
C
A
…
Lista
kwalifikowanych
dostawców
B
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
202
SM42/4
B
..
Przekazanie na oddział informacji o miejscu i sposobie
wykonania naprawy
A
..
Polecenie wysłania pojazdu kolejowego do
miejsca naprawy.
Wykonawca
Wykonanie naprawy
Wykonawca
Informacja o ukończeniu naprawy
..
Polecenie odbioru pojazdu kolejowego
..
Czynności odbiorcze pojazdu kolejowego
..
Skierowanie pojazdu kolejowego do
usunięcia usterek
Czy ujawniono
usterki?
TAK
NIE
Książka pokładowa pojazdu z
napędem, książka napraw bieżących,
Karty zespołu pojazdu
..
Odbiór pojazdu kolejowego po naprawie
Protokół odbioru
technicznego
..
Wystawienie świadectwa sprawności pojazdu
(w przypadku utraty ważności poprzedniego)
..
Rejestracja czasu naprawy w wykazie
czynności pojazdów kolejowych.
C
KONIEC
Rys. 15. Proces organizacji utrzymania stanu technicznego taboru kolejowego
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
203
SM42/4
20. Spis tablic
TABLICA 1. NORMY TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW. .................................................................................... 9
TABLICA 2. TEORETYCZNY PRZEBIEG LOKOMOTYWY SPALINOWEJ DLA PRACY MANEWROWEJ. .......................................................... 27
TABLICA 3. ARKUSZ PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY KOMPLETNEGO POJAZDU KOLEJOWEGO. ............................................................. 29
TABLICA 4. ARKUSZ PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY NADWOZIE, OSTOJA. ....................................................................................... 35
TABLICA 5. ARKUSZ PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY WÓZKI, SPRĘŻYNY NOŚNE, ZESTAWY KOŁOWE Z MAŹNICAMI, SILNIKI TRAKCYJNE. ......... 41
TABLICA 6. ARKUSZ PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY URZĄDZENIA CIĘGŁOWE I ZDERZAKOWE............................................................... 54
TABLICA 7. ARKUSZ PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY INSTALACJA PNEUMATYCZNA. ........................................................................... 58
TABLICA 8. ARKUSZ PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY WENTYLACJA, CHŁODZENIE, KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE...................................... 65
TABLICA 9. ARKUSZ PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY APARATY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE WN I NN, URZĄDZENIA CZUJNOŚCI, PRZYRZĄDY
KONTROLNO-POMIAROWE. ....................................................................................................................................... 68
TABLICA 10. ARKUSZ PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY SILNIK SPALINOWY, WAŁY NAPĘDOWE, PRZEKŁADNIE. .......................................... 78
TABLICA 11. ARKUSZ PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZY PRĄDNICA GŁÓWNA, WZBUDNICA, PRĄDNICA POMOCNICZA, BATERIE AKUMULATORÓW,
OŚWIETLENIE I INSTALACJA ELEKTRYCZNA. .................................................................................................................... 97
TABLICA 12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SPAWANIA I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH. ................... 182
TABLICA 13. OPIS STANOWISK SPECJALISTYCZNYCH. .............................................................................................................. 184
TABLICA 14. TYPOWE USTERKI LOKOMOTYWY I SPOSOBY ICH USUWANIA. ................................................................................. 186
TABLICA 15. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I INTEROPERACYJNOŚCIĄ DLA ZESPOŁÓW LUB PODZESPOŁÓW................ 189
TABLICA 16. WYKAZ PARAMETRÓW MIERZONYCH. ............................................................................................................... 196
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S
Użytkownik pojazdu
Opracowanie
Data opracowania
Strona / nr dokumentacji
10.12.2015.
204
SM42/4
21. Spis rysunków
RYS. 1. MODEL CYKLU PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZEGO ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12
PAŹDZIERNIKA 2005R.WRAZ Z PÓŹ. ZM. ...................................................................................................................... 26
RYS. 3. WYMIANA SPRZĘGU ŚRUBOWEGO........................................................................................................................... 167
RYS. 4. WYMIANA ZDERZAKA ........................................................................................................................................... 168
RYS. 5. SUWMIARKA DO POMIARU ZARYSU OBRĘCZY ............................................................................................................. 175
RYS. 6. PRZYRZĄD DO POMIARU PŁASKICH MIEJSC................................................................................................................. 175
RYS. 7. PRZYRZĄD NONIUSZOWY DO POMIARU ODLEGŁOŚCI OSI ZDERZAKA OD GŁÓWKI SZYNY ....................................................... 176
RYS. 8. PRZYRZĄD DO POMIARU ODLEGŁOŚCI OSI ZDERZAKÓW ................................................................................................ 176
RYS. 9. SZCZELINOMIERZ Z KLINEM POMIAROWYM ............................................................................................................... 176
RYS. 10. SPRAWDZIAN SUWMIARKI ................................................................................................................................... 176
RYS. 11. PRZYRZĄD DO POMIARU ZUŻYCIA TARCZY ZDERZAKA ................................................................................................. 177
RYS. 12. PRZYRZĄD DO ZDEJMOWANIA I ZAKŁADANIA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH ........................................................................... 178
RYS. 13. PRZYRZĄD DO WYJMOWANIA I PRZENOSZENIA TŁOKÓW............................................................................................. 178
RYS. 14. PRZYRZĄD DO SPRAWDZANIA WTRYSKIWACZY; ........................................................................................................ 179
RYS. 15. PROCES ORGANIZACJI UTRZYMANIA STANU TECHNICZNEGO TABORU KOLEJOWEGO ......................................................... 202
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla lokomotywy spalinowej typu 6D i lokomotywy
spalinowej typu 6DH, zmodernizowanej wg dokumentacji nr WTWiO-0-1 S/S

Podobne dokumenty