Regulamin - serwisownia

Komentarze

Transkrypt

Regulamin - serwisownia
REGULAMIN "KONKURSU EKOLOGICZNEGO – LOP kontra elektrośmieci" ("Regulamin")
VII i VIII EDYCJA 2014/2015
Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i
elektrycznego, o ekologicznym gospodarowaniu odpadami oraz rozwijanie świadomości i wrażliwości
ekologicznej wśród wszystkich grup społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, ale
również dorosłych mających bezpośredni wpływ na edukację młodego pokolenia (rodziców i
nauczycieli). Uczestnikami konkursu będą szkoły wszystkich stopni oraz przedszkola, jednak mamy
nadzieję, że uczniowie tych szkół zaangażują w działania ekologiczne całe środowiska lokalne.
Konkurs będzie polegał na aktywnej zbiórce elektrośmieci, czyli wszystkich zużytych bądź
zniszczonych urządzeń działających na prąd lub na baterie, jak również samych baterii, świetlówek,
tuszy i tonerów. KAŻDA szkoła ZOSTANIE NAGRODZONA.
§ 1. Postanowienia ogólne.
1.Organizatorami Konkursu o nazwie "Konkurs ekologiczny – LOP kontra elektrośmieci" są:
- Serwisownia Rafał Bielawski. siedzibą Michałkowa, ul. Wiejska 1, 58-321 Jugowice, NIP: 522134-84-77, REGON 142831142, nr w Rejestrze GIOŚ E0014624Z, zwana dalej "Firmą".
- Liga Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000113431, posługująca się numerem NIP 522-000-19-78, REGON
007026327, zwana dalej „Stowarzyszeniem”
2.Fundatorem:
- nagród rzeczowych bądź finansowych w Konkursie jest Firma Serwisownia
–
dyplomów,
wyróżnień i nagród w formie albumów książkowych w Konkursie jest
Stowarzyszenie Liga Ochrony Przyrody.
3. Odbiór sprzętu zlecony jest partnerowi Firmy Serwisownia:
–
TERRA Recycling, za logistykę i kontakt z placówkami odpowiada Firma Serwisownia.
4. Konkurs będzie prowadzony w sposób ciągły na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin
obejmuje dwa etapy Konkursu:
V etap w dniach 09 września 2013 do 17 lutego 2014
VI etap w dniach 17 lutego 2014 do 31 maja 2014
4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wszystkich stopni
publiczne i niepubliczne (w tym specjalne i integracyjne) oraz Ośrodki Wychowawcze mające
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w
Regulaminie.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Konkurs ma charakter ciągły, jednak Regulamin obejmuje dwa etapy Konkursu:
VII etap w dniach 15 września 2014 do 15 lutego 2015
VI etap w dniach 16 lutego 2015 do 15 czerwca 2015
W okresie wakacyjnym (01 lipca – 31 sierpnia), ze względu na specyfikę uczestników zbiórka nie
będzie prowadzona. Najpóźniej do 15 września 2015 r. zostanie ogłoszony Regulamin Konkursu
dotyczący kolejnych edycji.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) prawidłowo wypełnić formularz konkursowy zamieszczony na stronach Organizatorów:
www.lop.org.pl, www.oddajelektrosmieci.pl i przesłać go na adres e-mail:
[email protected], zgłoszenia będą przyjmowane również telefonicznie pod
numerami 22 225 29 30
b) uczestnicy poprzednich edycji nie muszą ponownie wypełniać formularza
zgłoszeniowego.
c) rezygnację z Konkursu prosimy przesyłać drogą mailową na adres konkursowy, jeśli nie
mają Państwo możliwości kontynuować udziału w Konkursie.
Ze względu na dbałość o środowisko naturalne nie przyjmujemy zgłoszeń pocztą tradycyjną!!!
a) uczestnik Konkursu musi posiadać wyznaczone miejsce w którym będzie składował
zbierany sprzęt, tak aby nie zagrażało to zdrowiu ani życiu uczniów;
b) dokonać zbiórki elektrośmieci czyli zużytych bądź zniszczonych urządzeń działających
na baterie lub na prąd, baterii i świetlówek (ZSEiE) oraz zgłosić ten fakt Firmie pod
adres: [email protected], lub telefonicznie od numerami 22 225 29 30
c) Firma zobowiązuje się dokonać odbioru w ustalonym podczas kontaktu terminie.
Terminarz odbiorów z poszczególnych lokalizacji jest ustalany odgórnie i uczestnicy
będą informowani podczas pierwszego kontaktu o możliwości wyboru odpowiedniego
terminu spośród konkretnych dat podawanych przez Dział Logistyczny Firmy.
d) Uczestnicy mogą zgłaszać gotowość przekazania elektrośmieci przez cały okres trwania
Konkursu, a terminy odbiorów będą podawane indywidualnie. Firma może dokonywać
odbiorów od tych samych uczestników wielokrotnie podczas trwania Konkursu w
zależności od ilości zebranego sprzętu.
e) Odbiór elektorśmieci będzie możliwy w momencie gdy uczestnik zbierze powyżej 1000kg
urządzeń.
f) Oddawane urządzenia nie mogą mieć usuniętych intencjonalnie elementów
elektronicznych oraz okablowania (przyjmujemy każdy zniszczony sprzęt, jednak
powinien on być w miarę kompletny). Sprzęt z którego w sposób zamierzony usunięto
elektronikę nie będzie wliczany w masę całkowitą oddanych urządzeń.
g) Oddawane sprzęty powinny być spisane zgodnie z załącznikiem „Spis sprzętu ZSEiE”.
h) Każdy uczestnik otrzyma pełną dokumentację utylizacji zgodnie z przepisami prawa
(Karta Przekazania Odpadów z wyszczególnionym kodem odpadu oraz wagą), KPO
zostaną wysłane do uczestników pocztą tradycyjną.
3.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nieograniczoną ilość zużytego sprzętu elektronicznego
lub elektrycznego jednorazowo lub wielokrotnie w trakcie trwania VII - VIII edycji.
4.Oddanie Firmie elektrośmieci jest jednoznaczne z zrzeczeniem się praw do przekazanego
sprzętu, w celu poddania go utylizacji. Firma zobowiązuje się, że oddany sprzęt nie trafi
ponownie na rynek w pierwotnej formie.
5.Zbiórce podlegają WSZYSTKIE zużyte sprzęty zasilane prądem elektrycznym, zarówno z
gniazdka, jak i za pomocą baterii/zasilaczy itp., zasilacze, baterie, świetlówki oraz tusze i
tonery. Poniżej przedstawiamy listę podstawową odbieranych sprzętów, w podziale na grupy
zgodnie z Ustawą o ZSEiE, jednak organizator zobowiązuje się odebrać każdy rodzaj ZSEiE.
Grupy ZSEiE:
I. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:
1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
2. Chłodziarki
3. Zamrażarki
4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i
przechowywania żywności
5. Pralki
6. Suszarki do ubrań
7. Zmywarki
8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
9. Piece elektryczne
10. Elektryczne płyty grzejne
11. Mikrofalówki
12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania
żywności
13. Elektryczne urządzenia grzejne
14. Grzejniki elektryczne
15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli
wypoczynkowych
16. Wentylatory elektryczne
17. Urządzenia klimatyzacyjne
18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący
II. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (AGD):
1. Odkurzacze
2. Zamiatacze do dywanów
3. Pozostałe urządzenia czyszczące
4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów
włókienniczych
5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące
do pielęgnacji ubrań
6. Tostery
7. Frytownice
8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i
opakowań
9. Noże elektryczne
10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu
oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania
czasu
12. Wagi
13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
III. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny:
1. Scentralizowane przetwarzanie danych: Komputery duże
2. Scentralizowane przetwarzanie danych: Stacje robocze
3. Scentralizowane przetwarzanie danych: Jednostki drukujące
4. Komputery osobiste: stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
5. Komputery osobiste: Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
6. Komputery osobiste: Notebooki
7. Komputery osobiste: Notepady
8. Komputery osobiste: Drukarki
9. Komputery osobiste: Sprzęt kopiujący
10. Komputery osobiste: Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
11. Komputery osobiste: Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
12. Komputery osobiste: Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania,
prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
13. Komputery osobiste: Terminale i systemy użytkownika
14. Komputery osobiste: Faksy
15. Komputery osobiste: Teleksy
16. Komputery osobiste: Telefony
17. Komputery osobiste: Automaty telefoniczne
18. Komputery osobiste: Telefony bezprzewodowe
19. Komputery osobiste: Telefony komórkowe
20. Komputery osobiste: Systemy zgłoszeniowe/ sekretarki automatyczne
21. Komputery osobiste: Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub
innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej
IV. Sprzęt audiowizualny:
1. Odbiorniki radiowe
2. Odbiorniki telewizyjne
3. Kamery video
4. Sprzęt video
5. Sprzęt hi-fi
6. Wzmacniacze dźwięku
7. Instrumenty muzyczne
8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w
tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii
telekomunikacyjnych
V. Sprzęt oświetleniowy:
1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych
stosowanych w gospodarstwach domowych
2. Liniowe lampy fluorescencyjne
3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne
4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy
halogenkowe
5. Niskoprężne lampy sodowe
6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z
wyjątkiem żarówek
VI. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi
przemysłowych:
1. Wiertarki
2. Piły
3. Maszyny do szycia
4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania,
robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna,
metalu i innych materiałów
5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub
lub podobnych zastosowań
6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy
lub substancji gazowych innymi metodami
8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych
9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne
VII. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy:
1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
2. Kieszonkowe konsole do gier video
3. Gry video
4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania,
biegania, wiosłowania
5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem
VIII. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów:
1. Sprzęt do radioterapii
2. Sprzęt do badań kardiologicznych
3. Sprzęt do dializoterapii
4. Sprzęt do wentylacji płuc
5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną
6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in vitro
7. Analizatory
8. Zamrażarki laboratoryjne
9. Testy płodności
10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia
choroby, urazów lub niepełnosprawności
IX. Przyrządy do nadzoru i kontroli:
1. Czujniki dymu
2. Regulatory ciepła
3. Termostaty
4. Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako
sprzęt laboratoryjny
5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych
(np. w panelach sterowniczych
X. Automaty do wydawania:
1. Automaty do wydawania napojów gorących
2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami
3. Automaty do wydawania produktów stałych
4. Automaty do wydawania pieniędzy - bankomaty
5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty
6. Zgłaszając się do Konkursu uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie bieżących
informacji o przebiegu zbiórki w jego placówce na stronach: www.lop.org.pl,
www.oddajelektrosmieci.pl oraz w czasopiśmie „Przyroda Polska”.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Każdy uczestnik, który spełnia warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu otrzyma nagrodę
rzeczową lub w formie pieniężnej w zależności od ilości i jakości zebranego sprzętu od Firmy.
2.Nagrody będą przekazywane uczestnikom po zakończeniu każdej z edycji Konkursu w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia każdej z edycji czyli:
VII edycja do 15 marca 2015 r.
VIII edycja do 30 czerwca 2015 r.
3.Na podstawie Kart Przekazania Odpadów Firma poinformuje uczestnika o uzbieranej przez
szkołę kwocie zgodnej z ustalonym cennikiem (cennik jest integralną częścią Regulaminu
Konkursu). Informacja ta zostanie przekazana pocztą elektroniczną, na adres podany w
formularzu zgłoszeniowym.
4.Kwota uzbierana przez uczestnika zostanie przeznaczona na zakup nagrody rzeczowej,
adekwatnej do potrzeb uczestnika. Jeżeli jednak uczestnik będzie chciał sam rozdysponować
środki pieniężne uzbierane w wyniku zbiórki, to środki na nagrodę zostaną przelane na konto
Placówki. Kwota uzyskana przez uczestnika powinna być przeznaczona na działania
skierowane do uczniów (jak w par. 5 punkt 1b).
5.Każdy uczestnik otrzyma od Stowarzyszenia dyplom potwierdzający zaangażowanie ekologiczne
szkoły/przedszkola. Wyróżnienia zostaną przyznane 20 najbardziej aktywnym szkołom, zgodnie
z przelicznikiem waga zebranych elektrośmieci na 1 ucznia danej szkoły.
6.Organizatorzy (Firma oraz Stowarzyszenie) będą regularnie informować o przebiegu Konkursu na
swoich stronach internetowych oraz w czasopiśmie „Przyroda Polska”.
§ 5. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) nagrody rzeczowe zakupione przez Firmę za kwotę uzbieraną przez uczestnika podczas trwania
każdej z edycji. Kwota uzależniona jest od ilości i jakości zebranego ZSEiE zgodnie z
cennikiem, który jest integralną częścią Regulaminu. Kwota ta zostanie rozdysponowana
zgodnie z zapotrzebowaniem uczestnika (zakup potrzebnego sprzętu, materiałów
dydaktycznych, zakup drzewek itp.).
b) świadczenie pieniężne uzależnione od ilości i jakości zebranego ZSEiE zgodnie z cennikiem w
przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z nagrody rzeczowej na rzecz dofinansowania działań
skierowanych do uczniów (dofinansowanie wycieczek, pomoc finansowa choremu przewlekle
uczniowi itp.) zgodnie z zapotrzebowaniem uczestnika.
c) dyplomy LOP dla wszystkich placówek biorących udział w Konkursie świadczące o
zaangażowaniu szkoły/przedszkola w działania proekologiczne.
d) wyróżnienia LOP dla 20 najbardziej aktywnych uczestników, zgodnie z przelicznikiem: waga
zebranych elektrośmieci na 1 ucznia danej szkoły.
2. Nagrody zostaną przekazane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia każdej z
edycji.
3. Każda placówka może na koniec edycji przenieść uzbieraną kwotę na kolejną edycję
zgłaszając to pod adresem [email protected]
4.
Organizator
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
nieprawidłowości
związane
z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia wartości nagrody rzeczowej lub świadczenia
pieniężnego wynikające z błędnego podania przez uczestnika Konkursu adresu, na który to
adres zostało wysłane powiadomienie o uzbieranej przez uczestnika kwocie lub z przyczyn
przez Organizatora niezawinionych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez
uczestnika Konkursu danych, w tym adresu lokalizacji oraz za wszelkie ich zmiany.
6. W celu przekazania nagród będą zbierane przez Firmę dane w Formularzu Zgłoszeniowym.
7. Zmiany teleadresowe prosimy podawać na adres Konkursu.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem do Organizatorów na adres: Serwisownia Zlelonki Wieś, ul. Warszawska 349,
05-082 Stare Babice, lub Liga Ochrony Przyrody, ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa z
dopiskiem "Konkurs ekologiczny – LOP kontra elektrośmieci" w terminie 30 (trzydziestu) dni od
daty zakończenia edycji, której reklamacja dotyczy - bezpośrednio lub listem poleconym
(decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie
będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywać będą Organizatorzy wspólnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich
otrzymania.
4. Decyzja Organizatorów w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorami danych osobowych są Organizatorzy.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także
publikację nazwy instytucji, którą reprezentuje uczestnik, oraz imienia i nazwiska uczniów,
którzy zdobędą medale LOP.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie.
§ 8. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Organizatorów: www.oddajelektrosmieci.pl oraz
www.lop.org.pl oraz w siedzibie Organizatorów.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć
wpływu na prawo uczestnika do nagród Konkursowych.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorami Konkursu a jego uczestnikami
rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatorów.