WNIOSEK Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

WNIOSEK Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika
2. Numer Identyfikacji Podatkowej współmałżonka
3. Numer dokumentu
WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODU
LUB WYSOKOŚCI NALEZNEGO RYCZAŁTU
A. ORGAN PODATKOWY
Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu
B. DANE PODATNIKA I WSPÓŁMAŁŻONKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwisko
6. Pierwsze imię
7. Data urodzenia
8. Nazwisko
9. Pierwsze imię
10. Data urodzenia
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
11. Kraj
12. Województwo
14. Gmina
15. Ulica
18. Miejscowość
13. Powiat
16. Nr domu
19. Kod pocztowy
20. Poczta
17. Nr lokalu
21. Telefon
C. WNIOSEK
22. Treść
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia:*
o wysokości dochodu za rok ……………..
o wysokości należnego ryczałtu za rok ....…………
Zaświadczenie jest niezbędne w celu uzyskania:*
świadczenia rodzinnego
kredytu studenckiego
świadczenia socjalnego
…………………………………………….
stypendium
D. OŚWIADCZENIA
23. Treść
Zeznanie (rozliczenie) podatkowe* (za wskazany powyżej okres):
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-40
PIT-40A
zostało złożone w Urzędzie Skarbowym: …………………………………………………………………….
W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada numeru NIP, należy dołączyć wypełnione zgłoszenie
identyfikacyjne na druku NIP-3.
E. PODPIS WNIOSKODAWCY/ÓW
24. Miejscowość i data
* Zaznaczyć właściwy kwadrat
25. Podpis podatnika
26. Podpis współmałżonka

Podobne dokumenty