Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Komentarze

Transkrypt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
w Ciepłowodach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę
ruchomych aktywów trwałych w gabinecie rehabilitacji do dnia 31.12.2014
roku wraz z przejęciem usług fizjoterapeutycznych.
Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze
zm.)
5. Uchwała nr 128/XX/12 Rady Gminy w Ciepłowodach z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie określenia
zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie ruchomych aktywów
trwałych Samodzielnego Publicznego ZOZ GOZ, dla którego Gmina Ciepłowody jest podmiotem
tworzącym.
WARUNKI PRZETARGU
I. Opis przedmiotu przetargu:
Wydzierżawienie na okres do dnia 31.12.2014 roku na rzecz wybranego w wyniku przetargu oferenta,
ruchomych aktywów trwałych przeznaczonych do udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych pod
następującymi warunkami:
1. Kontynuacji udzielania przez Dzierżawcę udzielanych świadczeń w zakresie dotychczasowej
działalności Wydzierżawiającego (zwanego również w dalszej części ogłoszenia SP ZOZ) - przez
cały okres obowiązywania umowy - oferowanych w sposób ciągły, nieprzerwany, z zachowaniem,
co najmniej dotychczasowego zakresu, rozmiaru, profilu, jakości, dostępności i warunków ich
udzielania.
2. Dopełnienie pozostałych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków przetargu, a także z
treści złożonej oferty i zawarcie umowy dzierżawy na warunkach określonych we wzorze umowy
dzierżawy, który stanowi załącznik nr 1.
3. W przypadku zakończenia umowy lub jej rozwiązania w jakimkolwiek trybie, Dzierżawca jest
zobowiązany do zwrotu Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym, w
tym
zasobów
sprzętowych
(również
nabytych
przez
Dzierżawcę
w
celu
wykonywania
przedmiotowej umowy ), w terminie i na zasadach określonych przez Wydzierżawiającego,
Dzierżawca nie jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy będących wynikiem prawidłowego używania.
Do czasu przekazania Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy Dzierżawca jest obowiązany do
kontynuacji świadczeń medycznych o których mowa powyżej pod rygorem kary umownej w
wysokości 10% wartości początkowej ruchomych aktywów trwałych zgodnie z załącznikiem nr 2.
1
II. Przedmiot dzierżawy:
Przedmiot dzierżawy składa się z:
1. Lokal użytkowy o powierzchni 63,80 m2 Wydzierżawiającego mieszczących się w budynku SP ZOZ
GOZ w Ciepłowodach przy ul. Szkolnej 4.
2. Ruchome aktywa trwałe, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wyposażenia, zgodnie z załącznikiem nr 3.
III. Wymagania Wydzierżawiającego:
1. Dzierżawca wybrany w drodze przetargu przejmie realizację zadań Wydzierżawiającego tj.
komercyjnych usług fizjoterapeutycznych.
2. Dzierżawca zawrze umowę dzierżawy obejmującą przedmiot dzierżawy w terminie wskazanym
przez SP ZOZ GOZ. Wzór umowy dzierżawy zawiera załącznik nr 1.
3. Dzierżawca wstąpi w miejsce SP ZOZ GOZ w Ciepłowodach jako strona umów (kontraktów) z
osobami i podmiotami świadczącymi w ramach tych umów usługi na rzecz Wydzierżawiającego w
każdym przypadku, gdy druga strona tych umów wyrazi zgodę na powyższą zmianę i zawrze aneks
do tych umów potwierdzający zmianę podmiotową po stronie zamawiającego w terminie do dnia
poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności przez Dzierżawcę zgodnie z umową dzierżawy.
Wstąpienie nastąpi z zachowaniem wszelkich pozostałych warunków tych umów.
4. Dzierżawca poniesie wszelkie koszty związane z eksploatacją, przeglądami technicznymi,
utrzymaniem
i
naprawami
wydzierżawionych
ruchomych
aktywów
trwałych
w
okresie
obowiązywania umowy.
5. Dzierżawca poniesie we własnym zakresie wszelkie nakłady związane z dostosowaniem
dzierżawionych aktywów trwałych oraz wyposażenia SP ZOZ GOZ do wymogów obowiązujących
przepisów prawa w okresie obowiązywania umowy.
IV. Warunki uczestnictwa w przetargu.
1. Do przetargu może przystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, legitymujący się
aktualnym wpisem do rejestru,
2. Podmiot przystępujący do przetargu powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (tytuł
mgr fizjoterapii, licencjata fizjoterapii, technika fizykoterapii) lub zatrudniać osoby posiadające w/w
kwalifikacje.
3. Oferty przygotowane w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu należy złożyć w zamkniętej
kopercie opisanej w następujący sposób: „Przetarg
pisemny nieograniczony na dzierżawę
ruchomych aktywów trwałych w gabinecie rehabilitacji do dnia 31.12.2014 roku wraz z przejęciem
usług fizjoterapeutycznych” w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. do godz. 12:00 w
rejestracji SP ZOZ GOZ, ul. Szkolna 4, 57-211 Ciepłowody.
4. SP ZOZ GOZ nie dopuszcza ofert częściowych i składania ofert wspólnych przez kilka podmiotów
działających łącznie.
5. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie warunków przetargu i wątpliwości związanych ze
sposobem przygotowania oraz złożenia oferty. Wyjaśnienia udzielane będą na piśmie, gdy
zapytanie wpłynie najpóźniej na 7 dni przed ostatecznym terminem złożenia ofert.
2
6. Część jawna przetargu i otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2013 r. o godzinie 12:30 w
gabinecie Kierownika SP ZOZ GOZ, ul. Szkolna 4, 57-211 Ciepłowody.
7. Część jawna obejmować będzie podanie nazwy oferenta, stawki oferowanego czynszu, wysokości
kaucji.
8. Do części niejawnej przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, które:
a) Odpowiadają warunkom przetargu i zostały złożone w terminie.
b) Są kompletne i zawierają pełny zakres danych wymaganych warunkami przetargu. Organizator
zastrzega, że w razie stwierdzenia braków w złożonej ofercie, wezwie oferenta do ich
uzupełnienia w terminie 5 dni od doręczenia wezwania faksem lub na piśmie. W razie nie
uzupełnienia oferty w terminie lub uzupełnienia niezgodnego z wezwaniem, organizator może
pozostawić ofertę bez rozpatrzenia. Dokumenty złożone jako uzupełnienie muszą potwierdzać
stan najpóźniej na dzień otwarcia ofert.
9.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
10. SP ZOZ GOZ zastrzega sobie możliwość kierowania na piśmie dodatkowych pytań do oferentów w
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ofert. Nieudzielenie odpowiedzi w terminie 3 dni
roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie
internetowej BIP jednostki i tablicy ogłoszeniowej Wydzierżawiającego.
12. Okres związania ofertą wynosi 1 miesiąc licząc od daty otwarcia ofert.
13. W przypadku niezawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego
Wydzierżawiający będzie uprawniony do zawarcia umowy dzierżawy z oferentem, który w
przetargu uzyskał kolejną pozycję, co do łącznej ilości punktów, jednak na warunkach złożonych w
ofercie.
14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata do dnia złożenia oferty na rachunek bankowy
Wydzierżawiającego nr 68 9533 1027 2004 0000 0198 0001 wadium w kwocie: 100,00 zł (słownie zł:
sto złotych). Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na wskazany wyżej
rachunek bankowy Wydzierżawiającego. Wadium wniesione przez Oferenta, który zostanie wyłoniony w
przetargu, zaliczone będzie na poczet dzierżaw o której mowa w rozdz. V ust. 1 warunków przetargu.
15. Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, gdy Oferent, którego oferta zostanie wybrana w
przetargu, nie zawrze umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego.
16. Wadium, które wniosą pozostali uczestnicy przetargu zostanie zwrócone na wskazany przez nich
rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia odwołania przetargu, wyboru oferty, unieważnienia lub
zakończenia wynikiem negatywnym przetargu - w kwocie nominalnej i bez oprocentowania.
V. Czynsz.
1. Wywoławczą zryczałtowaną miesięczną stawkę czynszu z tytułu dzierżawy ruchomych aktywów
trwałych w gabinecie rehabilitacji i wyposażenia Wydzierżawiającego wymienionego w załączniku
nr 2 i 2 ustala się w kwocie 600,00 zł (słownie zł: sześćset ).
3. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie w okresach miesięcznych z góry do 10–
tego dnia każdego miesiąca.
3
4. Oprócz czynszu dzierżawnego, o którym mowa w ust. 1, Dzierżawca przejmie przedmiot dzierżawy i
zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem oraz z
eksploatacją całego przedmiotu dzierżawy, kosztów eksploatacji itd.
5. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu opłat czynszowych Dzierżawca uiści
Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości minimum 600,00 zł (słownie zł: sześćset) w dniu
poprzedzającym
podpisanie
umowy.
Przedmiotowa
kaucja
zostanie
zaliczona
przez
Wydzierżawiającego na poczet opłat czynszowych za ostatni miesiąc obowiązywania niniejszej
umowy.
VI. Wymogi i zakres przedmiotowy składanej oferty.
1. Określa się następujące wymogi i zakres przedmiotowy składanej oferty:
a) nazwę firmy, siedzibę oraz dokładny adres oferenta, a także podpisy osób umocowanych do
złożenia oferty,
b) data sporządzenia oferty.
c) oferowana wysokość czynszu dzierżawnego.
d) wysokość oferowanej kaucji.
2. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą następujących
dokumentów:
a) Statutu lub umowy spółki Oferenta, a także uchwały właściwych organów, o ile są wymagane
statutem lub umową spółki Oferenta na przystąpienie do niniejszego przetargu lub na
zawarcie umowy dzierżawy.
b) Aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem
otwarcia ofert.
c) Informację o posiadanym doświadczeniu w zakresie świadczenia usług fizjoterapeutycznych.
d) Pisemnego zobowiązania Oferenta do zapewnienia kontynuacji udzielania świadczeń
zdrowotnych prowadzonych dotychczas przez Wydzierżawiającego.
e) Pisemnego oświadczenia Oferenta o: zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym
przedmiotu dzierżawy, zgodzie na wydzierżawienie tego przedmiotu w stanie, w jakim się
znajduje oraz akceptacji warunków dzierżawy określonych w niniejszym ogłoszeniu.
f) Pisemnego zobowiązania do zawarcia umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez
Wydzierżawiającego oraz pokrycia kosztów zawarcia umowy dzierżawy.
g) Pisemnego oświadczenia, że Oferent otrzymał wszystkie informacje o przedmiocie przetargu,
konieczne do sporządzenia oferty wraz ze zobowiązaniem do dochowania tajemnicy
przedsiębiorstwa i wykorzystaniu udostępnionych mu informacji jedynie do celów złożenia
oferty w niniejszym przetargu.
h) Dowód wniesienia wadium w kwocie 100,00 zł (słownie zł: sto ).
3. Złożona przez Oferenta oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta albo przez osoby upoważnione do
zawarcia umowy dzierżawy zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego albo
4
przez pełnomocnika pod warunkiem dołączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa udzielonego
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i w imieniu Oferenta.
4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszym przetargiem mają być złożone w
oryginale. W sytuacji, gdy dokument będzie złożony w kopii wymagane jest jego potwierdzenie za
zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym
odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnika, jeśli on podpisuje ofertę.
5. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w przeciwnym razie zostanie wykluczony z postępowania
przetargowego.
7. Każda zapisana strona oferty powinna być oznaczona kolejnymi numerami. W przypadku poprawek
lub zmian w tekście oferty wymagane jest ich własnoręczne parafowanie przez osobą podpisującą
ofertę.
VII.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o niżej
wymienione kryteria i przynależne im punkty:
1.
Zaproponowana wielkość opłaty (czynszu dzierżawnego)
Ocena ofert wg kryteriów określonych w pkt. 1 dokonywana będzie wg
następującego wyliczenia:
gdzie:
- oznacza wyliczoną wartość punktową danej oferty,
70 punktów
- oznacza wielkość ocenianej opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego
zawarta w ocenianej ofercie,
- oznacza najwyższą oferowaną wielkość opłaty z tytułu czynszu
dzierżawnego,
- oznacza maksymalną ilość punktów w danym kryterium,
2.
Zaproponowana wysokość kaucji ponad 600,00 zł
Za każdy dodatkowy 100,00 zł kaucji (ponad kwotę 600,00 zł) 7 pkt. – max.
21 pkt.
3.
Posiadanie doświadczenia w działalności w zakresie świadczenia
usług fizjoterapeutycznych
21 punkty
9 punktów
Za każdy rok działalności 3 pkt. – max 9 pkt.
RAZEM
100 punktów
VIII. Postanowienia dodatkowe
1. SP ZOZ GOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn bez obowiązku
zwrotu oferentom (uczestnikom przetargu) jakichkolwiek kosztów poniesionych przez nich w
związku z przygotowaniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu przetargowym.
5
2. Oferent przystępując do przetargu akceptuje warunek, że wszelkie koszty poniesione przez niego
lub działające na jego rzecz podmioty na przygotowanie oferty oraz załączników do oferty
pozostają wyłącznie po jego stronie i nie przysługuje mu wobec SP ZOZ GOZ w Ciepłowodach
roszczenie o zwrot tych kosztów bez względu na wynik przetargu.
3. Wszelkie załączniki do niniejszego ogłoszenia są dostępne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej GOZ w Ciepłowodach, ul. Szkolna 4, 57-211 Ciepłowody. Osobą upoważnioną
do ich udostępniania oraz udzielania informacji i wyjaśnień na piśmie lub faxem (74) 810 34 33
zainteresowanym oferentom jest: Kierownik Bogumiła Kołkowska - Zawada. Na pisemne
wystąpienie zainteresowanego załączniki zostaną przesłane pocztą, faxem lub drogą elektroniczną
stosownie do wniosku zainteresowanego.
IX. Wykaz załączników:
1.
Wzór umowy dzierżawy.
2.
Wykaz ruchomych aktywów trwałych.
3.
Wykaz wyposażenia.
Kierownik Zakładu
Bogumiła Kołkowska - Zawada
6

Podobne dokumenty