Ve Vratislavi, dne 20. března 2016 Doc. PhDr. et MgA

Komentarze

Transkrypt

Ve Vratislavi, dne 20. března 2016 Doc. PhDr. et MgA
Ve Vratislavi, dne 20. března 2016
Doc. PhDr. et MgA. Bogusław Czechowicz, Dr.
Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego
Uniwersytetu Opolskiego
Ul. Strzelców Bytomskich 2
45 084 Opole, Rzeczpospolita Polska
Spectabilis
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka Filozofické fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Věc: Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem
Važená paní děkanko,
dovoluji si Vás požádat o přijetí mé žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem v
oboru České dějiny. Zároveň předkládám všechny nezbytné náležitosti.
V úctě
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS
Bogusław Czechowicz
rodné číslo (ČR): xxxxxxxx
státní příslušnost: xxxxxx
xxxxxxx: narozen ve Vratislavi
1974–1982: ZŠ – Základní škola č. 112 (Szkoła podstawowa nr 112) ve Vratislavi
1982–1988: SŠ – Integrovaná škola gastrononomická (Zespół Szkół Gastronomicznych) ve
Vratislavi, vyučen kuchařem, poté maturita v oboru technolog hromadného stravování
1988–1993: studium dějin umění na Vratislavské univerzitě, Fakulta historických a
pedagogických věd, Katedra dějin umění (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk
Historycznych i Pedagogicznych, Katedra Historii Sztuki) – magistr dějin umění
1992–1994: výuka dějin umění na 12. gymnáziu (XII Liceum Ogólnokształcące) ve
Vratislavi, částečný úvazek
1994–2010: zaměstnání v Národním muzeu (Muzeum Narodowe) ve Vratislavi, oddělení
grafiky
2001: doktorát v oboru dějiny umění na Vratislavské univerzitě (kvalifikační práce: Nagrobki
późnogotyckie na Śląsku. Tradycja form i treści w dobie przełomu, školitel prof. dr hab.
Jan Harasimowicz)
2001–2003: externí výuka na Ústavu dějin umění (Instytut Historii Sztuki) Vratislavské
univerzity
2002–2004: externí výuka na Zemědělské akademii (Akademia Rolnicza) ve Vratislavi (nyní
Přírodovědecká univerzita / Uniwersytet Przyrodniczy)
2006–2007: externí výuka na Vysoké škola technické (Wyższa Szkoła Techniczna) v
Katovicích
2007–2009: externí výuka na Valbřišské Vysoké škole managementu a podnikání
(Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
2007–2015: zaměstnán v Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
2008: externí výuka na Katedře historie FF UJEP (letní semestr).
2010: habilitace na FF UHK v oboru České a československé dějiny (kvalifikační práce: Dvě
centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu (1348-1458) v kontextu
politiky, ideologie a umění)
2011– dosud: zaměstnán v Historickém ústavu Opolské univerzity (Instytut Historii
Uniwersytetu Opolskiego) na pozici mimořádného profesora
2015: titul PhDr. v oboru historie na FF UJEP (kvalifikační práce: Kladské dějepisectví v
Polsku po druhé světové válce. Historická věda ve službách státní politiky a národní
ideologie)
SEZNAM VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH PUBLIKACÍ UCHAZEČE
A) VĚDECKÉ MONOGRAFIE
1. Dialog form i treści w architekturze Wrocławia, Wrocław 2003, formát A5, 112 stran.
2. Kaplice w dawnym hrabstwie kłodzkim, Wrocław 2003, formát B5, 230 stran.
3. Nagrobki późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 2003 (= Acta Universitatis Wratislaviensis,
2583), formát A4, 315 stran.
4. Historia kartografii Śląska XIII-XIX wieku, Wrocław 2004, formát A5, 188 stran.
5. Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza, Warszawa 2005, formát
B5, 728 stran.
6. Bernharda Mannfelda „Śląsk w obrazach”. Śląskie zabytki w akwareli i rysunku z 1871
roku, Wrocław 2005, formát A5, 112 stran.
7. Kościół w Gorzanowie na ziemi kłodzkiej. Przyczynek do dziejów sztuki czeskiej, Wrocław
2007, formát A5, 160 stran.
8. Sukcesorzy śląskich Piastów. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z rodu (1707-2007),
Wrocław 2007 (= Biblioteka Dolnego Śląska, 3), formát A5, 222 stran.
9. Między katedrą a ratuszem. Polityczne uwarunkowania sztuki Wrocławia u schyłku
średniowiecza, Warszawa 2008, formát A5, 380 stran.
10. Ars lucrum nostrum. Prace z historii sztuki i kultury, Wrocław 2008, formát B5, 270 stran.
11. Visus Silesiae. Treści i funkcje ideowe kartografii Śląska XVI-XVIII wieku, Wrocław 2008
(= Acta Universitatis Wratislaviensis, 3032), formát A4, 224 stran.
12. Kladské dějepisectví v Polsku po druhé světové válce. Historická věda ve službách státní
politiky a národní ideologie, Červený Kostelec 2010, formát A5, 238 stran.
13. Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestach integrace a rozkolu v kontextu
ideologie, politiky a umění (1348-1458), České Budějovice 2011, formát B5, 332 stran.
14. Kaplice w dawnym Księstwie Ziębickim, Wrocław 2012, formát B5, 158 stran.
15. Böhmische Erbfolge und Breslau im Jahren 1348-1361. Kunst und Geschichte auf Wegen
und Holzwegen der Historiographie, Červený Kostelec 2013, formát A5, 278 stran.
16. Z Biblią w tle. Prace z historii kultury Europy Środkowej, Wrocław 2015 (= Silesianeum,
1), formát B5, 314 stran.
SEZNAM VĚDECKÝCH NEBO ODBORNÝCH PUBLIKACÍ UCHAZEČE
B) KAPITOLY V ODBORNÝCH/VĚDECKÝCH PUBLIKACÍCH
1. Ecclesia sanctae Barbarae - Katedra prawosławna Narodzenia Przenajświętszej
Bogarodzicy / Ecclesia sanctae Barbarae – Лрабославная Кафедральная Церковь
Роҗдества Лрсвятой Богородицы / Ecclesia sanctae Barbarae – The Orthodoxe
Cathedral of Nativity of the Holy Virgin in Wrocław / Ecclesia sanctae Barbarae - Die
Ortodoxe Kathedrale der Geburt der Allerheiligsten Gottesmutter, in: Katedra Narodzenia
Przenajświętszej Bogarodzicy we Wrocławiu, ed. Igor Rydzanicz, Wrocław 1996, s. 7-29,
39-64, 76-95, 107-131. 40%
2. Sztuka Cieszyna w średniowieczu, in: Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów
współczesnych, ed. Idzi Panic, 1, Dzieje Cieszyna od zarania do schyłku średniowiecza
(1528), Cieszyn 2010, s. 317-343. 5%
3. Sztuka doby średniowiecza w księstwie cieszyńskim, in: Dzieje Śląska Cieszyńskiego od
zarania do czasów współczesnych, ed. Idzi Panic, 2, Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do
1528 roku), Cieszyn 2010, s. 465-486. 5%
4. Dějiny psané architekturou. Legitimizace majetkových držav z nároků ve východočeské
krajině raného novověku, in: Území Východních Čech od středověku po raný novověk, [ed.
Ondřej Felcman], Praha 2011, s. 104-127, 162-167, 171-172. 13%
5. Hle, král sedí v bráně. Hledání biblických asociací hradu Litice, in: Východočeská šlechta,
její sídla a teritoria, ed. Zdeněk Beran, Praha 2013, s. 111-118, 193-194. 4%
6-7. Dawne śląskie władztwa ze stolicami w Opolu i Raciborzu w badaniach Marty
Hatalskiej-Rygorowicz a: „…obyvatelé tohoto kniežectwie hornie Slezii…”. Próba nowego
spojrzenia na przyczyny pojawienia się i upowszechniania w źródłach XV wieku pojęcia
Górny Śląsk, in: Księstwa Opolskie i Raciborskie. Terytoria – struktury – elity –
dziedzictwo, ed. Bogusław Czechowicz, Opole 2015, s. 11-15 a 71-80. 7%
8. Książęcy pomnik nagrobny Karola I i Anny w Ząbkowicach Śląskich a priorytety ostentacji
władzy i pozycji publicznoprawnej Podiebradów, in: Monety – zamek – nagrobek. Książę
Karol I z Podiebradów (1476-1536) między dziedzictwem przodków a dokonaniami
potomków, ed. Bogusław Czechowicz, Červený Kostelec – Wrocław 2015, s. 219-296.
27%
SEZNAM VĚDECKÝCH NEBO ODBORNÝCH PUBLIKACÍ UCHAZEČE
C) PRÁCE PUBLIKOVANÉ V ZAHRANIČNÍCH ODBORNÝCH PERIODIKÁCH
1. Późnogotycki nagrobek pary książęcej w dawnym kościele dominikanek w Raciborzu,
Opolski Rocznik Muzealny 10, 1992, s. 31-54.
2. Domki Loretańskie na Śląsku, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 14,
1993, s. 253-274.
3. Gotyckie nagrobki szlacheckie na Śląsku, Annales Silesiae 24, 1994, s. 33-47.
4. [s Arkadiem Dobrzynieckým], Nagrobek Thommendorfów w Bolesławicach koło Świdnicy.
Przyczynek do dziejów śląskiej rzeźby sepulkralnej XVI wieku, Dzieła i Interpretacje 2,
1994, s. 91-99.
5. Kaplica na Górze Wszystkich Świętych koło Słupca, Śląski Labirynt Krajoznawczy 7, 1995,
s. 133-143.
6. Alexisa Langera dialog z historią. Uwagi na temat treści wrocławskiego pomnika
Zwycięstwa, Annales Silesiae 26, 1996, s. 43-53.
7. Sztuka jako składnik tożsamości Świdnicy i Strzegomia u schyłku średniowiecza, Rocznik
Świdnicki 24, 1996, s. 113-133.
8. Nieznane źródła ikonograficzne do rekonstrukcji średniowiecznych zabudowań
klasztornych w Henrykowie, Kwartalnik Historii Architektury i Urbanistyki 41, 1996, 1, s.
69-75.
9. Architectura militaris Wratislawiae. Kilka uwag na peryferiach tematu, Annales Silesiae
28, 1998, s. 85-98.
10. Przyczynki do dziejów rozbudowy i dekoracji kościołów w Nowej Wsi i Roztokach pod
koniec XVIII i na początku XIX wieku (na marginesie artykułu I. Rybki-Cegleckiej o
kościele w Nowej Wsi), Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 6, 1998, s. 140-144.
11. "Ze starego Wrocławia" - rysunki Bernharda Mannfelda w zbiorach Muzeum
Narodowego we Wrocławiu, Roczniki Sztuki Śląskiej 17, 1999, s. 177-200.
12. Józef Kögler (1765-1817) - "stary mistrz kłodzkiej historii", Saeculum Christianum 6,
1999, 1, s. 45-54.
13. Dawny gotycki nagrobek Konrada von Nimptsch. Przyczynek do dziejów kultury
artystycznej Świdnicy, Rocznik Świdnicki 28, 2000, s. 25-33, 4 il.
14. Andrea Carove - budowniczy doby wczesnego baroku na ziemi kłodzkiej, Zeszyty
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 7, 2001, s. 3-17.
15. Fundacje artystyczne Przemysława toszeckiego (1445-1484). Przyczynek do dziejów
mecenatu artystycznego książąt śląskich u schyłku średniowiecza, Rocznik Muzeum w
Gliwicach 18, 2003, s. 149-162.
16. Mauzoleum Książąt Opolskich w średniowieczu (1309-1532), Opolski Rocznik Muzealny
15, 2004, s. 9-26.
17. Późnogotyckie malowidła w okolicach Brzegu oraz w Opolu – próba rewizji poglądów na
datowanie, osobę „fundatora” i funkcje ideowe dekoracji, Śląski Kwartalnik Historyczny
Sobótka 60, 2005, 2, s. 29-37.
18. Ostatnia gotycka modernizacja zamku w Legnicy. Przyczynek do badań mecenatu
artystycznego Fryderyka II, Szkice Legnickie 26, 2005, s. 51-64.
19. Wczesnorenesansowy wystrój malarski kościoła św. Stanisława w Starym Bielsku w
kontekście mecenatu artystycznego księcia Kazimierza II cieszyńskiego, Bielsko-Bialskie
Studia Muzealne 4, 2005, s. 106-123.
20. Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu - mieszczański czy biskupi?, Studia
Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 25, 2005, s. 125-139.
21. Gotyckie kościoły parafialne Lubina i Chojnowa (zanim powstaną monografie dawnych
far legnickich), Szkice Legnickie 27, 2006, s. 85-106.
22. W jak Wrocław. Geneza ideowa motywu w herbie Wrocławia w aspekcie kryzysu władzy
w Królestwie Czeskim w XV wieku, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 61, 2006, 4, s.
519-529.
23. Dwie drogi? Fryderyk II legnicko-brzeski i Karol I ziębicko-oleśnicki oraz ich siedziby w
Legnicy i Ząbkowicach Śląskich, Szkice Legnickie 28, 2007, s. 23-54.
24. Nieznany plan zamku legnickiego z 1764 roku, Szkice Legnickie 28, 2007, s. 213-218.
25. „Bone memorie princeps Slezie et dominus Wratislaviensis. W kwestii datowania i
wymowy ideowej dzieł kamiennej plastyki związanych z pamięcią po Henryku IV Probusie,
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 67, 2012, 2, s. 3-17.
26. Wokół społeczno-prawnych uwarunkowań i jerozolimskich asocjacji kościoła opackiego w
Henrykowie, Hereditas Monasteriorum 1, 2012, 1, s. 73-84.
27. “...ad praesentiam regis Cracoviae provocavimus...”. Dlaczego książę Bolko I
niemodliński pozwał w 1359 roku biskupa wrocławskiego przed sąd Kazimierza
Wielkiego?, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 32, 2012, s. 245-253.
28. Piastowska i luksemburska tradycja dynastyczna w pamięci historycznej świdniczan w
okresie od XV do XVIII wieku, Rocznik Świdnicki 40, 2012, s. 51-72.
29. Księstwa Świdnickie i Jaworskie a sukcesja na tronie czeskim w dobie Zygmunta
luksemburskiego. Przyczynek do dyskusji o znaczeniu przestrzeni symbolicznej w
późnośredniowiecznym państwie czeskim, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 58,
2013, 3, s. 23-37.
30. Śladami Bolkowego dziedzictwa. O niektórych nośnikach idei sukcesji władzy w Opolu z
okresu od XIV do XX wieku, Opolski Rocznik Muzealny 20, 2014, s. 79-100.
31. „In latinam et slavonicam linguas”. Fundacja banedyktyńska w Oleśnicy z 1380 roku i jej
lubiąski kontekst, Miscellanea Oleśnickie 1, 2015, 1, s. 28-33.
32. Traktat ołomuniecki z 1479 roku, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 70, 2015, 2, s.
17-32.
SEZNAM VĚDECKÝCH NEBO ODBORNÝCH PUBLIKACÍ UCHAZEČE
D) PRÁCE PUBLIKOVANÉ V TUZEMSKÝCH ODBORNÝCH RECENZOVANÝCH
PERIODIKÁCH
1. Historiogrammy – zapomniana forma wizualizacji dziejów, Historická geografie 34, 2007,
s. 237-251.
2. Nezmámé prameny k dějinám kostelů v okolí Těšína z přelomu 19. a 20. století, Těšínsko.
Vlastivědný časopis 50, 2007, 3, s. 25-27.
3. O miejsce w Koronie: król Jerzy i Wrocław, Východočeské listy historické 25, 2008, s. 5566.
4. „Beatus Petrus Odranesz Militis” czyli slalom między źródłami. Epizod z dziejów kłodzkiej
historiografii, Východočeské listy historické 27, 2010, s. 155-160.
5. Wokół początków Księstwa Oławskiego. Przyczynek do badań tytulatury książęcej na
Śląsku w XV wieku, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2, 2011, 1, s. 1-10.
6. Zapomniany krajobraz kulturowy doliny Dzikiej Orlicy w XVIII wieku – próba
kompleksowej interpretacji zjawisk artystycznych, Orlické hory a Podorlicko. Přírodou,
dějinami, současností 18, 2011, s. 241-274.
7. “Et quibusdam eciam et nasos ad hec absciserunt”. Wschodnioczeski najazd Ślązaków
wiosną 1421 roku a Biblia, Krkonoše a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník 20, 2012, s. 8793.
8. Kłodzko – “mała Praga” na wschodzie Czech, Kladský sborník 9, 2012, s. 181-202.
9. Dzieje i kultura górnego odcinka Doliny Dzikiej Orlicy w regionalnej historiografii –
perspektywa „kłodzka”, Orlické hory a Podorlicko. Přírodou, dějinami, současností 19,
2012, s. 65-74.
10. Pierwsze lata integracji Śląska z Koroną Czeską w świetle historiografii czeskiej, polskiej
i śląskiej (pruskiej i niemieckiej) z lat 1770-1945, Východočeské listy historické 30, 2013,
s. 175-185.
11. Wohlgebaude Kirchen czyli broumowska grupa kościołów – nowoczesny barok czy
barokowy historyzm?, Orlické hory a Podorlicko. Přírodou, dějinami, současností 20, 2013,
s. 65-77.
12. „Defensor fidei catholice secundum ritum universalis ecclesie”. Ein steinernes Denkmal
der Protokonfessionalisierung oder über die bildhauerischen Verzierungen des Rathauses
in Breslau aus den Jahren 1461–1466, Documenta Pragensia 33, 2014, 553-571.
13. „...když se pán voli v Praze na rathúzi...”. Programy ideowe ratuszy a działania
legitymizujące prawa do tronu czeskiego w XIV-XV wieku, Historica. Revue pro historii a
příbuzné vědy 6, 2015, 1, s. 27-42.
14. Ostatni Luksemburgowie (zwłaszcza Zygmunt) w świadomości i praktyce politycznej
Korony Czeskiej w dobie podiebradzko-korwinowsko-jagiellońskiej, czyli próba rewizji
niektórych mitów (nie tylko) czeskiej historiografii, Historie. Otázky. Problémy 7, 2015, 1,
s. 148-159.
SEZNAM VĚDECKÝCH NEBO ODBORNÝCH PUBLIKACÍ UCHAZEČE
E) PRÁCE PUBLIKOVANÉ V OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH
PERIODIKÁCH, UNIVERZITNÍCH AKTECH A SBORNÍCÍCH
1. [s Arkadiuszem Dobrzynieckým]: Wambierzyckie drogi pątnicze. Wstęp do problematyki
badawczej, in: Michał Klahr Starszy i jego środowisko kulturowe, ed. Jan Wrabec,
Wrocław 1995, s. 167-176.
2. Środowisko intelektualne Ostrowa Tumskiego a wrocławska twórczość architektoniczna i
rzeźbiarska na przełomie XV i XVI wieku. Uwagi dyskusyjne, in: Architektura Wrocławia,
3, Świątynia, ed. Jerzy Rozpędowski, Wrocław 1996, s. 127-143.
3. "...Striegovia, pulchre munita, pulchreque aedificata...". Niektóre aspekty sztuki miast
Podsudecia na przełomie XV i XVI wieku, in: Sztuka około 1500. Materiały Sesji
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996, Warszawa 1997, s. 95-108.
4. [s Arkadiuszem Dobrzynieckým]: Kolumna maryjna w Kochanowie - nieznane dzieło
Jerzego Leonarda Webera, in: Krzeszów uświęcony łaską, ed. Henryk Dziurla – Kazimierz
Bobowski, Wrocław 1997 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 1782), s. 331-336.
5. Nagrobek i historiografia. O niektórych treściach i funkcjach kłodzkich pomników
nagrobnych z XIV-XIX wieku, in: O sztuce sepulkralnej na Śląsku. Materiały z sesji
Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, 25-26 października
1996 roku, edd. Bogusław Czechowicz – Arkadiusz Dobrzyniecki, Wrocław 1997, s. 177202.
6. Podmiejskie kaplice doby baroku jako osnowy XIX- i XX-wiecznych założeń parkowych i
terenów rekreacyjnych, in: Sacrum w ogrodach, cz. II (kultowe tereny zieleni, symbole
kultowe i symbolika roślinności). Materiały konferencji: Sacrum w ogrodach historycznych
i symbolika ich roślinności, Kalwaria Zebrzydowska, 9-10 listopada 1995, edd. Anna
Mitkowska – Marek Siewniak, [Kraków 1997], s. 72-82.
7. Zabytkowe wieże widokowe a drzewostan. Czy i jaki konflikt? in: Konfliktowe relacje
pomiędzy drzewami a architekturą zabytkową. Materiały konferencji „Architektura drzewo”, Kalwaria Zebrzydowska, 6-7 listopada 1997 r., ed. Anna Mitkowska, Kraków
1997, s. 63-71.
8. Rynek wrocławski jako zagadnienie konserwatorskie, in: Wrocławski rynek. Materiały
konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne we Wrocławiu w dniach
22-24 października 1998 r., ed. Marzena Smolak, Wrocław 1999, s. 284-292.
9. Kilka uwag na temat mapy jako narzędzia pracy historyka sztuki (na przykładzie
historiografii artystycznej Śląska), in: Mapa w pracy historyka. Materiały XIX
Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 10-12 września 1998 r.,
edd. Teresa Bogacz – Beata Konopska, Wrocław - Warszawa 1999 (DK, 11), s. 195-209.
10. Treści ideowe homannowskiej Carte du Diocese de Breslau Johanna Ignaza Felbigera z
połowy XVIII wieku, in: Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku oraz w kolekcjach i zbiorach
ze Śląskiem związanych. Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia
Historyków Sztuki, Wrocław, 22-23 marca 1999 r., edd. Bogusław Czechowicz –
Arkadiusz Dobrzyniecki – Izabela Żak, Wrocław 1999, s. 51-60.
11. Śląskie rysunki Leonharda Dorsta von Schatzberg (1809-1852) w zbiorach Muzeum
Narodowego we Wrocławiu, in: Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku oraz w kolekcjach i
zbiorach ze Śląskiem związanych. Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, 22-23 marca 1999 r., edd. Bogusław
Czechowicz – Arkadiusz Dobrzyniecki – Izabela Żak, Wrocław 1999, s. 97-123.
12. Fundacje artystyczne książąt raciborskich u schyłku średniowiecza, in: Sztuka Górnego
Śląska na przecięciu dróg europejskich i regionalnych. Materiały V Seminarium Sztuki
Górnośląskiej odbytego w dniach 14-15 listopada 1997 roku w Katowicach, ed. Ewa
Chojecka, Katowice [1999], s. 11-34.
13. Kaplica św. Anny na Górze Świętej Anny koło Nowej Rudy (architektura, wystrój i
artystyczne formy kształtowania otoczenia), in: I Międzynarodowa Konferencja „Człowiek
i środowisko w Sudetach” [Wrocław, 12-14 listopada 1998], edd. Artur Boguszewicz –
Anna Boguszewicz – Danuta Wiśniewska, Wrocław 2000, s. 177-198, 5 il.
14. Nieznane rysunki z widokami rezydencji okolic Jeleniej Góry w zbiorach Muzeum
Narodowego we Wrocławiu / Unbekannte Zeichnungen mit Ansichten von Residenzen aus
der Umgebung von Hirschberg im Breslauer Nationalmuseum, in: Dolina Zamków i
Ogrodów. Kotlina Jeleniogórska - wspólne dziedzictwo / Das Tal der Schlösser und
Gärten. Das Hirschberger Tal in Schlesien – ein gemeinsames Kulturerbe, edd. Olgierd
Czerner – Arno Herzig, Jelenia Góra 2001, s. 257-263.
15. Sztuka i władza na Śląsku od połowy XVIII wieku: sprzężenia zwrotne, in: Sztuka i władza.
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w
dniach 30 XI-2 XII 1998 roku w Warszawie, edd. Dariusz Konstantynów – Robert
Pasieczny – Piotr Paszkiewicz, Warszawa 2001, s. 107-132.
16. [s Arturem Kwaśniewským], Historiografia artystyczna Ziemi Kłodzkiej, Kladský sborník
4, 2001, s. 91-100.
17. Sztuka i historiografia Ziemi Kłodzkiej. Przykłady kilku sprzężeń zwrotnych, Kladský
sborník 4, 2001, s. 143-162.
18. Javornicki zabytek śląskiego starożytnictwa, Jesenicko. Vlastivědný sborník 3, 2002, s.3235.
19. Modyfikacje funkcji i znaczeń budowli sakralnych w późnośredniowiecznych miastach
śląskich, in: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, edd.
Halina Manikowska – Halina Zaremska, Warszawa 2002 (= Colloquia mediaevalia
Varsoviensia, 3), s. 63-79.
20. Wokół starobielskiego tryptyku ze świętym Stanisławem, in: Architektura i sztuka na
Górnym Śląsku, IV. XIII Tarnogórska Sesja Naukowa, ed. Marek Wroński, Miasteczko
Śląskie 2002 (= Zeszyty Tranogórskie, 45 (2002) = Tarnogórskie Sesje Naukowe, 15), s. 914.
21. Tradycja: balast czy odskocznia? Dylemat twórczości architektonicznej Wojciecha
Jarząbka - dylemat historyka i krytyka sztuki, in: Sztuka dzisiaj. Materiały Sesji
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 2001, ed. Maria Poprzęcka,
Warszawa 2002, s. 185-193.
22. Problem początków śląskiego pejzażu w nowożytnym malarstwie regionu, in: Willmann i
inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku,
edd. Andrzej Kozieł – Beata Lejman, Wrocław 2002, s. 200-207.
23. Drzeworyt Erste Land-Charte vom Horzogthum Schlesien z 1561 r. jako źródło obrazowe,
dzieło sztuki i pomnik śląskiego humanizmu, in: Imago narrat. Obraz jako komunikat w
społeczeństwach europejskich, edd. Stanisław Rosik – Przemysław Wiszewski, Wrocław
2002 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2478, Historia. 159, s. 51-61.
24. Zamek jako manifest władzy. Przyczynek do dziejów i ikonologii zamku w Cieszynie, in:
Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, ed. Marceli Antoniewicz,
Warszawa 2002, s. 529-536.
25. Flandria czy Śląsk? Kontrowersje wokół genezy artystycznej i ideowej nagrobka biskupa
Piotra Nowaka (+1456) we Wrocławiu, in: Niderlandyzm na Śląsku i w krajach
ościennych, edd. Mateusz Kapustka – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski, Wrocław
2003 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2508, Historia Sztuki. 17, s. 123-135.
26. Model vratislavského kostela sv. archanděla Michaela na zámku Jánský Vrch, Jesenicko.
Vlastivědný sborník 4, 2003, s. 39-40.
27. Śląskie zainteresowania starożytnicze w drugiej połowie XVIII i w XIX wieku. Spuścizna
rysunkowa i graficzna, Těšínský Muzejní sborník / Cieszyńskie Studia Muzealne 1, 2003,
s. 131-152.
28. Stan i perspektywy badań nad sztuką Świdnicy. Uwagi ogólne, in: Dziedzictwo artystyczne
Świdnicy, ed. Bogusław Czechowicz, Wrocław – Świdnica 2003, s. 15-21.
29. Późnogotycka kaplica św. Barbary w Świdnicy, in: Dziedzictwo artystyczne Świdnicy, ed.
Bogusław Czechowicz, Wrocław – Świdnica 2003, s. 79-100.
30. Późnogotycka kamieniarka i rzeźba architektoniczna domów wrocławskich, in:
Mieszczaństwo wrocławskie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum
Miejskie Wrocławia w dniach 7-9 grudnia 2000 r., ed. Halina Okólska, Wrocław 2003, s.
25-46.
31. Późnogotycki mosiężny nagrobek księcia Wacława żagańskiego w Muzeum Narodowym
we Wrocławiu, in: Ludwisarstwo w Polsce. Materiały z III Sesji Naukowej z cyklu
„Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce”, zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe
w Toruniu oraz Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 8-9
listopada 2002 roku., ed. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2003, s. 154-163.
32. O miejsce w hierarchii habsburskich stolic. Ideowe aspekty obrazu „Contrafactur der
Stadt Bresslau” z 1562 roku, in: Centrum i peryferie. Materiały III Ogólnopolskiej
Studenckiej Sesji Naukowej listopad 1999, ed. Aleksandra Lipińska, Wrocław 2003 (=
Acta Universitatis Wratislaviensis, 2586), s. 53-62.
33. Między husycką Pragą a katolickim Wrocławiem. Uwagi o mecenacie artystycznym
biskupa wrocławskiego Jodoka z Rożemberku, in: Wrocław w Czechach, Czesi we
Wrocławiu. Język - literatura – kultura, edd. Zofia Tarajło-Lipowska – Malicki Malicki,
Wrocław 2003, s. 232-242.
34. Recepcja sztuki śląskiej w opisach Barthela Steina, in: Śląska republika uczonych /
Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, 1, edd. Marek Hałub – Anna
Mańko-Matysiak, Wrocław 2004, s. 66-78.
35. [s Andrzejem Koziełem], Johann Jacob Eybelwieser w Lądku Zdroju. O malarskiej
dekoracji lądeckiej kaplicy św. Jerzego, Kladský sborník 6, 2004, s. 239-258.
36. Sanktuarium śmierci. Staroegipskie inspiracje cmentarza osobowickiego we Wrocławiu a
pytanie o charakter relacji między religią a sztuką, in: Nadprzyrodzone, ed. Elżbieta
Przybył, [Kraków 2003], s. 198-208.
37. Najstarsza śląskie inwentaryzacje epigraficzne (XVI-XVIII wiek), in: Studia epigraficzne.
1, ed. Joachim Zdrenka, Zielona Góra 2004, s. 67-75.
38. Matthias Korvin und das Breslauser Rathaus. Ausgewählte Probleme, in: Amator
scientiae. Festschrift f?r Dr. Peter Ohr., ed. Rainer Sachs, Breslau 2004, s. 39-51.
39. Mens Werneri agnoscit coelum, anima Deum, corpus artes, vivat novus chorographus.
Friedrich Bernhard Werner jako kartograf, in: Friedrich Bernhard Werner (1690-1776).
Życie i twórczość – Leben und Werk, edd. Jan Harasimowicz – Angelika Marsch, Legnica
2004 (= Źródła i materiały do dziejów Legnicy i Księstwa Legnickiego, 3), s. 161-170.
40. Późnogotycka figura Marii z Dzieciątkiem na fasadzie domu rynkowego w Strzegomiu.
Nieznany refleks sztuki Albrechta Dürera, in: Dom w mieście średniowiecznym i
nowożytności, ed. Bogusław Gediga, Wrocław 2004 (= Acta Universitatis Wratislaviensis,
2707, Historia sztuki, 20), s. 203-208.
41. Gramatyka obrazu w przekazie epigraficznym. O dwóch inskrypcjach śląskich z początku
XV wieku, in: Słowo do oglądania, ed. Grzegorz Kubski, Zielona Góra 2004, s. 29-36.
42. W cieniu pradziada. Mecenat artystyczny księcia Kazimierza II w księstwie cieszyńskim,
Těšínský Muzejní sborník / Cieszyńskie Studia Muzealne 2, 2005, s. 51-84.
43. Katowice – śląska „kontrstolica”. Stołeczny kod architektoniczny czasów
modernistycznych ideologii, in: Wielokulturowość Katowic. Katowice w 139 rocznicę
uzyskania praw miejskich, ed. Antoni Barciak, Katowice 2005, s. 226-242.
44. Niektóre aspekty pobożności maryjnej i kultu św. Jana Nepomucena na Śląsku i terenach
ościennych w XVII i XVIII wieku, in: Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII
wieku, ed. Dariusz Dolański, Zielona Góra 2005, s. 61-77.
45. Artystyczne refleksy śląskich pielgrzymek do Jerozolimy około 1500 roku, in:
Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku,
edd. Joanna Lubos-Kozieł – Jerzy Gorzelik – Joanna Filipczyk – Adam Lipnicki, Wrocław
2005 (=Acta Universitatis Wratislaviensis, 2846, Historia Sztuki, 22), s. 267-281.
46. Zapomniane górnicze mikrosanktuarium. Projekty kaplic w Horní Údoli autorstwa
Michaela Kleina, in: Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca
pielgrzymkowe na Śląsku, edd. Joanna Lubos-Kozieł – Jerzy Gorzelik – Joanna Filipczyk –
Adam Lipnicki, Wrocław 2005 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2846, Historia
Sztuki, 22), s. 419-424.
47. Kilka uwag o stanie, potrzebach i uwarunkowaniach badań nad sztuką Żagania, in:
Dziedzictwo artystyczne Żagania, edd. Bogusław Czechowicz – Małgorzata Konopnicka,
Wrocław – Zielona Góra 2006, s. 11-16.
48. O kaplicach żagańskich rezydencji, in: Dziedzictwo artystyczne Żagania, edd. Bogusław
Czechowicz – Małgorzata Konopnicka, Wrocław – Zielona Góra 2006, s. 63-71.
49. Úvahy o reliéfu z roku 1505 na zámku Jánský Vrch, Jesenicko. Vlastivědný sborník 7,
2006, s. 38-41.
50. Maestria czy partactwo? Działalność artystów włoskich na ziemi kłodzkiej w dobie
baroku, in: Renesans i barok włoski w Europie Środkowej. Materiały międzynarodowej
konferencji, Ołomuniec 17-18 października 2003, edd. Ladislav Daniel – Jiří Pelán – Piotr
Salwa - Olga Špilarová, Olomouc 2005, s. 233-245.
51. Wrocławskie przesłanie do Szwedów. Barokowy ołtarz główny kolegiaty Św. Krzyża we
Wrocławiu i jego polityczno-ideowy kontekst, in: Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne
relacje między Skandynawią a Europą Środkową, edd. Jan Harasimowicz – Piotr
Oszczanowski – Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, 1, s. 241-249.
52. Od historyzmu do...? O ilustratorstwie Josepha Langera, in: Joseph Langer (1865-1918)
w 140-lecie urodzin artysty. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach
26-27 listopada 2005 roku w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach,
edd. Adam Organisty – Jarosław Żurawski, [s. l. d.], s. 59-66.
53. Piastowie i kartografia, in: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, ed. Antoni
Barciak, Katowice 2007, s. 88-104.
54. Czy istniał „państwowy” mecenat artystyczny na drodze politycznej ekspansji Praga –
Kłodzko – Wrocław w XIV i XV wieku?, Kladský sborník 7, 2007, s. 227-240.
55. Czytelnictwo i kolekcjonerstwo duchowieństwa i szlachty hrabstwa kłodzkiego w XVII i
XVIII wieku w świetle inwentarzy z Gorzanowa i Nowej Rudy, Kladský sborník 7, 2007, s.
241-246.
56. Legnickie osie pamięci i kody dostępu. Szkic o kulturze duchowej i umysłowej miasta, in:
Tradycje nauki legnickiej. Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy założenia
uniwersytetu w Legnicy 12 października 2006 r., ed. Stanisław Dąbrowski, Legnica 2007,
s. 45-64.
57. Wątki ideowe w programowaniu lokacyjnego Wrocławia. Rola sacrum w topografii
trzynasto- i czternastowiecznego miasta, in: Procesy lokacyjne miast w Europie ŚrodkowoWschodniej, edd. Cezary Buśko – Mateusz Goliński – Beata Krukiewicz, Wrocław 2007
(= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2985), s. 167-174.
58. Wratislavia – caput Coronae Regni Bohemiae? Praga i Wrocław w artystycznym dialogu
w XV wieku, in: Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały z konferencji naukowej,
edd. Mateusz Kapustka – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski, Wrocław 2007 (= Acta
Universitatis Wratislaviensis, 2953, Historia Sztuki, 24), s. 151-161.
59. Między blaskiem Chrystusa i rodowych tradycji a cieniem klątwy i politycznych porażek.
Stratygrafia mecenatu artystycznego Fryderyka II, in: Dziedzictwo reformacji w Księstwie
Legnicko-brzeskim / Das Erbe der Reformation in den Fürstentümern Liegnitz und Brieg.
Materiały z Międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 8-10
grudnia 2006 r. w Muzeum Miedzi w Legnicy, edd. Jan Harasimowicz – Aleksandra
Lipińska, Legnica 2007 (= Źródła i materiały do dziejów Legnicy i Księstwa Legnickiego,
4), s. 291-302.
60. L jak Lubiąż. Interpretacyjny spacer przez areał i dzieje opactwa, in: Opactwo cystersów
w Lubiążu i artyści, ed. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 (= Acta Universitatis
Wratislaviensis, 3012. Historia sztuki, 26), s. 352-366.
61. [s Mateuszem Kapustkou], Hope and Pragmatism. The Rule and Visual Representation of
Matthias Corvinus in Silesia and Lusatia, in: Matthias Corvinus, the King. Tradition and
Renewal in the Hungarian Royal Court 1458-1490. Exhibition cataloque. Budapest
History Museum. 19 March 2008-30 June 2008, Budapest 2008, s. 76-87.
62. “Mesco dux et fundator vocatus qui hunc librim tibi christe”. Kilka uwag o
późnogotyckim graduale z klasztoru Dominikanów w Raciborzu, in: Św. Jacek Odrowąż i
dominikanie na Śląsku, ed. Antoni Barciak, Katowice 2008, s. 289-294.
63. Zimorodek i gwiazdy zwichrowane, czyli głogówecka fundacja księcia głogowskiego oraz
jej nyskie i paczkowskie koneksje artystyczne, in: W blasku Luksemburgów, Habsburgów i
Wazów. Studia nad mecenatem artystycznym panów Głogówka w XIV-XVIII wieku, ed.
Piotr Oszczanowski, Głogówek – Wrocław 2008, s. 21-61.
64. Nyski kościół św. Jakuba jako „collegium apostolorum” i „ecclesia primitiva”, in: Nysa.
Sztuka w dawnej stolicy księstwa biskupiego, edd. Ryszard Hołownia – Mateusz Kapustka,
Wrocław 2008, s. 79-90.
65. Arnošt z Pardubic a dylematy czeskiej świadomości historycznej w XIX wieku.
Interpretacyjne problemy z kłodzkim nagrobkiem arcybiskupa z 1870 roku, in: Tradice
Arnošta z Pardubic v kultuře Kladska, edd. Ryszard Gładkiewicz – František Šebek,
Wrocław – Pardubice 2008, s. 119-128.
66. Pomniki arcybiskupa praskiego Arnošta z Pardubic – uwarunkowania ideowe jako
przesłanki ich dalszej ekspozycji, in: Tradice Arnošta z Pardubic v kultuře Kladska, edd.
Ryszard Gładkiewicz – František Šebek, Wrocław – Pardubice 2008, s. 135-141.
67. Historyczne universum Korony Królestwa Czech a kartografia, in: Slezsko, země Koruny
české. Historia a kultura 1300-1740, ed. Helena Dáňová – Jan Klipa, Lenka Stolařová,
[Praha 2008], s. 265-276.
68. Mauzoleum Piastów w Legnicy a problem moralnej oceny dynastii w świetle źródeł
artystycznych, in: Historia u Piastów, Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci
ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, ed. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, s. 229-248.
69. Biblia, góry i historia. Przyczynek do dyskusji nad sensem czeskich dziejów, in: Život s
historií. Sborník příspěvků k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové, CSc. [ed. Vladimír Wolf],
Hradec Králové - Trutnov 2009, s. 21-29.
70. W otchłaniach historiograficznej mistyfikacji. Ziemia Kłodzka w polskich publikacjach
historycznych w latach 1945-1990, in: 550 let Hrabství kladského 1459-2009 / 550 lat
Hrabstwa Kłodzkiego 1459-2009, ed. Vladimír Wolf, Trutnov 2009 (= Kladský sborník –
Supplementum, 6), s. 253-283.
71. Między Orłową a Krakowem. Krakowskie wpływy na Górnym Śląsku czy górnośląskie
wpływy w Krakowie?, in: Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym
uwzględnieniem Śląska Górnego, ed. Antoni Barciak, Katowice - Zabrze 2009, s. 246-256.
72. Królewska świątynia hradeckich mieszczan. Między historią sztuki a biblijnym dylematem,
in: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008.
Historická tradice v dějinách města. Od chrámu ke katedrále. Sborník příspěvků z
mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 15. a 16. října 2008 v Hradci Králové,
ed. Jiří Štěpán [Ústí nad Orlicí 2008], s. 61-79.
73. „Gründlich und genau durchsuchtiger Oderstrohm...”. O mapie dorzecza Odry
gruntowniej i dokładniej, in: Cartographia confinium. Zachodnie i północne ziemie
Rzeczypospolitej w dawnej kartografii, edd. Edward Jaworski – Radosław Skrycki,
Gorzów Wielkopolski 2009, s. 51-60.
74. Martyrologia i promocja społecznej użyteczności kleru śląskiego jako element reakcji na
husytyzm, in: Korunní země v dějinách českého státu, 4, Náboženský život a církevní
poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století, edd. Lenka Bobková – Jana Konvičná,
Praha 2009, s. 308-320.
75. Biblijny dydaktyzm późnośredniowiecznych rezydencji jako element funkcjonowania
dworu, in: Dvory a rezidence ve středovĕku, 3, Všední a sváteční život na středovĕkých
dvorech, Praha 2009 (= Mediaevalia Historica Bohemica – Supplementum, 3), s. 363-378.
76. „Princeps fautor et amator cleri”. Społeczne i ideowe uwarunkowania mecenatu
artystycznego księcia Henryka IX zwanego Starszym w księstwie głogowskim, in: Glogovia
Maior. Wielki Głogów w blasku dziejów i cieniu ruin, edd. Bogusław Czechowicz –
Małgorzata Konopnicka, Głogów – Zielona Góra 2010, s. 67-86.
77. „Piszemy do naszych ziem i miast Świdnicy i Jawora oraz innych miejscowości, które z
Czechami graniczą...”. Czesko-śląska granica w XIV-XVI wieku w świetle nowszej
literatury i w cieniu jej niedostatków, in: Pod Libavským sedlem / Pod Przełęczą
Lubawską, [edd. Vladimír Wolf – Vlastimil Málek], Trutnov 2010, s. 67-91.
78. „Querendo episcopos”. Ryczyńskie aspekty sporu o Wrocław u schyłku XIV wieku, in: 800
lat historii Oławy. Studia i materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Oławie 1213 marca 2009 r., ed. Tomasz Galwiaczek, Wrocław 2010, s. 17-27.
79. Wrocławska świątynia magdaleńska jako węzłowe zagadnienie śląskiej humanistyki czyli
między intelektualną prowokacją a rejestrem faktów i kontekstów, in: Śródmiejska katedra.
Kościół św. Marii Magdaleny w historii i kulturze Wrocławia, ed. Bogusław Czechowicz,
Wrocław 2010, s. 15-44.
80. „Horší jazyk falešníka nežli kopie protivníka”. Czesko-śląska „wojna na słowa” w dobie
pohusyckiej, in: Ślązacy w oczach własnych i obcych, ed. Antoni Barciak, Katowice –
Zabrze 2010, s. 93-104.
81. Śląski azyl? Wokół tytulatury i pozycji publicznoprawnej książąt ziębickich z dynastii
podiebradzkiej, in: Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej,
ed. Bogusław Czechowicz, Wrocław 2011, s. 49-61.
82. Widzenie arcybiskupa, czyli dlaczego rewolucja husycka wybuchła w Pradze, in: Klio viae
et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, ed. Anna Odrzywolska-Kidawa, Warszawa
2010, s. 661-664.
83. Kaplica Najświętszej Marii Panny na górze Kalwarii koło Barda. Architektoniczne
świadectwo przeszłości i jego następstwa na śląsko-czeskim pograniczu, in: Bardo. Skarby
sztuki, ed. Andrzej Kozieł, Legnica 2011, s. 138-143.
84. Katowice w najnowszych syntezach dziejów Śląska (wokół pytania o kształt historii
regionu), in: Katowice w 145 rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice w kulturze
pamięci, ed. Antoni Barciak, Katowice 2011, s. 282-293.
85. Na peryferiach reformacji luterańskiej – sobótczańskie portale domów miejskich z
czwartej dekady XVI wieku, in: Ślężańskie Światy [sic!], edd. Wojciech Kunicki – Joanna
Smereka, Wrocław 2011, s. 201-211.
86. Codzienność uświęcona. Uwagi o sakrotopografii miast Korony Czeskiej w XV-XVI wieku
(ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia), in: Realia życia codziennego w Europie
Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, ed. Antoni Barciak, Katowice – Zabrze
2009 (= Kultura Europy Środkowej, 14), s. 32-48.
87. Lokale Synthese zweier dynastischer Traditionen. Das historische Gedächtnis von
Schweidnitz im 15.-18. Jahrhundert, in: Geschichte, Erinnerung und Selbstidentifikation.
Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.-18. Jahrhundert, edd.
Lenka Bobková – Jan Zdichynec, Praha 2011 (= Die Kronländer in de Geschchte des
böhmisches Staates, 5), s. 278-296.
88. Integracja Śląska z Koroną Królestwa Czech w tradycji historiograficznej od połowy XIV
do połowy XVIII wieku, in: Śląska republika uczonych. Schleische Gelehrtenrepublik /
Slezská vědecká obec, 5, edd. Marek Halub – Anna Mańko-Matysiak, Dresden – Wrocław
2012, s. 85-107.
89. Marianischer Gnadenthron Unser Lieben Frauen – Wambierzycki Tron Łaski. Przyczynek
do poznania barokowego historyzmu w Czechach, Náchodsko od minulosti k dnešku 7,
2012 (= Sborník příspěvků in memoriam PhDr. Ladislav Hladký, CSc., Náchod 2012), s.
227-236.
90. Sztuka śląska „po katowicku”? Górnośląskie tradycje polskich badań nad sztuką wobec
powojennej rzeczywistości, in: Katowice w kulturze pogranicza. Rola Katowic w kulturze i
nauce, ed. Antoni Barciak, Katowice 2012, s. 100-111.
91. „Zdvořilost jak u uředniku, a to tež u občanstva, jest větši jak v Čechach”. Mieszczanina z
wschodnioczeskiej Dobruški czterodniowa wycieczka na Śląsk w maju 1892 roku, in:
Podróże i migracje w Europie Środkowej, ed. Antoni Barciak, Katowice – Zabrze 2012 (=
Kultura Europy Środkowej, 15), s. 312-331.
92. Kaplica na Śnieżce jako akt chrystianizacji Sudetów. Nowe spojrzenie na symbolike
najwyżej położonej świątyni ziem Korony Czeskiej, in: Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich.
Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu, ed. Andrzej Kozieł, Jelenia Góra
2012, s. 38-47.
93. Zanim powstała Silesia Jesuitica. Śląsk w dziele Miscellanea historica Regni Bohemiae
Bohuslava Balbina (1621–1688), in: Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitow na
Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580–1776. Materiały konferencji naukowej
zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historykow Sztuki (Wrocław,
6–8 X 2011) dedykowane pamięci Profesora Henryka Dziurli, edd. Dariusz Galewski –
Anna Jezierska, Wrocław 2012, s. 47-54.
94. „...huic an aurere bulle satisfactum...”. Wrocławskie refleksy Bulli Sycylijskiej w
rozwiązywaniu problemu następstwa na tronie czeskim w dobie króla Jerzego, in:
Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro
další vývoj. Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty
Masarykovy univerzity a The Europesn Society for History of Law, edd. Jaromír Tauchen –
Karel Schelle, Ostrava 2012, s. 41-52.
96. „V neděli zajdeš do slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají”.
O górnośląskich motywach w twórczości pieśniarskiej Jaromíra Nohavicy, in: Kultura
muzyczna Katowic i jej dzieje, ed. Antoni Barciak, Katowice 1913, s. 206-218.
97. Rokoko przed rokokiem? Jeszcze o wystroju rzeźbiarskim kaplicy loretańskiej w opactwie
Cystersów w Lubiążu, in: Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w dawnej
Rzeczypospolitej i na Śląsku, ed. Paweł Migasiewicz, Warszawa 2012, s. 13-22.
98. Kartografia w służbie medycyny w krajach Korony Czeskiej XVII-XVIII wieku (ze
szczególnym uwzględnieniem Śląska), in: Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na
kulturę w Europie Środkowej, ed. Antoni Barciak, Katowice – Zabrze 2013 (= Kultura
Europy Środkowej, 16), s. 201-218.
99. “Anna ducissa filia regis bohemiae hic sepulta”. Wokół memorii fundatorski
wrocławskiego konwentu klarysek, in: Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby, edd.
Miroslav Šmied – František Záruba, Praha 2013 (= Opera Facultas theologiae catholicae
Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia atrium, 14), s. 19-232.
100. W historiograficznym cieniu? Czternastowieczni Piastowie z linii opolskiej między
Krakowem a Pragą, in: Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w
XIV wieku, ed. Jerzy Rajman, [Kraków 2013] (= Annales Universitatis Pedagogicae
Cracoviensis, 133, Studia historica, 13), s. 68-77.
101. Zeugnisse regionaler Identität am Beispiel Böhmens und Schlesiens (über die
Verknüpfung geschichtlicher und kunstgeschichtlicher Forschung), in: Terra, ducatus,
marchionatus, regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen in Rahmen der Krone des
Königreich Böhmen, edd. Lenka Bobková – Jana Fantysová-Matějková, Praha 2013 (= Die
Kronländer in de Geschichte des böhmisches Staates, 6), s. 446-465.
102. Manifestowanie klasztornego „feudum” w krajach Korony Królestwa Czech w XVII i
XVIII w., in: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, ed. Marek Derwich,
Wrocław 2013 (= Opera ad historiam monasticam spectantia, 1 = De monasterio in
oeconomiam medii et recentoris aevi positio et agente, 9), s. 73-87.
103. O badaniach nad mecenatem biskupa wrocławskiego Jana IV Rotha, in: Śląska
republika uczonych / Schleische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, 6, edd. Marek
Hałub – Anna Mańko-Matysiak, Dresden – Wrocław 2014, s. 121-134.
104. 54. Garść refleksji i uzupełnień 10 lat po wydaniu książki “Kaplice w dawnym Hrabstwie
Kłodzkim”, Kladský sborník 10, 2014, s. 197-201.
105. Historia wpada do morza? Refleksy heglizmu w kartografii, in: Kartografia morska i
krain nadmorskich, ed. Radosław Skrycki, Szczecin 2014, s. 161-176.
106. Praska paralela dla katowickiej katedry?, in: Budownictwo i architektura Katowic, ed.
Antoni Barciak, Katowice 2014, s. 146-156.
107. Między ciężarem wolności a eschatologicznym lękiem. Z rozważań nad “Melencolią I”
Albrechta Dürera (w pięćsetlecie powstania dzieła), in: Wolność i jej ograniczenia w
kulturze Europy Środkowej, ed. Antoni Barciak, Katowice – Zabrze 2014 (= Kultura
Europy Środkowej, 17), s. 52-63.
108. Postęp i zacofanie w reformach Macieja I jako króla czeskiego czyli o korwonowskiej
modernizacji władzy nieco inaczej, in: Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej,
ed. Antoni Barciak, Katowice – Zabrze 2015 (= Kultura Europy Środkowej, 18), s. 29-40.
109. O italianizmach w architekturze drugiej połowy XVII i początków XVIII wieku w Górach
Orlickich i u ich podnóży. Uwagi w związku z najnowszymi publikacjami i rysującymi się
możliwościami dalszych badań, Orlické hory a Podorlicko. Přírodou, dějinami, současností
21, 2015, 2, s. 11-46.
110. „Primum in Bohemia templum”. Hledání historické legitimity královéhradeckého
biskupství, in: 350 let královéhradecké diecéze, ed. Petr Polehla, [Červený Kostelec] 2015,
s. 37-46.
111. „Nie jest to tylko sprawa sztuki”. Janusza Kębłowskiego badania nad sztuką śląską doby
średniowiecza, in: Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego
Uniwersytetu we Wrocławiu, ed. Jan Harasimowicz, 4, Uniwersytet Wrocławski w kulturze
europejskiej XIX i XX wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław
4-7 października 2011 r., Wrocław 2015 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 3527), s.
541-546.
112. Fenomenologia Ducha… Gór, czyli Sudety między Biblią, Heglem i Patočką, in:
Społeczeństwo w przestrzeni gór w XIX i XX wieku, edd. Tomasz Przerwa – Patrycja
Ziomek – Kacper Manikowski – Jacek Wójcik, Wrocław 2015, s. 22-33.
SEZNAM VĚDECKÝCH NEBO ODBORNÝCH PUBLIKACÍ UCHAZEČE
F) UČEBNÍ TEXTY (UČEBNICE, SKRIPTA)
[spoluautor]: Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Schlesien. München – Berlin
2005 / polská verze: Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 954-967, 989-990,
991-995, 1011-1018, 1021-1027, 1033-1034, 1041-1045.
SEZNAM VĚDECKÝCH NEBO ODBORNÝCH PUBLIKACÍ UCHAZEČE
G) RECENZE
1. Rzeźba barokowa na Ziemi Kłodzkiej. Na marginesie Katalogu rzeźby barokowej na
Śląsku, Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 5, 1994, s. 172-180.
2. [rec.:] Małgorzata Kaganiec, Heraldyka Piastów śląskich 1146-1707, Katowice 1992
(Rozprawy i studia Muzeum Śląskiego), ss. 192, na wklejkach, il. czar.-biał. 33, il. kol. 2,
Biuletyn Historii Sztuki 56, 1994, 3, s. 294-297.
3. Podsudecki Żarów i okolice. W związku z książką Tomasza Ciesielskiego Gmina Żarów.
Monografia historyczna, Żarów 1993, Śląski Labirynt Krajoznawczy 6, 1994, s. 151-155.
4. Hauptmann i Polacy. Przy okazji książki Gerhart Hauptmann w krytyce polskiej 19451990, Śląski Labirynt Krajoznawczy 7, 1995, s. 165-166.
5. Kultura artystyczna dawnego Strzegomia. (Uwagi przy i o książce Magdaleny Hennig,
Strzegom. Historia i współczesność, Warszawa 1992, s. 96), Śląski Labirynt Krajoznawczy
8, 1996, s. 137-133.
6. Z wędrówki po obszarach najnowszej monografii Karkonoszy. Wokół książki Marka Staffy,
Karkonosze, seria: A to Polska właśnie..., Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996, s.
305, il. kolor. i czarno-białe, mapki, Śląski Labirynt Krajownawczy 9, 1997, s. 155-160.
7. [rec.:] Rafał Czerner, Czesław Lasota, Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI wieku,
Wrocław 1997, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 53, 1998, 1-2, s. 248-250.
8. [rec.:] Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku [praca zbiorowa], Státní
galerie výtvarného umění v Náchodě 1997, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 53,
1998, 3-4, s. 557-562.
9. [rec.:] Kultura średniowiecznego Śląska i Czech t. 2, Zamek, red. Krzysztof Wachowski,
Wrocław 1996, s. 120, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1998, 3-4, s. 411-420.
10. [rec.:] Krystyna Bartnik, Bystrzyca Kłodzka, Wrocław - Warszawa - Kraków 1992 (seria:
Śląsk w zabytkach sztuki, pod. red. M. Zlata), 188 s., 104 il. (fot., rys., rzuty, plany),
Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 6, 1998, s. 149-151.
11. [rec.:] R. Wytyczak, Śląsk w dawnej kartografii. Obraz Śląska na mapach XVI-XVIII wieku
w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 176,
il. czarno-białe i barwne, tab., Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55, 2000, I, s. 126130.
12. [rec.:] J. L. Dobesz, Kościół świętej Barbary, obecnie Katedra Narodzenia
Przenajświętszej Bogurodzicy, Wrocław 1998 (seria: Zabytki Wrocławia), s. 32, 15 il.,
plan, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55, 2000, 1, s. 161-163.
13. [rec.:] R. Kaczmarek, Dzieje architektury i sztuki, [w:] Dzierżoniów. Zarys monografii
miasta, red. St. Dąbrowski, Wrocław - Dzierżoniów 1998, s. 187-244 oraz: W. WilczyńskaKoper, R. Eysymontt, Urbanistyka i architektura miasta, [w:] Strzegom. Zarys monografii
miasta, red. K. Matwijowski, Wrocław - Strzegom 1998, s. 251-304, w obu pracach fot. i
plany, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55, 2000, 1, s. 163-167.
14. [rec.:] K. Szykuła, H. Okólska, W. Sobociński, R. Wytyczak, Wrocław na planach XVI-XX
wieku (katalog wystawy), pod. red. H. Okólskiej, Wrocław 1999, s. 32, 43 barwne
reprodukcje planów, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55, 2000, 2, s. 353-356.
15. [rec.:] Jacek Witkowski, Gotycki ołtarz główny kościoła świętych Piotra i Pawła w
Legnicy, Legnica 1997, s. 86, il. 26 czarno-białych i XX tablic barwnych, Śląski
Kwartalnik Historyczny Sobótka 55, 2000, 2,s. 467-469.
16. [rec.:] Sborník bruntálského muzea. 1999, Bruntál 1999, s. 102, rys. i fot. Śląski
Kwartalnik Historyczny Sobótka 56, 2001, 1, s. 149-150.
17. [rec.:] Jan Bukovský, Loretánské kaple v Čechách a na Moravě, Praha 2000, s. 164, fot.,
plany, mapy, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 56, 2001, 1, s. 150-152.
18. [rec.:] Arkadiusz Dobrzyniecki, Ślężańskie krajobrazy. Zobtenberger Landschaften. Teka
grafik artystów śląskich 1913-1916. Graphikenmappe schlesischer Künstler, Sobótka Wrocław 2000, s. 72, il. cz.-b. 21, kolor. 6, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 56,
2001, 1, s. 152-153.
19. [rec.:] P. Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a
Moravy, [Praha 1999], s. 320, 108 il. cz.b. i XXIX barwnych, tabl. genealog., Śląski
Kwartalnik Historyczny Sobótka 56, 2001, 1, 3, s. 442-443.
20. [rec.:] Niemieckie inskrypcje w Polsce. Dolny Śląsk, t. I, Kożuchów (Freystadt). Epitafia z
muru i kaplic starego cmentarza ewangelickiego, opr. W. Krawczuk, Kożuchów - Kraków
1999, s. 224, 11 il. barwnych, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 56, 2001, 3, s. 444446.
21. [rec.:] Grenzland zwischen Ost und West. Schlesische Landkarten aus fünf Jahrhunderten.
Katalog zur Ausstellung des Museums für schlesische Landeskunde, [Konzept und Text
Manfred Spata, Königswinter Heisterbacherrot 2000], Czasopismo Geograficzne 72,
2001, 1, s. 110-112.
22. [rec.:] B. Galantowicz, Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli
jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów. Na
przykładzie kłodzka, Nysy, Legnicy i Wrocławia, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 1997, Kladský sborník 4, 2001, s. 225-231.
23. [rec.:] Dwa nowe subregionalne periodyki śląskie: „Portret. Rocznik Głogówecki”, R. [I]
(2000), ss. 290, R. II (2001), ss. 374; „Jesenicko. Vlastivědný sborník”, R. I (2000), ss. 56,
R. II (2001), ss. 68; wszystkie zaopatrzone w cz.-b. ilustr., Śląski Kwartalnik Historyczny
Sobótka 57, 2002, 1, s. 130-131.
24. Wokół historiografii i niektórych problemów badawczych wrocławskiej katedry św. Jana
Chrzciciela (w związku z książką E. Małachowicza, Katedra wrocławska. Dzieje i
architektura, Wrocław 2000, 342, il. cz. 279 + 5, w tym plany i mapki, il. barwnych XX),
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 57, 2002, 2, s. 281-285.
25. [rec.:] Pavel Kouřil, Dalibor Prix, Martin Wihoda, Hrady českého Slezska, Brno - Opava
2000, ss. 646, fot. kolor. i cz.-b., mapki, plany, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52,
2002, 1, s. 79-81.
26. [rec.:] Adam Organisty, Zbiory rzeźby. Skulptursammlung. Muzeum Sprzętu
Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Kraków 2001, ss. 40, 14 il cz.-b., 18 il. kolor,
Muzealnictwo 44 (2002), s. 144.
27. Wokół mapy Śląska z 1561 roku - polemika z prof. Rościsławem Żerelikiem i dr. Jakubem
Kostowskim, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 58, 2003, 1, s. 357-362.
28. [rec.:] M. Kapustka, A. Kozieł, P. Oszczanowski, Op nederlandse Manier. Inspiracje
niderlandzkie w sztuce śląskiej XV-XVIII w. [katalog wystawy w Muzeum Miedzi w
Legnicy], Legnica 2001, ss. 128, in: Neerlandica Wratislaviensia, 14, ed. Norbert
Morciniec - Stanisław Prędota, Wrocław 2003 (= Acta Universitatis Wratislaviensis,
2523), s. 180-182.
29. [rec.:] Z. Fišera, Skalní hrady zemí Koruny České, wyd. Libri, Praha 2004, ss. 338, w
tekście fot. rys. mapy, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 54, 2006, 1, s. 122-123.
30. [rec.:] David Pindur, Tĕšínsko za vlády piastovského knížete Kazimíra II. (1477-1528),
„Práce a studie Muzea Beskyd – Společenské Vĕdy”, XIV, 2004, s. 1-93, Śląski Kwartalnik
Historyczny Sobótka 59, 2006, 3, s. 390-392.
31. [rec.:] Ondřej Felcman, Eva Semotanová, Kladsko. Promĕny středoevropského regionu.
Historický atlas, Hradec Králové - Praha 2005, Roczniki Historyczne 72, 2006, s. 214218.
32. [rec.:] Śląsk w czasach Henryka IV Prawego, red. Krzysztof Wachowski, Wrocław 2005
(Wratislavia antiqua. Studia z dziejów Wrocławia, t. 8), ss. 108, fot. cz.-b. i kolor., rys.,
plany, mapki, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 62, 2007, 2, s. 256-261.
33. [rec.:] Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku, ed. Martin Šandera,
František Musil, Zdeněk Beran, Ústí nad Orlicí 2006, ss. 200, Śląski Kwartalnik
Historyczny Sobótka 62, 2007, 3, s. 365-366.
34. [rec.:] Irena Korbelářová, Rudolf Žáček, Slezsko v I. vojenském (tzv. josefském) mapování.
Edice komentáře, Opava 2005; ciż sami, Slezsko v pruském statistickém výkazu z let 17431746. Výběrová edice, Opava 2006 (Středisko pro vydávání historických pramenů, Řada
Prameny k dějinám Slezska, sv. 8 i 9), Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 62, 2007, 3,
s. 368-369.
35. O najstarszym widoku Kłodzka. Na marginesie publikacji wedut z podróży palatyna
Ottona Henryka w 1536-1537 roku, Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 8-9, 2007, s. 214216.
36. [rec.:] Dolny Śląsk. Monografia historyczna, pod red. Wojciecha Wrzesińskiego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006 (Acta Universitatis
Wratislaviensis, No 2880), ss. 916, 259 il. cz.-b. i kolor., 12 mapek, Śląski Kwartalnik
Historyczny Sobótka 63, 2008, 1, s. 115-119.
37. [rec.:] Norbert Conrads, Książęta i stany. Historia Śląska 1469-1740, przełożyła Lidia
Wiśniewska, wyd. drugie, Wroclaw 2006, ss. 256, il. ryciny etc., Śląski Kwartalnik
Historyczny Sobótka 63, 2008, 1, s. 122-126.
38. [rec:] „Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost”, 3, 2006, ss. 304,
fotografie, plany, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52, 2007, 3-4, s. 381-383.
39. [rec.:] Vizitační protokoly vratislavské diecéze z roku 1697. Frýdecké arcikněžství. Edice,
wyd. Jan Al Saheb, David Pindur, Opava 2006 (Řada: Prameny k dějinám Slezska, sv. 7),
ss. 40), Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 27, 2007, s. 428-429.
40. [rec.:] Dagmara Adamska, Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnickojaworskiego w średniowieczu, (seria: Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych,
pod red. Marka Górnego, t. 64), Wydawnictwo Historyczne, Poznań – Wrocław 2005, ss.
412, 10 fot. kolor, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 27, 2007, s. 429434.
41. [rec.:] Rejstřík stavby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 1517-1519,
ed. Martin Myšlička a kol[ektiv = Ivana Ebelová, Helena Hasilová, Michaela Hrubá].,
Ústí nad Labem 2006 (= Libri civitatis, II, red. M. Hrubá), ss. [352], fot. barevné + CD,
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 63, 2008, s. 247-248.
42. [rec.:] Dzieje Górnych Łużyc. Władza, społeczeństwo i kultura od średniowiecza do końca
XX wieku. Red. Joachim Bahlcke, tłumaczenie Marek Słoń, współpraca Rafał Semdek,
Wyd. DiG, Warszawa 2007, s. 410, ilustracje i mapki w tekście + 2 załączniki luzem,
Szkice Legnickie 29, 2008, s. 296-299.
43. [rec.:] William J. Hamblin – David Rolph Seely, Solomon’s Temple. Myth and history.
With 202 illustrations, 143 in colour, London, Thames & Hudson Ltd. 2007, ISBN-13: 9780-500-25133-1, ss. 224, Roczniki Historyczne 74, 2008, s. 241-243.
44. [rec.:] Petr Čornej – Milena Bartlová, Velké dějiny zemí Koruny České, sv. VI, 1437-1526.
Praha – Litomyšl 2007, ss. 840, il. cz.b. i kolor, Roczniki Historyczne 74, 2008, s. 271273.
45. [rec.:] Mieczysław Morka, Sztuka dworu Zygmunta I Starego. Treści polityczne i
propagandowe, Warszawa 2006, ss. 674, 326 il., Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
64, 2009, s. 90-94.
46. [rec.:] „Práce a studie Muzea Beskyd – Společenské Vĕdy”, 18, 2007, ss. 230, il. cz.-b. i
kolor, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 64, 2009, s. 102-103.
47. [rec.:] Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu, red. Krzysztof
Jaworski, Aleksandra Pankiewicz, Wrocław 2007, ss. 160, fot. i rysunki barwne i czarnobiałe, mapki, plany, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 58, 2008, 3-4, s. 423426.
48. [rec.:] Korunní zemĕ v dĕjinách českého státu III. Rezidence a správní sídla v zemích
České koruny ve 14.-17. století. Sborník příspĕvků z mezinárodního kolokvia konaného ve
dnech 29.-31. března 2006 v Clam-Gallasovĕ palácí v Praze, edd. Lenka Bobková, Jana
Konvičná, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, IV, Praha
2007, ss. 590 + XVI, il. barwne i czarno-białe, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 59,
2009, 1, s. 137-144.
49. [rec.:] Radek Fukala, Slezsko. Neznámá země Koruny českě. Knížecí a stavovské Slezsko
do roku 1740, Veduta, České Budějovice 2007, Veduta, ss. 344, fot., Kwartalnik
Historyczny 116, 2009, 3, s. 151-155.
50. [rec.:] Martin Šandera, Zikmundovi věrní na českém severovýchodě. Opočenská strana v
husitské revoluci, České Budějovice 2005, ss. 224, fot., ryc., plany, Zeszyty Muzeum Ziemi
Kłodzkiej 10, 2009, s. 233-234.
51. [rec.:] František Musil, Kladsko, Praha 2007, [w serii:] Stručná historie států, ss. 192, 1
il., Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 10, 2009, s. 235-239.63.
52. [rec.:] Robert Heś, Joannici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, ss. 556 (mapki),
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 64, 2008, s. 746-748.
53. [rec.:] Cieszyńskie Studia Muzealne. Těšínský muzejní sborník, 3, 2007, ss. 344 + 30 (il.
kolor i cz.-b.), Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 64, 2008, s. 758-761.
54. [rec.:] Dvory a rezidence ve středověku, 2, Skladba a kultura středověké společnosti, red.
Dana Dvořačková-Malá - Jan Zelenka, Praha 2008 („Mediaevalia Historica Bohemica” Supplementum, 2), ss. 512, il. czarno-białe i kolorowe, Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej 59, 2009, 2, s. 308-313.
55. [rec.:] Romuald Kaczmarek, Italianizmy. Studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w
rzeźbie środkowo-wschodniej Europy (koniec XIII-koniec XIV), (Acta Universitatis
Wratislaviensis nr 3084, Historia Sztuki 27), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2008, ss. 436, Roczniki Historyczne 75, 2009, s. 181-186.
56. [rec.:] Katarzyna Adamek-Pujszo, Działalność kulturotwórcza książąt żagańskich
Bironów (1785-1862), cz. 1-2, Zielona Góra 2007, ss. 292 i 208, Studia Zachodnie 11,
2009, s. 212-214.
57. [rec.:] Janusz Smołucha, Polityka Kurii Rzymskiej za pontyfikatu Piusa II (1458-1464)
wobec Czech i krajów sąsiednich. Z dziejów dyplomacji papieskiej w XV wieku, Kraków
2008, Księgarnia Akademicka, 394 s., Východočeské listy historické 26, 2009, s. 211-213.
58. Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u
schyłku średniowiecza, Wrocław 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), 572 s., Východočeské listy historické 26,
2009, s. 214-216.
59. [rec.:] Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat,
red. Ondřej Felcman, Radek Fukala, Praha 2008 (Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska,
6), ss. 768, ilustracje cz.-b. i kolor. na wklejkach, mapki, tablice, tabele, Śląski Kwartalnik
Historyczny Sobótka 65, 2010, 1, s. 111-118.
60. [rec.:] Anna Śliwowska, Uroczyste wjazdy monarsze do Wrocławia w latach 1527-1620,
Wrocław 2008 Biblioteka dawnego Wrocławia, 2), ss. 270, il., Śląski Kwartalnik
Historyczny Sobótka 65, 2010, 1, s. 118-121.
61. [rec.:] Śląsk. Perła w Koronie Czeskiej. Historia. Kultura. Sztuka. Red. Mateusz Kapustka,
Jan Klípa, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski, Vit Vlnas [Praha 2007], ss. 408, il. kolor i
cz.-b., mapki, tabele etc., Szkice Legnickie 31, 2010, s. 325-349.
62. [rec.:] Tomasz Andrzejewski, Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym Księstwa
Głogiowskiego w XVI-XVII wieku, Zielona Góra 2007, ss. 386, 38 il., Szkice Legnickie 31,
2010, s. 350-352.
63. [rec.:] „Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek”, 9, 2008, ss. 182, Śląski
Kwartalnik Historyczny Sobótka 65, 2010, 2, s. 319-320.
64. [rec.:] Mateusz Kapustka, Figura i hostia. O obrazowym przywołaniu obecności w późnym
średniowieczu. Acta Universitatis Wratislaviensis, 3085, Historia Sztuki, 28, Wrocław
2008, 372 s., 86 obr., ISBN 879-83-229-2987-2, Mediaevalia Historica Bohemica 12,
2009, 2, s. 159-162.
65. [rec.:] Radosław Skrycki, Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII wieku,
Warszawa 2008, ss. 171 + 22 ilustracje na 11 wklejkach, Studia Zachodnie 12, 2010, s.
211-214.
66. [rec.:] Klára Benešovská – Petr Kratochvíl – Ivan P. Muchka – Taťána Petrasová–
Dalibor Prix – Rostislav Švácha, Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada.
Architektura, Praha – Litomyšl: Paseka, Artefactum 2009, 808 s. ISBN 978-80-7432-001-9
(Paseka), ISBN 978-80-86890-21-0 (Artefactum), Slezský sborník 108, 2010, 3-4, s. 279281.
67. [rec.:] Ikonografia Wrocławia, red. Piotr Łukaszewicz, t. 1: Grafika, t. 2: Rysunek i
akwarela. Obrazy olejne. Dioramy. Medalierstwo. Rzemiosło artystyczne, Wrocław:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2008 („Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego we
Wrocławiu”), ss. 368 i 332, il. kolor. i cz.-b., Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 65,
2011, 1, s. 696-702.
68. [rec.:] Historický atlas měst České republiky, sv. 20: Opava, Praha 2009, ss. 8 + VIII +
25 tablic kartograficznych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2010, 2, s. 316-317.
69. [rec.:] Aleksandra Szewczyk, Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V
Thurzona (1506-1520) (Biblioteka dawnego Wrocławia, 4), Wrocław 2009, ss. 184 + 52 il.
kolor. i cz.-b. ISBN 978-83-7432-491-5, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska
Opolskiego 30, 2010, s. 488-482.
70. [rec.:] Radmila Pavlíčková, Triumphus in Mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném
novověku, [Českě Budějovice 2008], ss. 342, 30 il. cz.-b., ISBN 978-80-86829-39-5, Studia
Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 30, 2010, s. 473-476.
71. [rec.:] Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV wiek).
Centrum czy peryferie?, Warszawa 2009 (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej),
664 s., Východočeské listy historické 27, 2010, s. 201-204.
72. [rec.:] Anna Jezierska, Wrocławska Rada Miejska w portretach Georga Scholtza
Młodszego, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,
2008 (Biblioteka dawnego Wrocławia, red. Jan Harasimowicz, 3), ss. 134 + 20, 72 il. cz.b., Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 66, 2011, 1, s. 111-113.
73. [rec.:] Piotr Oszczanowski, Wrocław. Kościół św. Marii Magdaleny, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne [2009], ss. 124, 156 il. cz.-b. i kolor, Śląski
Kwartalnik Historyczny Sobótka 66, 2011, 2, s. 118-120.
74. [rec.:] Rafał Eysymontt, Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne
Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej. Wyd. Via Nova, Wrocław 2009, ss. 752,
626 il., Szkice Legnickie 32, 2011, s. 225-246.
75. [rec.:] Michał Mencfel, Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje
sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach XVII i XVIII. Wydawnioctwo DiG, Warszawa
2010, ss. 330, 47 il., Szkice Legnickie 32, 2011, s. 247-251.
76. [rec.:] Antonin Kalous, Matyáš Korvín (1443–1490). Uherský a český král, České
Budějovice: Veduta, 2009, ss. 484, il. cz.-b. i kolor., Śląski Kwartalnik Historyczny
Sobótka 66, 2011, 3, s. 112-117.
77. Benedikt Ried i Wendel Roskopf – mistrz i uczeń. Dwie nowe monografie architektów z
obszaru Korony Czeskiej czynnych na przełomie XV i XVI w. [Pavel Kalina, Benedikt Ried
a počátky záalpské renesance, Praha: Academia, 2009, ss. 300, il. cz.-b. / Klara
Kaczmarek-Löw, Wendel Roskopf. Architekt wczesnego renesansu. Mity i rzeczywistość,
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010
(Studia z Historii Kultury Europy Środkowej, red. J. Harasimowicz, t. 1), ss. 414, 121 il.
cz.-b.], Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 67, 2012, 1, s. 89-102.
78. [rec.:] Jan Harasimowicz, Schwärmergeist und Freiheitsdenken. Beiträge zur Kunst- und
Kulturgeschchte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, hrsg. von Matthias Noller – Magdalena
Poradzisz-Cincio, Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag, 2010 (Neue Forschungen zur
schlesischen Geschichte, hrsg. von Joachim Bahlcke, 21), XVIII, 418, Śląski Kwartalnik
Historyczny Sobótka 67, 2012, 2, s. 133-136.
79. [rec.:] Romuald M. Łuczyński, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach
czeskich. Sudety Zachodnie i Środkowe, Orlické hory a Podorlicko. Přírodou, dějinami,
současností 19, 2012, s. 313-314.
80. [rec.:] Joachim Bahlcke (red.), Schlesische Lebensbilder, t. XI, [sine loco 2012], ss. 672,
ISBN 978-3-7686-3513-4, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 33, 2013, s. 329-330.
81. [rec.:] Granice Śląska w interdyscyplinarnej perspektywie, red. Ryszard Gładkiewicz,
Teresa Sołdra-Gwóźdż, Marek S. Szczepański, Opole – Wrocław, ss. 176, Śląski
Kwartalnik Historyczny Sobótka 68, 2013, 4, s. 147-151.
*
1. Nota polemiczna w związku z odpowiedzią Haliny Okólskiej i Krystyny Szykuły na moją
recenzję katalogu planów Wrocławia, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55, 2000, 2,
s. 358-359.
2. Odpowiedź na recenzję mojej książki „Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku
średniowiecza” napisaną przez Rafała Eysymontta, Romualda Kaczmarka i Jacka
Witkowskiego, Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki 2 (1/3I), 2007, s. 93-102.
3. [diskusní příspěvek], in: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych, edd. Marek
Czapliński – Jacek Dębicki – Tomasz Przerwa, Tomasz, [Wrocław 2007], s. 185-186.
4. Odpowiedź na recenzję mojej książki Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku
średniowiecza autorstwa Przemysława Wiszewskiego, Kwartalnik Historyczny 116, 2009,
4, s. 143-149.
5. Odpověď Bogusława Czechowicze Haně Miketové na recenzi knihy Dvě centra v Koruně,
Slezský sborník 111, 1013, 1, s. 121.
SEZNAM VĚDECKÝCH NEBO ODBORNÝCH PUBLIKACÍ UCHAZEČE
EDIČNÍ / REDAKČNÍ ČINNOST
redakční spolupráce
Atlas architektury Wrocławia. 1-2, ed. Harasimowicz, Jan, Wrocław 1997-1998, formát B4,
294 a 364 stran.
Redakce a spoluredakce sborníků a kolektivních monografií
1. O sztuce sepulkralnej na Śląsku. Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, 25-26 października 1996 roku, edd.
Bogusław Czechowicz – Arkadiusz Dobrzyniecki, Wrocław 1997, formát B5, 208 stran.
2. Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku oraz w kolekcjach i zbiorach ze Śląskiem związanych.
Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 23-24 marca
1999 roku, edd. Bogusław Czechowicz – Arkadiusz Dobrzyniecki – Izabela, Żak,
Wrocław 1999, formát B5, 220 stran.
4. Dziedzictwo artystyczne Świdnicy, ed. Bogusław Czechowicz, Wrocław - Świdnica 2003,
formát B5, 233 stran.
5. Dziedzictwo artystyczne Żagania, edd. Bogusław Czechowicz – Małgorzata Konopnicka,
Wrocław – Zielona Góra - Żagań 2006, formát B5, 192 stran.
6. Historia u Piastów, Piastowie w historii. Z okazji rocznicy śmierci ostatniej z rodu 17072007), ed. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, formát B5, 280 stran.
7. Glogovia Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, edd. Bogusław
Czechowicz – Małgorzata Konopnicka, Głogów – Zielona Góra 2010, formát B5, 480
stran.
8. Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej, ed. Bogusław
Czechowicz, Wrocław 2011, formát B5, 351 stran.
9. Śródmiejska katedra. Kościół św. Marii Magdaleny w historii i kulturze Wrocławia, ed.
Bogusław Czechowicz, Wrocław 2010, formát A5, 640 stran.
10. Księstwa Opolskie i Raciborskie. Terytoria – struktury – elity – dziedzictwo, ed. Bogusław
Czechowicz, Opole 2015, formát B5, 198 stran.
11. Monety – zamek – nagrobek. Książę Karol I z Podiebradów (1476-1536) między
dziedzictwem przodków a dokonaniami potomków, ed. Bogusław Czechowicz, Červený
Kostelec – Wrocław 2015, formát A5, 360 stran
Spoluredaktor (s Janem Pacholským) řady Czeski Horyzont, nakladatelstvi ATUT,
Vratislav:
1. Pindur, David: Książę czasów przełomu. Kazimierz II cieszyński (1477-1528) i jego
władztwo, Wrocław 2010.
2. Antoni Barciak, Między Polską a Czechami. Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich
doby średniowiecza, Wrocław 2012.
3. Radek Fukala, Dramat Europy. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) a kraje Korony
Czeskiej, Wrocław 2015.
Překlady
1. Streszczenie, in: Radek Fukala, Śląsk. Neznámá země Koruny České. Knížecí a stavovské
Slezsko do roku 1740, České Budějovice 2007, s. 344.
2. Martin Šandera, Życie i działalność polityczna starosty kłodzkiego, ząbkowickiego i
ziębickiego Hansa Welfla von Varnsdorf, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 66,
2011, 1, s. 5-20.
3. Ondřej Felcman, Ziębice i książęta ziębiccy w czeskich dziejach, in: Ziębice – miasto św.
Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej, ed. Bogusław Czechowicz, Wrocław
2011, s. 17-28.
4. Martin Šandera, Ojciec Karola, książę Henryk I ziębicki (1448-1498), protoplasta rodu, in:
Monety – zamek – nagrobek. Książę Karol I z Podiebradów (1476-1536) między
dziedzictwem przodków a dokonaniami potomków, ed. Bogusław Czechowicz, Červený
Kostelec – Wrocław 2015, s. 17-46.
5. Radek Fukala, Książę ziębicki i oleśnicki Karol I oraz jego polityczne aspiracje, in: Monety
– zamek – nagrobek. Książę Karol I z Podiebradów (1476-1536) między dziedzictwem
przodków a dokonaniami potomków, ed. Bogusław Czechowicz, Červený Kostelec –
Wrocław 2015, s. 47-64.
PŘEHLED ŘEŠENÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ
(ŘEŠITELSTVÍ/SPOLUŘEŠITELSTVÍ)
Spoluřešitel (s Janem Harasimowiczem, Vratislavská univerzita) grantu Úřadu
dolnoslezského maršálka (Dolnośląski Urząd Marszałkowski), 2001-2002. Výstup: Wstępny
raport o stanie zabytków wywiezionych z Dolnego Śląska po 1944 roku, kolektivní práce,
vědecká redakce prof. dr hab. Jan Harasimowicz, redakce a pracovní koordinace dr Bogusław
Czechowicz, autoři: dr Bogusław Czechowicz, prof. dr hab. Jan Harasimowicz, dr Jakub
Kostowski, dr Andrzej Kozieł, mgr Romuald M. Łuczyński, dr Piotr Oszczanowski, ks.
Stanisław Szupieńko, dr Przemysław Wiater, Wrocław 2002, pro potřeby úřadu.
Spoluřešitel (s dr. Małgorzatou Konopnickou, Zelenohorská univerzita / Uniwersytet
Zielonogórski) grantu města Zaháň / Żagań, 2004-2006. Výstup: mezinárodní konference (21.
5. 2004) a sborník Dziedzictwo artystyczne Żagania, edd. Bogusław Czechowicz –
Małgorzata Konopnicka, Wrocław – Zielona Góra - Żagań 2006, formát B5, 192 stran.
Spoluřešitel (s dr. Małgorzatou Konopnickou, Zelenohorská univerzita) grantu města Hlohova
/ Głogów, 2009-2010. Výstup: mezinárodní konference (24.-25. 9. 2009) a sborník Glogovia
Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, edd. Bogusław Czechowicz –
Małgorzata Konopnicka, Głogów – Zielona Góra 2010, formát B5, 480 stran.
Řešitel grantu města Minsterberk / Ziębice, 2010. Výstup: mezinárodní konference (30-31. 5.
2010) a sborník Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej, ed.
Bogusław Czechowicz, Wrocław 2011, formát B5, 351 stran.
Řešitel interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. Výstup:
sborník z mezinárodní konference (3.-4. 10. 2008) Śródmiejska katedra. Kościół św. Marii
Magdaleny w historii i kulturze Wrocławia, ed. Bogusław Czechowicz, Wrocław 2010,
formát A5, 640 stran.
Řešitel interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. Výstup:
Kladské dějepisectví v Polsku po druhé světové válce. Historická věda ve službách státní
politiky a národní ideologie, Červený Kostelec 2010, formát A5, 238 stran.
Řešitel interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011. Výstup:
monografie Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu
ideologie, politiky a umění (1348-1458), České Budějovice 2011, formát B5, 332 stran.
Řešitel grantu v rámci specifického výzkumu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové,
2012. Výstup: mezinárodní konference v Orlickém Záhoří-Bedřichovce, 12.-13. 10. 2012
Údolí Divoké Orlice – přírodní a kulturní bohatství mikroregionu v proměnách času,
uspořádána s Muzeem a Galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, příspěvky
publikované v periodiku Orlické hory a Podorlicko 19, 2012.
Řešitel interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2013. Výstup:
monografie Böhmische Erbfolge und Breslau im Jahren 1348-1361. Kunst und Geschichte auf
Wegen und Holzwegen der Historiographie, Červený Kostelec 2013, formát A5, 278 stran.
Řešitel interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2015. Výstup:
Monety – zamek – nagrobek. Książę Karol I z Podiebradów (1476-1536) między dziedzictwem
przodków a dokonaniami potomków, ed. Bogusław Czechowicz, Červený Kostelec –
Wrocław 2015.
PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH A) ZAHRANIČNÍCH A B) TUZEMSKÝCH
VĚDECKÝCH NEBO ODBORNÝCH STÁŽÍ
Gesamteuropäisches Studienwerk, Vlotho/Weser (bei Bielefeld, Westfalen), 13.-18. 9. 1992.
VÝČET PŘEDNÁŠEK NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH KONANÝCH V
ZAHRANIČÍ A V ČR
(titul přednášky, resp. spoluautor – název konference, pořadatel, místo a datum konání)
1. Wambierzyckie drogi pątnicze. Wstep do problematyki badawczej (spolu s Arkadiuszem
Dobrzynieckým) – „Michal Klahr i jego środowisko kulturowe”, mezinárodní konference
Centra slezského a bohemikálního výzkumu (Centrum Badań Śląskoznawczych i
Bohemistycznych) Vratislavské univerzity a Kladským muzeem v Kladsku (Muzeum
Ziemi Kłodzkiej), Kladsko / Kłodzko, 22.-24. 10. 1992.
2. Kolumna maryjna w Kochanowie – nieznane dzieło Georga Leonharda Webera (spolu s
Arkadiuszem Dobrzynieckým) – mezinárodní konference Katedry dějin umění a
Historického ústavu Vratislavské univerzity o historii i kultuře opactví v Křesoboru,
Křesobor / Krzeszów, 18.-20. 12. 1992.
3. Kaplica św. Anny na Górze Świętej Anny koło Nowej Rudy (architektura, wystrój i
artystyczne formy kształtowania otoczenia) – „Człowiek i środowisko w Sudetach”, 1.
mezinárodní konference Katedry etnologie Vratislavské univerzity a Regionálního centra
studií a dokumentace kulturního prostředí (Regionalny Ośrodek Studiów i Dokumentacji
Środowiska Kulturowego), Vratislav / Wrocław, 12.-14. 11 1998.
4. W brązie i w kamieniu. Z problematyki wrocławskich nagrobków brązowych z XV i
początków XVI wieku – „Późnogotyckie i wczesnorenesansowe nagrobki brązowe w
Europie Środkowej”, mezinárodní konference Ústavu dějin umění Univerzity A.
Mickiewicze v Poznani (Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu A. Mickiewicza), Poznaň /
Poznań, duben 1999.
5. Zamek jako manifest władzy. Przyczynek do dziejów i ikonologii zamku w Cieszynie –
„Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej”, mezinárodní
konference Vysoké školy pedagogické v Čenstochové (Wyższa Szkoła Pedagogiczna),
Čenstochova / Częstochowa – Zlatý Potok / Złoty Potok, 10.-14. 10. 2000.
6. Historiografia artystyczna ziemi kłodzkiej (s Arturem Kwaśniewským) a Sztuka i
historiografia ziemi kłodzkiej. Przykłady kilku sprzężeń zwrotnych – zasedání česko-polské
Kladské komise kistoriků, Deštné v Orlických horách, 19.-21. 4. 2001.
7. „Qualis Glogovia Minoris pridem visitur”. Śląskie echa głogóweckich fundacji Georga III
von Oppersdorff – „W kregu Jerzego III von Oppersdorff”, mezinárodní konference
Muzea v Horním Hlohově, Horní Hlohov / Głogówek, 11. 5. 2001.
8. Flandria czy Śląsk? Kontrowersje wokół genezy artystycznej i ideowej nagrobka biskupa
Piotra Nowaka (+1456) we Wrocławiu – „Niderlandyzm na Śląsku i w krajach
ościennych”, mezinárodní konference Ústavu dějin umění Vratislavské univerzity,
Vratislav / Wrocław – Lehnice / Legnica, 22.-24. 5. 2001.
9. „Drzeworyt Erste Land-Charte vom Horzogthum Schlesien” z 1561 r. jako źródło
obrazowe, dzieło sztuki i pomnik śląskiego humanizmu – „Imago narrat. Obraz jako
komunikat w społeczeństwach europejskich”, mezinárodní konference Historického ústavu
Vratislavské univerzity, Chudoba / Kudowa-Zdrój, 28. 11.-1. 12. 2001
10. Problem początków śląskiego pejzażu w nowożytnym malarstwie regionu – „Willmann i
inni. Rysunek, malarstwo i grafika doby baroku na Śląsku i w krajach ościennych”,
mezinárodní konference Ústavu dějin umění Vratislavské univerzity, Vratislav / Wrocław,
1.-3. 12. 2001.
11. Między husycką Pragą a katolickim Wrocławiem. Uwagi o mecenacie artystycznym
biskupa wrocławskiego Jodoka z Rożemberku – „Wrocław w Czechach, Czesi we
Wrocławiu”, mezinárodní konference Katedry bohemistiky Vratislavské univerzity,
Vratislav / Wrocław, 17.-18. 10. 2002.
12. Wątki ideowe w programowaniu lokacyjnego Wrocławia. Rola sacrum w topografii
trzynasto- i czternastowiecznego miasta – „Procesy lokacyjne miast w Europie ŚrodkowoWschodniej”, mezinárodní konference Archeologického ústavu (Instytut Archeologii) a
Historického ústavu Vratislavské univerzity, Landek / Lądek-Zdrój, 28.-29. 10. 2002.
13. Fundacje artystyczne w Hrabstwie Kłodzkim związane z epidemią dżumy w 1680 roku –
„Umění a mor” (řada „Historická Olomouc XIV”), mezinárodní konference Katedry dějin
umění Univerzity Palackého, Olomouc, 13.-14. 11. 2002.
14. Śląskie zainteresowania starożytnicze w drugiej połowie XVIII i w XIX wieku. Spuścizna
rysunkowa i graficzna – „Dwieście lat tradycji muzealnych na Śląsku i w Europie
Środkowej”, mezinárodní konference Muzea Těšínska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego),
Těšín / Cieszyn, 19. 11. 2002.
15. „Mens Werneri agnoscit coelum, anima Deum, corpus artes, vivat novus chorographus”.
Friedrich Bernhard Werner jako kartograf – “Friedrich Bernhard Werner. Życie i
twórczość”, mezinárodní konference Ústavu dějin umění Vratislavské univerzity i Muzea
mědi v Lehnici (Muzeum Miedzi w Legnicy), Lehnice / Legnica, 21.-23. 11. 2002.
16. Maestria czy partactwo? Działalność artystów włoskich na ziemi kłodzkiej w dobie
baroku – „Italská renesanse a baroko ve středoevropském kontextu”, mezinárodní
konference Katedry dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 18.-20. 10.
2003.
17. Wrocławskie przesłanie do Szwedów. Barokowy ołtarz główny kolegiaty Św. Krzyża we
Wrocławiu i jego polityczno-ideowy kontekst – „Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne
relacje między Skandynawią a Europą Środkową”, mezinárodní konference Vratislavské
univerzity a Polské společnosti pro výzkum reformace (Polskie Towarzystwo Badań nad
Reformacją), Vratislav / Wrocław – Hiršperk / Jelenia Góra – Karpač / Karpacz 26.-29. 11.
2003.
18. Artystyczne refleksy śląskich pielgrzymek do Jerozolimy około 1500 roku –
„Pielgrzymowanie i sztuka, Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku”,
mezinárodní konference Ústavu dějin umění Vratislavské univerzity, Ústavu dějin umění
Slezské univerzity v Katovicích (Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach) a Muzeem Opolska (Muzeum Śląska Opolskiego), Góra Świetej Anny, 17.19. 5. 2004.
19. O kaplicach żagańskich rezydencji – „Dziedzictwo artystyczne Żagania”, mezinárodní
konference Polsko-německého centra pro výzkum kulturního dědictví Slezska (PolskoNiemiecki Ośrodek Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Śląska) a Zelenohorské
univerzity, Zaháň / Żagań, 21. 5. 2004.
20. Johann Jacob Eybelwieser w Lądku Zdroju. O malarskiej dekoracji lądeckiej kaplicy św.
Jerzego (s Andrzejem Koziełem) – „Ziemia Kłodzka - historiografia, heraldyka, sztuka i
architektura, spory polsko-czechosłowackie”, XI. zasedání česko-polské Kladské komise
historiků, Polanica-Zdrój, 9.-10. 9. 2004.
21. Arnošt z Pardubic a dylematy czeskiej świadomości historycznej w XIX wieku.
Interpretacyjne problemy z kłodzkim nagrobkiem arcybiskupa z 1870 roku a Pomniki
arcybiskupa praskiego Arnošta z Pardubic – uwarunkowania ideowe jako przesłanki ich
dalszej ekspozycji – „Tradycja Arnošta z Pardubic w kulturze Ziemi Kłodzkiej”,
mezinárodní sympozium Centra slezského a bohemikálního výzkumu Vratislavské
univerzity, Kladsko / Kłodzko, 11. 4. 2005.
22. Czy istniał „państwowy” mecenat artystyczny na drodze politycznej ekspansji Praga –
Kłodzko – Wrocław w XIV i XV wieku? a Czytelnictwo i kolekcjonerstwo duchowieństwa i
szlachty hrabstwa kłodzkiego w XVII i XVIII wieku w świetle inwentarzy z Gorzanowa i
Nowej Rudy – XII. zasedání česko-polské Kladské komise historiků, Trutnov, 8.-10. 9.
2005.
23. Nyski kościół św. Jakuba jako collegium apostolorum i ecclesia primitiva – „Nysa. Sztuka
w dawnej stolicy biskupiego księstwa”, mezinárodní konference Ústavu dějin umění
Vratislavské univerzity, Nisa / Nysa, 5.-8. 10. 2005.
24. Między blaskiem Chrystusa i rodowych tradycji a cieniem klątwy i politycznych porażek.
Stratygrafia mecenatu artystycznego Fryderyka II Wielkiego – „Dziedzictwo reformacji w
Księstwie Legnicko-brzeskim / Das Erbe der Reformation in den Fürstentümern Liegnitz
und Brieg.”, mezinárodní konference Ústavu dějin umění Vratislavské univerzity a Muzea
mědi v Lehnici, Lehnice / Legnica 9.-10. 12. 2005.
25. Wratislavia – caput Coronae Regni Bohemiae? Praga i Wrocław w artystycznym dialogu
w XV wieku – „Śląsk i Czechy – wspólne drogi sztuki”, mezinárodní konference Ústavu
dějin umění Vratislavské univerzity, Vratislav / Wrocław – Lehnice / Legnica, 26.-30. 4.
2006.
27. L jak Lubiąż. Interpretacyjny spacer przez areał i dzieje opactwa – „Opactwo Cystersów
w Lubiążu i artyści”, mezinárodní konference Ústavu dějin umění Vratislavské univerzity,
Lubuš / Lubiąż, 22.-23. 9. 2006.
28. Legnickie osie pamięci i kody dostępu. Szkic o kulturze duchowej i umysłowej miasta –
„Tradycje nauki legnickiej z okazji 480. rocznicy założenia uniwersytetu przez księcia
legnickiego Fryderyka II”, mezinárodní konference Witelonovy vysoké školy odborné
(Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona) v Lehnici, Legnica, 12. 10. 2006.
29. Piastowie śląscy i kartografia – „Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach”
(řada „Kultura Europy Środkowej”), mezinárodní konference Polské akademie věd (Polska
Akademia Nauk), pracoviště v Katovicích, Zabrze, 15.-16. 11. 2006.
30. Historiogrammy – zapomniana forma wizualizacji dziejów – mezinárodní konference
Historického ústavu Akademie věd ČR, Praha 24. 1. 2007 r.
31. Historyczne universum Korony Królestwa Czech a kartografia – „Slezsko – perla v české
koruně”, mezinárodní konference Narodní galerie v Praze, Praha, 3.-5. 4. 2007.
32. „Mesco dux et fundator vocatus qui hunc librim tibi christe”. Kilka uwag o
późnogotyckim graduale z klasztoru Dominikanów w Raciborzu – „Św. Jacek Odrowąż i
Dominikanie na Śląsku” (řáda „Kultura Europy Środkowej”), mezinárodní konference
Polské akademie věd, pracoviště v Katovicích, Zabrze, 16.-17. 11. 2007.
33. Mauzoleum Piastów w Legnicy a problem moralnej oceny dynastii w świetle źródeł
artystycznych – „Historia u Piastów. Piastowie w historii. W trzechsetlecie śmierci
Ostatniej z Rodu (1707-2007)”, mezinárodní konference Muzea slezských Piastovců v
Břehu (Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu), Břeh / Brzeg, 6.-8. 12. 2007.
34. Martyrologia i promocja społecznej użyteczności kleru śląskiego jako element reakcji na
husytyzm – „Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17.
století” (řada „Korunní země v dějinach českého státu”), mezinárodní konference Ústavu
českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Archivu hlavního města Prahy,
Praha 23.-25. 4. 2008.
35. O miejsce w Koronie. Król Jerzy a Wrocław – „Poděbradové v dějinách Českých zemí”,
mezinárodní konference Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec
Králové, Polná, 6. 5. 2008.
36. Wrocławska świątynia magdaleńska jako węzłowe zagadnienie śląskiej humanistyki czyli
między intelektualną prowokacją a rejestrem faktów i kontekstów – „Śródmiejska katedra.
Świątynia magdaleńska w dziejach i kulturze Wrocławia”, mezinárodní konference
Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Vratislav / Wrocław,
3.-4. 10. 2008.
37. Królewska świątynia hradeckich mieszczan. Między historią sztuki a biblijnym dylematem
– „Chrám sv. Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008 (Historická
tradice v dějinách města. Od chrámu ke katedrále)”, mezinárodní konference Filozofické
fakulty Univerzity Hradec Kralove a Občanského sdružení „Katedrála 2008”, Hradec
Králové, 15.-16. 10. 2008.
38. Między Orłową a Krakowem. Krakowskie wpływy na Górnym Śląsku czy górnośląskie
wpływy w Krakowie? – „Wielokulturowość Śląska ze szczególnym uwzględnieniem
Górnego Śląska” (řada „Kultura Europy Środkowej”), mezinárodní konference Polské
akademie věd, pracoviště v Katovicích, Zabrze, 13.-14. 11. 2008.
39. Biblijny dydaktyzm późnośredniowiecznych rezydencji jako element funkcjonowania
dworu – „Dvory a rezidence ve středověku III”, mezinárodní konference Historického
ústavu Akademie věd ČR, Praha, 3.-4. 2. 2009.
40. „Princeps fautor et amator cleri”. Społeczne i ideowe uwarunkowania mecenatu
artystycznego księcia Henryka IX zwanego Starszym w księstwie głogowskim – „Glogovia
Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin” mezinárodní konference
Historického ústavu Fakulty humanistických studií Zelenohorské univerzity (Instytut
Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego) a Historického
ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Hlohov / Głogów, 24.-25. 9. 2009.
41. „Horší jazyk falešníka nežli kopie protivníka”. Czesko-śląska „wojna na słowa” w dobie
pohusyckiej – „Ślązacy w opiniach własnych i cudzych” (řáda „Kultura Europy
Środkowej”), mezinárodní konference Polské akademie věd, pracoviště v Katovicích,
Zabrze, 12.-13. 11. 2009.
42. Lokale Synthese zweier dynastischer Traditionen. Das historische Gedächtnis von
Schweidnitz im 15.-18. Jahrhundert – „Geschichte – Erinnerung – Selbstidentyfikation.
Die schriftliche Kultur in der Ländern der Böhmischen Krone im 14.-18. Jahrhundert”
(řáda “Die Kronländer in de Geschchte des böhmisches Staates”), mezinárodní kolokvium
Ústavu českých dĕjin FF UK a Archivu hlavního města Prahy, Praha, 14.-16. 4. 2010.
43. Śląski azyl? Wokół tytulatury i pozycji publicznoprawnej książąt ziębickich z dynastii
podiebradzkiej – „Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej”,
mezinárodní konference Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec
Králové, Minsterberk / Ziębice, 29-30. 5. 2010.
44. Kaplica na Śnieżce jako akt chrystianizacji Sudetów. Nowe spojrzenie na symbolike
najwyżej położonej świątyni ziem Korony Czeskiej – „Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich.
Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu”, mezinárodní konference
Krkonošského muzea (Muzeum Karkonoskie) a Ústavu dějin umění Vratislavské
univerzity, Hiršperk / Jelenia Góra, 15.-17. 10. 2010.
45. Codzienność uświęcona. Uwagi o sakrotopografii miast Korony Czeskiej w XV-XVI wieku
(ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia) – „Realia życia codziennego w Europie
Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska” (řada „Kultura Europy Środkowej”),
mezinárodní konference Polské akademie věd, pracoviště v Katovicích, Zabrze, 18.-19. 11.
2010.
46. Widzenie arcybiskupa, czyli dlaczego rewolucja husycka wybuchła w Pradze – „Drogi i
bezdroża historii”, mezinárodní konference Historického ústavu Akademie Jana Długosze
v Čenstochové (Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie),
Čenstochova, 25.-26. 11. 2010.
47. „Nie jest to tylko sprawa sztuki”. Janusza Kębłowskiego badania nad sztuką śląską doby
średniowiecza – „Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku”,
mezinárodní konference Muzea Vratislavské univerzity (Muzeum Uniwersytetu
Wrocławskiego), Vratislav / Wrocław, 4.-7. 10. 2011.
48. Zanim powstała Silesia Jesuitica. Śląsk w dziele „Miscellanea historica Regni Bohemiae”
Bohuslava Balbina (1621–1688) – „Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitow na
Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580–1776”, mezinárodní konference vratislavské pobočky
Sdružení historiků umění (Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział we Wrocławiu),
Vratislav / Wrocław 6.-8. 10. 2011.
49. „Zdvořilost jak u uředniku, a to tež u občanstva, jest větši jak v Čechach”. Mieszczanina z
wschodnioczeskiej Dobruški czterodniowa wycieczka na Śląsk w maju 1892 roku –
„Podróże i migracje w Europie Środkowej” (řada „Kultura Europy Środkowej”),
mezinárodní konference Polské akademie věd, pracoviště v Katovicích, Zabrze, 17.-18. 11.
2011.
50. “Anna ducissa filia regis bohemiae hic sepulta”. Wokół memorii fundatorski
wrocławskiego konwentu klarysek – „Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby”,
mezinárodní konference Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 22.-24.
11. 2011.
51. Zeugnisse regionaler Identität am Beispiel Böhmens und Schlesiens (über die
Verknüpfung geschichtlicher und kunstgeschichtlicher Forschung) – „Terra – ducatus –
marchionatus – regio. Utváření a vývoj regionů v rámci Koruny království českého” (řada
“Die Kronländer in de Geschichte des böhmisches Staates”), mezinárodní kolokvium
Ústavu českých dĕjin Filozofické fakulty Univerzity Karlový, Praha, 25-27. 4. 2012.
52. „Sultánovy řeči by potěšily i Čechy”. Dziedzictwo bizantyjskie w rękach Turków a
europejski kryzys tożsamości w XV-XVI wieku – „Czechy i Polska mięzy Wschodem i
Zachodem. Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna”, mezinárodní konference Komise
pro dějiny českých zemí a česko-polských vztahů Komise historických věd Polské
akademie věd (Komisja Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk
Historycznych Polskiej Akademii Nauk) a Historického ústavu Opolské univerzity,
Kamień Śląski, 24.-26. 9. 2012.
53. Dzieje i kultura górnego odcinka Doliny Dzikiej Orlicy w regionalnej historiografii –
perspektywa „kłodzka” – „Údolí Divoké Orlice – přírodní a kulturní bohatství
mikroregionu v proměnách času”, mezinárodní konference Historického ústavu
Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a Muzea a Galerie Orlickýh hor v
Rychnově nad Kněžnou, Orlické Záhoří-Bedřichovka, 12.-13. 10. 2012.
54. Manifestowanie klasztornego „feudum” w krajach Korony Królestwa Czech w XVII i
XVIII w. – „Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej”, mezinárodní
konference Vratislavského sdružení přátel historie (Wrocławskie Towarzystwa
Miłośników Historii), Vratislavské univerzity a Opolské univerzity, Vratislav / Wrocław,
18.-21. 10. 2012.
55. Kartografia w służbie medycyny w krajach Korony Czeskiej XVII-XVIII wieku (ze
szczególnym uwzględnieniem Śląska) – „Zdrowie i choroba w Europie Środkowej” (řáda
„Kultura Europy Środkowej”), mezinárodní konference Polské akademie věd, pracoviště v
Katovicích, Zabrze, 15.-16. 11. 2012.
56. „...když se pán voli v Praze na rathúzi...”. Programy ideowe ratuszy a działania
legitymizujące prawa do tronu czeskiego w XIV-XV wieku – „Ratusz w miastach Polski i
Rzeczypospolitej Obojga Narodów XIII-XVIII w.”, mezinárodní konference Komise pro
dějiny měst (Komisji Historii Miast) Polské akademie věd a Historického ústavu
Pedagogické univerzity v Krakově (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie), Krakov / Kraków, 19.-20. 4. 2013.
57. „Wohlgebaude Kirchen” czyli broumowska grupa kościołów – nowoczesny barok czy
barokowy historyzm? – “Via benedictina”, mezinárodní konference Centra
Medievistických studií Akademie věd ČR, Historického ústavu Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové a Agentury pro rozvoj Broumovska, Broumov, 2-3. 10. 2013.
58. Między ciężarem wolności a eschatologicznym lękiem. Z rozważań nad “Melencolią I”
Albrechta Dürera (w pięćsetlecie powstania dzieła) – „Wolność i jej ograniczenia” (řada
„Kultura Europy Środkowej”), mezinárodní konference Polské akademie věd, pracoviště v
Katovicích, Zabrze, 14.-15. 11. 2011.
59. Architektura i Biblia. O chrudimskim kościele św. Katarzyny – „Gotické a raně renesanční
umění ve východních Čechách 1200-1550”, vědecká konference Katedry dějin umění
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Muzea Vychodních Čech v Hradci
Králové, Hradec Králové, 3.-5. 12. 2013.
60. Ostatni Luksemburgowie (zwłaszcza Zygmunt) w świadomości i praktyce politycznej
Korony Czeskiej w dobie podiebradzko-korwinowsko-jagiellońskiej, czyli próba rewizji
niektórych mitów (nie tylko) czeskiej historiografii – „Principy rodové a uzemní politiky
posledních Lucemburků a jejich vliv na proměny České koruny” (řada „Korunní země v
dějinách českého státu”), mezinárodní kolokvium Ústavu českých dějin Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, Praha 9.-10. 4. 2014.
61. „Primum in Bohemia templum”. Hledání historické legitimity královéhradeckého
biskupství – „350 let Královéhradecké diecéze”, mezinárodní konference
Královéhradeckého biskupství a Katedry pomocných věd historických a archivnictví
Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové, 2.9-30. 4. 2014.
62. Ludzie na granicy czy granica w ludziach. O serii „Velké dějiny zemí Koruny české” –
„Ludzie na granicy. Społeczne, handlowe, kulturalne, sportowe i turystyczne kontakty”,
mezinárodní konference Polsko-české vědecké společnosti (Polsko-Czeskie Towarzystwo
Naukowe), Ratiboř / Racibórz – Opava, 26.-27. 6. 2014.
63. Historia wpada do morza? Refleksy heglizmu w kartografii – „Polska – Bałtyk – Europa”,
19. všeobecný sjezd polských historiků (XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich),
Štětín / Szczecin, 17.-21. 9. 2014.
64. Problem przynależności Opawszczyzny w dobie korwinowsko-jagiellońskiej – „Opavsko
mezi Moravou a Slezskem. Identita regionu a její proměny / Opawszczyzna między
Morawami a Śląskiem. Tożsamość regionu i jej przemiany”, mezinárodní konference
Historického ústavu Opolské univerzity, Katedry historie Filozofické fakulty Ostravské
univerzity et al., Opava, 26. 9. 2014.
65. „König Matthias besante ale seine Untertanen in Schlesien, Ober und Nieder Lusitz”
czyli sejm śląski lub śląsko-łużycki? Nowe spojrzenie na ważny epizod z dziejów
formowania się ustroju stanowego w krajach Korony Czeskiej w XV wieku – „Elity i masy
w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych”,
mezinárodní konference Kabinetu pro dějiny českých zemí a polsko-českých vztahů
Komise historických věd při 1. odboru humanistických a společenských věd Polské
akademie věd (Zespół Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk
Historycznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych), Janowiec nad
Wisłą, 6.-8. 10. 2014.
66. Postęp i zacofanie w reformach Macieja I jako króla czeskiego czyli o korwonowskiej
modernizacji władzy nieco inaczej – „Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej”
(řáda „Kultura Europy Środkowej”), mezinárodní konference Polské akademie věd,
pracoviště v Katovicích, Zabrze, 13.-14. 11. 2014.
67. Nyski pomnik późnośredniowiecznego parlamentaryzmu? Przyczynek do badań nad
koronnym czeskim sejmowaniem w dobie korwinowsko-jagiellońskej – „Systemy
reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym” (řada
„Kultura Europy Środkowej”), mezinárodní konference Polské akademie věd, pracoviště v
Katovicích, Zabrze, 19.-20. 11. 2015.
68. Wrocławska Canossa króla Jerzego? – „Poděbradská éra v zemích České koruny”,
mezinárodní konference Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec
Králové, Poděbrady, 25.-27. 11. 2015.
SEZNAM CITACÍ V UZNÁVANÝCH PUBLIKACÍCH
Bogusław Czechowicz, Późnogotycki nagrobek pary książęcej w dawnym kościele
dominikanek w Raciborzu, Opolski Rocznik Muzealny 10, 1992, s. 31-54.
cit. v:
[1] Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, ed. Ewa Chojecka, Katowice 2004,
s. 532.
[2] Martin Čapský: Poklady slezských knížat – rodové jmění i nástroj každodenní sebeprezentace, in:
Confinia Silesiae (K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka), Opava 2008 (= Acta historica
Universitatis Silesianae Opaviensis, 1), s. 321, pozn. 1.
[3] Norbert, Mika, Dzieje ziemi raciborskiej, Kraków 2012, s. 243.
Bogusław Czechowicz, Domki Loretańskie na Śląsku, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska
Opolskiego 14, 1993, s. 253-274.
cit. v:
[4] Jan Wrabec: Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, 7, Województwo wrocławskie, 3,
Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice, Warszawa 1997, s. 122.
[5] Jerzy Gorzelik: Wątki polityczne w sztuce górnośląskiego baroku. Od Bialej Góry do wybuchu
wojen śląskich (1620-1740), in: Sztuka Górnego Śląska na przecięciu dróg europejskich i
regionalnych. Materiały V Seminarium Sztuki Górnośląskiej odbytego w dniach 14-15
listopada 1997 roku w Katowicach, ed. Ewa Chojecka, Katowice [1999], s. 73, pozn. 40.
[6] Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja
rewitalizacji, ed. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 3253,
Historia sztuki, 30), s. 640.
Bogusław Czechowicz - Arkadiusz Dobrzyniecki, Nagrobek rycerza-joannity w Strzegomiu,
Karkonosz. Sudeckie Materiały Krajoznawcze 9, 1993, s.109-132.
cit. v:
[7] Dagmara Adamska: Fundacje dewocyjne księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu,
Poznań – Wrocław 2005 (= Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych), s. 345.
[8] Robert Heś: Joannici na Śląsku w średniowieczu. Kraków 2007, s. 444.
Bogusław Czechowicz, Gotyckie nagrobki szlacheckie na Śląsku. Annales Silesiae 24, 1994,
s. 33-47.
cit. v:
[9] K. Lach, Na ostatnia pamiątkę... Dawne epitafia z Górnego Śląska. Annales Silesiae 26, 1996, s.
27-42, s. 31, pozn. 13.
[10] Dagmara Adamska: Fundacje dewocyjne księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu,
Poznań – Wrocław 2005 (= Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych), s. 345.
Bogusław Czechowicz – Arkadiusz Dobrzyniecki, Wambierzyckie drogi pątnicze. Wstęp do
problematyki badawczej, in: Michał Klahr Starszy i jego środowisko kulturowe, ed. Jan
Wrabec, Wrocław 1995, s. 167-176.
cit. v:
[11] Eva Semotanová, Wambierzyce na Ziemi Kłodzkiej – osiem stuleci duchowego krajobrazu, in:
Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej. Studia i materiały, edd. Ryszard
Gładkiewicz – Ondřej Felcman, Wrocław – Kłodzko – Praha 2015, s. 259, pozn. 8.
Bogusław Czechowicz, Alexisa Langera dialog z historią. Uwagi na temat treści
wrocławskiego pomnika Zwycięstwa. Annales Silesiae 26, 1996, s. 43-53.
cit. v:
[12] M. Dziedzic – J. Organiściak: Zabytki Ząbkowic Śląskich. Ząbkowice Śląskie 2000, s. 484.
Bogusław Czechowicz, Sztuka jako składnik tożsamości Świdnicy i Strzegomia u schyłku
średniowiecza, Rocznik Świdnicki 24, 1996, s. 113-133.
cit. v:
[13] R. Heś: Joannici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, s. 444.
[14] Słownik geografii turystycznej Sudetów, ed. Marek Staffa, 19, Wzgórza Strzegomskie, Wrocław
2004, s. 36; 20, Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska, Wrocław 2005,
s. 51.
Bogusław Czechowicz, Ecclesia sanctae Barbarae - Katedra prawosławna Narodzenia
Przenajświętszej Bogarodzicy / Ecclesia sanctae Barbarae – Лрабославная Кафедральная
Церковь Роҗдества Лрсвятой Богородицы / Ecclesia sanctae Barbarae – The Orthodoxe
Cathedral of Nativity of the Holy Virgin in Wrpcław / Die Ortodoxe Kathedrale der Geburt
der Allerheiligsten Gottesmutter, in: Katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy we
Wrocławiu, ed. Igor Rydzanicz, Wrocław 1996, s. 7-29, 39-64, 76-95, 107-131.
cit. v:
[15] Barbara Techmańska, Niespokojny książę Jan II żagański, Kraków 2001, s. 22, pozn. 13.
[16] Bożena Guldan-Klamecka – Anna Ziomecka: Sztuka na Śląsku XII-XVI w. Katalog zbiorów
[Muzeum Narodowego we Wrocławiu]. Wrocław 2003, s. 524.
[17] Malarstwo gotyckie w Polsce, edd. Adam S. Labuda – Krystyna Secomska, 2. Katalog
zabytków. Warszawa 2004 (= Dzieje sztuki polskiej. II, 3), s. 469.
[18] Robert Heś – Daniel Wojtucki, Epitafium za zabójstwo, Pomniki Dawnego Prawa z. 3, 2008, s.
16-22, s. 21, pozn. 5.
Bogusław Czechowicz, Środowisko intelektualne Ostrowa Tumskiego a wrocławska
twórczość architektoniczna i rzeźbiarska na przełomie XV i XVI wieku. Uwagi dyskusyjne, in:
Architektura Wrocławia. 3, Świątynia, ed. Jerzy Rozpędowski, Wrocław 1997, s. 127-143.
cit. v:
[19] Janina Gilewska-Dubis: Życie codzienne mieszczan wrocławskich w dobie średniowiecza,
Wrocław 2000, s. 327.
[20] Aleksandra Bek – Klara Kaczmarek-Patralska: Źródła i recepcje form wczesnorenesansowych
portali wrocławskich, in: Mieszczaństwo wrocławskie. Materiały ssji naukowej
zorganizowanej przez Muzeum Miejskie Wrocławia w dniach 7-9 grudnia 2000 r., ed. Halina
Okólska, Wrocław 2003, s. 58, pozn. 17.
[21] Aleksandra Szewczyk, Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona (15061520), Wrocław 2009 (Biblioteka Dawnego Wrocławia, 4), s. 16, 117, 157.
[22] Klara Kaczmarek-Löw, Wendel Roskopf. Architekt wczesnego renesansu. Mity i rzeczywistość,
Wrocław 2010 (= Studia z historii kultury Europy Środkowej, 1), s. 379.
[23] Agnieszka Patała, Jan IV Roth – ecclesie suae benefactor. Losy humanisty i biskupa
wrocławskiego oraz przypisywane mu fundacje artystyczne, in: Śląska republika uczonych –
Slezská vědecká obec – Schlesische Gelehrtenrepublik, edd. Marek Hałub – Anna MałnkoMatysik, 5, Wrocław 2012, s. 60, pozn. 2, s. 67, pozn. 48, s. 69, pozn. 58,
Bogusław Czechowicz, Zabytkowe wieże widokowe a drzewostan. Czy i jaki konflikt? in:
Konfliktowe relacje pomiędzy drzewami a architekturą zabytkową. Materiały konferencji
„Architektura - drzewo”, Kalwaria Zebrzydowska, 6-7 listopada 1997 r., ed. Anna
Mitkowska, Kraków 1997, s. 63-71.
cit. v:
[24] Marcin Dziedzic, Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie 1881-1945. Wrocław
2006, s. 444.
Bogusław Czechowicz, Nagrobek i historiografia. O niektórych treściach i funkcjach
kłodzkich pomników nagrobnych z XIV-XIX wieku, in: O sztuce sepulkralnej na Śląsku.
Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, 25-26
października 1996 roku, edd. Bogusław Czechowicz - Arkadiusz Dobrzyniecki, Wrocław
1997, s. 177-202.
cit. v:
[25] Cronica monasterii canonicorum regularium (S. Augustini) in Glacz, ed. Wojciech Mrozowicz,
Wratislaviae MMIII, s. 342.
[26] Marek Cetwiński, Arnošt w śląskiej tradycji historiograficznej, in: Arnošt z Pardubic. Osobnost
– okruch – dědictvi, edd. Lenka Bobková – Ryszard Gładkiewicz – Petr Vorel, Wrocław –
Praha – Pardubice 2005, s. 122, pozn. 41-42.
[27] Mateusz Kapustka – Aandrzej Kozieł, Młodzieńcza wizja Arnošta z Pardubic i jej barokowa
aranżacja w kosciele p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, in: Arnošt z Pardubic. Osobnost –
okruch – dědictvi, edd. Lenka Bobková – Ryszard Gładkiewicz – Petr Vorel, Wrocław –
Praha – Pardubice 2005, s. 231, pozn. 10, s. 257, pozn. 19.
[28] Bożena Guldan-Klamecka – Anna Ziomecka: Sztuka na Śląsku XII-XVI w. Katalog zbiorów
[Muzeum Narodowego we Wrocławiu], Wrocław 2003, s. 524.
[29] Mateusz Kapustka, „ad cujus tumulum vigilat ignis”. Jezuicka tradycja nagrobka Arnošta z
Pardubic w XVII w., in: Tradycja Arnošta z Pardubic w kulturze ziemi klodzkiej / Tradice
Arnošta z Pardobic v kultuře Kladska, edd. Ryszard Gładkiewicz – František Šebek,
Wrocław – Pardubice 2008, s. 106, pozn. 15, s. 108, pozn. 19.
[30] Dariusz Galewski, Barokizacja kościołów jezuickich na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim, in:
Barok i barokizacja. Materialy sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, Kraków, 3-4 XII 2004, ed. Katarzyna Brzezina - J. Wolańska, Kraków 2007, s. 114,
116, 119.
[31] Dariusz Galewski, Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów w Kłodzku,
Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu, Kraków 2012 (= Ars vetus et nova, 34), s. 239.
[32] Kladsko. Dějiny regionu, edd. Ondřej Felcman – Ryszard Gładkiewicz, Hradec Králové –
Wrocław – Praha – Kłodzko 2012, s. 472.
[33] Marek Cetwiński, Historia i polityka. Teorie i praktyka mediewistyki na przykładzie badań
dziejów Śląska, [Kraków] 2008, s. 247.
Bogusław Czechowicz, Dawny kościół klasztorny Kanoników Regularnych pw. Najświętszej
Panny Marii, obecnie parafialny, ul. Najświętszej Panny Marii 1., in: Atlas architektury
Wrocławia, ed. Jan Harasimowicz, 1, Budowle sakralne. Świeckie budowle publiczne.
Wrocław 1997, s. 12-13.
cit. v:
[34] Dagmara Adamska, Fundacje dewocyjne księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu,
Poznań – Wrocław 2005 (= Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych), s. 345.
Bogusław Czechowicz, Gmach dawnych Urzędów Pracy, Skarbowego i Celnego, obecnie
siedziba Archiwum Państwowego, Instytutów Botaniki, Fizyki Doświadczalnej, Fizyki
Teoretycznej i Nauk Geologicznych oraz Muzeum Geologicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego, a także zakładów naukowych i katedr Akademii Rolniczej, pl. Maxa Borna 9 /
ul. Pomorska 1/2 / ul. Wojciecha Cybulskiego 30-36, in: Atlas architektury Wrocławia, ed.
Jan Harasimowicz, 1, Budowle sakralne. Świeckie budowle publiczne, Wrocław 1997, s. 120121.
cit. v:
[35] Janusz L. Dobesz, Wrocławska architektura spod znaku sfastyki na tle budownictwa III Rzeszy,
Wrocław 1999, s. 212, pozn. 67.
Bogusław Czechowicz, Dawny miejski przytułek i dom poprawczy (Zuchthaus), ul. Łaciarska
62, nie istnieje, in: Atlas architektury Wrocławia, ed. Jan Harasimowicz, 1, Budowle sakralne.
Świeckie budowle publiczne, Wrocław 1997, s. 130-131.
cit. v:
[36] Janusz L. Dobesz, Wrocławska architektura spod znaku sfastyki na tle budownictwa III Rzeszy.
Wrocław 1999, s. 235, pozn. 402.
Bogusław Czechowicz, Dawny kościół klasztorny Joannitów pw. Bożego Ciała, obecnie
parafialny, ul. Bożego Ciała 1, in: Atlas architektury Wrocławia, ed. Jan Harasimowicz, 1,
Budowle sakralne. Świeckie budowle publiczne, Wrocław 1997, s. 32-33.
cit. v:
[37] Jakub Kostowski: Kamienna nastawa ołtarzowa w kościele Bożego Ciała we Wrocławiu, in:
Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki, Poznań 2002 (= Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. Prace Komisji Historii Sztuki, 32), s. 77, pozn. 5.
Bogusław Czechowicz, Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii na
Ołtaszynie, ul. Pszczelarska 10, in: Atlas architektury Wrocławia, ed. Jan Harasimowicz, 1,
Budowle sakralne. Świeckie budowle publiczne, Wrocław 1997, s. 42-43
cit. v:
[38] Jan Harasimowicz: Walenty Orpiszewski z Koźmina – śląski duchowny czasów odnowy
trydenckiej Kościoła, in: Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki, Poznań 2002 (=
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. Prace Komisji Historii
Sztuki, 32), s. 154, pozn. 5.
Bogusław Czechowicz, "...Striegovia, pulchre munita, pulchreque aedificata...". Niektóre
aspekty sztuki miast Podsudecia na przełomie XV i XVI wieku, in: Sztuka około 1500.
Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996, Warszawa 1997, s.
95-108.
cit. v:
[39] Jiří Kuthan, Královské dílio za Jiřího z Poděbrad z dynastie Jagellonců, 2, Města, církev,
korunní země, Praha 2013, s. 704.
Bogusław Czechowicz, Dawny szpital Św. Łazarza, obecnie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Sióstr Albertynek, ul. Romualda Traugutta 54, in: Atlas architektury Wrocławia, ed. Jan
Harasimowicz. 1, Budowle sakralne. Świeckie budowle publiczne, Wrocław 1997, s. 132-133.
cit. v:
[40] Magdalena Poradzisz, Kościół szpitalny Trójcy Świętej przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu,
Wrocław 2007 (= Biblioteka dawnego Wrocławia, 1), s. 75, pozn. 289.
Bogusław Czechowicz, Kamienica Pod Siedmioma Elektorami, Rynek 8, in: Atlas
architektury Wrocławia, ed. Jan Harasimowicz, 2, Budowle mieszkalne. Budowle inżynieryjne
i przemysłowe. Parki cmentarze, pomniki, Wrocław 1998, s. 38-39.
cit. v:
[41] Piotr Oszczanowski, Wrocławska racja stanu. Ratusz wrocławski w czasach habsburskich
(1526-1741). Cz. 1., in: Wrocławski Rynek. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej
przez Muzeum Historyczne we Wrocławiu w dniach 22-24 października 1998 r., ed. Marzena
Smolak, Wrocław 1999, s. 73, pozn. 126.
Bogusław Czechowicz, Kamienice południowej pierzei Rynku, in: Atlas architektury
Wrocławia, ed. Jan Harasimowicz, 2, Budowle mieszkalne. Budowle inżynieryjne i
przemysłowe. Parki cmentarze, pomniki, Wrocław 1998, s. 40-41.
cit. v:
[42] Piotr Oszczanowski: Casus Żórawiny. Kościół Trójcy Świętej w Zórawinie około 1600 roku,
Wrocław [2007], s. 573.
Bogusław Czechowicz, Pałac i park w Leśnicy, obecnie Dom Kultury „Zamek”, pl.
Świętojański 1, in: Atlas architektury Wrocławia, ed. Jan Harasimowicz, 2, Budowle
mieszkalne. Budowle inżynieryjne i przemysłowe. Parki cmentarze, pomniki, Wrocław 1998,
s. 14-17.
cit. v:
[43] Arkadiusz Wojtyła: Szpitalnicy czy kawalerowie krzyża i gwiazdy? Rola praskich wzorców
artystycznych i ideowych w kształtowaniu rycerskiej tożsamości śląskich krzyżowców, in:
Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały z konferencji dedykowane Profesorowi
Janowi Wrabecowi, Wrocław 2007 (= Acta Universitatis Wratislaviensis. 2953, Historia
sztuki. 24), s. 279, pozn. 41.
Bogusław Czechowicz, [rec.:] Kultura średniowiecznego Śląska i Czech t. 2, Zamek, red.
Krzysztof Wachowski, Wrocław 1996, ss. 120, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 46,
1998, 3-4, s. 411-420.
cit. v:
[44] Małgorzata Chorowska, Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże
mieszkalne, Wrocław 2003, s. 317.
Bogusław Czechowicz, Z teki jeleniogórskiego poczmistrza. Sudeckie rysunki Siegfrieda
Becka z przełomu XIX I XX wieku, Jelenia Góra 1999 (= Prace i materiały Muzeum w Jeleniej
Górze, 4).
cit. v:
[45] Malgorzata Chorowska - Tomasz Dudziak - Krzysztof Jaworski – Artur Kwaśniewski, Zamki i
dwory obronne w Sudetach. 2: Księstwo jaworskie, Wrocław 2009, s. 336.
Bogusław Czechowicz, Czeskie wątki polityczne w sztuce Wrocławia na tle stosunków czeskośląskich w XIV-XVI wieku, in: Wrocław i Śląsk w Koronie Czeskiej w XIV-XVI wieku.
Materiały na XVII Forum Krajoznawstwa Dolnośląskiego, Wrocław 1998, ed. Bogusław
Czechowicz, Wrocław 1997 (= Wędrowiec. Wrocławskie Zeszyty Krajoznawcze, 1998, nr 34, s. 35-58.
cit. v:
[46] Mateusz Kapustka, Złota epoka Luksemburgów, in: Śląsk – perła w Koronie czeskiej. Trzy
okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, edd. Andrzej Niedzielenko – Vít
Vlnas, s. 29 (také v čestině, angličtině a nemčině).
[47] Jana Wojtucka, Český král ve Vratislavi. Proměny vzajemného vztahu panovníka a jeho města
od 14. do začátku 16. století, in: Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740,
edd. Helena Dáňová – Jan Klipa – Lenka Stolařová, Praha 2008, 1, s. 146, pozn. 7, s. 147,
pozn. 11 a 13.
Bogusław Czechowicz, Treści ideowe homannowskiej Carte du Diocese de Breslau Johanna
Ignaza Felbigera z połowy XVIII wieku, in: Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku oraz w
kolekcjach i zbiorach ze Śląskiem związanych. Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, 22-23 marca 1999 r., edd. Bogusław
Czechowicz - Arkadiusz Dobrzyniecki - Izabela Żak, Wrocław 1999, s. 51-60.
cit. v:
[48] Andrzej Kozieł, Barokowy splendor klasztorów i pałaców, in: Śląsk – perła w Koronie czeskiej.
Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, edd. Andrzej Niedzielenko
– Vit Vlnas, s. 313 (take w čestině, angličtině a nemččině).
[49] Vít Vlnas, Mapa księstwa opawskiego. Mapa księstwa karniowskiego, in: Śląsk – perła w
Koronie czeskiej. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, edd.
Andrzej Niedzielenko – Vit Vlnas, s. 320, 321, č. kat. III.1.7 a III.1.8 (také v čestině,
angličtině a nemčině).
Bogusław Czechowicz, Śląskie rysunki Leonharda Dorsta von Schatzberg (1809-1852) w
zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, in: Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku oraz
w kolekcjach i zbiorach ze Śląskiem związanych. Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, 22-23 marca 1999 r., edd. Bogusław
Czechowicz - Arkadiusz Dobrzyniecki - Izabela Żak, Wrocław 1999, s. 97-123.
cit. v:
[50] Katarzyna Adamek-Pujszo, Działalność kulturotwórcza książąt żagańskich Bironów (17861862), Zielona Góra 2007, sv. 1, s. 260.
[51] Robert Heś, Joannici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, s. 444.
Bogusław Czechowicz, Fundacje artystyczne książąt raciborskich u schyłku średniowiecza,
in: Sztuka Górnego Śląska na przecięciu dróg europejskich i regionalnych. Materiały V
Seminarium Sztuki Górnośląskiej odbytego w dniach 14-15 listopada 1997 roku w
Katowicach, ed. Ewa Chojecka, Katowice [1999], s. 11-34.
cit. v:
[52] Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, ed. Ewa Chojecka, Katowice
2004, s. 532.
Bogusław Czechowicz, "Ze starego Wrocławia" - rysunki Bernharda Mannfelda w zbiorach
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Roczniki Sztuki Śląskiej 17, 1999, s. 177-200.
cit. v:
[53] Bożena Guldan-Klamecka – Anna Ziomecka: Sztuka na Śląsku XII-XVI w. Katalog zbiorów
[Muzeum Narodowego we Wrocławiu], Wrocław 2003, s. 524.
[54] Rainer Sachs, Sagania artificium. Die Künstler und Kunsthandwerker einer kleinen Stadt am
Rande der schlesischen Heide, in: Dziedzictwo artystyczne Żagania, edd. Bogusław
Czechowicz - Małgorzata Konopnicka, Wrocław - Zielona Góra 2006, s. 30, pozn. 23.
[55] Piotr Oszczanowski: Casus Żórawiny. Kościół Trójcy Świętej w Zórawinie około 1600 roku,
Wrocław [2007], s. 573.
[56] Romuald Kaczmarek, Prawdopodobny dom królów czeskich na Rynku we Wrocławiu, in:
Korunní zemĕ v dĕjinách českého státu III. Rezidence a správní sídla. Sborník příspĕvků z
mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29.-31. března 2006 v Clam-Gallasovĕ palácí v
Praze, edd. Lenka Bobková – Jana Konvičná, [Praha 2007] (= Opera Facultas philosophicae
Universitatis Carolinae Pragensis, 4), s. 261, pozn. 23.
[57] Malarstwo śląskie 1520-1800. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ed. Ewa.
Houszka, Wrocław 2009, s. 396.
Bogusław Czechowicz, Kaplica św. Anny na Górze Świętej Anny koło Nowej Rudy
(architektura, wystrój i artystyczne formy kształtowania otoczenia), in: I Międzynarodowa
Konferencja „Człowiek i środowisko w Sudetach” [Wrocław, 12-14 listopada 1998], edd.
Artur Boguszewicz – Anna Boguszewicz – Danuta Wiśniewska, Wrocław 2000, s. 177-198.
cit. v:
[58] Kladsko. Dějiny regionu, edd. Ondřej Felcman – Ryszard Gładkiewicz, Hradec Králové –
Wrocław – Praha – Kłodzko 2012, s. 472.
Bogusław Czechowicz, Dawny gotycki nagrobek Konrada von Nimptsch. Przyczynek do
dziejów kultury artystycznej Świdnicy. Rocznik Świdnicki 28, 2000, s. 25-33.
cit. v:
[59] Dagmara Adamska, Fundacje dewocyjne księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu,
Poznań – Wrocław 2005 (= Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych), s. 345.
Bogusław Czechowicz, Sztuka i władza na Śląsku od połowy XVIII wieku: sprzężenia
zwrotne, in: Sztuka i władza. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk w dniach 30 XI-2 XII 1998 roku w Warszawie, ed. Dariusz
Konstantynów - Robert Pasieczny - Piotr Paszkiewicz, Warszawa 2001, s. 107-132
cit. v:
[60] Marcin Dziedzic, Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie 1881-1945, Wrocław
2006, s. 444.
Bogusław Czechowicz, Andrea Carove - budowniczy doby wczesnego baroku na ziemi
kłodzkiej, Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 7, 2001, s. 3-17.
cit. v:
[61] Mariusz Smoliński: Pochodzenie artystów włoskich czynnych na Śląsku w 2 połowie XVII
wieku. Zarys zagadnienia, in: Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740,
Helena Dáňová – Jan Klipa – Lenka Stolařová, Praha 2008, sv. 2, s. 698, pozn. 9.
Bogusław Czechowicz, Nieznane rysunki z widokami rezydencji okolic Jeleniej Góry w
zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Unbekannte Zeichnungen mit Ansichten von
Residenzen aus der Umgebung von Hirschberg im Breslauer Nationalmuseum, in: Dolina
Zamków i Ogrodów. Kotlina Jeleniogórska - wspólne dziedzictwo / Das Tal der Schlösser und
Gärten. Das Hirschberger Tal in Schlesien – ein gemeinsames Kulturerbe, edd. Olgierd
Czerner - Arno Herzig, Jelenia Góra 2001, s. 257-263.
cit. v:
[62] Małgorzata Chorowska - Tomasz Dudziak - Krzysztof Jaworski – Artur Kwaśniewski: Zamki i
dwory obronne w Sudetach. 2: Księstwo jaworskie, Wrocław 2009, s. 336.
Bogusław Czechowicz, [rec.:] B. Galantowicz, Rozwiązania urbanistyczne barokowych
zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej
jezuitów. Na przykładzie Kłodzka, Nysy, Legnicy i Wrocławia, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, Kladský sborník 4, 2001, s. 225-231.
cit. v:
[63] Dariusz Galewski, Barokizacja kościołów jezuickich na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim, in:
Barok i barokizacja. Materialy sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, Kraków, 3-4 XII 2004, ed. Katarzyna Brzezina - J. Wolańska, Kraków 2007, s. 109123, s. 118.
[64] Pavel Krafl, Badania nad dziejami Polski, Śląska i stosunkami czesko-polskimi do końca XVII
wieku w Republice Czeskiej w latach 1990-2000, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN
w Krakowie 52, 2007, s. 449-474, s. 474, pozn. 171.
[65] Dariusz Galewski, Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów w Kłodzku,
Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu, Kraków 2012 (= Ars vetus et nova, 34), s. 239.
Bogusław Czechowicz, Sztuka i historiografia Ziemi Kłodzkiej. Przykłady kilku sprzężeń
zwrotnych, Kladský sborník 4, 2001, s. 143-162, 9 obr.
cit. v:
[66] Marcin Dziedzic, Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie 1881-1945, Wrocław
2006, s. 444.
[67] Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, edd. Ondřej
Felcman - Radek Fukala, Praha 2008 (= Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, 6), s. 663.
[68] Kladsko. Dějiny regionu, edd. Ondřej Felcman – Ryszard Gładkiewicz, Hradec Králové –
Wrocław – Praha – Kłodzko 2012, s. 473.
[69] Jacek Dębicki, Wybrane zagadnienia nowożytnych dziejów Ziemi Kłodzkiej (1459-1742), in:
Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej. Studia i materiały, edd. Ryszard
Gładkiewicz – Ondřej Felcman, Wrocław – Kłodzko – Praha 2015, s. 65, pozn. 145.
Bogusław Czechowicz – Artur Kwaśniewski, Historiografia artystyczna Ziemi Kłodzkiej,
Kladský sborník 4, 2001, s. 91-100.
cit. v:
[70] Arno Herzig – Malgorzata Ruchniewicz, Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Hamburg - Wrocław 2008, , s. 512.
[71] Kladsko. Dějiny regionu, edd. Ondřej Felcman – Ryszard Gładkiewicz, Hradec Králové –
Wrocław – Praha – Kłodzko 2012, s. 473.
[72] Marek Cetwiński, Historia i polityka. Teorie i praktyka mediewistyki na przykładzie badań
dziejów Śląska, [Kraków] 2008, s. 247.
Bogusław Czechowicz, Javornicki zabytek śląskiego starożytnictwa. Jesenicko. Vlastivědny
sbornik 3, 2002, s. 32-35
cit. v:
[73] Joanna Lubos-Kozieł, Wiarą tchnące obrazy. Studia z dziejów malarstwa religijnego na Śląsku
w XIX wieku, Wrocław 2004 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2662, Historia Sztuki, 18),
s. 322.
Bogusław Czechowicz, Wokół starobielskiego tryptyku ze świętym Stanisławem, in:
Architektura i sztuka na Górnym Śląsku IV, XIII Tarnogórska Sesja Naukowa, ed. Marek
Wroński, Miasteczko Śląskie 2002 (= Zeszyty Tarnogórskie 45, 2002, Tarnogórskie Sesje
Naukowe, 15), s. 9-14
cit. v:
[74] Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, ed. Ewa Chojecka, Katowice
2004, s. 532.
Bogusław Czechowicz, Zamek jako manifest władzy. Przyczynek do dziejów i ikonologii
zamku w Cieszynie, in: Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, ed.
Marceli Antoniewicz, Warszawa 2002, s. 529-536.
cit. v:
[75] Radim Jež, Ikonografie těšínského zámku (16.–19. století) Umělecká licence, nebo historická
realita?, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 4, 2010, s. 251.
[76] David Pindur, Książę czasów przełomu. Kazimierz II cieszyński (1477-1528) i jego władztwo,
Wrocław 2010, s. 179.
Bogusław Czechowicz, Modyfikacje funkcji i znaczeń budowli sakralnych w
późnośredniowiecznych miastach śląskich, in: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w
mieście średniowiecznym, edd. Halina Manikowska - Halina Zaremska, Warszawa 2002 (=
Colloquia mediaevalia Varsoviensia, 3), s. 63-79.
cit. v:
[77] Robert Heś, Joannici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, s. 444.
[78] Rafał Eysymontt, Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na
tle urbanistyki europejskiej, Wrocław 2009, s. 692.
Bogusław Czechowicz, Kaplica, in: Religia. Encyklopedia PWN, 5, Indie – koncelebra,
[Warszawa 2002], s. 255-256.
cit. v:
[79] Magdalena Poradzisz, Kościół szpitalny Trójcy Świętej przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu,
Wrocław 2007 (= Biblioteka dawnego Wrocławia, 1), s. 20, pozn. 44, s. 110.
Bogusław Czechowicz, Kościół, in: Religia. Encyklopedia PWN, 5,Indie – koncelebra,
[Warszawa 2002], s. 62-65.
cit. v:
[80] Magdalena Poradzisz, Kościół szpitalny Trójcy Świętej przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu,
Wrocław 2007 (= Biblioteka dawnego Wrocławia, 1), s. 20, pozn. 44, s. 110.
Bogusław Czechowicz, Problem początków śląskiego pejzażu w nowożytnym malarstwie
regionu, in: Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w
XVII i XVIII wieku, edd. Andrzej Kozieł – Beata Lejman, Wrocław 2002, s. 200-207.
cit. v:
[81] Malarstwo śląskie 1520-1800. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ed. Ewa
Houszka, Wrocław 2009, s. 396.
Bogusław Czechowicz, Dialog form i treści w architekturze Wrocławia, Wrocław 2003.
cit. v:
[82] Bożena Guldan-Klamecka – A. Ziomecka: Sztuka na Śląsku XII-XVI w. Katalog zbiorów
[Muzeum Narodowego we Wrocławiu], Wrocław 2003, s. 524.
[83] Jacek Grębowiec: Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia, Wrocław 2008, s. 236.
[84] Das Bild von Wrocław / Breslau im Laufe der Geschichte. Tagungsband zum gleichnamigen
Symposium im Österreichischen Staatsarchiv und mit Wissenschaftlichen Zentrum der
Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 18.-19. Juni 2008, ed. Jan Harasimowicz,
Wien 2008, s. 128.
Bogusław Czechowicz, Kaplice w dawnym hrabstwie kłodzkim., Wrocław 2003
rec.:
[85] Ladislav Hladký, in: Kladský sborník 6, 2005, s. 349-350
[86] Romuald Nowak: Kaplice na ziemi kłodzkiej. Refleksje po lekturze książki Bogusława
Czechowicza, Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 8-9, 2007, s. 217-220
[87] Jan Wrabec, in: Roczniki Sztuki Śląskiej 19, 2010, s. 231-237
cit. v:
[88] Dariusz Galewski, Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów w Kłodzku,
Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu, Kraków 2012 (= Ars vetus et nova, 34), s. 239.
[89] Kladsko. Dějiny regionu, edd. Ondřej Felcman – Ryszard Gładkiewicz, Hradec Králové –
Wrocław – Praha – Kłodzko 2012, s. 472.
[90] Jacek Debicki, Wybrane zagadnienia nowożytnych dziejów Ziemi Kłodzkiej (1459-1742), in:
Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej. Studia i materiały, edd. Ryszard
Gładkiewicz – Ondřej Felcman, Wrocław – Kłodzko – Praha 2015, s. 65, pozn. 145, s. 76,
pozn. 201.
Bogusław Czechowicz, Nagrobki późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 2003 (= Acta
Universitatis Wratislaviensis, 2583).
zpr. o knize:
[91] Robert Heś, in: Quaestiones Medii Aevi Novae 14, 2009, s. 429-430.
cit. v:
[92] Dagmara Adamska, Fundacje dewocyjne księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu,
Poznań – Wrocław 2005 (= Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych), s. 345.
[93] Matthias Weber, Szlachta na Śląsku – władza, kultura, autoprezentacja, in: Śląska republika
uczonych / Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, 2, edd. Marek Hałub –
Anna Mańko-Matysiak, Wrocław 2006, s. 542, pozn. 42, s. 549, pozn. 72.
[94] Stanisław Jujeczka, Duchowni średniowiecznej Legnicy. Studium prozopograficzne nad klerem
diecezjalnym, Legnica 2006, s. 491.
[95] Ewa Wółkiewicz, „inter plebejos in ciminterio”. Miejsca pochówków w miastach śląskich w
średniowieczu, in: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura. Wokół
interdyscyplinarności badań historycznych, edd. Stanisław Rosik - Przemysław Wiszewski,
Wrocław 2006 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2966, Historia, 175), s. 307-329
(nekolikkrat).
[96] Dagmara Adamska, O wołowskim staroście Janie von Debitsch w świetle źródeł
archeologicznych, ikonograficznych i pisanych, in: Mundus hominis - cywilizacja, kultura,
natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, edd. Stanisław Rosik Przemysław Wiszewski, Wrocław 2006 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2966, Historia,
175), s. 513-523 (nekolikkrat).
[97] Tomasz Andrzejewski, Rechenbergowie w życiu społeczno-politycznym księstwa głogowskiego
w XVI-XVII wieku, Zielona Góra 2007, s. 349.
[98] Robert Heś, Joannici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, s. 444.
[99] Tomasz Mikołajczak, Reditio in Otmuchaw, czyli kilka uwag na temat pierwotnego charakteru
nagrobka biskupa wrocławskiego Wacława (+1419), in: Nysa. Sztuka w dawnej stolicy
księstwa biskupiego, edd. Ryszard Hołownia – Mateusz Kapustka, Wrocław 2008, s. 118,
pozn. 3.
[100] Radek Fukala, Slezsko. Neznámá země Koruny českě. Knížecí a stavovské Slezsko do roku
1740, České Budějovice 2007, s. 273.
[101] Radek Fukala, Silesia. The society of elites. Silesian Dukes and Estates (1437-1740), Ústí nad
Orlicí 2008, s. 115.
[102] Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, edd. Ondřej
Felcman - Radek Fukala, Praha 2008 (= Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, 6), s. 663.
[103] Ewa Wółkiewicz, Pinguis pastor, oves macre. W kwestii organizacji dworu biskupa
wrocławskiego, Jodoka z Rożemberku (1456-1467), in: Dvory a rezidence ve středověku. II.
Skladba a kultura středověé společnosti, edd. Dana Dvořačková-Malá – Jan Zelenka, Praha
2008 (= Medievalia Historica Bohemica – Supplementum. 2), s. 364, pozn. 7, s. 374, pozn.
50.
[104] Das Bild von Wrocław / Breslau im Laufe der Geschichte. Tagungsband zum gleichnamigen
Symposium im Österreichischen Staatsarchiv und mit Wissenschaftlichen Zentrum der
Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 18.-19. Juni 2008, ed Jan Harasimowicz,
Wien 2008, s. 128.
[105] Magdalena Musik-Moskal, Pomniki nagrobne Piastów legnickich w XVI i pierwszej połowie
XVII wieku, in; Historia u Piastów, Piastowie w historii. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z
rodu, księżnej Karoliny, ed. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, s. 186, 14.
[106] Małgorzata Chorowska - Tomasz Dudziak - Krzysztof K. Jaworski – Artur Kwaśniewski,
Zamki i dwory obronne w Sudetach, 2, Księstwo jaworskie, Wrocław 2009, s. 336.
[107] Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu
středověku a raného novověku (1437-1526), ed. Lenka Bobková, Praha 2010 (= Tempora et
Memoria, 1), s. 442.
[108] Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja
rewitalizacji, ed. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 3253,
Historia sztuki, 30), s. 640.
[109] Slezsko v dějinách českého státu, ed. Zdeněk Jirásek, 2, 1490-1763, Praha 2012, s. 524.
[110] Mateusz Goliński, Przy wrocławskim rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji, 2,
1421-1500, Wrocław 2015, s. 405.
[111] Ewa Wółkiewicz, Kościół i jego wierni. Struktury kościelne i formy pobożności w
średniowiecznej Nysie [Kraków 2014], s. 467.
[112] Tadeusz Jurkowlaniec, Nagrobki średniowieczne w Prusach, Warszawa 2015, s. 347.
[113] Szlachta na Śląsku. Średniowiecze i czasy nowożytne. Katalog wystawy „Rycerze Wolności.
Straznicy praw” / Adel in Schlesien. Mittelalter und frühe Neuzeit. Katalog zur Ausstellung
„Ritter der Freiheit, Hütter des Rechts”, edd. Markus Bauer –Jan Harasimowicz – Andrzej
Niedzielnko – Jasper von Richthofen, [Dresden 2014], s. 249.
Bogusław Czechowicz, Flandria czy Śląsk? Kontrowersje wokół genezy artystycznej i ideowej
nagrobka biskupa Piotra Nowaka (+1456) we Wrocławiu, in: Niderlandyzm na Śląsku i w
krajach ościennych, ed. Mateusz Kapustka - Andrzej Kozieł - Piotr Oszczanowski, Wrocław
2003 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2508, Historia Sztuki, 17), s. 123-135.
cit. v:
[114] Tomasz Mikołajczak, Idea congregatio fidelium w programie nagrobka biskupa Piotra
Nowaka czyli co łączy wrocławskiego biskupa z praskim kacerzem, in: Śląsk i Czechy.
Wspólne drogi sztuki. Materiały z konferencji dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi,
Wrocław 2007 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2953, Historia sztuki, 24), s. 116, pozn.
6 a 7.
[115] Agnieszka Patała, Jan IV Roth – ecclesie suae benefactor. Losy humanisty i biskupa
wrocławskiego oraz przypisywane mu fundacje artystyczne, in: Śląska republika uczonych –
Slezská vědecká obec – Schlesische Gelehrtenrepublik, edd. Marek Hałub – Anna MałnkoMatysik, 5, Wrocław 2012, s. 78-79, pozn. 110.
Bogusław Czechowicz, Między husycką Pragą a katolickim Wrocławiem. Uwagi o mecenacie
artystycznym biskupa wrocławskiego Jodoka z Rożemberku, in: Wrocław w Czechach, Czesi
we Wrocławiu. Język - literatura – kultura, edd. Zofia Tarajło-Lipowska – Jarosław Malicki,
Wrocław 2003, s. 232-242.
cit. v:
[116] Robert Heś, Joannici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, s. 444.
[117] Ewa Wółkiewicz, Rezydencja biskupów wrocławskich w Nysie, in: Korunní zemĕ v dĕjinách
českého státu III. Rezidence a sprábní sídla. Sborník příspĕvků z mezinárodního kolokvia
konaného ve dnech 29.-31. března 2006 v Clam-Gallasovĕ palácí v Praze, edd. Lenka
Bobková – Jana Konvičná, [Praha 2007] (= Opera Facultas philosophicae Universitatis
Carolinae Pragensis, 4), s. 315, pozn. 91.
[118] E. Wółkiewicz: Pinguis pastor, oves macre. W kwestii organizacji dworu biskupa
wrocławskiego, Jodoka z Rożemberku (1456-1467), in: Dvory a rezidence ve středověku. II.
Skladba a kultura středověé společnosti, edd. Dana Dvořačková-Malá – Jan Zelenka, Praha
2008 (= Medievalia Historica Bohemica – Supplementum. 2), s. 363-364, pozn. 1.
[119] Ewa Wółkiewicz, Kościół i jego wierni. Struktury kościelne i formy pobożności w
średniowiecznej Nysie [Kraków 2014], s. 467.
[120] Jiří Kuthan, Královské dílio za Jiřího z Poděbrad z dynastie Jagellonců, 2, Města, církev,
korunní země, Praha 2013, s. 704.
Bogusław Czechowicz, Późnogotycka kaplica św. Barbary w Świdnicy, in: Dziedzictwo
artystyczne Świdnicy, ed. Bogusław Czechowicz, Wrocław - Świdnica 2003, s. 79-100.
cit. v:
[121] Słownik geografii turystycznej Sudetów, ed. Marek Staffa, 19, Masyw Ślęży, Równina
Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska, Wrocław 2005, s. 51.
[122] Małgorzata Chorowska - Mateusz Goliński, Rozwój przestrzenny na tle dziejów Świdnicy, in:
Świdnica, edd. Rafał Eysymontt - Mateusz Goliński, Wrocław 2008 (= Atlas historyczny
miast polskich, ed. Roman Czaja, 4, Śląsk, ed. Marta Młynarska-Kaletynowa, 5), s. 25, pozn.
21.
[123] Rafał Eysymontt, Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska
na tle urbanistyki europejskiej, Wrocław 2009, s. 692.
Bogusław Czechowicz, Śląskie zainteresowania starożytnicze w drugiej połowie XVIII i w
XIX wieku. Spuścizna rysunkowa i graficzna, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský
Muzejní sborník 1, 2003, s. 131-152.
cit. v:
[124] Rainer Sachs, Sagania artificium. Die Künstler und Kunsthandwerker einer kleinen Stadt am
Rande der schlesischen Heide, in: Dziedzictwo artystyczne Żagania, edd. Bogusław
Czechowicz - Magdalena Konopnicka, Wrocław - Zielona Góra 2006, s. 30, pozn. 21.
Bogusław Czechowicz, Historia kartografii Śląska XIII-XIX wieku, Wrocław 2004.
rec.:
[125] Michał Woźniak, in: Rocznik Jeleniogórski 36, 2004, s. 223-224
cit. v:
[126] Ondřej Felcman – Eva Semotanová, Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický
atlas, Hradec Králové – Praha 2005, s. 182.
[127] Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, edd. Ondřej
Felcman - Radek Fukala, Praha 2008 (= Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, 6), s. 663.
[128] Jarosław Łuczyński, Ziemie Rzeczypospolitej w kartografii europejskiej XVI wieku (próba
ustalenia filiacji map wydanych drukiem), Polski Przegląd Kartograficzny 41, 2009, 2, s. 142.
[129] Radim Jež, Ikonografie těšínského zámku (16.–19. století) Umělecká licence, nebo historická
realita?, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 4, 2010, s. 251, 284, 285.
[130] Kladsko. Dějiny regionu, edd. Ondřej Felcman – Ryszard Gładkiewicz, Hradec Králové –
Wrocław – Praha – Kłodzko 2012, s. 472.
[131] Teresa Bogacz, Przestrzeń symboliczna na dawnych mapach Śląska (XVI-XVIII wiek), Polski
Przegląd Kartograficzny 44, 2012, 3, s. 247; eadem, Symbolic space on the old maps of
Silesia (16th-18th c.), Studia Geohistorica 1, 2013, s. 89.
[132] Bogumił Szady, Geografia historyczne w Polsce – rozwój i perspektywy, Studia Geohistorica
1, 2013, s. 29, pozn. 85.
[133] Rafał Eysymontt, The historical Layns oft he Lower Silesia Towns – the Investigetions based
on historical Cartography, Geology, Geophysis & Environment 39, 2013, 2, s. 92.
[134] Szlachta na Śląsku. Średniowiecze i czasy nowożytne. Katalog wystawy „Rycerze Wolności.
Straznicy praw” / Adel in Schlesien. Mittelalter und frühe Neuzeit. Katalog zur Ausstellung
„Ritter der Freiheit, Hütter des Rechts”, edd. Markus Bauer –Jan Harasimowicz – Andrzej
Niedzielnko – Jasper von Richthofen, [Dresden 2014], s. 249.
Bogusław Czechowicz, Matthias Korvin und das Breslauser Rathaus. Ausgewählte Probleme,
in: Amator scientiae. Festschrift für Dr. Peter Ohr, ed. Rainer Sachs, Breslau 2004, s. 39-51.
cit. v:
[135] Sigmar Radau – Rainer Sachs, Das Große “W”. Die Rolle Breslaus in der
Spielkartengeschichte der Frühen Neuzeit, in: Amator scientiae. Festschrift für Dr. Peter
Ohr, ed. Rainer Sachs, Breslau 2004, s. 77, pozn. 58.
[136] Rościsław Żerelik, Mały herb Wrocławia: litera "W" w symbolice miejskiej, in: In memoriam
honoremque Casimiri Jasiński, edd. Jarosław Wenta - Piotr Oliński, Toruń 2010 (= Scientiae
Auxiliares Historiae, 1), s. 291-299.
Bogusław Czechowicz, Najstarsze śląskie inwentaryzacje epigraficzne (XVI-XVIII wiek), in:
Studia epigraficzne. 1, ed. Joachim Zdrenka, Zielona Góra 2004, s. 67-75.
cit. v:
[137] Stanisław Jujeczka: Duchowni średniowiecznej Legnicy. Studium prozopograficzne nad
klerem diecezjalnym, Legnica 2006, s. 491.
[138] Magdalena Musik – Maciej Kulisz: Simon Gruneus jako duchowny, uczony i kolekcjoner, in.
Dziedzictwo reformacji w księstwie legnicko-brzeskim / Das Erbe der Reformation in der
Fürstenthum Liegnitz und Brieg, edd. Jan Harasimowicz – Aleksandra Lipińska, Legnica
2007 (= Żródła i materiały do dziejów Legnicy i Księstwa Legnickiego, 4), s. 245-256 (s. 249,
pozn. 18).
Bogusław Czechowicz, W cieniu pradziada. Mecenat artystyczny księcia Kazimierza II w
księstwie cieszyńskim, Těšínský Muzejní sborník / Cieszyńskie Studia Muzealne 2, 2005, s.
51-84.
cit. v:
[139] Radim Jež, Ikonografie těšínského zámku (16.–19. století) Umělecká licence, nebo historická
realita?, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 4, 2010, s. 251.
Bogusław Czechowicz, Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza,
Warszawa 2005.
rec:
[140] Rafał Eysymontt - Romuald Kaczmarek - Jacek Witkowski, Nowa publikacja na temat
mecenatu książęcego na Śląsku. Bogusław Czechowicz, Książęcy mecenat artystyczny na
Śląsku u schyłku średniowiecza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, Quart. Kwartalnik
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 1 (I), 2006, s. 88-94
[141] Przemysław Wiszewski, in: Kwartalnik Historyczny 115, 2007, 4, s. 122-126
cit. v:
[142] Klara Kaczmarek-Löw, Działalność Fryderyka II legnicko-brzeskiego na polu mecenatu
artystycznego i kulturalnego – stan i perspektywy badań, in: Tradycje nauki legnickiej.
Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy założenia uniwersytetu w Legnicy, 12
października 2006 r., ed. Stanisław Dąbrowski, Legnica 2007, s. 81, pozn. 14, s. 85, pozn.
34, 35.
[143] Klara Kaczmarek-Löw, Mecenat artystyczny Fryderyka II legnicko-brzeskiego i Fryderyka III
legnickiego. Zarys problematyki, in: Dziedzictwo reformacji w Księstwie Legnicko-brzeskim /
Das Erbe der Reformation in der Fürstenthum Liegnitz und Brieg, edd. Jan Harasimowicz Aleksandra Lipińska, Legnica 2007, s. 279, pozn. 37, s. 283, pozn. 62, s. 285, pozn. 70.
[143] Lenka Bobková – Radek Fukala, Śląsk częścią ziem Korony Czeskiej, in: Śląsk – perła w
Koronie Czeskiej. Historia. Kultura. Sztuka, edd. Mateusz Kapustka et alia, Praha 2007, s.
52, pozn. 105 (také v čestině, angličtině a němčině).
[144] Mateusz Goliński, Czechy w historii Śląska. Śląsk – perła w Koronie Czeskiej. Historia.
Kultura. Sztuka, edd. Mateusz Kapustka et alia, Praha 2007, s. 85, pozn. 25 (také v čestině,
angličtině a němčině).
[145] Tomasz Andrzejewski, Rechenbergowie w życiu społeczno-politycznym księstwa
głogowskiego w XVI-XVII wieku, Zielona Góra 2007, s. 349.
[146] Radek Fukala, Slezsko. Neznámá země Koruny českě. Knížecí a stavovské Slezsko do roku
1740, České Budějovice 2007, s. 266.
[147] Mateusz Kapustka, Złota epoka Luksemburgów, in: Śląsk – perła w Koronie czeskiej. Trzy
okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, edd. Andrzej Niedzielenko – Vit
Vlnas, Praha 2007, s. 29 (take w čestině, angličtině a nemččině).
[148] Klara Kaczmarek-Löw, Architektura miast księstwa nyskiego na przełomie XV i XVI wieku.
Wybrane zagadnienia, in: Nysa. Sztuka w dawnej stolicy księstwa biskupiego, edd. Ryszard
Hołownia – Mateusz Kapustka, Wrocław 2008, s. 43, pozn. 14, s. 47, pozn. 28 a 29, s. 48,
pozn. 33.
[149] Słownik geografii turystycznej Sudetów, ed. Marek Staffa, 21, Wzgórza NiemczańskoStrzeliński, Przedgórze Paczkowskie, Wrocław 2008, s. 61.
[150] Jarosław Jarzewicz, Biskupi i mieszczański – kościół św. Jakuba w Nysie, in: Nysa. Sztuka w
dawnej stolicy księstwa biskupiego, edd. Ryszard Hołownia – Mateusz Kapustka, Wrocław
2008, s. 80, pozn. 12, s. 82, pozn. 18 i 19.
[109] Aleksandra Szewczyk – Jacek Witkowski, Gotycki ołtarz główny kościoła św. Jakuba w Nysie
– dzieło Mistrza Wilhelma z Akwizgranu, in: Nysa. Sztuka w dawnej stolicy księstwa
biskupiego, edd. Ryszard Hołownia – Mateusz Kapustka, Wrocław 2008, s. 115, pozn. 32.
[151] Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, edd. Ondřej
Felcman – Radek Fukala, Praha 2008 (= Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, 6), s. 663.
[152] Anna Pobóg-Lenartowicz, Książęta opolscy a klasztor Dominikanów w Opolu, in: Św. Jacek
Odrowąż i dominikanie na Śląsku, ed. Antoni Barciak, Katowice 2008, s. 129, pozn. 31, s.
130, pozn. 38, 42-44, 47, s. 132, pozn. 57.
[153] Ewa Wółkiewicz, Rezydencja biskupów wrocławskich w Nysie, in: Korunní zemĕ v dĕjinách
českého státu III. Rezidence a sprábní sídla. Sborník příspĕvků z mezinárodního kolokvia
konaného ve dnech 29.-31. března 2006 v Clam-Gallasovĕ palácí v Praze, edd. Lenka
Bobková – Jana Konvičná, [Praha 2007] (= Opera Facultas philosophicae Universitatis
Carolinae Pragensis, 4), s. 305, pozn. 31.
[154] Romuald Kaczmarek, Italianizmy. Studia nad recepcją sztuki włoskiej w rzeźbie środkowowschodniej Europy (koniec XIII-koniec XIV wieku), Wrocław 2008 (= Acta Universitatis
Wratislaviensis, 3084, Historia Sztuki, 27), s. 313, pozn. 239.
[155] Radek Fukala, Matthias Corvinus’ reign in Silesia and its consequenses, Acta Facultas
Philosophicae Universitatis Ostraviensis, Historica 16, 2009, s. 35-45, s. 42, pozn. 20.
[156] Ondřej Felcman, Piastovská šachovnice v erbu dynastie Poděbradů, in: Historia u Piastów,
Piastowie w historii. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, ed.
Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, s. 152, pozn 24.
[157] Stanisław Jujeczka, Średniowieczne fundacje kościelne Piastów legnickich jako wyraz
dbałości o pamięć przodków, in: Historia u Piastów, Piastowie w historii. W trzechsetlecie
śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, ed. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, s. 167,
pozn 1, s. 176, pozn. 23.
[158] Magdalena Musik-Moskal, Pomniki nagrobne Piastów legnickich w XVI i pierwszej połowie
XVII wieku, in; Historia u Piastów, Piastowie w historii. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z
rodu, księżnej Karoliny, ed. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, s. 188, pozn. 22.
[159] Jerzy Gorzelik, Tradycja piastowska w katolickiej sztuce Górnego Śląska w XVII i XVIII
wieku, in; Historia u Piastów, Piastowie w historii. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z rodu,
księżnej Karoliny, ed. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, s. 251, pozn. 6.
[160] Lenka Bobková, Odraz kulturních aspektů lucemburské Prahy ve Slezsku, in: Korzenie
wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, ed. Antoni
Barciak, Katowice - Zabrze 2009, s. 70.
[161] Ivan Hlaváček, Dvory a rezidence v České koruně za Lucemburků. (Hrst pramenovědedných
poznámek a nastínění problému), in: Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym
uwzględnieniem Śląska Górnego, ed. Antoni Barciak, Katowice - Zabrze 2009, s. 292, pozn.
61.
[162] Radim Jež, Ikonografie těšínského zámku (16.–19. století) Umělecká licence, nebo historická
realita?, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 4, 2010, s. 251.
[163] Radek Fukala, Reformace ve Slezsku a na Opavsku, Opava 2010, s. 143.
[164] David Pindur, Książę czasów przełomu. Kazimierz II cieszyński (1477-1528) i jego władztwo,
Wrocław 2010, s. 178.
[165] Irena Adamczyk, Sztuka gotyku i renesansu. Katalog zbiorów Działu Sztuki Muzeum Śląska
Cieszyńskiego. Malarstwo – rzeźba – rzemiosło artystyczne, Cieszyn 2011, s. 154.
[166] Dalibor Prix, Dalibor, Dlouhý presbitář kostela v Žárech. K sakrální architektuře moravskoslezského pomezí kolem roku 1300, Opava 2011, s. 137, pozn. 240.
[167] Klara Kaczmarek-Löw, Wendel Roskopf. Architekt wczesnego renesansu. Mity i rzeczywistość,
Wrocław 2010 (= Studia z historii kultury Europy Środkowej, 1), s. 379.
[168] Norbert, Mika, Dzieje ziemi raciborskiej, Kraków 2012, s. 242.
[169] Jana Gryc - Zofia Jagosz-Zarzycka, Średniowieczne i nowożytne posadzkowe płytki
ceramiczne ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Archeologia historica 37,
2012, 2, s. 639.
[170] Slezsko v dějinách českého státu, ed. Zdeněk Jirásek, 2, 1490-1763, Praha 2012, s. 524.
[171] Jiří Kuthan, Královské dílio za Jiřího z Poděbrad z dynastie Jagellonců, 2, Města, církev,
korunní země, Praha 2013, s. 704.
[172] Maria Legut-Pintal, Wieża zamku w Otmuchowie na tle przemian fortyfikacji u schyłku
średniowiecza, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 55, 2013, s. 75-91, zde s. 79, 90.
[173] Ewa Wółkiewicz, Kościół i jego wierni. Struktury kościelne i formy pobożności w
średniowiecznej Nysie [Kraków 2014], s. 467.
[174] Jerzy Gorzelik, Rezydencja – klasztor – miasto. Sztuka Górnego Śląska wobec trydenckiej
konfesjonalizacji, Gliwice 2014, s. 339
[175] Szlachta na Śląsku. Średniowiecze i czasy nowożytne. Katalog wystawy „Rycerze Wolności.
Straznicy praw” / Adel in Schlesien. Mittelalter und frühe Neuzeit. Katalog zur Ausstellung
„Ritter der Freiheit, Hütter des Rechts”, edd. Markus Bauer –Jan Harasimowicz – Andrzej
Niedzielnko – Jasper von Richthofen, [Dresden 2014], s. 249.
Bogusław Czechowicz, Maestria czy partactwo? Działalność artystów włoskich na ziemi
kłodzkiej w dobie baroku, in: Renesans i barok włoski w Europie Środkowej. Materiały
międzynarodowej konferencji, Ołomuniec 17-18 października 2003, edd. Ladislav Daniel –
Jiří Pelán – Piotr Salwa - Olga Špilarová, Olomouc 2005, s. 233-245.
cit. v:
[176] Dariusz Galewski, Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów w Kłodzku,
Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu, Kraków 2012 (= Ars vetus et nova, 34), s. 239.
Bogusław Czechowicz, Ostatnia gotycka modernizacja zamku w Legnicy. Przyczynek do
badań mecenatu artystycznego Fryderyka II, Szkice Legnickie 26, 2005, s. 51-64.
cit. v:
[177] Klara Kaczmarek-Löw, Działalność Fryderyka II legnicko-brzeskiego na polu mecenatu
artystycznego i kulturalnego – stan i perspektywy badań, in: Tradycje nauki legnickiej.
Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy założenia uniwersytetu w Legnicy, 12
października 2006 r., ed. Stanisław Dąbrowski, Legnica 2007, s. 85, pozn. 34.
[178]] Klara Kaczmarek-Löw, Mecenat artystyczny Fryderyka II legnicko-brzeskiego i Fryderyka III
legnickiego. Zarys problematyki, in: Dziedzictwo reformacji w Księstwie Legnicko-brzeskim /
Das Erbe der Reformation in der Fürstenthum Liegnitz und Brieg, edd. Jan Harasimowicz Aleksandra Lipińska, Legnica 2007, s. 272, pozn. 7, s. 276, pozn. 28.
Bogusław Czechowicz, Bernharda Mannfelda „Śląsk w obrazach”. Śląskie zabytki w
akwareli i rysunku z 1871 roku. Wrocław 2005.
cit. v:
[179] Piotr Oszczanowski, Casus Żórawiny. Kościół Trójcy Świętej w Zórawinie około 1600 roku,
Wrocław [2007], s. 573.
[180] Anna Jezierska, Ikonografia barokowego opactwa cystersów w Lubiążu, in: Opactwo
cystersów w Lubiążu i artyści, ed. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 (= Acta Universitatis
Wratislaviensis, 3012. Historia sztuki. 26), s. 400, pozn. 31.
Bogusław Czechowicz, Artystyczne refleksy śląskich pielgrzymek do Jerozolimy około 1500
roku, in: Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na
Śląsku, edd. Joanna Lubos-Kozieł - Jerzy Gorzelik - Joanna Filipczyk - Adam Lipnicki,
Wrocław 2005 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2846, Historia Sztuki, 22), s. 267-281.
cit. v:
[181] Klara Kaczmarek-Löw, Działalność Fryderyka II legnicko-brzeskiego na polu mecenatu
artystycznego i kulturalnego – stan i perspektywy badań, in: Tradycje nauki legnickiej.
Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy założenia uniwersytetu w Legnicy, 12
października 2006 r., ed. Stanisław Dąbrowski, Legnica 2007, s. 82, pozn. 21.
[182] Klara Kaczmarek-Löw, Mecenat artystyczny Fryderyka II legnicko-brzeskiego i Fryderyka III
legnickiego. Zarys problematyki, in: Dziedzictwo reformacji w Księstwie Legnicko-brzeskim /
Das Erbe der Reformation in der Fürstenthum Liegnitz und Brieg, edd. Jan Harasimowicz Aleksandra Lipińska, Legnica 2007, s. 272, pozn. 5.
[183] Klara Kaczmarek-Löw, Wendel Roskopf. Architekt wczesnego renesansu. Mity i rzeczywistość,
Wrocław 2010 (= Studia z historii kultury Europy Środkowej, 1), s. 379.
Bogusław Czechowicz, Legnickie osie pamięci i kody dostępu. Szkic o kulturze duchowej i
umysłowej miasta, in: Tradycje nauki legnickiej. Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy
założenia uniwersytetu w Legnicy 12 października 2006 r., ed. Stanisław Dąbrowski, Legnica
2007, s. 45-64.
cit. v:
[184] Stanisław Jujeczka, Średniowieczne fundacje kościelne Piastów legnickich jako wyraz
dbałości o pamięć przodków, in: Historia u Piastów, Piastowie w historii. W trzechsetlecie
śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, ed. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008,s. 177,
pozn 25.
[185] Magdalena Musik-Moskal, Pomniki nagrobne Piastów legnickich w XVI i pierwszej połowie
XVII wieku, in; Historia u Piastów, Piastowie w historii. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z
rodu, księżnej Karoliny, ed. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, s. 188, pozn. 22.
Bogusław Czechowicz, Wrocławskie przesłanie do Szwedów. Barokowy ołtarz główny
kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu i jego polityczno-ideowy kontekst, in: Po obu stronach
Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową, edd. Jan Harasimowicz
– Piotr Oszczanowski – Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, 1, s. 241-249.
cit. v:
[186] Dariusz Galewski, Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów w Kłodzku,
Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu, Kraków 2012 (= Ars vetus et nova, 34), s. 239.
[187] Andrzej Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013 (= Acta
Universitatis Wratislaviensis, 3463, Historia sztuki, 33), s. 813.
Bogusław Czechowicz, Wratislavia – caput Coronae Regni Bohemiae? Praga i Wrocław w
artystycznym dialogu w XV wieku, in: Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały z
konferencji naukowej, edd. Mateusz Kapustka – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski,
Wrocław 2007 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2953, Historia Sztuki, 24), s. 151-161.
cit. v:
[188] Antoni Barciak, Między Polską a Czechami. Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich
doby średniowiecza, Wrocław 2012, s. 206.
Bogusław Czechowicz, Czytelnictwo i kolekcjonerstwo duchowieństwa i szlachty hrabstwa
kłodzkiego w XVII i XVIII wieku w świetle inwentarzy z Gorzanowa i Nowej Rudy, Kladský
sborník 7, 2007, s. 241-246.
cit. v:
[189] Blanka Zylinská – Jan Zdichynec, Stav bádání o církevní problematice korunních zemí na
přechodu od středověku k novověku, in: Korunní země v dějinách českého státu, 4,
Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století, edd. Lenka
Bobková – Jana Konvičná, Praha 2009, s. 25, pozn. 23.
[190] Jacek Dębicki, Wybrane zagadnienia nowożytnych dziejów Ziemi Kłodzkiej (1459-1742), in:
Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej. Studia i materiały, edd. Ryszard
Gładkiewicz – Ondřej Felcman, Wrocław – Kłodzko – Praha 2015, s. 70, pozn. 176.
Bogusław Czechowicz, Między blaskiem Chrystusa i rodowych tradycji a cieniem klątwy i
politycznych porażek. Stratygrafia mecenatu artystycznego Fryderyka II, in: Dziedzictwo
reformacji w Księstwie Legnicko-brzeskim / Das Erbe der Reformation in der Fürstenthum
Liegnitz und Brieg, edd. Jan Harasimowicz - Aleksandra Lipińska, Legnica 2007, s. 291-302.
cit. v:
[191] Klara Kaczmarek-Löw, Działalność Fryderyka II legnicko-brzeskiego na polu mecenatu
artystycznego i kulturalnego – stan i perspektywy badań, in: Tradycje nauki legnickiej.
Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy założenia uniwersytetu w Legnicy, 12
października 2006 r., ed. Stanisław Dąbrowski, Legnica 2007, s. 82, pozn. 17.
[192] Magdalena Musik-Moskal, Pomniki nagrobne Piastów legnickich w XVI i pierwszej połowie
XVII wieku, in: Historia u Piastów, Piastowie w historii. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z
rodu, księżnej Karoliny, ed. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, s. 188, pozn. 22.
[193] Klara Kaczmarek-Löw, Wendel Roskopf. Architekt wczesnego renesansu. Mity i rzeczywistość,
Wrocław 2010 (= Studia z historii kultury Europy Środkowej, 1), s. 379.
Bogusław Czechowicz, Piastowie i kartografia, in: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich
dziejach, ed. Antoni Barciak, Katowice 2007, s. 88-104.
cit. v:
[194] Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, edd. Ondřej
Felcman - Radek Fukala, Praha 2008 (= Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, 6), s. 663.
Bogusław Czechowicz, Nieznany plan zamku legnickiego z 1764 roku, Szkice Legnickie 28,
2007, s. 213-218.
cit. v:
[195] Witold Łaszewski: Tajemnice legnickiego zamku, Szkice Legnickie 28, 2007, s. 219, pozn. 1.
[196] Witold Łaszewski: Dwa plany Legnicy z XVIII wieku ze zbiorów Österreihische
Nationalbibliothek w Wiedniu, Szkice Legnickie 29, 2008, s. 248, pozn. 7.
Bogusław Czechowicz, Kościół w Gorzanowie na ziemi kłodzkiej. Przyczynek do dziejów
sztuki czeskiej, Wrocław 2007.
rec.:
[197] Dariusz Galewski: Bogusław Czechowicz, Kościół w Gorzanowie na Ziemi Kłodzkiej.
Przyczynek do dziejów sztuki czeskiej, Wrocław 2003, ss. 160, Zeszyty Muzeum Ziemi
Kłodzkiej 10, 2009, s. 240-246.
cit. v:
[198] Mariusz Smoliński, Giovanni Domenico Rossi – der Stuckateur aus dem Intelvi-Tal und seine
Tätigkeit in Böhmen, Schlesien und West-Deutschland in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts,
in: Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu,
ed. Andrzej Koziel, Jelenia Góra 2012, s. 81, pozn. 27, 30.
Bogusław Czechowicz, Sukcesorzy Śląskich Piastów. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z
rodu (1707-2007), Wrocław 2007 (= Biblioteka Dolnego Śląska. 3).
cit. v:
[199] Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, edd. Ondřej
Felcman - Radek Fukala, Praha 2008 (= Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, 6), s. 663.
[200] Magdalena Musik-Moskal, Pomniki nagrobne Piastów legnickich w XVI i pierwszej połowie
XVII wieku, in; Historia u Piastów, Piastowie w historii. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z
rodu, księżnej Karoliny, ed. Bogusław Czechowicz, Brzeg 2008, s. 188, pozn. 22.
[201] Andrzej Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013 (= Acta
Universitatis Wratislaviensis, 3463, Historia sztuki, 33), s. 814.
[202] Mariusz Kowalski, Księstwa Rzeczpospolitej: państwo magnackie jako region polityczny,
Warszawa 2013, s. 346.
Bogusław Czechowicz, Zimorodek i gwiazdy zwichrowane, czyli głogówecka fundacja księcia
głogowskiego oraz jej nyskie i paczkowskie koneksje artystyczne, in: W blasku
Luksemburgów, Habsburgów i Wazów. Studia nad mecenatem artystycznym panów Głogówka
w XIV-XVIII wieku, ed. Piotr Oszczanowski, Głogówek – Wrocław 2008, s. 21-61.
cit. v:
[203] Jerzy Gorzelik, Rezydencja – klasztor – miasto. Sztuka Górnego Śląska wobec trydenckiej
konfesjonalizacji, Gliwice 2014, s. 340
Bogusław Czechowicz, Ars lucrum nostrum. Prace z historii sztuki i kultury, Wrocław 2008.
cit. v:
[204] Radosław Skrycki, Personifikacje Odry w kartografii, in: Cartographia confinium. Zachodnie
i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii, edd. Edward Jaworski – Radosław
Skrycki, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 64, pozn. 15.
[205] Slezsko v dějinách českého státu, ed. Zdeněk Jirásek, 1, Od pravěku do roku 1490, Praha 2012,
s. 613.
[206] Jerzy Gorzelik, Rezydencja – klasztor – miasto. Sztuka Górnego Śląska wobec trydenckiej
konfesjonalizacji, Gliwice 2014, s. 340
[207] Szlachta na Śląsku. Średniowiecze i czasy nowożytne. Katalog wystawy „Rycerze Wolności.
Straznicy praw” / Adel in Schlesien. Mittelalter und frühe Neuzeit. Katalog zur Ausstellung
„Ritter der Freiheit, Hütter des Rechts”, edd. Markus Bauer –Jan Harasimowicz – Andrzej
Niedzielnko – Jasper von Richthofen, [Dresden 2014], s. 249.
Bogusław Czechowicz, Między katedrą a ratuszem. Polityczne uwarunkowania sztuki
Wrocławia u schyłku średniowiecza, Warszawa 2008.
rec.:
[208] Marek Vařeka, in: Časopis Matice moravské 128, 2009, 1, s. 230-231.
cit. v:
[209] Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu
středověku a raného novověku (1437-1526), ed. Lenka Bobková, Praha 2010 (= Tempora et
Memoria, 1), s. 442.
[210] David Pindur, Książę czasów przełomu. Kazimierz II cieszyński (1477-1528) i jego władztwo,
Wrocław 2010, s. 178.
[211] Radek Fukala, Reformace ve Slezsku a na Opavsku, Opava 2010, s. 143.
[212] Antoni Barciak, Między Polską a Czechami. Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby
średniowiecza, Wrocław 2012, s. 205.
[213] Mlada Holá, Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavii v pozdním středověku a raném
novověku (1437-1617), Praha 2012, s. 210.
[214] Slezsko v dějinách českého státu, ed. Zdeněk Jirásek, 1, Od pravěku do roku 1490, Praha 2012,
s. 613; 2, 1490-1763, Praha 2012, s. 524.
[215] Jiří Kuthan, Královské dílio za Jiřího z Poděbrad z dynastie Jagellonců, 2, Města, církev,
korunní země, Praha 2013, s. 704.
[216] Husitské století, edd. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, [Praha 2014], s.
717.
[217] Mateusz Goliński, Przy wrocławskim rynku. Rekonstrukcja dziejów własności posesji, 2,
1421-1500, Wrocław 2015, s. 405.
[218] Petr Čornej, Jiří Poděbradský a česká otázka v mezinárodním kontextu let 1436-1464, in:
Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího, ed. Jaroslav Boubín, Praha 2015 (= Opera instituti
historici Pragae, series A – Monographia), s. 9-43, zde s. 37-38, pozn. 38.
Bogusław Czechowicz, Visus Silesiae. Treści i funkcje ideowe kartografii Śląska XVIXVIII wieku, Wrocław 2008 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 3032).
rec.:
[219] Winfried Irgang, in: Zeitschrift für Ostmittelauriopa-Forschung 58, 2009, 3, 431-432
[220] Radosław Skrycki, in: Studia Źródłoznawcze 48, 2011, s. 185-188
[221] Tomáš Grimm, in: Slezský sborník 109, 2011, s. 131.
cit. v:
[222] Radosław Skrycki, Personifikacje Odry w kartografii, in: Cartographia confinium. Zachodnie
i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii, edd. Edward Jaworski – Radosław
Skrycki, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 61, pozn. 3.
[223] Slezsko v dějinách českého státu, ed. Zdeněk Jirásek, 2, 1490-1763, Praha 2012, s. 524.
[224] Szlachta na Śląsku. Średniowiecze i czasy nowożytne. Katalog wystawy „Rycerze Wolności.
Straznicy praw” / Adel in Schlesien. Mittelalter und frühe Neuzeit. Katalog zur Ausstellung
„Ritter der Freiheit, Hütter des Rechts”, edd. Markus Bauer –Jan Harasimowicz – Andrzej
Niedzielnko – Jasper von Richthofen, [Dresden 2014], s. 249.
[225] Jarosław Łuczyński, XVII-wieczne mapy Polski według pierwowzoru Gerarda Merkatora z
1585 roku (próba ustalenia filiacji map wydanych drukiem), Polski Przegląd Kartograficzny
43, 2011, 3, s. 279.
Bogusław Czechowicz – Mateusz Kapustka, Hope and Pragmatism. The Rule and Visual
Representation of Matthias Corvinus in Silesia and Lusatia, in: Matthias Corvinus, the
King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458-1490. Exhibition
cataloque. Budapest History Museum. 19 March 2008-30 June 2008, Budapest 2008, s.
76-87.
cit. v:
[226] Antonín, Kalous, Matyáš Korvín (1443-1490). Uherský a český král, [České Budějovice
2009], s. 419.
[227] Radek Fukala, Reformace ve Slezsku a na Opavsku, Opava 2010, s. 143.
[228] Slezsko v dějinách českého státu, ed. Zdeněk Jirásek, 2, 1490-1763, Praha 2012, s. 524.
[229] Jiří Kuthan, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad z dynastie Jagellonců, 2, Města, církev,
korunní země, Praha 2013, s. 705.
[230] Károly Goda, „Ecce panis angelorum”. A középkori bécsi és budai úrnapok és körmenetek
közép-európai kitekintésben, Tőrténemli Szemle. A Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének Értesítője 57, 2015, 2, s.
185-218, s. 185, pozn. 9.
Bogusław Czechowicz, Mesco dux et fundator vocatus qui hunc librim tibi christe. Kilka
uwag o późnogotyckim graduale z klasztoru Dominikanów w Raciborzu, in: Św. Jacek
Odrowąż i dominikanie na Śląsku, ed. Antoni Barciak, Katowice 2008, s. 289-294.
cit. v:
[231] Norbert Mika, Dzieje ziemi raciborskiej, Kraków 2012, s. 243.
Bogusław Czechowicz, L jak Lubiąż. Interpretacyjny spacer przez areał i dzieje opactwa,
in: Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, ed. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008 (= Acta
Universitatis Wratislaviensis, 3012, Historia sztuki, 26), s. 352-366.
cit. v:
[232] Malarstwo śląskie 1520-1800. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ed. Ewa
Houszka, Wrocław 2009, s. 396.
[233] Andrzej Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013 (= Acta
Universitatis Wratislaviensis, 3463, Historia sztuki, 33), s. 814.
[234] Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja
rewitalizacji, ed. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 3253,
Historia sztuki, 30), s. 640.
Bogusław Czechowicz, O miejsce w Koronie: król Jerzy i Wrocław, Východočeské listy
historické 25, 2008, s. 55-66.
cit. v:
[235] Husitské století, edd. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, [Praha 2014], s.
717.
Bogusław Czechowicz, W otchłaniach historiograficznej mistyfikacji. Ziemia Kłodzka w
polskich publikacjach historycznych w latach 1945-1990, in: 550 let Hrabství kladského
1459-2009 / 550 lat Hrabstwa Kłodzkiego 1459-2009, ed. Vladimír Wolf, Trutnov 2009
(= Kladský sborník – Supplementum, 6), s. 253-283.
cit. v:
[236] Piotr Pałys, Kłodzkie ekspertyzy dla warszawskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat
1945-1947, Kladský sborník 10, 2014, s. 104, pozn. 5.
Bogusław Czechowicz, Sztuka Cieszyna w średniowieczu, in: Dzieje Cieszyna od
pradziejów do czasów współczesnych, ed. Idzi Panic, 1, Dzieje Cieszyna od zarania do
schyłku średniowiecza (1528), Cieszyn 2010, s. 317-343.
cit. v:
[237] Irena Adamczyk, Sztuka gotyku i renesansu. Katalog zbiorów Działu Sztuki Muzeum Śląska
Cieszyńskiego. Malarstwo – rzeźba – rzemiosło artystyczne, Cieszyn 2011, s. 154.
Bogusław Czechowicz, Sztuka doby średniowiecza w księstwie cieszyńskim, in: Dzieje
Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, ed. Idzi Panic, 2, Śląsk
Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku), Cieszyn 2010, s. 465-486.
cit. v:
[238] Irena Adamczyk, Sztuka gotyku i renesansu. Katalog zbiorów Działu Sztuki Muzeum Śląska
Cieszyńskiego. Malarstwo – rzeźba – rzemiosło artystyczne, Cieszyn 2011, s. 154.
Bogusław Czechowicz, Kladské dějepisectví v Polsku po druhé světové válce. Historická
věda ve službách státní politiky a národní ideologie, Červený Kostelec 2010
rec.:
[239] Vladimí Wolf, in: Kladský sborník 9, 2012, s. 294-295.
cit. v:
[240] Kladsko. Dějiny regionu, edd. Ondřej Felcman – Ryszard Gładkiewicz, Hradec Králové –
Wrocław – Praha – Kłodzko 2012, s. 473.
[241] Eva Semotanová, Ziemia Kłodzka. Region w społecznej świadomości historycznej, in:
Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej. Studia i materiały, edd. Ryszard
Gladkiewicz – Ondřej Felcman, Wrocław – Kłodzko – Praha 2015, s. 14, pozn. 5.
[242] Piotr Pałys, Kłodzkie ekspertyzy dla warszawskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat
1945-1947, Kladský sborník 10, 2014, s. 104, pozn. 5.
[243] Kladsko. Historickogeografický lexikon, ed. Eva Semotanová, Praha – Klodzko – Wrocław
2015 (= Práce Historického ústavu AV ČR, A – Monographica, 53), s. 278.
Bogusław Czechowicz, Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestach integrace a
rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348-1458), Česke Budějovice 2011.
rec.:
[244] Mateusz Goliński, in: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 67, 2012, 1, s. 119-122
[245] Hana Miketová, in: Slezský sborník 110, 2012, 3-4, s. 280-283
[246] Vojtěch Černý, in: Studia Mediaevalia Bohemica 3, 2011, 2, s. 330.
cit. v:
[247] Jiří Kuthan, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad z dynastie Jagellonců, 2, Města, církev,
korunní země, Praha 2013, s. 704.
[248] Martin Čapský, Komunikacja polityczna, miejsca pamięci i późnośredniowiecza Świdnica,
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka“, 58, 2013, 3, s. 42, pozn. 7.
[249] Husitské století, edd. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, [Praha 2014], s.
717.
Bogusław Czechowicz, 88. Integracja Śląska z Koroną Królestwa Czech w tradycji
historiograficznej od połowy XIV do połowy XVIII wieku, in: Śląska republika uczonych.
Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, 5, edd. Marek Halub – Anna
Mańko-Matysiak, Dresden – Wrocław 2012, s. 85-107.
cit. v:
[250] Blanka Zilynská, Die Geschichtsbeschreibung im Ausgang des Mittelalters als Ausdruck der
regionalen Identität. Eine Konfrontation der Auffassung Benedikt Johnsdorfs mit den
Absichten seiner Zeitgenossen zum Theme Zugehörigkeit Schlesiens zur Böhmischen Krone,
in: Die Kronlälder in der Geschchte des böhmisches Staates, 6, Terra, ducatus,
marchionatus, regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen in Rahmen der Krone des
Königreich Böhmen, edd. Lenka Bobková – Jana Fantysová-Matějková, Praha 2013, s. 308,
pozn. 2.
Bogusław Czechowicz, Księstwa Świdnickie i Jaworskie a sukcesja na tronie czeskim w
dobie Zygmunta luksemburskiego. Przyczynek do dyskusji o znaczeniu przestrzeni
symbolicznej w późnośredniowiecznym państwie czeskim, Śląski Kwartalnik Historyczny
Sobótka 58, 2013, 3, s. 23-37.
cit. v:
[251] Martin Čapský, Komunikacja polityczna, miejsca pamięci i późnośredniowiecza Świdnica,
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka“, 58, 2013, 3, s. 40, pozn. 2.
VÝČET ČLENSTVÍ A FUNKCÍ V KOMISÍCH A RADÁCH NEBO JINÝCH
ORGÁNECH SOUVISEJÍCÍCH S JEHO OBOREM
Funkce v komisích a vědeckých radách:
• 2010-1015: předseda komise pro státní závěrečné zkoušky v Historickém ústavu
Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové pro obor Prezentace a ochrana
kulturního dědictví
• 2010-2012: garant oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví, Historický ústav
Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
• 2011-2012: dle výnosu děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové č.
19/2011 a dekretu děkana (B7105 a N 7105) – člen a předseda rady studijních
programů Historické vědy, v letech 2012-2015 její člen.
• Od 1. 10. 2011: člen Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu
Opolskiego (Vědecké rady Fakulty historicko-pedagogické Opolské univerzity)
Členství v redakčních a podobných radách:
• Od roku 2009 člen redakčního kruhu ediční řady, a od roku 2014 člen ediční rady
Documenta Liechtensteina. Series Nova, jmenovaný děkankou / děkanem Filozofické
fakultu Ostravské univerzity
• Člen redakční rady časopisu Orlické hory a Podorlicko, vydává Muzeum a Galerie
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
• Člen redakční rady časopisu Kladský sborník, vydává Muzeum Podkrkonoší v
Trutnově
• Člen redakční rady časopisu Krkonoše - Podkrkonoší, vydává Muzeum Podkrkonoší v
Trutnově
Členství ve vědeckých spolcích:
• Stowarzyszenie Historyków Sztuki /Sdružení historiků umění, členství 19942001,1995-2000 vedoucí vědecké sekce vratislavské pobočky
• Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii / Vratislavská společnost přátel
umění (které je zároveň vratislavskou pobočkou Polské historické společnosti /
Polskie Towarzystwo Historyczne), členství od roku 2011, od roku 2014 člen výboru
TÉMATA PROFESORSKÉ PŘEDNÁŠKY
1. Olomoucká smlouva a její mimořádný význam v dějinách českého státu
2. Vladislav II. Jagellonský jako český král po 500 letech – pokus o historiografickou revizi
3. List s mapou Čech od Mikuláše Klaudiana z roku 1518 jako představa o ideálním státu
Olomoucká smlouva a její mimořádný význam v dějinách českého státu
Tématem přednášky bude olomoucká smlouva, uzavřená v roce 1479. Tento dokument
vyvolává u historiků četné kontroverze. Pochybnosti se týkají toho, zda byla smlouva
uzavřena v roce 1478 nebo 1479, a zda měla mezinárodní nebo vnitrostátní charakter, dávající
do pořádku vztahy pod Korunou českou. Nejčastěji diskutovanou úlohou smlouvy je problém
úspěchu na českém trůně po smrti jednoho z českých králů. Tato událost, vytržená z celého
kontextu smlouvy, bývá většinou nesprávně intepretována např. jako projev odtržení Moravy,
Slezska a Lužice od Koruny české, což se ve skutečnosti nestalo. Zapomíná se rovněž na to,
že oba králové, Matyáš Korvín a Vladislav se vzájemně uznali za dědičné české krále. Na
vzdor mnoha názorům se domnívám, že úprava poměrů z roku 1479 spojovala a uspořádala
destabilizovaný český stát, a nikoli, že by jej dělila. Tato smlouva ukazuje zejména na síly
ideí státu Koruny české, vybudovaného a udržovaného úsilím Lucemburků.
Vztahy mezi dvěma českými králi cirkulovaly v politickém dění českého státu až do doby
Ferdinanda I. Tak se i stalo např. po smrti Matyáše Korvína v roce 1490. Téma rozhovorů o
platbě Koruny české Koruně uherské ve výši 400 000 zlatých za znovuspojení vedlejšich zemí
Koruny české pod jednou vládou bylo předmětem politické hry ve vztazích mezi Budínem a
Prahou, ale také mezi Čechami, Slezskem a Moravou. Nezdar při řešení tohoto problému vedl
k odmítnutí složení lenního holdu králi Vladislavovi slezskými stavy v roce 1511. Způsob,
jakým se z tohoto právně-politického patu poté dostal Ferdinand I., je jedním z
nejmoudřejších rozhodnutí přijatých českým králem.
Vladislav II. Jagellonský jako český král po 500 letech – pokus o historiografickou revizi
Vladislav II. Jagellonský byl před Leopoldem I. nejdéle panujícím českým králem. Král
jakoby neustále zapomínaný, mj. letos uplynulo pět set let od jeho smrti. Je to panovník, který
pořád čeká na důkladnou biografii. Nejpodrobnější hodnocení Vladislava jako českého krále
provedl Josef Macek. Podle něho byl tento Jagellonec kladnou protiváhou jednoznačně
zápornému Matyáši Korvínovi. V takovém nadšeně vykresleném „portrétu” a „antiportrétu”
krále pak historik zapomíná na to, že Matyáš Korvín byl na Moravě panovníkem tolerantním
a Vladislav se v prvním desetiletí své vlády pouštěl do rekatolizace, kterou definitivně opustil
po pražském povstání v roce 1483. J. Macek a mnoho dalších badatelů si nevšimlo aktivit
Vladislava ve vztazích mezi Moravou a Slezskem po roce 1490, které mají znaky politické
pomsty za to, že tam není uznáván v době Matyáše Korvína. Jde například o udělení
Opavského knížectví v roce 1501 jeho bratru jako léno z moci uherského krále, nikoli českého
panovníka. V těchto i dalších právních aktech král uvedl, že tak může činit jako král český a
rovněž uherský. Toto jednání nemělo politických důsledků, ale bylo podle mého mínění
jedině demonstrací síly panovníka, který byl považován za slabého.
Ale Vladislav slabý nebyl, o čemž svědčí rozhodnost a obdivuhodná skutečnost, podle které
převzal vládu v Uhrách. Především byl trpělivým panovníkem, obdobně jako jeho děd a otec.
Dlouho čekal na štěstí v osobním životě a s narůstajícími léty získával autoritě také jako
panovník. Když zemřel, byl široce respektován. Pravděpodobně jeho trpělivost a zdrženlivost,
bezpochyby i dobrá orientace v poměrech způsobily, že po době dvouvládí v Koruně české se
stát v letech 1490-1516 zkonzolidoval. Stalo se tak po dobu dlouhé pozdní dvaceti šesti leté
vlády krále, který přebýval zejména v Uhrách, přičemž diskrétně plnil funkci patrona v
důležitých procesech odehrávajících se v Koruně české.
List s mapou Čech od Mikuláše Klaudiana z roku 1518 jako představa o ideálním státu
Dřevorytová ilustrace Mikuláše Klaudiana vydaná v roce 1518 v Norimberku přitahuje
pozornost především proto, že její spodní část obsahuje nejstarší mapu Čech. Badatelé se
zajímali zejména o její horní část, nejčastěji zmiňovali alegorické zobrazení oboustranně
zapřaženého vozu s motivy konfesijně rozděleného království – jakož i portrét krále a erby
královských úředníků. Analýza několika desítek zde obsažených nápisů a scén, kromě toho
také rozbor celé kompozice ilustrace, umožňuje doplnit její interpretaci. V horním pásu se
nacházejí důležité ukázky dvou právních pramenů, resp. dvou státních pilířů: Mojžíšovo
právo a římské právo. Je těžké si zde nepovšimout analogie, srovnatelné s jinými prvky
ilustrace – dva vozy s označením českých měst se znaky kalicha a klíči, tedy se znaky
utrakvistické nebo katolické konfese a podle tehdejšího jazyka – české a římské konfese. Ve
struktuře kompozice je zřetelně nejvýše a ve středu král. Právě on – domnívá se tak Klaudian
– je odpovědný za morální zásady ve státě, založené na společenském uspořádání. Co je
důležité, to je vizualizace světského státu, která respektuje existující stav v náboženské oblasti
a buduje svoji identitu na shodě a nikoli na preferenci jakékoli náboženské volby. Panovník je
tu především v roli hlavy státu a osoba odpovídající za náboženské záležitosti – jako
byzantský císař. Klaudianova ilustrace se jeví jako neobyčejně důležitá rekapitulace sta let
české reformace a zároveň jako východisko dění, které za několik let později přijali panovníci
v uznané doktríně Martina Luthera a současně se stali ve svých protestantských vládách tím,
čím je na Klaudianově vyobrazení trůnící král Ludvík Jagellonský.

Podobne dokumenty